Quyết định 1560/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 1560/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1560/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do tại các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1560/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1560/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C H TR KINH PHÍ DI DÂN KH N C P RA KH I VÙNG S T L T, LŨ NG, LŨ QUÉT VÀ N NNH DÂN DI CƯ T DO T I CÁC NA PHƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 193/2006/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình b trí dân cư; Căn c Quy t nh s 78/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách th c hi n Chương trình b trí dân cư theo Quy t nh s 193/2006/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 2129/BNN- KTHT ngày 21 tháng 7 năm 2009), B K ho ch và u tư (công văn s 6389/BKH- KTNN ngày 24 tháng 8 năm 2009), B Tài chính (công văn s 13127/BTC- T ngày 16 tháng 9 năm 2009), v vi c h tr kinh phí di dân kh n c p ra kh i vùng s t l t, lũ ng, lũ quét và n nh dân di cư t do t i các a phương, QUY T NNH i u 1. B Tài chính trích 414 t ng (b n trăm mư i b n t ng) t ngu n d phòng ngân sách trung ương năm 2009 h tr các t nh th c hi n d án di dân khNn c p ra kh i vùng s t l t, lũ ng, lũ quét và n nh dân di cư t do. M c h tr t ng t nh c th như sau: Hà Giang 21 t ng, Cao B ng 20 t ng, Lai Châu 20 t ng, Lào Cai 10 t ng, Yên Bái 22 t ng, Sơn La 10 t ng, Hòa Bình 12 t ng, Phú Th 20 t ng, B c K n 15 t ng, B c Giang 13 t ng, B c Ninh 5 t ng, Qu ng Ninh 6 t ng, Hà Nam 13 t ng, Ninh Bình 10 t ng, Thanh Hóa 20 t ng, Ngh An 15 t ng, Hà Tĩnh 16 t ng, Qu ng Bình 13 t ng, Qu ng Tr 15 t ng, Th a Thiên Hu 10 t ng, Qu ng Ngãi 10 t ng, Bình nh 12 t ng, Phú Yên 6 t ng, Ninh Thu n 10 t ng, Bình Thu n 10 t ng, Gia Lai 15 t ng, k Nông 15 t ng, Sóc Trăng 10 t ng, ng Tháp 10 t ng, B n Tre 10 t ng, Cà Mau 10 t ng. Giao B K ho ch và u tư ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thông báo danh m c d án c n h tr t ng t nh nêu trên. i u 2. y ban nhân dân các t nh có trách nhi m
  2. Qu n lý, s d ng úng m c ích, i tư ng, có hi u qu s v n h tr và theo úng quy nh hi n hành, ng th i b trí t ngu n ngân sách a phương và huy ng các ngu n v n h p pháp khác th c hi n d án nh m s m n nh i s ng và s n xu t c a nhân dân. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng: B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ch t ch y ban nhân dân các t nh có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, C ng TT T, các V : KTTH, P, TH; - Lưu: Văn thư, KTN (5). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản