Quyết định 1561/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định 1561/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1561/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí, gạo cho các tỉnh thuộc miền Trung và Tây Nguyên để khắc phục hậu quả cơn bão số 9 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1561/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1561/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C H TR KINH PHÍ, G O CHO CÁC T NH THU C MI N TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN KH C PH C H U QU CƠN BÃO S 9 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ban ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương và y ban nhân dân các t nh, thành ph b thi t h i do cơn bão s 9, QUY T NNH i u 1. Trích 460,0 t ng (b n trăm sáu mươi t ng) t ngu n d tr ngân sách Trung ương năm 2009; xu t, c p không thu ti n 10.000 t n g o t ngu n D tr qu c gia, h tr cho các a phương kh c ph c h u qu cơn bão s 9 (th c hi n c u ói cho dân, h tr dân sinh, mua gi ng khôi ph c s n xu t, khôi ph c cơ s h t ng thi t y u như trư ng h c, tr m y t , th y l i, giao thông và v sinh môi trư ng, phòng, ch ng d ch b nh). Phân b c th cho các t nh, thành ph : Qu ng Bình: 20,0 t ng và 500 t n g o, Qu ng Tr : 40,0 t ng và 900 t n g o, Th a Thiên Hu : 60,0 t ng và 500 t n g o, à N ng: 40,0 t ng và 200 t n g o, Qu ng Nam: 100,0 t ng và 2.500 t n g o, Qu ng Ngãi: 80,0 t ng và 2.500 t n g o, Bình nh: 20,0 t ng và 1.400 t n g o, Kon Tum: 100,0 t ng và 1.500 t n g o. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph có tên t i i u 1 Quy t nh này ch u trách nhi m qu n lý, phân b và s d ng s g o, kinh phí ư c h tr úng m c ích, úng i tư ng và úng quy nh hi n hành; ng th i ch ng s d ng d phòng ngân sách a phương và huy ng các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy nh kh c ph c h u qu bão, lũ. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng: Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng - Thương binh và Xã h i, K ho ch và u tư; Trư ng ban Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph : Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Kon Tum ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - C c D tr qu c gia; - Văn phòng Ban Ch o PCLBTW; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTTH, P, KGVX; - Lưu: VT, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản