Quyết định 1563/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
4
download

Quyết định 1563/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1563/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1563/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1563/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ KHU KINH T TRÀ VINH, T NH TRÀ VINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Trà Vinh t i t trình s 2944/TTr- UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009; c a B trư ng B N i v t i công văn s 3021/BNV-TCBC ngày 15 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH i u 1. V thành l p và quy nh v trí, ch c năng c a Ban Qu n lý Khu kinh t Trà Vinh, t nh Trà Vinh 1. Thành l p Ban Qu n lý Khu kinh t Trà Vinh, t nh Trà Vinh (sau ây g i t t là Ban Qu n lý) và sát nh p Ban Qu n lý Khu công nghi p t nh Trà Vinh ( ư c thành l p theo Quy t nh s 429/Q -TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) vào Ban Qu n lý. 2. Ban Qu n lý là cơ quan tr c thu c U ban nhân dân t nh Trà Vinh, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i các khu công nghi p, khu kinh t trên a bàn t nh Trà Vinh; qu n lý và t ch c th c hi n ch c năng cung ng d ch v hành chính công và d ch v h tr khác có liên quan n ho t ng u tư và s n xu t, kinh doanh cho nhà u tư trong các khu công nghi p, khu kinh t trên a bàn t nh Trà Vinh theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ban Qu n lý có tư cách pháp nhân, có tài kho n, con d u có hình Qu c huy; tr s làm vi c t i th xã Trà Vinh, t nh Trà Vinh, là u m i k ho ch ngân sách c a t nh Trà Vinh; ư c cân i riêng v n u tư phát tri n t ngu n ngân sách trung ương. Kinh phí qu n lý hành chính nhà nư c, kinh phí ho t ng s nghi p c a Ban Qu n lý do ngân sách nhà nư c c p theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý
  2. Ban Qu n lý th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i: 1. i u 81 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; 2. Các i u 37 và 38 Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t ; 3. Các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch c a Ban Qu n lý 1. Lãnh o Ban Qu n lý: Ban Qu n lý có Trư ng ban và không quá 03 Phó Trư ng ban. Trư ng ban do Ch t ch U ban nhân dân t nh Trà Vinh b nhi m, mi n nhi m theo tiêu chuNn ch c danh do B K ho ch và u tư ban hành; Phó Trư ng ban do Ch t ch U ban nhân dân t nh Trà Vinh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng ban Ban Qu n lý. 2. Cơ c u t ch c: a) Các t ch c hành chính g m: văn phòng, các phòng chuyên môn, nghi p v và i di n Ban Qu n lý t i khu công nghi p, khu kinh t trên a bàn t nh Trà Vinh; b) Các t ch c s nghi p tr c thu c Căn c yêu c u, nhi m v phát tri n các khu kinh t và các khu công nghi p trên a bàn t nh Trà Vinh trong t ng giai o n c th , Trư ng ban Ban Qu n lý ch trì, ph i h p v i các S , Ban, ngành liên quan trình Ch t ch U ban nhân dân t nh Trà Vinh quy t nh theo thNm quy n v t ch c b máy c a Ban Qu n lý. 3. Biên ch : a) Biên ch hành chính c a Ban Qu n lý do U ban nhân dân t nh Trà Vinh quy t nh trong t ng biên ch hành chính ư c giao g m: Trư ng ban, các Phó Trư ng ban chuyên trách, biên ch c a văn phòng, các phòng chuyên môn, nghi p v và i di n Ban Qu n lý t i các khu công nghi p, khu kinh t trên a bàn t nh Trà Vinh. b) Biên ch s nghi p c a Ban Qu n lý do Ch t ch U ban nhân dân t nh Trà Vinh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p và cơ ch qu n lý biên ch i v i các ơn v s nghi p c a Nhà nư c. 4. Trư ng ban Ban Qu n lý trình U ban nhân dân t nh Trà Vinh quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 429/Q -TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Trà Vinh.
  3. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Trà Vinh và Trư ng ban Ban Qu n lý Khu kinh t Trà Vinh, t nh Trà Vinh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản