Quyết định 1564/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
23
lượt xem
3
download

Quyết định 1564/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1564/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1564/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1564/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG C P NHÀ NƯ C XÉT T NG DANH HI U NGH NHÂN NHÂN DÂN, NGH NHÂN ƯU TÚ NĂM 2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Công thương t i T trình s 7791/TTr-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng c p Nhà nư c xét t ng danh hi u Ngh nhân Nhân dân, Ngh nhân Ưu tú năm 2009 (sau ây g i t t là H i ng), g m các ông, bà có tên sau: 1. Ông Vũ Huy Hoàng, B trư ng B Công thương, Ch t ch H i ng; 2. Bà Tr n Th Hà, Th trư ng B N i v , Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, Phó Ch t ch H i ng; 3. Ông Lê Dương Quang, Th trư ng B Công thương, y viên Thư ng tr c; 4. Ông Hoàng Ng c Thanh, Phó Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, y viên; 5. Ông Tr n Chi n Th ng, Th trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, y viên; 6. Ông H Xuân Hùng, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y viên; 7. Ông Nguy n Văn Biên, Phó Ch t ch Liên minh H p tác xã Vi t Nam, y viên; 8. Ông Lê Ng c Dũng, Ch t ch H i M ngh Kim hoàn á quý Vi t Nam, y viên; 9. Bà Lê Th Minh Lý, Phó C c trư ng C c Di s n Văn hóa, B Văn hóa, Th thao và Du l ch, y viên;
  2. 10. Ông Nguy n Văn nh, Hi u trư ng Trư ng i h c M thu t Công nghi p, B Giáo d c và ào t o, y viên; 11. Ông Lưu Duy D n, Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký Hi p h i làng ngh Vi t Nam, y viên; 12. Ông Như ính, Ch t ch Hi p h i Xu t khNu hàng th công m ngh Vi t Nam, y viên; 13. Ông Nguy n Duy Thi u, Phó Giám c B o tàng Dân t c h c Vi t Nam, Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam, y viên; i u 2. Nhi m v , quy n h n: 1. B Công thương là cơ quan Thư ng tr c c a H i ng; H i ng ư c thành l p T giúp vi c do Ch t ch H i ng quy t nh và ư c s d ng con d u c a B Công thương gi i quy t công vi c; Kinh phí ho t ng c a H i ng do B Công thương b trí, s p x p trong d toán ngân sách nhà nư c ư c giao năm 2009. 2. H i ng có trách nhi m xét duy t – và ngh Th tư ng Chính ph (thông qua Ban Thi ua, Khen thư ng Trung ương) xét t ng danh hi u Ngh nhân Nhân dân, Ngh nhân Ưu tú năm 2009; 3. H i ng c p Nhà nư c xét t ng danh hi u Ngh nhân Nhân dân, Ngh nhân Ưu tú năm 2009 t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 3. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng c p Nhà nư c xét t ng danh hi u Ngh nhân Nhân dân, Ngh nhân Ưu tú năm 2009 và các Ông, Bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y Ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Thành viên H i ng (như i u 1); - Ban Thi ua Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, C ng TT T, các V : KGVX, KTN;
  3. - Lưu Văn thư, TCCV (05b).
Đồng bộ tài khoản