Quyết định 1585/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
24
lượt xem
3
download

Quyết định 1585/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1585/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ủy ban quốc gia về Asean 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1585/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1585/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN Y BAN QU C GIA V ASEAN 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 824/Q -TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p y ban Qu c gia chu n b và th c hi n vai trò Ch t ch ASEAN năm 2010; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. B sung ông Vũ Xuân H ng, Ch t ch Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam làm thành viên y ban Qu c gia v ASEAN 2010. i u 2. Ông Vũ Xuân H ng có trách nhi m làm vi c theo quy nh t i i u 8 c a Quy t nh s 824/Q -TTg nêu trên. i u 3. Các thành viên y ban Qu c gia v ASEAN 2010 và ông Vũ Xuân H ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 1; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Công an, Ngo i giao, Thông tin và Truy n thông; - Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam; - Ban i ngo i Trung ương; Ph m Gia Khiêm - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : NC, TV, C c QT; - Lưu VT, QHQT (3).
Đồng bộ tài khoản