Quyết định 1587/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
4
download

Quyết định 1587/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1587/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1587/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1587/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH S P X P, I M I CÔNG TY NHÀ NƯ C THU C B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH GIAI O N 2009 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 38/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p 100% v n nhà nư c; Xét ngh c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch, QUY T NNH i u 1. Phê duy t K ho ch s p x p, i m i công ty nhà nư c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch giai o n 2009 - 2010 như Ph l c kèm theo. i u 2. 1. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m: a. Ch o th c hi n vi c s p x p, i m i công ty nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ư c duy t. Nh ng công ty không i u ki n c ph n hóa, thì th c hi n bán, gi i th ho c phá s n doanh nghi p; b. Căn c tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p 100% v n nhà nư c t i Quy t nh s 38/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph và i u ki n c th c a t ng doanh nghi p, quy t nh t l c ph n do Nhà nư c n m gi t i các công ty c ph n hóa. c. Trình Th tư ng Chính ph xem xét: - Phương án s p x p, t ch c l i Trung tâm Tri n lãm Gi ng Võ th c hi n ư c nhi m v u tư, xây d ng Trung tâm H i ch tri n lãm Qu c gia như ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 33/TB-VPCP ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph và công văn s 1151/TTg- MDN ngày 14 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph . - Phương án s p x p, t ch c l i Công ty Khách s n du l ch Th ng L i (trong quý I năm 2010).
  2. d. Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph án thành l p T ng công ty Du l ch Vi t Nam theo quy nh hi n hành. . Nghiên c u ti p t c s p x p l i và có bi n pháp ki n toàn, nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh các Nhà xu t b n tr c thu c B . 2. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch trong vi c th c hi n Quy t nh này. 3. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ch o, ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : Văn hóa, Th thao và Du l ch, N i v , K ho ch và u tư, Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ban Ch o i m i và Phát tri n DN; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTTH, Nguy n Sinh Hùng KGVX, TKBT; - Lưu: Văn thư, MDN (5b). PH L C DANH M C CÔNG TY NHÀ NƯ C THU C B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH TH C HI N S P X P, I M I GIAI O N NĂM 2009 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1587/Q -TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) I. CHUY N THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN 100% V N NHÀ NƯ C CÁC CÔNG TY SAU: - Nhà xu t b n Văn hóa thông tin; - Nhà xu t b n Văn h c; - Nhà xu t b n Văn hóa dân t c; - Nhà xu t b n Th gi i; - Nhà xu t b n Âm nh c;
  3. - Nhà xu t b n Th d c th thao; - Công ty Xu t nh p khNu Sách báo; - Công ty In Tr n Phú. II. CHUY N THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN, TH C HI N C PH N HÓA SAU NĂM 2011 CÁC CÔNG TY SAU: - Hãng phim Tài li u khoa h c Trung ương; - Hãng phim Ho t hình; - Hãng phim Truy n Vi t Nam; - Hãng phim Gi i phóng; - Công ty Du l ch d ch v d u khí Vi t Nam; - Công ty Xu t nh p khNu và Phát hành phim Vi t Nam; - Công ty M thu t Trung ương; - Công ty u tư và Phát tri n h t ng Làng Văn hóa - Du l ch dân t c Vi t Nam. III. TH C HI N C PH N HÓA: - T ng công ty Sách Vi t Nam; - Hãng phim Truy n I; - Công ty In và Văn hóa phNm; - Công ty Xu t nh p khNu V t tư thi t b ngành in; - Công ty Phát tri n công ngh Truy n hình; - Công ty Xu t nh p khNu và Phát tri n văn hóa; - Công ty Du l ch và Xúc ti n u tư; - Công ty Xu t nh p khNu ngành in; - Công ty Phát hành Sách và văn hóa phNm Qu ng Ngãi. IV. BÁN HO C GI I TH : Công ty Phát hành Sách khu v c II.
Đồng bộ tài khoản