Quyết định 159/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định 159/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 159/2003/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 của Tổng cục Hải quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 159/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 159/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 159/2003/Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C TH C HI N THÍ I M KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ HO T NG NĂM 2003 C A T NG C C H I QUAN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998; Căn c Chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001 - 2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Ngh nh s 96/2002/N -CP ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng i v i T ng c c H i quan tr c thu c B Tài chính trong năm 2003. i u 2. Vi c th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng c a T ng c c H i quan ph i b o m các m c tiêu, yêu c u sau ây: 1. i m i cơ ch qu n lý biên ch và kinh phí ho t ng c a T ng c c H i quan; thúc Ny vi c s p x p, t ch c b máy, xây d ng l c lư ng trong s ch, v ng m nh, có trình chuyên môn cao; t p trung hi n i h th ng tin h c và trang b k thu t hi n i nâng cao hi u l c, hi u qu và hi n i hoá công ngh qu n lý nh m th c hi n t t ch c năng và nhi m v nhà nư c giao. 2. T o ch ng v ngu n kinh phí, th c hành ti t ki m ch ng lãng phí trong s d ng kinh phí t o i u ki n u tư phát tri n ngành, ào t o nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, tăng thu nh p cho cán b , công ch c. 3. Th c hi n công khai dân ch theo quy nh c a pháp lu t, b o m quy n l i h p pháp c a cán b , công ch c ngành H i quan. i u 3. V giao khoán biên ch :
  2. 1. B trư ng B Tài chính giao khoán s biên ch cho T ng c c H i quan phù h p v i ch c năng, nhi m v ư c giao theo quy nh và trên cơ s ch ng t ch c, s p x p b máy qu n lý và s d ng lao ng theo úng ch trương tinh gi n biên ch c a Nhà nư c. S biên ch giao khoán cho T ng c c H i quan ư c xác nh trong ph m vi t ng s biên ch ư c giao cho B Tài chính và không bao g m s biên ch c a các ơn v s nghi p tr c thu c T ng c c H i quan. 2. Trư ng h p có bi n ng v s lư ng ơn v H i quan do thành l p thêm ho c sáp nh p t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c ư c b sung ch c năng, nhi m v theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, B trư ng B Tài chính ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh vi c i u ch nh biên ch cho phù h p. 3. Ngoài s biên ch ư c giao quy nh t i kho n 1 i u này, T ng c c H i quan ư c ch ng th c hi n vi c thuê mư n lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng, b o m hoàn thành t t nhi m v ư c giao. i u 4. 1. M c kinh phí thí i m giao khoán t ngu n ngân sách nhà nư c c p là 1,6 % trên t ng s thu n p vào ngân sách nhà nư c năm 2003 do T ng c c H i quan t ch c th c hi n. Ngoài ra, T ng c c H i quan ư c s d ng ngu n kinh phí ư c l i t các kho n thu l phí h i quan theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và các ngu n thu h p pháp khác (h tr c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, n ch ...) b sung kinh phí ho t ng theo quy nh c a c p có thNm quy n. 2. Giao B Tài chính th ng nh t v i B K ho ch và u tư ch ng xu t trình Th tư ng Chính ph quy t nh b sung ngu n kinh phí còn thi u so v i d toán ã giao năm 2003 cho T ng c c H i quan T ng c c H i quan tri n khai th c hi n thí i m khoán kinh phí ho t ng theo quy nh t i Quy t nh này. i u 5. N i dung khoán kinh phí ho t ng, bao g m: 1. Chi thư ng xuyên: chi cho con ngư i, chi qu n lý hành chính; chi ho t ng nghi p v ; chi oàn ra, oàn vào. 2. Chi b i dư ng nghi p v ng n h n cho cán b , công ch c theo chương trình, k ho ch c a cơ quan. 3. Chi s a ch a cơ s v t ch t, mua s m tài s n ph c v công tác chuyên môn, nghi p v theo k ho ch c a cơ quan. 4. Chi duy trì và phát tri n ng d ng công ngh thông tin theo chương trình k ho ch c a cơ quan. i u 6. Không th c hi n khoán kinh phí ho t ng i v i các kho n chi sau ây: 1. Chi xây d ng cơ b n t p trung do ngân sách nhà nư c c p;
  3. 2. Chi th c hi n d án tin h c hoá quy trình nghi p v h i quan theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 805/CP-KG ngày 15 tháng 7 năm 2002; 3. Chi d án u tư trang thi t b chuyên dùng phòng, ch ng ma túy, d án trang b máy soi ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Chi hi n i hóa tin h c theo chương trình c a Chính ph . 5. Chi ào t o, b i dư ng cán b , công ch c theo k ho ch c a Nhà nư c. 6. Chi th c hi n các tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p B . 7. Chi các chương trình m c tiêu qu c gia, các chương trình d án khác c a Chính ph . 8. Kinh phí ho t ng c a các ơn v s nghi p tr c thu c T ng c c H i quan th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph . 9. Chi th c hi n tinh gi n biên ch theo ch do Nhà nư c quy nh. i u 7. T ng c c H i quan ư c ch ng s d ng kinh phí ư c giao khoán phù h p v i nhu c u th c t và trong ph m vi s kinh phí ư c giao khoán. Trư ng h p kinh phí ư c giao khoán không s d ng h t trong năm ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng. T ng c c H i quan ư c s d ng kinh phí ti t ki m t các kho n chi do th c hi n khoán s d ng cho các m c ích: 1. Chi b sung cho tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v công tác ch ng buôn l u và nghi p v h i quan; chi ng d ng và phát tri n công ngh thông tin. 2. Chi ào t o, b i dư ng cán b . 3. Tr c p thêm ngoài chính sách chung cho nh ng ngư i t nguy n v ngh ch trong quá trình s p x p, t ch c l i lao ng. H tr các ơn v s nghi p tr c thu c T ng c c H i quan trong trư ng h p c n thi t. 4. i u ch nh tăng m c ti n lương t i thi u cho cán b , công ch c T ng c c H i quan không quá 2,5 l n so v i m c ti n lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh. 5. Trích l p các Qu : Qũy d phòng n nh thu nh p; Qũy phát tri n ho t ng ngành; Qũy khen thư ng; Qũy phúc l i. M c trích hai Qũy: Khen thư ng và phúc l i t i a không quá 3 tháng lương th c hi n. T ng c c H i quan ch ng xây d ng nh m c, ch chi tiêu cho phù h p v i ho t ng trên cơ s v n d ng nh m c, ch Nhà nư c quy nh và trong ph m vi s kinh phí ư c giao khoán quy nh t i i u 4 Quy t nh này.
  4. i u 8. Trong th i gian th c hi n thí i m khoán kinh phí ho t ng, khi Nhà nư c thay i chính sách, ch , T ng c c H i quan t trang tr i các kho n chi tăng thêm theo chính sách, ch m i. Trư ng h p do các y u t khách quan d n n m c kinh phí giao khoán cho T ng c c H i quan không b o m m c chi t i thi u duy trì ho t ng c a b máy thì B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, i u ch nh cho phù h p. i u 9. Giao B trư ng B Tài chính: 1. Ch trì t ch c sơ k t, ánh giá rút kinh nghi m trong vi c ch o th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng i v i T ng c c H i quan trong năm 2003; ph i h p v i các cơ quan liên quan th ng nh t gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. 2. Th a y quy n Th tư ng Chính ph báo cáo xin ý ki n y ban Thư ng v Qu c h i v vi c th c hi n thí i m khoán kinh phí i v i T ng c c H i quan theo m c n nh là 1,6% trên t ng s thu n p ngân sách nhà nư c hàng năm do T ng c c H i quan t ch c th c hi n trong 3 năm (t năm 2004 n năm 2006) và các n i dung quy nh t i Quy t nh này. Trên cơ s ý ki n th ng nh t c a y ban Thư ng v Qu c h i, ph i h p v i các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph ti p t c th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí ho t ng c a T ng c c H i quan trong th i gian t năm 2004 n năm 2006. i u 10. Quy t nh này có hi u l c thi hành trong năm ngân sách 2003. Bãi b quy nh v ch trích thư ng i v i T ng c c H i quan theo Quy t nh s 665/2000/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . B trư ng B Tài chính ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 11. Các B trư ng: Tài chính, N i v , K ho ch và u tư, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tư pháp và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản