Quyết định 159/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 159/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 159/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 của Tổng cục Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 159/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 159/2003/Q§-TTg ngµy 04 th¸ng 8 n¨m 2003 VÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng n¨m 2003 cña Tæng côc H¶i quan thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 1998; C¨n cø Ch¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ níc giai ®o¹n 2001 - 2010 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 136/2001/Q§-TTg ngµy 17 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 96/2002/N§-CP ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Tæng côc H¶i quan; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc H¶i quan trùc thuéc Bé Tµi chÝnh trong n¨m 2003. §iÒu 2. ViÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Tæng côc H¶i quan ph¶i b¶o ®¶m c¸c môc tiªu, yªu cÇu sau ®©y: 1. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Tæng côc H¶i quan; thóc ®Èy viÖc s¾p xÕp, tæ chøc bé m¸y, x©y dùng lùc lîng trong s¹ch, v÷ng m¹nh, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao; tËp trung hiÖn ®¹i hÖ thèng tin häc vµ trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ qu¶n lý nh»m thùc hiÖn tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nhµ níc giao. 2. T¹o chñ ®éng vÒ nguån kinh phÝ, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ trong sö dông kinh phÝ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh, ®µo t¹o n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc. 3. Thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, b¶o ®¶m quyÒn lîi hîp ph¸p cña c¸n bé, c«ng chøc ngµnh H¶i quan.
  2. 2 §iÒu 3. VÒ giao kho¸n biªn chÕ: 1. Bé trëng Bé Tµi chÝnh giao kho¸n sè biªn chÕ cho Tæng côc H¶i quan phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao theo quy ®Þnh vµ trªn c¬ së chñ ®éng tæ chøc, s¾p xÕp bé m¸y qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng theo ®óng chñ tr¬ng tinh gi¶n biªn chÕ cña Nhµ níc. Sè biªn chÕ giao kho¸n cho Tæng côc H¶i quan ®îc x¸c ®Þnh trong ph¹m vi tæng sè biªn chÕ ®îc giao cho Bé Tµi chÝnh vµ kh«ng bao gåm sè biªn chÕ cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Tæng côc H¶i quan. 2. Trêng hîp cã biÕn ®éng vÒ sè lîng ®¬n vÞ H¶i quan do thµnh lËp thªm hoÆc s¸p nhËp t¹i c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng hoÆc ®îc bæ sung chøc n¨ng, nhiÖm vô theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, Bé trëng Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu chØnh biªn chÕ cho phï hîp. 3. Ngoµi sè biªn chÕ ®îc giao quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, Tæng côc H¶i quan ®îc chñ ®éng thùc hiÖn viÖc thuª mín lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng, b¶o ®¶m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. §iÒu 4. 1. Møc kinh phÝ thÝ ®iÓm giao kho¸n tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc cÊp lµ 1,6 % trªn tæng sè thu nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2003 do Tæng côc H¶i quan tæ chøc thùc hiÖn. Ngoµi ra, Tæng côc H¶i quan ®îc sö dông nguån kinh phÝ ®îc ®Ó l¹i tõ c¸c kho¶n thu lÖ phÝ h¶i quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ c¸c nguån thu hîp ph¸p kh¸c (hç trî cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Ên chØ...) ®Ó bæ sung kinh phÝ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. 2. Giao Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ ®éng ®Ò xuÊt tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh bæ sung nguån kinh phÝ cßn thiÕu so víi dù to¸n ®· giao n¨m 2003 cho Tæng côc H¶i quan ®Ó Tæng côc H¶i quan triÓn khai thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 5. Néi dung kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng, bao gåm: 1. Chi thêng xuyªn: chi cho con ngêi, chi qu¶n lý hµnh chÝnh; chi ho¹t ®éng nghiÖp vô; chi ®oµn ra, ®oµn vµo. 2. Chi båi dìng nghiÖp vô ng¾n h¹n cho c¸n bé, c«ng chøc theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña c¬ quan. 3. Chi söa ch÷a c¬ së vËt chÊt, mua s¾m tµi s¶n phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n, nghiÖp vô theo kÕ ho¹ch cña c¬ quan. 4. Chi duy tr× vµ ph¸t triÓn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin theo ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña c¬ quan.
  3. 3 §iÒu 6. Kh«ng thùc hiÖn kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi c¸c kho¶n chi sau ®©y: 1. Chi x©y dùng c¬ b¶n tËp trung do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp; 2. Chi thùc hiÖn dù ¸n tin häc ho¸ quy tr×nh nghiÖp vô h¶i quan theo chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 805/CP-KG ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2002; 3. Chi dù ¸n ®Çu t trang thiÕt bÞ chuyªn dïng phßng, chèng ma tóy, dù ¸n trang bÞ m¸y soi ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. 4. Chi hiÖn ®¹i hãa tin häc theo ch¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ. 5. Chi ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc theo kÕ ho¹ch cña Nhµ níc. 6. Chi thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ níc, cÊp Bé. 7. Chi c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n kh¸c cña ChÝnh phñ. 8. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Tæng côc H¶i quan thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ. 9. Chi thùc hiÖn tinh gi¶n biªn chÕ theo chÕ ®é do Nhµ níc quy ®Þnh. §iÒu 7. Tæng côc H¶i quan ®îc chñ ®éng sö dông kinh phÝ ®îc giao kho¸n phï hîp víi nhu cÇu thùc tÕ vµ trong ph¹m vi sè kinh phÝ ®îc giao kho¸n. Trêng hîp kinh phÝ ®îc giao kho¸n kh«ng sö dông hÕt trong n¨m ®îc chuyÓn sang n¨m sau tiÕp tôc sö dông. Tæng côc H¶i quan ®îc sö dông kinh phÝ tiÕt kiÖm tõ c¸c kho¶n chi do thùc hiÖn kho¸n ®Ó sö dông cho c¸c môc ®Ých: 1. Chi bæ sung cho t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ nghiÖp vô h¶i quan; chi øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin. 2. Chi ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé. 3. Trî cÊp thªm ngoµi chÝnh s¸ch chung cho nh÷ng ngêi tù nguyÖn vÒ nghØ chÕ ®é trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp, tæ chøc l¹i lao ®éng. Hç trî c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Tæng côc H¶i quan trong trêng hîp cÇn thiÕt. 4. §iÒu chØnh t¨ng møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu cho c¸n bé, c«ng chøc Tæng côc H¶i quan kh«ng qu¸ 2,5 lÇn so víi møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh. 5. TrÝch lËp c¸c Quü: Qòy dù phßng æn ®Þnh thu nhËp; Qòy ph¸t triÓn ho¹t ®éng ngµnh; Qòy khen thëng; Qòy phóc lîi. Møc trÝch hai Qòy: Khen th- ëng vµ phóc lîi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn. Tæng côc H¶i quan chñ ®éng x©y dùng ®Þnh møc, chÕ ®é chi tiªu cho phï hîp víi ho¹t ®éng trªn c¬ së vËn dông ®Þnh møc, chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh vµ trong ph¹m vi sè kinh phÝ ®îc giao kho¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh nµy.
  4. 4 §iÒu 8. Trong thêi gian thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng, khi Nhµ níc thay ®æi chÝnh s¸ch, chÕ ®é, Tæng côc H¶i quan tù trang tr¶i c¸c kho¶n chi t¨ng thªm theo chÝnh s¸ch, chÕ ®é míi. Trêng hîp do c¸c yÕu tè kh¸ch quan dÉn ®Õn møc kinh phÝ giao kho¸n cho Tæng côc H¶i quan kh«ng ®ñ ®Ó b¶o ®¶m møc chi tèi thiÓu duy tr× ho¹t ®éng cña bé m¸y th× Bé trëng Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, ®iÒu chØnh cho phï hîp. §iÒu 9. Giao Bé trëng Bé Tµi chÝnh: 1. Chñ tr× tæ chøc s¬ kÕt, ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc H¶i quan trong n¨m 2003; phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan thèng nhÊt gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c ph¸t sinh vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ kÕt qu¶ thùc hiÖn. 2. Thõa ñy quyÒn Thñ tíng ChÝnh phñ b¸o c¸o xin ý kiÕn ñy ban Thêng vô Quèc héi vÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n kinh phÝ ®èi víi Tæng côc H¶i quan theo møc æn ®Þnh lµ 1,6% trªn tæng sè thu nép ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m do Tæng côc H¶i quan tæ chøc thùc hiÖn trong 3 n¨m (tõ n¨m 2004 ®Õn n¨m 2006) vµ c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. Trªn c¬ së ý kiÕn thèng nhÊt cña ñy ban Thêng vô Quèc héi, phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Tæng côc H¶i quan trong thêi gian tõ n¨m 2004 ®Õn n¨m 2006. §iÒu 10. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh trong n¨m ng©n s¸ch 2003. B·i bá quy ®Þnh vÒ chÕ ®é trÝch thëng ®èi víi Tæng côc H¶i quan theo QuyÕt ®Þnh sè 665/2000/Q§-TTg ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2000 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ. Bé trëng Bé Tµi chÝnh chñ tr× phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 11. C¸c Bé trëng: Tµi chÝnh, Néi vô, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, T ph¸p vµ Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản