Quyết định 16/2000/QĐ-CHK

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định 16/2000/QĐ-CHK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2000/QĐ-CHK về việc ban hành "Quy định về quản lý hoạt động thuê tàu bay, động cơ tàu bay" do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2000/QĐ-CHK

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T D NG VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2000/Q -CHK Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 16/2000/Q -CHK NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH V QU N LÝ HO T NG THUÊ T U BAY, NG CƠ T U BAY" C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26/12/1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20/04/1995; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 25/10/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c ngh c a Ông Trư ng ban Không t i - Không v n, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, QUY T NNH i u 1:Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v qu n lý ho t ng thuê t u bay, ng cơ t u bay". i u 2: Các Ông trư ng Ban Không t i - Không v n, Ban Tài chính, Ban Khoa h c công ngh , Ban K ho ch và u tư, Ban An toàn, Ban An ninh, Ban T ch c cán b - Lao ng, Phòng Pháp ch c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. i u 3:Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th nh ng i u kho n liên quan n vi c thuê t u bay, thuê t ch c khai thác, b o dư ng t u bay c a "Quy nh v qu n lý vi c thuê, mua t u bay, thuê ngư i khai thác t u bay trong ho t ng bay hàng không dân d ng t i Vi t Nam" ban hành kèm theo Quy t nh s 1095/CAAV ngày 16/6/1997 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. Nguy n Ti n Sâm ( ã ký) QUY NNH
  2. V QU N LÝ HO T NG THUÊ T U BAY, NG CƠ T U BAY (Ban hành kèm theo Quy t nh s 16 ngày 16 tháng 6 năm 2000 c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng: Quy nh này quy nh vi c qu n lý c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam i v i ho t ng thuê t u bay, ng cơ t u bay c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam, các doanh nghi p ho c pháp nhân Vi t Nam khác ư c phép s d ng và khai thác t u bay theo quy nh c a pháp lu t (sau ây g i chung là doanh nghi p Vi t Nam). Quy nh này ư c áp d ng i v i các trư ng h p sau ây: Thuê t u bay khai thác nh m ph c v m c ích kinh doanh v n t i hàng không, ào t o, hu n luy n ngư i lái, ph c v các ho t ng kinh t và các ho t ng hàng không dân d ng khác (g i t t là thuê khai thác t u bay), bao g m thuê ư t t u bay và thuê khô t u bay; Thuê t u bay, ng cơ t u bay làm dùng gi ng d y; Thuê, h p tác dùng chung ng cơ t u bay nh m ph c v m c ích khai thác t u bay; Quy nh này không áp d ng i v i trư ng h p thuê tài chính t u bay theo quy nh c a pháp lu t v tài s n c nh thuê tài chính. i u 2. Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: "T u bay": là t u bay chuyên ho t ng cho m c ích dân d ng. "Thuê ư t t u bay": là vi c ngư i thuê thuê t u bay kèm theo t lái (ho c t bay); t u bay thuê ư t ư c khai thác theo ch ng ch ngư i khai thác t u bay (AOC) không ph i c a ngư i thuê. "Thuê khô t u bay": là vi c ngư i thuê ch thuê riêng t u bay; t u bay thuê khô ư c khai thác theo ch ng ch ngư i khai thác t u bay (AOC) c a ngư i thuê. "Nhà ch c trách hàng không": là cá nhân hay t ch c c a m t qu c gia, có thNm quy n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v hàng không dân d ng ho c ch c năng tương t theo quy nh c a pháp lu t c a qu c gia ó. i u 3. Ho t ng thuê t u bay ư c th c hi n tuân th theo các nguyên t c sau: m b o vi c tuân th pháp lu t Vi t Nam; b o m th c hi n úng m c tiêu chi n lư c phát tri n i t u bay dân d ng qu c gia theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa; áp ng nhu c u phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i c a t nư c;
  3. m b o u tư có tr ng i m, ng b và t hi u qu cao, m b o s phát tri n n nh và an toàn c a doanh nghi p Vi t Nam, phù h p v i kh năng khai thác kinh doanh, kh năng tài chính, kh năng khai thác, b o dư ng, s a ch a t u bay c a doanh nghi p; B o m tiêu chuNn i u ki n bay và khai thác an toàn t u bay phù h p v i Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam và các công ư c qu c t v hàng không dân d ng mà Vi t Nam tham gia. i u 4. Yêu c u v b o hi m trách nhi m dân s : i v i trư ng h p thuê khai thác t u bay nh m m c ích kinh doanh v n t i hàng không, doanh nghi p Vi t Nam ph i mua b o hi m ho c là ngư i cùng ư c hư ng l i trong h p ng b o hi m trách nhi m dân s i v i thi t h i gây ra cho hành khách, hành lý, hàng hóa. Trong trư ng h p thuê khai thác t u bay mà doanh nghi p Vi t Nam là ngư i khai thác t u bay, doanh nghi p Vi t Nam ph i mua b o hi m ho c là ngư i cùng ư c hư ng l i trong h p ng b o hi m trách nhi m dân s i v i thi t h i gây ra cho ngư i th ba m t t. Vi c mua b o hi m nêu t i các kho n 1 và 2 c a i u này ph i ư c th c hi n t i m c gi i h n trách nhi m dân s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và phù h p v i nh ng yêu c u c a lu t pháp c a các nư c mà t u bay khai thác. i u 5. Trong trư ng h p thuê khai thác t u bay, doanh nghi p Vi t Nam ph i th c s khai thác, ki m soát và ch u trách nhi m i v i các thương quy n khai thác c a doanh nghi p. Vi c doanh nghi p Vi t Nam thuê t u bay không ư c cho phép ngư i cho thuê t u bay, ngư i khai thác t u bay ho c b t kỳ ngư i nào khác ư c tr c ti p ho c gián ti p dư i b t kỳ hình th c nào hư ng l i ho c s d ng các thương quy n khai thác c a doanh nghi p. Quy n l i tài chính c a ngư i cho thuê t u bay theo h p ng thuê không ư c ph thu c vào k t qu kinh doanh, khai thác t u bay c a doanh nghi p Vi t Nam. i u 6. i v i vi c thuê khai thác t u bay nh m m c ích v n chuy n thương m i hành khách ph i m b o t u bay m i ho c ã ư c s d ng không quá 20 năm k t ngày xu t xư ng, ho c ã bay không quá 40.000 gi , ho c ã ư c s d ng không quá 2/3 t ng th m nh theo niên h n, gi bay ho c s l n h c t cánh do Nhà ch t o quy nh t i th i i m ký k t h p ng thuê t u bay. T u bay, ng cơ t u bay ư c thuê làm dùng gi ng d y không ư c s a ch a, c i ti n s d ng cho m c ích khai thác bay. i u 7. ăng ký t u bay: i v i t u bay thuê khô có th i h n thuê t 3 năm tr lên, t u bay ph i ư c chuy n ăng ký v Vi t Nam trong vòng 1 năm k t ngày h p ng thuê b t u có hi u l c. i u 8. Trong trư ng h p ngư i khai thác t u bay không ph i là doanh nghi p Vi t Nam, ngư i khai thác t u bay ph i tho mãn các quy nh c a qu c gia nơi ăng ký
  4. t u bay và ph i có ch ng ch ngư i khai thác t u bay (AOC) còn hi u l c ho c gi y t tương ương i v i lo i t u bay d nh khai thác do Nhà ch c trách hàng không c a qu c gia c a ngư i khai thác t u bay c p và ư c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam th a nh n hi u l c. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s không th a nh n ch ng ch ngư i khai thác t u bay (AOC) n u th y r ng ch ng ch ã ư c c p theo tiêu chuNn th p hơn tiêu chuNn t i thi u ư c thi t l p theo Công ư c v hàng không dân d ng qu c t ký t i Chicago ngày 7/12/1944. i u 9. Doanh nghi p Vi t Nam có trách nhi m t thu x p các hình th c t c c cho ngư i cho thuê, b o lãnh ngân hàng, th ch p tài kho n chuyên d ng, óng góp qu b o dư ng, mua b o hi m ho c hình th c m b o khác theo th a thu n v i ngư i cho thuê phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và thông l qu c t . Doanh nghi p không ư c th ch p doanh thu v n t i ho c các ngu n doanh thu khác m b o trách nhi m thanh toán ti n thuê. i u 10. Doanh nghi p Vi t Nam có nghĩa v th c hi n y các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý kinh doanh xu t nh p khNu i v i vi c thuê t u bay, v ăng ký và qu n lý lao ng là ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. Chương 2 TH C HI N D ÁN THUÊ T U BAY i u 11. Phê duy t phương án thuê và khai thác t u bay: i v i d án thuê t u bay có th i h n thuê trên 3 tháng, doanh nghi p Vi t Nam có nghĩa v l p phương án thuê và khai thác t u bay trình C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét phê duy t, bao g m các tài li u (10 b ): T trình xin phê duy t d án thuê và khai thác t u bay; Phương án thuê và khai thác t u bay, trong ó gi i trình nh ng n i dung chính sau ây: i. K ho ch phát tri n ho t ng khai thác bay c a doanh nghi p; ii. S c n thi t ph i thuê t u bay; k ho ch khai thác t u bay ư c thuê; iii. Vi c thuê tàu bay phù h p v i k ho ch khai thác, tính u tư ng b và nh hư ng, chi n lư c phát tri n i t u bay ng n h n, dài h n, kh năng khai thác-kinh doanh, kh năng tài chính, kh năng khai thác, b o dư ng t u bay c a doanh nghi p; phù h p v i k ho ch ào t o trong trư ng h p thuê t u bay ào t o ngư i lái ho c làm dùng gi ng d y; iv. S lư ng, ch ng lo i, ki u t u bay ư c thuê; t u bay m i xu t xư ng hay ã qua s d ng; d ki n th i h n, giá tr thuê; nh ng c tính cơ b n v k thu t, khai thác c a t u bay d nh thuê, nh ng v n pháp lý, tài chính, thương m i liên quan; tình hình th trư ng cho thuê t u bay và d ki n các i tác kh năng cho thuê; các m c ti n th i gian th c hi n d án;
  5. v. Phân tích so sánh phương án thuê ư c trình v i các phương án thuê khác ho c mua (bao g m mua t ho c thuê tài chính) v các khía c nh tài chính, hi u qu kinh t -thương m i, k thu t-công ngh khai thác, b o dưõng, ưu ãi (n u có); c. Các tài li u khác theo yêu c u. 2. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s xem xét vi c phê duy t phương án thuê và khai thác t u bay h p ng trong vòng 10 ngày k t ngày nh n ư c y các tài li u quy nh t i kho n 1 c a i u này. i u 12. Yêu c u v h p ng thuê t u bay: M i ho t ng thuê t u bay ph i ư c th c hi n thông qua ký k t h p ng b ng văn b n gi a các i tác. Tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 c a i u này, trong h p ng ph i có i u kho n quy nh h p ng ch có hi u l c sau khi ư c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t, và vi c không phê duy t h p ng (n u có) ph i ư c coi là trư ng h p b t kh kháng mà doanh nghi p Vi t Nam không ph i ch u b t kỳ nghĩa v , chi phí ho c b i thư ng nào. i v i trư ng h p thuê khai thác t u bay có th i h n thuê không quá 3 tháng nh m thay th t u bay làm nhi m v chuyên cơ ho c ư c trưng d ng vì các m c ích c a Nhà nư c, thay th t u bay b tai n n, s c k thu t ho c t xu t b ưa ra kh i khai thác vì các lý do b t kh kháng, doanh nghi p Vi t Nam t ch u trách nhi m v vi c ký k t và th c hi n h p ng mà không ph i có s phê duy t h p ng c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. i v i trư ng h p thuê ư t t u bay, h p ng thuê t u bay ư c hi u là bao g m c h p ng thuê d ch v khai thác và/ho c b o dư ng t u bay, không ph thu c vào vi c h p ng thuê d ch v khai thác và/ho c b o dư ng t u bay là m t ph n c a h p ng thuê t u bay hay là h p ng c l p, v i cùng m t i tác hay v i i tác khác. i u 13. Hình th c l a ch n i tác: Tr trư ng h p ư c quy nh t i các kho n 2 và 3 c a i u này, vi c u th u l a ch n i tác i v i ho t ng thuê t u bay ư c th c hi n b ng hình th c chào hàng c nh tranh. Thư m i chào hàng c nh tranh ph i ư c g i t i t i thi u 3 nhà th u năng l c chào hàng. Trong trư ng h p ho t ng thuê t u bay là m t b ph n c a d án ã ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t, theo hình th c l a ch n ư c quy nh trong d án. Trong các trư ng h p dư i ây, hình th c l a ch n i tác do doanh nghi p Vi t Nam t quy t nh: Ho t ng thuê t u bay có th i h n thuê không quá 3 tháng; Ho t ng thuê t u bay c a các doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t ngoài khu v c nhà nư c.
  6. i u 14. Th t c xem xét phê duy t quá trình chào hàng c nh tranh: Tr trư ng h p quy nh t i các kho n 2 và 3 i u 13 c a Quy nh này, doanh nghi p Vi t Nam ph i trình C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình chào hàng c nh tranh, bao g m: Giai o n chuNn b chào hàng c nh tranh, bao g m các tài li u (10 b ): i. K ho ch m i chào hàng c nh tranh c a d án; ii. Danh sách các nhà th u m i tham gia chào hàng c nh tranh; iii. H sơ m i chào hàng c nh tranh; iv. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d chào hàng c nh tranh; K t qu chào hàng c nh tranh, bao g m các tài li u (10 b ): i. Báo cáo v k t qu chào hàng c nh tranh và s l a ch n i tác; ii. H sơ chào hàng c a t t c các nhà th u. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s xem xét vi c phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình chào hàng c nh tranh trong vòng 5 ngày cho m i giai o n k t ngày nh n ư c y các tài li u quy nh t i các i m a và b c a kho n 1 c a i u này. K t qu chào hàng c nh tranh có th ư c trình xem xét phê duy t khi trình h p ng thuê t u bay theo quy nh t i i u 15 c a Quy nh này. i u 15. Th t c xem xét phê duy t h p ng thuê t u bay: Tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 12 c a Quy nh này, doanh nghi p Vi t Nam ph i trình h p ng thuê t u bay lên C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét phê duy t, bao g m các tài li u (10 b ): T trình xin phê duy t h p ng; K t qu l a ch n i tác ( i v i các trư ng h p nêu t i các kho n 2 và 3 i u 13 c a Quy nh này); Báo cáo v h p ng, trong ó nêu rõ tên, ch th , i tư ng c a h p ng; ngày ký, ngày h t h n h p ng, và gi i trình các n i dung cơ b n c a h p ng, bao g m: i. Vi c ký h p ng phù h p hay không phù h p v i phương án thuê và khai thác t u bay ã ư c phê duy t, lý do c a vi c không phù h p (n u có); ii. S c n thi t ph i thuê t u bay; k ho ch khai thác t u bay ư c thuê; ngu n tài chính th c hi n ( i v i trư ng h p thuê t u bay có th i h n thuê không quá 3 tháng); iii. Nh ng y u t kinh t , k thu t, thương m i c a h p ng: giá thuê so v i giá thuê ho c mua trên th trư ng qu c t vào th i i m th c hi n; cơ c u và tính h p lý c a
  7. giá; các chi phí và hi u qu khai thác; gi bay t i thi u i v i t u bay thuê (n u có); v n giao nh n, giao tr , thay th t u bay; chuy n giao công ngh (n u có); ph tùng d tr , thay th cho t u bay (n u có); i u ki n t c c (n u có); th th c thanh toán; nh ng v n v b o hi m, ào t o, khai thác, b o dư ng, h tr ho c ưu ãi tài chính (n u có); vi c ăng ký c a t u bay; v n thu ; iv. Tóm t t nh ng v n pháp lý liên quan: qu c t ch và tư cách pháp nhân c a ngư i cho thuê, ngư i cho thuê g c, ch s h u, ngư i nh n c m c , th ch p, ngư i khai thác t u bay, t ch c b o dư ng t u bay; qu c t ch t u bay; trách nhi m và quy n h n c a m i bên; h th ng pháp lu t ư c áp d ng liên quan n vi c khai thác và b o dư ng t u bay; trư ng h p r i ro, t n th t toàn b , b t kh kháng; trư ng h p h y b h p ng, gi i quy t tranh ch p, lu t áp d ng cho h p ng và các v n liên quan khác (n u có). B n h p ng g c (trong trư ng h p h p ng không ư c ký b ng ti ng Vi t, ph i có b n d ch ra ti ng Vi t); Các tài li u kh ng nh tư cách pháp nhân và ho t ng kinh doanh c a bên cho thuê t u bay, ngư i khai thác t u bay, t ch c b o dư ng t u bay; các tài li u liên quan n nh ng thông s k thu t c a t u bay thuê; ch ng ch ngư i khai thác t u bay, t ch c b o dư ng t u bay. Các tài li u khác theo yêu c u; C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s xem xét vi c phê duy t h p ng trong vòng 10 ngày k t ngày nh n ư c y các tài li u quy nh t i kho n 1 c a i u này. Trong trư ng h p phê duy t h p ng, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s có công văn g i B Thương m i ngh c p gi y phép nh p khNu cho t u bay. Trong trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 12 c a Quy nh này, theo ngh b ng văn b n c a doanh nghi p Vi t Nam, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s có công văn g i B Thương m i ngh c p gi y phép nh p khNu cho t u bay. H p ng thuê t u bay ph i ư c g i kèm theo công văn ngh c a doanh nghi p. Th t c xem xét vi c thay i các i u kho n, gia h n hi u l c c a h p ng thuê t u bay ư c ti n hành như i v i h p ng chính. i u 16. Th t c ưa t u bay thuê vào khai thác bay: Doanh nghi p Vi t Nam mu n ưa t u bay thuê vào khai thác bay ph i g i n C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ơn xin khai thác t u bay, trong ó ch rõ lo i t u bay; qu c t ch c a t u bay; ch s h u t u bay; s hi u ăng ký c a t u bay; tr ng lư ng c t cánh, h cánh t i a; s lư ng gh cung ng, s lư ng t i cung ng c a t u bay; ngư i khai thác t u bay và ính kèm các tài li u sau ây: Ch ng ch ăng ký t u bay; Ch ng ch i u ki n bay c a t u bay; Gi y phép s d ng thi t b vô tuy n trên t u bay, n u ư c l p t;
  8. Ch ng ch ti ng n c a t u bay; Ch ng ch Ngư i khai thác t u bay; Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m b i thư ng thi t h i i v i ngư i th ba m t t; Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ngư i v n chuy n i v i hành khách, hành lý, hàng hoá (trong trư ng h p khai thác v n chuy n thương m i); Gi y phép nh p khNu t u bay vào Vi t Nam. Trong th i h n 7 ngày k t ngày nh n các tài li u nêu t i kho n 1 c a i u này, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s xem xét và quy t nh vi c c p ho c không c p phép khai thác t u bay thuê và thông báo cho doanh nghi p n p ơn. i u 17. Báo cáo v vi c th c hi n h p ng thuê t u bay: Doanh nghi p Vi t Nam có nghĩa v báo cáo C c Hàng không dân d ng Vi t Nam v các trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng c a các bên trong vi c th c hi n h p ng thuê t u bay; vi c thay i các i u kho n c a h p ng; vi c ch m d t hi u l c trư c th i h n ho c gia h n hi u l c c a h p ng. Trong trư ng h p doanh nghi p Vi t Nam là bên vi ph m h p ng thuê t u bay d n n kh năng ho c th c t ng ng th c hi n h p ng, và/ho c gây ra các t n th t v tài chính, uy tín cho doanh nghi p, doanh nghi p ph i k p th i báo cáo C c Hàng không dân d ng Vi t Nam lý do c a vi c vi ph m ó và ki n ngh bi n pháp x lý. Doanh nghi p Vi t Nam có nghĩa v thanh lý h p ng, tái xu t t u bay thuê ra kh i Vi t Nam trong trư ng h p h p ng h t hi u l c, phép c a B Thương m i, T ng c c H i quan h t hi u l c, ho c theo yêu c u c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Chương 3 TH C HI N D ÁN THUÊ, H P TÁC DÙNG CHUNG NG CƠ T U BAY i u 18. Tr trư ng h p thuê ng cơ t u bay khNn c p, d án thuê ng cơ ph i ư c th c hi n thông qua u th u h n ch ho c chào hàng c nh tranh. Thư m i d th u ph i ư c g i t i t i thi u 3 nhà th u năng l c d th u ho c chào hàng. i v i trư ng h p thuê ng cơ t u bay khNn c p thay th cho ng cơ b s c k thu t c a t u bay ang khai thác, hình th c l a ch n i tác thu c thNm quy n và trách nhi m c a ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p. M i ho t ng thuê ng cơ t u bay ph i ư c th c hi n thông qua ký k t h p ng b ng văn b n gi a các i tác. Doanh nghi p Vi t Nam t ch u trách nhi m v vi c t ch c th c hi n các n i dung cơ b n c a quá trình u th u ho c chào hàng c nh tranh, l a ch n i tác, ký k t và th c hi n h p ng. i u 19. i v i các trư ng h p thuê ng cơ t u bay nêu t i i u 18 c a Quy nh này, theo ngh b ng văn b n c a doanh nghi p Vi t Nam, C c Hàng không dân
  9. d ng Vi t Nam s có công văn g i B Thương m i ngh c p gi y phép xu t nh p khNu cho ng cơ t u bay. Văn b n h p ng thuê ng cơ t u bay ph i ư c g i kèm theo công văn ngh c a doanh nghi p. i u 20. Doanh nghi p Vi t Nam ư c phép h p tác u tư xây d ng kho ng cơ, ph tùng t u bay d phòng dùng chung v i các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ho c hãng hàng không nư c ngoài nh m nâng cao hi u qu s d ng ng cơ, ph tùng, gi m m c kho t cung ng và chi phí. i u 21. Vi c h p tác xây d ng kho ng cơ, ph tùng t u bay d phòng dùng chung ph i ư c th c hi n thông qua ký k t h p ng b ng văn b n gi a các i tác. Trong h p ng ph i có i u kho n quy nh h p ng ch có hi u l c sau khi ư c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t, và vi c không phê duy t h p ng (n u có) ph i ư c coi là trư ng h p b t kh kháng mà doanh nghi p Vi t Nam không ph i ch u b t kỳ nghĩa v , chi phí ho c b i thư ng nào. i u 22. Th t c xem xét phê duy t h p ng h p tác xây d ng kho ng cơ, ph tùng t u bay d phòng dùng chung: Doanh nghi p Vi t Nam ph i trình h p ng h p tác xây d ng kho ng cơ, ph tùng t u bay d phòng dùng chung lên C c Hàng không dân d ng Vi t Nam xem xét phê duy t, bao g m các tài li u (10 b ): T trình xin phê duy t h p ng; Báo cáo v h p ng, bao g m các n i dung: tên, ch th , i tư ng c a h p ng; ngày ký, ngày h t h n h p ng; lý do ký k t h p ng; k ho ch d ki n và hi u qu kinh t c a vi c khai thác kho; nh ng y u t tài chính, k thu t, pháp lý liên quan; B n h p ng g c (trong trư ng h p h p ng không ư c ký b ng ti ng Vi t, ph i có b n d ch ra ti ng Vi t); Các tài li u kh ng nh tư cách pháp nhân và ho t ng kinh doanh c a bên i tác ký h p ng; Các tài li u khác theo yêu c u; C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s xem xét vi c phê duy t h p ng trong vòng 10 ngày k t ngày nh n ư c y các tài li u quy nh t i kho n 1 c a i u này. Trong trư ng h p phê duy t h p ng, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s có công văn g i B Thương m i ngh c p gi y phép xu t nh p khNu cho ng cơ, ph tùng t u bay. Th t c xem xét vi c thay i các i u kho n, gia h n hi u l c c a h p ng h p tác xây d ng kho ng cơ, ph tùng t u bay d phòng dùng chung ư c ti n hành như i v i h p ng chính. Chương 4 I U KHO N THI HÀNH
  10. i u 23. H i ng thNm nh: H i ng thNm nh c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ư c thành l p nh m giúp C c trư ng th c hi n vi c qu n lý ho t ng thuê t u bay theo quy nh c a Quy nh này. H i ng th c hi n các ch c năng sau ây: ThNm nh các phương án thuê và khai thác t u bay; thNm nh các n i dung cơ b n c a quá trình chào hàng c nh tranh; thNm nh h p ng thuê t u bay; thNm nh h p ng h p tác xây d ng kho ng cơ, ph tùng d phòng dùng chung; Ki n ngh C c trư ng: phê duy t phương án thuê và khai thác t u bay, ban hành quy t nh phê duy t h p ng thuê t u bay. Các ch c năng khác theo s phân công c a C c trư ng. Thành ph n H i ng thNm nh bao g m: Ch t ch H i ng: 01 Phó C c trư ng; Các thành viên H i ng: i di n các Ban Không t i-Không v n (kiêm thư ký H i ng i v i quá trình xem xét phê duy t phương án thuê và khai thác t u bay, h p ng thuê t u bay), Ban K ho ch và u tư (kiêm thư ký H i ng i v i quá trình xem xét phê duy t các n i dung cơ b n c a quá trình chào hàng c nh tranh), Ban Tài chính, Ban Khoa h c công ngh , Ban An toàn, Ban An ninh, Ban T ch c cán b -Lao ng, Phòng Pháp ch c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. i u 24. Trách nhi m c a các cơ quan ơn v và doanh nghi p Các ơn v nêu t i i m b, kho n 2, i u 23 c a Quy nh này có trách nhi m theo dõi vi c th c hi n ho t ng thuê t u bay, ng cơ t u bay c a các doanh nghi p Vi t Nam trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình, k p th i ki n ngh C c trư ng gi i quy t và x lý nh ng trư ng h p vi ph m h p ng ho c vi ph m nh ng quy nh c a pháp lu t liên quan n ho t ng thuê t u bay, ng cơ t u bay. Doanh nghi p Vi t Nam có nghĩa v gi i trình trư c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam và các cơ quan ch c năng khác c a Nhà nư c v nh ng v n ư c yêu c u theo quy nh c a pháp lu t, và ch u hoàn toàn trách nhi m v tính xác th c c a các tài li u và thông tin ư c trình.
Đồng bộ tài khoản