Quyết định 16/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định 16/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2004/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh - giai đoạn I do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 16/2004/Q -BGTVT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2004 V VI C S A I, B SUNG KHO N 2 I U 4 QUY CH QU N LÝ, S D NG, KHAI THÁC M B O AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG H CHÍ MINH - GIAI O N I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 1621/Q -BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c công b m t c t ngang quy ho ch d án xây d ng ư ng H Chí Minh; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung kho n 2 i u 4 “Quy ch qu n lý, s d ng, khai thác m b o an toàn giao thông ư ng H Chí Minh - giai o n I” ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 1944/2003/Q -BGTVT ngày 04 tháng 7 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i như sau: 2. i v i ư ng ngoài khu v c ô th , căn c vào c p k thu t c a ư ng theo quy ho ch, ph m vi hành lang an toàn ư c tính t mép chân mái ư ng p ho c mép nh mái ư ng ào ho c mép ngoài rãnh d c ho c mép ngoài rãnh nh c a ư ng tr ra hai bên, c th như sau: a. o n ư ng t Hoà L c n Tân C nh trên ư ng H Chí Minh, hành lang an toàn m i bên là 20 m (hai mươi mét), tr o n Xuân Mai i Th ch Qu ng s công b sau khi có quy t nh phê duy t i u ch nh quy ho ch. b. o n nhánh tây ư ng H Chí Minh g m o n t Khe Gát i Khe Sanh và o n t ăk Rông i Th ch M , hành lang an toàn m i bên là 10 m (mư i mét). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, T ng Giám c Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh, V trư ng V Pháp ch , Giám c S Giao thông v n t i t nh Hà Tây, Hoà Bình, Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên-Hu , Qu ng Nam, Kon Tum và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Ngô Th nh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản