Quyết định 1600/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
5
download

Quyết định 1600/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1600/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1600/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ------------------ S : 1600/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH M C VAY LÀM NHÀ VÀ MUA TR CH M N N NHÀ TRONG CÁC C M TUY N DÂN CƯ THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG C M TUY N DÂN CƯ VÀ NHÀ VÙNG NG P LŨ NG B NG SÔNG C U LONG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Xây d ng (T trình s 74/TTr-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2009) và ý ki n c a các B , ngành K ho ch và u tư (công văn s 6966/BKH-KCHT& T ngày 11 tháng 9 năm 2009), Tài chính (công văn s 14144/BTC-TCNH ngày 06 tháng 10 năm 2009), Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (công văn s 6797/NHNN-TD ngày 03 tháng 9 năm 2009), Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam (công văn s 3077/NHPT-TD T ngày 01 tháng 9 năm 2009) v vi c i u ch nh m c vay làm nhà và mua tr ch m n n nhà trong các c m tuy n dân cư thu c Chương trình xây d ng c m tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long, QUY T NNH i u 1. i u ch nh m c vay làm nhà và mua tr ch m n n nhà trong các c m tuy n dân cư thu c Chương trình xây d ng c m tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long, c th như sau: 1. i u ch nh m c vay làm nhà trong các c m tuy n dân cư cho các h di d i vào các c m tuy n dân cư thu c giai o n I c a Chương trình nhưng chưa xây d ng nhà và các h di d i vào t i 6 c m tuy n dân cư b sung c a t nh ng Tháp: t m c 7 tri u ng và m c 9 tri u ng ( i v i h nghèo) lên m c 15 tri u ng/h . 2. i u ch nh m c vay mua tr ch m n n nhà trong các c m tuy n dân cư cho các h di d i vào t i 6 c m tuy n dân cư b sung c a t nh ng Tháp: t m c 10 tri u ng lên m c 18 tri u ng/h . i u 2. V cơ ch cho vay Ti p t c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 105/2002/Q -TTg ngày 02 tháng 8 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách cho các h dân vùng ng p lũ mua tr ch m n n nhà và nhà trong các c m, tuy n dân cư các t nh ng b ng sông C u Long. i u 3. v ngu n v n cho vay
  2. 1. i v i v n vay làm nhà : cho phép s d ng ngu n v n cho vay làm nhà ã thông báo trong giai o n I c a Chương trình nhưng không s d ng h t cho vay theo quy nh. 2. i v i v n vay mua tr ch m n n nhà: ngân sách trung ương c p 50% cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, 50% còn l i do Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam huy ng và cho vay theo quy nh. i u 4. T ch c th c hi n. 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph ng b ng sông C u Long có trách nhi m: - T ch c tri n khai xây d ng các c m, tuy n dân cư b sung theo úng m c tiêu, yêu c u và cơ ch , chính sách quy nh. - Ch u trách nhi m v s li u rà soát, th ng kê s h dân ph i di d i ra kh i khu v c s t l trên a bàn, ng th i ch o b trí s h dân thu c di n i tư ng vào trong các c m dân cư. - B trí v n t ngân sách a phương theo quy nh, ng th i th c hi n vi c l ng ghép, ưu tiên b trí v n t các chương trình, m c tiêu, nh t là nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn, giao thông nông thôn xây d ng ng b các công trình h t ng thi t y u trong các c m, tuy n dân cư; - T ch c ki m tra, ôn c vi c th c hi n, m b o các công trình thi công xây d ng có ch t lư ng, không x y ra các hi n tư ng tiêu c c làm th t thoát v n u tư; - Ch o th c hi n quy t toán các ngu n v n u tư theo quy nh, hoàn tr y các kho n n n h n cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và Ngân hàng Chính sách Xã h i theo h p ng tín d ng. 2. Trách nhi m c a các B , ngành: a) B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra ôn c các a phương th c hi n có hi u qu các d án, b o m úng m c tiêu và yêu c u c a Chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long; t ng h p k t h p th c hi n nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph ; b) B Tài chính c p v n ngân sách trung ương, ch o, hư ng d n Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam trong vi c th c hi n cho vay theo quy nh c a Quy t nh này. c) Các B , ngành: Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách Xã h i và các B , ngành liên quan căn c n i dung Quy t nh này và ch c năng nhi m v ư c giao có trách nhi m t ch c, ch o và hư ng d n, ôn c, ki m tra a phương th c hi n theo úng quy nh hi n hành, x lý k p th i các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n theo thNm quy n, trư ng h p vư t thNm quy n báo cáo, xu t Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
  3. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 6. B trư ng các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; T ng Giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, T ng Giám c Ngân hàng Chính sách Xã h i và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph ng b ng sông C u Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - VP BC TW v phòng ch ng tham nhũng; - VP Trung ương ng; - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - Ban Ch o Tây Nam B ; Hoàng Trung H i - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, P, NC, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (4b).
Đồng bộ tài khoản