Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh Cña bé trëng bé lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi sè 1607/2002/q®-bl®tbxh ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2002 vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh sö dông, båi dìng gi¸o viªn d¹y nghÒ Bé trëng bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 96/CP ngµy 7/12/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi; C¨n cø NGhÞ ®Þnh sè 02/2001/N§-CP ngµy 9/1/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt Gi¸o dôc vÒ d¹y nghÒ; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc D¹y nghÒ, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh sö dông, båi dìng gi¸o viªn d¹y nghÒ. §iÒu 2. QuyÕt dÞnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y vÒ sö dông, båi dìng gi¸o viªn d¹y nghÒ tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 3. Ch¸nh v¨n phßng Bé, Tæng côc trëng Tæng côc D¹y nghÒ, Gi¸m ®èc Së lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, HiÖu trëng vµ Gi¸m ®èc c¸c c¬ së d¹y nghÒ, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 q uy ®Þnh sö dông, båi dìng gi¸o viªn d¹y nghÒ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1607/2002/Q§-BL§TBXH ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu 1. Quy ®Þnh sö dông, båi dìng gi¸o viªn d¹y nghÒ nh»m môc ®Ých: 1. Thùc hiÖn chuÈn ho¸ tr×nh ®é gi¸o viªn d¹y nghÒ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt; 2. Sö dông gi¸o viªn d¹y nghÒ theo ®óng tr×nh ®é chuyªn m«n, ngµnh nghÒ ®îc ®µo t¹o; 3. Thêng xuyªn båi dìng n©ng cao tr×nh ®é cho gi¸o viªn d¹y nghÒ. §iÒu 2. Quy ®Þnh nµy ®îc ¸p dông ®èi víi: - Gi¸o viªn d¹y nghÒ ë c¸c c¬ së d¹y nghÒ (tr êng d¹y nghÒ, trung t©m d¹y nghÒ, líp d¹y nghÒ vµ c¸c trêng Trung häc chuyªn nghiÖp, Cao ®¼ng kü thuËt cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô d¹y nghÒ); - C¸n bé qu¶n lý (®¹t chuÈn gi¸o viªn) ë c¸c c¬ së d¹y nghÒ cã tham gia gi¶ng d¹y. Ch¬ng II Sö dông gi¸o viªn d¹y nghÒ §iÒu 3. Gi¸o viªn ®îc tuyÓn dông hoÆc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng tr - íc ngµy quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc mµ cha ®¹t tr×nh ®é chuÈn vÒ chuyªn m«n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 vµ §iÒu 20 cña NghÞ ®Þnh sè 02/2001/N§- CP ngµy 9/1/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt Gi¸o dôc vÒ d¹y nghÒ ph¶i ®îc båi dìng, ®µo t¹o hoÆc ®µo t¹o l¹i ®Ó ®¹t tr×nh ®é chuÈn. §iÒu 4. 1. C¬ së d¹y nghÒ cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn cho gi¸o viªn tËp sù hoÆc thö viÖc nh÷ng néi dung chñ yÕu sau ®©y: - Quan ®iÓm, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n íc vÒ d¹y nghÒ;
  3. 3 - NghÜa vô cña c«ng chøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc (nÕu gi¸o viªn lµ c«ng chøc); - HiÓu biÕt cã hÖ thèng vÒ c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¬ së d¹y nghÒ; §iÒu lÖ trêng d¹y nghÒ hoÆc Quy chÕ trung t©m d¹y nghÒ; néi quy cña c¬ së d¹y nghÒ; Quy ®Þnh vÒ chÕ ®é lµm viÖc cña gi¸o viªn tr - êng d¹y nghÒ.... - LuyÖn tËp so¹n ®Ò c¬ng bµi gi¶ng, gi¸o ¸n; gi¶ng thö vµ nh÷ng c«ng viÖc kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c gi¶ng d¹y. 2. Trong thêi gian tËp sù, thö viÖc, c¬ së d¹y nghÒ cÇn t¹o ®iÒu kiÖn vµ cã kÕ ho¹ch ®Ó gi¸o viªn tËp sù tham gia c¸c líp båi d ìng nh»m hoµn thiÖn kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nhiÖm vô gi¶ng d¹y. 3. C¬ së d¹y nghÒ ph¶i cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n cö ng êi híng dÉn tËp sù, thö viÖc. Mçi gi¸o viªn tËp sù, thö viÖc ph¶i cã mét ng êi híng dÉn. Ng- êi híng dÉn tËp sù ph¶i cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, nghiÖp vô s ph¹m, cã uy tÝn vµ kinh nghiÖm gi¶ng d¹y vµ ® îc hëng c¸c chÕ ®é theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. §iÒu 5. 1. C¬ së d¹y nghÒ ph¶i sö dông gi¸o viªn d¹y nghÒ phï hîp víi tiªu chuÈn nghiÖp vô c¸c ng¹ch gi¸o viªn d¹y nghÒ, hoÆc tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng. Trong trêng hîp ph¶i bè trÝ gi¸o viªn gi¶ng d¹y c¸c m«n häc, h íng dÉn thùc hµnh nghÒ kh¸c víi c¸c m«n häc, ngµnh, nghÒ mµ gi¸o viªn ®· ® îc ®µo t¹o th× ph¶i ®µo t¹o l¹i tríc khi bè trÝ gi¶ng d¹y, híng dÉn; 2. Ngoµi sè giê tiªu chuÈn, c¬ së d¹y nghÒ kh«ng ® îc bè trÝ d¹y vît qu¸ 1/2 sè giê tiªu chuÈn ®èi víi gi¸o viªn chuyªn nghiÖp; kh«ng qu¸ 1/3 sè giê tiªu chuÈn ®èi víi gi¸o viªn kiªm chøc vµ tæng sè thêi gian d¹y v ît kh«ng qu¸ 200 giê trong 1 n¨m häc. Ch¬ng III Båi dìng gi¸o viªn d¹y nghÒ §iÒu 6. Tæ chøc båi dìng tr×nh ®é cho gi¸o viªn d¹y nghÒ theo 3 h×nh thøc sau: - Båi dìng chuÈn ho¸ cho gi¸o viªn cha ®¹t tr×nh ®é chuÈn, hoÆc tiªu chuÈn cña chøc danh ®ang ®¶m nhiÖm; - Båi dìng thêng xuyªn cho tÊt c¶ gi¸o viªn; - Båi dìng n©ng cao cho tÊt c¶ hoÆc mét bé phËn gi¸o viªn tuú theo yªu cÇu cña nghÒ nghiÖp vµ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. §iÒu 7. 1. Néi dung båi dìng chuÈn ho¸: - KiÕn thøc chuyªn m«n, kü n¨ng nghÒ;
  4. 4 - NghiÖp vô s ph¹m; - Ngo¹i ng÷; - Tin häc; - Nh÷ng néi dung kh¸c mµ tiªu chuÈn chøc danh quy ®Þnh. 2. Néi dung båi dìng thêng xuyªn: - Quan ®iÓm, chñ tr¬ng, ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt Nhµ níc, c¸c quy ®Þnh vÒ d¹y nghÒ; - KiÕn thøc chuyªn m«n, nh÷ng tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ míi thuéc chuyªn m«n gi¶ng d¹y; - Kü n¨ng nghÒ (bao gåm c¶ viÖc sö dông nh÷ng thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn cña nghÒ...) - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, ph¬ng ph¸p x©y dùng ch¬ng tr×nh vµ sö dông ph¬ng tiÖn d¹y häc míi. - Ngo¹i ng÷. - Tin hoc. 3. Néi dung båi dìng n©ng cao gåm: - Nh÷ng vÊn ®Ò do yªu cÇu c«ng viÖc vµ nghÒ nghiÖp; - N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô s ph¹m, n¨ng lùc thùc hµnh; - C¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh cña chøc danh cao h¬n. §iÒu 8. 1. Båi dìng thêng xuyªn ®îc tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch båi dìng ®Þnh kú hµng n¨m cña Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ së d¹y nghÒ víi c¸c h×nh thøc tæ chøc sau: - TËp huÊn vÒ chuyªn m«n kü thuËt, nghiÖp vô gi¶ng d¹y; - Båi dìng chuyªn ®Ò; - Tham quan, nghiªn cøu, kh¶o s¸t thùc tÕ; - Héi th¶o khoa häc. 2. Båi dìng chuÈn ho¸ vµ n©ng cao tr×nh ®é ®îc tiÕn hµnh víi c¸c h×nh thøc tæ chøc sau: - TËp trung hoÆc t¹i chøc; - Thùc tËp n©ng cao tay nghÒ. §iÒu 9. ViÖc båi dìng chuÈn ho¸ vµ n©ng cao tr×nh ®é cho gi¸o viªn d¹y nghÒ ®îc tæ chøc thùc hiÖn t¹i c¸c c¬ së díi ®©y: 1. Båi dìng nghiÖp vô s ph¹m kü thuËt ®îc tæ chøc t¹i c¸c tr êng cao ®¼ng s ph¹m kü thuËt, ®¹i häc s ph¹m kü thuËt;
  5. 5 2. Båi dìng chuyªn m«n, kü thuËt, c«ng nghÖ míi ® îc tæ chøc t¹i c¸c tr - êng ®¹i häc, cao ®¼ng, c¸c ViÖn nghiªn cøu kü thuËt, c«ng nghÖ cã ngµnh nghÒ ®µo t¹o phï hîp; doanh nghiÖp cã thiÕt bÞ, ph ¬ng tiÖn, c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i; 3. Båi dìng kü n¨ng nghÒ cho gi¸o viªn d¹y nghÒ ® îc tæ chøc t¹i c¸c tr- êng d¹y nghÒ, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cã ®ñ ®iÒu kiÖn; 4. Båi dìng ngo¹i ng÷, tin häc cho gi¸o viªn d¹y nghÒ tæ chøc t¹i c¸c c¬ së cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o chÊt l îng vµ thuËn lîi cho tæ chøc thùc hiÖn. §iÒu 10. Gi¸o viªn d¹y nghÒ c¸c c¬ së c«ng lËp, b¸n c«ng (gi¸o viªn hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch) ®îc cö ®i häc n©ng cao tr×nh ®é, båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®îc hëng l¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt; gi¸o viªn hîp ®ång ®îc cö ®i båi dìng ®îc hëng quyÒn lîi mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång lao ®éng. §iÒu 11. Hµng n¨m, gi¸o viªn d¹y nghÒ ph¶i lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tù båi dìng. C¬ së d¹y nghÒ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tù båi dìng cña gi¸o viªn. Ch¬ng IV Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 12. Tæng côc D¹y nghÒ cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, c¬ quan qu¶n lý d¹y nghÒ cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm: 1. Híng dÉn c¬ së d¹y nghÒ c«ng lËp vµ ngoµi c«ng lËp thuéc ph¹m vi qu¶n lý thùc hiÖn Quy ®Þnh nµy; 2. LËp kÕ ho¹ch, dù trï kinh phÝ båi dìng gi¸o viªn d¹y nghÒ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc vµ thùc hiÖn x· héi ho¸ c«ng t¸c båi dìng gi¸o viªn d¹y nghÒ. 3. Theo dâi, kiÓm tra, thanh tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn quy ®Þnh sö dông, båi dìng gi¸o viªn d¹y nghÒ vµ xö lý c¸c c¬ së d¹y nghÒ vi ph¹m quy ®Þnh nµy. §iÒu 13. C¬ quan qu¶n lý d¹y nghÒ cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch båi d ìng, x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn ®èi víi c¸c c¬ së d¹y nghÒ thuéc ph¹m vi qu¶n lý. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c sö dông, båi d ìng gi¸o viªn d¹y nghÒ vÒ Tæng côc d¹y nghÒ cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  6. 6 § iÒu 14. C¸c c¬ së d¹y nghÒ c¨n cø vµo yªu cÇu x©y dùng vµ ph¸t triÓn, tr×nh ®é hiÖn cã cña ®éi ngò gi¸o viªn, chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch båi dìng ®éi ngò gi¸o viªn d¹y nghÒ cho tõng giai ®o¹n, tõng n¨m häc. §¶m b¶o thùc hiÖn gi¸o viªn ®îc lu©n phiªn båi dìng chuyªn m«n, nghiÖp vô theo chu kú 5 n¨m/lÇn, båi dìng c«ng nghÖ míi 2 n¨m/lÇn; ®îc båi dìng n©ng cao theo yªu cÇu nhiÖm vô; tæ chøc thùc hiÖn vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lªn c¬ quan chñ qu¶n vµ Tæng côc d¹y nghÒ. §iÒu 15. Tõng c¬ së d¹y nghÒ cã thÓ më líp, hoÆc kÕt hîp víi c¸c c¬ së d¹y nghÒ kh¸c trªn ®Þa bµn, l·nh thæ hay cïng ngµnh ®Ó më líp båi d- ìng n©ng cao tr×nh ®é hoÆc cö gi¸o viªn theo häc c¸c líp båi d ìng do c¸c c¬ së ®îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn. §iÒu 16. C¸c c¬ së d¹y nghÒ cÇn sö dông hîp lý ®éi ngò gi¸o viªn d¹y nghÒ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ hç trî ®Ó gi¸o viªn d¹y nghÒ tham gia häc tËp, båi dìng theo quy ®Þnh nµy; Hoµn thµnh viÖc chuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn d¹y nghÒ hiÖn cã tríc n¨m 2007.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản