Quyết định 161/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định 161/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 161/2004/QĐ-UB về việc quy định thống nhất sử dụng hệ thống mã số cơ quan hành chính, mã số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 161/2004/QĐ-UB

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 161/2004/QĐ-UB Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH H TH NG MÃ S CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, MÃ S TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N TI P NH N, GI I QUY T T I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH C A THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND; - Căn c vào Quy t đ nh 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch th c hi n cơ ch "m t c a" t i cơ quan hành chính nhà nư c đ a phương; - Căn c Quy t đ nh s 6645/QĐ-UB ngày 11/10/2004 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành danh m c th t c hành chính th c hi n theo quy ch m t c a t i các cơ quan hành chính c a Thành ph Hà N i; - Xét đ ngh c a Giám đ c S N i v và Trư ng Ban Công ngh thông tin Thành ph t i t trình liên ngành s 401/TTrLN SNV-BCNTT ngày 16/09/2004; QUY T Đ NH Đi u I. Quy đ nh th ng nh t s d ng h th ng mã s cơ quan hành chính, mã s th t c hành chính thu c th m quy n ti p nh n t i các cơ quan hành chính c a Thành ph Hà N i (g i t t là h th ng mã s cơ quan hành chính, mã s th t c hành chính c a Thành ph ). Đi u II. H th ng mã s cơ quan hành chính, mã s th t c hành chính c a Thành ph đư c s d ng trong giao d ch gi a cơ quan hành chính v i công dân, t ch c, c th trong các trư ng h p sau: a) Trong lĩnh v c tin h c hóa qu n lý hành chính Nhà nư c. b) Trong danh m c th t c hành chính thu c th m quy n ti p nh n c a các cơ quan hành chính c a Thành ph Hà N i do UBND Thành ph công b . c) Trên mã s phi u nh n và h n tr h sơ hành chính do B ph n ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính c a các cơ quan hành chính phát hành (g i t t là mã s phi u nh n và h n tr h sơ hành chính). d) Ghi trong s nh t ký đ thay th c t s th t trong s nh t ký (đã đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 183/2003/QĐ-UB ngày 29/12/2003 c a UBND Thành ph Hà N i). Đi u III. Mã s cơ quan hành chính, mã s th t c hành chính, mã s phi u nh n và h n tr h sơ hành chính có c u trúc như sau: a) Trong danh m c th t c hành chính, mã s th t c hành chính đư c đánh s theo t ng cơ quan hành chính. b) Trong phi u nh n và h n tr h sơ hành chính, mã s phi u nh n và h n tr h sơ hành chính đư c s d ng trong t h p và đư c ghi theo công th c sau: YY-DDD-PP-NNNNN Trong đó: - YY là năm phát hành phi u nh n và h n tr h sơ hành chính. - DDD là mã s cơ quan hành chính. - PP là mã s th t c hành chính. - NNNNN là s th t h sơ hành chính đư c ti p nh n theo t ng lo i th t c hành chính, b t đ u t ngày 01/01 đ n ngày 31/12 hàng năm. Đi u IV. H th ng mã s cơ quan hành chính, mã s th t c hành chính, mã s phi u nh n và h n tr h sơ hành chính đư c áp d ng th ng nh t trong các cơ quan hành chính c a Thành ph Hà N i, bao g m c các cơ quan hi p qu n: 1
 2. a) S N i v có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c s d ng h th ng mã s cơ quan hành chính, mã s th t c hành chính, mã phi u nh n và h n tr h sơ hành chính trong trong giao d ch gi a các cơ quan hành chính v i công dân, t ch c. b) Ban Công ngh thông tin Thành ph có trách nhi m hư ng d n các đơn v tri n khai h th ng mã s cơ quan hành chính, mã s th t c hành chính, mã phi u nh n và h n tr h sơ hành chính; B sung, ch nh lý h th ng mã khi có thay đ i, phát sinh; Th c hi n tri n khai ph n m m thông báo tr ng thái k t qu gi i quy t th t c hành chính lên C ng giao ti p đi n t Hà N i t i các đơn v ph c v cho công dân, t ch c tra c u k t qu gi i quy t h sơ hành chính. c) Các cơ quan hành chính c a Thành ph có trách nhi m áp d ng h th ng mã s cơ quan hành chính, mã s th t c hành chính, mã phi u nh n và h n tr h sơ hành chính trong vi c ti p nh n, gi i quy t th t c hành chính, trong các giao d ch hành chính và trong lĩnh v c tin h c hóa qu n lý hành chính Nhà nư c;C cán b tham gia khóa đào t o s d ng ph n m m thông báo tr ng thái k t qu gi i quy t th t c hành chính do Ban Công ngh thông tin Thành ph tri n khai; Giao cho b ph n “Ti p nh n h sơ và tr k t qu gi i quy t th t c hành chính” s d ng ph n m m đ c p nh t k p th i tr ng thái k t qu gi i quy t th t c hành chính ph c v công dân, t ch c tra c u trên C ng giao ti p đi n t Hà N i theo n i dung Đ án s 32 – ĐA/TU ngày 21/04/2004 c a Thành U và Quy t đ nh 156/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 c a UBND Thành ph . Đi u V. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành ph ; Giám đ c S N i v ; Trư ng Ban Công ngh thông tin; Giám đ c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Nguy n Qu c Tri u 2
 3. PH L C 01 – H TH NG MÃ S TH T C HÀNH CHÍNH TRONG DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N TI P NH N, GI I QUY T C A CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THU C THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 161/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 10 năm 2004 c a UBND Thành ph ) I.Th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a UBND Thành ph MÃ S TH T C TÊN TH T C HÀNH CHÍNH CƠ QUAN TI P NH N GHI CHÚ HÀNH CHÍNH (1) (2) (3) (4) I.1. Qu n lý Nhà nư c v N i chính 01 Gi i quy t h sơ ti p nh n Cán b , công ch c, viên ch c S N iV 02 Gi i quy t h sơ xin b sung nhi m v cho các doanh S N iV nghi p Nhà nư c 03 Gi i quy t h sơ xin đ t chi nhánh, văn phòng đ i di n, đ t S N iV tr s c a các doanh nghi p trên đ a bàn Thành ph Hà N i 04 C p phép thành l p VPDD c a thương nhân t i Hà N i S Thương m i 05 Xin phép t ch c H i ngh , H i th o QT S Ngo i v 06 Xu t c nh v vi c công c a CBCNVC thu c các đơn v c a S Ngo i v Hà N i 07 C p gi y phép thành l p Hi p H i doanh nghi p nư c ngoài S Ngo i v t i Hà N i 08 Th m đ nh trình Thành ph phê duy t các d án vi n tr S Ngo i v nhân đ o và các kho n vi n tr phi d án do các t ch c PCP nư c ngoài vi n tr 09 Đăng ký k t hôn có y u t nư c ngoài S Tư pháp 10 Đăng ký nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài S Tư pháp 11 Đăng ký khai sinh, khai t có y u t nư c ngoài S Tư pháp 3
 4. 12 Đăng ký l i khai sinh, khai t có y u t nư c ngoài S Tư pháp 13 Đăng ký nh n cha, m , con có y u t nư c ngoài S Tư pháp 14 C i chính, thay đ i h t ch có y u t nư c ngoài S Tư pháp 15 C i chính, thay đ i h t ch trong nư c S Tư pháp 16 Sao l c h t ch có y u t nư c ngoài S Tư pháp 17 Sao l c h t ch trong nư c S Tư pháp 18 Xác nh n có qu c t ch Vi t Nam S Tư pháp 19 Khi u n i hành chính Thanh tra Thành ph 20 T cáo Thanh tra Thành ph I.2. Qu n lý Nhà nư c v Kinh t 21 Phê duy t nhi m v tri n khai l p d án quy ho ch (quy S K ho ch và Đ u tư ho ch t ng th phát tri n KTXH, quy ho ch ngành, nhi m v thi t k quy ho ch chi ti t xây d ng đô th và nông thôn) 22 Th m đ nh và phê duy t d án quy ho ch (quy ho ch t ng S K ho ch và Đ u tư th phát tri n KTXH, quy ho ch ngành) 23 Th m đ nh, phê duy t nhi m v chu n b đ u tư các d án S K ho ch và Đ u tư đ u tư 24 Th m đ nh, phê duy t báo cáo đ u tư S K ho ch và Đ u tư 25 Quy trình th m đ nh và trình phê duy t BCNCKT d án đ u S K ho ch và Đ u tư tư 26 Th m đ nh và phê duy t đi u ch nh, b sung d án S K ho ch và Đ u tư 27 Th m đ nh và phê duy t k ho ch đ u th u S K ho ch và Đ u tư 28 Th m đ nh và phê duy t h sơ m i th u S K ho ch và Đ u tư 29 Th m đ nh và phê duy t k t qu đ u th u S K ho ch và Đ u tư 30 C p gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư theo Lu t khuy n khích S K ho ch và Đ u tư đ u tư trong nư c 31 Đăng ký c p gi y phép đ u tư /Th m đ nh c p gi y phép S K ho ch và Đ u tư 4
 5. đ u tư (Thành l p DN m i) 32 Đi u ch nh gi y phép đ u tư (bao g m: chia, tách, sáp nh p, S K ho ch và Đ u tư h p nh t, chuy n đ i hình th c đ u tư/pháp đ nh, thay đ i t l góp v n c a các bên, đi u ch nh m c thu su t, đi u ch nh t l xu t kh u s n ph m …) 33 M chi nhánh /văn phòng giao d ch /kho trung chuy n /c a S K ho ch và Đ u tư hàng gi i thi u s n ph m t i Hà N i c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài thu c các đ a phương khác 34 Ch p thu n d án ĐT trong nư c vào các KCN t p trung Ban qu n lý các khu công nghi p và ch xu t I.3. Qu n lý Nhà nư c v Đô th 35 Gi i thi u đ a đi m, c p ch ng ch quy ho ch S Quy ho ch ki n trúc 36 Xác đ nh ch gi i đư ng đ và c p s li u h t ng k thu t S Quy ho ch ki n trúc 37 Th m đ nh thi t k k thu t t ng d toán công trình S Xây d ng (đ i v i các công trình, d án nhóm B, C theo phân c p, u quy n c a UBND Thành ph ) 38 Th m đ nh phương án ki n trúc quy ho ch c a các d án Ban qu n lý các khu công nghi p và ch đ u tư xây d ng trong khu công nghi p và khu ch xu t. xu t 39 Th m đ nh thi t k k thu t c a các d án đ u tư xây d ng Ban qu n lý các khu công nghi p và ch trong khu công nghi p và khu ch xu t. xu t 40 C p gi y phép ho t đ ng Đi n L c: S công nghi p - Cho các đơn v tư v n ho t đ ng đi n l c - Cho các đơn v ho t đ ng đi n nông thôn 41 Th t c tho thu n, c p phép xây d ng công trình và các S Nông nghi p và phát tri n nông thôn ho t đ ng liên quan đ n công trình Thu l i trên đ a bàn Thành ph 42 Tho thu n D án đ u tư có liên quan đ n lĩnh v c qu n lý S Nông nghi p và phát tri n nông thôn Nhà nư c v nông nghi p và phát tri n nông thôn. 43 Th m đ nh trình báo cáo nghiên c u kh thi (V n Trung S Nông nghi p và phát tri n nông thôn ương, Thành ph ) có liên quan đ n lĩnh v c qu n lý Nhà 5
 6. nư c v nông nghi p và phát tri n nông thôn. 44 Trình k t qu đ u th u có liên quan đ n lĩnh v c qu n lý S Nông nghi p và phát tri n nông thôn Nhà nư c v nông nghi p và phát tri n nông thôn. 45 Th t c tho thu n, c p phép thăm dò, khai thác nư c dư i S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t đ t và hành ngh khoan gi ng khai thác nư c trên đ a bàn Thành ph Hà N i 46 Th t c h sơ c p phép ho t đ ng khoáng s n và m b n S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t bãi, đư ng v n chuy n t m th i đ ch a, trung chuy n cát s i trên các sông thu c đ a bàn Thành ph 47 Th t c và quy trình phê duy t báo cáo đ u tư, th m đ nh S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t thi t k k thu t, t ng d toán các d án thu c ph m vi đư c u quy n và thanh quy t toán công tác s a ch a b o trì ch ng xu ng c p qu nhà thu c s h u Nhà nư c b ng ngu n v n ngân sách c a s Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t 48 Th t c h sơ thu c lĩnh v c môi trư ng trên đ a bàn Thành S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t ph Hà N i 49 Th t c h sơ giao đ t, cho thuê đ t đ i v i các t ch c, h S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t gia đình, cá nhân trong và ngoài nư c 50 Th t c h sơ nhà tái đ nh cư S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t 51 Th t c ký h p đ ng thuê đ t cho các t ch c trong nư c, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t t ch c có v n đ u tư nư c ngoài khi th c hi n quy t đ nh thuê đ t c a UBND Thành ph 52 Th t c ti p nh n qu nhà thu c Thành ph qu n lý trên S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t đ a bàn Thành ph Hà N i 53 Th t c gi i quy t mua nhà chung cư cao t ng (di n tích S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t thu c Thành ph qu n lý) t i các d án phát tri n nhà trên đ a bàn Thành ph Hà N i 54 Th t c gi i quy t chuy n đ i m c đích, công năng s d ng S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t nhà thu c s h u nhà nư c cho thuê. 55 Th t c v vi c ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài mua S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t 6
 7. nhà t i Hà N i 56 Th t c h p th c hoá đ t, chuy n quy n s d ng đ t, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t chuy n đ i m c đích s d ng đ t c a các t ch c trong nư c 57 Th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t và đăng S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t ký bi n đ ng đ t đai c a các t ch c trong nư c trên đ a bàn Thành ph Hà N i 58 Th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t quy n s d ng đ t trên đ a bàn Thành ph Hà N i. (Cho các h gia đình và cá nhân) 59 Th t c c p đ i Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t quy n s d ng đ t theo quy t đ nh 69/1999QĐ-UB ngày 18/8/1999 c a UBND Thành ph 60 Th t c h sơ Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t quy n s d ng đ t đ i v i d ng nhà Nhà nư c đã th c hi n các chính sách v qu n lý nhà đ t và chính sách c i t o XHCN liên quan đ n nhà đ t 61 Th t c xác l p s h u nhà và c p Gi y ch ng nh n S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t đư c quy đ nh t i Ngh đ nh s 25/1999/NĐ-CP v giao d ch nhân s nhà đư c xác l p trư c ngày 1/7/1991 62 Th t c chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th ch p S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t (ho c b o lãnh) góp v n b ng giá tr quy n s d ng đ t; mua bán, trao đ i, t ng cho, chia, th a k nhà đ t c a t ch c, h gia đình và cá nhân trên đ a bàn Thành ph Hà N i (đ i v i Gi y ch ng nh n do UBND Thành ph Hà N i c p) 63 Th t c bán nhà theo Ngh đ nh 61/CP ngày 5/7/1954 c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t Chính ph 64 Th t c ti p nh n nhà t qu n đ qu n lý và bán theo Ngh S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t đ nh 61/CP 65 Th t c h sơ h tr nhà theo Quy t đ nh S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t 7
 8. 20/2000/QĐ_TTg đ i v i cán b lão thành cách m ng 66 Th t c v ti p dân và gi i quy t đơn thư khi u n i t cáo S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t trên đ a bàn Thành ph Hà N i 67 C p phép ch t cây, t a cây S giao thông Công chính I.4. Qu n lý Nhà nư c v Văn hóa-Xã h i 68 Thành l p trư ng Trung h c ph thông, Trung h c chuyên S Giáo d c và Đào t o nghi p ngoài công l p 69 Đ ngh thành l p cơ s d y ngh S Lao đ ng Thương binh và Xã h i 70 Ti p nh n đ th m đ nh và xét duy t các d án vay qu S Lao đ ng Thương binh và Xã h i qu c gia h tr vi c làm trên 100 tri u đ ng 71 Ti p nh n đ ngh ch đ BHXH c a t ch c và cá nhân S Lao đ ng Thương binh và Xã h i 72 Chính sách thanh niên xung phong S Lao đ ng Thương binh và Xã h i 73 Chính sách v ch t đ c hoá h c S Lao đ ng Thương binh và Xã h i 74 Ti p nh n và gi i quy t ch đ đ i v i gia đình li t s S Lao đ ng Thương binh và Xã h i 75 Danh hi u Bà m Vi t Nam anh hùng S Lao đ ng Thương binh và Xã h i 76 Xác nh n li t s m i S Lao đ ng Thương binh và Xã h i 77 Chi tr tr c p m t l n đ i v i ngư i ho t đ ng kháng chi n S Lao đ ng Thương binh và Xã h i gi i phóng dân t c II. TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N TI P NH N, GI I QUY T C A CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TR C THU C UBND THÀNH PH HÀ N I (BAO G M C CÁC CƠ QUAN HI P QU N) MÃ S TI P NH N TI P NH N GI I TI P NH N TH VÀ CHUY N TI P NH N QUY T SAU KHI VÀ CHUY N T C TÊN TH T C HÀNH CHÍNH LÊN B GHI CHÚ GI I QUY T CÓ THO LÊN UBND HÀNH CHUYÊN THU N THÀNH PH CHÍNH NGÀNH II.1 LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V N I CHÍNH S N IV 01 Gi i quy t h sơ ti p nh n Cán b , công X 8
 9. ch c, viên ch c 02 Gi i quy t h sơ xin b sung nhi m v cho X các doanh nghi p Nhà nư c 03 Gi i quy t h sơ xin đ t chi nhánh, văn phòng đ i di n, đ t tr s c a các doanh nghi p trên X đ a bàn Thành ph Hà N i 04 Gi i quy t h sơ hư ng d n quy cách con X d u S NGO I V HÀ N I 01 Xin phép t ch c H i ngh , H i th o QT X 02 Xu t c nh đ gi i quy t vi c riêng c a X CBCNVC thu c các đơn v c a Hà N i 03 Xu t c nh v vi c công c a CBCNVC thu c X các đơn v c a Hà N i 04 Nh p, xu t c nh cho ngư i nư c ngoài vào X Vi t Nam 05 Chu n y đăng ký ho t đ ng cho các t ch c PCP nư c ngoài đã đư c c p gi y phép l p X VP đ i di n, VP d án t i Hà N i 06 C p gi y phép thành l p Hi p H i doanh X nghi p nư c ngoài t i Hà N i 07 Th m đ nh trình Thành ph phê duy t các d án vi n tr nhân đ o và các kho n vi n tr X phi d án do các t ch c PCP nư c ngoài vi n tr S TƯ PHÁP 01 Đăng ký k t hôn có y u t nư c ngoài X 9
 10. 02 Đăng ký nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài X 03 Đăng ký khai sinh, khai t có y u t nư c X ngoài 04 Đăng ký l i khai sinh, khai t có y u t nư c X ngoài 05 Đăng ký nh n cha, m , con có y u t nư c X ngoài 06 Ghi chú h t ch có y u t nư c ngoài X 07 C i chính, thay đ i h t ch có y u t nư c X ngoài 08 C i chính, thay đ i h t ch trong nư c X 09 C p phi u lý l ch tư pháp X 10 Sao l c h t ch có y u t nư c ngoài X 11 Sao l c h t ch trong nư c X 12 Xác nh n có qu c t ch Vi t Nam X 13 Thôi qu c t ch Vi t Nam X 14 Nh p qu c t ch Vi t Nam X 15 C p phép ho t đ ng Văn phòng lu t sư X 16 C p phép ho t đ ng tư v n pháp lu t X 17 C p phép ho t đ ng Trung tâm tr ng tài X thương m i C C H I QUAN THÀNH PH 01 Th t c H i quan: - Ti p nh n và đăng ký h sơ H i quan. X - Ki m tra h sơ H i quan và ki m tra th c t hàng hoá, phương ti n v n t i. 10
 11. - Thu thu và các kho n thu khác theo quy đ nh c a pháp lu t. - Quy t đ nh thông quan hàng hoá, phương ti n v n t i. 02 Th t c thành l p đ a đi m làm th t c H i X quan 03 Th t c thành l p đ a đi m ki m tra th c t hàng hoá XNK: - Đ i v i đ a đi m ki m tra hàng hoá t p trung X và tr m hàng l . - Đ i v i đ a đi m ki m tra là chân công trình và nơi s n xu t 04 Th t c thành l p kho ngo i quan X 05 Th t c thành l p kho b o thu X 06 Th t c c p phép phi m u d ch X 07 Th t c c p mã s Doanh nghi p X 08 Th t c gi i quy t khi u n i, t cáo X 09 Th t c ki m tra sau thông quan X 10 Th t c x lý vi ph m hành chính trong lĩnh X v c H i quan 11 Th t c truy thu, truy hoàn thu X 12 Th t c thanh kho n hàng gia công và hàng X nh p nguyên li u đ s n xu t hàng xu t kh u THANH TRA THÀNH PH 01 Khi u n i hành chính X 02 T cáo X 11
 12. CÔNG AN THÀNH PH 01 Đăng ký, qu n lý h kh u X 02 C p gi y ch ng minh nhân dân X 03 C p gi y phép kh c d u X 04 C p gi y ch ng nh n đ đi u ki n v ANTT đ i v i các ngành ngh kinh doanh có đi u X ki n 05 C p gi y ch ng nh n đ đi u ki n v ANTT X đ i v i ho t đ ng kinh doanh d ch v b o v 06 C p gi y phép mua và đăng ký vũ khí, v t li u X n và công c h tr 07 C p gi y ch ng nh n th m duy t v phòng X cháy ch a cháy 08 C p gi y ch ng nh n đ đi u ki n PCCC X 09 C p gi y phép v n chuy n khí đ t hoá l ng X (gas) 10 Đăng ký ôtô, môtô, xe máy X 11 Đ i c p l i đăng ký ho c bi n s ôtô, môtô X 12 Sang tên di chuy n xe X 13 Xoá s đăng ký xe X 14 Đóng l i s khung, s máy X 15 Đăng ký t m th i xe ôtô X 16 C p gi y phép cho xe ôtô vào ph c m X 17 C p h chi u ph thông X 18 C p b sung th th c cho ngư i nư c ngoài X 19 C p th thư ng trú cho ngo i ki u X 20 C p th t m trú cho ngư i nư c ngoài X 12
 13. 21 C p th du l ch cho ngư i Trung Qu c nh p X c nh b ng gi y thông hành 22 Gi i quy t cho công dân Vi t Nam h i hương X CHI C C KI M LÂM 01 Trình ki m nh p, xu t lâm s n X 02 C p gi y phép v n chuy n g , lâm s n và X đ ng v t hoang dã II.2 LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V KINH T S K HO CH VÀ Đ U TƯ Lĩnh v c đ u tư xây d ng 01 Phê duy t nhi m v tri n khai l p d án quy Ti p nh n và đ ho ch (quy ho ch t ng th phát tri n KTXH, xu t gi i quy t đ X quy ho ch ngành, nhi m v thi t k quy trình UBNDTP ho ch chi ti t xây d ng đô th và nông thôn) 02 Th m đ nh và phê duy t d án quy ho ch Ti p nh n và đ (quy ho ch t ng th phát tri n KTXH, quy X xu t gi i quy t đ ho ch ngành) trình UBNDTP 03 Th m đ nh, phê duy t nhi m v chu n b đ u theo QĐ 116 X tư các d án đ u tư 04 Th m đ nh, phê duy t báo cáo đ u tư X theo QĐ 116 05 Quy trình th m đ nh và trình phê duy t X BCNCKT d án đ u tư 06 Th m đ nh và phê duy t đi u ch nh, b sung theo QĐ 116 X d án 07 Th m đ nh và phê duy t k ho ch đ u th u X theo QĐ 116 08 Th m đ nh và phê duy t h sơ m i th u X theo QĐ 116 13
 14. 09 Th m đ nh và phê duy t k t qu đ u th u X theo QĐ 116 Lĩnh v c ưu đãi đ u tư 10 C p gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư theo Lu t X khuy n khích đ u tư trong nư c Lĩnh v c đăng ký kinh doanh 11 Đăng ký kinh doanh các lo i hình doanh X nghi p 12 Đăng ký thay đ i n i dung ĐKKD các lo i hình X doanh nghi p 13 Đăng ký ho t đ ng c a chi nhánh, văn phòng X đ i di n 14 Đăng ký thay đ i n i dung ho t đ ng c a chi X nhánh, văn phòng đ i di n 15 Gi i th , xoá tên, t ch c l i và chuy n đ i X c a các lo i hình doanh nghi p 16 Cung c p thông tin doanh nghi p X 17 Thông báo t m ng ng ho t đ ng X 18 C p l i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh X Lĩnh v c đ u tư nư c ngoài 19 Đăng ký c p gi y phép đ u tư /Th m đ nh c p Ti p nh n, xin ý gi y phép đ u tư (Thành l p DN m i) ki n c a các ngành X liên quan, trình UBND Thành ph c p gi y phép 20 Đi u ch nh gi y phép đ u tư (bao g m: chia, Ti p nh n, xin ý tách, sáp nh p, h p nh t, chuy n đ i hình ki n c a các ngành th c đ u tư/pháp đ nh, thay đ i t l góp v n X liên quan, trình c a các bên, đi u ch nh m c thu su t, đi u UBND Thành ph ch nh t l xu t kh u s n ph m …) c p gi y phép 14
 15. 21 M chi nhánh /văn phòng giao d ch /kho trung chuy n /c a hàng gi i thi u s n ph m t i Hà X N i c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài thu c các đ a phương khác 22 Xác nh n nhân s HĐQT và Ban giám đ c, X văn phòng đi u hành, Ban đi u ph i BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P VÀ CH XU T 01 C p gi y phép Đ u tư nư c ngoài vào các X KCN t p trung 02 Đi u ch nh gi y phép ĐTNN vào các KCN t p X trung 03 Ch p thu n d án ĐT trong nư c vào các X KCN t p trung 04 C p gi y ch ng nh n ĐT cho các DN đ u tư X vào các KCN v a và nh 05 Th m đ nh phương án ki n trúc quy ho ch các d án đ u tư xây d ng trong khu công X nghi p và khu ch xu t. 06 Th m đ nh thi t k k thu t các d án đ u tư xây d ng trong khu công nghi p và khu ch X xu t. 07 Ch p thu n ch đ k toán đ i v i đ i v i X doanh nghi p có v n ĐTNN 08 Xác nh n Báo cáo quy t toán công trình, X Xác nh n Báo cáo th c hi n v n đ u tư 09 Xét duy t k ho ch nh p kh u, mua bán hàng X hoá c a các DN ho t đ ng trong các KCN 10 Đăng ký n i quy lao đ ng X 11 Th m đ nh h sơ, c p s lao đ ng cho ngư i X 15
 16. lao đ ng c a DN (chuy n S LĐ – TBXH) 12 C p, c p l i, gia h n gi y phép lao đ ng cho X ngư i nư c ngoài 13 Xác nh n đăng ký nhân s ch ch t cho các X d án có v n ĐTNN S TÀI CHÍNH 01 Kê khai đăng ký gi y ch ng nh n quy n qu n lý, s d ng nhà, đ t là tr s làm vi c thu c X s h u Nhà nư c t i các cơ quan hành chính s nghi p C C THU THÀNH PH 01 Ti p nh n h sơ n p l phí trư c b : - Trư c b khác X - Trư c b nhà, đ t 02 Ti p nh n h sơ n ch thu X 03 Ti p nh n T khai thu X 04 Ti p nh n h sơ Hoàn thu X 05 Ti p nh n h sơ C p mã s thu X 06 Ti p nh n h sơ gi i quy t các vư ng m c trong quá trình th c hi n các lu t thu c a t X ch c và ngư i n p thu 07 Ti p nh n Đơn thư khi u n i, t cáo X KHO B C NHÀ NƯ C THÀNH PH 16
 17. 01 Thanh toán v n ĐTXDCB X 02 Thu chi Ngân sách thư ng xuyên X 03 Liên quan đ n nghi p v kho qu X NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C THÀNH PH 01 C p gi y phép chuy n, mang ngo i t ra nư c ngoài cho ngư i cư trú là công dân Vi t X Nam 02 Đ i ti n gi y không đ tiêu chu n lưu thông X 03 C p gi y phép nh p kh u vàng nguyên li u X 04 Đăng ký chuy n v n đ u tư ra nư c ngoài X 05 C p gi y phép làm đ i lý chi tr ngo i t cho X các TCTD 06 C p văn b n xác nh n đăng ký kho n vay X nư c ngoài trung, dài h n 07 Xác nh n đăng ký thay đ i kho n vay nư c X ngoài 08 Xác nh n đăng ký bàn đ i ngo i t . (bàn tr c X ti p) 09 C p, thu h i gi y phép thành l p và ho t đ ng X QTDND 10 Ch p thu n v/v thay đ i đ a đi m đ t tr s X chi nhánh c p 1 (đ i v i NHCP) S DU L CH 01 Th t c đ ngh c p, đ i th hư ng d n viên X du l ch 02 Th t c đ ngh c p gi y phép kinh doanh l X 17
 18. hành qu c t 03 Th t c đ ngh phân lo i, x p h ng cơ s lưu trú du l ch (đ i v i h sơ đ ngh x p h ng X khách s n 2 sao tr xu ng) 04 Th t c đ ngh phân lo i, x p h ng cơ s lưu trú du l ch (đ i v i h sơ đ ngh khách s n 3 X sao tr lên) S THƯƠNG M I 01 Đăng ký thành l p văn phòng đ i di n X 02 Duy t k ho ch xu t nh p kh u c a DN – FDI X 03 C p phép thành l p VPDD c a thương nhân X t i Hà N i 04 Đăng ký h i ch , tri n lãm X 05 Đăng ký chương trình khuy n m i X 06 C p phép kinh doanh rư u X 07 C p phép kinh doanh thu c lá X 08 C p gi y đ đi u ki n kinh doanh khí (gas) X 09 C p gi y đ đi u ki n kinh doanh xăng d u X S CÔNG NGHI P 01 C p gi y phép ho t đ ng Đi n L c: - Cho các đơn v tư v n ho t đ ng đi n l c - Cho các đơn v ho t đ ng đi n nông thôn 02 Th m đ nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán các công trình đi n 18
 19. S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN 01 Th t c tho thu n, c p phép xây d ng công trình và các ho t đ ng liên quan đ n công X trình Thu l i trên đ a bàn Thành ph 02 Công b tiêu chu n ch t lư ng đ i v i th c X ăn chăn nuôi 03 Tho thu n D án đ u tư có liên quan đ n lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v nông nghi p và X phát tri n nông thôn. 04 Phê duy t nhi m v chu n b đ u tư X Th m đ nh phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi (Các d án đư c phân c p u quy n) có X liên quan đ n lĩnh v c qu n lý Nhà n ư c v nông nghi p và phát tri n nông thôn. 05 Th m đ nh trình báo cáo nghiên c u kh thi (V n Trung ương, Thành ph ) có liên quan X đ n lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v nông nghi p và phát tri n nông thôn. 06 Th m đ nh, phê duy t thi t k k thu t, t ng X d toán 07 Phê duy t k ho ch đ u th u, h sơ m i th u X 08 Phê duy t k t qu đ u th u X 09 Trình k t qu đ u th u có liên quan đ n lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v nông nghi p và X phát tri n nông thôn. II.3 LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V ĐÔ TH S QUY HO CH – KI N TRÚC 01 Gi i thi u đ a đi m, c p ch ng ch quy ho ch X 02 Xác đ nh ch gi i đư ng đ và c p s li u h X 19
 20. t ng k thu t Đư ng liên khu v c ho c Thành ph 03 Tho thu n quy ho ch t ng m t b ng, X phương án ki n trúc S TÀI NGUYÊN MÔI TRƯ NG VÀ NHÀ Đ T 01 Th t c tho thu n, c p phép thăm dò, khai thác nư c dư i đ t và hành ngh khoan X gi ng khai thác nư c trên đ a bàn Thành ph Hà N i 02 Th t c h sơ c p phép ho t đ ng khoáng s n và m b n bãi, đư ng v n chuy n t m X th i đ ch a, trung chuy n cát s i trên các sông thu c đ a bàn Thành ph 03 Th t c và quy trình phê duy t báo cáo đ u tư, th m đ nh thi t k k thu t, t ng d toán các d án thu c ph m vi đư c u quy n và thanh quy t toán công tác s a ch a b o trì X ch ng xu ng c p qu nhà thu c s h u Nhà nư c b ng ngu n v n ngân sách c a s Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t 04 Th t c h sơ thu c lĩnh v c môi trư ng trên X đ a bàn Thành ph Hà N i 05 Th t c h sơ giao đ t, cho thuê đ t đ i v i các t ch c, h gia đình, cá nhân trong và X ngoài nư c 06 Th t c h sơ nhà tái đ nh cư X 07 Th t c ký h p đ ng thuê đ t cho các t ch c trong nư c, t ch c có v n đ u tư nư c X ngoài khi th c hi n quy t đ nh thuê đ t c a UBND Thành ph 20
Đồng bộ tài khoản