Quyết định 162/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định 162/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 162/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 162/2002/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 162/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 162/2002/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Ư NG B VI T NAM N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (t trình s 4470/GTVT ngày 28 tháng 12 năm 2000, công văn s 2246/GTVT-KH T ngày 26 tháng 6 năm 2002 và công văn s 3775/GTVT-KH T ngày 10 tháng 10 năm 2002); ý ki n c a B K ho ch và u tư (công văn s 5973/BKH/CSHT ngày 04 tháng 9 năm 2001 và s 5187 BKH/CSHT ngày 14 tháng 8 năm 2002) v Quy ho ch phát tri n ngành giao thông v n t i ư ng b Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành giao thông v n t i ư ng b Vi t Nam n năm 2010 và nh hư ng phát tri n n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m: a) Giao thông v n t i ư ng b là m t b ph n quan tr ng trong k t c u h t ng kinh t - xã h i nói chung và k t c u h t ng giao thông nói riêng, c n u tư phát tri n trư c m t bư c t o ti n , làm ng l c phát tri n kinh t - xã h i, ph c v s nghi p công nghi p hóa - hi n i hóa, áp ng ti n trình h i nh p khu v c và qu c t , góp ph n tăng cư ng an ninh, qu c phòng c a t nư c. b) Coi tr ng vi c duy trì, c ng c , nâng c p t n d ng t i a năng l c k t c u h t ng giao thông hi n có, ng th i v i vi c u tư xây d ng công trình m i th c s có nhu c u; chú tr ng nâng c p k t c u h t ng giao thông t i các khu kinh t tr ng i m, các khu ô th , các tr c giao thông i ngo i, tăng năng l c m b o giao thông ư ng b thông su t trên tuy n B c - Nam. c) Phát tri n giao thông v n t i ư ng b h p lý, ng b trong m t quy ho ch th ng nh t có phân công, phân c p và h p tác liên k t gi a các phương th c v n t i, phù h p v i i u ki n a lý, t o thành m t m ng lư i giao thông thông su t và có hi u qu trên ph m vi toàn qu c.
 2. d) Phát huy t i a l i th a lý c a t nư c, phát tri n h th ng giao thông ư ng b ph c v phát tri n kinh t i ngo i, h i nh p khu v c và qu c t . ) Ưu tiên u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông, phương ti n v n t i khách công c ng và t ch c giao thông các thành ph l n, c bi t là Hà N i và thành ph H Chí Minh. e) Phát tri n giao thông nông thôn, c bi t là giao thông vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn c cách m ng, vùng biên gi i, h tr c l c cho Chương trình xóa ói, gi m nghèo, phát tri n kinh t - xã h i t i các vùng này. g) Ny m nh vi c ng d ng các ti n b khoa h c k thu t, v t li u m i, công ngh m i vào các lĩnh v c thi t k , xây d ng, khai thác giao thông v n t i ư ng b . Coi tr ng vi c phát tri n ngu n l c cho nhu c u phát tri n ngành. h) Phát huy n i l c, th c hi n các gi i pháp t o ngu n v n u tư trong nư c phù h p v i i u ki n th c t . ng th i, tranh th t i a ngu n v n u tư c a nư c ngoài dư i các hình th c vi n tr phát tri n chính th c (ODA), u tư tr c ti p (FDI) và h p ng Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT)... Các t ch c, cá nhân s d ng tr c ti p hay gián ti p k t c u h t ng giao thông ư ng b có trách nhi m tr phí và l phí b i hoàn v n u tư xây d ng và b o trì công trình. i) B o v công trình giao thông ư ng b là trách nhi m c a các c p chính quy n a phương, các ngành và c a m i ngư i dân. 2. M c tiêu c a quy ho ch phát tri n: Giai o n t nay t i năm 2010. a) V n t i ư ng b . - áp ng ư c nhu c u c a xã h i v v n t i hàng hoá và hành khách v i ch t lư ng cao, giá c h p lý, m b o an toàn, ti n l i. - Phân công v n t i: phát huy l i th c a v n t i ư ng b là khá a d ng và có tính cơ ng cao, r t hi u qu trong ph m vi ho t ng ư ng ng n, gom hàng t o chân hàng cho các phương th c v n t i khác, v n chuy n trên các tuy n mà các phương th c v n t i khác như ư ng s t, ư ng sông không áp ng ư c. - T ch c và qu n lý v n t i ư ng b : t o môi trư ng c nh tranh lành m nh trong v n t i ư ng b nâng cao năng l c, ch t lư ng ph c v v i giá c h p lý. Áp d ng các cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n v n t i công c ng ô th , v n t i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, m b o nhu c u v n t i nh ng vùng có khó khăn. b) K t c u h t ng giao thông ư ng b . Ti p t c c ng c , khôi ph c, nâng c p các công trình giao thông ư ng b hi n có, u tư chi u sâu m t s công trình quan tr ng nâng cao lưu lư ng xe, hoàn ch nh m ng lư i ư ng b , ng th i xây d ng m i m t s công trình có yêu c u c p thi t.
 3. Th c hi n thi t k và xây d ng theo tiêu chuNn Vi t Nam i v i các công trình xây d ng m i, có xét n yêu c u h i nh p khu v c và qu c t . M c tiêu c th : - Tăng cư ng năng l c cho công tác b o trì, tăng cư ng nghiên c u và ng d ng các ti n b khoa h c k thu t tiên ti n trong qu n lý và b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng b . - Hoàn thành vi c khôi ph c, nâng c p h th ng ư ng b hi n có, c bi t là các d án ang th c hi n ho c ã cam k t b ng ngu n vay ODA t ng bư c ưa h th ng ư ng b vào úng c p k thu t th ng nh t trong c nư c. - n năm 2005 h u h t các tuy n qu c l (riêng h th ng ư ng t nh n năm 2010) ph i có l p m t nh a ho c bê tông xi măng, hoàn thành xây d ng các c u l n trên các tuy n huy t m ch, m r ng các qu c l có nhu c u v n t i l n. - Nghiên c u và tri n khai xây d ng h th ng ư ng cao t c, trư c h t là các vùng kinh t phát tri n, khu v c kinh t tr ng i m, các tr c giao thông quan tr ng có lưu lư ng giao thông l n. Giai o n 2011 - 2020: Ti p t c hoàn thi n, t ng bư c hi n i hóa m ng lư i k t c u h t ng giao thông ư ng b . 3. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b : a) H th ng qu c l . - Tr c d c B c Nam. Tr c d c B c - Nam g m hai tuy n: Qu c l 1A và ư ng H Chí Minh. ây là các tr c ư ng b quan tr ng nh t trong h th ng ư ng b nư c ta. Vi c xây d ng, khôi ph c nâng c p các tuy n này là nhân t quan tr ng thúc Ny phát tri n kinh t , xã h i, gi v ng an ninh chính tr , qu c phòng. + Qu c l 1A t H u Ngh Quan n Năm Căn, dài 2.298 km s ư c hoàn thành nâng c p, khôi ph c vào năm 2005, toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III ng b ng, 2 làn xe. M t s o n, c bi t t i các o n g n ô th l n s ư c m r ng, nâng c p thành ư ng t 4 - 6 làn xe. Xây d ng m t s o n tuy n tránh thành ph , th xã và m t s tuy n cao t c n i các khu công nghi p và khu kinh t phát tri n. M t s o n trong khu v c mi n Trung s ư c xây d ng kiên c hóa h n ch thi t h i do bão l t gây ra, m b o kh năng thông xe trong mùa bão, lũ. + ư ng H Chí Minh giai o n 1 quy ho ch t Hòa L c n ngã tư Bình Phư c, dài trên 1.700 km, ư c hình thành trên cơ s n i li n các tuy n qu c l 21,15, 14B, 14, và 13. Giai o n này ch y u n i thông tuy n, m t s o n nâng c p ho c xây d ng m i cơ b n t tiêu chuNn ư ng c p III v i 2 làn xe. Giai o n sau th c hi n theo quy ho ch toàn tuy n ư ng H Chí Minh s ư c phê duy t riêng.
 4. - Khu v c phía B c + Các tuy n trong khu v c kinh t tr ng i m. Các tuy n qu c l trong khu v c kinh t tr ng i m phía B c g m các qu c l 5, 10, 18, 38, 39. Các qu c l này s ư c hoàn thành vi c khôi ph c, nâng c p vào năm 2005, t tiêu chuNn ư ng t c p I n c p III, trong ó: . Qu c l 5 t Hà N i n H i Phòng (c ng Chùa V ): hoàn thành nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p I v i 4 - 6 làn xe năm 2001 và m t s ti u d án nâng cao hi u qu khai thác vào năm 2002. . Qu c l 18: Năm 2005 hoàn thành nâng c p o n B c Ninh - Bãi Cháy t tiêu chuNn ư ng c p III v i 2 làn xe, o n Bãi Cháy - CNm Ph 4 làn xe. Tr i l i m t ư ng o n Mông Dương - Móng Cái t o vi c i l i thu n ti n; t năm 2006 - 2010 ti p t c nâng c p, m r ng. . Qu c l 10: Năm 2003 hoàn thành nâng c p o n Bí Ch - Ninh Bình dài 150 km t tiêu chuNn ư ng c p III v i 2 làn xe, k c h th ng c u l n trên tuy n. . Hoàn thành các tuy n ph c v công tác phân lũ như qu c l 12B, qu c l 21, qu c l 21B. . Hoàn thành các c u l n như Bính, Bãi Cháy, Yên L nh, Ki n, Thanh Trì, T Khoa, Nh t Tân... + Các tuy n nan qu t. Các tuy n nan qu t t thành ph Hà N i i các t nh phía B c bao g m các qu c l 2, 3, 6, 32, 32C, 70. T nay n năm 2010, khôi ph c, nâng c p các tuy n nan qu t này t tiêu chuNn c p III o n u tuy n và c p IV o n cu i tuy n (khu v c mi n núi); riêng các o n t Hà N i i trong bán kính kho ng 50 - 70 km, s ư c m r ng thành ư ng 4-6 làn xe ho c xây d ng ư ng cao t c. + Các tuy n vành ai, g m 3 vành ai ch y u: . Vành ai 1, g m h qu c l 4 (4A, 4B, 4C, 4D, 4E) t Tiên Yên (Qu ng Ninh) t i Pa So (Lai Châu), qua các t nh L ng Sơn, Cao B ng, Hà Giang, Lào Cai. Hi n còn 2 o n chưa ư c n i thông: Hà Giang - Mư ng Khương, B o L c - Mèo V c. D ki n n năm 2005, n i thông toàn tuy n, trong ó có m t s o n làm m i, hình thành tuy n vành ai thông su t. Giai o n sau năm 2010, nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p IV v i 2 làn xe, o n khó khăn t tiêu chuNn ư ng c p V. . Vành ai 2 là qu c l 279 t ng ăng (Qu ng Ninh) n Tu n Giáo, và n Tây Trang (Lai Châu), hi n còn o n Sông à - Tu n Giáo (60 km) chưa ư c n i thông. D ki n t i năm 2005, n i thông toàn tuy n. Giai o n sau s nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p IV v i 2 làn xe, o n khó khăn t tiêu chuNn ư ng c p V, làm m i các o n tránh ng p ph c v công trình th y i n Sơn La.
 5. . Vành ai 3 là qu c l 37, t Sao (H i Dương) n X m L m (Sơn La), qua các t nh H i Dương, B c Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La. D ki n t i năm 2010 nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p IV. - Khu v c mi n Trung Ngoài 2 tr c d c B c - Nam là qu c l 1A và ư ng H Chí Minh, khu v c mi n Trung còn có h th ng các ư ng ngang n i li n vùng ng b ng ven bi n mi n Trung v i các t nh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, k L k, Lâm ng), n i các c ng bi n Vi t Nam t i c a khNu qu c t qua Lào, Campuchia, trong ó m t s tuy n là các hành lang ông - Tây quan tr ng c a khu v c. Các tuy n ư ng ngang khu v c mi n Trung bao g m các qu c l : 48, 7, 8, 12, 9, 49, 14D, 14E, 24, 19, 25, 26, 27, 27B, 28, 40 và tuy n d c theo biên gi i Vi t Nam, Lào, Campuchia là qu c l 14C. Các tuy n ư ng ngang mi n Trung s ư c khôi ph c nâng c p, m t s tuy n s ư c xây d ng m i t tiêu chuNn ư ng t c p III n c p IV v i 2 làn xe. C th như sau: . n năm 2003 hoàn thành vi c nâng c p qu c l 9 t tiêu chuNn ư ng c p III. . n năm 2005, hoàn thành vi c xây d ng m i qu c l 12 t c ng Vũng Áng n c a khNu M Gi , n i v i qu c l 12 c a Lào t tiêu chuNn ư ng c p IV v i 2 làn xe. Nâng c p các qu c l 7, 49, 24, 28 t tiêu chuNn ư ng c p IV, o n khó khăn t tiêu chuNn ư ng c p V v i 2 làn xe. . n năm 2010, nâng c p các qu c l 8, 19, 25, 26, 27 t tiêu chuNn ư ng c p III và c p IV. . Các qu c l khác như qu c l 45, 46, 217, 14C, 14D, 14E... ch nâng c p m t ư ng là chính k t h p m r ng các o n qua th xã, th tr n và các o n quá x u. Sau năm 2010 s nâng c p t tiêu chuNn ư ng c p IV v i 2 làn xe, o n khó khăn t tiêu chuNn ư ng c p V. . Th c hi n chương trình kiên c hóa các o n thư ng xuyên b ng p l t, mb o khai thác trong mùa bão, lũ. - Khu v c phía Nam. + Khu v c ông Nam B . . Giai o n t năm 2001 - 2010, phát tri n k t c u h t ng ư ng b c a khu v c ông Nam B t p trung vào các tuy n qu c l quan tr ng, n i các trung tâm kinh t thu c khu v c kinh t tr ng i m phía Nam: thành ph H Chí Minh - ng Nai - Bà R a Vũng Tàu - Bình Dương, bao g m các qu c l 51, 55, 56, 22, 22B, 13, 20. C th như sau: . Qu c l 51: hoàn thành vi c nâng c p toàn tuy n v i quy mô 4 làn xe. . Qu c l 55: hoàn thành vi c nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III.
 6. . Qu c l 22: n năm 2003, hoàn thành vi c nâng c p tuy n t thành ph H Chí Minh n M c Bài, t tiêu chuNn ư ng c p I v i 4-6 làn xe. . Qu c l 13: D ki n t i năm 2005, xây d ng m i ư ng cao t c 4 làn xe o n t ngã tư Bình Phư c t i Th D u M t, dài 30 km. . Qu c l 20: u tư nâng c p m t ư ng và gi nguyên tiêu chuNn ư ng c p III. . Nghiên c u xây d ng ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - Vũng Tàu, trư c m t giai o n n năm 2005 xây d ng o n thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây v i quy mô 4 làn xe; giai o n t năm 2006 - 2010 xây d ng ti p o n Long Thành - Vũng Tàu. . Nghiên c u xây d ng c u Nhơn Tr ch qua sông ng Nai, c u Phú M qua sông Sài Gòn và m t s c u l n khác. + Khu v c Tây Nam B . Khu v c mi n Tây Nam B bao g m các qu c l 50, 62, 30, 54, 57, 60, 61, 63, 80, 91 và m t s tuy n qu c l khác. Tr ng tâm phát tri n ư ng b khu v c này là hoàn thi n vi c nâng c p các tuy n t ư c quy mô tiêu chuNn ư ng c p III v i 2 làn xe; các o n qua th xã, th tr n s ư c m r ng. Ti p t c m r ng qu c l 1A nh ng o n có nhu c u v n t i l n, trư c h t là o n thành ph H Chí Minh - Trung Lương. Xây d ng m i hai tuy n N1 và N2 n i li n v i qu c l 14C và ư ng H Chí Minh. . Tuy n N1 ch y d c theo biên gi i Vi t Nam - Campuchia, t c u c Hu (Long An) qua 4 t nh Long An, ng Tháp, An Giang, Kiên Giang, có 2 i m vư t sông l n t i Tân Châu và Châu c. n năm 2005 n i thông toàn tuy n. n năm 2010 nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p IV. . Tuy n N2 t Chơn Thành (Bình Dương) n Vàm R y (Kiên Giang) là tuy n vành ai trong c a mi n Tây Nam B . n năm 2005 thông xe toàn tuy n. n năm 2010 nâng c p toàn tuy n t tiêu chuNn ư ng c p III. . Hình thành tr c d c ven bi n n i li n và nâng c p qu c l 60, qu c l 80 và các o n tr c khác như tuy n Qu n L - Ph ng Hi p và tuy n nam sông H u. . Hoàn thành xây d ng các c u l n như C n Thơ, c Hu , Vàm C ng, R ch Mi u, Hàm Luông... . Xây d ng ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - C n Thơ. - M ng ư ng c p cao và cao t c ph c v phát tri n kinh t - xã h i t nư c và h i nh p khu v c và qu c t , trong th p k t i ph i t ng bư c hình thành m ng ư ng b c p cao và cao t c. T nay n 2010, tri n khai xây d ng các o n, tuy n sau: - ư ng N i Bài - H Long: dài 145 km, quy mô 4 - 6 làn xe.
 7. - Tuy n Hà N i - H i Phòng: dài 100 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - o n Hà N i - Vi t Trì: dài 78 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - o n Hà N i - Thái Nguyên: dài 70 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - Tuy n L ng Sơn - Hà N i - Vinh: dài 463 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - ư ng vành ai 3 Hà N i: dài 78 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - ư ng Láng - Hoà L c: dài 30 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - o n à N ng - Qu ng Ngãi: dài 124 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - o n à N ng - Hu : dài 105 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - o n thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây: dài 50 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - Tuy n thành ph H Chí Minh - Long Thành - Vũng Tàu: dài 85 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - o n thành ph H Chí Minh - Th D u M t: dài 40 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - o n thành ph H Chí Minh - C n Thơ: dài 155 km, quy mô 4 - 6 làn xe. Sau năm 2010: - o n H Long - Mông Dương - Móng Cái: dài 175 km, quy mô 4- 6 làn xe. - o n Hoà L c - Trung Hà: dài 40 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - ư ng vành ai 4 Hà N i: dài 125 km, quy mô 6 - 8 làn xe. - o n Hu - Qu ng Tr : dài 90 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - o n D u Giây - Phan Thi t: dài 128 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - o n Th D u M t - Chơn Thành: dài 50 km, quy mô 4 - 6 làn xe. - ư ng vành ai 3 thành ph H Chí Minh: dài 110 km, quy mô 6 - 8 làn xe. - Nghiên c u xây d ng m t s tuy n song song v i qu c l 1A các o n còn l i: Qu ng Ngãi - Nha Trang, Nha Trang - Phan Thi t, C n Thơ - B c Liêu: kho ng 800 km. - H th ng ư ng b i ngo i ch ng h i nh p khu v c và th gi i, ngoài các d ch v v n t i, thương m i, quá c nh... ph i có m t h th ng giao thông ng b nh m cung c p m ng lư i k t c u h
 8. t ng giao thông v n t i trình tiên ti n, hi u qu và an toàn có tiêu chuNn k thu t phù h p v i tiêu chuNn khu v c và th gi i, bao g m: Qu c l 22 (thành ph H Chí Minh - M c Bài), qu c l 1 (thành ph H Chí Minh - Hà N i), qu c l 5 (Hà N i - H i Phòng), qu c l 51 (thành ph H Chí Minh - Vũng Tàu), qu c l 6 và qu c l 279 (Hà N i - Tây Trang), qu c l 2, qu c l 70 (Hà N i - Lào Cai), qu c l 7 (Di n Châu - N m C n), qu c l 8 (Bãi V t - Keo Nưa), qu c l 12 m i (C ng Vũng Áng - M Gi ), qu c l 9 ( ông Hà - Lao B o), qu c l 19 (Hàm R ng - biên gi i), qu c l 24 (Th ch Tr - Kon Tum), qu c l 14, qu c l 14B ( à N ng - Chơn Thành). b) Quy ho ch phát tri n h th ng t nh l H th ng t nh l ư c phát tri n v i các nh hư ng: + Nâng c p m t s t nh l quan tr ng lên qu c l , ng th i ưa m t s huy n l quan tr ng lên t nh l , c i tuy n ho c m m t s tuy n m i nh ng khu v c c n thi t. + Ph c h i, nâng c p ho c ưa vào c p v i m c tiêu vùng ng b ng t tiêu chuNn ư ng c p IV; mi n núi t tiêu chuNn ư ng c p IV, c p V; o n qua các th tr n t tiêu chuNn ư ng c p III. + T l nh a hóa t 60% vào năm 2005; 100% vào năm 2010; n năm 2020 c i t o nâng c p cơ b n h th ng ư ng huy n. c) Giao thông ư ng b ô th - Thành ph Hà N i + Giai o n năm 2001 - 2005 . T p trung c i t o nâng c p các tr c hư ng tâm i vào thành ph g m các qu c l 5, 18, 1, 2, 3, 32, 6, ư ng Láng - Hoà L c. . Hoàn ch nh vành ai 1 và c i t o vành ai 2 ph n phía Nam sông H ng. Hoàn thi n ph n phía ông và phía Nam c a vành ai 3. C i t o các nút giao thông và các tr c ư ng hay ách t c giao thông. Xây d ng thêm ư ng t i các qu n, huy n và t i khu v c m i phát tri n. . Quy ho ch và xây d ng h th ng v n t i khách công c ng. + Giai o n năm 2006 - 2010 T ng bư c hoàn thi n và hi n i hoá k t c u h t ng giao thông. Hoàn ch nh vành ai 2 và 3. Ti p t c xây d ng và phát tri n m ng lư i giao thông ư ng b t i các qu n m i phát tri n, các khu ô th các vùng ph c n; t ng bư c xây d ng m ng lư i ư ng trên cao; xây d ng thêm các c u vư t sông t o i u ki n phân b l i dân cư và i u ti t l i m t giao thông quá cao khu v c ô th cũ
 9. như các c u Thanh Trì, Long Biên (m i), Nh t Tân, Vĩnh Tuy qua sông H ng và c u ông Trù vư t sông u ng. + Giai o n năm 2010 - 2020 Hoàn ch nh, a d ng hoá và hi n i hoá k t c u h t ng giao thông. - Thành ph H Chí Minh + Giai o n năm 2001 - 2005 . C i t o hoàn ch nh các tr c hư ng tâm i vào thành ph g m các qu c l 1 phía B c, qu c l 13, qu c l 22, qu c l 1 phía Nam, qu c l 50, liên t nh l 15. Tri n khai xây d ng 2 tuy n cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương và thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây. Hoàn ch nh vành ai 1 ph n phía B c và phía Tây và c i t o t ng ph n vành ai 2. Hoàn ch nh các hành lang giao thông v phía Nam c a thành ph ; xây d ng i l ông Tây và c u Nhơn Tr ch qua sông ng Nai và c u Phú M qua sông Sài Gòn. C i t o các nút giao thông và các tr c ư ng hay gây ách t c giao thông. . Quy ho ch và xây d ng h th ng v n t i khách công c ng. + Giai o n năm 2006 - 2010 Hoàn ch nh vành ai 1 và 2. B sung các ư ng t i các qu n, huy n m i phát tri n. Xây d ng hoàn ch nh và hi n i hoá h th ng giao thông t i khu ô th phía Nam Sài Gòn, khu ô th Th Thiêm, quy ho ch và u tư các u m i giao thông, t ng bư c xây d ng m ng lư i ư ng trên cao, xây d ng thêm các c u qua sông Sài Gòn. + Giai o n năm 2010 - 2020 Hoàn ch nh, a d ng hoá và hi n i hoá k t c u h t ng giao thông. - Các ô th l n khác i v i các thành ph l n như H i Phòng, Vinh, Hu , à N ng, C n Thơ và m t s thành ph khác: + Xây d ng các tuy n c a ngõ ra vào thành ph , các nút giao c t l p th t i các giao l l n. + Xây d ng các tuy n tránh ô th , hình thành ư ng vành ai t i m t s thành ph có các tr c l quan tr ng i qua. + Xây d ng các b n xe khách ph c v i l i và du l ch. d) Giao thông nông thôn - Giai o n năm 2001 - 2005
 10. + Xây d ng ư ng ôtô n t t c các trung tâm xã, c m xã, các xã còn l i; nh ng xã c bi t khó khăn (ch y u do a hình, a lý) có ư ng cho xe ng a th và xe máy i l i ư c. + T l m t ư ng b ng các v t li u c ng t 80%, trong ó m t ư ng bê tông t 30%; +T l ư ng giao thông nông thôn i l i thông su t c hai mùa t 70%. + Xoá b 80% c u kh khu v c ng b ng sông C u Long. + T ng bư c phát tri n giao thông ra n i ng. - Giai o n năm 2006 - 2010 + T l m t ư ng b ng các v t li u c ng t 95%. +T l ư ng giao thông nông thôn i l i c hai mùa t 90%. + C u c ng k t h p v i các công trình vĩnh c u và t m th i t 50%. + T t c ư ng huy n u t tiêu chuNn ư ng c p V - VI, ư ng xã, liên xã t tiêu chuNn ư ng giao thông nông thôn lo i A và B. + Xoá b h u h t c u kh . + Phát tri n giao thông n i ng áp ng ư c nhu c u công nghi p hoá s n xu t và thu ho ch s n phNm nông nghi p. 4. Quy ho ch phát tri n v n t i ư ng b V n t i ư ng b t ng bư c ư c u tư phát tri n t ư c các ch tiêu v n t i sau: kh i lư ng v n t i hàng hoá năm 2010 là 186 tri u t n, tương ương 9.206 tri u Tkm, năm 2020 là 343 tri u t n, tương ương 17.842 tri u Tkm; v n t i khách năm 2010 là 1.787 tri u lư t hành khách, tương ương 48.579 tri u HKkm, năm 2020 là 4.634 tri u lư t hành khách, tương ương 126.003 tri u HKkm. V n t i ư ng b t ng bư c t ch tiêu b o v môi trư ng theo tiêu chuNn Vi t Nam và khu v c; gi m chi phí v n t i; nâng cao ch t lư ng d ch v v n t i và m b o an toàn giao thông. Duy trì m c c n thi t s doanh nghi p nhà nư c làm công tác v n t i ư ng b , doanh nghi p v n chuy n khách công c ng các ô th l n; t ng bư c c ph n hoá các doanh nghi p nhà nư c v n t i ôtô còn l i. 5. Quy ho ch phát tri n phương ti n v n t i a) Xe ôtô
 11. m nh n kh i lư ng v n chuy n ã nêu trong giai o n 2010 - 2020, d báo nhu c u phương ti n như sau: n năm 2010 s lư ng xe con là 310.000 chi c, xe khách là 360.000 chi c tương ng 10.256.000 gh xe, xe t i là 620.000 chi c tương ng 3.400.000 t n phương ti n (TPT); vào năm 2020 xe con là 680.000 chi c, xe khách là 770.000 chi c tương ng 22.950.000 gh xe, xe t i là 1.350.000 chi c tương ng 7.300.000 TPT. b) Xe máy và v n t i khách công c ng H n ch m c tăng s lư ng xe máy bình quân không quá 10%/năm b ng các bi n pháp kinh t , k thu t kh ng ch s lư ng xe máy trên c nư c năm 2005 dư i 13 tri u xe và t 2006 n năm 2010 ti n t i gi m s lư ng xe máy lưu hành các ô th , trư c h t là th ô Hà N i, thành ph H Chí Minh và m t s thành ph l n. Xe máy s d ng ch y u các khu v c nông thôn và khu v c không có v n t i khách công c ng. Song song v i gi i pháp h n ch phát tri n xe máy, Ny m nh phát tri n phương ti n v n t i công c ng, trư c h t là xe buýt, c bi t là các ô th l n như th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh ... Giao cho B Giao thông v n t i ch trì cùng các B Tài chính, Công nghi p, Thương m i, K ho ch và u tư và y ban nhân dân các t nh, thành ph , c bi t là y ban nhân dân thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh nghiên c u xây d ng, tri n khai s m các cơ ch , chính sách phát tri n v n t i khách công c ng và bi n pháp h n ch s gia tăng xe máy. 6. V nhu c u v n u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b giai o n 2001 - 2010. Ư c tính t ng m c u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b giai o n 2001 - 2010 như sau: a) ư ng qu c l là 139.420 t ng, bình quân 13.942 t ng/năm. b) ư ng t nh là 50.000 t ng, bình quân 5.000 t ng/năm. c) Giao thông ô th (riêng cho các công trình giao thông ư ng b c a th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh giai o n 2001 - 2005) là 53.653 t ng, bình quân 10.610 t ng/năm. d) Giao thông nông thôn 86.500 t ng, bình quân 8.650 t ng/năm. e) H tr v n t i khách công c ng ô th , óng m i phương ti n, s n xu t ph tùng; phát tri n ngu n nhân l c, nghiên c u khoa h c,... ư c tính 10.000 t ng, bình quân 1.000 t /năm. V n u tư trên s ư c i u ch nh và chuNn xác l i trong quá trình th c hi n. 7. Cơ ch chính sách phát tri n giao thông v n t i ư ng b
 12. a) Gi i pháp, chính sách t o v n phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b . ư- Ngu n v n trong nư c. Ngu n v n u tư cho phát tri n k t c u h t ng giao thông ch y u t ngân sách nhà nư c. tăng ngu n v n u tư c n có các gi i pháp t o v n u tư như sau: + Thu phí các i tư ng s d ng tr c ti p k t c u h t ng giao thông ư ng b trên cơ s quy ho ch h p lý m ng lư i các tr m thu phí. + Ph thu qua giá bán xăng d u. + Huy ng các ngu n v n t các doanh nghi p, t ch c kinh t , cá nhân..., các hình th c phát hành c phi u, trái phi u công trình, trái phi u Chính ph . + Nghiên c u thành l p Qu b o trì ư ng b . - Ngu n v n nư c ngoài Tranh th các ngu n v n ODA u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng b . C n có các gi i pháp th c hi n các d án ODA: b trí v n i ng trong nư c k p th i, gi i phóng m t b ng nhanh, ơn gi n các th t c xây d ng cơ b n, ng th i v i vi c tăng cư ng các bi n pháp giám sát, ki m tra th c hi n, nâng cao hi u qu s d ng ODA. Có các gi i pháp, chính sách thu hút ngu n v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài. Có chính sách nh t quán, h p d n lâu dài khuy n khích và m b o quy n l i cho ngư i u tư. M r ng các d ng u tư khác như BT, BOT... b) Các bi n pháp tăng cư ng hi u qu qu n lý và s d ng các ngu n v n. - Các quy t nh u tư cho các công trình ư ng b ph i căn c vào quy ho ch, k ho ch phát tri n h th ng k t c u h t ng giao thông. - Ch o t p trung v công tác quy ho ch, k ho ch b o trì và u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông t Trung ương t i a phương. - Xây d ng h th ng t ch c qu n lý m ng lư i giao thông ư ng b h p lý. - Hoàn thi n h th ng tiêu chuNn nh m c kinh t - k thu t, ơn giá h p lý v xây d ng và s a ch a công trình giao thông ư ng b . - Tăng cư ng công tác ki m tra, qu n lý ch t lư ng công trình... c) Chính sách phát tri n ngu n nhân l c. d) T ch c t t, có chính sách h p lý các thành ph n kinh t tham gia phát tri n giao thông ư ng b trong môi trư ng c nh tranh bình ng, lành m nh, ph c v t t nh t các nhu c u i l i, v n t i c a xã h i.
 13. ) Chính sách và gi i pháp b o v môi trư ng trong phát tri n giao thông v n t i ư ng b . e) Chính sách và gi i pháp v an toàn giao thông ư ng b . g) Chính sách áp d ng khoa h c - công ngh m i. h) Chính sách và gi i pháp h i nh p khu v c và qu c t . i u 2. T ch c th c hi n 1. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i ư ng b Vi t Nam n 2020. 2. Trên cơ s Quy ho ch phát tri n này, B Giao thông v n t i c th hoá và t ch c th c hi n Quy ho ch phát tri n giao thông ư ng b Vi t Nam n 2020, và các k ho ch chi ti t theo nh kỳ 5 năm, hàng năm phù h p v i phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c; hư ng d n ki m tra quá trình th c hi n quy ho ch; xu t nh ng gi i pháp c n thi t th c hi n quy ho ch phát tri n này, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh. nh kỳ t ch c sơ k t, ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch 5 năm. 3. Các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i th c hi n các nhi m v , m c tiêu c a quy ho ch phát tri n giao thông ư ng b , m b o tính th ng nh t, ng b v i vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a ngành và a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản