Quyết định 1636/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
24
lượt xem
2
download

Quyết định 1636/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1636/QĐ-TTg về việc ông Trần Thế Ngọc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1636/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1636/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC ÔNG TRẦN THẾ NGỌC THÔI GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 5982-CVNS/BTCTW, ngày 04 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại văn bản số 51/TTr-BNV, ngày 29 tháng 9 năm 2009, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Ông Trần Thế Ngọc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để nhận nhiệm vụ khác do Ban Bí thư phân công. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Thế Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để báo cáo); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: HC, KTN, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản