Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
73
lượt xem
1
download

Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  1637/Q§­T T g   th n g µ y  31 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c c Ê p   é t s è  lo¹ib¸o,  V m   t¹p ch Ý  c h o  vï ng d © n  té c thi Ó u s è  v µ   i Ò n   ó i m n thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 22/NQTW   µy  th¸ng 11  ng 17    n¨m  1989  ña  é   cB ChÝnh  Þ Ban  Êp   µnh  tr   Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng kho¸ VI  Ò   ét  è  ñ  ¬ng,   vm s ch tr chÝnh  s¸ch línph¸ttr Ónkinh tÕ     éimiÒn  ói;      i     ­x∙h   n C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 72/H§BT  µy  th¸ng  n¨m  ng 13  3  1990  ña  éi  cH ®ång  é   ëng  B tr (nay  µ ChÝnh  ñ) vÒ   ét  è  ñ  ¬ng, chÝnh  l  ph   m s ch tr   s¸ch cô  Ó     th ph¸ttr Ónkinh tÕ     éimiÒn  ói;  i     ­x∙h   n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 39/1998/CT­TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 03  12  1998  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  y  ¹nh  t Ch ph v vi ®È m c«ng    ho¸ ­ th«ng      Òn   t¸cv¨n      tinë mi nóivµ  ïng ®ång  µo    ©n  écthiÓu sè;  v  b c¸cd t    Theo    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   c B tr B V¨n  ho¸  Th«ng    é   ëng, Chñ   ­  tin,B tr   nhiÖ m  y  ñ ban  © n   écvµ  Òn  ói, é  ëng  é  µichÝnh, D t   Mi n   tr B BT  quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    µ   íccÊp  1. Nh n   (kh«ng    Òn)m ét  è  ¹    ¹pchÝ  thu ti   s lo ib¸o,t   nh»m   t¨ngcêng    c«ng    t¸cth«ng    ôc  ô  ù  tinph v s nghiÖp    iÓn chÝnh  Þ,kinh tÕ, ph¸ttr   tr      x∙héië  ïng d©n  écthiÓu sè  µ  Òn  ói.    v   t    v mi n §i Ò u    lo¹i   ¹pchÝ  µ  ¹m    i îng    µnh  2. C¸c   b¸o,t   v ph vi,®è t ph¸th theo    quy ®Þnh  ña  Òu  Quy Õt  nh  µy    c §i 1  ®Þ n nh sau: 1. Chuyªn      ®Ò Nhi  ng  ©n  éc thiÓu  è  µ  Òn  ói"cña  ®å "D t  s v mi n  b¸o    Nhi ®ång  ¬ quan  ña  (c   c Trung  ng  µn  ¬ §o Thanh    éng  niªnC s¶n  å   Ý   H Ch Minh): C Êp cho    êng  Óu  äc      Òn  ói,vïng cao,biªngií     ¶o;  c¸c tr ti h c¸c x∙mi n        ih¶i® , c¸c tr ng  ©n  éc néi tróbËc  Óu  äc  ña     ê d t     ti h c c¸c tØnh  Òn  ói,vïng  ©n  éc mi n  d t  thiÓu sè,m çi sè:1  ê/ íp        t l. 2. Chuyªn    Õu    Òn    ®Ò Thi niªn Ti phong  ©n  éc thiÓu  è  µ  Òn  ói" "D t  s v mi n  cña b¸o  Õu  Thi niªn TiÒn    phong  ¬  (c quan  ña  c Trung  ng  µn  ¬ §o Thanh    niªn Céng s¶n  å   Ý   H Ch Minh): C Êp  cho    êng  c¸c tr phæ  th«ng  trung  äc  ¬  ë  éc      Òn  ói, h c s thu c¸c x∙ mi n  vïng cao,biªngií     ¶o; c¸c tr ng  ©n  éc néitróbËc        ih¶i®,    ê d t     trung häc  ¬  ë  ña    csc c¸ctØnh  Òn  ói, ïng d©n  écthiÓu sè,m çi sè:1  ê/ íp   mi n  v  t         t l.
  2. 2 3.B¶n  in­¶nh  ©n  écthiÓusè  µ  Òn  ói" ña    t    "D t     v mi n   Th«ng  Ên x∙ViÖtNam : c t      C Êp  cho  ïng  Òn  ói vµ  ©n  éc thiÓu  è, m çi  è: 3  ê/ñyban  ©n   v mi n  d t  s  s t   nh d©n tØnh, 3  ê/ñyban  ©n  ©n  Ön,  tê/ñyban  ©n  ©n    tê/  t   nh d huy 1    nh d x∙,1  th«n,   b¶n,1  ê/®ån     t biªnphßng. 4.Chuyªn ®Ò   ©n  écthiÓu sè  µ  Òn  ói"cña      "D t     v mi n   Th«ng  Ên    ÖtNam : t x∙Vi   C Êp  cho  ïng  Òn  ói vµ  ©n  éc thiÓu  è, m çi  è: 3  ê/ñyban  ©n   v mi n  d t  s  s t   nh d©n tØnh,3  ê/ñyban  ©n  ©n  Ön, 1  ê/ñyban  ©n  ©n    tê/®ån   t   nh d huy  t   nh d x∙,1  biªnphßng.   5. B¶y  chuyªn    ©n  éc  Óu  è  µ  Òn   ói" cña  b¸o: N«ng  ®Ò "D t thi s v mi n  7    nghiÖp  Öt Nam   ¬  Vi   (c quan  ña  é   c B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón n«ng   i   th«n),   N«ng  th«n ngµy    nay  ¬ quan  ña  éi N«ng  ©n  ÖtNam),Kinh  Õ  (c   c H  d Vi     t VAC   ¬ (c   quan  ña  éi Lµ m   ên  Öt Nam), Khoa  äc  µ  i  èng  ¬  c H  v Vi     h v ®ê s (c quan  ña    c Liªn hiÖp    éi khoa  äc  µ  ü  ËtViÖt Nam), V¨n    ¬  c¸c H   h v k thu       ho¸ (c quan  ña  é     c B V¨n ho¸ ­ Th«ng  ,    tin) Søc  Îvµ  i sèng  ¬    kho   ®ê   (c quan  ña  é   tÕ),C«ng  c B Y    nghiÖp  ViÖtNam   ¬ quan  ña  é    (c   c B C«ng  nghiÖp): C Êp  cho      Æc   Ötkhã  c¸c x∙® bi   kh¨n thuéc Ch ¬ng  ×nh 135,m çi  è:1  ê/     tr     s  t Uû  ban  ©n  ©n    nh d x∙;cho  ïng  Òn  ói vµ  ©n  éc thiÓu  è: 1  ê/ñy ban  v mi n  d t  s t   nh©n  ©n  d tØnh,1  ê/Ban  © n   éc vµ  Òn  óitØnh,1  ê/ñyban  ©n  ©n    t D t   Mi n   t   nh d huyÖn, 1  ê/®ån     t biªnphßng. 6. Chuyªn      ®Ò V¨n  nghÖ   ©n  éc thiÓu  è  µ  Òn  ói"cña  "D t  s v mi n  b¸o    V¨n nghÖ   ¬  (c quan  ña  éi Nhµ     Öt Nam), t¹pchÝ  c H  v¨n Vi      V¨n      ©n  éc (c¬  ho¸ c¸c d t  quan  ña  éi V¨n  äc    c H  h ­ Ngh Ö   Ëtc¸c d©n  éc thiÓu  è  Öt Nam), t¹pchÝ  thu     t  s Vi      D © n   écvµ  Òn  ói(c¬ quan  ña  y  t   Mi n    c ñ ban  © n   écvµ  Òn  ói): D t   Mi n C Êp  cho    Ön    êng  ©n  éc néitró,m çi  è:5  ê/thviÖn;cho  ïng th vi c¸c tr d t      s  t     v  miÒn   ói vµ  ©n   éc  Óu  è: 2  ê/th Ön  n  d t thi s   t  vi tØnh, 2  ê/th Ön    t  vi huyÖn,    1 tê/®ån    biªnphßng. 7. T¹p  Ý   © n   éc häc  ¬    ch D t  (c quan  ña  c Trung  ©m   t Khoa  äc    éi vµ  h x∙ h   Nh ©n   Quèc  v¨n  gia),t¹pchÝ  © n   éc vµ  êi®¹i(c¬     D t   th     quan  ña  éi  © n   éc cHD t  häc  ÖtNam): Vi   C Êp  cho  ïng miÒn  óivµ  ©n  écthiÓu  è,m çi sè:2  ê/thviÖn  v  n  d t  s      t   tØnh,2    tê/thviÖn  Ön.   huy 8.B¸o      Biªnphßng  ¬ quan  ña  é    Önh  é  i Biªnphßng): (c   c B Tl B ®é     C Êp  cho      Òn  ói, ©n  écthiÓu sè      í  çi sè:2  ê/ñyban  c¸cx∙mi n  d t    ë biªngi im     t ,   nh©n  ©n  d x∙. §i Ò u    ©n  3. Ph c«ng  tr¸chnhiÖm  ùc hiÖn    th   1.Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin: a) Chñ   ×,phèihîp víi   é, ngµnh  ªnquan  íng dÉn, theo  âi,kiÓm     tr        B  c¸c li   h    d  tra néi dung  ña       c c¸c b¸o, t¹p chÝ   îc cÊp  ¸p     ®  ® øng  nhu  Çu  c th«ng    ña  tinc ®ång  µo  ©n  écthiÓu sè  µ  Òn  ói, ïhîp t«n chØ,  ôc  ch  ña  õng  bd t    v mi n     ph m ®Ý c t lo¹ b¸o,t¹pchÝ.   i    b)  ñ   ×,phèihîp  íic¸c Bé,  µnh  ªnquan  ©y  ùng  Õ   ¹ch,c¬  Ch tr     v    ng li   xd k ho   chÕ,  Ýnh  ch s¸ch ph¸ttr Ónc«ng    chÝ  ôc  ô  ng  µo  ©n  écthiÓu     i   t¸cb¸o  ph v ®å b d t  sè  µ  Òn  ói. v mi n
  3. 3 c) Phèi hîp  íng  Én,      h d theo  âi,kiÓm     Öc  Êp  µ  ö  ông  d  tra vi c vsd b¸o,t¹p    chÝ  ng  i t ng,®¹thiÖu  ®ó ®è  î     qu¶. 2.Uû     ban  © n   écvµ  Òn  ói: D t   Mi n a)  ñ   ×® Æt  µng  íic¸c c¬  Ch tr   h v     quan    ¹pchÝ  îc cÊp  b¸o,t   ®  theo  è îng, sl   ®èi t ng ®∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.  î   ®   t  ph phª duy b) Chñ  ×híng dÉn, theo dâi, Óm    Öc  Êp  µ  ö  ông    ¹pchÝ    tr          ki travi c v s d b¸o,t   ®óng  i t ng,®¹thiÖu  ®è  î     qu¶. c)Phèihîp híng dÉn, theo  âi,kiÓm    éidung  ña      ¹pchÝ  ­          d  tran   c c¸cb¸o,t   ® îc cÊp; x©y  ùng  Õ   ¹ch,c¬  Õ,  Ýnh      d k ho   ch ch s¸ch    iÓn c«ng    ph¸ttr   t¸cb¸o  Ý  ch phôc  ô  ng  µo  ©n  écthiÓu sè  µ  Òn  ói. v ®å b d t    v mi n 3.Bé  µichÝnh:   T  a) Hµng    n¨m  è  Ýkinh phÝ  õnguån  ©n  b tr     t  ng s¸ch Trung  ng    ¬ cho      c¸cb¸o, t¹pchÝ  éc ®èi t ng ®∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.   thu    î   ®   t  ph phª duy b) Phèihîp híng dÉn, theo  âi,kiÓm    éidung           d  tran   th«ng    Öc  Êp  µ  tin,vi c v sö  ông    ¹pchÝ;x©y  ùng  Õ   ¹ch,c¬  Õ,  Ýnh  d b¸o,t     d k ho   ch ch s¸ch ph¸ttr Ónc«ng     i   t¸cb¸o chÝ  ôc  ô  ng  µo  ©n  écthiÓu sè  µ  Òn  ói.    ph v ®å b d t    v mi n 4.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu :   K ho   § t Phèihîp híng dÉn, theo  âi,kiÓm    éidung         d  tran   th«ng    Öc  Êp  µ  ö  tin,vi c v s dông    ¹pchÝ; x©y  ùng  Õ   ¹ch,c¬  Õ   Ýnh  b¸o,t     d k ho   ch ch s¸ch ph¸ttr Ón c«ng       i   t¸c b¸o chÝ  ôc  ô  ng  µo  ©n  écthiÓu sè  µ  Òn  ói.   ph v ®å b d t    v mi n 5.Ban  Ët    Ýnh  ñ:   V gi¸Ch ph Chñ   ×,phèihîp víic¸c Bé, ngµnh  ªnquan    nh    Ý  Êt b¶n  tr            li   x¸c ®Þ chiph xu   vµ    µnh  ña      ¹pchÝ  îccÊp. ph¸th c c¸cb¸o,t   ®  6.Tæng  ôc  u  iÖn:   c B® Tæ  chøc  ùc hiÖn  Öc    µnh  Þp  êi  ng  a  th   vi ph¸th k th , ®ó ®Þ chØ      ¹p c¸c b¸o,t   chÝ  îccÊp. ®  7.Bé    Gi¸odôc  µ  µo  ¹o:   v§ t X¸c  nh  è îng  µ  ®Þ s l v danh  ôc  ô  Ó    êng, lípthuéc  i îng  îc m c th c¸c tr    ®è t ®   cÊp    c¸c chuyªn ®Ò   ©n  éc thiÓu  è  µ  Òn  ói"cña  Nhi ®ång  µ      "D t  s v mi n  b¸o    v b¸o ThiÕu    Òn  niªnTi phong. 8.Uû     ban  B¶o  Ö   µ  v v Ch¨m  ãc  Î   ÖtNam: s tr  Vi   em Phèi hîp    theo  âi,kiÓm     éi dung, viÖc  Êp  µ  ö  ông    d  tra n     c vsd c¸c chuyªn  ®Ò   ©n  écthiÓu sè  µ  Òn  ói"cña      ng  µ    Õu    Òn  "D t     v mi n  b¸o Nhi ®å v b¸o Thi niªnTi phong. 9. C¸c  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n  ña    c c¸c b¸o,t¹p chÝ  îc x¸c ®Þnh  ¹  Òu       ®   ti §i 2 Quy Õt  nh  µy: ®Þ n ChØ   o, kiÓm     ¬  ®¹   trac quan  b¸o  Ý  ùc hiÖn  Öm   ô  îc giao,b¶o  ch th   nhi v®    ®¶m   ï hîp vÒ   éidung  ph     n   th«ng    Êp  ng  i t ng vµ    tin,c ®ó ®è  î   ph¸thuy  Öu    hi qu¶ trongsö  ông.  d 10.C¸c  ¬    c quan    ¹pchÝ  îcx¸c®Þnh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy: b¸o,t   ®   t  i 2  ®Þ n
  4. 4 a)  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön  Ö m   ô  îc giao,®¸p    th hi nhi v®    øng nhu  Çu  c th«ng    ña  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è  µ  Òn  ói,phï hîp  íit«n  tinc ®å bd t  s v mi n   v  chØ,  m ôc  ch  ña    ¹pchÝ. ®Ý c b¸o,t   b)  èi hîp  Ph   theo  âi,kiÓm     Öc  Êp  µ  ö  ông  d  tra vi c vsd b¸o,t¹p chÝ  ng     ®ó ®èi t ng,®¹thiÖu   î     qu¶. 11.Uû     ban  ©n  ©n    Êp: nh d c¸cc a)  Þu  Ch tr¸chnhiÖ m   Óm     Öc  Êp    ki travi c b¸o,t¹pchÝ; tæ       chøc      ph¸thuy hiÖu  qu¶  ö  ông  ¹ ®Þa  µn. sd t i b b)  ãng  ãp    Õn  íic¸c Bé,  µnh  ªnquan, c¸c c¬  § g ý ki v     ng li       quan b¸o  Ý  ch trongviÖc    Õn néidung  µ  ×nh    c¶iti     vh thøc b¸o chÝ  îccÊp.    ®  §i Ò u    ¬   Õ   µichÝnh  i víi Öc  Êp  ét  è  ¹    ¹pchÝ. 4. C ch t   ®è     vi c m s lo i b¸o,t   1. Hµng    n¨m, trªnc¬  ë      s b¸o    ña  é   c¸o c B V¨n     ho¸ ­ Th«ng    ¸nh    Ò   tin® gi¸v néidung    th«ng    c¸o cña  y  tin;b¸o    ñ ban  © n   éc vµ  Òn  ói®¸nh    Ò   ×nh  D t   Mi n  gi¸v t h×nh  Êp  µ  ö  ông  chÝ, Bé  µichÝnh  ñ  ×,phèihîp víi é  c vsd b¸o    T  ch tr         V¨n      B ho¸ ­ Th«ng    y  tin, ban  © n   écvµ  Òn  ói,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Tæng  ôc  u  ñ D t   Mi n   K ho   § t  cB ®iÖn, Ban  Ët    Ýnh  ñ  ù  Õn    V gi¸Ch ph d ki møc  kinh phÝ    ùc hiÖn  Öc  Êp    ®Ó th   vi c m ét  è  ¹ b¸o,t¹pchÝ  s lo i       cho  ïng d©n  écthiÓu sè  µ  Òn  óitheo  ng    v  t    v mi n  ®ó quy ®Þnh  µ  è  Ý trong dù  v b tr     to¸n ng©n    s¸ch  µ   íc tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  Nh n     t Ch ph quyÕt ®Þnh.   2. C¨n  møc     cø  kinh phÝ   îc duyÖt,ñy    ®    ban  © n   éc vµ  Òn  ói ® Æt   D t   Mi n  hµng  íi   ¬  v   c quan    ¹pchÝ  îccÊp  c¸c b¸o,t   ®  theo  è îng,®èi t ng ®∙  îcThñ ­ s l    î   ®   t íng Ch Ýnh  ñ    Öt.   ph phª duy 3. Kinh  Ý     ph cho  Öc  Êp  ét  è  ¹    ¹pchÝ  îcc©n  i trong dù  vi c m s lo i b¸o,t   ®  ®è     to¸nching©n     s¸ch Trung  ng  Bé  µichÝnh  Êp  ùctiÕp cho    ¬    ¬ do  T   c tr     c¸cc quan  b¸o chÝ    ùc hiÖn.   ®Ó th   ViÖc qu¶n  ýchitiªuvµ  Õt    l       quy to¸nkinh phÝ  Êp  ét  è  ¹ b¸o,t¹pchÝ    c m s lo i       thùc hiÖn    theo quy  nh  ña  Ët Ng ©n   ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   íc,c¸c v¨n b¶n  íng dÉn    n    h  LuËt vµ        c¸cv¨n b¶n  ph¸p quy  ªnquan.   li   4. Riªng n¨m  2002,  viÖc chuÈn  Þ   Èn  ¬ng,  do  b kh tr nªn  giao  é   µi B T  chÝnh  ñ  ×,phèihîp  íiBé   ch tr     v   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    y  tin, ban  © n   éc vµ  Òn  ñ D t   Mi nói,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Tæng   ôc  u  iÖn, Ban  Ët    Ýnh  ñ      K ho v§ t  c B®   V gi¸Ch ph c¨n cø  ô  ôckÌm  ph l   theo  Ò  'Ph¹m    i t ng,dù    (v ' vi,®è  î   to¸nkinh phÝ  Êp  ét  è  ¹    c m s lo i b¸o,t¹pchÝ     n¨m 2002'' chuÈn    ¹ ph¹m    i t ng,møc    ) x¸cl  i vi,  î   ®è kinh phÝ  Êp      c cho tõng    ¹pchÝ  b¸o,t   theo Quy Õt  nh  µy;quy  nh  èng  Êt vÒ   ×nh  ®Þ n  ®Þ th nh   h thøc   c¸c chuyªn  ;    y    ®Ò ®Ó ñ ban  © n   éc vµ  Òn  ói ® Æt   µng  íic¸c c¬  D t   Mi n  h v     quan  b¸o  Ý  ch cho  n¨m 2002; Bé   µi chÝnh  íng  Én  iÓn khaithùc hiÖn    T  h d tr       theo  ù  d to¸nkinh phÝ  ∙  îcduyÖt do  ©n      ®®     ng s¸ch Trung  ng    ¬ b¶o  ¶m. ® §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 5. Quy ®Þ n c hi l     k t  k Quy Õt  nh  µy  ®Þ n thay thÕ  ÷ng    nh quy  nh  Ò   Êp  cho  Õu      ®Þ v c b¸o  thi nhië nh÷ng  ïng n«ng  v  th«n  Òn  óivµ  ©y  mi n  T Nguyªn,vïng xa  µ    ¶o  ¹ Quy Õt      v h¶i® ti  ®Þnh  è  s 21/TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  1993  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  vÒ   c Th t Ch ph   chÝnh s¸ch ®èi víi Öc    µnh       vi ph¸th s¸ch,b¸o,phim     ¶nh cho  Õu nhi. thi   Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b
  5. 5 §i Ò u 6.  é   B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ñ  ×,phèihîp  íiñy  tinch tr     v   ban  © n   éc D t  vµ  Òn  ói,Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Tæng  ôc  u  iÖn, Ban  Mi n  T    K ho v§ t  c B®   VËt    Ýnh  ñ  µ    é, ngµnh  ªnquan  íng dÉn    µnh  gi¸Ch ph v c¸cB   li   h  thih Quy Õt  nh   ®Þ nµy. §i Ò u 7. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  6. P h ô  l ô c P h ¹ m  vi, ® è i  î ng, ù  to¸n    t  d kinh p h Ý c Ê p   é t s è  lo¹i b¸o,  ¹p ch Ý   m  2002 m   t n¨ (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1637/Q§­ TTg  µy  ng 31th¸ng12    n¨m  2001  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) Th t   ph §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   STT Tªn  b¸o,T¹p  Ý,   Ch §èit ng  Ën   î nh b¸o,T¹p  Ý   ch Sè îng  l ph¸thµnh    Dù   to¸n KP     1 n¨m n¨m 2002 Tæng   éng c 17.701 1 B¸o  Nhi  ng ®å C¸c  êng   Óu häc thuéc  ti 5.049  ­  tr c¸c x∙ ­ Sè  îng:(84.440  ê +     l   t   2.400  ê t  miÒn  nói, ïng cao, biªn gií ,h¶i +   v i    200  ê)x  sè   t   22  =1.914.880  ®¶o  (84.440  íp) m çi sè  ê/ íp l     1t l   , . tê/n¨m.Gi¸ t¹m  Ýnh     t 2.000®/tê.   ­C¸c  êng    éi tró bËc  Óu  äc  KP:  DT n     ti h   tr 3.830 tr. cña c¸c tØnh miÒn  nói, ïng d©n   ­  sè  Æc   Öt:(84.440  ê +   v 2  ® bi   t  téc thiÓu sè  (2.400 líp) m çi sè  2.400tê +  , 200  ê) x  sè      t   2  = 1tê/ íp l  ; 174.080   ê t /n¨m. Gi¸ t¹m tÝnh:  ­Lu  Óu,kh¸c:200  ê.   chi     t 7.000®/ ê    t ,KP: 1.219 tr  . B¸o  Õu  Thi niªn TiÒn    phong trung  äc  ¬  Sè  l ng: hc 4.922 2 ­ C¸c  êng    tr phæ  th«ng  î  45.573   êt  x 24 sè =  së  éc      Òn  ói,vïng  thu c¸c x∙ mi n  cao, 1.093.752 tê/n¨m     biªngií    ¶o    ih¶i® , (44.173  íp) m çi  è  Gi¸t¹m  Ýnh:4.500®/tê l,   s  t   1tê/ íp l. ­ C¸c tr ng   ©n  téc néi tró bËc  d ê trung  äc  ¬  ë  ña    h c s c c¸c tØnh  MN,  vïng d©n  téc thiÓu sè  (t¹m tÝnh  1.200  íp) m çi sè  tê/ íp l     1  l   , . ­Lu  Óu,kh¸c:200  ê.   chi     t Th«ng  Ên    Öt  t x∙Vi Nam 3 ­ B¶n     tin ¶nh   © n   éc  Óu  ­  tØnh  Òn  ói  ©n  écthiÓu sè  Sè îng:653.016  ê/n¨m  D t thi 1.633 3.1  C¸c  mi n , d t    l  t  
  7. sè  µ  Òn   ói v mi n (49  tØnh, mçi  è  tê/   s 3  tØnh  147tê)  (54.418 tê/sèx  sè) =  ,     12  huyÖn   (351 huyÖn, 3 tê/huyÖn =  Gi¸t¹m  Ýnh:   t  2.500®/tê) 1.053  ê)    t , (5.309 x∙,mçi  è  tê/x    x∙     s 1  ∙ = 5.309tê) ,th«n  (47.309 th«n,b¶n,mçi          sè  tê/ 1  th«n) .   ­§ån      biªnphßng  (400  n, m çi sè    ®å     1 tê/®ån). ­Lu  Óu,kh¸c:200  ê.   chi     t ­ Chuyªn ®Ò  D © n  téc thiÓu  ­ C¸c  483 3.2   tØnh  Òn  ói,d©n  éc thiÓu Sè  îng: 6.709  ê è  12  è =  mi n  t    l  t /s x  s sè  vµ  mi Òn  nói cña  Th«ng   sè  tØnh,m çi  è  tê/tØnh =    80.508  ê/n¨m. (49    s 3    147 t tÊn    Öt  x∙Vi Nam. tê),  Ön (351  Ön, m çi  è  ê/ Gi¸t¹m  Ýnh:6.000®/tê) huy   huy   s 3t  t           huyÖn  1.053  ê),   =  t   (5.309x∙mçisè  x∙   ,  1  ê/x =  t ∙ 5.309 tê).     ­§ån      biªnphßng  (400  n, m çi sè    ®å     1 tê/®ån). ­Lu  Óu,kh¸c:200  ê.   chi     t 7 chuyªn    © n   éc  Óu  ­ ñy  ®Ò "D t thi 4.935 4   ban  ©n  ©n      éc Ch ­ Sè  îng: 176.202  ê/n¨m  ña    nh d c¸c x∙thu   l  t c1 sè  µ  Òn   ói" cña  b¸o v mi n  7  ¬ng  ×nh 135  tr   (2.325 x∙,m çi  è  ê/ chuyªn ®Ò.        s 1t        x∙). (3.263 tê/sèx  sè).     54    ­C¸c    tØnh  Òn  ói, ©n  éc: mi n  d t Gi¸t¹m  Ýnh 4.000  /tê.  t   ® +  38 Ban  d©n  téc, é  phËn  lµm   b c«ng    ©n  éc(mçisè  tê/ban). t¸cd t    1  +  TØnh  (49, m çi sè  1  tê/tØnh),   huyÖn  (351,m çi sè  tê/huyÖn).     1  ­§ån      biªnphßng  (400  n, m çi sè    ®å     1 tê/®ån). ­Lu  Óu,kh¸c:100  ê.   chi     t 705 4.1 B¸o N«ng  nghiÖp  ÖtNam Vi   705 4.2 B¸o N«ng  th«n ngµy    nay 705 4.3 B¸o Kinh  Õ  t VAC
  8. 705 4.4 B¸o  Khoa  äc  µ  êisèng h v§  705 4.5 B¸o  V¨n    ho¸ 705 4.6 B¸o  Søc  Îvµ  êisèng kho   §   705 4.7 B¸o  C«ng  nghiÖp  ÖtNam Vi   T¹p  Ý   ch V¨n  ho¸  d ©n   éc c¸c  t 156 5 ­   viÖn    êng  ©n  éc néi tró Sè  îng:2.600  ê/sè x  sè    Th c¸c tr d t     l  t   12  = (240  êng,m çi  è  ê/t ng  1.200  31.200  ê/n¨m. tr   s 5t ê =  r t tê). Gi¸t¹m  Ýnh:5.000®/tê).  t   ­ Th viÖn tØnh (49 tØnh, mçi sè  2tê/tØnh =  98 tê),  viÖn huyÖn   th (351 huyÖn, m çi sè  2tê/huyÖn =  702  ê). t ­  ån  § biªn phßng    (400  n,  çi  è  ®å m s 1tê/®ån). ­  u  Óu,kh¸c:200  ê.  L chi     t T¹p  Ý   © n   éc  µ  Òn  ói ­ Th  Ön    êng  ©n  éc néi tró: Sè îng:2.600  ê èx  sè   =  ch D t v Mi n 140 6   vi c¸c tr d t      l  t /s   12      (240  êng,m çi  è  ê/t ng  1.200  31.200  ê/n¨m. tr   s 5t ê =  r t   tê). Gi¸t¹m  Ýnh:4.500®/tê.  t   ­ Th viÖn tØnh (49 tØnh, mçi sè  2tê/tØnh =  98 tê),  viÖn huyÖn   th (351  huyÖn,  çi  è  ê/huyÖn    m s 2 t = 702  ê). t     ån    ­ § biªnphßng (400  n, m çi  è    ®å   s 1tê/®ån).  ­Lu  Óu,kh¸c:200  ê.   chi     t Chuyªn    ®Ò V¨n  ngh Ö   © n   éc  ­   viÖn    êng  ©n  éc néi tró Sè  îng: 2.600  ê è  12   è =  D t 156 7 Th c¸c tr d t     l  t /s x  s thiÓu  è  µ  Òn   ói  ña    (240  êng,m çi  è  ê/t ng  1.200  31.200  ê/n¨m. s v Mi n c B¸o tr   s 5t ê =  r t V¨n ngh Ö tê). Gi¸t¹m  Ýnh:5.000®/tê.  t   ­ Th viÖn tØnh (49 tØnh, mçi sè  2tê/tØnh =  98 tê),  viÖn huyÖn   th (351 huyÖn, m çi sè  2tê/huyÖn = 
  9. 702  ê). t ­  ån  § biªn phßng    (400  n,  çi  è  ®å m s 1tê/®ån). ­  u  Óu,kh¸c:200  ê.  L chi     t T¹p  Ý   © n   éc  äc  ch D th 20 8 ­ Th viÖn tØnh (49 tØnh, mçi sè  Sè  îng: 1.000  ê è  4   è =  l  t /s x   s 2tê/tØnh =  98 tê),  viÖn huyÖn  4.000  ê/n¨m.  th t (351 huyÖn, m çi sè  2tê/huyÖn =  Gi¸t¹m  Ýnh:5.000  /tê.  t   ®   702  ê). t ­  u  Óu,kh¸c:200  ê.  L chi     t T¹p  Ý   © n   éc  µ  êi ®¹i ch D t v Th     20 9 ­ Th viÖn tØnh (49 tØnh, mçi sè  Sè  îng: 1.000  ê è  4   è =  l  t /s x   s 2tê/tØnh =  98 tê),  viÖn huyÖn  4.000  ê/n¨m.  th t (351 huyÖn, m çi sè  2tê/huyÖn =  Gi¸t¹m  Ýnh:5.000  /tê.  t   ®   702  ê). t ­  u  Óu,kh¸c:200  ê.  L chi     t B¸o  Biªn  phßng 187 10 ­ ñy    ban  ©n  ©n      Òn  ói, Sè  îng:1.436  ê è x    è    nh d c¸c x∙mi n  l  t /s    52 s = d©n  éc thiÓu  è      í (718    74.672  ê/n¨m. t  s ë biªn gi i   x∙, t m çi sè  tê/x∙ 1436  ê).   2   =  t Gi¸t¹m  Ýnh:2.500  /tê.  t   ®
Đồng bộ tài khoản