Quyết định 164/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định 164/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 164/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục và giá tối thiểu của một số nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 164/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  164.2002.Q§.BT C   B tr n g µ y 27  th¸ng 12  n¨ m  2002v Ò  viÖc  öa ® æ i, b æ  su n g   s D a n h  m ô c  vµ gi¸ tèi    thiÓu c ña m ét sè n h ã m  m Æ t  h µ n g   N h µ  n íc q u ¶ n  lý gi¸ tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u   B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy  05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh  chøc  n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn  h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé, c¬  quan ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy  28/10/1994 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  thÈm  cø  quyÒn  nguyªn t¾c  vµ    ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  quy ®Þnh  it¹ §iÒu    7, NghÞ  ®Þnh  54/CP  ngµy  sè    28/8/1993 cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh         chi tiÕt thihµnh  LuËt  thuÕ xuÊt khÈu,  thuÕ nhËp   khÈu;  Sau    khitham  kh¶o  kiÕn  ý  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ; quy Õt  Þ nh ® §iÒu      1: Bæ sung    c¸cnhãm   Æt   m hµng:¤    linhkiÖn  t« vµ    t«,bé    «    phô  tïng«    haib¸nh    t«;Xe    g¾n m¸y,bé      linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n m¸y  phô    vµ  tïng xe    haib¸nh g¾n  m¸y  vµo Danh môc    c¸c nhãm   Æt   m hµng  thuéc diÖn    Nhµ    níc qu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu. §iÒu 2:   Gi¸ tÝnh thuÕ ®èi    Æt   víim hµng: ¤    linhkiÖn  t« vµ    t«,bé    «    phô    t«;Xe    tïng«    haib¸nh  g¾n m¸y,bé      linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n  m¸y  phô  vµ  tïngxe      haib¸nh  g¾n  m¸y  îcquy  ®   ®Þnh  thÓ    cô  t¹ B¶ng      i gi¸tèithiÓu ban    hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy.  §iÒu        3: §èivíi nh÷ng  Æt   m hµng  thuéc diÖn    Nhµ   nícqu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu    tèithiÓu    mµ cha  îc quy  ®   ®Þnh   thÓ  iB¶ng    cô  t¹  gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu    tèithiÓu ban hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy th× Côc    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng  c¨n  quy  cø  ®Þnh   i§iÒu  NghÞ   t¹  7,  ®Þnh   54/CP  sè  ngµy  28/08/1993  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,     thuÕ  nhËp  khÈu  tham  vµ  kh¶o møc     Æt   gi¸m hµng cïng  ihµng ¬ng    lo¹  , t tù ®∙  ® îc quy    ®Þnh   ib¶ng    t¹  gi¸nµy    ®Ó x©y  dùng    bæ sung    gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu. ChËm     nhÊt  sau  ngµy    ngµy  30  kÓ tõ  Côc  H¶i  quan  ®Þa  ph¬ng  x©y  dùng    gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu        Æt   ®èi víi m c¸c hµng  thuéc §iÒu  cña    3  QuyÕt  ®Þnh  nµy, Côc    H¶i  quan  ®Þa  ph¬ng  ph¶i b¸o    c¸o    Tµi chÝnh  vÒ Bé    (Tæng  côc    H¶i quan)®Ó     xem       xÐt bæ sung  B¶ng    gi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu    tèithiÓu.
 2. 2 §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      30  kÓ tõ ngµy    ký.Nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá.
 3. 3 B ¶ n g  gi¸ tèi thiÓu c¸c m Æ t  h µ n g  thuéc D a n h  m ô c   c¸c n h ã m  m Æ t  h µ n g  N h µ  n íc q u ¶ n  lý  gi¸ tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u (Ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt ®Þnh   164.2002.Q§­ sè  BTC   ngµy  27.12.2002 cña  Trëng  Tµi chÝnh)   Bé  Bé    Tªn  hµng §¬n vÞ  Gi¸tèi     tÝnh thiÓu  (USD) 1 2 3 Nhãm     t«,bé    1:¤    linhkiÖn  t«vµ  «    phô    t« tïng«  * ¤    bé      t«vµ  linhkiÖn  t« «  A.  «t« NhËt  Xe    B¶n A.1.  du   Xe  lÞch,xe    chë  kh¸ch I.Xe  t«do    «    h∙ng Toyotas¶n      xuÊt: 1.Lo¹ixe  lÞch,mui      du    kÝn,tõ2      ®Õn   chç  5  ngåi: 1.1.ToyotaCrown:     1.1.1.  ToyotaCrown    Royalsaloon:   +    Lo¹idung tÝch ®Õn  3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 29.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 31.000,00 +    Lo¹idung tÝch      trªn3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 31.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 33.000,00 1.1.2.  ToyotaCrown    Super saloon:   +    Lo¹idung tÝch ®Õn  3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 26.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 28.000,00 +    Lo¹idung tÝch      trªn3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 28.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 30.000,00  1.1.3.  ToyotaCrown    Standard: +    Lo¹idung tÝch 2.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 20.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 21.000,00 +    Lo¹idung tÝch 2.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 19.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 20.000,00 +    Lo¹idung tÝch 2.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 17.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 19.000,00 +    Lo¹ikh¸c: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 22.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 24.000,00 1.2.ToyotaLexus:     1.2.1.  ToyotaLexus  470,dung    LS    tÝch  4.7: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 62.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 65.000,00 1.2.2.  ToyotaLexus  430,dung    LS    tÝch  4.3: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 58.000,00
 4. 4 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 60.000,00 1.2.3.  ToyotaLexus  400,dung    LS    tÝch  4.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 52.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 55.000,00 1.2.4.  ToyotaLexus      GS 400,dung    tÝch 4.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 52.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 55.000,00 1.2.5.  ToyotaLexus      GS 300,dung    tÝch 3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 44.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 47.000,00 1.2.6.  ToyotaLexus  300,dung    ES    tÝch    3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 35.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 38.000,00 1.2.7.    Lo¹ikh¸c:  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 55.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 60.000,00 1.3.ToyotaAvalon:     1.3.1.    Lo¹idung  tÝch ®Õn  3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 34.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 38.000,00 1.3.2.    Lo¹idung  tÝch    trªn3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 42.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 45.000,00 1.4.ToyotaCamry:     1.4.1.    Lo¹idung  tÝch      tõ2.5 ®Õn  3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 19.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 21.000,00 1.4.2.    Lo¹idung  tÝch      tõ2.2 ®Õn     díi2.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 18.000,00 1.4.3.    Lo¹idung  tÝch ®Õn     díi2.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 15.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 17.000,00 1.4.4.    Lo¹ikh¸c:  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 22.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 24.000,00 1.5.ToyotaCressida:     1.5.1.    Lo¹idung  tÝch 2.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 18.000,00 1.5.2.    Lo¹idung  tÝch    2.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 17.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 19.000,00 1.5.3.  dung   Lo¹i  tÝch    2.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 18.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 20.000,00 1.5.4.    Lo¹ikh¸c: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 21.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 23.000,00 1.6. Toyota Corolla;  Toyota Corona; Toyota Carina;   ToyotaSprinter   :
 5. 5 1.6.1.     Lo¹idung  tÝch    díi 1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 10.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 11.000,00 1.6.2.     Lo¹idung  tÝch        tõ1.6 trëlªn: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 13.000,00 1.7.ToyotaCelica:     1.7.1.     Lo¹idung  tÝch ®Õn   2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 18.000,00  1.7.2.    Lo¹idung  tÝch    trªn2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 19.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 21.000,00 1.8.ToyotaSupra:     1.8.1. Lo¹i Toyota Supra  (A8), dung  tÝch  3.0 ­   243kw.330ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 45.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 50.000,00 1.8.2. Lo¹i Toyota Supra  (A7), dung  tÝch  3.0 ­   173kw.235ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 35.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 40.000,00 1.8.3.     Lo¹ikh¸c: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 40.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 45.000,00 1.9.ToyotaStarlet     : 1.9.1.  ToyotaStarlet       dung  XL, tÝch ®Õn  1.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 9.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 10.000,00 1.9.2.  ToyotaStarlet       dung  Xli, tÝch ®Õn  1.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 10.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 11.000,00 1.9.3.     Lo¹idung  tÝch    trªn1.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 14.000,00 2.Lo¹ixe      chë  kh¸ch,xe        viÖtd∙gÇm   cao,xe    thÓ  thao,. . .: 2.1.Toyota4      Runner (Hiluxsurt)     : 2.1.1.  Toyota4    Runner,5   chç,4    cöa,dung    tÝch  3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 20.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 22.000,00 2.1.2.  Toyota4    Runner,5   chç,4    cöa,dung    tÝch  2.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 17.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 19.000,00 2.1.3.  Toyota4    Runner,5   chç,2    cöa,dung    tÝch  2.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 15.000,00 2.1.4.     Lo¹ikh¸c: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 23.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 25.000,00 2.2.ToyotaLandcruiser     : 2.2.1.  ToyotaLandcruiserSerzi100,5          cöa: 
 6. 6 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 43.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 48.000,00 2.2.2.  ToyotaLandcruiserSerzi90,5          cöa  : ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 30.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 33.000,00 2.2.3.  ToyotaLandcruiserSerzi80,5          cöa:   ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 23.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 26.000,00 2.2.4.  ToyotaLandcruiserSerzi70:         + ToyotaLandcruiserPRADO,  cöa:     5  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 19.000,00 ­   S¶n  xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 21.000,00 + ToyotaLandcruiserII  cöa,dung      , 5    tÝch    2.8 diezel: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 17.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 18.000,00 + ToyotaLandcruiserII  cöa,dung      , 5    tÝch    2.4 diezel: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 17.000,00 2.2.5.Lo¹ixe  cöa      3  tÝnh  b»ng  80%     5  gi¸xe  cöa  cïng  cã  dung tÝch  n¨m  vµ  s¶n  xuÊt. 2.3.ToyotaRav4:     2.3.1.  ToyotaRav4,dung      tÝch 2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 20.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 23.000,00 2.3.2.    Lo¹ikh¸c: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 26.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 28.000,00 2.4.ToyotaPrevia:     2.4.1.  ToyotaPrevia,    dung  tÝch 2.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 22.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 24.000,00 2.4.2.    Lo¹ikh¸c: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 26.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 28.000,00 2.5.ToyotaHiace:     2.5.1.Toyota    Hiace  Com mute  dung  tÝch  2.0  tõ  ®Õn   2.4,tõ12      ®Õn   chç: 15  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 17.000,00 2.5.2.    Lo¹ikh¸c:   ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 20.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 21.000,00 2.6.ToyotaCoaster:     2.6.1.    Lo¹i®Õn   chç  26  ngåi: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 35.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 37.000,00 2.6.2.  tõtrªn26   Lo¹i      chç  ngåi®Õn   chç    30  ngåi: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 41.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 43.000,00 2.6.3.     chç   Lo¹itrªn30  ngåi:   ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 45.000,00
 7. 7 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 47.000,00 II  «t« do  .Xe    h∙ng Nissan    s¶n xuÊt: 1.Lo¹ixe  lÞch,mui      du    kÝn,4    cöa:  1.1.Nissan    Cedric: 1.1.1.  Nissan Cedric,  dung  tÝch ®Õn  3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 24.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 26.000,00 1.1.2.  Nissan CedricVIP,dung      tÝch ®Õn  3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 26.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 28.000,00 1.1.3.  Nissan Cedriclo¹ kh¸c:   i     ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 27.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 29.000,00 1.2.Nissan    Maxima: 1.2.1.     Lo¹idung tÝch ®Õn   3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 23.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 25.000,00 1.2.2.     Lo¹ikh¸c:   ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 26.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 28.000,00 1.3.Nissan    Cefiro;  Nissan  Laurel: 1.3.1.     Lo¹idung tÝch ®Õn   2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 14.000,00 1.3.2.     Lo¹idung tÝch      trªn2.0 ®Õn   2.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 15.000,00  1.3.3.    Lo¹idung tÝch      trªn2.5 ®Õn   3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 15.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 16.000,00 1.3.4.     Lo¹ikh¸c: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 17.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 18.000,00 1.4.Nissan  in t :   Inf i i 1.4.1.     Lo¹idung tÝch ®Õn   2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 18.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 19.000,00 1.4.2.     Lo¹idung tÝch        tõtrªn2.0 ®Õn   3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 24.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 25.000,00 1.4.3.     Lo¹idung tÝch        tõtrªn3.0 ®Õn  4.5:   ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 35.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 40.000,00 1.5.Nissan    Bluebird;  Brimera: 1.5.1.     Lo¹idung tÝch ®Õn   1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 13.000,00 1.5.2.     Lo¹idung tÝch        tõtrªn1.6 ®Õn   2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 15.000,00 1.5.3.     Lo¹ikh¸c:
 8. 8 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 17.000,00 1.6.Nissan    Sunny;Presea;Sentra:       1.6.1.    Lo¹idung tÝch  ®Õn   1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 10.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 11.500,00 1.6.2.    Lo¹idung tÝch        tõtrªn1.6 ®Õn   2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 12.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 13.500,00 1.6.3.    Lo¹idung tÝch    trªn2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 14.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 15.500,00 2.Lo¹ixe          viÖtd∙gÇm   cao: 2.1.Nissan    Pathfinder,   Nissan  Terrano ­4WD,  cöa:    5  2.1.1.    Lo¹idung tÝch  ®Õn   2.7: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 22.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 24.000,00 2.1.2.    Lo¹idung tÝch      trªn2.7 ®Õn   3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 26.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 28.000,00 2.1.3.    Lo¹idung tÝch    trªn3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 30.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 32.000,00 2.1.4.Xe    Nissan  Pathfinder,Nissan    Terrano  4WD,  ­  3  cöa tÝnh b»ng  80%     5  gi¸xe  cöa  cïng  cã  dung  tÝch vµ  n¨m s¶n xuÊt. 2.2.Nissan    Patrol (Nissan Safari :   ) 2.2.1.   cöa,dung   Lo¹i4    tÝch ®Õn  2.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 22.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 23.000,00 2.2.2.   cöa,dung   Lo¹i4    tÝch        tõtrªn2.8 ®Õn   4.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 26.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 28.000,00 2.2.3.Lo¹i2      cöa, tÝnh    b»ng  80%     4  gi¸xe  cöa  cïng cã    dung tÝch  n¨m  vµ  s¶n xuÊt. 3.Xe    chë  kh¸ch 3.1.Nissan    Urvan: 3.1.1.   chç   Lo¹i12  ngåi:   ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 15.000,00 3.1.2.       chç   Lo¹itõtrªn12  ngåi®Õn   chç    15  ngåi: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 17.000,00 3.2.Nissan    Civi i : l an 3.2.1.    Lo¹i®Õn   chç  26  ngåi: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 33.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 35.500,00 3.2.2.       ®Õn   chç   Lo¹itõtrªn26  30  ngåi: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 44.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 46.000,00 3.2.3.     chç   Lo¹itrªn30  ngåi: 
 9. 9 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 52.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 55.000,00 II   «t« do  IXe    h∙ng  . Honda  s¶n  xuÊt (Lo¹i du      xe  lÞch,mui    kÝn,tõ2      ®Õn   chç): 5  1.Honda    Legend,Accura,:   1.1.Lo¹idung      tÝch  3.2 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 32.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 34.000,00 1.2.Lo¹idung      tÝch  3.5 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 36.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 38.000,00 2.Lo¹ixe      Honda  Accord: 2.1.Honda    Accord,dung    tÝch      tõ1.8 ®Õn   2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 13.000,00 2.2.Honda    Accord DX,    dung  tÝch 2.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 14.000,00 2.3.Honda    Accord LX, LXI dung        tÝch  2.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 15.000,00 2.4.Honda    Accord EX,    EXI dung  tÝch  2.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 15.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 16.000,00 2.5.Honda    Accord LX, dung      tÝch 2.7: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 21.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 23.000,00 2.6.Honda    Accord EX,    dung  tÝch 2.7: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 22.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 24.000,00 3.Honda    Civic, Honda  Intega,dung    tÝch 1.6: 3.1.Lo¹iDX:     ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 10.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 11.500,00 3.2.Lo¹iLX:     ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 11.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 12.500,00 3.3.Lo¹iEX:     ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 13.000,00 IV.Xe    h∙ng Mitsubishi   «t« do     s¶n xuÊt: 1.Lo¹ixe  lÞch,mui      du    kÝn,sedan,tõ2        ®Õn   chç: 5    1.1.Lo¹iMitsubishi      Lancer,dung    tÝch  1.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 13.000,00 1.2.Lo¹iMitsubishi      Lancer,dung    tÝch    1.5;1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 9.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 10.500,00 2.Lo¹ixe          viÖtd∙,gÇm   cao:  2.1.Mitsubishi     Montero: 2.1.1.     Lo¹idung  tÝch  3.5:
 10. 10 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 29.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 31.000,00 2.1.2.    Lo¹idung  tÝch 3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 27.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 29.000,00 2.2.Mitsubishi    Pajero: 2.2.1.    Lo¹idung  tÝch    cöa: 3.0,5  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 24.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 25.000,00 2.2.2.    Lo¹idung  tÝch    cöa: 2.5,5  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 22.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 23.000,00 2.2.3.Lo¹iMitsubishiPajero,3          cöa  tÝnh b»ng 80%     gi¸ xe  cöa  cïng dung  5  cã    tÝch  n¨m  vµ  s¶n xuÊt. 3.Lo¹ixe      chë  kh¸ch: 3.1. Xe     MitsubishiDelica,lo¹  cÇu,  (hoÆc   chç      i2  7  8)  ngåi: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 17.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 18.000,00 3.2.Xe    Mitsubishi chç:  12  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 14.000,00 V.  «t« do  Xe    h∙ng  Mazda  s¶n xuÊt (Lo¹i du      xe  lÞch,mui    kÝn,sedan,4      cöa,5    chç  ngåi): 1.Mazda    323: 1.1.Lo¹idung      tÝch    xilanh ®Õn     1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 13.000,00 1.2.Lo¹idung      tÝch    xilanh trªn1.6:     ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 14.000,00 2.Mazda    626: 2.1.Lo¹idung      tÝch    xilanh ®Õn     2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 15.000,00 2.2.Lo¹idung      tÝch    xilanh trªn2.0:     ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 17.000,00 3.Mazda    929;Mazda    sentia: 3.1.Lo¹idung      tÝch ®Õn  3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 20.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 21.000,00 3.2.Lo¹idung      tÝch    trªn3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 23.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 24.000,00 VI. Xe   h∙ng    do  Isuzu  s¶n  xuÊt, ®Õn   (hoÆc   chç    7  8)  ngåi:  1.Lo¹idung      tÝch    xilanh ®Õn     3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 18.000,00 2.Lo¹idung      tÝch    xilanh trªn3.0:    
 11. 11 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 17.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 19.000,00 VII. do   Xe  h∙ng Daihatsus¶n      xuÊt: 1.DaihatsuCharade      ®Õn   chç  5  ngåi: 1.1.Lo¹idung      tÝch ®Õn   1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 8.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 9.000,00 1.2.Lo¹idung      tÝch    trªn1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 10.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 11.000,00 2.Daihatsu2      cÇu, gÇm     cao: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 15.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 16.000,00 3. Daihatsu mi­       ni chë  kh¸ch,tõ 6      ®Õn   chç  7  ngåi,dung    tÝch        tõ1.0 trëxuèng: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 6.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 6.500,00 VIII Xe  h∙ng Suzukis¶n    do  .     xuÊt: 1.Suzukidu      lÞch ®Õn   chç    5  ngåi:  1.1.Lo¹idung      tÝch ®Õn   1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 13.000,00 1.2.Lo¹idung      tÝch      trªn1.6 ®Õn   2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 17.000,00 1.3.Lo¹idung      tÝch      trªn2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 19.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 20.000,00 2. Suzukimi        ni chë  kh¸ch,     ®Õn   chç    tõ 6  7  ngåi,dung    tÝch        tõ1.0 trëxuèng: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 6.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 6.500,00 IX.Xe  h∙ng Subaru­     do    Fuji s¶n xuÊt: 1.Subaru Impereza:     1.1.Lo¹idung      tÝch ®Õn   2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 13.000,00 1.2.     Lo¹idung  tÝch        trªn2.0 trëlªn: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 15.000,00 2.Subaru Legacy:     2.1.Lo¹idung      tÝch ®Õn   2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 14.000,00 2.2.Lo¹idung      tÝch        trªn2.0 trëlªn: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 17.000,00 A.2.Xe    chë  hµng: * Träng      t¶iquy  ®Þnh    díi ®©y   îchiÓu    ®   lµträng t¶ihµng      ho¸ tèi theo thiÕtkÕ    cã      ®a      mµ xe  thÓ  vËn  chuyÓn. I.Xe      t¶imui  kÝn, kh«ng  khoang    cã  ngêi l¸ (cabin)riªng    i    
 12. 12 biÖt: 1.Träng      tÊn:   t¶i 1  díi ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 7.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 8.000,00 2.Träng      tÊn    t¶i 1  ®Õn       tõ díi tÊn: 1,5 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 10.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 11.000,00 3.Träng        ®Õn     tÊn:   t¶i 1,5 tÊn  tõ díi2  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 13.000,00 II    .Xe Pickup  khoang  i(cabin)vµ  cã  l¸    thïng chë    hµng  riªngbiÖt:   1.Lo¹icabin®«i (Crew          Cab),cã    ®Õn   chç    tõ4  5  ngåi,   4  cöa: 1.1.Dung    tÝch        tõ2.0 trëxuèng: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 13.000,00 1.2.Dung    tÝch      trªn2.0 ®Õn   3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 14.000,00 2.Lo¹icabin®¬n        réng  (Space  Cab)  ®Õn   chç  2  3  ngåi,  2  cöa  tÝnh b»ng  90%     icabin ®«i, 4  gi¸ lo¹      cöa, cã    cïng   dung  tÝch  n¨m  vµ  s¶n  xuÊt. 3. Lo¹icabin ®¬n  êng        th (SingleCab)  tí 3    2  i chç    ngåi,2    cöa  tÝnh b»ng  80%     icabin ®«i, 4  gi¸ lo¹      cöa, cã    cïng   dung  tÝch  n¨m  vµ  s¶n  xuÊt. II   t¶ithïng cè  I Xe    .   ®Þnh,  hoÆc   cã  kh«ng  mui  cã  che  thïngkÌm    theo: 1.Träng      tÊn:   t¶i 1  díi ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 5.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 6.500,00 2.Träng      tÊn    t¶i 1  ®Õn     tõ 1,5 tÊn: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 7.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 8.000,00 3.Träng        ®Õn   tÊn:   t¶itrªn1,5 tÊn  2  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 7.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 8.000,00 4.Träng      tÊn    t¶itrªn2  ®Õn   tÊn:3  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 9.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 9.500,00 5.Träng      tÊn    t¶itrªn3  ®Õn     3,5 tÊn: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 11.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 12.000,00 6.Träng        ®Õn   tÊn:   t¶itrªn3,5 tÊn  4  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 14.000,00 7.Träng      tÊn    t¶itrªn4  ®Õn     4,5 tÊn: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 14.500,00 8.Träng        ®Õn   tÊn:   t¶itrªn4,5 tÊn  5  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 16.000,00
 13. 13 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 17.000,00 9.Träng      tÊn    t¶itrªn5  ®Õn    6,5 tÊn: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 19.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 21.000,00 10.Träng        ®Õn       t¶itrªn6,5 tÊn  7,5 tÊn: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 21.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 22.000,00 11.Träng        ®Õn       t¶itrªn7,5 tÊn  8,5 tÊn: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 23.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 24.000,00 12.Träng        ®Õn   tÊn:   t¶itrªn8,5 tÊn  10  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 26.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 28.000,00 13.Träng      tÊn    t¶itrªn10  ®Õn   11,5 tÊn:   ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 28.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 30.000,00 14.Träng        t¶itrªn11,5 tÊn    ®Õn   13,5 tÊn:   ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 32.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 34.000,00 15.Träng        t¶itrªn13,5 tÊn    ®Õn   tÊn:15  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 34.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 36.000,00 16.Träng      tÊn    t¶itrªn15  ®Õn   tÊn:20  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 37.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 39.000,00 17.Träng      tÊn:   t¶itrªn20  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn   2000 chiÕc 42.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 43.000,00 IV.Xe    thïng tù ®æ   ben) tÝnh    t¶icã      (xe    b»ng  110%     gi¸ xe    t¶iquy  ®Þnh  môc  I   ë  II trªn®©y,  cïng  cã  träng t¶ivµ      n¨m  s¶n  xuÊt. V.    t¶i cÇn  Lo¹ixe    cã  cÈu  nhá (cÇn    vßi)g¾n    tÝnh  trªnxe  t¨ng 30%   víigi¸xe      so      t¶iquy  ®Þnh  môc  I   ë  II trªn®©y,  cã cïng träng t¶i n¨m       vµ  s¶n xuÊt. VI.Lo¹ixe    thïng chë      t¶icã    hµng  kÝn  g¾n     (d¹ng trªnxe    xe container  cè ®Þnh, nhng kh«ng ph¶i  lµ xe ®«ng  l¹nh),tÝnh    b»ng  120%   t¶iquy  xe    ®Þnh   môc   Itrªn ë  II    ®©y,  cïng träng t¶i n¨m  cã        vµ  s¶n xuÊt. VII.C¸c  ixe    lo¹  chë  chÊt  láng  xe  (  tÐc, xe    bån), tÝnh    b»ng  130%   t¶iquy  xe    ®Þnh  môc  I   ë  II trªn®©y,  cïng  cã  trängt¶i n¨m      vµ  s¶n  xuÊt. VIII Xe      t¶i . ®«ng    l¹nhtÝnh  b»ng  180%   t¶i xe    quy  ®Þnh  ë  môc      II trªn®©y,  cïng trängt¶i n¨m  I cã        vµ  s¶n  xuÊt. IX. Lo¹ixe        t¶ichØ   chassis cha  thïng chë  cã    cã    hµng  tÝnh  b»ng  90%   t¶iquy  xe    ®Þnh  môc  I   ë  II trªn®©y,  cã  cïng träng t¶i n¨m       vµ  s¶n  xuÊt. B.  «    Xe  t«CHLb  §øc:   B.1.Xe  lÞch,xe    du    chë  kh¸ch: I.Xe  t« do    «    h∙ng  Mercedes­ Benz    s¶n xuÊt:Lo¹imui      kÝn,4    cöa:
 14. 14 §¬n  tÝnh  díi vÞ  Ps    ®©y    lµc«ng  suÊt®éng  xe    c¬  (1Kw  =  1,36 Ps).   1.Mercedes­Benz  140      A  Classic, Ps:  82    ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 18.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 20.000,00 2.Mercedes­Benz  160      A  Classic,  102  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 19.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 21.000,00 3.Mercedes­Benz  170      A  CDI Classic, Ps:  90  ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 20.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 22.000,00 4.Mercedes­Benz      C180  Classic, 122    Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 26.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 29.000,00 5.Mercedes­Benz        C 200  Classic,  136  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 29.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 32.000,00 6.Mercedes­Benz      C240  Classic, 170 Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 33.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 48.000,00 7.Mercedes­Benz      230 KompressorClassic,    193  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 32.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 35.000,00 8.Mercedes­Benz      280 Classic, 197  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 36.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 40.000,00 9.Mercedes­Benz      C43, 306    Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 65.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 72.000,00 10.Mercedes­Benz      C200  CDI Classic, 102 Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 27.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 30.000,00 11.Mercedes­Benz      C220  CDI Classic, 125 Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 29.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 32.000,00 12.Mercedes­   Benz C250  Turbodiesel   Classic,  125 Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 31.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 34.000,00 13.Mercedes­   Benz  200  E  Classic,  136  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 33.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 36.000,00 14.Mercedes­   Benz  240  E  Classic,  170  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 36.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 40.000,00 15.Mercedes­   Benz  280  E  Classic,  204  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 40.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 44.000,00 16.Mercedes­   Benz  320  E  Classic,  224  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 46.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 51.000,00 17.Mercedes­   Benz  430  E  Classic,  279  Ps:
 15. 15 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 57.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 63.000,00 18.Mercedes­   Benz  55  E  Classic,   354  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 85.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 93.000,00 19.Mercedes­   Benz E200 CDI  Classic, 102 Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 32.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 35.000,00 20.Mercedes­   Benz E220 CDI  Classic, 125 Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 34.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 38.000,00 21.Mercedes­   Benz E290 Turbodiesel   Classic,  129  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 36.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 40.000,00 22.Mercedes­   Benz E300 Turbodiesel   Classic,  177  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 40.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 44.000,00 23.Mercedes­   Benz E280 4MATIC  Classic,  204  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 45.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 50.000,00 24.Mercedes­   Benz E320 4MATIC  Classic,  224  Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 50.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 55.000,00 25.Mercedes­   Benz S280,193    Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 52.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 67.000,00 26.Mercedes­   Benz S320,231    Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 62.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 68.000,00 27.Mercedes­   Benz S420,279    Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 73.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 80.000,00 28.Mercedes­   Benz S500,320    Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 81.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 89.000,00 29.Mercedes­   Benz S600,394    Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 118.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 130.000,00 30.Mercedes­Benz      S300 Turbodiesel 177    , Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 55.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 60.000,00 31.Mercedes­Benz        ML 230,150      Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 35.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 39.000,00 32.Mercedes­Benz        ML 320,218      Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 43.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 47.000,00 33.Mercedes­Benz        G 320,215      Ps: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 64.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 70.000,00 34.Mercedes­Benz        G 300 DT,  177    Ps:
 16. 16 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 65.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 71.000,00 II  «t« do  .Xe    h∙ng BM W     s¶n xuÊt: 1.Lo¹iSeries3:       1.1.Lo¹ixe  W       BM 316    i,dung  tÝch 1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 19.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 20.000,00 1.2.Lo¹ixe  W       BM 318    i,dung  tÝch 1.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 23.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 24.000,00 1.3.Lo¹ixe  W       BM 320    i,dung  tÝch 2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 25.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 26.000,00 1.4.Lo¹ixe  W       BM 323    i,dung  tÝch 2.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 26.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 27.000,00 1.5.Lo¹ixe  W       BM 324    i,dung  tÝch 2.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 28.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 29.000,00 1.6.Lo¹ixe  W       BM 325    i,dung  tÝch 2.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 31.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 32.000,00 1.7.Lo¹ixe  W       BM 328    i,dung  tÝch 2.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 35.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau      trëvÒ  chiÕc 36.000,00 2.Lo¹iSeries5:       2.1.Lo¹ixe  W       BM 518    i,dung  tÝch 1.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 25.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 26.000,00 2.2.Lo¹ixe  W       BM 520    i,dung  tÝch 2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 27.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 28.000,00 2.3.Lo¹ixe  W       BM 525    i,dung  tÝch 2.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 37.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 38.000,00 2.4.Lo¹ixe  W       BM 530    i,dung  tÝch 3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 41.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 42.000,00 2.5.Lo¹ixe  W       BM 535    i,dung  tÝch 3.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 45.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 46.000,00 2.6.Lo¹ixe  W       BM 540    i,dung  tÝch 4.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 47.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 48.000,00 3.Lo¹iSeries7:       3.1.Lo¹ixe  W       BM 725    i,dung  tÝch 2.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 41.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 42.000,00 3.2.Lo¹ixe  W       BM 728    i,dung  tÝch 2.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 42.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 43.000,00
 17. 17 3.3.Lo¹ixe  W       BM 730    i,dung tÝch 3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 44.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 45.000,00 3.4.Lo¹ixe  W       BM 735    i,dung tÝch 3.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 45.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 46.000,00 3.5.Lo¹ixe  W       BM 740    i,dung tÝch 4.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 56.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 57.000,00 3.6.Lo¹ixe  W       BM 740    i,dung tÝch 4.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 57.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 58.000,00 3.7.Lo¹ixe  W       BM 750    i,dung tÝch 5.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 69.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 71.000,00 4.Lo¹iSeries8:       4.1.Lo¹ixe  W       BM 840  dung  G,  tÝch 4.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 59.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 61.000,00 4.2.Lo¹ixe  W       BM 840  dung  G,  tÝch 4.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 71.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 73.000,00 4.3.Lo¹ixe  W       BM 850  dung  G,  tÝch 5.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 92.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 94.000,00 II   «    h∙ng Audis¶n  IXe  t«do  .     xuÊt:   1.Lo¹iAudiA6        (Lo¹i  dung tÝch  2.8): ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 30.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 31.000,00 2.Lo¹iAudiA8:       2.1.Lo¹idung      tÝch  2.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 44.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 45.000,00 2.2.Lo¹idung      tÝch  2.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 50.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 51.000,00 2.3.Lo¹idung      tÝch  3.7: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 56.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 57.000,00 2.4.Lo¹idung      tÝch  4.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 59.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 60.000,00 3.Lo¹iAudiS6:         3.1.Lo¹idung      tÝch  2.3: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 44.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 45.000,00 3.2.Lo¹idung      tÝch  4.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 56.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 57.000,00 4.Lo¹iAudiV8:       4.1.Lo¹idung      tÝch  3.6:
 18. 18 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 50.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 51.000,00 4.2.Lo¹idung      tÝch 4.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 56.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 57.000,00 IV.Xe  t«do    «    h∙ng Volkswagen    s¶n  xuÊt: 1.Xe    Volkswagen  Polo:  1.1.Lo¹idung      tÝch    díi1.3: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 8.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 9.000,00 1.2.Lo¹idung      tÝch      tõ1.3 ®Õn     1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 9.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 10.000,00 2.Xe    Volkswagen  Golf:  2.1.Lo¹idung      tÝch    díi1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 10.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 11.000,00 2.2.Lo¹idung      tÝch      tõ1.6 ®Õn     díi 2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 10.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 11.000,00 2.3.Lo¹idung      tÝch 2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 15.000,00 3.Xe    Volkswagen  Jetta: 3.1.Lo¹idung      tÝch    díi1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 10.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 11.000,00 3.2.Lo¹idung      tÝch      tõ1.6 ®Õn  2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 11.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 12.500,00 3.3.Lo¹idung      tÝch        tõtrªn2.0 ®Õn   3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 18.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 20.000,00 4.Xe    Volkswagen  Vento:   4.1.Lo¹idung      tÝch ®Õn   1.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 14.000,00 4.2.Lo¹idung      tÝch      trªn1.8 ®Õn  2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 15.000,00 4.3.Lo¹idung      tÝch      trªn2.0 ®Õn  3.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 18.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 19.000,00 5.Xe    Volkswagen  Passat:   5.1.Lo¹idung      tÝch ®Õn   1.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 12.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 13.500,00 5.2.Lo¹idung      tÝch      trªn1.8 ®Õn  2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 15.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 16.000,00 5.3.Lo¹idung      tÝch trªn2.0 ®Õn         3.0:
 19. 19 ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 18.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 19.000,00 V.  «    h∙ng OPEL   Xe  t«do    s¶n  xuÊt: 1.Xe    Opel Corsa    A: 1.1.     Lo¹idung  tÝch 1.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 8.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 9.000,00 1.2.Lo¹idung      tÝch 1.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 8.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 9.500,00 1.3.Lo¹idung      tÝch 1.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 9.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 10.000,00 1.4.Lo¹idung      tÝch 1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 11.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 12.500,00 2.Xe    Opel Corsa    B: 2.1.Lo¹idung      tÝch 1.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 8.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 9.500,00 2.2.Lo¹idung      tÝch 1.2: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 9.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 10.000,00 2.3.Lo¹idung      tÝch 1.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 9.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 10.500,00 2.4.Lo¹idung      tÝch 1.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 10.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 11.500,00 2.5.Lo¹idung      tÝch 1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 11.500,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 12.500,00 3.Xe    Opel Astra:   3.1.Lo¹idung      tÝch 1.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 13.000,00 3.2.Lo¹idung      tÝch 1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 14.000,00 3.3.Lo¹idung      tÝch 1.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 14.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 15.000,00 3.4.Lo¹idung      tÝch 2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 17.000,00 4.Xe    Opel VectraA:     4.1.Lo¹idung      tÝch 1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 13.000,00 4.2.Lo¹idung      tÝch 1.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 15.000,00
 20. 20 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 16.000,00 4.3.Lo¹idung      tÝch 2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 17.000,00 5.Xe    Opel VectraB:     5.1.Lo¹i     dung  tÝch 1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 16.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 17.000,00 5.2.Lo¹idung      tÝch 1.8: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 17.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 18.000,00 5.3.Lo¹idung      tÝch 2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 18.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 19.000,00 5.4.Lo¹idung      tÝch 2.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 21.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 22.000,00 B.2.Xe    chë  hµng Xe chë hµng  CHLB   §øc tÝnh b»ng    chë  gi¸xe  hµng  NhËt  B¶n cïng lo¹   cïng trängt¶i n¨m    icã  ,       vµ  s¶n xuÊt. c.Xe  t«Ph¸p:   «    I.Xe    h∙ng PEUGEOT     «t« do    s¶n  xuÊt: 1.Xe    Peugeot106:   1.1.Lo¹idung      tÝch ®Õn  1.1: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 8.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 9.000,00 1.2.Lo¹idung      tÝch    1.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 10.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 11.000,00 1.3.Lo¹idung      tÝch    1.5;1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 11.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 12.000,00 2.Xe    Peugeot205:   2.1.Lo¹idung      tÝch ®Õn  1.5: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 9.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 10.000,00 2.2.Lo¹idung      tÝch      trªn1.5 ®Õn     1.9: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 14.000,00 3.Xe    Peugeot306;309:     3.1.Lo¹idung      tÝch ®Õn  1.1: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 10.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 11.000,00 3.2.Lo¹idung      tÝch 1.4: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 12.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 13.000,00 3.3.Lo¹idung      tÝch 1.6: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 13.000,00 ­S¶n    xuÊttõ2001    sau     trëvÒ  chiÕc 14.000,00 3.4.Lo¹idung      tÝch      tõ1.8 ®Õn   2.0: ­S¶n    xuÊttõ1998      ®Õn  2000 chiÕc 15.000,00
Đồng bộ tài khoản