Quyết định 16411/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
13
download

Quyết định 16411/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16411/QĐ-CT-THNVDT của Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16411/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C THU TP HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 16411/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ T I THI U TÍNH L PHÍ TRƯ C B M T S LO I TÀI S N NHƯ: TÀU THUY N, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG TH THAO C C TRƯ NG C C THU Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v LPTB; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các qui nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các qui nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 49/2007/Q -BTC ngày 15/06/2007 c a B Tài chính qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Thu tr c thu c T ng c c Thu ; Căn c Quy t nh s 2983/Q -UBND ngày 29/12/2008 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c "U quy n cho C c trư ng C c thu thành ph Hà N i ký Quy t nh ban hành B ng giá t i thi u tính l phí trư c b các lo i tài sàn như: tàu, thuy n, ô tô, xe máy, súng săn, súng th thao áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i"; Căn c công văn s 019/CV-FVL ngày 07/9/2009 c a công ty TNHH FORD Vi t Nam, công văn s ngày 30/7/2009 c a công ty CP ô tô HYUNDAI Thành Công vi t Nam và giá c trên th trư ng thành ph Hà N i th i i m hi n t i; Căn c biên b n liên ngành c a phòng T ng h p nghi p v d toán C c Thu và ban Giá S Tài Chính Hà N i ngày 21/9/2009 v vi c th ng nh t m c giá t i thi u tính l phí trư c b các lo i ô tô, xe máy áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. B sung, i u ch nh giá tính l phí trư c b các lo i ô tô t i các quy t nh trư c ây c a C c Thu thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) Giá tính LPTB xe m i s n xu t năm STT Lo i tài s n 1999 - 2001 - 2003 - 2005 - 2007 - 2000 2002 2004 2006 2009
  2. Chương I: xe ô tô do các hãng nh t b n s n xu t I. Xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c v a ch ngư i v a ch hàng hoá) 1 Nhãn hi u NISSAN NISSAN X-TRAIL 2.0; 05 ch 600 6 Nhãn hi u HONDA HONDA ACCORD SEDAN 2.0; 05 ch 916 8 Nhãn hi u LEXUS LEXUS ES350 3.5; 05 ch 1.000 1.110 1.230 1.370 1.714 LEXUS GX470 4.7; 08 ch 1.350 1.500 1.670 1.860 2.324 12 Nhãn hi u TOYOTA TOYOTA COROLLA S 1.8; 05 ch 500 560 620 690 857 TOYOTA HIGHLANDER 2.7; 07 ch 690 770 860 950 1.188 TOYOTA SIENNA LE FWD 3.5; 07 ch 780 870 970 1080 1355 Chương II: Xe ô tô do các hãng c s n xu t I. Xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c v a ch ngư i v a ch hàng hoá) 5 Nhãn hi u PORSCHE PORSCHE CAYENNE GTS 4.8; 05 ch 2.480 2.750 3.050 3.390 4.240 6 Nhãn hi u AUDI AUDI A6 2.0T 2.0; 05 ch 1.280 1.420 1.580 1.760 2.200 Chương III: Xe ô tô do các hãng M , CANADA s n xu t I. Xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c v a ch ngư i v a ch hàng hoá) 3 Nhãn hi u FORD FORD RANGER (Pickup) 4x4; 737 kg 498
  3. 4x2; 737 kg 465 4x4; 667 kg 520 4x2; 667 kg 487 Chương V: Xe ô tô do các hãng hàn qu c s n xu t I. Xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c v a ch ngư i v a ch hàng hoá) 1 Nhãn hi u HYUNDAI HYUNDAI ACCENT 1.4 MT; 05 ch 230 260 290 320 395 1.4 AT; 05 ch 250 280 310 340 430 HYUNDAI ELANTRA 1.6 MT; 05 ch 270 300 330 370 465 1.6 AT; 05 ch 310 340 380 420 522 HYUNDAI SONATA 2.0 400 440 490 540 676 HYUNDAI TUCSON 2.0 4WD; 05 ch 330 370 410 460 569 2.0 2WD AT; 05 ch 330 370 410 450 566 2.0 2WD MT; 05 ch 310 340 380 420 524 HYUNDAI I10 1.1 MT; 05 ch 170 190 210 230 290 1.1 AT; 05 ch 190 210 230 260 329 HYUNDAI I30 1.6; 05 ch 300 330 370 410 517 CW 1.6; 05 ch 330 370 410 450 561 HYUNDAI GETZ 1.1; 05 ch 180 200 220 240 295 1.4; 05 ch 220 240 270 300 375 HYUNDAI TERRACAN 2.9; 07 ch 600 670 740 822 3 Nhãn hi u DAEWOO DAEWOO DAMAS 0.8 (T i van) 120 130 140 160 200 DAEWOO MATIZ JOY
  4. 0.8; 05 ch 260 Chương IIX: Xe ô tô do Vi t Nam s n xu t I. Xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c v a ch ngư i v a ch hàng hoá) 6 Nhãn hi u FORD MONDEO BA7 500 550 610 680 854 i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu l phí trư c b và ư c áp d ng trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 3. Phòng T ng h p nghi p v d toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng Ki m tra thu thu c văn phòng C c Thu , các Chi c c Thu qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nguy n Văn H
Đồng bộ tài khoản