Quyết định 165/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
52
lượt xem
6
download

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 165/2002/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 165/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 165/2002/Q -BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH VÀ CÔNG B SÁU (06) CHU N M C K TOÁN VI T NAM ( T 2) B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh K toán và Th ng kê công b theo L nh s 06-LCT/H NN ngày 20/5/1988 c a H i ng Nhà nư c và i u l t ch c k toán Nhà nư c ban hành theo Ngh nh s 25-H BT ngày 18/3/1989 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ); Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; áp ng yêu c u i m i cơ ch qu n lý kinh t , tài chính, nâng cao ch t lư ng thông tin k toán cung c p trong n n kinh t qu c dân và ki m tra, ki m soát ch t lư ng công tác k toán; Theo ngh c a V trư ng V Ch k toán và Chánh Văn phòng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1: Ban hành sáu (06) chuNn m c k toán Vi t Nam ( t 2) có s hi u và tên g i sau ây: - ChuNn m c s 01 - ChuNn m c chung; - ChuNn m c s 06 - Thuê tài s n; - ChuNn m c s 10 - nh hư ng c a vi c thay i t giá h i oái; - ChuNn m c s 15 - H p ng xây d ng; - ChuNn m c s 16 - Chi phí i vay; - ChuNn m c s 24 - Báo cáo lưu chuy n ti n t ; i u 2: Sáu (06) ChuNn m c k toán Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh này ư c áp d ng i v i t t c các doanh nghi p thu c các ngành, các thành ph n kinh t trong c nư c.
 2. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2003. Các ch k toán c th ph i căn c vào sáu chuNn m c k toán ư c ban hành kèm theo Quy t nh này s a i, b sung cho phù h p. i u 4: V trư ng V Ch k toán, Chánh Văn phòng B và Th trư ng các ơn v liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra và thi hành Quy t nh này. Tr n Văn Tá ( ã ký) H TH NG CHU N M C K TOÁN VI T NAM Chu n m c s 01 CHU N M C CHUNG (Ban hành và công b theo Quy t nh s 165/2002/Q -BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính) QUY NNH CHUNG 01. M c ích c a chuNn m c này là quy nh và hư ng d n các nguyên t c và yêu c u k toán cơ b n, các y u t và ghi nh n các y u t c a báo cáo tài chính c a doanh nghi p, nh m: a/ Làm cơ s xây d ng và hoàn thi n các chuNn m c k toán và ch k toán c th theo khuôn m u th ng nh t; b/ Giúp cho doanh nghi p ghi chép k toán và l p báo cáo tài chính theo các chuNn m c k toán và ch k toán ã ban hành m t cách th ng nh t và x lý các v n chưa ư c quy nh c th nh m m b o cho các thông tin trên báo cáo tài chính ph n ánh trung th c và h p lý; c/ Giúp cho ki m toán viên và ngư i ki m tra k toán ưa ra ý ki n v s phù h p c a báo cáo tài chính v i chuNn m c k toán và ch k toán; d/ Giúp cho ngư i s d ng báo cáo tài chính hi u và ánh giá thông tin tài chính ư c l p phù h p v i các chuNn m c k toán và ch k toán. 02. Các nguyên t c, yêu c u k toán cơ b n và các y u t c a báo cáo tài chính quy nh trong chuNn m c này ư c quy nh c th trong t ng chuNn m c k toán, ph i ư c áp d ng i v i m i doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trong ph m vi c nư c.
 3. ChuNn m c này không thay th các chuNn m c k toán c th . Khi th c hi n thì căn c vào chuNn m c k toán c th . Trư ng h p chuNn m c k toán c th chưa quy nh thì th c hi n theo ChuNn m c chung. N I DUNG CHU N M C Các nguyên t c k toán cơ b n Cơ s d n tích 03. M i nghi p v kinh t , tài chính c a doanh nghi p liên quan n tài s n, n ph i tr , ngu n v n ch s h u, doanh thu, chi phí ph i ư c ghi s k toán vào th i i m phát sinh, không căn c vào th i i m th c t thu ho c th c t chi ti n ho c tương ương ti n. Báo cáo tài chính l p trên cơ s d n tích ph n nh tình hình tài chính c a doanh nghi p trong quá kh , hi n t i và tương lai. Ho t ng Liên t c 04. Báo cáo tài chính ph i ư c l p trên cơ s gi nh là doanh nghi p ang ho t ng liên t c và s ti p t c ho t ng kinh doanh bình thư ng trong tương lai g n, nghĩa là doanh nghi p không có ý nh cũng như không bu c ph i ng ng ho t ng ho c ph i thu h p áng k quy mô ho t ng c a mình. Trư ng h p th c t khác v i gi nh ho t ng liên t c thì báo cáo tài chính ph i l p trên m t cơ s khác và ph i gi i thích cơ s ã s d ng l p báo cáo tài chính. Giá g c 05. Tài s n ph i ư c ghi nh n theo giá g c. Giá g c c a tài s n ư c tính theo s ti n ho c kho n tương ương ti n ã tr , ph i tr ho c tính theo giá tr h p lý c a tài s n ó vào th i i m tài s n ư c ghi nh n. Giá g c c a tài s n không ư c thay i tr khi có quy nh khác trong chuNn m c k toán c th . Phù h p 06. Vi c ghi nh n doanh thu và chi phí ph i phù h p v i nhau. Khi ghi nh n m t kho n doanh thu thì ph i ghi nh n m t kho n chi phí tương ng có liên quan n vi c t o ra doanh thu ó. Chi phí tương ng v i doanh thu g m chi phí c a kỳ t o ra doanh thu và chi phí c a các kỳ trư c ho c chi phí ph i tr nhưng liên quan n doanh thu c a kỳ ó. Nh t quán 07. Các chính sách và phương pháp k toán doanh nghi p ã ch n ph i ư c áp d ng th ng nh t ít nh t trong m t kỳ k toán năm. Trư ng h p có thay i chính sách và phương pháp k toán ã ch n thì ph i gi i trình lý do và nh hư ng c a s thay i ó trong ph n thuy t minh báo cáo tài chính. Th n tr ng
 4. 08. Th n tr ng là vi c xem xét, cân nh c, phán oán c n thi t l p các ư c tính k toán trong các i u ki n không ch c ch n. Nguyên t c th n tr ng òi h i: a/ Ph i l p các kho n d phòng nhưng không l p quá l n; b/ Không ánh giá cao hơn giá tr c a các tài s n và các kho n thu nh p; c/ Không ánh giá th p hơn giá tr c a các kho n n ph i tr và chi phí; d/ Doanh thu và thu nh p ch ư c ghi nh n khi có b ng ch ng ch c ch n v kh năng thu ư c l i ích kinh t , còn chi phí ph i ư c ghi nh n khi có b ng ch ng v kh năng phát sinh chi phí. Tr ng y u 09. Thông tin ư c coi là tr ng y u trong trư ng h p n u thi u thông tin ho c thi u chính xác c a thông tin ó có th làm sai l ch áng k báo cáo tài chính, làm nh hư ng n quy t nh kinh t c a ngư i s d ng báo cáo tài chính. Tính tr ng y u ph thu c vào l n và tính ch t c a thông tin ho c các sai sót ư c ánh giá trong hoàn c nh c th . Tính tr ng y u c a thông tin ph i ư c xem xét trên c phương di n nh lư ng và nh tính. CÁC YÊU C U CƠ B N I V I K TOÁN Trung th c 10. Các thông tin và s li u k toán ph i ư c ghi chép và báo cáo trên cơ s các b ng ch ng y , khách quan và úng v i th c t v hi n tr ng, b n ch t n i dung và giá tr c a nghi p v kinh t phát sinh. Khách quan 11. Các thông tin và s li u k toán ph i ư c ghi chép và báo cáo úng v i th c t , không b xuyên t c, không b bóp méo. y 12. M i nghi p v kinh t , tài chính phát sinh liên quan n kỳ k toán ph i ư c ghi chép và báo cáo y , không b b sót. K p th i 13. Các thông tin và s li u k toán ph i ư c ghi chép và báo cáo k p th i, úng ho c trư c th i h n quy nh, không ư c ch m tr . D hi u 14. Các thông tin và s li u k toán trình bày trong báo cáo tài chính ph i rõ ràng, d hi u i v i ngư i s d ng. Ngư i s d ng ây ư c hi u là ngư i có hi u bi t v
 5. kinh doanh, v kinh t , tài chính, k toán m c trung bình. Thông tin v nh ng v n ph c t p trong báo cáo tài chính ph i ư c gi i trình trong ph n thuy t minh. Có th so sánh 15. Các thông tin và s li u k toán gi a các kỳ k toán trong m t doanh nghi p và gi a các doanh nghi p ch có th so sánh ư c khi tính toán và trình bày nh t quán. Trư ng h p không nh t quán thì ph i gi i trình trong ph n thuy t minh ngư i s d ng báo cáo tài chính có th so sánh thông tin gi a các kỳ k toán, gi a các doanh nghi p ho c gi a thông tin th c hi n v i thông tin d toán, k ho ch. 16. Yêu c u k toán quy nh t i các o n 10, 11, 12, 13, 14, 15 nói trên ph i ư c th c hi n ng th i. Ví d : Yêu c u trung th c ã bao hàm yêu c u khách quan; yêu c u k p th i nhưng ph i y , d hi u và có th so sánh ư c. CÁC Y U T C A BÁO CÁO TÀI CHÍNH 17. Báo cáo tài chính ph n nh tình hình tài chính c a doanh nghi p b ng cách t ng h p các nghi p v kinh t , tài chính có cùng tính ch t kinh t thành các y u t c a báo cáo tài chính. Các y u t liên quan tr c ti p n vi c xác nh tình hình tài chính trong B ng cân i k toán là Tài s n, N ph i tr và V n ch s h u. Các y u t liên quan tr c ti p n ánh giá tình hình và k t qu kinh doanh trong Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh là Doanh thu, thu nh p khác, Chi phí và K t qu kinh doanh. Tình hình tài chính 18. Các y u t có liên quan tr c ti p t i vi c xác nh và ánh giá tình hình tài chính là Tài s n, N ph i tr và V n ch s h u. Nh ng y u t này ư c nh nghĩa như sau: a/ Tài s n: Là ngu n l c do doanh nghi p ki m soát và có th thu ư c l i ích kinh t trong tương lai. b/ N ph i tr : Là nghĩa v hi n t i c a doanh nghi p phát sinh t các giao d ch và s ki n ã qua mà doanh nghi p ph i thanh toán t các ngu n l c c a mình. c/ V n ch s h u: Là giá tr v n c a doanh nghi p, ư c tính b ng s chênh l ch gi a giá tr Tài s n c a doanh nghi p tr (-) N ph i tr . 19. Khi xác nh các kho n m c trong các y u t c a báo cáo tài chính ph i chú ý n hình th c s h u và n i dung kinh t c a chúng. Trong m t s trư ng h p, tài s n không thu c quy n s h u c a doanh nghi p nhưng căn c vào n i dung kinh t c a tài s n thì ư c ph n nh trong các y u t c a báo cáo tài chính. Ví d , trư ng h p thuê tài chính, hình th c và n i dung kinh t là vi c doanh nghi p i thuê thu ư c l i ích kinh t t vi c s d ng tài s n thuê i v i ph n l n th i gian s d ng h u ích c a tài s n, i l i doanh nghi p i thuê có nghĩa v ph i tr m t kho n ti n x p x v i giá tr h p lý c a tài s n và các chi phí tài chính có liên quan. Nghi p v thuê tài chính làm phát sinh kho n m c "Tài s n" và kho n m c "N ph i tr " trong B ng cân i k toán c a doanh nghi p i thuê.
 6. Tài s n 20. L i ích kinh t trong tương lai c a m t tài s n là ti m năng làm tăng ngu n ti n và các kho n tương ương ti n c a doanh nghi p ho c làm gi m b t các kho n ti n mà doanh nghi p ph i chi ra. 21. L i ích kinh t trong tương lai c a m t tài s n ư c th hi n trong các trư ng h p, như: a/ ư c s d ng m t cách ơn l ho c k t h p v i các tài s n khác trong s n xu t s n phNm bán hay cung c p d ch v cho khách hàng; b/ bán ho c trao i l y tài s n khác; c/ thanh toán các kho n n ph i tr ; d/ phân ph i cho các ch s h u doanh nghi p. 22. Tài s n ư c bi u hi n dư i hình thái v t ch t như nhà xư ng, máy móc, thi t b , v t tư, hàng hoá ho c không th hi n dư i hình thái v t ch t như b n quy n, b ng sáng ch nhưng ph i thu ư c l i ích kinh t trong tương lai và thu c quy n ki m soát c a doanh nghi p. 23. Tài s n c a doanh nghi p còn bao g m các tài s n không thu c quy n s h u c a doanh nghi p nhưng doanh nghi p ki m soát ư c và thu ư c l i ích kinh t trong tương lai, như tài s n thuê tài chính; ho c có nh ng tài s n thu c quy n s h u c a doanh nghi p và thu ư c l i ích kinh t trong tương lai nhưng có th không ki m soát ư c v m t pháp lý, như bí quy t k thu t thu ư c t ho t ng tri n khai có th th a mãn các i u ki n trong nh nghĩa v tài s n khi các bí quy t ó còn gi ư c bí m t và doanh nghi p còn thu ư c l i ích kinh t . 24. Tài s n c a doanh nghi p ư c hình thành t các giao d ch ho c các s ki n ã qua, như góp v n, mua s m, t s n xu t, ư c c p, ư c bi u t ng. Các giao d ch ho c các s ki n d ki n s phát sinh trong tương lai không làm tăng tài s n. 25. Thông thư ng khi các kho n chi phí phát sinh s t o ra tài s n. i v i các kho n chi phí không t o ra l i ích kinh t trong tương lai thì không t o ra tài s n; Ho c có trư ng h p không phát sinh chi phí nhưng v n t o ra tài s n, như v n góp, tài s n ư c c p, ư c bi u t ng. N ph i tr 26. N ph i tr xác nh nghĩa v hi n t i c a doanh nghi p khi doanh nghi p nh n v m t tài s n, tham gia m t cam k t ho c phát sinh các nghĩa v pháp lý. 27. Vi c thanh toán các nghĩa v hi n t i có th ư c th c hi n b ng nhi u cách, như: a/ Tr b ng ti n; b/ Tr b ng tài s n khác;
 7. c/ Cung c p d ch v ; d/ Thay th nghĩa v này b ng nghĩa v khác; / Chuy n i nghĩa v n ph i tr thành v n ch s h u. 28. N ph i tr phát sinh t các giao d ch và s ki n ã qua, như mua hàng hoá chưa tr ti n, s d ng d ch v chưa thanh toán, vay n , cam k t b o hành hàng hoá, cam k t nghĩa v h p ng, ph i tr nhân viên, thu ph i n p, ph i tr khác. V n ch s h u 29. V n ch s h u ư c ph n nh trong B ng cân i k toán, g m: v n c a các nhà u tư, th ng dư v n c ph n, l i nhu n gi l i, các qu , l i nhu n chưa phân ph i, chênh l ch t giá và chênh l ch ánh giá l i tài s n. a/ V n c a các nhà u tư có th là v n c a ch doanh nghi p, v n góp, v n c ph n, v n Nhà nư c; b/ Th ng dư v n c ph n là chênh l ch gi a m nh giá c phi u v i giá th c t phát hành; c/ L i nhu n gi l i là l i nhu n sau thu gi l i tích lu b sung v n; d/ Các qu như qu d tr , qu d phòng, qu u tư phát tri n; / L i nhu n chưa phân ph i là l i nhu n sau thu chưa chia cho ch s h u ho c chưa trích l p các qu ; e/ Chênh l ch t giá, g m: + Chênh l ch t giá phát sinh trong quá trình u tư xây d ng; + Chênh l ch t giá phát sinh khi doanh nghi p trong nư c h p nh t báo cáo tài chính c a các ho t ng nư c ngoài s d ng ơn v ti n t k toán khác v i ơn v ti n t k toán c a doanh nghi p báo cáo. g/ Chênh l ch ánh giá l i tài s n là chênh l ch gi a giá tr ghi s c a tài s n v i giá tr ánh giá l i tài s n khi có quy t nh c a Nhà nư c, ho c khi ưa tài s n i góp v n liên doanh, c ph n. Tình hình kinh doanh 30. L i nhu n là thư c o k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Các y u t liên quan tr c ti p n vi c xác nh l i nhu n là Doanh thu, thu nh p khác và Chi phí. Doanh thu, thu nh p khác, Chi phí và L i nhu n là các ch tiêu ph n ánh tình hình kinh doanh c a doanh nghi p. 31. Các y u t Doanh thu, thu nh p khác và Chi phí ư c nh nghĩa như sau:
 8. a/ Doanh thu và thu nh p khác: Là t ng giá tr các l i ích kinh t doanh nghi p thu ư c trong kỳ k toán, phát sinh t các ho t ng s n xu t, kinh doanh thông thư ng và các ho t ng khác c a doanh nghi p, góp ph n làm tăng v n ch s h u, không bao g m kho n góp v n c a c ông ho c ch s h u. b/ Chi phí: Là t ng giá tr các kho n làm gi m l i ích kinh t trong kỳ k toán dư i hình th c các kho n ti n chi ra, các kho n kh u tr tài s n ho c phát sinh các kho n n d n n làm gi m v n ch s h u, không bao g m kho n phân ph i cho c ông ho c ch s h u. 32. Doanh thu, thu nh p khác và chi phí ư c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh cung c p thông tin cho vi c ánh giá năng l c c a doanh nghi p trong vi c t o ra các ngu n ti n và các kho n tương ương ti n trong tương lai. 33. Các y u t doanh thu, thu nh p khác và chi phí có th trình bày theo nhi u cách trong báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh trình bày tình hình kinh doanh c a doanh nghi p, như: Doanh thu, chi phí và l i nhu n c a ho t ng kinh doanh thông thư ng và ho t ng khác. Doanh thu và Thu nh p khác 34. Doanh thu phát sinh trong quá trình ho t ng kinh doanh thông thư ng c a doanh nghi p và thư ng bao g m: Doanh thu bán hàng, doanh thu cung c p d ch v , ti n lãi, ti n b n quy n, c t c và l i nhu n ư c chia... 35. Thu nh p khác bao g m các kho n thu nh p phát sinh t các ho t ng ngoài các ho t ng t o ra doanh thu, như: thu t thanh lý, như ng bán tài s n c nh, thu ti n ph t khách hàng do vi ph m h p ng,... Chi phí 36. Chi phí bao g m các chi phí s n xu t, kinh doanh phát sinh trong quá trình ho t ng kinh doanh thông thư ng c a doanh nghi p và các chi phí khác. 37. Chi phí s n xu t, kinh doanh phát sinh trong quá trình ho t ng kinh doanh thông thư ng c a doanh nghi p, như: giá v n hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p, chi phí lãi ti n vay, và nh ng chi phí liên quan n ho t ng cho các bên khác s d ng tài s n sinh ra l i t c, ti n b n quy n,... Nh ng chi phí này phát sinh dư i d ng ti n và các kho n tương ương ti n, hàng t n kho, kh u hao máy móc, thi t b . 38. Chi phí khác bao g m các chi phí ngoài các chi phí s n xu t, kinh doanh phát sinh trong quá trình ho t ng kinh doanh thông thư ng c a doanh nghi p, như: chi phí v thanh lý, như ng bán tài s n c nh, các kho n ti n b khách hàng ph t do vi ph m h p ng,... Ghi nh n các y u t c a báo cáo tài chính 39. Báo cáo tài chính ph i ghi nh n các y u t v tình hình tài chính và tình hình kinh doanh c a doanh nghi p; trong các y u t ó ph i ư c ghi nh n theo t ng kho n
 9. m c. M t kho n m c ư c ghi nh n trong báo cáo tài chính khi tho mãn c hai tiêu chuNn: a/ Ch c ch n thu ư c l i ích kinh t ho c làm gi m l i ích kinh t trong tương lai; b/ Kho n m c ó có giá tr và xác nh ư c giá tr m t cách áng tin c y. Ghi nh n tài s n 40. Tài s n ư c ghi nh n trong B ng cân i k toán khi doanh nghi p có kh năng ch c ch n thu ư c l i ích kinh t trong tương lai và giá tr c a tài s n ó ư c xác nh m t cách áng tin c y. 41. Tài s n không ư c ghi nh n trong B ng cân i k toán khi các chi phí b ra không ch c ch n s mang l i l i ích kinh t trong tương lai cho doanh nghi p thì các chi phí ó ư c ghi nh n ngay vào Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh khi phát sinh. Ghi nh n n ph i tr 42. N ph i tr ư c ghi nh n trong B ng cân i k toán khi có i u ki n ch c ch n là doanh nghi p s ph i dùng m t lư ng ti n chi ra trang tr i cho nh ng nghĩa v hi n t i mà doanh nghi p ph i thanh toán, và kho n n ph i tr ó ph i xác nh ư c m t cách áng tin c y. Ghi nh n doanh thu và thu nh p khác 43. Doanh thu và thu nh p khác ư c ghi nh n trong Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh khi thu ư c l i ích kinh t trong tương lai có liên quan t i s gia tăng v tài s n ho c gi m b t n ph i tr và giá tr gia tăng ó ph i xác nh ư c m t cách áng tin c y. Ghi nh n chi phí 44. Chi phí s n xu t, kinh doanh và chi phí khác ư c ghi nh n trong Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh khi các kho n chi phí này làm gi m b t l i ích kinh t trong tương lai có liên quan n vi c gi m b t tài s n ho c tăng n ph i tr và chi phí này ph i xác nh ư c m t cách áng tin c y. 45. Các chi phí ư c ghi nh n trong Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh ph i tuân th nguyên t c phù h p gi a doanh thu và chi phí. 46. Khi l i ích kinh t d ki n thu ư c trong nhi u kỳ k toán có liên quan n doanh thu và thu nh p khác ư c xác nh m t cách gián ti p thì các chi phí liên quan ư c ghi nh n trong Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh trên cơ s phân b theo h th ng ho c theo t l . 47. M t kho n chi phí ư c ghi nh n ngay vào Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh trong kỳ khi chi phí ó không em l i l i ích kinh t trong các kỳ sau.
 10. H TH NG CHU N M C K TOÁN VI T NAM Chu n m c s 06 THUÊ TÀI S N (Ban hành và công b theo Quy t nh s 165/2002/Q -BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính) QUY NNH CHUNG 01. M c ích c a chuNn m c này là quy nh và hư ng d n các nguyên t c và phương pháp k toán i v i bên thuê và bên cho thuê tài s n, bao g m thuê tài chính và thuê ho t ng, làm cơ s ghi s k toán và l p báo cáo tài chính. 02. ChuNn m c này áp d ng cho k toán thuê tài s n, ngo i tr : a) H p ng thuê khai thác, s d ng tài nguyên thiên nhiên như d u, khí, g , kim lo i và các khoáng s n khác; b) H p ng s d ng b n quy n như phim, băng vidéo, nh c k ch, b n quy n tác gi , b ng sáng ch . 03. ChuNn m c này áp d ng cho c trư ng h p chuy n quy n s d ng tài s n ngay c khi bên cho thuê ư c yêu c u th c hi n các d ch v ch y u liên quan n i u hành, s a ch a, b o dư ng tài s n cho thuê. ChuNn m c này không áp d ng cho các h p ng d ch v không chuy n quy n s d ng tài s n. 04. Các thu t ng trong chuNn m c này ư c hi u như sau: Thuê tài s n: Là s tho thu n gi a bên cho thuê và bên thuê v vi c bên cho thuê chuy n quy n s d ng tài s n cho bên thuê trong m t kho ng th i gian nh t nh ư c nh n ti n cho thuê m t l n ho c nhi u l n. Thuê tài chính: Là thuê tài s n mà bên cho thuê có s chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u tài s n cho bên thuê. Quy n s h u tài s n có th chuy n giao vào cu i th i h n thuê. Thuê ho t ng: Là thuê tài s n không ph i là thuê tài chính. H p ng thuê tài s n không hu ngang: Là h p ng thuê tài s n mà hai bên không th ơn phương ch m d t h p ng, tr các trư ng h p: a) Có s ki n b t thư ng xNy ra, như: - Bên cho thuê không giao úng h n tài s n cho thuê; - Bên thuê không tr ti n thuê theo quy nh trong h p ng thuê tài s n; - Bên thuê ho c bên cho thuê vi ph m h p ng;
 11. - Bên thuê b phá s n, ho c gi i th ; - Ngư i b o lãnh b phá s n, ho c gi i th và bên cho thuê không ch p thu n ngh ch m d t b o lãnh ho c ngh ngư i b o lãnh khác thay th c a bên thuê; - Tài s n cho thuê b m t, ho c hư h ng không th s a ch a ph c h i ư c. b) ư c s ng ý c a bên cho thuê; c) N u 2 bên tho thu n m t h p ng m i v thuê chính tài s n ó ho c tài s n tương t ; d) Bên thuê thanh toán thêm m t kho n ti n ngay t i th i i m kh i u thuê tài s n. Th i i m kh i u thuê tài s n: Là ngày xNy ra trư c c a m t trong hai (2) ngày: Ngày quy n s d ng tài s n ư c chuy n giao cho bên thuê và ngày ti n thuê b t u ư c tính theo các i u kho n quy nh trong h p ng. Th i h n thuê tài s n: Là kho ng th i gian c a h p ng thuê tài s n không hu ngang c ng (+) v i kho ng th i gian bên thuê ư c gia h n thuê tài s n ã ghi trong h p ng, ph i tr thêm ho c không ph i tr thêm chi phí n u quy n gia h n này xác nh ư c tương i ch c ch n ngay t i th i i m kh i u thuê tài s n. Kho n thanh toán ti n thuê t i thi u: a) i v i bên thuê: Là kho n thanh toán mà bên thuê ph i tr cho bên cho thuê v vi c thuê tài s n theo th i h n trong h p ng (Không bao g m các kho n chi phí d ch v và thu do bên cho thuê ã tr mà bên thuê ph i hoàn l i và ti n thuê phát sinh thêm), kèm theo b t c giá tr nào ư c bên thuê ho c m t bên liên quan n bên thuê m b o thanh toán. b) i v i bên cho thuê: Là kho n thanh toán mà bên thuê ph i tr cho bên cho thuê theo th i h n thuê trong h p ng (Không bao g m các kho n chi phí d ch v và thu do bên cho thuê ã tr mà bên thuê ph i hoàn l i và ti n thuê phát sinh thêm) c ng (+) v i giá tr còn l i c a tài s n cho thuê ư c m b o thanh toán b i: - Bên thuê; - M t bên liên quan n bên thuê; ho c - M t bên th ba c l p có kh năng tài chính. c) Trư ng h p trong h p ng thuê bao g m i u kho n bên thuê ư c quy n mua l i tài s n thuê v i giá th p hơn giá tr h p lý vào ngày mua thì kho n thanh toán ti n thuê t i thi u ( i v i c bên cho thuê và bên i thuê) bao g m ti n thuê t i thi u ghi trong h p ng theo th i h n thuê và kho n thanh toán c n thi t cho vi c mua tài s n ó.
 12. Giá tr h p lý: Là giá tr tài s n có th ư c trao i ho c giá tr m t kho n n ư c thanh toán m t cách t nguy n gi a các bên có y hi u bi t trong s trao i ngang giá. Giá tr còn l i c a tài s n cho thuê: Là giá tr ư c tính th i i m kh i u thuê tài s n mà bên cho thuê d tính s thu ư c t tài s n cho thuê vào lúc k t thúc h p ng cho thuê. Giá tr còn l i c a tài s n thuê ư c m b o: a) i v i bên thuê: Là ph n giá tr còn l i c a tài s n thuê ư c bên thuê ho c bên liên quan v i bên thuê m b o thanh toán cho bên cho thuê (Giá tr m b o là s ti n bên thuê ph i tr cao nh t trong b t c trư ng h p nào). b) i v i bên cho thuê: Là ph n giá tr còn l i c a tài s n thuê ư c bên thuê ho c bên th ba có kh năng tài chính không liên quan v i bên cho thuê, m b o thanh toán. Giá tr còn l i c a tài s n thuê không ư c m b o: Là ph n giá tr còn l i c a tài s n thuê ư c xác nh b i bên cho thuê không ư c bên thuê ho c bên liên quan n bên thuê m b o thanh toán ho c ch ư c m t bên liên quan v i bên cho thuê, m b o thanh toán. Th i gian s d ng kinh t : Là kho ng th i gian mà tài s n ư c ư c tính s d ng m t cách h u ích ho c s lư ng s n phNm hay ơn v tương ương có th thu ư c t tài s n cho thuê do m t ho c nhi u ngư i s d ng tài s n. Th i gian s d ng h u ích: Là kho ng th i gian s d ng kinh t còn l i c a tài s n thuê k t th i i m b t u thuê, không gi i h n theo th i h n h p ng thuê. u tư g p trong h p ng thuê tài chính: Là t ng kho n thanh toán ti n thuê t i thi u theo h p ng thuê tài chính ( i v i bên cho thuê) c ng (+) giá tr còn l i c a tài s n thuê không ư c m b o. Doanh thu tài chính chưa th c hi n: Là s chênh l ch gi a t ng kho n thanh toán ti n thuê t i thi u c ng (+) giá tr còn l i không ư c m b o tr (-) giá tr hi n t i c a các kho n trên tính theo t l lãi su t ng m nh trong h p ng thuê tài chính. u tư thu n trong h p ng thuê tài chính: Là s chênh l ch gi a u tư g p trong h p ng thuê tài chính và doanh thu tài chính chưa th c hi n. Lãi su t ng m nh trong h p ng thuê tài chính: Là t l chi t kh u t i th i i m kh i u thuê tài s n, tính giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u và giá tr hi n t i c a giá tr còn l i không ư c m b o cho t ng c a chúng úng b ng giá tr h p lý c a tài s n thuê. Lãi su t biên i vay: Là lãi su t mà bên thuê s ph i tr cho m t h p ng thuê tài chính tương t ho c là lãi su t t i th i i m kh i u thuê tài s n mà bên thuê s ph i tr vay m t kho n c n thi t cho vi c mua tài s n v i m t th i h n và v i m t m b o tương t .
 13. Ti n thuê có th phát sinh thêm: Là m t ph n c a kho n thanh toán ti n thuê, nhưng không c nh và ư c xác nh d a trên m t y u t nào ó ngoài y u t th i gian, ví d : ph n trăm (%) trên doanh thu, s lư ng s d ng, ch s giá, lãi su t th trư ng. 05. H p ng thuê tài s n bao g m các quy nh cho phép bên thuê ư c mua tài s n khi ã th c hi n y các i u ki n tho thu n trong h p ng ó g i là h p ng thuê mua. N I DUNG CHU N M C Phân lo i thuê tài s n 06. Phân lo i thuê tài s n áp d ng trong chuNn m c này ư c căn c vào m c chuy n giao các r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u tài s n thuê t bên cho thuê cho bên thuê. R i ro bao g m kh năng thi t h i t vi c không t n d ng h t năng l c s n xu t ho c l c h u v k thu t và s bi n ng b t l i v tình hình kinh t nh hư ng n kh năng thu h i v n. L i ích là kho n l i nhu n ư c tính t ho t ng c a tài s n thuê trong kho ng th i gian s d ng kinh t c a tài s n và thu nh p ư c tính t s gia tăng giá tr tài s n ho c giá tr thanh lý có th thu h i ư c. 07. Thuê tài s n ư c phân lo i là thuê tài chính n u n i dung h p ng thuê tài s n th hi n vi c chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n quy n s h u tài s n. Thuê tài s n ư c phân lo i là thuê ho t ng n u n i dung c a h p ng thuê tài s n không có s chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u tài s n. 08. Bên cho thuê và bên thuê ph i xác nh thuê tài s n là thuê tài chính hay thuê ho t ng ngay t i th i i m kh i u thuê tài s n. 09. Vi c phân lo i thuê tài s n là thuê tài chính hay thuê ho t ng ph i căn c vào b n ch t các i u kho n ghi trong h p ng. Ví d các trư ng h p thư ng d n n h p ng thuê tài chính là: a) Bên cho thuê chuy n giao quy n s h u tài s n cho bên thuê khi h t th i h n thuê; b) T i th i i m kh i u thuê tài s n, bên thuê có quy n l a ch n mua l i tài s n thuê v i m c giá ư c tính th p hơn giá tr h p lý vào cu i th i h n thuê. c) Th i h n thuê tài s n chi m ph n l n th i gian s d ng kinh t c a tài s n cho dù không có s chuy n giao quy n s h u; d) T i th i i m kh i u thuê tài s n, giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u chi m ph n l n giá tr h p lý c a tài s n thuê; ) Tài s n thuê thu c lo i chuyên dùng mà ch có bên thuê có kh năng s d ng không c n có s thay i, s a ch a l n nào. 10. H p ng thuê tài s n cũng ư c coi là h p ng thuê tài chính n u h p ng tho mãn ít nh t m t trong ba (3) trư ng h p sau:
 14. a) N u bên thuê hu h p ng và n bù t n th t phát sinh liên quan n vi c hu h p ng cho bên cho thuê; b) Thu nh p ho c t n th t do s thay i giá tr h p lý c a giá tr còn l i c a tài s n thuê g n v i bên thuê; c) Bên thuê có kh năng ti p t c thuê l i tài s n sau khi h t h n h p ng thuê v i ti n thuê th p hơn giá thuê th trư ng. 11. Phân lo i thuê tài s n ư c th c hi n t i th i i m kh i u thuê. B t c t i th i i m nào hai bên tho thu n thay i các i u kho n c a h p ng (tr gia h n h p ng) d n n s thay i cách phân lo i thuê tài s n theo các tiêu chuNn t o n 06 n o n 10 t i th i i m kh i u thuê tài s n, thì các i u kho n m i thay i này ư c áp d ng cho su t th i gian h p ng. Tuy nhiên, thay i v ư c tính (ví d , thay i ư c tính th i gian s d ng kinh t ho c giá tr còn l i c a tài s n thuê) ho c thay i kh năng thanh toán c a bên thuê, không d n n s phân lo i m i v thuê tài s n. 12. Thuê tài s n là quy n s d ng t và nhà ư c phân lo i là thuê ho t ng ho c thuê tài chính. Tuy nhiên t thư ng có th i gian s d ng kinh t vô h n và quy n s h u s không chuy n giao cho bên thuê khi h t th i h n thuê, bên thuê không nh n ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u t do ó thuê tài s n là quy n s d ng t thư ng ư c phân lo i là thuê ho t ng. S ti n thuê tài s n là quy n s d ng t ư c phân b d n cho su t th i gian thuê. GHI NH N THUÊ TÀI S N TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH C A BÊN THUÊ Thuê tài chính 13. Bên thuê ghi nh n tài s n thuê tài chính là tài s n và n ph i tr trên B ng cân i k toán v i cùng m t giá tr b ng v i giá tr h p lý c a tài s n thuê t i th i i m kh i u thuê tài s n. N u giá tr h p lý c a tài s n thuê cao hơn giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u cho vi c thuê tài s n thì ghi theo giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u. T l chi t kh u tính giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u cho vi c thuê tài s n là lãi su t ng m nh trong h p ng thuê tài s n ho c lãi su t ghi trong h p ng. Trư ng h p không th xác nh ư c lãi su t ng m nh trong h p ng thuê thì s d ng lãi su t biên i vay c a bên thuê tài s n tính giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u. 14. Khi trình bày các kho n n ph i tr v thuê tài chính trong báo cáo tài chính, ph i phân bi t n ng n h n và n dài h n. 15. Chi phí tr c ti p phát sinh ban u liên quan n ho t ng thuê tài chính, như chi phí àm phán ký h p ng ư c ghi nh n vào nguyên giá tài s n i thuê. 16. Kho n thanh toán ti n thuê tài s n thuê tài chính ph i ư c chia ra thành chi phí tài chính và kho n ph i tr n g c. Chi phí tài chính ph i ư c tính theo t ng kỳ k toán trong su t th i h n thuê theo t l lãi su t nh kỳ c nh trên s dư n còn l i cho m i kỳ k toán.
 15. 17. Thuê tài chính s phát sinh chi phí kh u hao tài s n và chi phí tài chính cho m i kỳ k toán. Chính sách kh u hao tài s n thuê ph i nh t quán v i chính sách kh u hao tài s n cùng lo i thu c s h u c a doanh nghi p i thuê. N u không ch c ch n là bên thuê s có quy n s h u tài s n khi h t h n h p ng thuê thì tài s n thuê s ư c kh u hao theo th i gian ng n hơn gi a th i h n thuê ho c th i gian s d ng h u ích c a nó. 18. Khi trình bày tài s n thuê trong báo cáo tài chính ph i tuân th các quy nh c a ChuNn m c k toán "TSC h u hình". Thuê ho t đ ng 19. Các kho n thanh toán ti n thuê ho t ng (Không bao g m chi phí d ch v , b o hi m và b o dư ng) ph i ư c ghi nh n là chi phí s n xu t, kinh doanh theo phương pháp ư ng th ng cho su t th i h n thuê tài s n, không ph thu c vào phương th c thanh toán, tr khi áp d ng phương pháp tính khác h p lý hơn. GHI NH N THUÊ TÀI S N TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH C A BÊN CHO THUÊ Thuê tài chính 20. Bên cho thuê ph i ghi nh n giá tr tài s n cho thuê tài chính là kho n ph i thu trên B ng cân i k toán b ng giá tr u tư thu n trong h p ng cho thuê tài chính. 21. i v i thuê tài chính ph n l n r i ro và l i ích kinh t g n li n v i quy n s h u tài s n ư c chuy n giao cho bên thuê, vì v y các kho n ph i thu v cho thuê tài chính ph i ư c ghi nh n là kho n ph i thu v n g c và doanh thu tài chính t kho n u tư và d ch v c a bên cho thuê. 22. Vi c ghi nh n doanh thu tài chính ph i d a trên cơ s lãi su t nh kỳ c nh trên t ng s dư u tư thu n cho thuê tài chính. 23. Bên cho thuê phân b doanh thu tài chính trong su t th i gian cho thuê d a trên lãi su t thuê nh kỳ c nh trên s dư u tư thu n cho thuê tài chính. Các kho n thanh toán ti n thuê tài chính cho t ng kỳ k toán (Không bao g m chi phí cung c p d ch v ) ư c tr vào u tư g p làm gi m i s v n g c và doanh thu tài chính chưa th c hi n. 24. Các chi phí tr c ti p ban u t o ra doanh thu tài chính như ti n hoa h ng và chi phí pháp lý phát sinh khi àm phán ký k t h p ng thư ng do bên cho thuê chi tr và ư c ghi nh n ngay vào chi phí trong kỳ khi phát sinh ho c ư c phân b d n vào chi phí theo th i h n cho thuê tài s n phù h p v i vi c ghi nh n doanh thu. Thuê ho t đ ng 25. Bên cho thuê ph i ghi nh n tài s n cho thuê ho t ng trên B ng cân i k toán theo cách phân lo i tài s n c a doanh nghi p. 26. Doanh thu cho thuê ho t ng ph i ư c ghi nh n theo phương pháp ư ng th ng trong su t th i h n cho thuê, không ph thu c vào phương th c thanh toán, tr khi áp d ng phương pháp tính khác h p lý hơn.
 16. 27. Chi phí cho thuê ho t ng, bao g m c kh u hao tài s n cho thuê, ư c ghi nh n là chi phí trong kỳ khi phát sinh. 28. Chi phí tr c ti p ban u t o ra doanh thu t nghi p v cho thuê ho t ng ư c ghi nh n ngay vào chi phí trong kỳ khi phát sinh ho c phân b d n vào chi phí trong su t th i h n cho thuê phù h p v i vi c ghi nh n doanh thu cho thuê ho t ng. 29. Kh u hao tài s n cho thuê ph i d a trên m t cơ s nh t quán v i chính sách kh u hao c a bên cho thuê áp d ng i v i nh ng tài s n tương t , và chi phí kh u hao ph i ư c tính theo quy nh c a ChuNn m c k toán "Tài s n c nh h u hình" và ChuNn m c k toán "Tài s n c nh vô hình". 30. Bên cho thuê là doanh nghi p s n xu t hay doanh nghi p thương m i ghi nh n doanh thu t nghi p v cho thuê ho t ng theo t ng th i h n cho thuê. Giao d ch bán và thuê l i tài s n 31. Giao d ch bán và thuê l i tài s n ư c th c hi n khi tài s n ư c bán và ư c chính ngư i bán thuê l i. Phương pháp k toán áp d ng cho các giao d ch bán và thuê l i tài s n tuỳ thu c theo lo i thuê tài s n. 32. N u bán và thuê l i tài s n là thuê tài chính, kho n chênh l ch gi a thu nh p bán v i giá tr còn l i c a tài s n ph i phân b cho su t th i gian thuê tài s n. 33. N u thuê l i tài s n là thuê tài chính có nghĩa bên cho thuê cung c p tài chính cho bên thuê, ư c m b o b ng tài s n. Kho n chênh l ch gi a thu nh p bán tài s n v i giá tr còn l i trên s k toán không ư c ghi nh n ngay là m t kho n lãi t vi c bán tài s n mà ph i ghi nh n là thu nh p chưa th c hi n và phân b cho su t th i gian thuê tài s n. 34. Giao d ch bán và thuê l i tài s n là thuê ho t ng ư c ghi nh n khi: - N u giá bán ư c th a thu n m c giá tr h p lý thì các kho n l ho c lãi ph i ư c ghi nh n ngay trong kỳ phát sinh; - N u giá bán th p hơn giá tr h p lý thì các kho n lãi ho c l cũng ph i ư c ghi nh n ngay trong kỳ phát sinh, tr trư ng h p kho n l ư c bù p b ng kho n thuê trong tương lai m t m c giá thuê th p hơn giá thuê th trư ng. Trư ng h p này kho n l không ư c ghi nh n ngay mà ph i phân b d n vào chi phí phù h p v i kho n thanh toán ti n thuê trong su t th i gian mà tài s n ó ư c d ki n s d ng; - N u giá bán cao hơn giá tr h p lý thì kho n chênh l ch cao hơn giá tr h p lý ph i ư c phân b d n vào thu nh p phù h p v i kho n thanh toán ti n thuê trong su t th i gian mà tài s n ó ư c d ki n s d ng. 35. N u thuê l i tài s n là thuê ho t ng, ti n thuê và giá bán ư c th a thu n m c giá tr h p lý, t c là ã th c hi n m t nghi p v bán hàng thông thư ng thì các kho n lãi hay l ư c h ch toán ngay trong kỳ phát sinh.
 17. 36. i v i thuê ho t ng, n u giá tr h p lý t i th i i m bán và thuê l i tài s n th p hơn giá tr còn l i c a tài s n, kho n l b ng s chênh l ch gi a giá tr còn l i và giá tr h p lý ph i ư c ghi nh n ngay trong kỳ phát sinh. 37. Các yêu c u trình bày báo cáo tài chính c a bên thuê và bên cho thuê các nghi p v bán và thuê l i tài s n ph i gi ng nhau. Trư ng h p trong tho thu n thuê tài s n có quy nh c bi t thì cũng ph i trình bày trên báo cáo tài chính. TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH i v i bên thuê 38. Bên thuê tài s n ph i trình bày các thông tin v thuê tài chính, sau: a) Giá tr còn l i c a tài s n thuê t i ngày l p báo cáo tài chính; b) Ti n thuê phát sinh thêm ư c ghi nh n là chi phí trong kỳ; c) Căn c xác nh ti n thuê phát sinh thêm; d) i u kho n gia h n thuê ho c quy n ư c mua tài s n. 39. Bên thuê tài s n ph i trình bày các thông tin v thuê ho t ng, sau: a) T ng s ti n thuê t i thi u trong tương lai cho h p ng thuê ho t ng không hu ngang theo các th i h n: - T m t (1) năm tr xu ng; - Trên m t (1) năm n năm (5) năm; - Trên năm (5) năm. b) Căn c xác nh chi phí thuê tài s n phát sinh thêm; i v i bên cho thuê 40. Bên cho thuê tài s n ph i trình bày các thông tin v cho thuê tài chính, sau: a) B ng i chi u gi a t ng u tư g p cho thuê tài s n và giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u cho vi c thuê tài s n ph i thu vào ngày l p Báo cáo tài chính c a kỳ báo cáo theo các th i h n: - T m t (1) năm tr xu ng; - Trên m t (1) năm n năm (5) năm; - Trên năm (5) năm. b) Doanh thu cho thuê tài chính chưa th c hi n;
 18. c) Giá tr còn l i c a tài s n thuê không ư c m b o theo tính toán c a bên cho thuê; d) D phòng lu k cho các kho n ph i thu khó òi v kho n thanh toán ti n thuê t i thi u; ) Ti n thuê phát sinh thêm ư c ghi nh n là doanh thu trong kỳ. 41. Bên cho thuê tài s n ph i trình bày các thông tin v cho thuê ho t ng, sau: a) Kho n thanh toán ti n thuê t i thi u trong tương lai c a các h p ng thuê ho t ng không hu ngang theo các th i h n: - T m t (1) năm tr xu ng; - Trên m t (1) năm n năm (5) năm; - Trên năm (5) năm. b) T ng s ti n thuê phát sinh thêm ư c ghi nh n là doanh thu trong kỳ; H TH NG CHU N M C K TOÁN VI T NAM Chu n m c s 10 NH HƯ NG C A VI C THAY I T GIÁ H I OÁI (Ban hành và công b theo Quy t nh s 165/2002/Q -BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính) QUY NNH CHUNG 01. M c ích c a chuNn m c này là quy nh và hư ng d n các nguyên t c và phương pháp k toán nh ng nh hư ng do thay i t giá h i oái trong trư ng h p doanh nghi p có các giao d ch b ng ngo i t ho c có các ho t ng nư c ngoài. Các giao d ch b ng ngo i t và các báo cáo tài chính c a các ho t ng nư c ngoài ph i ư c chuy n sang ơn v ti n t k toán c a doanh nghi p, bao g m: Ghi nh n ban u và báo cáo t i ngày l p B ng cân i k toán; Ghi nh n chênh l ch t giá h i oái; Chuy n i báo cáo tài chính c a các ho t ng nư c ngoài làm cơ s ghi s k toán, l p và trình bày báo cáo tài chính. 02. ChuNn m c này áp d ng cho vi c: (a) K toán các giao d ch b ng ngo i t ; (b) Chuy n i báo cáo tài chính c a ho t ng nư c ngoài khi h p nh t các báo cáo này vào báo cáo tài chính c a doanh nghi p b ng phương pháp h p nh t ho c phương pháp v n ch s h u. 03. Các doanh nghi p ph i s d ng ng Vi t Nam làm ơn v ti n t k toán, tr trư ng h p ư c phép s d ng m t ơn v ti n t thông d ng khác.
 19. 04. ChuNn m c này không quy nh vi c chuy n i báo cáo tài chính c a m t doanh nghi p t ơn v ti n t k toán sang m t ơn v ti n t khác thu n ti n cho ngư i s d ng ã quen thu c v i ơn v ti n t ư c chuy n i ó ho c cho các m c ích tương t . 05. ChuNn m c này không c p n vi c trình bày các lu ng ti n phát sinh t các giao d ch b ng ngo i t và t vi c chuy n i các lu ng ti n c a m t ho t ng nư c ngoài trong báo cáo lưu chuy n ti n t (Quy nh t i ChuNn m c "Báo cáo lưu chuy n ti n t "). 06. Các thu t ng trong chuNn m c này ư c hi u như sau: Ho t ng nư c ngoài: Là các chi nhánh, công ty con, công ty liên k t, công ty liên doanh, h p tác kinh doanh, ho t ng liên k t kinh doanh c a doanh nghi p l p báo cáo mà ho t ng c a các ơn v này ư c th c hi n m t nư c khác ngoài Vi t Nam. Cơ s nư c ngoài: Là m t ho t ng nư c ngoài, mà các ho t ng c a nó là m t ph n c l p i v i doanh nghi p l p báo cáo. ơn v ti n t k toán: Là ơn v ti n t ư c s d ng chính th c trong vi c ghi s k toán và l p báo cáo tài chính. Ngo i t : Là ơn v ti n t khác v i ơn v ti n t k toán c a m t doanh nghi p. T giá h i oái: Là t giá trao i gi a hai ơn v ti n t . Chênh l ch t giá h i oái: Là chênh l ch phát sinh t vi c trao i th c t ho c quy i c a cùng m t s lư ng ngo i t sang ơn v ti n t k toán theo các t giá h i oái khác nhau. T giá h i oái cu i kỳ: Là t giá h i oái s d ng t i ngày l p B ng Cân i k toán. u tư thu n t i m t cơ s nư c ngoài: Là ph n v n c a doanh nghi p báo cáo trong t ng tài s n thu n c a cơ s nư c ngoài ó. Các kho n m c ti n t : Là ti n và các kho n tương ương ti n hi n có, các kho n ph i thu, ho c n ph i tr b ng m t lư ng ti n c nh ho c có th xác nh ư c. Các kho n m c phi ti n t : Là các kho n m c không ph i là các kho n m c ti n t . Giá tr h p lý: Là giá tr tài s n có th ư c trao i ho c giá tr m t kho n n ư c thanh toán m t cách t nguy n gi a các bên có y hi u bi t trong s trao i ngang giá. N I DUNG CHU N M C Các giao d ch b ng ngo i t Ghi nh n ban u
 20. 07. M t giao d ch b ng ngo i t là giao d ch ư c xác nh b ng ngo i t ho c yêu c u thanh toán b ng ngo i t , bao g m các giao d ch phát sinh khi m t doanh nghi p: (a) Mua ho c bán s n phNm, hàng hóa, d ch v mà giá c ư c xác nh b ng ngo i t ; (b) Vay ho c cho vay các kho n ti n mà s ph i tr ho c ph i thu ư c xác nh b ng ngo i t ; (c) Tr thành m t i tác (m t bên) c a m t h p ng ngo i h i chưa ư c th c hi n; (d) Mua ho c thanh lý các tài s n; phát sinh ho c thanh toán các kho n n xác nh b ng ngo i t ; (e) Dùng m t lo i ti n t này mua, bán ho c i l y m t lo i ti n t khác. 08. M t giao d ch b ng ngo i t ph i ư c h ch toán và ghi nh n ban u theo ơn v ti n t k toán b ng vi c áp d ng t giá h i oái gi a ơn v ti n t k toán và ngo i t t i ngày giao d ch. 09. T giá h i oái t i ngày giao d ch ư c coi là t giá giao ngay. Doanh nghi p có th s d ng t giá x p x v i t giá h i oái th c t t i ngày giao d ch. Ví d t giá trung bình tu n ho c tháng có th ư c s d ng cho t t c các giao d ch phát sinh c a m i lo i ngo i t trong tu n, tháng ó. N u t giá h i oái giao ng m nh thì doanh nghi p không ư c s d ng t giá trung bình cho vi c k toán c a tu n ho c tháng k toán ó. Báo cáo t i ngày l p B ng cân đ i k toán 10. T i ngày l p B ng cân i k toán: (a) Các kho n m c ti n t có g c ngo i t ph i ư c báo cáo theo t giá h i oái cu i kỳ; (b) Các kho n m c phi ti n t có g c ngo i t ph i ư c báo cáo theo t giá h i oái t i ngày giao d ch; (c) Các kho n m c phi ti n t ư c xác nh theo giá tr h p lý b ng ngo i t ph i ư c báo cáo theo t giá h i oái t i ngày xác nh giá tr h p lý. 11. Giá tr ghi s c a m t kho n m c ư c xác nh phù h p v i các chuNn m c k toán có liên quan. Ví d hàng t n kho ư c xác nh theo giá g c, tài s n c nh ư c xác nh theo nguyên giá cho dù giá tr ghi s ư c xác nh trên cơ s giá g c, nguyên giá hay giá tr h p lý, giá tr ghi s ư c xác nh c a các kho n m c có g c ngo i t sau ó s ư c báo cáo theo ơn v ti n t k toán phù h p v i quy nh c a chuNn m c này. Ghi nh n chênh l ch t giá h i đoái 12. Chênh l ch t giá h i oái phát sinh khi thanh toán các kho n m c ti n t có g c ngo i t ho c trong vi c báo cáo các kho n m c ti n t có g c ngo i t c a m t doanh
Đồng bộ tài khoản