Quyết định 165/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
155
lượt xem
14
download

Quyết định 165/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 165/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 165/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. 4 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 165/2007/QĐ-TTg NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2007 QUY ĐỊNH TẠM THỜI TIÊU CHUẨN THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG QUẬN, HUYỆN VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Tổng Thanh tra Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Quyết định này quy định tạm thời tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng quận, huyện (sau đây gọi tắt là cấp quận) và xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp phường) và tiêu chuẩn cán bộ, công chức công tác trong các tổ chức thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Tiêu chuẩn thanh tra viên chuyên ngành xây dựng cấp quận và cấp phường Cán bộ, công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm thanh tra viên chuyên ngành xây dựng cấp quận và cấp phường phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; 2. Có trình độ đại học các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc quy hoạch, luật, kinh tế hoặc đất đai; 3. Có chứng chỉ đào tạo pháp luật về xây dựng và nghiệp vụ thanh tra; 4. Có ít nhất 02 năm công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng (không kể thời gian tập sự) đối với người mới được tuyển dụng; trường hợp cán bộ, công chức ở các cơ quan, tổ chức khác chuyển sang tổ chức thanh tra xây dựng thì phải có ít nhất 01 năm công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng. Điều 3. Tiêu chuẩn công chức làm việc tại thanh tra xây dựng cấp quận Công chức làm việc trong tổ chức thanh tra xây dựng cấp quận chưa được bổ nhiệm thanh tra viên chuyên ngành xây dựng cấp quận phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
  2. 5 1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; 2. Có trình độ đại học trở lên các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc quy hoạch, luật, kinh tế hoặc đất đai; 3. Có chứng chỉ đào tạo pháp luật về xây dựng và nghiệp vụ thanh tra. Điều 4. Tiêu chuẩn công chức làm việc tại thanh tra xây dựng cấp phường Công chức được tuyển dụng, điều động, tiếp nhận vào làm việc trong tổ chức thanh tra xây dựng cấp phường chưa được bổ nhiệm thanh tra viên chuyên ngành xây dựng cấp phường phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; 2. Có trình độ trung học chuyên nghiệp trở lên các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc quy hoạch, luật, kinh tế hoặc đất đai; 3. Có chứng chỉ đào tạo pháp luật về xây dựng và nghiệp vụ thanh tra. Điều 5. Tổ chức thực hiện 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra xây dựng ở địa phương và tổ chức tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng thanh tra viên chuyên ngành xây dựng và công chức khác làm việc trong các tổ chức thanh tra xây dựng cấp quận và thanh tra xây dựng cấp phường theo quy định của pháp luật. 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Điều 6. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 7. Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản