Quyết định 1653/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định 1653/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1653/QĐ-TCHQ về việc ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1653/QĐ-TCHQ

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C H I QUAN NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1653/Q -TCHQ Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C N NNH THU I V I HÀNG HÓA NH P KH U T NG C C H I QUAN Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Lu t thu giá tr gia tăng và các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu giá tr gia tăng; Lu t qu n lý thu và các văn b n quy nh, hư ng d n th c hi n Lu t qu n lý thu ; Căn c Ngh nh s 155/2005/N -CP ngày 15/12/2005; Ngh nh s 40/2007/N - CP ngày 16/3/2007 c a Chính ph v vi c xác nh tr giá h i quan i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u; Thông tư s 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 hư ng d n th c hi n Ngh nh 60/2002/N -CP ngày 06/06/2002; Thông tư s 113/2005/TT- BTC ngày 15/12/2005 hư ng d n thi hành thu xu t kh u, thu nh p kh u (Ph l c I); Thông tư s 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 hư ng d n thi hành Ngh nh s 40/2007/N -CP ngày 16/3/2007 c a Chính ph v vi c xác nh tr giá h i quan i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u; Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 c a B Tài chính hư ng d n v th t c H i quan; ki m tra giám sát h i quan; thu xu t kh u, thu nh p kh u và qu n lý thu i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u; Căn c Quy t nh s 590/Q -TCHQ ngày 19/3/2009, Quy t nh s 740/Q -TCHQ ngày 02/4/2009, Quy t nh s 904/Q -TCHQ ngày 08/5/2009 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan v vi c ki m tra sau thông quan theo k ho ch t i tr s Công ty Thông tin Di ng, mã s thu : 0100686209, a ch : s 216 Tr n Duy Hưng, C u Gi y, Hà N i. Trên cơ s xem xét B n k t lu n ki m tra sau thông quan i v i các lô hàng nh p kh u thu c các t khai H i quan (theo b n kê chi ti t s 1, 2 ính kèm) c a Công ty Thông tin Di ng, mã s thu : 0100686209, s 216 Tr n Duy Hưng, C u Gi y, Hà N i. QUY T NNH: i u 1. n nh thu i v i các lô hàng nh p khNu thu c các t khai h i quan (theo b n kê chi ti t s 1, s 2 ính kèm) c a Công ty Thông tin Di ng (Công ty VMS), làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan Qu n lý hàng u tư Gia công thu c C c H i quan Thành ph Hà N i và Chi c c H i quan c a khNu c ng Sài Gòn khu v c 1 thu c C c H i quan Thành ph H Chí Minh. i u 2. Lý do n nh thu : Không khai tr giá b n quy n ph n m m, tr giá ph n m m và b n quy n ph n m m ( i v i các t khai làm th t c h i quan sau ngày 18/6/2008) vào tr giá tính thu .
  2. i u 3. S ti n thu n nh ph i n p là: 1. Thu nh p khNu: 8.349.881.758 VN (thu c b n kê chi ti t s 1) 2. Thu giá tr gia tăng: 13.192.077.195 VN Trong ó: 13.147.186.220 VN (thu c b n kê chi ti t s 1) 44.890.975 VN (thu c b n kê chi ti t s 2) C ng: 21.541.958.953 VN (B ng ch : Hai mươi m t t , năm trăm b n m t tri u, chín trăm năm tám nghìn, chín trăm năm ba ng). i u 4. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày ký Quy t nh này, Công ty VMS có trách nhi m n p s ti n thu n nh nêu t i i u 3 vào các tài kho n c a cơ quan H i quan, c th như sau: a) N p vào tài kho n 741.01.021 c a Chi c c Ki m tra sau thông quan – C c H i quan TP Hà N i, m t i Kho b c Nhà nư c C u Gi y s ti n thu c b n kê chi ti t s 1, bao g m: - Thu nh p khNu: 8.349.881.758 VN - Thu giá tr gia tăng: 13.147.186.220 VN C ng: 21.497.067.798 VN (B ng ch : Hai mươi m t t , b n trăm chín b y tri u, không trăm sáu b y nghìn, b y trăm chín tám ng). b) N p vào tài kho n 741.01.00.01258 c a Chi c c Ki m tra sau thông quan – C c H i quan TP H Chí Minh, m t i Kho b c Nhà nư c qu n Tân Bình TP H Chí Minh s ti n thu giá tr gia tăng: 44.890.975 VN (b ng ch : B n mươi b n tri u, tám trăm chín mươi ngàn, chín trăm b y lăm ng), thu c b n kê chi ti t s 2. N u quá th i h n nêu trên mà Công ty VMS chưa n p thu , thì ngoài vi c ph i n p ti n thu , còn b ph t ch m n p 0,05% m i ngày tính trên s ti n thu ch m n p (theo i m 1 i u 106 Lu t qu n lý thu )./. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Công ty Thông tin Di ng ( th c hi n); - T ng c c trư ng ( b/c); - C c H i quan TP. Hà N i ( th c hi n); - C c H i quan TP. H Chí Minh ( th c hi n); - Lưu: VT TCHQ (02b), C c KTSTQ (05b: VT C c 02b, PNV1 03). Nguy n Ng c Túc
Đồng bộ tài khoản