Quyết định 1654/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
11
download

Quyết định 1654/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1654/QĐ-NHNN về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1654/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1654/Q -NHNN Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C PHÒNG, CH NG R A TI N TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 74/2005/N -CP ngày 07/6/2005 c a Chính ph v phòng, ch ng r a ti n; Căn c Quy t nh s 83/2009/Q -TTg ngày 27/5/2009 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng 1. C c Phòng, ch ng r a ti n là ơn v thu c cơ c u t ch c c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; có ch c năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng th c hi n nhi m v phòng, ch ng r a ti n theo quy nh c a pháp lu t và cam k t qu c t v phòng, ch ng r a ti n mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. 2. C c Phòng, ch ng r a ti n có con d u riêng. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, chương trình qu c gia, chương trình hành ng, án, d án liên quan n công tác phòng, ch ng r a ti n trình c p có thNm quy n phê duy t ho c ký ban hành. 2. Th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng r a ti n: a. Ti p nh n, t ng h p, phân tích, x lý, lưu gi , cung c p thông tin, tài li u, h sơ v các giao d ch có nghi v n; c nh báo ho c khuy n ngh t i các cá nhân, t ch c và cơ quan nhà nư c có thNm quy n có liên quan v nh ng v n n y sinh t các giao d ch ư c báo cáo; chuy n giao, cung c p cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n tài li u, h
  2. sơ v vi c có liên quan t i r a ti n thanh tra, i u tra, x lý theo quy nh c a pháp lu t; b. Ph i h p v i các cơ quan h u quan trong vi c th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng r a ti n theo quy nh c a pháp lu t; c. xu t v i Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu c u các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan cung c p tài li u, h sơ các thông tin v giao d ch có nghi v n theo úng quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng r a ti n. 3. Tham mưu, giúp các c p trong h p tác qu c t v phòng, ch ng r a ti n: a. ChuNn b n i dung àm phán, ký k t các th a thu n qu c t v phòng, ch ng r a ti n theo quy nh c a pháp lu t; b. T ch c tri n khai, hư ng d n các ơn v liên quan th c hi n các i u ư c và cam k t qu c t v phòng, ch ng r a ti n mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia trong ph m vi ch c năng, quy n h n c a Ngân hàng Nhà nư c; c. Hư ng d n, th c hi n vi c trao i thông tin qu c t v phòng, ch ng r a ti n. 4. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t vào công ngh x lý thông tin phòng, ch ng r a ti n. 5. Ti p nh n, qu n lý các d án h tr k thu t c a nư c ngoài v lĩnh v c phòng, ch ng r a ti n theo phân c p, y quy n. 6. T ng h p, báo cáo k t qu công tác phòng, ch ng r a ti n theo quy nh c a pháp lu t. 7. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Phòng T ng h p và H p tác qu c t 2. Phòng Thu th p và X lý thông tin. 3. Phòng K thu t và Qu n tr m ng. Nhi m v c th c a các Phòng do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quy nh. i u 4. Lãnh o i u hành 1. Lãnh o C c Phòng, ch ng r a ti n là C c trư ng. Giúp vi c C c trư ng có m t s Phó C c trư ng. C c trư ng và các Phó C c trư ng do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c trên cơ s ngh c a Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.
  3. 2. Nhi m v và quy n h n c a C c trư ng: a. T ch c th c hi n nhi m v c a C c Phòng, ch ng r a ti n ư c quy nh t i i u 2 và ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c; b. Quy t nh chương trình, k ho ch và bi n pháp công tác c a C c; c. ư c ký các gi y t , văn b n hành chính thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; d. xu t v i Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng trình c p có thNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cách ch c i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng và tương ương theo quy nh c a Ngân hàng nhà nư c và c a pháp lu t; . Qu n lý, s d ng và th c hi n chính sách, ch i v i cán b , công ch c c a ơn v theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và c a pháp lu t. 3. Nhi m v , quy n h n c a Phó C c trư ng: a. Ch p hành s phân công c a C c trư ng; giúp C c trư ng ch o, i u hành m t s lĩnh v c công tác c a C c, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách; b. Ký thay C c trư ng trên m t s gi y t , văn b n hành chính và nghi p v theo s phân công c a C c trư ng; c. Khi C c trư ng v ng m t, m t Phó C c trư ng ư c y nhi m (b ng văn b n) thay m t C c trư ng i u hành, gi i quy t các công vi c c a C c, ch u trách nhi m v các công vi c ã gi i quy t và ph i báo cáo l i khi C c trư ng có m t. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 8 năm 2009. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Th trư ng các ơn v liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c và Th trư ng các ơn v thu c Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như kho n 3, i u 5; - Ban lãnh o NHNN; - Các ơn v thu c NHNN; - Lưu VP, TCCB1.
  4. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản