Quyết định 166/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định 166/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 166/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để sửa đổi điều 6 - quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngày 03/05/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 166/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ----------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 166/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 2006 QUY T NNH V VI C S A I I U 6 - QUY NNH V T CH C, HO T NG C A BAN THÚ Y XÃ, PHƯ NG, THN TR N TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I, BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 43/2000/Q -UB NGÀY 03/05/2000 C A UBND THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Thú y c a U ban thư ng v Qu c h i ngày 29/4/2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Quy t nh s 43/2000/Q -UB ngày 03/05/2000 c a UBND Thành ph Hà N i V/v ban hành b n “Quy nh v t ch c, ho t ng c a Ban thú y xã, phư ng, th tr n trên a bàn Thành ph Hà N i”; Theo ngh c a Liên S Nông nghi p và PTNT - Tài chính - N i v t i T trình s 72/TTrLN-NN-TC-NV ngày 01/9/2006 v vi c Nâng m c h tr kinh phí t ngân sách Thành ph cho Trư ng ban thú y xã, phư ng, th tr n; K thu t viên b o v th c v t cơ s ; Cán b khuy n nông cơ s ; QUY T NNH: i u 1. S a i nh m c kinh phí h tr cho Trư ng ban thú y xã phư ng th tr n t i i u 6 - Quy nh v t ch c, ho t ng c a Ban thú y xã, phư ng, th tr n trên a bàn Thành ph Hà N i, ban hành kèm theo Quy t nh s 43/2000/Q -UB ngày 03/05/2000 c a UBND Thành ph Hà N i, c th như sau: Trư ng Ban ư c h tr kinh phí t ngân sách Thành ph v i nh m c 1 tháng b ng h s 1 m c lương t i thi u theo quy nh c a Nhà nư c. i u 2. M c h tr ư c áp d ng th c hi n t tháng 7/2006 và ư c i u ch nh khi Nhà nư c thay i m c lương t i thi u. Quy t nh này thay th Quy t nh s 12/2003/Q -UB ngày 17/01/2003 c a UBND Thành ph Hà N i. i u 3. Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S Nông nghi p và PTNT, Tài chính, Thương m i, N i v ; Ch t ch UBND các Qu n Huy n; Th trư ng các ngành, các ơn v liên quan và Chi c c trư ng Chi c c Thú y Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. Nơi nh n: TM/ Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 3- TT TU, TT H ND TP - /c Ch t ch UBND TP b/c) KT/ CH TNCH - Các /c PCT UBND TP PHÓ CH TNCH - VPUB: V5, NN, TH - Lưu VT Lê Qúy ôn
Đồng bộ tài khoản