Quyết định 167/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định 167/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 167/2003/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 181/TTg ngày 26/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 167/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 167/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 167/2003/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C S A I, B SUNG M T S I U T I QUY T NNH S 181/TTG NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1997 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V THÀNH L P H I NG ÁNH GIÁ TR LƯ NG KHOÁNG S N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 55 Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996; Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u t i Quy t nh s 181/TTg ngày 26 tháng 3 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v thành l p H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n như sau: 1. Kho n 3, i u 2 ư c s a i như sau: "3. Xây d ng tiêu chuNn v phân c p tr lư ng khoáng s n B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành theo thNm quy n". 2. i u 3 ư c s a i, b sung thay i thành ph n c a H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n như sau: - Ch t ch H i ng: B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. - Phó Ch t ch H i ng: Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. - B sung y viên H i ng: M t Th trư ng B Khoa h c và Công ngh . 3. i u 4 ư c s a i, b sung như sau: "1. H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n có Văn phòng giúp vi c t t i B Tài nguyên và Môi trư ng. Biên ch c a Văn phòng H i ng thu c t ng s biên ch c a B Tài nguyên và Môi trư ng.
  2. 2. Ch t ch H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n quy nh c th Quy ch làm vi c c a H i ng, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c mi n nhi m và b nhi m các thành viên c a H i ng". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh t i Quy t nh s 181/TTg ngày 26 tháng 3 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Ch t ch H i ng ánh giá tr lư ng khoáng s n, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản