Quyết định 169/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 169/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 169/2002/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong quân đội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 169/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 169/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 169/2002/Q -TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2002 V VI C QUY NNH TIÊU CHU N, NNH M C S D NG XE Ô TÔ TRONG QUÂN I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 120/1997/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 1997 quy nh v qu n lý, s d ng ngân sách và tài s n nhà nư c i v i m t s ho t ng thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh; Căn c Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v quy nh tiêu chu n, nh m c s d ng xe ô tô trong các cơ quan hành chính s nghi p và doanh nghi p nhà nư c; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, QUY T NNH: i u 1. Các ơn v thu c Quân i nhân dân Vi t Nam ư c trang b xe ô tô là nh ng ơn v ư c quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a B Qu c phòng và các quy nh khác c a Nhà nư c liên quan n t ch c c a Quân i. i u 2. Xe ô tô quy nh t i Quy t nh này là xe ô tô t 15 ch ng i tr xu ng dùng ph c v : cán b lãnh o, m b o nhi m v ch huy và ph c v cán b , quân nhân chuyên nghi p, công nhân, viên ch c qu c phòng i công tác. Các xe ô tô trên ư c mua t ngu n v n ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c (k c vi n tr , chi n l i phNm, quà bi u c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ho c ư c xác l p quy n s h u c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, các d án, chương trình khi k t thúc chuy n giao); mua s m t ngu n v n c a doanh nghi p nhà nư c trong Quân i và các ngu n khác ư c ưa vào trang b quân s . i u 3. 1. Xe ô tô trong Quân i ư c qu n lý, s d ng theo ch qu n lý tài s n nhà nư c và theo tiêu chuNn nh m c quy nh t i Quy t nh này.
  2. B trư ng B Qu c phòng quy nh vi c qu n lý, s d ng và ăng ký bi n s xe (k c xe c a các doanh nghi p có v n c a nhà nư c trong Quân i). 2. Các ơn v ư c trang b xe ô tô không ư c bán, t ng, chuy n quy n s h u s d ng cho các t ch c ho c cá nhân khác n u không ư c phép c a B trư ng B Qu c phòng. 3. Nghiêm c m s d ng xe ô tô c a Nhà nư c vào m c ích cá nhân, cho thuê và các m c ích khác mà không ph i là ph c v chi n u, hu n luy n và công tác c a quân i. i u 4. 1. Cán b có ch c danh sau ây ư c s d ng m t xe ô tô con trong th i gian công tác. a) B trư ng. b) Th trư ng. c) Các ch c danh lãnh o, ch huy có ph c p ch c v lãnh o tương ương v i Th trư ng. d) Cán b có quân hàm c p tư ng không thu c các ch c danh quy nh t i các i m a, b, c kho n 1 i u này và cán b ang gi ch c v là ch c danh có tr n quân hàm c p tư ng. 2. Các nhà khoa h c có tiêu chuNn ư c s d ng xe ô tô con theo Quy t nh s 33/2001/Q -TTg ngày 13 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . Các xe ô tô quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ư c xem xét thay th khi ã s d ng có t l hao mòn t 70% tr lên ho c không b o m an toàn khi v n hành. i u 5. Xe ô tô dùng chung : 1. Cán b ch huy có h s ph c p ch c v lãnh o t 0,5 n dư i 1,1 và cán b cao c p (ngoài các i tư ng quy nh t i i u 4 c a Quy t nh này) ư c b trí xe ô tô i công tác, không b trí xe ưa ón t nơi t i nơi làm vi c hàng ngày. Trong trư ng h p c p bách ph c v nhi m v , ngư i ch huy ơn v ư c quy n b trí xe cho các ch c danh khác i công tác. 2. S lư ng xe ô tô s d ng chung cho các cơ quan, ơn v hành chính quân s ư c xác nh theo ph l c kèm theo Quy t nh này. Các ơn v chi n u t c p Sư oàn tr xu ng (ho c tương ương) và các trư ng h p c bi t khác do B trư ng B Qu c phòng quy nh s lư ng xe ô tô b o m th c hi n nhi m v .
  3. i u 6. Các doanh nghi p có v n c a nhà nư c trong Quân i nhân dân Vi t Nam ư c trang b xe ô tô theo úng tiêu chuNn, nh m c quy nh t i i u 15 Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . i u 7. Giá mua xe ô tô th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph và quy nh c a B Tài chính. Khi có nhu c u mua xe ô tô nh p ngo i, B trư ng B Qu c phòng trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 8. Hàng năm căn c vào s xe ô tô hi n có và tiêu chuNn nh m c s d ng xe ô tô theo Quy t nh này, B trư ng B Qu c phòng xác nh nhu c u, l p d toán mua b sung thay th s xe ã hư h ng theo quy nh. i u 9. Căn c vào quy nh t i Quy t nh này, B trư ng B Qu c phòng có trách nhi m: 1. Quy t nh biên ch trang b xe ô tô cho t ng lo i hình t ch c. 2. Quy nh ch ng lo i xe ô tô cho phù h p v i yêu c u nhi m v : chi n u, hu n luy n và công tác c a Quân i. 3. i u ch nh s xe ô tô hi n có c a các ơn v cho phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. T ch c hư ng d n các ơn v vi c qu n lý, s d ng xe ô tô theo úng tiêu chuNn nh m c trang b c a pháp lu t. i u 10. 1. Ngư i ng u các ơn v trong quân i ra quy t nh mua s m xe ô tô không úng thNm quy n và tiêu chuNn, nh m c, ch ng lo i, gi i h n v giá thì b x lý k lu t, trư ng h p gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân th c hi n vi c mua s m, qu n lý, s d ng xe ô tô không úng tiêu chuNn, nh m c vư t quá giá quy nh t i i u 7 Quy t nh này thì tùy theo tính ch t m c vi ph m b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 12. B trư ng các B : Qu c phòng, Tài chính, K ho ch và u tư và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i
  4. ( ã ký) NNH M C TRANG BN XE Ô TÔ S D NG CHUNG CHO CÁC ƠN VN TRONG QUÂN I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 169/2002/Q -TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ) STT ơn v nh m c trang b 1 Cơ quan: B Qu c phòng, B T ng Tham mưu và T 8 n 10 cán b /xe các T ng c c 2 Cơ quan: Quân khu, Quân oàn, Quân ch ng, Binh T 12 n 15 cán b /xe ch ng, B Tư l nh B i Biên phòng, Binh oàn 3 Cơ quan: B Ch huy quân s t nh, B Ch huy B T 18 n 20 cán b /xe i Biên phòng t nh và tương ương 4 H c vi n, Trung tâm nghiên c u, Trư ng sĩ quan T 30 n 35 cán b /xe tr c thu c B 5 H c vi n, Vi n nghiên c u, Trư ng sĩ quan, T 40 n 45 cán b /xe Trư ng cao ng tr c thu c T ng c c, Quân ch ng, Binh ch ng 6 Trư ng Trung c p, sơ c p, d y ngh và tương Không quá 03 xe/1 ơn ương v 7 Các b nh vi n có dư i 250 giư ng b nh Không quá 03 xe/1 ơn v 8 Các b nh vi n có 251 n 500 giư ng b nh Không quá 04 xe/1 ơn v 9 Các b nh vi n có trên 500 giư ng b nh Không quá 05 xe/1 ơn v 10 Các kho tương ương c p Trung oàn, L oàn Không quá 02 xe/1 ơn v 11 Các xí nghi p liên h p Không quá 05 xe/1 ơn v 12 Các nhà máy, xí nghi p Không quá 03 xe/1 ơn v 13 oàn ngh thu t Không quá 02 xe/1 ơn v
  5. 14 oàn i u dư ng, an dư ng Không quá 02 xe/1 ơn v 15 Cơ quan Ban Ch huy quân s huy n 01 xe/1 ơn v
Đồng bộ tài khoản