Quyết định 1698/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 1698/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1698/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1698/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT --------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1698/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐNNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 – 2015, bao gồm các thành viên: 1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban. 2. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban. 3. Thứ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê làm thành viên Ban Chỉ đạo. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo: 1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 – 2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 – 2015, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 80/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2009 về báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng. 2. Định kỳ 6 tháng một lần Ban Chỉ đạo họp sơ kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả, tiến độ, những tồn tại phát sinh trong việc triển khai các Dự án, đồng thời đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề cần thiết. Điều 3. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo hoạt động không chuyên trách; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy hành chính thuộc Bộ để giúp việc cho Ban Chỉ đạo.
  2. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi Dự án tổng điều tra kiểm kê rừng được hoàn thành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Nguyễn Sinh Hùng - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản