Quyết định 17/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 17/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế báo cáo công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  17/2001/Q§­B T C  n g µ y 27  ë th¸ng 3 n¨ m   2001 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  "quy  h Õ  b¸o c¸o c« n g  t¸c c q u ¶ n  lý v è n  Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b¶ n" ® B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ  ban  µnh Quy   Õ  Qu¶n   ý ®Ç u    vµ  x©y  ùng vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  h ch l  t d 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph § Ó     êng  t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ýtµichÝnh  u    ©y  ùng  ¬  l    ®Ç tx d c b¶n; X Ðt    Þ  ña  ô  ëng  ô  Çu , ®Ò ngh c V tr V§ t Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   c¸o c«ng  ch b¸o    t¸cqu¶n  ývèn  u    ©y  ùng  ¬    l  ®Ç tx d c b¶n". §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l     t  k §i Ò u 3: C¸c  ng  Ý  ®å ch Ch¸nh  V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Çu , Tæng     tr V§ t  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c nhµ  íc,Gi¸m  c  ë   µi chÝnh    Ët      b  n  ®è S T   ­ V gi¸c¸c tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  µ  ùcthuéc  é   µi ¬  tr c¸c ®¬ v thu v tr   BT  chÝnh  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ   ch b¸o c¸o c«n g  t¸c u ¶ n   ý v è n ® Ç u    x © y  d ù n g  c ¬  b¶ n  q l t (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 17/2001/Q§­BTC   µy  ng 27/3/2001   ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  P h Ç n  I: é t s è  q u y  ® Þ n h  c h u n g  M 1. Quy  Õ   µy  îc¸p  ông    ch n ®   d trong néibé  µnh  µi chÝnh  i  íic¸c     ng T  ®è v     dù    u  ,c¸c ch¬ng  ×nh ®Ç u    ¸n ®Ç t    tr   tb»ng  ån  èn  ©n  ngu v ng s¸ch nhµ  íctrong   n    ph¹m    níc. vic¶  2. C¸c  n  Þ  Ëp b¸o      ®¬ v l   c¸o theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  ch n ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   éidung  c¸o.C¸c  c¸o ® îclËp    v n  b¸o    b¸o      theo  nh  ú,ngoµira ®Þ k     cã      t  Êttõng dù    ô  Ó  Õu  Çn). b¸o c¸o ®é xu     ¸n c th (n c P h Ç n  II: é i d u n g  b¸o c¸o ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n  N I.Néi    dung  b¸o  c¸o:gå m   phÇn   2  ­ Ph Çn    b¸o c¸o b»ng  êi  ×nh  µy  ãm  ¾t t×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   l: Tr b t t  h th hi k ho¹ch ®Ç u  ,cã  ©n  Ých  ¸nh      íng m ¾ c,    Êt gi¶iph¸p  µ  Õn    t  ph t ® gi¸c¸cv   ®Ò xu     v ki nghÞ. ­Ph Çn  Óu  É u:   bi m +  Kho  ¹c nhµ  ícTrung  ng  öiBé  µichÝnh:theo    Óu  É u   b  n  ¬ g  T    c¸cbi m 1A/ BC,  1B/BC, 1C/BC  nh  Ìm.   ®Ý k + Kho  ¹c nhµ  íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  öic¸cSë  µi b  n    ph tr     ¬ g    T  chÝnh   Ët    ­V gi¸: theo c¸cbiÓu  É u      m 2A/BC, 2B/BC  nh  Ìm.   ®Ý k +  ë   µi chÝnh    Ët    öiBé   µi chÝnh:theo    Óu  É u   ST  ­ V gi¸g   T     c¸c bi m 3A/BC,  3B/BC, 3C/BC  nh  Ìm.   ®Ý k II  . C¸ch  Ëp  Óu  É u: l bi m 1.B¸o    ña    c¸o c Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng  öiBé  µichÝnh: b  n  ¬ g  T  1.1.BiÓu    1A/BC: B¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h thanh    èn  u    to¸nv ®Ç t XDCB   µng  h th¸ng. ­Thêigian b¸o c¸o:®Þnh  ú  µng          kh th¸ng,chË m   Êt vµo  µy  th¸ng   nh   ng 10    sau. ­C¸ch  Êysè  Öu:   l   li +  ét  è    C s 2:chØ   ghitæng  è  i víi çi  é, ®Þa  ¬ng  s ®è     m B  ph (kh«ng    Õt chiti   tõng tõng dù        ¸n;riªngb¸o      c¸o th¸ng3,6,9  ã    Õttõng dù        c chiti     ¸n). +  ét  è      C s 3:ghitheo sè  Õ   ¹ch Nhµ   ícgiao.   k ho   n 
 3. 3 +  ét  è      C s 4:ghitheo sè    th«ng    ña  ¬  b¸o c c quan  µichÝnh. t  +  ét  è            Þkhèil ng XDCB   µn  µnh  ã  Õu  C s 5,6,7:ghigi¸tr    î   ho th c phi gi¸. +  ét  è            C s 8,9,10,11,12:bao  å m   vèn  ¹m  g c¶  t øng  a  µn  ch ho tr¶. 1.2.BiÓu    1B/BC: B¸o  t×nh  ×nh    c¸o  h thanh      ù  ®Ç u    ã m   to¸nc¸c d ¸n  t nh A. ­Thêigian b¸o c¸o:®Þnh  ú  µng          kh th¸ng,chË m   Êt ngµy  th¸ngsau    nh   10    vµ      t  Êttõng c«ng  ×nh cô  Ó  Õu  Çn). b¸o c¸o ®é xu     tr   th (n c ­C¸ch  Êysè  Öu:   l   li +      Õttheo Bé, ®Þa  ¬ng,dù  Ghi chiti      ph   ¸n. +  ét  è      C s 3:ghitheo sè  Õ   ¹ch Nhµ   ícgiao.   k ho   n  +  ét  è      è  C s 4:ghis th«ng    ña  ¬  b¸o c c quan  µichÝnh. t  +  ét  è    Ó   sè  èn  ¹m  C s 6:k c¶  v t øng  a  µn ch ho tr¶. 1.3.BiÓu    1C/BC: B¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h thanh    èn  u    to¸nv ®Ç tXDCB   µng  h n¨m  (thayb¸o c¸o th¸ng12):       ­Thêigian b¸o c¸o:chË m   Êt vµo  µy          nh   ng 31/1 n¨m    sau. ­C¸ch  Êysè  Öu:   l   li +  ChØ       ù    Trung  ng  ghic¸cd ¸n do  ¬ qu¶n  ý. l +  ét  è        Õttõng Bé, ®Þa  ¬ng,nguån  èn  µ  ù  C s 2:ghichiti      ph   v v d ¸n. +  ét  è 3,  ghi theo quyÕt  nh   Cs 4:    ®Þ phª duyÖt cña cÊp cã  Èm   th quyÒn. +  ét  è      C s 5:ghitheo thêigian thùc tÕ.        +  ét  è    Ó   sè  èn  ¹m  C s 6:k c¶  v t øng  a  µn  ¹m  ch ho t øng. +  ét  è      C s 7:ghitheo sè  Õ   ¹ch Nhµ   ícgiao.   k ho   n  +  ét  è      C s 8:ghitheo sè    th«ng    ña  ¬  b¸o c c quan  µichÝnh. t  +  C¸c  étsè            c   12,13,14,15,16:bao  å m   sè  ¹m  g c¶  t øng  a  µn  ch ho tr¶. 2. B¸o    ña      c¸o c c¸c Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  b  n    ph tr     ­ ¬ng  öiSë  µichÝnh   Ët  g  T  ­V gi¸: 2.1.BiÓu    2A/BC: B¸o    ùc hiÖn  u      c¸o th   ®Ç tXDCB   µng  h th¸ng: ­ Thêigian b¸o    nh  ú  µng        c¸o:®Þ kh th¸ng,chË m   Êt vµo  µy  th¸ng   nh   ng 5    sau. ­C¸ch  Êysè  Öu:   l   li +  ét  è    C s 2: chØ      ån  èn  u    ghic¸c ngu v ®Ç t b»ng  ©n  ng s¸ch nhµ  íc do    n  Kho  ¹c Nhµ   íctrùctiÕp cÊp    b  n      ph¸thoÆc   cho  vay. +  ét  è      C s 3:ghitheo kÕ   ¹ch Nhµ   ícgiao.   ho   n  +  ét  è        C s 7,8,10:bao  å m   vèn  ¹m  g c¶  t øng  a  µn  ch ho tr¶. + B¸o c¸o    c¸c th¸ng 3, 6, 9    Õttõng  ù          chi ti   d ¸n,b¸o c¸o  µo  µy    v ng 15 th¸ngsau.  
 4. 4 2.2.BiÓu    2B/BC: B¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h thanh    èn  u    to¸nv ®Ç t XDCB   µng  h n¨m  (thayb¸o c¸o th¸ng12):       ­Thêigian b¸o c¸o:chË m   Êt vµo  µy          nh   ng 20/1 n¨m    sau. ­C¸ch  Êysè  Öu:   l   li +  ét  è        Õttõng dù  C s 2:ghichiti     ¸n. +  ét  è      C s 3,4:theo quyÕt ®Þnh    Öt cña  Êp  ã  Èm  Òn.     phª duy   c c th quy +  ét  è      C s 7:ghitheo kÕ   ¹ch Nhµ   ícgiao.   ho   n  +  ét  è      C s 8:ghitheo sè    th«ng    ña  ¬  b¸o c c quan  µichÝnh. t  +  ét  è        C s 12,13,15:bao  å m   sè  èn  ¹m  g c¶  v t øng  a  µn  ch ho tr¶. 3.B¸o    ña  ë  µichÝnh   Ët    öiBé  µichÝnh:   c¸o c S T   ­V gi¸g   T   3.1.BiÓu  è    s 3A/BC: B¸o c¸o  ùc  Ön  Õ   ¹ch  u    XDCB   µng  th hi k ho ®Ç t h th¸ng: ­Thêigian b¸o c¸o:®Þnh  ú  µng          kh th¸ng,chË m   Êt vµo  µy  th¸ng   nh   ng 10    sau. ­ C¸ch  Êy sè  Öu:chitiÕttheo  õng  ån  èn, ngµnh    l   li       t ngu v   kinh tÕ  ªng   (ri   b¸o c¸o th¸ng3,6,9    Õttheo dù           chiti     ¸n). +  ét  è    C s 3:theo kÕ   ¹ch Nhµ   ícgiao.   ho   n  +  ét  è    C s 4:theo sè    th«ng    ña  ë  µichÝnh   Ët    Õu  ã). b¸o c S T   ­V gi¸(n c +  ét  è        C s 8,9,11:bao  å m   sè  èn  ¹m  g c¶  v t øng  a  µn  ch ho tr¶. 3.2.BiÓu    3B/BC: B¸o  thùc hiÖn  Õ   ¹ch  u      c¸o    k ho ®Ç t XDCB   µng    h n¨m (thayb¸o c¸o th¸ng12):       ­Thêigian b¸o c¸o:chË m   Êt vµo  µy  th¸ng1          nh   ng 31    n¨m  sau. ­C¸ch  Êysè  Öu:   l   li +  ét  è      Õttheo tõng nguån  èn,tõng dù  C s 2:chiti       v    ¸n. +  ét  è        C s 3,4:ghitheo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.     c c c th quy +  ét  è      êigian thùc tÕ. C s 5:ghith       +  ét  è    C s 7:bao  å m   sè  èn  ¹m  g c¶  v t øng  a  µn  ch ho tr¶. +  ét  è      C s 8:ghitheo sè    th«ng    ña  ë  µichÝnh   Ët    Õu  ã). b¸o c S T   ­V gi¸(n c +  ét  è      C s 13,16:bao  å m   sè  èn  ¹m  g c¶  v t øng  a  µn  ch ho tr¶. 3.3.BiÓu    3C/BC: B¸o      c¸o danh  ôc  ù    µn  µnh  m d ¸n ho th trong n¨m:   ­Thêigian b¸o c¸o:chË m   Êt vµo  µy          nh   ng 31/1 n¨m    sau. ­C¸ch  Êysè  Öu:   l   li +  ét  è        Õttheo ngµnh  C s 2:ghichiti     kinh tÕ  µ  õng dù    v t   ¸n. +  ét  è        C s 3,4:ghitheo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.     c c c th quy +  ét  è      êigian thùc tÕ. C s 6:ghith       +  ét  è      C s 10,11:bao  å m   sè  èn  ¹m  g c¶  v t øng  a  µn  ch ho tr¶.
 5. 5 P h Ç n  III:T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   C¸c  Óu      bi b¸o c¸o theo quy  nh  µy  îctr×nh bµy  èng  Êt nh    ®Þ n ®    th nh   sau: ­Dïng    khæ   Êy A3  gi   (quay ngang).   ­ B¸o c¸o ® îc lËp b»ng m¸y vi tÝnh, dïng ph«ng ch÷  ABC  trªn   MICROSOFT  EXCEL.
 6. M É u  s è  3 A/B C §¬n  Þ      ë  µichÝnh   Ët  v b¸o c¸o:S T   ­V gi¸ Theo    è    µy  /   Q§ s   ng     /2001  ña  Bé  µi c BT  T   §¬n vÞ  nhËn b¸o c¸o: é  Tµi chÝnh  ô   B (V chÝnh §Çu ,Vô  t  NSNN) Thêih¹n b¸o c¸o:Ngµy  hµng       10  th¸ng b¸o c¸o th ù c hi Ö n  k Õ  h o ¹ ch ® Ç u  t X D C B  h µ n g  th¸ng th¸ng.. . ... . . ..  n¨m... . .. . .. (§¬n  Þ  Ýnh:tr Öu®ång) vt  i   Sè  Dù   ¸n KÕ     KÕ   Luü  Õ   ùc hiÖn  õ®Ç u   k th   t  n¨m  n   ú    ®Õ k b¸o c¸o Ghi  TT ho¹ch ho¹ch Gi¸trÞKL  µn  µnh     ho th Sè  èn  Êp  v c ph¸t chó ®Ç u   t vèn Tæng  Trong ®ã Tæn Bao  å m g g  n¨m... n¨m... sè Thuéc  Thuéc  sè Cho    KH n¨m  íc tr Cho      KH n¨m nay KH   KH   Tæng   Tr.®ã  Tæng   Tr.®ã  n¨m  ­ n¨m  tr sè TT   sè TT   íc nay KLHT KLHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tæng  è s Riªng c¸c   Trong  íc n th¸ng3,    Ngoµiníc   6,9  ã  c I Nguån XDCB  TT b¸o c¸o    Trong  íc n chitiÕt   Ngoµiníc   ®Õ n   ù  d Ngµnh ¸n,b¸o   Trong  íc n c¸o ngµy  
 7. Ngoµiníc   15  th¸ng II Nguån    ¹theo NQ   ®Ó l   i   sau QH ... Ngµnh... .. .  µy..   . .ng , .th¸ng..  . .n¨m... . . .. Gi¸m  c  ë  µi chÝnh   Ët  . . .. ®è S T   ­V gi¸. . .. (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d  
 8. M É u  s è  3 B/B C §¬n  Þ      ë  µichÝnh   Ët  v b¸o c¸o:S T   ­V gi¸ Theo    è    µy  /   Q§ s   ng     /2001  ña  Bé  µi c BT  T   §¬n vÞ  nhËn b¸o c¸o: é  Tµi chÝnh  ô   B (V chÝnh §Çu ,Vô  t  NSNN) Thêih¹n b¸o c¸o:Ngµy       31/1 n¨m    sau b¸o c¸o th ù c hi Ö n  k Õ  h o ¹ ch ® Ç u  t X D C B  h µ n g  n¨ m.... n¨m... . .. . .. (§¬n  Þ:tr Öu®ång) v  i   Sè Ngµnh, dù    ¸n Tæng Tæng Thêi   Luü  Luü  Luü  Õ   õ®Çu   k t  n¨m  n   ú    ®Õ k b¸o c¸o Khèi   kÕ kÕ TT møc dù gian khèi vèn KÕ KÕ Gi¸trÞKL      h.thµnh Sè  èn  v thanh  to¸n l ng î ®Çu to¸n khëi l ng î ® îc ho¹ch ho¹ch Tæng Trong ®ã Tæng Bao  å m g thùc t  ® îc c«ng    thùc thanh  ®Çu    vèn    t sè Thuéc  Thuéc  sè Cho      Cho      hiÖn  KH n¨m KH n¨m ® îc duyÖt hoµn   hiÖn to¸n n¨m... n¨m... . . KH KH tr c í nay ®Õ n duyÖt thµnh tõ  tõ  n¨m  n¨m  ­tr Tæng   Tr.®ã  Tæng   Tr.®ã  31/12   kh.c«n kh.c«n nay íc sè TT   sè TT   chuyÓ g  n  g  n   ®Õ ®Õ KLHT KLHT n    n¨m 31/12 31/12     sau  n¨m  ­ n¨m  ­ tr tr thanh  íc íc to¸n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tæng  è s Trong  íc n Ngoµiníc   I Nguån  XDCB  TT Trong  íc n Ngoµiníc   I.1 Ngµnh... . . Dù   . . ¸n.. . Trong  íc n
 9. Ngoµiníc   II Nguån    ¹theo ®Ó l  i   NQ  QH II Ngµnh... .1 . 1 Dù   . . ¸n.. . . ... II Nguån... . I . II .1Ngµnh... . I .. 1 Dù   .¸n.. . .. .. . . .. .. .  µy  th¸ng1  . .ng 31  ,   n¨m... . .. Gi¸m  c  ë  µi chÝnh   Ët  . . ®è S T   ­V gi¸. . . (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d  
 10. M É u  s è  3 C/B C §¬n  Þ      ë  v b¸o c¸o:S TC­VG   tØnh,TP   Theo    è    µy  /   Q§ s   ng     /2001  ña  Bé  µi c BT  T   §¬n vÞ  nhËn b¸o c¸o: é  Tµi chÝnh  ô   B (V chÝnh §Çu ) t Thêih¹n b¸o c¸o:Ngµy       31/1 n¨m    sau b¸o c¸o d a n h  m ô c  d ù  ¸n h o µ n  th µ n h trong n¨ m.... C¸c  ù   do  a  ¬ng  d ¸n  ®Þ ph qu¶n  ý l STT   ù     ¹ng  ôc  D ¸n,h m Tæng   Tæng   Tæng   Thêi  N¨ng  Gi¸trÞkhèil ng     î   Vèn  ∙  ® thanh  Ghi chó   hoµn  µnh th møc   dù  to¸n gi¸trÞ   gian lùcmíi   thùc hiÖn   to¸n ®Ç u t® îc    ® îc   ®Ò   KC­HT t¨ng  Luü  Õ   Riªng Luü  Õ   Riªng k   k   duyÖt duyÖt nghÞ  thªm tõkhëi n¨m      BC tõkhëi n¨m      BC QT c«ng c«ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Ngµnh... Dù   . ¸n.. II Ngµnh... Dù   . ¸n.. .. .  µy  th¸ng1  . .ng 31  ,   n¨m... . .. Gi¸m  c  ë  ®è S TC­VG  tØnh, TP  
 11. M É u   è  s 2A/BC §¬n vÞ        b¸o c¸o:Kho  ¹c Nhµ   íc(tØnh,thµnh  è).. b  n    ph . §¬n  Þ  Ën      ë  µichÝnh  Ëtgi¸(tØnh,thµnh  è).. v nh b¸o c¸o:S T   v     ph . Theo    è..   µy/. . /   ña  Bé  µichÝnh Q§ s .ng. . . 2001c BT  T   Thêih¹n b¸o c¸o:Ngµy  th¸ngsau      5    B¸o c¸o t × nh h × n h  thanh to¸n v è n  T X D C B  h µ n g  th¸ng § T h¸ng....n¨ m...   (§¬n  Þ  Ýnh:tr Öu®ång) vt  i   STT ChØ   tiªu K Õ   ¹ch ho   Luü  Õ   ùc hiÖn  õ®Ç u   k th   t  n¨m  n   èith¸ngb¸o c¸o ®Õ cu      Ghi chó   ®Ç u   t Gi¸trÞKL  µnh     h.h Vèn thanh  to¸n n¨m... Tæng   Trong  ®ã Tæng   Trong  ®ã sè sè Thuéc   Thuéc    KH KH Cho    KH n¨m  íc Cho    tr KH n¨m nay n¨m  íc n¨m  tr nay Tæng   ®ã  Tr. thanh Tæn Tr.®ã  sè to¸nKLHT g  è thanh      s to¸n KLHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng  è s Riªng c¸cth¸ng    Trong  íc n 3,6,9  ã        c b¸o Ngoµiníc   c¸o chitiÕttõng     I Nguån  XDCBTT DA,      b¸o c¸o Trong  íc n   µy  th¸ng ng 15  Ngoµiníc   sau Chi tiÕttheo tõng        ngµnh  kinhtÕ  
 12. Trong  íc n Ngoµiníc   .. . .. . . .. II Nguån  ®Ó  l¹  theo i   NQ  QH Ngµnh... .. . ... . . .. II Nguån... I . Ngµnh... .. . .. .. . . µy... . . , Ng  th¸ng.. .n¨m... . . . . Kho   ¹c  µ   íc.. . b Nh n .. (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 13. M É u   è  s 2B/BC §¬n vÞ        b¸o c¸o:Kho  ¹c Nhµ   íc(tØnh,thµnh  è).. b  n    ph . §¬n  Þ  Ën      ë  µichÝnh  Ëtgi¸ v nh b¸o c¸o:S T   v  Theo    è..   µy/. . /   ña  Bé  µichÝnh Q§ s .ng. . . 2001c BT  T   Thêi®iÓ m  b¸o c¸o:Ngµy        20/1 n¨m    sau B¸o c¸o t × nh h × n h  thanh to¸n v è n  T X D C B  h µ n g  th¸ng § n¨ m...  (thay b¸o c¸o th¸ng 12) (§¬n  Þ  Ýnh:tr Öu®ång) vt  i   STT Ngµnh, dù    ¸n Tæn Tæn Thêi Luü  Õ   èn    kv Luü  Õ   õ®Çu   k t  n¨m  n   èikú    ®Õ cu   b¸o c¸o Khèil ng T¹m     î   øng g  g  ù  d gian ®∙    thanh    to¸n thùc hiÖn  cho      KH møc   to¸n  khëi  tõkh.c«ng     ®Õ n   31/12 n¨m    sau ®Çu   ® îc  c«ng  ®Õ n   31/12   chuyÓn   n¨m t® îc duyÖ    hoµn  n¨m  íc tr sau  thanh  duyÖ t thµnh to¸n t KÕ   KÕ   Gi¸trÞKL    µnh     h.th Sè  èn  v thanh  to¸n ho¹ch ho¹ch     ®Çu   vèn  t n¨m...   n¨m... Tæn Trong  ®ã Bao  åm g g  è s Thuéc    Thuéc  Tæn KH Cho    KH Cho    KH n¨m  íc KH     g  è tr n¨m s n¨m  íc tr n¨m  nay nay Tæn Tr.® Tæn Tr.®ã  g  è ã  g  è t.øng s s
 14. t.øng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tæng  ès Trong  íc n Ngoµiníc   I Nguån  XDCB   TT Trong  íc n Ngoµiníc   1.1. Ngµnh... 1   ù  . D ¸n.. Trong  íc n Ngoµiníc   II Nguån    ¹ ®Ó l   i theo NQ     QH II .Ngµnh... .1 1 Dù   .¸n.. ... II Nguån... I II .1Ngµnh... I 1   ù  . D ¸n.. .. . .. . .. .. . . µy... . . , Ng  th¸ng.. .n¨m... . . . . Gi¸m  c  ®è Kho   ¹c  µ   íc.. . b Nh n .. (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 15. M É u   è  s 1A/BC §¬n vÞ        b¸o c¸o:Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng b  n  ¬ §¬n  Þ  Ën      é  µichÝnh  ô  Çu ,Vô  v nh b¸o c¸o:B T   (V § t  NSNN) Theo    è..   µy/. . /   ña  Bé  µichÝnh Q§ s .ng. . . 2001c BT  T   Thêi®iÓ m  b¸o c¸o:Ngµy  th¸ngsau       10    B¸o c¸o t × nh h × n h  thanh to¸n v è n  T X D C B  h µ n g  th¸ng § T h¸ng....n¨ m...   (§¬n  Þ  Ýnh:tr Öu®ång) vt  i   STT ChØ   tiªu KÕ   KÕ   Luü  Õ   ùc hiÖn  õ®Ç u   k th   t  n¨m  n   èith¸ngb¸o c¸o ®Õ cu      Ghi chó   ho¹ch ho¹ch     ®Ç u    vèn  t n¨m... n¨m... Gi¸trÞKL  µn  µnh     ho th Vèn thanh to¸n Tæn Trong  ®ã Tæn Chia ra   g  è s g  è s Thuéc   Thuéc    KH KH Cho    KH n¨m  ­ Cho    tr KH n¨m nay  n¨m  íc n¨m  tr nay íc Tæn Tr.®ã  Tæn Tr.®ã  g  è thanh   g  è thanh    s to¸n s to¸n KLHT KLHT
 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tæng  è  s (A+B)  Riªng c¸c    th¸ng  Trong  íc n  3,6,9:cã          b¸o Ngoµiníc   c¸o chitiÕt     tõng Chi tiÕttõng nguån  èn      v dù        ¸n,b¸o c¸o Trong  íc n  ngµy  th¸ng 20    Ngoµiníc   sau .. . . A   ù      D ¸n TW qu¶n  ý(tæng  l  sè) Trong  íc n Ngoµiníc   I Nguån  XDCB   Ëp  t trung Trong  íc n Ngoµiníc   I.1 Bé... (tæng  è) s Trong  íc n Ngoµiníc   .. . ... . . .. II Nguån... . .. . .. B Dù     qu¶n  ý(tæng  ¸n §P  l  sè) Trong  íc n Ngoµiníc   I Nguån  XDCBTT   (tæng  sè) Trong  íc n
 17. Ngoµiníc   1 TØnh...  (tæng  è) s Trong  íc n Ngoµiníc   II Nguån .. . ... . . ... Hµ   éi,ngµy.. th¸ng..n¨m... N    .   . . Kho   ¹c  µ   ícTrung  ng b Nh n   ¬ (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d M É u   è  s 1B/BC §¬n vÞ        b¸o c¸o:Kho  ¹c Nhµ   ícTW b  n  §¬n  Þ  Ën      é  µichÝnh  ô  Çu ,Vô  v nh b¸o c¸o:B T   (V § t  NSNN) Theo    è..   µy/. . /   ña  Bé  µichÝnh Q§ s .ng. . . 2001c BT  T   Thêi®iÓ m  b¸o c¸o:Ngµy  th¸ng1        31    n¨m sau B¸o c¸o t × nh h × n h  thanh to¸n c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t n h ã m  A T h¸ng....n¨ m...   (§¬n  Þ  Ýnh:tr Öu®ång) vt  i   STT   ù  D ¸n K Õ   ¹ch ho   K Õ   ¹ch ho   Luü  Õ     Þkhèil ng hoµn  Luü  Õ   èn  k gi¸tr    î   k v thanh  Ghi chó   ®Ç u    tn¨m... vèn  n¨m... thµnh  õ®Ç u   t  n¨m  n   èikú  to¸ntõ®Ç u   ®Õ cu      n¨m b.c¸o 1 2 3 4 5 6 7 I C¸c  ù      d ¸n TW qu¶n  ý l Trong  íc n Ngoµiníc   I.1 Bé... Trong  íc n
 18. Ngoµiníc   Dù   . ¸n.. . Trong  íc n Ngoµiníc   ... II C¸c  ù    qu¶n  ý d ¸n §P  l Trong  íc n Ngoµiníc   II.1 TØnh...   ù  . D ¸n.. Trong  íc n Ngoµiníc   Hµ   éi,ngµy..   N  .th¸ng..  . .n¨m... . . Kho  ¹c  µ   ícTrung  ng b Nh n   ¬ M É u   è  s 1C/BC §¬n vÞ        b¸o c¸o:Kho  ¹c Nhµ   ícTW b  n  §¬n  Þ  Ën      é  µichÝnh  ô  Çu ,Vô  v nh b¸o c¸o:B T   (V § t  NSNN) Theo    è..   µy/. . /   ña  Bé  µichÝnh Q§ s .ng. . . 2001c BT  T   Thêi®iÓ m  b¸o c¸o:Ngµy        31/1 n¨m    sau B¸o c¸o t × nh h × n h  thanh to¸n v è n  T X D C B  h µ n g  n¨ m § n¨ m...  (thay b¸o c¸o th¸ng 12) (§¬n  Þ  Ýnh:tr Öu®ång) vt  i   Sè  ChØ   tiªu Tæng   Tæng   Thêi    è  èn  K Õ   Sv KÕ   Luü  Õ   õ®Çu   k t  n¨m  n   èin¨m    ®Õ cu   b¸o c¸o Gi¸trÞKL     TT møc   dù   gian khëithanh    ho¹ch to¸n     to¸n   ho¹ch  hoµn  µnh  th ®Çu    ® îc t   c«ng  tõkh.c«ng  ®Çu      t vèn  ®Õ n   31/12   ® îc duyÖt hoµn    ®Õ n   n¨m... n¨m... chuyÓn   n¨m duyÖt thµnh 31/12 n¨m    sau thanh  to¸n
 19. tr c í Gi¸trÞKL  µn  µnh     ho th   è  èn  ∙  S v ® thanh  to¸n Tæn Trong  ®ã Tæn Bao  åm g g  è s g  è s Thuéc  Thuéc    KH Cho      Cho    KH n¨m KH KH     n¨m  n¨m nay tr c í n¨m nay  tr c í Tæng   Tr.®ã  Tæn Tr.®ã  sè t¹m  øng g  è t¹m  s øng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   ù     ¦ qu¶n  ý D ¸n T   l Trong  íc n Ngoµiníc   I Nguån  XDCB   Ëp  t trung I.1 Vèn  quy  ¹ch ho Trong  íc n Ngoµiníc     ù  . D ¸n.. Trong  íc n Ngoµiníc   .. . . .. I.2 ChuÈn  Þ  u   b ®Ç t Dù   . ¸n.. . I.4 Thùc  Ön  ù  hi d ¸n Trong  íc n Ngoµiníc   1 Bé... Trong  íc n Ngoµiníc  
 20. 1.1 Ngµnh... Trong  íc n Ngoµiníc   Dù  ¸n Trong  íc n Ngoµiníc   .. . . II Nguån... . .. . .. Hµ   éi,ngµy..   N  .th¸ng..  . .n¨m... . Kho  ¹c  µ   ícTrung  ng b Nh n   ¬ (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
Đồng bộ tài khoản