Quyết định 17/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định 17/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 17/2004/Q -BGTVT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V T C VÀ KHO NG CÁCH C A XE CƠ GI I LƯU HÀNH TRÊN Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và V trư ng V V n t i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v t c và kho ng cách c a xe cơ gi i lưu hành trên ư ng b ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 4596/2001/Q -BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Các Ông (bà): Chánh văn phòng, V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) QUY NNH V T C VÀ KHO NG CÁCH C A XE CƠ GI I LƯU HÀNH TRÊN Ư NG B
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2004/Q -BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. QUY NNH CHUNG 1.1. Quy nh này quy nh v t c và kho ng cách gi a hai xe c a các lo i xe cơ gi i lưu hành trên ư ng b . 1.2. Ngư i lái xe cơ gi i tham gia giao thông trên ư ng b ph i nghiêm ch nh ch p hành các quy nh v t c và kho ng cách ghi trên các bi n báo hi u. T i nơi không có bi n báo, ngư i lái xe ph i tuân th các quy nh c th trong quy nh này. 1.3. Ngư i lái xe ph i i u khi n xe ch y v i t c và kho ng cách phù h p v i i u ki n c a ư ng, m t giao thông, th i ti t, phương ti n và s c kh e c a mình. 1.4. Nghiêm c m ngư i i u khi n xe ch y n i theo các xe ưu tiên ang i làm nhi m v khNn c p. 2. T C C A XE CƠ GI I LƯU HÀNH TRÊN Ư NG B 2.1. Ngư i lái xe ph i gi m t c n m c không nguy hi m (có th d ng l i m t cách an toàn) trong các trư ng h p sau ây: a. Khi có báo hi u h n ch t c , bi n c nh báo nguy hi m ho c có chư ng ng i v t trên ư ng; b. Khi t m nhìn b h n ch ; c. Khi qua nơi ư ng giao nhau; nơi ư ng b giao c t ư ng s t, ư ng vòng, o n ư ng g gh , trơn trư t, cát b i; d. Khi qua c u, c ng h p; khi lên g n nh d c, khi xu ng d c; . Khi qua trư ng h c, nơi t p trung ông ngư i, nơi ông dân, nơi có nhà c a g n ư ng, nơi ang thi công; e. Khi vư t oàn ngư i i b ; g. Khi có súc v t i trên ư ng ho c g n trư ng; h. Khi tránh xe ch y ngư c chi u ho c khi ã cho xe sau vư t; i. Khi n g n b n xe i n, xe buýt có khách ang lên xu ng; k. Khi g p oàn xe ưu tiên; m. Khi g p xe quá t i, quá kh i ngư c chi u trên ư ng không có d i phân cách gi a; n. Khi chuy n hư ng xe.
  3. 2.2. Khi ang i u khi n xe ch y trên ư ng, n u không có chư ng ng i phía trư c, ngư i lái xe không ư c i u khi n phương ti n lưu hành quá ch m n m c gây c n tr các phương ti n khác. 2.3. Trên ư ng n i thành, n i th , khi không có bi n báo "T c t i a cho phép", v i i u ki n ư ng khô ráo và th i ti t bình thư ng, ngư i lái xe không ư c i u khi n phương ti n vư t quá t c t i a quy nh t i b ng 1. B ng 1. T c t i a cho phép phương ti n cơ gi i ư ng b lưu hành trên ư ng n i thành, n i th Lo i phương ti n cơ gi i ư ng b T c t i a (km/h) ư ng không có ư ng có d i d i phân cách c phân cách c nh nh Xe con, xe ô tô ch ngư i n 9 ch ng i 45 50 Xe mô tô 2 3 bánh, xe t i có t i tr ng 35 40 dư i 3500 kg, xe ô tô ch ngư i t 10 ch ng i n 30 ch ng i Xe t i có t i tr ng t 3500 kg tr lên, xe ô 30 35 tô ch ngư i trên 30 ch ng i Xe g n máy, xe sơ mi rơ moóc, xe kéo rơ 25 30 moóc, xe kéo xe khác Trong i u ki n th i ti t không bình thư ng (tr i mưa, ư ng trơn ư t, sương mù), a hình mi n núi, ngư i lái xe ph i cho xe ch y v i t c phù h p, th p hơn so v i t c t i a quy nh t i b ng 1. 2.4. Trên ư ng ngo i thành, ngo i th và ư ng ô th , tr ư ng cao t c, khi không có bi n báo "T c t i a cho phép", v i i u ki n ư ng khô ráo và th i ti t bình thư ng, ngư i lái xe không ư c cho xe ch y vư t quá t c t i a quy nh t i b ng 2. B ng 2. T c t i a cho phép phương ti n cơ gi i ư ng b lưu hành trên ư ng ngo i thành, ngo i th và ư ng ngoài ô th Lo i phương ti n T c t i a (km/h) ư ng không có d i ư ng có d i phân cách c nh phân cách c nh Xe con, xe ô tô ch ngư i n 9 ch ng i 70 80 Xe t i có t i tr ng dư i 3500 kg, xe ô tô 60 70 ch ngư i t 10 ch ng i n 30 ch ng i Xe t i có t i tr ng t 3500 kg tr lên, xe ô 50 60
  4. tô ch ngư i trên 30 ch ng i, xe mô tô 2 3 bánh Xe g n máy, xe sơ mi rơ moóc, xe kéo rơ 40 50 moóc, xe kéo xe khác Trư ng h p i u ki n th i ti t không bình thư ng (tr i mưa, ư ng trơn ư t, sương mù), a hình mi n núi ngư i lái xe ph i cho xe ch y v i t c phù h p, th p hơn t c t i a quy nh t i b ng 2. 2.5. nơi có bi n báo "T c t i a cho phép" mà s ghi trên bi n báo l n hơn t c t i a quy nh t i b ng 1 và b ng 2 thì ngư i lái xe ch ư c i u khi n phương ti n lưu hành v i t c t i a quy nh t i b ng 1 và b ng 2. 2.6. T c lưu hành trên ư ng i v i các lo i xe như máy kéo xe công c ng, xe lam, xe lôi, xe xích lô máy, xe ba gác máy và các lo i xe khác hi n ang ư c phép ho t ng trong ph m vi a phương do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh nhưng không ư c vư t quá 30 km/h. 3. T C VÀ KHO NG CÁCH GI A CÁC XE CƠ GI I LƯU HÀNH TRÊN Ư NG CAO T C 3.1. Khi ch y trên ư ng cao t c, ngư i lái xe không ư c i u khi n phương ti n lưu hành vư t quá t c t i a cho phép và th p dư i t c t i thi u quy nh i v i t ng ư ng, làn ư ng ư c ghi trên bi n báo ho c sơn k trên m t ư ng. 3.2. Trên làn ư ng cao t c, tr làn nh p và làn tách dòng, ngư i lái xe ph i luôn duy trì kho ng cách an toàn v i xe ang ch y phía trư c. Khi m t ư ng khô ráo thì kho ng cách an toàn ng v i t ng t c quy nh t i b ng 3. B ng 3. Kho ng cách an toàn t i thi u gi a các phương ti n cơ gi i ang lưu hành trên ư ng b T c lưu hành Kho ng cách an toàn t i thi u (km/h) (mét) n 60 30 Trên 60 n 70 35 Trên 70 n 80 45 Trên 80 n 90 55 Trên 90 n 100 65 Trên 100 n 110 75 Trên 110 n 120 90
  5. Trư ng h p i u ki n th i ti t không bình thư ng (tr i mưa, ư ng trơn ư t, sương mù), thì ngư i lái xe ph i i u ch nh kho ng cách an toàn thích h p l n hơn kho ng cách an toàn t i thi u quy nh t i b ng 3. 4. T CH C TH C HI N 4.1. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n các cơ quan qu n lý ư ng b th c hi n Quy nh này. 4.2. Cơ quan qu n lý ư ng b có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra và l p t y các báo hi u v t c và kho ng cách theo quy nh c a i u l Báo hi u ư ng b . 4.3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh, các Khu qu n lý ư ng b , các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và l c lư ng ki m soát giao thông c n báo cáo B Giao thông v n t i qua C c ư ng b Vi t Nam nghiên c u b sung, s a i k p th i.
Đồng bộ tài khoản