Quyết định 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  170/2003/Q§­T T g   n g µ y 14  th¸ng 8 n¨ m  2003 V Ò  “ C h Ý n h  s¸ch u  ® ∙i  h ë n g  th ô v¨n h ã a" Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; Nh»m   ùc  Ön  th hi NghÞ  quyÕt Trung  ng  Çn  ¬ l thø  Ban  Êp   µnh   5  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  éng  C s¶n  Öt Nam   Vi   kho¸ VIIIvÒ   'X©y  ùng  µ    ' d v ph¸ttr Ón   i n Òn    ãa  ÖtNam     Õn,®Ë m     v¨n h Vi   tiªnti   ®µ b¶n  ¾c  ©n  éc' ; s d t' X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin, quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ýnh  h "Ch s¸ch  ®∙ihëng  ô v¨n ho¸"®èi víim ét  è  u    th           s ®èit ngthuécdiÖn  Ýnh    ®∙i  î     ch s¸ch u  . §i Ò u    ®èit ng® îchëng  Ýnh    ®∙ihëng  ôv¨nhãa  åm: 2. C¸c   î     ch s¸chu    th     g 1. Nh ©n  ©n        Æc   Ötkhã    d ë c¸c x∙® bi   kh¨n miÒn  óivµ  ïng s©u, vïng xa    n  v       ® îcquy  nh    ®Þ trong Ch ¬ng  ×nh 135  ña  Ýnh  ñ.   tr   c Ch ph 2.Ng êicã      c«ng  íi v  c¸ch m¹ng:   a) C¸n  é    µnh    b l∙oth c¸ch m¹ng;c¸n bé  ' iÒnkhëinghÜa''       't     . b) Th©n  ©n  ÖtsÜ.   nh li   c) Anh  ïng  ùc îng  ò    h L l v trang,Anh  ïng    h Lao  ng,  µ   Ñ   Öt Nam   ®é B m Vi   anh  ïng. h d) Th¬ng    binh,ngêihëng  Ýnh      ch s¸ch nh  ¬ng    th binh,bÖnh    binh. ®) C¸c  i îng  îc ch¨m  ãc  ¹    ¬  ë  ®è t ®   s t i c s nu«i dìng,®iÒu  ìng  ¬ng, c¸c     d th   b Önh binh vµ  êicã    ng   c«ng. 3.Ng êithuéc diÖn  Ýnh        ch s¸ch x∙héi:    a) Ng êitµn tËt, êigiµc«  n.       ng     ®¬ b) C¸c  i t ng ® îcch¨m  ãc  ¹ c¬  ë    ®è  î     s t   s b¶o  î   éi. i tr  h x∙ c)Häc    sinhc¸ctr ng      ê phæ   th«ng  ©n  écnéitró. d t    §i Ò u    ÷ng  ¹t®éng    ãa    ùc hiÖn  Ýnh  3. Nh ho   v¨n h ®Ó th   ch s¸ch u  ∙ih­  ®  ëng  ô v¨n hãa  th     bao  å m: g ­BiÓu  Ôn  Ö   Ët, Õu    di ngh thu   chi phim  ùa  nh hoÆc   b¨ng  ×nh. h
  2. 2 ­Th  Ön.   vi ­Th«ng   u  ng; tr Ónl∙m.   tinl ®é   i   ­B¶o  µng,ditÝch.   t    §i Ò u 4. C¸c  i îng  îc quy  nh  ¹i§iÒu  ® îc Nhµ   íc  ®∙ië  ®è t ®   ®Þ t  2    n u    møc  èi Óu nh  t  thi   sau: 1. §èi víi®èi îng       t quy  nh  ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  1  2  Quy Õt  nh   µy  ®Þ n trongm ét    n¨m  îcxem   Ôn  Ý: ®  mi ph a) ChiÕu    phim  ùa  nh hoÆc   b¨ng  ×nh  lÇn  µ  Óu  Ôn  Ö   Ët02  h 04  v bi di ngh thu   lÇn. b)  éi th«ng   u  ng  Óu  Ôn  lÇn  µ  iÓn l∙m  tØnh, thµnh  §  tinl ®é bi di 04  v tr   do    phè  chøc u  ng  lÇn. tæ  l ®é 02  2.C¸c  i t ng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®è  î   ®Þ t  i 2  2  Quy Õt  nh: ®Þ a)  èi víic¸c ®èi  îng  §     t nªu  ¹    iÓ m     c, d  t ic¸c ® a, b,    kho¶n  §iÒu  cña  2  2  quyÕt ®Þnh, trongm ét        n¨m: ­§îcSë      V¨n     ho¸ ­Th«ng    tin(hoÆc  n  Þ  îcñy  Öm)  êi  ®¬ v ®   nhi m xem  phim  nhùa  hoÆc  b¨ng  ×nh, xem   Óu  Ôn  h   bi di nghÖ   Ët 04  Çn; tham  thu   l   quan    b¶o tµng,di tÝch,c«ng  ×nh       tr v¨n ho¸  c¬  do  quan  µ   íc hoÆc   chøc    éi Nh n   tæ  x∙ h   thùc hiÖn    a  µn  lÇn.   trªn®Þ b 02  ­ §îcgi¶m     50%     Ð   Ön  µnh  gi¸v hi h trong tr ng  îp tæ    ê h   chøc  Ëp  Ó  t th tham  gia xem  phim, biÓu  Ôn    di nghÖ   Ët,tham  thu   quan b¶o  µng, di tÝch  c¬  t    do  quan  µ   ícvµ  chøc    éithùc hiÖn    a  µn. Nh n   tæ  x∙h     trªn®Þ b b)  èi víic¸c ®èi îng  §     t quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® ® kho¶n  §iÒu  cña  Õt  2  2  quy ®Þnh   ×  îc tæ  th ®   chøc  xem  phim  ùa  nh hoÆc  b¨ng  ×nh, xem   Óu  Ôn  h   bi di nghÖ   Ët 04; xem   ng  µy  thu     tr b chuyªn   u  ng  ña  ®Ò l ®é c B¶o  µng  c¬  t do  quan  Nhµ  íchoÆc  chøc    éithùchiÖn    a  µn    Çn. n  tæ  x∙h     trªn®Þ b 02 l 3.§èivíi   i t ngquy  nh  ¹kho¶n  §iÒu  cña  Õt  nh  µy  ­       ®è  î   c¸c ®Þ t  i 3  2  Quy ®Þ n ® îcNhµ  ícu  ∙itrªnc¬  ë  ùnguyÖn    n   ®     s t  tham  : gia a) Ng êitµn  Ët,ngêigiµ c«  n  îcSë       t      ®¬ ®   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin(hoÆc  n   ®¬ vÞ   îc ñy  Ö m)  êi  ®   nhi m xem   phim  ùa  nh hoÆc  b¨ng  ×nh,  h xem   Óu  Ôn  bi di nghÖ   Ët04  Çn/n¨m. thu   l   §îc gi¶m    50%     Ð   Ön  µnh  gi¸v hi h trong  êng  îp  chøc  Ëp  Ó  tr h tæ  t th xem   phim hoÆc   b¨ng  ×nh, xem   Óu  Ôn  Ö   Ët,tham  h   bi di ngh thu   quan b¶o  µng,di t    tÝch  c¬  do  quan  µ   íchoÆc   chøc    éithùc hiÖn    a  µn. Nh n   tæ  x∙h     trªn®Þ b b) §èivíi   i t ng ® îcch¨m  ãc  ¹ c¸cc¬  ë        ®è  î     c¸c s t     s b¶o  î   éivµ  äc  i tr  h   h sinh x∙   c¸c tr ng    ê phæ   th«ng  ©n  éc néitró® îctæ  d t         chøc  xem  phim  ùa  nh hoÆc   b¨ng  h×nh, xem   Óu  Ôn    bi di nghÖ   Ët 04  Çn/n¨m; ® îc tham  thu   l    quan b¶o  µng    t di tÝch,c«ng  ×nh    tr v¨n  ãa, tr Ón l∙m  h   i   hoÆc   iÓn l∙m u  ng  tr   l ®é theo  ×nh  h thøc  tËp  Ó  lÇn/n¨m  th 02  4.§èivíi     Òn  ói, ïng s©u, vïng xa  n   Õt        x∙mi c¸c n  v      ®Õ h n¨m  2005: a) §¶m  b¶o  ùc  Ön  ©n  th hi lu chuyÓn  s¸ch b¸o  õ h Ö   èng    Ön  Êp  t   th th vi c trªnxuèng  Ö   èng    Ön  Êp    ñ s¸ch c¬  ë. §¶m     h th th vi c x∙,t     s  b¶o 35%   è    ã    s x∙ c th
  3. 3 viÖn  Êp    ¹t®éng  õng©n  c x∙ho   t  s¸ch nhµ  ícvµ    n   65%   è    s x∙cßn  ¹cã  ñs¸ch c¬  l  t   i   së hoÆc   iÓ m   c  ® ®ä s¸ch b¸o.   b) §èivíi     Æc   Ötkhã        x∙® c¸c bi   kh¨n ®¶m     b¶o  Êp  µng  ch n¨m  ®Ç u   10  s¸ch  ph¸p luËt, ®Ç u      10  s¸ch phæ   Õn  Õn    bi ki thøc ph¸ttr Ónkhoa  äc     i   h c«ng  Ö     ngh ë n«ng th«n vµ  ã  t  Êt 10  ¹ b¸o,t¹pchÝ.   c Ý nh   lo i      §i Ò u  5. Kinh  Ý     ùc  Ön  Ýnh  ph ®Ó th hi ch s¸ch  µy  îc c©n  i  õ n ®  ®è t   nguån kinh  Ý   ù  ph s nghiÖp  v¨n  ãa  h th«ng    µng  tinh n¨m  µ  ån  v ngu kinh  Ý  ph cña    ¬ng  ×nh m ôc    ùc hiÖn  ¹ ®Þa  ¬ng  îcph©n  Êp    c¸cCh tr   tiªuth   ti   ph ®  c chitheo  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h Nhµ   íckhuyÕn  Ých,t¹om äi  iÒu  Ön  Ën  î ®Ó     chøc,c¸ n  kh    ® ki thu l  i c¸c tæ     nh©n  trong nícvµ  ícngoµitµitrî     n       kinh phÝ    hay  Ön  Ëtvµ  hi v   tham    chøc  giatæ  c¸c ho¹t®éng  hãa  ïhîp víi    v¨n  ph       phong  ôctËp  t   qu¸n,tuæit¸c  Ó  Êt vµ       , th ch   tinh thÇn  ña    it ng® îchëng  Ýnh    ®∙ihëng  ôv¨nho¸. c c¸c®è  î     ch s¸chu    th     §i Ò u      6. Tæ chøc  ùchiÖn: th   1.Bé    V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin: a) Chñ   ×phèihîp víi é   µi chÝnh  íng dÉn    é, ngµnh,®Þa  ¬ng    tr        T  B h  c¸c B     ph tæ chøc  ùchiÖn  Õt  nh, trong®ã   ó  äng®Õ n   ù    th   Quy ®Þ     ch tr   s t«nvinh,u  ∙itrong  ®    tæ chøc  ùchiÖn  Ýnh    ivíi   it ng® îcquy  nh  ¹kho¶n  §iÒu  th   ch s¸ch®è     ®è  î     ®Þ t   c¸c i 2  2  ña  Õt  nh  µy. c Quy ®Þ n b)  èi  îp  íic¸c  é,  µnh  µ  Ph h v   B ng v c¸c  a   ¬ng  Õp  ôc  ùc  Ön  ®Þ ph ti t th hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1637/Q§­ TTg  ngµy  th¸ng 12 n¨m   31  2001 cña Thñ   íng t  ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Êp  ét  è  ¹ b¸o,t¹pchÝ  ph v vi c m s lo i       cho  ïng d©n  écthiÓu  è  µ  v  t  sv miÒn  ói. n c) Phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  ång  Ðp  ùc  Ön  Ýnh      v    ng   ph l gh th hi ch s¸ch u  ∙ihëng  ô v¨n hãa   ®  th     trong c¸cCh ¬ng  ×nh m ôc    ã  ªnquan  µ       tr   tiªuc li   v c¸c Ch ¬ng  ×nh kinhtÕ     éitrªn®Þa  µn. tr     ­x∙h     b  Phèihîp víi é  èc        Qu phßng  chøc  ùc hiÖn  Ýnh  B tæ  th   ch s¸ch nµy    ÷ng    ë nh ®Þa  µn  ¬ilùcl ng v¨n hãa  b n    î     kh«ng  ã  iÒu  Ön  chøc  ùc hiÖn. c® ki tæ  th   d)  èi hîp  íic¸c Bé:  Ph   v    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Quèc  v X∙    phßng,  Uû   ban  © n   éc vµ  û   D t   U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Óm    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  µ  ã  Ön  ki trat h th   v c bi ph¸p gi¶iquyÕt  Þp  êinh÷ng     k th   khã  kh¨n  íng  ¾ c   v m ph¸tsinh trong qu¸  ×nh  chøc  ùc hiÖn  Ýnh        tr tæ  th   ch s¸ch  nµy;tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  µng    h      t  ph h n¨m.  2. C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  û     thu Ch ph v U ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ trong ph¹m      vichøc  n¨ng  nhiÖ m   ô  ña  × nh  ã  vc m c tr¸chnhiÖ m   èihîp víi é     ph       V¨n  ãa    B h ­ Th«ng    tintrong  viÖc  chøc  ùc hiÖn  tæ  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  4. 4 §i Ò u 7.  Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng    b¸o. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản