Quyết định 170/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 170/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 170/2005/QĐ-UB về việc bãi bỏ quy định việc xác nhận có nơi để xe, hợp đồng trông giữ xe để được đăng ký xe ô tô do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 170/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 170/2005/Q -UB Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C BÃI B QUY NNH VI C XÁC NH N CÓ NƠI XE, H P NG TRÔNG GI XE Ư C ĂNG KÝ XE Ô TÔ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c lu t T ch c H ND và UBND; - Căn c Lu t Giao thông ư ng b ; - Căn c ý ki n c a T công tác 23 c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 131/PG- CCHC ngày 23/8/2005; - Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chính t i văn b n s 1954/GT T ngày 01/11/2005 và Giám c Công an Thành ph t i văn b n s 1280/CAHN-PC26 ngày 02/11/2005, QUY T NNH i u I: Bãi b quy nh t i Quy t nh s 01/2004/Q -UB ngày 06/01/2004 c a UBND Thành ph quy nh vi c xác nh n có nơi xe, h p ng trông gi xe ư c ăng ký xe ô tô. i u II: Công an Thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n và thông báo cán b , nhân dân bi t. i u III: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành ph , Giám c Công an Thành ph , Giám c S Giao thông công chính, Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n, các cá nhân, ơn v và các S , Ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M UBND THÀNH PH HÀ N I KT CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản