Quyết định 1706/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
4
download

Quyết định 1706/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1706/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Dương giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1706/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 1706/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN HOÀI DƯƠNG GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Thông tấn xã Việt Nam tại văn bản số 93/TTr-TTX, ngày 23 tháng 9 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3316/TTr-BVN, ngày 09 tháng 10 năm 2009, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Trung tâm Nghe nhìn thông tấn của Thông tấn xã Việt Nam, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và ông Nguyễn Hoài Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tổ chức Trung ương; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản