Quyết định 171/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định 171/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 171/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 171/2004/QĐ-TTg

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 171/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 171/2004/Q -TTG NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2004 V VI C PHÊ DUY T ÁN I M I CƠ CH QU N LÝ KHOA H C VÀ CÔNG NGH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 22 tháng 6 năm 2000; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t " án i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh " kèm theo quy t nh này. i u 2. T ch c th c hi n B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n án i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh . H ng năm, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i báo cáo v tình hình th c hi n i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh c a cơ quan và a phương mình t i B Khoa h c và Công ngh t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
 2. ÁN I M I CƠ CH QU N LÝ KHOA H C VÀ CÔNG NGH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 171/2004/Q -TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) M U Khoa h c và công ngh là n n t ng và ng l c Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá và phát tri n b n v ng t nư c. ng và Nhà nư c ta ã s m xác nh vai trò then ch t c a cách m ng khoa h c và k thu t. Trong th i gian qua, c bi t là trong th i kỳ i m i, nhi u văn b n quan tr ng v nh hư ng chi n lư c và cơ ch , chính sách phát tri n khoa h c và công ngh ã ư c ban hành: Ngh quy t H i ngh Trung ương 2 khoá VIII (1996); K t lu n c a H i ngh Trung ương 6 khoá IX (2002); Lu t Khoa h c và Công ngh (2000); Chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh Vi t Nam n năm 2010 (2003); và nhi u chính sách c th khác v xây d ng ti m l c và i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh . Nh s quan tâm c a ng, Nhà nư c và c bi t là s c g ng c a i ngũ cán b khoa h c và công ngh , ho t ng khoa h c và công ngh ã có bư c chuy n bi n, t ư c m t s ti n b và k t qu nh t nh, óng góp tích c c vào s phát tri n kinh t , xã h i, b o m an ninh, qu c phòng c a t nư c. Tuy nhiên, ho t ng khoa h c và công ngh c a nư c ta hi n nay v n chưa áp ng yêu c u c a s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c, nh t là trong xu th h i nh p kinh t qu c t và s phát tri n kinh t tri th c trên th gi i. i h i ng l n th IX ã ch ra nh ng h n ch cơ b n c a ho t ng khoa h c và công ngh hi n nay là: "Chưa th c s g n k t v i nhu c u và ho t ng c a các ngành kinh t , xã h i; ch m ưa vào ng d ng nh ng k t qu ã nghiên c u ư c; trình khoa h c và công ngh c a ta còn th p nhi u so v i các nư c xung quanh; năng l c t o ra công ngh m i còn r t có h n. Các cơ quan nghiên c u khoa h c ch m ư c s p x p cho ng b , còn phân tán, thi u ph i h p, do ó t hi u qu th p. Các vi n nghiên c u và các doanh nghi p, các trư ng i h c chưa g n k t v i nhau. Vi c u tư xây d ng cơ s v t ch t - k thu t thi u t p trung và d t i m cho t ng m c tiêu. Cán b khoa h c và công ngh có trình cao tuy còn ít, song chưa ư c s d ng t t." M c tiêu c a Chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh Vi t Nam n năm 2010 là: "T p trung xây d ng n n khoa h c và công ngh nư c ta theo hư ng hi n i và h i nh p, ph n u t trình trung bình tiên ti n trong khu v c vào năm 2010, ưa khoa h c và công ngh th c s tr thành n n t ng và ng l c Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c." t ư c m c tiêu phát tri n khoa h c và công ngh nư c ta n năm 2010, ph i i m i m nh m cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh , t o bư c chuy n bi n căn b n trong qu n lý khoa h c và công ngh theo hư ng phù h p v i cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, v i c thù c a ho t ng khoa h c và công ngh , v i yêu c u ch ng h i nh p kinh t qu c t , nh m nâng cao rõ r t ch t lư ng, hi u qu ho t ng khoa h c và công ngh ; tăng cư ng và s d ng có hi u qu ti m l c khoa h c và công ngh .
 3. án i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh t p trung vào các gi i pháp ch y u: (1) Hoàn thi n cơ ch xây d ng và t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ; (2) i m i cơ ch qu n lý và ho t ng c a các t ch c khoa h c và công ngh ; (3) i m i cơ ch , chính sách u tư tài chính cho ho t ng khoa h c và công ngh ; (4) i m i cơ ch qu n lý nhân l c khoa h c và công ngh ; (5) Phát tri n th trư ng công ngh ; (6) Hoàn thi n cơ ch ho t ng c a b máy qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh . I. TH C TR NG CƠ CH QU N LÝ KHOA H C VÀ CÔNG NGH HI N NAY 1. Nh ng i m i bư c u Cùng v i quá trình i m i cơ ch kinh t , trong nh ng năm qua, cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh t ng bư c ư c i m i và t ư c m t s k t qu bư c u. Vi c xây d ng và t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ư c i m i theo hư ng có tr ng tâm, tr ng i m, bám sát hơn các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i. Các chương trình, tài Nhà nư c ư c b trí t p trung hơn, kh c ph c m t bư c tình tr ng phân tán, dàn tr i, cân i hơn gi a khoa h c t nhiên và công ngh v i khoa h c xã h i và nhân văn. Cơ ch tuy n ch n t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh theo nguyên t c c nh tranh, dân ch , bình ng và công khai bư c u ư c áp d ng, góp ph n nâng cao ch t lư ng th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh . Cơ ch qu n lý các t ch c khoa h c và công ngh ã t ng bư c ư c i m i theo hư ng xã h i hoá và g n k t v i s n xu t, kinh doanh. Các t ch c và cá nhân thu c m i thành ph n kinh t có quy n thành l p các t ch c khoa h c và công ngh . Ph m vi ho t ng c a các t ch c này ư c m r ng t nghiên c u, ào t o, n s n xu t và d ch v khoa h c và công ngh . ã xu t hi n nhi u t ch c khoa h c và công ngh ngoài nhà nư c, nhi u cơ s s n xu t trong các vi n nghiên c u, trư ng i h c, góp ph n ưa nhanh k t qu nghiên c u vào s n xu t. Cơ ch , chính sách tài chính cho khoa h c và công ngh ã ư c i m i theo hư ng tăng d n t l chi cho khoa h c và công ngh trong t ng chi ngân sách nhà nư c và a d ng hoá ngu n u tư phát tri n khoa h c và công ngh . Vi c c p kinh phí n nhà khoa h c ã ư c c i ti n m t bư c trên cơ s tuy n ch n theo nguyên t c c nh tranh và gi m b t các khâu trung gian không c n thi t. Quy n t ch v tài chính bư c u ư c tri n khai áp d ng i v i các t ch c khoa h c và công ngh công l p. Cơ ch qu n lý nhân l c ư c i m i theo hư ng m r ng hơn quy n ch ng cho cán b khoa h c và công ngh trong vi c ký k t h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , trong ho t ng kiêm nhi m và ho t ng h p tác qu c t . Ch h p ng lao ng ã ư c m r ng hơn i v i các t ch c khoa h c và công ngh . ã áp d ng m t s hình th c tôn vinh, khen thư ng i v i cán b khoa h c và công ngh . Các th ch h tr cho phát tri n th trư ng công ngh ã bư c u ư c hình thành. Các quy nh pháp lý v h p ng khoa h c và công ngh , ho t ng chuy n giao công ngh , s h u trí tu ã ư c ban hành t o i u ki n cho vi c thương m i hoá các
 4. thành qu khoa h c và công ngh . Ch công ngh - thi t b ã ư c t ch c nhi u a phương và ph m vi qu c gia, hình thành kênh giao d ch th trư ng thúc Ny ho t ng mua bán thi t b và các s n phNm khoa h c và công ngh . Vi c phân công, phân c p trong qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh ã ư c c i ti n m t bư c thông qua vi c hoàn thi n t ch c b máy, quy nh ch c năng, nhi m v và trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Nh ng k t qu i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh v a qua ã góp ph n t o nên thành t u chung c a n n khoa h c và công ngh ư c i h i ng toàn qu c l n th IX ánh giá "... khoa h c xã h i và nhân văn, khoa h c t nhiên và công ngh chuy n bi n tích c c, g n bó hơn v i phát tri n kinh t , xã h i." 2. Nh ng y u kém và nguyên nhân M c dù ã có nh ng ti n b nh t nh, cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh nư c ta hi n nay còn chưa ư c i m i cơ b n, còn chưa phù h p v i cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, v i c thù c a ho t ng khoa h c và công ngh trong xu th toàn c u hoá và h i nh p kinh t qu c t . Vi c xác nh và t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh chưa th c s xu t phát t các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i. Chưa nh rõ quy n h n, trách nhi m c a các ngành, các c p trong vi c xác nh nhi m v khoa h c và công ngh . Thi u cơ ch h u hi u kh c ph c tình tr ng trùng l p nhi m v khoa h c và công ngh gi a các ngành, các c p, các a phương. Tiêu chuNn l a ch n và vi c l a ch n chuyên gia tham gia các h i ng tư v n xác nh, tuy n ch n t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh , ánh giá k t qu nghiên c u còn b t c p. Công tác ánh giá k t qu nghiên c u chưa tương h p v i chuNn m c qu c t . Cơ ch qu n lý các t ch c khoa h c và công ngh chưa phù h p v i c thù c a lao ng sáng t o và cơ ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Thi u quy ho ch các t ch c khoa h c và công ngh áp ng yêu c u phát tri n các ngành, lĩnh v c khoa h c và công ngh tr ng i m và nhu c u phát tri n kinh t , xã h i. Các t ch c khoa h c và công ngh c a Nhà nư c chưa ư c th c hi n y quy n t ch v k ho ch, tài chính, nhân l c và h p tác qu c t phát huy tính năng ng, sáng t o và g n k t gi a nghiên c u, ào t o và s n xu t, kinh doanh. Chưa xây d ng ư c các tiêu chí c th ánh giá ch t lư ng và hi u qu c a ho t ng khoa h c và công ngh nói chung và các t ch c khoa h c và công ngh nói riêng. Cơ ch , chính sách tài chính chưa t o ng l c và i u ki n thu n l i cho t ch c, cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh . Cơ ch tài chính còn chưa t o ra s t ch cao i v i các t ch c khoa h c và công ngh . u tư t ngân sách nhà nư c cho khoa h c và công ngh còn dàn tr i, thi u t p trung cho các lĩnh v c, công trình tr ng i m. Thi u bi n pháp h u hi u huy ng các ngu n v n ngoài ngân sách nhà nư c cho khoa h c và công ngh . Thi u các ngu n v n u tư m o hi m khuy n khích nghiên c u, ng d ng công ngh cao vào s n xu t, kinh doanh. Cơ ch qu n lý cán b khoa h c và công ngh chưa t o ng l c phát huy năng l c sáng t o c a cán b khoa h c và công ngh . Ch m chuy n i t ch công ch c
 5. sang ch viên ch c và h p ng, chưa t o i u ki n thu n l i cho vi c lưu chuy n và i m i cán b . Thi u cơ ch , bi n pháp c th xây d ng và nâng cao vai trò c a i ngũ cán b khoa h c và công ngh u ngành và các t p th khoa h c và công ngh m nh. Ch ti n lương còn b t h p lý, không khuy n khích cán b toàn tâm v i s nghi p khoa h c và công ngh . Chưa có các chính sách c th khuy n khích m nh l c lư ng khoa h c và công ngh ngoài nư c tham gia óng góp vào s nghi p phát tri n t nư c. Th trư ng công ngh còn nh bé, ch m phát tri n. Ho t ng mua, bán công ngh và lưu thông các k t qu nghiên c u còn r t h n ch do thi u nhi u tác nhân quan tr ng, các y u t c u thành th trư ng và các quy nh pháp lý c n thi t. Ph n l n các k t qu nghiên c u còn d ng ph m vi phòng thí nghi m, chưa t o ra ư c nhi u công ngh hoàn ch nh có th thương m i hoá. Chưa chú tr ng vi c mua sáng ch công ngh c a các nư c tiên ti n i m i công ngh . Quy nh v quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh chưa khuy n khích các t ch c th c hi n nghiên c u quan tâm khai thác, thương m i hóa các k t qu nghiên c u ư c t o ra b ng kinh phí t ngân sách nhà nư c. Hi u l c th c thi pháp lu t v s h u trí tu th p. Năng l c c a các t ch c trung gian, môi gi i công ngh còn y u chưa th t s áp ng vai trò c u n i gi a cung và c u. Qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh còn chưa i m i k p v i yêu c u chuy n sang kinh t th trư ng. Thi u cơ ch c th i u ph i ho t ng qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh . H th ng các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý nhà nư c i v i ho t ng khoa h c và công ngh còn thi u, chưa c th , thi u ng b , l c h u so v i th c ti n, nhi u quy nh không kh thi. Thi u phân công, phân c p rõ ràng v quy n h n và trách nhi m gi a các B , ngành và gi a trung ương v i a phương. Nh ng y u kém nêu trên là do nh ng nguyên nhân ch y u sau ây: M t là, quan i m khoa h c và công ngh là n n t ng và ng l c phát tri n t nư c ã ư c kh ng nh trong các Ngh quy t c a ng, nhưng chưa ư c quán tri t y chuy n thành hành ng th c t c a các c p chính quy n, các B , ngành, a phương trong xây d ng và t ch c th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i. Nhi u ch trương, chính sách c a ng và Chính ph v phát tri n khoa h c và công ngh ch m ư c th ch hoá b ng các văn b n quy ph m pháp lu t áp ng nhu c u i m i trong th c ti n; lãnh o các c p thi u kiên trì, kiên quy t trong t ch c và ch o th c hi n i m i qu n lý khoa h c và công ngh . Hai là, ch m i m i tư duy, phương pháp qu n lý khoa h c và công ngh trong i u ki n chuy n sang kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa và h i nh p kinh t qu c t . Chưa làm rõ trách nhi m c a Nhà nư c v u tư phát tri n i v i m t s ho t ng khoa h c và công ngh như nghiên c u cơ b n, nghiên c u mang tính công ích, nghiên c u chi n lư c, chính sách phát tri n v.v...; chưa có cơ ch , chính sách phù h p i v i các ho t ng khoa h c và công ngh c n và có th v n d ng cơ ch th trư ng như ho t ng nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh , d ch v khoa h c và công ngh .
 6. Chưa tách bi t qu n lý hành chính nhà nư c v i ho t ng s nghi p d n n tình tr ng các cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p th c hi n nhi m v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . Thi u cơ ch h u hi u v thanh tra, ki m tra và quy nh trách nhi m rõ ràng trong ho t ng khoa h c và công ngh . Ba là, chưa coi tr ng t ng k t th c ti n các i n hình tiên ti n. Trong nh ng năm g n ây, v i s năng ng sáng t o c a các t ch c khoa h c và công ngh , ã xu t hi n nhi u i n hình t t v g n k t gi a nghiên c u khoa h c v i s n xu t, nhưng chưa ư c t ng k t k p th i nhân r ng. B n là, cơ ch qu n lý kinh t hi n nay còn duy trì s bao c p gián ti p c a Nhà nư c thông qua các ưu ãi, c quy n trong nhi u lĩnh v c, khi n cho các doanh nghi p nhà nư c ít quan tâm n nghiên c u, ng d ng và i m i công ngh nâng cao năng l c c nh tranh. Năng l c khoa h c và công ngh c a doanh nghi p còn b t c p, thi u i ngũ cán b khoa h c và công ngh trong các doanh nghi p làm c u n i cho ng d ng các k t qu nghiên c u vào s n xu t. H th ng tài chính, ti n t kém phát tri n cũng không t o i u ki n cho doanh nghi p t huy ng ư c ngu n v n u tư cho khoa h c và công ngh . II. M C TIÊU, QUAN I M VÀ NGUYÊN T C TI P T C I M I CƠ CH QU N LÝ KHOA H C VÀ CÔNG NGH 1. M c tiêu a) M c tiêu chung: T nay n năm 2010, ti p t c i m i, t o bư c chuy n bi n cơ b n trong qu n lý khoa h c và công ngh phù h p v i cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, v i yêu c u ch ng h i nh p kinh t qu c t và c thù c a ho t ng khoa h c và công ngh , nh m nâng cao rõ r t ch t lư ng, hi u qu ho t ng và tăng cư ng ti m l c khoa h c và công ngh , ph c v c l c cho s nghi p phát tri n b n v ng v i t c nhanh c a t nư c. b) M c tiêu c th : - Hoàn thi n h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t th c hi n i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh . - Hoàn thi n cơ ch xác nh và t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh g n v i nhu c u phát tri n kinh t - xã h i và cơ ch ánh giá ho t ng khoa h c và công ngh d a trên tiêu chuNn ch t lư ng khoa h c và hi u qu kinh t - xã h i. - Th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a các t ch c khoa h c và công ngh công l p; hoàn thành vi c thí i m và t ng k t rút kinh nghi m nhân r ng vi c chuy n các t ch c nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh sang ho t ng theo cơ ch doanh nghi p. - Ph n u t t l 50/50 gi a kinh phí u tư cho khoa h c và công ngh t ngu n kinh phí ngân sách nhà nư c và ngu n ngoài ngân sách nhà nư c trên cơ s áp d ng các bi n pháp h u hi u a d ng hoá ngu n v n u tư cho ho t ng khoa h c và
 7. công ngh ; i m i cơ b n cơ ch tài chính t o thu n l i cho t ch c, cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh . - Hoàn thành cơ b n các th ch h tr phát tri n th trư ng công ngh , thúc Ny mua bán, chuy n giao và i m i công ngh . - Th c hi n các chính sách tr ng d ng, tôn vinh nhân tài trong ho t ng khoa h c và công ngh . - Th c hi n c i cách hành chính, phân công, phân c p và nâng cao vai trò i u ph i c a Chính ph nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a b máy qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh . 2. Quan i m Vi c i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh c n th c hi n theo các quan i m sau ây: a) Chuy n m nh qu n lý khoa h c và công ngh t cơ ch hành chính, bao c p sang cơ ch th trư ng; tách bi t qu n lý gi a khu v c hành chính và khu v c s nghi p trong h th ng khoa h c và công ngh . b) Ny m nh xã h i hoá, t o môi trư ng bình ng cho m i t ch c, cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh . c) G n k t ch t ch s n xu t, kinh doanh v i nghiên c u, ào t o; doanh nghi p óng vai trò là trung tâm ng d ng và i m i công ngh . d) Phát huy dân ch , nâng cao tính sáng t o trong nghiên c u khoa h c, c bi t là trong khoa h c xã h i và nhân văn. ) Ny m nh h i nh p, h p tác qu c t ho t ng khoa h c và công ngh , ti p thu có ch n l c tri th c khoa h c, chuy n giao công ngh , thu hút ngu n l c bên ngoài ph c v phát tri n khoa h c và công ngh . 3. Nguyên t c Vi c i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh trong th i gian t i ph i mb o các nguyên t c ch y u sau: a) B o m s ng b gi a i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh v i i m i cơ ch qu n lý kinh t , xã h i. b) Xây d ng h th ng cơ ch , chính sách rõ ràng và nh t quán, b o m s i u hoà, ph i h p, phân công, phân c p và quy nh rõ trách nhi m và quy n h n gi a các B , ngành, a phương trong qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh . c) Th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m, h p tác và c nh tranh lành m nh, t o ng l c m nh m v v t ch t và tinh th n cho các t ch c và cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh trong i u ki n kinh t th trư ng.
 8. d) L y ch t lư ng khoa h c - công ngh và hi u qu kinh t - xã h i làm tiêu chuNn ch y u ánh giá ho t ng khoa h c và công ngh ; ti n t i các tiêu chuNn ánh giá c a qu c t . )B o m tính kh thi, coi tr ng t ng k t th c ti n trong quá trình th c hi n. III. CÁC GI I PHÁP I M I CƠ CH QU N LÝ KHOA H C VÀ CÔNG NGH 1. Hoàn thi n cơ ch xây d ng và t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh Cơ ch xây d ng và t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ph i xu t phát t nhi m v phát tri n kinh t , xã h i c a qu c gia, c a các ngành, a phương m i th i kỳ. a) Phân công, phân c p rõ ràng trong xây d ng và t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh Chính ph quy t nh các nh hư ng phát tri n khoa h c và công ngh tr ng i m làm cơ s xác nh nhi m v khoa h c và công ngh c p nhà nư c, có t m quan tr ng qu c gia, mang tính liên ngành và dài h n, ph c v phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng và nâng cao năng l c khoa h c và công ngh qu c gia. Th tư ng Chính ph quy t nh các nhi m v khoa h c và công ngh tr ng i m c p nhà nư c, các nhi m v khoa h c - công ngh ph c v tr c ti p cho s ch o i u hành c a Chính ph . B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và cơ quan liên quan xây d ng và t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh này, l ng ghép v i các chương trình kinh t - xã h i. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy t nh nhi m v khoa h c và công ngh ph c v tr c ti p m c tiêu phát tri n c a mình, không trùng l p v i nhi m v khoa h c và công ngh c p nhà nư c. Cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph giúp B trư ng, Th trư ng cơ quan xây d ng và t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh thu c ph m vi qu n lý. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh nhi m v khoa h c và công ngh ch y u mang tính ng d ng, ph c v tr c ti p m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. Cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giúp Ch t ch U ban nhân dân xây d ng và t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh c a a phương. Các t ch c khoa h c và công ngh , các doanh nghi p, t ch c xã h i thu c m i thành ph n kinh t tham gia xây d ng và th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh c a Nhà nư c, t ch trong vi c xác nh nhi m v khoa h c và công ngh c a t ch c mình.
 9. Tăng cư ng s i u ph i c a Chính ph trong vi c xây d ng và t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh tránh s ch ng chéo và trùng l p. B Khoa h c và Công ngh giúp Chính ph t ch c th c hi n vi c i u ph i này. b) Hoàn thi n cơ ch xây d ng và t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh c a Nhà nư c Xác nh rõ các nhi m v khoa h c và công ngh ưu tiên các c p. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p t ch c vi c trao i gi a các vi n, trư ng, doanh nghi p và cơ quan ho ch nh chính sách xác nh các nhi m v ưu tiên. i v i các nhi m v khoa h c và công ngh mang tính ng d ng, xu t phát t nhu c u nâng cao ch t lư ng, hi u qu , s c c nh tranh c a các s n phNm, th c hi n cơ ch liên k t gi a t ch c khoa h c và công ngh v i cơ s áp d ng k t qu nghiên c u trong toàn b quá trình t xác nh nhi m v , t ch c th c hi n, ánh giá và ưa k t qu nghiên c u vào th c ti n. Áp d ng r ng rãi phương th c tuy n ch n t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh theo cơ ch c nh tranh, công khai, dân ch . Vi c giao tr c ti p cho t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ph i ư c th c hi n công khai d a trên các tiêu chí l a ch n rõ ràng. Hoàn thi n quy ch tuy n ch n t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . i m i căn b n công tác ánh giá ho t ng khoa h c và công ngh d a trên nh ng tiêu chuNn rõ ràng, c th , phù h p v i t ng lo i hình nghiên c u: i v i nghiên c u cơ b n ph i ánh giá b ng ch t lư ng khoa h c phù h p v i chuNn m c qu c t ; i v i nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh ph i l y hi u qu kinh t - xã h i c a vi c ng d ng trong th c ti n làm tiêu chuNn ch y u. Hoàn thi n các quy nh v thành l p và ho t ng c a các h i ng tư v n xác nh, tuy n ch n và ánh giá k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh , b o m tính c l p và khách quan c a h i ng. Xây d ng cơ s d li u v chuyên gia ánh giá, tiêu chuNn thành viên và cơ c u h i ng phù h p v i t ng lo i hình nghiên c u. c) ưa nhanh các k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh áp d ng vào th c ti n s n xu t và i s ng Cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh các c p có trách nhi m xây d ng và b o m th c hi n cơ ch ưa nhanh các k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh áp d ng vào th c ti n. T ch c và cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh có trách nhi m th c hi n các quy nh v lưu gi , b o m t, ph bi n và s d ng và chuy n giao k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh . Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t có trách nhi m u tư cho nghiên c u và i m i công ngh nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm hàng hoá, d ch v , tăng cư ng kh năng c nh tranh c a doanh nghi p. Nhà nư c ban hành các chính sách khuy n khích và thúc Ny các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t i m i công ngh . 2. i m i cơ ch qu n lý và ho t ng c a các t ch c khoa h c và công ngh
 10. i m i cơ ch qu n lý và ho t ng c a các t ch c khoa h c và công ngh nh m t o i u ki n thu n l i phát huy t i a tính ch ng, sáng t o và nâng cao hi u qu ho t ng c a t ch c, cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh ; xây d ng m t s t ch c khoa h c và công ngh c a Nhà nư c t trình tiên ti n trong khu v c thu c các lĩnh v c tr ng i m ư c xác nh trong Chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh n năm 2010; tăng cư ng m i liên k t gi a nghiên c u - ào t o - s n xu t. a) Th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m i v i các t ch c khoa h c và công ngh c a Nhà nư c ho t ng nghiên c u cơ b n, nghiên c u chi n lư c và chính sách, nghiên c u các lĩnh v c khoa h c và công ngh tr ng i m và m t s lĩnh v c khác do Nhà nư c quy nh T ch v ho t ng khoa h c và công ngh : các t ch c khoa h c và công ngh ph i có trách nhi m th c hi n t t các nhi m v Nhà nư c giao; ng th i t ch ti n hành các ho t ng khoa h c và công ngh khác theo quy nh c a pháp lu t (liên k t, h p tác, ký h p ng nghiên c u và d ch v khoa h c và công ngh , chuy n giao công ngh v.v...). T ch v tài chính: Nhà nư c m b o kinh phí ho t ng th c hi n nhi m v Nhà nư c giao theo phương th c khoán chi qu lương, ho t ng b máy và kinh phí th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . Các t ch c này ư c t ch trong vi c s d ng các ngu n thu khác t h p ng khoa h c và công ngh v i các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong nư c và nư c ngoài. T ch v qu n lý nhân s : th c hi n phân c p và trao quy n t ch nhân s cho t ch c khoa h c và công ngh c a Nhà nư c trên cơ s th c hi n ch viên ch c và h p ng lao ng i v i cán b khoa h c và công ngh . Cơ ch t ch v qu n lý nhân s ư c quy nh c th trong m c 4 " i m i qu n lý nhân l c khoa h c và công ngh " dư i ây. T ch v quan h h p tác qu c t : phân c p m nh hơn n a cho các t ch c khoa h c và công ngh trong vi c c cán b khoa h c và công ngh ra nư c ngoài, thuê chuyên gia nư c ngoài th c hi n nghiên c u, ào t o, tư v n khoa h c và công ngh và m nhi m ch c v qu n lý trong các t ch c khoa h c và công ngh thu c các lĩnh v c do Nhà nư c quy nh. Nhà nư c giao cho ngư i ng u các t ch c khoa h c và công ngh th c hi n quy n t ch và ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a t ch c. b) Chuy n các t ch c nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh sang ho t ng theo cơ ch doanh nghi p Chuy n các t ch c nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh có s n phNm g n v i th trư ng sang ho t ng theo m t trong các hình th c sau: doanh nghi p khoa h c và công ngh ; doanh nghi p; t ch c khoa h c và công ngh t trang tr i kinh phí. Doanh nghi p khoa h c và công ngh có quy n và nghĩa v sau ây: V ch c năng nhi m v :
 11. - Th c hi n các ho t ng khoa h c và công ngh , ào t o nhân l c khoa h c và công ngh theo quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh , Lu t Giáo d c và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. - T ch c s n xu t và kinh doanh s n ph m m i, d ch v khoa h c công ngh d a trên k t qu nghiên c u và phát tri n theo Lu t Doanh nghi p, Lu t Doanh nghi p nhà nư c. V t ch c: Các doanh nghi p khoa h c và công ngh ư c t ch c theo lo i hình Công ty có nhi u hình th c s h u (nhà nư c, t p th , tư nhân) ho c theo mô hình Công ty m - Công ty con, v i cơ c u g m: - Các ơn v nghiên c u và phát tri n có ch c năng nghiên c u phát tri n công ngh ; ti p nh n, thích nghi công ngh m i và t ch c chuy n giao công ngh này vào các ơn v s n xu t - kinh doanh bên trong ho c bên ngoài doanh nghi p khoa h c và công ngh . Giá tr sáng ch và giá tr công ngh chuy n giao c a các ơn v nghiên c u và phát tri n ư c tính vào v n i u l khi thành l p các ơn v s n xu t - kinh doanh ho c liên doanh, liên k t v i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. - Các ơn v s n xu t - kinh doanh ư c t ch c dư i d ng các lo i doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , ho t ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. B máy t ch c và cơ ch qu n lý c a doanh nghi p khoa h c và công ngh ư c xác nh phù h p v i ch c năng, nhi m v c a lo i hình doanh nghi p này. V qu n lý tài s n và tài chính: - Nhà nư c giao quy n s d ng và qu n lý toàn b tài s n cho các doanh nghi p khoa h c và công ngh chuy n i t các t ch c nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v giao tài s n cho doanh nghi p nhà nư c. - Doanh nghi p khoa h c và công ngh ph i trích ít nh t 2% doanh thu u tư cho ho t ng khoa h c và công ngh , k t khi có thu nh p và ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t. Nhà nư c h tr m t ph n qu lương và ho t ng b máy trong 3 năm k t khi có quy t nh chuy n i; h tr m t ph n v n c nh và lưu ng khi thành l p các công ty s n xu t - kinh doanh tr c thu c; có chính sách h tr cán b khoa h c và công ngh , viên ch c trong khi ch vi c, thuyên chuy n, ào t o l i, thôi vi c v.v... V qu n lý nhân l c và quan h h p tác, liên k t: - T ch trong vi c ký k t h p ng lao ng i v i cán b , viên ch c theo Lu t Lao ng, Lu t Khoa h c và Công ngh , Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p và các quy nh pháp lu t có liên quan. - Ch ng th c hi n các quan h h p tác qu c t v khoa h c và công ngh , kinh t , thương m i theo quy nh c a pháp lu t.
 12. T ch c nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh chuy n sang hình th c doanh nghi p, t ch c khoa h c và công ngh t trang tr i kinh phí: T ch c nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh chuy n sang hình th c doanh nghi p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p. Các t ch c chuy n i sang hình th c doanh nghi p ư c giao tài s n như i v i doanh nghi p khoa h c và công ngh và hư ng các ưu ãi v thu , phí, l phí và các ưu ãi khác như i v i doanh nghi p m i thành l p. T ch c khoa h c và công ngh t trang tr i kinh phí ho t ng theo Lu t Khoa h c và Công ngh . Các t ch c chuy n i này ư c Nhà nư c giao toàn b tài s n, ư c h tr qu lương và ho t ng b máy k t khi có quy t nh chuy n i. M c và th i gian h tr qu lương và ho t ng b máy ư c căn c vào k t qu ánh giá c a cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh có thNm quy n v ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a các t ch c chuy n i này. Vi c chuy n i các t nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh sang hình th c doanh nghi p khoa h c và công ngh , doanh nghi p, t ch c khoa h c và công ngh t trang tr i kinh phí ph i ư c ti n hành t ng bư c, có thí i m, t ng k t, rút kinh nghi m nhân r ng. c) Ny m nh vi c hình thành và phát tri n doanh nghi p khoa h c và công ngh cao Doanh nghi p khoa h c và công ngh cao là doanh nghi p khoa h c và công ngh ho t ng trong các lĩnh v c công ngh cao, áp ng các i u ki n do Nhà nư c nh kỳ công b . Nhà nư c khuy n khích các t ch c khoa h c và công ngh , t p th và cá nhân nhà khoa h c thành l p, liên doanh v i doanh nghi p thành l p doanh nghi p khoa h c và công ngh cao thông qua các chính sách ưu ãi v thu , tín d ng, thành l p qu u tư m o hi m, u tư h t ng cơ s . Doanh nghi p khoa h c và công ngh cao ư c áp d ng các ưu ãi như i v i các doanh nghi p công ngh cao t i khu công ngh cao theo quy nh c a pháp lu t. d) Th c hi n ánh giá nh kỳ i v i các t ch c khoa h c và công ngh s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c Nhà nư c quy nh ch t ánh giá và bên ngoài ánh giá nh kỳ i v i các t ch c khoa h c và công ngh s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c theo các tiêu chuNn phù h p v i chuNn m c qu c t nâng cao hi u qu s d ng kinh phí u tư. Nghiên c u hình thành lo i hình t ch c ánh giá khoa h c và công ngh c l p có ch c năng nghiên c u phương pháp và t ch c th c hi n vi c ánh giá ho t ng khoa h c và công ngh , ánh giá các t ch c khoa h c và công ngh , ph c v yêu c u nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng và qu n lý khoa h c và công ngh và b o m tính khách quan trong vi c ánh giá. ) Phát huy ch c năng và nâng cao hi u qu nghiên c u khoa h c và công ngh c a các trư ng i h c
 13. Nhà nư c tăng u tư nghiên c u khoa h c và công ngh cho các trư ng i h c: u tư xây d ng cơ s h t ng khoa h c và công ngh , tăng kinh phí nghiên c u và phát tri n, c bi t là nghiên c u cơ b n nh hư ng ng d ng. Quy nh nh m c nghiên c u khoa h c, k t qu nghiên c u ư c công b iv i cán b gi ng d y c a các trư ng i h c phù h p v i ch c danh. Xây d ng cơ ch liên k t gi a trư ng i h c và t ch c nghiên c u và phát tri n: xây d ng và th c hi n các quy ch v kiêm nhi m ch c v lãnh o và chuyên môn i v i các t ch c nghiên c u và phát tri n và các trư ng i h c, v khuy n khích cán b nghiên c u thu c các t ch c nghiên c u và phát tri n tham gia gi ng d y, v dùng chung phòng thí nghi m và thi t b ph c v nghiên c u và gi ng d y. y m nh liên k t gi a trư ng i h c i v i cơ s s n xu t, doanh nghi p: các trư ng i h c th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh c a Nhà nư c và ký k t h p ng khoa h c và công ngh , chuy n giao k t qu nghiên c u v i các t ch c thu c m i thành ph n kinh t trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. Xây d ng cơ ch , chính sách h tr các trư ng i h c công ngh th c hi n nhi m v ươm t o công ngh và ươm t o doanh nghi p, c bi t là doanh nghi p khoa h c và công ngh s m hình thành các doanh nghi p v a và nh ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh vào s n xu t, kinh doanh. 3. i m i cơ ch , chính sách u tư tài chính cho ho t ng khoa h c và công ngh i m i cơ ch , chính sách tài chính nh m: tăng ngu n tài chính ngoài ngân sách nhà nư c cho phát tri n khoa h c và công ngh ; nâng cao hi u qu u tư c a Nhà nư c cho khoa h c và công ngh ; t o ng l c cho t ch c và cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh . a) a d ng hoá ngu n v n u tư cho khoa h c và công ngh Khuy n khích doanh nghi p u tư cho i m i công ngh , i m i s n phNm nâng cao năng l c c nh tranh: - Ti p t c hoàn thi n các cơ ch và chính sách tài chính khuy n khích doanh nghi p u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh quy nh trong Ngh nh s 119/1999/N -CP c a Chính ph . - Khuy n khích doanh nghi p thành l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh th c hi n nghiên c u, ng d ng k t qu nghiên c u ph c v i m i công ngh và s n phNm; doanh nghi p ư c kh u hao nhanh i v i tài s n, thi t b , máy móc; ư c vay v n v i lãi xu t ưu ãi t i Qu phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia, các Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a B , t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành ho t ng nghiên c u, ng d ng và i m i công ngh . Khuy n khích thành l p các lo i qu phát tri n khoa h c và công ngh :
 14. Nhanh chóng ưa Qu phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia vào ho t ng; tri n khai thành l p các Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a các B , t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; khuy n khích t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài thành l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh , qu u tư m o hi m trong lĩnh v c khoa h c và công ngh . Tăng cư ng khai thác các ngu n v n t h p tác qu c t cho phát tri n khoa h c và công ngh : - Nhà nư c t o cơ s pháp lý cho các t ch c khoa h c và công ngh khai thác ngu n v n ngoài nư c t ho t ng h p tác qu c t b ng nhi u hình th c khác nhau: h p tác nghiên c u, ào t o song phương, a phương; khuy n khích t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư, thành l p t ch c khoa h c và công ngh t i Vi t Nam dư i nhi u hình th c (h p tác, liên k t gi a bên Vi t Nam và các bên nư c ngoài; các t ch c khoa h c và công ngh 100% v n nư c ngoài ). - Ưu tiên ngu n v n ODA u tư phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh , c bi t trong các lĩnh v c khoa h c và công ngh tr ng i m qu c gia, như: các t ch c nghiên c u và phát tri n tr ng i m, các phòng thí nghi m tr ng i m, các khu công ngh cao. b) i m i chính sách u tư và cơ ch phân b ngân sách nhà nư c cho ho t ng khoa h c và công ngh Ngân sách nhà nư c t p trung u tư vào các lĩnh v c tr ng i m ư c xác nh trong Chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh , các lĩnh v c nghiên c u cơ b n, nghiên c u chi n lư c, chính sách và nh ng lĩnh v c công ích do Nhà nư c quy nh. Khuy n khích m i thành ph n kinh t , c bi t là khu v c doanh nghi p tăng u tư vào các lĩnh v c nghiên c u, phát tri n và i m i công ngh . Nhà nư c t p trung u tư ng b gi a h t ng cơ s , trang thi t b v i ào t o cán b khoa h c và công ngh , i v i vi c xây d ng m t s t ch c nghiên c u và phát tri n t trình hi n i, tiên ti n; ng th i áp d ng ch ưu ãi c bi t (v nhà , i u ki n làm vi c, ch thu nh p, xu t nh p c nh thu n l i ) thu hút chuyên gia gi i trong nư c và nư c ngoài t i làm vi c t i các t ch c này. Dành kinh phí c n thi t cho các khâu hình thành, xác nh nhi m v khoa h c và công ngh ; tuy n ch n t ch c và cá nhân th c hi n tài, d án; ki m tra và ánh giá nh kỳ k t qu ho t ng khoa h c và công ngh ; ánh giá nghi m thu k t qu nghiên c u và h tr ng d ng k t qu nghiên c u vào th c ti n m b o ch t lư ng và hi u qu ho t ng khoa h c và công ngh . B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các cơ quan có liên quan th ng nh t vi c xây d ng cơ c u phân b ngân sách nhà nư c dành cho khoa h c và công ngh , trình Chính ph phê duy t. c) Hoàn thi n cơ ch s d ng ngu n tài chính t o ng l c cho ho t ng khoa h c và công ngh
 15. i u ch nh nh ng i m b t h p lý v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu trong lĩnh v c khoa h c và công ngh trong quá trình th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP c a Chính ph . Không gi i h n m c thu nh p c a cán b , viên ch c trong các t ch c khoa h c và công ngh . Ban hành cơ ch t ch , t ch u trách nhi m i v i các t ch c khoa h c và công ngh c a Nhà nư c có m c thu th p ho c không có thu. Áp d ng cơ ch khoán i v i tài, d án khoa h c và công ngh trong m t s lĩnh v c khoa h c và công ngh trên cơ s thNm nh k v n i dung, s n phNm nghiên c u và d toán kinh phí th c hi n. Vi c thanh, quy t toán kinh phí th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh ph i căn c vào k t qu ánh giá ch t lư ng s n phNm nghiên c u là ch y u; bãi b các th t c thanh, quy t toán không còn phù h p trong th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . Quy nh v vi c trích l p Qu khen thư ng t kinh phí s nghi p khoa h c và công ngh khen thư ng th a áng i v i t ch c, cá nhân có k t qu nghiên c u ư c ng d ng r ng rãi và mang l i hi u qu kinh t - xã h i cao. Nhà nư c dành m t kho n kinh phí h tr ăng ký b ng sáng ch , gi i pháp h u ích c a ngư i Vi t Nam; kinh phí mua sáng ch công ngh t các nư c phát tri n. Tăng u tư cho ho t ng khoa h c và công ngh phát tri n kinh t -xã h i mi n núi, vùng sâu, vùng xa và các vùng có i u ki n c bi t khó khăn. 4. i m i cơ ch qu n lý nhân l c khoa h c và công ngh i m i cơ ch qu n lý nhân l c khoa h c và công ngh nh m phát huy t i a ti m năng sáng t o c a i ngũ cán b khoa h c và công ngh ; t o ng l c v t ch t và tinh th n, th c hi n ch thù lao, ãi ng theo m c c ng hi n và các chính sách khuy n khích khác i v i cán b khoa h c và công ngh . a) Tăng quy n t ch v qu n lý nhân l c c a các t ch c khoa h c và công ngh Tri n khai th c hi n ch viên ch c, ch h p ng theo Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c năm 2003 và Ngh nh s 116/2003/N -CP. K p th i i u ch nh nh ng i m b t h p lý trong quá trình th c hi n ngh nh này. Tăng cư ng quy n h n và trách nhi m c a ngư i ng u các t ch c khoa h c và công ngh trong qu n lý nhân l c khoa h c và công ngh : quy n tuy n d ng, ào t o, b trí s d ng, b nhi m, mi n nhi m, thôi vi c, x p lương, ãi ng i v i cán b , viên ch c. Th c hi n cơ ch giám sát vi c th c thi quy n và trách nhi m c a ngư i ng u t ch c khoa h c và công ngh . Ban hành ch qu n lý nhân l c i v i các t ch c nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh chuy n sang ho t ng theo cơ ch doanh nghi p khoa h c và công ngh , t ch c khoa h c và công ngh t trang tr i kinh phí; ch b o hi m thôi vi c i v i cán b khoa h c và công ngh . b) Xây d ng cơ ch , chính sách t o ng l c cho cán b khoa h c và công ngh
 16. Ban hành chính sách tr ng d ng cán b khoa h c và công ngh tài năng; s d ng cán b khoa h c và công ngh gi i; khuy n khích và thu hút ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tham gia phát tri n khoa h c và công ngh c a t nư c. áp d ng m c thu nh p c bi t i v i cán b ch trì th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh có t m quan tr ng c bi t trong các lĩnh v c qu c phòng, an ninh, phát tri n kinh t - xã h i. Cán b khoa h c và công ngh có trình , năng l c chuyên môn ngang b ng chuyên gia nư c ngoài, cùng v trí công tác trong các d án h p tác, ư c hư ng m c thu nh p tương ương v i m c thu nh p bình quân do các t ch c qu c t , nư c ngoài tr cho ngư i Vi t Nam. Ban hành tiêu chuNn và quy ch b nhi m ch c v khoa h c và công ngh i v i cán b khoa h c và công ngh và i u ch nh ch lương phù h p v i ch c v khoa h c và công ngh . Ban hành tiêu chuNn và ch ánh giá nh kỳ i v i cán b khoa h c và công ngh . Th c hi n nâng lương trư c th i h n i v i cán b khoa h c hoàn thành xu t s c nhi m v , có thành tích trong nghiên c u và ng d ng khoa h c và công ngh . c) Tăng cư ng ào t o và ào t o l i nhân l c khoa h c và công ngh Dành m t kho n kinh phí thích áng ào t o, b i dư ng nhân tài, cán b khoa h c và công ngh trình cao, k thu t viên lành ngh ph c v cho các ngành kinh t tr ng i m và các lĩnh v c công ngh cao, áp ng nhu c u công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c và thu hút u tư nư c ngoài; nh kỳ ào t o l i cho cán b khoa h c và công ngh c p nh t ki n th c và k năng m i. Ny m nh ào t o cán b khoa h c và công ngh t i các cơ s ào t o nư c ngoài có trình khoa h c và công ngh tiên ti n; có cơ ch , chính sách s d ng có hi u qu cán b khoa h c và công ngh sau khi ào t o. T o i u ki n thu n l i khuy n khích m các trư ng i h c, vi n nghiên c u qu c t ho c khu v c t i Vi t Nam. Thu hút các vi n nghiên c u, trư ng i h c có uy tín c a nư c ngoài liên k t ho c m phân vi n, phân hi u ho c t ch c các chương trình ào t o nhân l c khoa h c và công ngh t i Vi t Nam. Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia tr c ti p vào quá trình ào t o nhân l c khoa h c và công ngh , nh t là khu v c kinh t tư nhân và khu v c kinh t có v n u tư nư c ngoài. d) Thu hút chuyên gia nư c ngoài ph c v phát tri n khoa h c và công ngh Ban hành chính sách thu hút chuyên gia gi i là ngư i Vi t Nam nư c ngoài và chuyên gia nư c ngoài t i Vi t Nam tham gia công tác ào t o cán b nghiên c u, gi ng d y, tư v n, gi các ch c v qu n lý nghiên c u khoa h c và công ngh . 5. Phát tri n th trư ng công ngh a) G n k t i m i cơ ch , chính sách kinh t , xã h i v i thúc Ny ti n b khoa h c và công ngh và ng d ng thành t u khoa h c và công ngh vào s n xu t và i s ng Xây d ng chương trình liên k t gi a khoa h c và công ngh v i ào t o và s n xu t, kinh doanh h tr doanh nghi p nâng cao năng l c qu n lý, hi n i hoá, i m i công ngh , nâng cao năng l c c nh tranh và h i nh p kinh t qu c t .
 17. Th c hi n vi c l y ý ki n ph n bi n c a các nhà khoa h c i v i ch trương, chính sách, các d án u tư, chương trình phát tri n kinh t , xã h i. Xây d ng cơ ch l ng ghép các nhi m v khoa h c và công ngh v i các d án u tư, chương trình phát tri n kinh t - xã h i. C i cách m nh m doanh nghi p nhà nư c theo hư ng Ny m nh quá trình c ph n hoá, không áp d ng các bi n pháp khoanh n , dãn n i v i doanh nghi p. T o môi trư ng c nh tranh bình ng nh m thúc Ny các doanh nghi p quan tâm th c s n hi u qu s n xu t, kinh doanh và xem xét hi u qu khi l a ch n công ngh . Ban hành các chính sách v ki m soát c quy n, gi i th , phá s n doanh nghi p ng th i Ny nhanh quá trình ch ng h i nh p qu c t t o s c ép thúc Ny các doanh nghi p áp d ng các thành t u khoa h c và công ngh , i m i s n phNm. b) Nâng cao ch t lư ng và kh năng thương m i hoá c a các s n phNm khoa h c và công ngh Dành t l thích áng kinh phí t ngân sách nhà nư c cho vi c h tr hoàn thi n s n phNm nghiên c u có kh năng thương m i hoá. Xây d ng cơ ch ánh giá sau nghi m thu và cơ ch h tr kinh phí hoàn thi n và thương m i hóa các s n phNm nghiên c u. Hình thành các t ch c tư v n, giám nh v ch t lư ng và giá c c a công ngh trư c khi chuy n giao ho c bán cho s n xu t công nghi p. c) Phát tri n các t ch c trung gian, môi gi i công ngh Phát tri n các t ch c môi gi i công ngh , tư v n chuy n giao công ngh , các t ch c cung c p thông tin th trư ng công ngh ; hình thành các t ch c xúc ti n th trưư ng công ngh ; t ch c các ch công ngh - thi t b . Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia kinh doanh các d ch v môi gi i v th trư ng công ngh . d) Hoàn thi n và nâng cao hi u l c c a pháp lu t v s h u trí tu và chuy n giao công ngh Hoàn thi n h th ng pháp lu t cho th trư ng công ngh . Rà soát, b sung, s a i và hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành liên quan t i s h u trí tu và chuy n giao công ngh . S m ban hành hai lu t chuyên ngành v s h u trí tu và v chuy n giao công ngh . Quy nh rõ cơ ch khuy n khích chuy n giao k t qu nghiên c u có s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c theo hư ng trao quy n s d ng cho t ch c th c hi n nghiên c u trong m t th i gian h p lý khai thác, thương m i hóa k t qu nghiên c u. Quy nh rõ v th i h n s d ng, nghĩa v và l i ích c a t ch c, cá nhân ư c trao quy n s d ng, c bi t khi k t qu nghiên c u có giá tr kinh t , xã h i l n. Sau th i h n quy nh, n u k t qu nghiên c u không ư c áp d ng th c ti n ho c thương m i hoá, cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh có thNm quy n s d ng dư i d ng hàng hoá, d ch v công.
 18. Th ch hoá vi c các t ch c và cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh góp v n cho doanh nghi p b ng b n quy n i v i k t qu nghiên c u ho c các hình th c s h u trí tu khác. Các cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh h tr t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam v th t c, l phí ăng ký b ng phát minh, sáng ch , gi i pháp h u ích i v i các k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh trong nư c và b o h nư c ngoài; thành l p các văn phòng tư v n h tr v ăng ký và th c thi quy n s h u trí tu t i các t ch c khoa h c và công ngh có năng l c v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . Tuyên truy n, ph bi n r ng rãi pháp lu t v s h u trí tu cho các t ch c, cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh và trong nhân dân. Quy nh khung hình ph t có hi u l c ngăn ch n và x lý nghiêm minh các hành vi xâm ph m quy n s h u trí tu . 6. Hoàn thi n cơ ch ho t ng c a b máy qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh Th c hi n c i cách hành chính trong cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh theo hư ng t p trung vào nhi m v qu n lý nhà nư c, tách nhi m v s nghi p ra kh i cơ quan hành chính, tăng cư ng ch c năng giám sát, ki m tra. Ny m nh ào t o, b i dư ng nâng cao trình , năng l c c a i ngũ nhân l c qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh . Tăng cư ng s i u ph i c a Chính ph t o s g n k t các ho t ng khoa h c và công ngh v i các ho t ng kinh t , xã h i, qu c phòng, an ninh. Th c hi n s phân công, phân c p rõ ràng nhi m v , quy n h n và trách nhi m v qu n lý khoa h c và công ngh gi a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Phân nh rõ ch c năng, nhi m v c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh : a) Chính ph : thông qua chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh , các nh hư ng ưu tiên phát tri n khoa h c và công ngh t ng th i kỳ, xác nh nh ng nhi m v khoa h c và công ngh tr ng i m c a Nhà nư c; ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi thNm quy n c a Chính ph v khoa h c và công ngh ; trình Qu c h i thông qua ngân sách dành cho khoa h c và công ngh hàng năm. b) B Khoa h c và Công ngh : ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương xây d ng chi n lư c, cơ ch , chính sách thúc Ny phát tri n khoa h c và công ngh trình Chính ph ; t ng h p và cung c p thông tin v các nh hư ng, xu th phát tri n khoa h c và công ngh trên th gi i và c a Vi t Nam cho các B , ngành và a phương; cân i và phân b ph n ngân sách nhà nư c dành cho ho t ng khoa h c và công ngh ; qu n lý các nhi m v khoa h c và công ngh tr ng i m qu c gia và áp d ng các k t qu nghiên c u vào th c ti n; t ch c ánh giá ti m l c, trình khoa h c và công ngh c a t nư c; thanh tra, ki m tra và giám sát ho t ng khoa h c và công ngh .
 19. c) B K ho ch và u tư: hư ng d n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ưa k ho ch phát tri n khoa h c và công ngh thành m t n i dung c a k ho ch nh kỳ phát tri n kinh t - xã h i c a các B , cơ quan và a phương; d báo, cân i các ngu n l c u tư phát tri n khoa h c và công ngh trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, k c ngu n v n ODA và ngu n v n huy ng khác ngoài nhà nư c; cân i t ng m c u tư xây d ng cơ b n t ngân sách nhà nư c cho phát tri n khoa h c và công ngh ; ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh phân b v n cho các công trình xây d ng cơ b n thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh . d) B Tài chính: ch u trách nhi m cân i ngân sách nhà nư c cho khoa h c và công ngh trong t ng d toán ngân sách nhà nư c; m b o c p phát , úng ti n ngân sách nhà nư c u tư cho khoa h c và công ngh ã ư c phê duy t; ch trì ho c tham gia xây d ng các cơ ch , chính sách c th v tài chính cho ho t ng khoa h c và công ngh . ) B Giáo d c và ào t o: ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh xây d ng và trình Chính ph quy t nh k ho ch và các cơ ch , chính sách ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho khoa h c và công ngh và tăng cư ng công tác nghiên c u trong các trư ng i h c. e) B N i v ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Khoa h c và Công ngh xây d ng và trình Chính ph ban hành cơ ch , chính sách liên quan t i nhân l c khoa h c và công ngh và h th ng t ch c khoa h c và công ngh . g) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph : ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh i v i ngành, lĩnh v c ư c phân công ph trách; xây d ng và t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh ph c v phát tri n ngành, lĩnh v c mình. h) U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: ch u trách nhi m th c hi n qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh t i a phương; c th hoá và v n d ng cơ ch , chính sách, nh hư ng phát tri n khoa h c và công ngh chung c a t nư c phù h p v i tình hình c th c a a phương nh m Ny m nh nghiên c u và ng d ng khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i. i) Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m v hi u qu u tư và ho t ng khoa h c và công ngh thu c ph m vi ư c phân công, phân c p. IV. T CH C TH C HI N 1. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n án i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh , nh kỳ 1 năm m t l n báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. T nay n cu i năm 2005, các B và cơ quan có liên quan có trách nhi m th c hi n các công vi c sau:
 20. a) B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương, cơ quan liên quan so n th o: - án phát tri n th trư ng công ngh (trình Th tư ng Chính ph cu i năm 2004). - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ánh giá các nhi m v khoa h c và công ngh , các t ch c khoa h c và công ngh (trình Th tư ng Chính ph qúy I năm 2005). - Ngh nh c a Chính ph v i m i công tác k ho ch hoá khoa h c và công ngh (trình Chính ph qúy II năm 2005). - án chuy n i các t ch c nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh sang ho t ng theo cơ ch doanh nghi p (trình Th tư ng Chính ph qúy II năm 2005). - án phát tri n các t ch c trung gian, môi gi i công ngh , ch công ngh - thi t b , sàn giao d ch công ngh c p a phưương và quy mô c nư c (trình Th tư ng Chính ph qúy III năm 2005). b) B N i v ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh so n th o: - Ngh nh c a Chính ph v cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a các t ch c khoa h c và công ngh công l p (trình Chính ph qúy IV năm 2004). - án v chính sách khen thư ng, ãi ng , tr ng d ng và tôn vinh nhân tài khoa h c và công ngh (trình Th tư ng Chính ph qúy I năm 2005). - án v chính sách thu hút chuyên gia gi i là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài ph c v phát tri n khoa h c và công ngh Vi t Nam (trình Th tư ng Chính ph qúy II năm 2005). c) B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh so n th o: - Thông tư liên t ch v áp d ng cơ ch khoán chi tài chính cho các nhi m v khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c (qúy II năm 2005). - án thành l p Qu u tưư m o hi m h tr ươm t o công ngh , ươm t o doanh nghi p khoa h c và công ngh cao (trình Th tư ng Chính ph quý III năm 2005). d) B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh và các B , ngành có liên quan so n th o: Rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan t i khoa h c và công ngh ki n ngh , b sung, s a i và bãi b phù h p v i nh ng n i dung c a án i m i cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh (trình Th tư ng Chính ph qúy I năm 2005). ) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản