Quyết định 171/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
89
lượt xem
2
download

Quyết định 171/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 171/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký Toà án và Thẩm tra viên ngành Toà án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 171/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uyÕt ®Þnh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 171/2005/Q§-TTg ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2005 quy ®Þnh vÒ chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi ThÈm ph¸n, Th ký Toµ ¸n vµ ThÈm tra viªn ngµnh Toµ ¸n Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 370/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña ñy ban Thêng vô Quèc héi phª chuÈn b¶ng l ¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña nhµ n íc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, KiÓm s¸t; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l- îng vò trang; XÐt ®Ò nghÞ cña Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao sau khi thèng nhÊt víi Bé trëng Bé Néi vô vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n c¸c cÊp (kÓ c¶ Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao), Th ký Toµ ¸n vµ ThÈm tra viªn thuéc ngµnh Toµ ¸n ®îc ¸p dông phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 20% møc l¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). 2. ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 25% møc l¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). 3. ThÈm ph¸n Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 30% møc l¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). 4. Th ký Toµ ¸n c¸c cÊp ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 20% møc l- ¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). 5. ThÈm tra viªn cao cÊp ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 15% møc l¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã).
  2. 2 6. ThÈm tra viªn chÝnh ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 20% møc l- ¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). 7. ThÈm tra viªn ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 25% møc l¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). §iÒu 2. Nguån kinh phÝ ®Ó chi tr¶ chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi ThÈm ph¸n, Th ký Toµ ¸n vµ ThÈm tra viªn ngµnh Toµ ¸n ® îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 3. Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô vµ Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá Quy ®Þnh vÒ chÕ ®é båi dìng ®èi víi ThÈm ph¸n, Th ký Toµ ¸n c¸c cÊp quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 vµ §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 06/2001/Q§-TTg ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chÕ ®é båi d ìng ®èi víi mét sè chøc danh t ph¸p. ChÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. §iÒu 5. Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản