Quyết định 174/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 174/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 174/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thanh sắc và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hoá - thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 174/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  174/1999/Q§­T T g   T t p s n g µ y  23 th¸ng 8 n¨ m  1999 v Ò   h Õ  ® é   h ô   Ê p  thanh s ¾ c  v µ   c p c b åi  ì ng ® è i  íi d v  lao ® é n g   Ó n  di Ô n  n g h Ö  thu Ë t bi n g µ n h  V¨n h o¸ ­  h « n g  tin T Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n cø  NghÞ   nh   è  ®Þ s 25/CP  µy  th¸ng 5  ng 23    n¨m 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ; Theo    Þ  ña  é   ëng, Trëng  ®Ò ngh c B tr   ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph   Bé  ëng  é  tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng    é  ëng  é  µichÝnh, tin, tr B BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Quy  nh  Õ     ô  Êp  ®Þ ch ®é ph c thanh  ¾c  i víi Ôn    Óu  s ®è     di viªnbi diÔn  Ö   Ëtngµnh       ngh thu   v¨n ho¸ ­th«ng    íi   tinv   møc  c¸c sau: ­ 20%   Òn ¬ng  ti l theo  ¹ch,bËc  Ön   ëng  dông  i  íidiÔn    ng   hi h ¸p  ®è v   viªn m óa,  ång,nh¹c h¬i,xiÕc,nh¹c kÞch,vò  Þch,rèiníc. tu           k    ­ 15%   Òn l ng    ti  ¬ theo  ¹ch,bËc  Ön  ëng    ông  i víi Ôn      ng   hi h ¸p d ®è     di viªnc¶i l ng,chÌo,m óa  èi    íi, ©n    Þch,nh¹c d©y, nh¹c gâ. ¬    r, m   h¸t d ca,k         §i Ò u  2. Quy   nh   Õ     åi dìng  i  íilao  ng  Óu  Ôn  ®Þ ch ®é b   ®è v   ®é bi di nghÖ   Ëtngµnh       thu   v¨n ho¸ ­th«ng      tinnh sau: 1.Båidìng tËp  Ön:      luy ­Møc    10.000  ng/ngµy,¸p dông  i víi Ôn    ng    Ýnh; ®å    ®è     di viªn®ã vaich ­Møc    7.000  ng/ngµy,¸p dông  i víi Ôn    ng    Ýnh  ®å    ®è     di viªn®ã vaich thø; ­Møc    5.000  ng/ngµy,¸p dông  i víi Ôn    ng    ô,phôc  ô. ®å    ®è     di viªn®ã vaiph   v 2.Båidìng biÓu  Ôn:      di ­ Møc  30.000 ®ång/buæi diÔn, ¸p dông ®èi víi Ôn viªn ®ãng  vai  di     chÝnh,¸nh s¸ng,© m   ¹c;      nh ­ Møc  20.000 ®ång/buæi diÔn, ¸p dông ®èi víi Ôn viªn ®ãng  vai  di     chÝnh    thø,chØ huy  Óu  Ôn; bi di ­ Møc     10.000  ng/buæi diÔn, ¸p dông  i  íidiÔn    ng    ô, ®å      ®è v   viªn®ã vaiph   phôc  ô  µ    ©n    v v c¸cnh viªnkh¸c(kÓ  Trëng,Phã  oµn, cÊp  ìng.. )   c¶    ®   d ..
  2. 2 §i Ò u    ån    Ý      3. Ngu kinh ph chitr¶cho  Õ     ô  Êp  ch ®é ph c thanh  ¾c  îc s ®  trÝch tõnguån    Óu  Ôn,tr ng  îp kh«ng  ©n  i dîc,ng©n     thu bi di   ê h   c ®è     s¸ch Nhµ   ­   n íchç  î   tr . Chi phÝ   åidìng  Ých tõ nguån  biÓu  Ôn. Khi biÓu  Ôn  ôc  ô    b  tr     thu  di     di ph v nh©n  ©n  Òn  óicao,vïng s©u, vïng xa,h¶i®¶o  ×  îcNhµ   íc®µi  ä d mi n            th ®   n  th   chiphÝ  åidìng theo    b    quy  nh  ô  Ó  ña  é   ®Þ c th c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  é   µi tinv B T   chÝnh. §i Ò u 4. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ  µy  th¸ng    ®Þ n c hi l     t ng 01  9 n¨m  1999. §i Ò u    é  ëng,Trëng  5. B tr   Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Bé  ëng  b Ch ph   tr Bé  µichÝnh,Bé  ëng  é  T    tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖm   íng dÉn      h  thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 6.  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản