Quyết định 174/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định 174/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 174/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đầu tư trong kế hoạch năm 2005 cho một số huyện miền núi thuộc các tỉnh giáp Tây Nguyên, phía Tây Khu 4 cũ và miền núi phía Bắc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 174/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 174/2004/Q§­TTg  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 VÒ viÖc hç trî ®Çu t trong  kÕ ho¹ch n¨m 2005 cho mét sè huyÖn miÒn nói  thuéc c¸c tØnh gi¸p T©y Nguyªn,  phÝa T©y  Khu 4 cò vµ miÒn nói phÝa B¾c Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; Theo ®Ò nghÞ cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  t¹i C«ng v¨n sè   5623/BKH/KT§P&LT ngµy 08 th¸ng 9 n¨m 2004, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ng©n s¸ch Trung  ¬ng hç  trî   ®Çu t  trong kÕ  ho¹ch   n¨m   2005   theo   c¬   chÕ   cña   c¸c   QuyÕt   ®Þnh   sè  168/2001/Q§­TTg ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2001, QuyÕt  ®Þnh sè   186/2001/Q§­TTg ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2001 cho mét sè huyÖn   miÒn nói thuéc c¸c tØnh gi¸p T©y Nguyªn, phÝa T©y Khu 4 cò  vµ miÒn nói phÝa B¾c (danh s¸ch kÌm theo). §i Ò u   2.   Giao  ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh thuéc ph¹m  vi   hç   trî   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   ph©n   bæ   vèn   ®Çu   t  ®óng   môc  tiªu vµ ®èi tîng ®∙ quy ®Þnh. §i Ò u   3.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  ñy ban nh©n  d©n c¸c tØnh cã  tªn trong danh s¸ch kÌm theo chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Danh s¸ch c¸c huyÖn thuéc c¸c tØnh ®îc ng©n s¸ch trung ¬ng  hç trî ®Çu t trong kÕ ho¹ch 2005 theo c¬ chÕ cña  QuyÕt ®Þnh sè 168/2001/Q§­TTg  ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2001  vµ QuyÕt ®Þnh sè 186/2001/Q§­TTg ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2001 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 174/2004/Q§­TTg  ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) TT TØnh Tªn huyÖn Tæng sè huyÖn 1 Yªn B¸i 1. Lôc Yªn 4 huyÖn 2. Mï C¨ng Ch¶i 3. Tr¹m TÊu 4. V¨n Yªn 2 Hoµ B×nh 1. §µ B¾c 4 huyÖn 2. Mai Ch©u 3.T©n L¹c 4. L¹c S¬n 3 Tuyªn Quang 1. Na Hang 2 huyÖn 2. Chiªm Ho¸ 4 Th¸i Nguyªn 1. §Þnh Ho¸ 2 huyÖn 2. Vâ Nhai 5 L¹ng S¬n 1. Trµng §Þnh 2 huyÖn 2. B×nh Gia 6 Thanh Ho¸ 1. B¸ Thíc 7 huyÖn 2. Quan Ho¸ 3. Mêng L¸t 4. Quan S¬n 5. Thêng Xu©n 6. Lang Ch¸nh 7. Ngäc LÆc 7 NghÖ An 1. QuÕ Phong 7 huyÖn 2. Kú S¬n 3. T¬ng D¬ng 4. Con Cu«ng 5. Quú Ch©u 6. Quú Hîp 7. Anh S¬n 8 Hµ TÜnh 1. H¬ng S¬n 3 huyÖn 2. Vò Quang 3. H¬ng Khª 9 Qu¶ng B×nh 1. Tuyªn Ho¸ 2 huyÖn 2. Minh Ho¸ 10 Qu¶ng TrÞ 1. Híng Ho¸ 2 huyÖn 2. §akr«ng 11 Thõa Thiªn HuÕ 1. A Líi 2 huyÖn 2. Nam §«ng 12 Qu¶ng Nam 1. §«ng Giang 6 huyÖn
  3. 3 2. T©y Giang 3. Nam Giang 4. Phíc S¬n 5. B¾c Trµ My 6. Nam Trµ My 13 Qu¶ng Ng∙i 1. Trµ Bång 5 huyÖn 2. T©y Trµ 3. S¬n T©y 4. S¬n Hµ 5. Ba T¬ 14 B×nh §Þnh 1. An L∙o 4 huyÖn 2. VÜnh Th¹nh 3. T©y S¬n 4. V©n Canh 15 Phó Yªn 1. §ång Xu©n 3 huyÖn 2. S¬n Hoµ 3. S«ng Hinh 16 Kh¸nh Hoµ 1. Kh¸nh VÜnh 2 huyÖn 2. Kh¸nh S¬n 17 Ninh ThuËn 1. B¸c ¸i 2 huyÖn 2. Ninh S¬n 18 B×nh ThuËn 1. T¸nh Linh 3 huyÖn 2. Hµm ThuËn B¾c 3. B¾c B×nh 19 B×nh Phíc 1. Bï §¨ng 2 huyÖn 2. Phíc Long Tæng céng 64 huyÖn
Đồng bộ tài khoản