Quyết định 1741/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định 1741/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1741/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1741/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI NGUY£N Vµ M¤I TR¦êNG Sè 1741/Q§­BTNMT NGµY 14 TH¸NG 7 N¡M 2005 VÒ VIÖC Tæ CHøC §îT KIÓM TRA T×NH H×NH THI HµNH LUËT §ÊT §AI Bé TR¦ëNG Bé TµI NGUY£N Vµ M¤I TR¦êNG C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  91/2002/N§­CP ngµy 11 th¸ng 11 n¨m   2002 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng; C¨n cø ChØ thÞ sè 05/2004/CT­TTg ngµy 09 th¸ng 2 n¨m 2004   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m   2003; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô §Êt ®ai, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1.  QuyÕt  ®Þnh tæ chøc  ®ît kiÓm tra trªn ph¹m vi c¶  níc vÒ  t×nh h×nh thi hµnh LuËt §Êt  ®ai víi c¸c néi dung sau  ®©y: 1. Môc ®Ých, yªu cÇu vµ ®èi tîng kiÓm tra a) Môc ®Ých: ­ §¸nh gi¸ t×nh h×nh sau mét n¨m triÓn khai thi hµnh LuËt   §Êt   ®ai trªn  c¶ níc vÒ  nh÷ng  mÆt   ®îc  vµ  nh÷ng  mÆt yÕu  kÐm,  nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong viÖc tæ chøc thi hµnh LuËt; ­ Ph¸t hiÖn nh÷ng thiÕu sãt, vi ph¹m, khã  kh¨n, víng m¾c  trong viÖc thi hµnh LuËt  ®Ó  chÊn chØnh hoÆc th¸o gì  nh»m thóc   ®Èy viÖc thi hµnh ph¸p luËt vÒ   ®Êt  ®ai,  ®a c«ng t¸c qu¶n lý  ®Êt   ®ai   vµo   trËt   tù,   kû   c¬ng   vµ   phôc   vô   tèt   nhiÖm   vô   ph¸t  triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi. b) Yªu cÇu: ­  KiÓm tra toµn diÖn viÖc triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt  ®ai vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh, trong  ®ã  tËp trung kiÓm  tra viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®∙ ®îc quy ®Þnh t¹i ChØ thÞ sè  05/2004/CT­TTg ngµy 09 th¸ng 2 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ  vÒ triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 vµ KÕ ho¹ch triÓn 
  2. khai LuËt §Êt ®ai ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 25/2004/Q§­BTNMT  ngµy 01/11/2004 cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng; ­ KiÓm tra t¹i c¶ ba cÊp tØnh, huyÖn vµ  x∙, trong  ®ã  cÊp  huyÖn vµ cÊp x∙ chØ kiÓm tra t¹i mét sè n¬i vµ mét sè néi dung   nh»m ®¸nh gi¸ s¸t, ®óng t×nh h×nh; ­ ViÖc  ®¸nh gi¸  ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c h×nh thøc:  nghe b¸o c¸o, kiÓm tra v¨n b¶n, sæ s¸ch; kiÓm tra t¹i chç viÖc  thùc   hiÖn   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   trong   viÖc   giao   ®Êt,   cho   thuª  ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn   quyÒn sö  dông  ®Êt; trao  ®æi vµ  trùc tiÕp nghe  ý  kiÕn cña c¸n  bé, c«ng chøc, doanh nghiÖp vµ ngêi d©n. c) §èi tîng kiÓm tra: ­ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp; ­ C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i trêng cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn; ­ C¸n bé ®Þa chÝnh x∙, phêng, thÞ trÊn; ­ Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt. 2. Néi dung kiÓm tra a) T×nh h×nh chØ ®¹o triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt ®ai t¹i   ®Þa ph¬ng: ­ ViÖc ban hµnh v¨n b¶n cô thÓ ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh  trong  qu¶n lý, sö  dông  ®Êt  ®ai (giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt, cho  phÐp chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt, thu håi  ®Êt, cÊp giÊy chøng   nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt); ban hµnh v¨n b¶n quy  ®Þnh vÒ  h¹n møc  giao  ®Êt  ë, h¹n møc c«ng nhËn  ®Êt  ë   ®èi víi thöa  ®Êt cã  nhµ   ë   g¾n liÒn víi vên, ao; ban hµnh gi¸ c¸c lo¹i  ®Êt n¨m 2005; ban  hµnh quy ®Þnh vÒ båi thêng, hç trî, t¸i ®Þnh c khi Nhµ níc thu  håi ®Êt; ­ C«ng t¸c tËp huÊn, tuyªn truyÒn, phæ biÕn LuËt §Êt  ®ai  vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh; ­ ViÖc x©y dùng tæ chøc, bé  m¸y vÒ  qu¶n lý   ®Êt  ®ai, bao   gåm viÖc kiÖn toµn Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng vµ  c¸c  ®¬n vÞ  trùc   thuéc   Së;   kiÖn  toµn   Phßng   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng  hoÆc  thµnh lËp míi ®èi víi nh÷ng n¬i kh«ng cã tæ chøc nµy, thµnh lËp   V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt, Tæ chøc ph¸t triÓn  quü  ®Êt; ­ ViÖc bè  trÝ  kinh phÝ  vµ  c¸c  ®iÒu kiÖn kh¸c  ®Ó  b¶o  ®¶m   c¸c nhiÖm vô triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt ®ai. b) T×nh h×nh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt:
  3. ­  KÕt qu¶ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt, bao gåm   kÕt qu¶ cÊp giÊy tríc khi LuËt §Êt ®ai cã hiÖu lùc thi hµnh vµ   tõ khi LuËt cã hiÖu lùc ®Õn  khi kiÓm tra; ­ ViÖc thùc hiÖn tr×nh tù  thñ  tôc cÊp giÊy chøng nhËn,  chØnh lý  giÊy chøng nhËn khi ngêi sö  dông  ®Êt thùc hiÖn c¸c  quyÒn, trao giÊy chøng nhËn cho ngêi lµm thñ tôc vÒ giÊy chøng  nhËn; ­ ViÖc hoµn thiÖn hå  s¬   ®Þa chÝnh g¾n víi viÖc cÊp giÊy   chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt (c¸c lo¹i sæ s¸ch, biÓu mÉu, b¶n  ®å, cËp nhËt biÕn ®éng trªn hå s¬ ®Þa chÝnh); c) T×nh h×nh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt: ­   ViÖc   lËp   míi   hoÆc   ®iÒu   chØnh,   tr×nh,   xÐt   duyÖt   quy   ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt giai  ®o¹n 2006­2010 cña c¸c cÊp  tØnh, huyÖn vµ x∙ theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai, NghÞ ®Þnh sè  181/2004/N§­CP   ngµy   29/10/2004   cña   ChÝnh   phñ   vµ   Th«ng   t  sè  30/2004/TT­BTNMT ngµy 01/11/2004 cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i tr­ êng; ­ ViÖc c«ng khai quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt c¸c cÊp  theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai; ­ ViÖc triÓn khai quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt c¸c cÊp  sau khi ®îc xÐt duyÖt; ­ ViÖc xö  lý  c¸c trêng hîp kh«ng thùc hiÖn  ®óng kÕ  ho¹ch  sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 29 cña LuËt §Êt ®ai (  thêng gäi lµ quy ho¹ch treo). d) T×nh h×nh giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt, chuyÓn môc  ®Ých sö   dông ®Êt vµ thu håi ®Êt do vi ph¹m: ­ KÕt qu¶ giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt, chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt; ­ T×nh h×nh triÓn  khai thùc hiÖn c¸c dù  ¸n  ®Çu t   cã  sö  dông ®Êt ®îc Nhµ níc giao hoÆc cho thuª; ­ ViÖc thu håi ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 38 cña LuËt §Êt  ®ai. ®) T×nh h×nh båi thêng, hç trî, t¸i ®Þnh c khi Nhµ níc thu  håi ®Êt: ­ ViÖc ¸p dông ph¸p luËt  ®èi víi c¸c tr êng hîp Nhµ  níc  thu håi  ®Êt; c¸c trêng hîp nhµ   ®Çu t  nhËn chuyÓn nhîng quyÒn  sö dông ®Êt, thuª hoÆc nhËn  gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt; ­ ViÖc ¸p dông chÝnh s¸ch  båi thêng, hç  trî, t¸i  ®Þnh c  ®èi víi ngêi bÞ thu håi ®Êt.
  4. e) T×nh h×nh kiÓm tra, thanh tra, gi¶i quyÕt tranh chÊp,   khiÕu n¹i, tè c¸o trong lÜnh vùc ®Êt ®ai: ­ ViÖc thùc hiÖn chÕ   ®é  kiÓm tra, thanh tra  ®Êt  ®ai t¹i   ®Þa ph¬ng; ­ KÕt qu¶ gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ   ®Êt  ®ai, gi¶i quyÕt  khiÕu n¹i  ®èi víi c¸c quyÕt  ®Þnh hµnh chÝnh hoÆc hµnh vi hµnh   chÝnh trong qu¶n lý   ®Êt  ®ai, gi¶i quyÕt tè  c¸o cã  liªn quan   ®Õn qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt   ®ai; ­ ViÖc tæ chøc "®êng d©y nãng" vµ  c¸c h×nh thøc kh¸c  ®Ó   tiÕp nhËn, xö  lý  c¸c ph¸t hiÖn, kiÕn nghÞ  cña tæ chøc, c«ng   d©n; ­ ViÖc thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn vµ  xö  lý cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n vµ c¸n bé ®Þa chÝnh x∙, phêng,  thÞ trÊn ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai trªn  ®Þa bµn. g) T×nh h×nh kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2005: ­ KÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai ®Õn thêi ®iÓm kiÓm tra; ­ ViÖc b¶o ®¶m kinh phÝ cho nhiÖm vô kiÓm kª ®Êt ®ai, bao  gåm  kinh  phÝ   ®∙ c©n   ®èi trong  dù   to¸n vµ   c¸c nguån  bæ sung   kh¸c. k) T×nh h×nh thùc hiÖn chÕ  ®é  b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ thi hµnh   LuËt §Êt ®ai: ViÖc thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh triÓn khai thi   hµnh LuËt §Êt  ®ai theo quy  ®Þnh t¹i KÕ  ho¹ch triÓn khai LuËt   §Êt  ®ai ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  25/2004/Q§­BTNMT ngµy   01/11/2004 cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng. 3. Thêi gian kiÓm tra a) Thêi gian kiÓm tra trong c¶ níc tõ ngµy 25 th¸ng 7 ®Õn  ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2005. b) Thêi gian kiÓm tra t¹i mçi tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng tõ 3 ®Õn 5 ngµy lµm viÖc. 4. Tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn a) Vô  §Êt  ®ai lµ c¬ quan thêng trùc cña  ®ît kiÓm tra cã  tr¸ch nhiÖm: ­ §Ò  xuÊt thµnh lËp c¸c §oµn kiÓm tra, lËp lÞch kiÓm tra   cô   thÓ   cho   tõng   §oµn   kiÓm   tra   vµ   tõng   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng tr×nh Bé trëng quyÕt ®Þnh;
  5. ­  §«n  ®èc c¸c §oµn kiÓm tra thùc hiÖn theo  ®óng néi dung   vµ tiÕn ®é triÓn khai ®∙ ®îc phª duyÖt; ­ Tr×nh Bé  trëng gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn ®ît kiÓm tra; ­ Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra trªn ®Þa bµn c¶ níc ®Ó Bé b¸o  c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. b) Vô  §Êt  ®ai, Vô  §¨ng ký  vµ  Thèng kª  ®Êt  ®ai, Vô  Ph¸p   chÕ, Thanh tra Bé, Trung t©m §iÒu tra Quy ho¹ch ®Êt ®ai, Trung   t©m Th«ng tin, ViÖn Nghiªn cøu §Þa chÝnh, Côc §o ®¹c vµ B¶n ®å  cã tr¸ch nhiÖm cö c¸n bé tham gia c¸c §oµn KiÓm tra theo quyÕt  ®Þnh cña Bé trëng. c)   V¨n   phßng   Bé,   Vô   KÕ   ho¹ch   Tµi   chÝnh,   trong   ph¹m   vi  chøc n¨ng  ®îc giao, cã  tr¸ch nhiÖm b¶o  ®¶m c¸c  ®iÒu kiÖn cÇn   thiÕt cho ®ît kiÓm tra. d) ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng, c¸c së,  ban, ngµnh cã  liªn quan vµ   ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn chuÈn bÞ  néi   dung   lµm   viÖc,   b¶o   ®¶m   viÖc   kiÓm   tra   trªn   ®Þa   bµn   ® îc  thuËn lîi vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Bé, Gi¸m ®èc c¸c Së  Tµi  nguyªn   vµ   M«i   trêng   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   nµy./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản