Quyết định 175/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định 175/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 175/2003/QĐ-TTg về phê duyệt "Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 175/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 175/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 175/2003/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2003 V PHÊ DUY T "CHI N LƯ C PHÁT TRI N THN TRƯ NG B O HI M VI T NAM T NĂM 2003 N NĂM 2010" TH TU NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Kinh doanh b o hi m ngày 09 tháng 12 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính t i t trình s 43/TTr-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2003 và công văn s 7813 TC/TCNH ngày 29 tháng 7 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t "Chi n lư c phát tri n th trư ng b o hi m Vi t Nam t năm 2003 n năm 2010" v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu Phát tri n th trư ng b o hi m toàn di n, an toàn và lành m nh nh m áp ng nhu c u b o hi m cơ b n c a n n kinh t và dân cư; b o m cho các t ch c, cá nhân ư c th hư ng nh ng s n phNm b o hi m t tiêu chuNn qu c t ; thu hút các ngu n l c trong nư c và nư c ngoài cho u tư phát tri n kinh t - xã h i; nâng cao năng l c tài chính, kinh doanh c a các doanh nghi p ho t ng kinh doanh b o hi m, áp ng yêu c u c nh tranh và h i nh p qu c t . Nhà nư c qu n lý, giám sát ho t ng kinh doanh b o hi m theo pháp lu t Vi t Nam và phù h p v i các nguyên t c, chuNn m c qu c t . 2. M t s ch tiêu ch y u a) T ng doanh thu phí b o hi m tăng bình quân kho ng 24%/năm; trong ó, b o hi m phi nhân th tăng kho ng 16,5%/năm và b o hi m nhân th tăng kho ng 28%/năm. T tr ng doanh thu phí c a toàn ngành b o hi m so v i GDP là 2,5% năm 2005 và 4,2% năm 2010. n năm 2010, t ng d phòng nghi p v c a các doanh nghi p b o hi m tăng kho ng 12 l n; t ng v n u tư tr l i n n kinh t tăng kho ng 14 l n so v i năm 2002.
  2. b) T o công ăn vi c làm cho kho ng 150.000 ngư i vào năm 2010. N p ngân sách Nhà nư c giai o n 2003 - 2010 tăng bình quân 20%/năm. 3. Nh ng gi i pháp ch y u a) V cơ ch chính sách - Ti p t c hoàn thi n cơ ch , chính sách v ho t ng kinh doanh b o hi m th trư ng phát tri n lành m nh, an toàn, phù h p v i yêu c u h i nh p; b o m tính ch ng và t ch u trách nhi m c a các doanh nghi p kinh doanh b o hi m. - Nhà nư c có chính sách khuy n khích ngư i dân tham gia b o hi m nhân th , ưu tiên phát tri n các s n phNm b o hi m nhân th có tính ch t u tư dài h n; khuy n khích các doanh nghi p b o hi m nghiên c u tri n khai các s n phNm b o hi m nông, lâm, ngư nghi p; chú tr ng m r ng ph m vi ho t ng n các vùng sâu, vùng xa. - Phát tri n m ng lư i i lý b o hi m chuyên nghi p, doanh nghi p môi gi i b o hi m và các kênh phân ph i khác. a d ng hoá các lo i hình doanh nghi p môi gi i b o hi m, Nhà nư c không tr c ti p u tư thêm v n vào lĩnh v c môi gi i b o hi m. - Doanh nghi p b o hi m ư c thành l p qu u tư, qu tín thác và công ty qu n lý qu theo qui nh c a pháp lu t. Các doanh nghi p b o hi m có v n u tư nư c ngoài s d ng phí b o hi m thu ư c u tư t i Vi t Nam ư c áp d ng các cơ ch , chính sách v u tư như các doanh nghi p b o hi m trong nư c. - Nhà nư c có cơ ch , chính sách các doanh nghi p b o hi m t b sung v n i u l cho phù h p v i tính ch t ho t ng và quy mô kinh doanh c a doanh nghi p. - Khuy n khích các doanh nghi p b o hi m hi n i hoá công ngh qu n lý kinh doanh, ào t o i ngũ cán b có trình theo các chuNn m c qu c t , ư c thuê chuyên gia trong nư c và ngoài nư c qu n lý m t s lĩnh v c ho t ng theo úng quy nh c a pháp lu t. b) V t ch c ho t ng c a các doanh nghi p - S p x p các doanh nghi p b o hi m trong nư c hi n có, b o m nâng cao năng l c kinh doanh, phát tri n các s n phNm b o hi m, m r ng th ph n, th trư ng. Các thành ph n kinh t không thu c kinh t nhà nư c có các i u ki n theo quy nh c a Lu t Kinh doanh b o hi m, ư c thành l p công ty c ph n b o hi m. Các doanh nghi p nhà nư c không ư c s d ng v n nhà nư c thành l p doanh nghi p b o hi m m i và góp v n thành l p công ty c ph n b o hi m mang tính chuyên ngành. - Cho phép các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài m r ng n i dung, ph m vi ho t ng, tăng v n i u l , n u i u ki n theo quy nh c a pháp lu t. - Vi c c p phép thành l p cho các công ty b o hi m có v n u tư nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam ph i phù h p v i quy mô, yêu c u phát tri n c a th trư ng, l trình h i nh p và các cam k t qu c t . Chú tr ng n các công ty b o hi m thu c các
  3. nư c có quan h thương m i và u tư v i Vi t Nam, các công ty có năng l c tài chính, trình công ngh , kinh nghi m ho t ng b o hi m và có óng góp vào s phát tri n th trư ng b o hi m Vi t Nam. - Khuy n khích các doanh nghi p trong nư c m r ng ph m vi ho t ng kinh doanh, k c th trư ng b o hi m qu c t và khu v c, tham gia góp v n vào các công ty b o hi m, môi gi i b o hi m, tái b o hi m ang ho t ng thành công nư c ngoài và thành l p các công ty con kinh doanh b o hi m nư c ngoài. c) Tăng cư ng vai trò qu n lý c a Nhà nư c - i m i phương th c và nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c i v i ho t ng kinh doanh b o hi m, ti n d n t i th c hi n các nguyên t c và chuNn m c qu n lý b o hi m qu c t . Nhà nư c giám sát ho t ng kinh doanh b o hi m thông qua h th ng các ch tiêu v ho t ng c a các doanh nghi p b o hi m và ki m tra, x lý vi ph m theo pháp lu t, không can thi p hành chính vào ho t ng c a các doanh nghi p. - Ki n toàn b máy t ch c c a Hi p h i b o hi m Vi t Nam Hi p h i th c hi n ư c vai trò c u n i gi a doanh nghi p b o hi m và các cơ quan qu n lý nhà nư c. i u 2. T ch c th c hi n 1. Giao B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m ch o, t ch c th c hi n Chi n lư c phát tri n th trư ng b o hi m t năm 2003 n năm 2010 ã ư c phê duy t. 2. Các B liên quan có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính th c hi n các phương án s p x p l i nh ng doanh nghi p b o hi m tr c thu c theo các quy nh pháp lu t hi n hành và Chi n lư c ã ư c phê duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản