Quyết định 177/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định 177/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 177/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp "ôtô" Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 do Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 177/2004/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 177/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 177/2004/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P Ô TÔ VI T NAM N NĂM 2010, T M NHÌN N 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Công nghi p t i các Công văn s 2042/CV-CLH ngày 26 tháng 4 năm 2004, s 2441/CV-CLH ngày 19 tháng 5 năm 2004 và s 3721/CV-CLH ngày 26 tháng 7 năm 2004, ý ki n c a các B : K ho ch và u tư, Khoa h c và Công ngh , Thương m i, Giao thông v n t i, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu c phòng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Qu h tr phát tri n t i cu c h p ngày 06 tháng 5 năm 2004 t i Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p ô tô Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn n 2020 v i các n i dung ch y u sau : 1. Quan i m phát tri n a) Công nghi p ô tô là ngành công nghi p r t quan tr ng c n ư c ưu tiên phát tri n góp ph n ph c v có hi u qu quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá và xây d ng ti m l c an ninh, qu c phòng c a t nư c. b) Phát tri n nhanh ngành công nghi p ô tô trên cơ s th trư ng và h i nh p v i n n kinh t th gi i; l a ch n các bư c phát tri n thích h p, khuy n khích chuyên môn hoá - h p tác hoá nh m phát huy l i th , ti m năng c a t nư c; ng th i tích c c tham gia quá trình phân công lao ng và h p tác qu c t trong ngành công nghi p ô tô. c) Phát tri n ngành công nghi p ô tô ph i g n k t v i t ng th phát tri n công nghi p chung c nư c và các Chi n lư c phát tri n các ngành liên quan ã ư c phê duy t, nh m huy ng và phát huy t i a các ngu n l c c a m i thành ph n kinh t , trong ó doanh nghi p nhà nư c gi vai trò then ch t. d) Phát tri n ngành công nghi p ô tô trên cơ s ti p thu công ngh tiên ti n c a th gi i, k t h p v i vi c Ny m nh ho t ng nghiên c u - phát tri n trong nư c và t n d ng có hi u qu cơ s v t ch t, trang thi t b hi n có, nh m nhanh chóng áp ng
 2. nhu c u trong nư c v các lo i xe thông d ng v i giá c c nh tranh, t o ng l c thúc Ny các ngành công nghi p h tr trong nư c phát tri n nh m Ny nhanh quá trình s n xu t linh ki n, ph tùng trong nư c. ) Phát tri n ngành công nghi p ô tô ph i phù h p v i chính sách tiêu dùng c a t nư c và ph i b o m ng b v i vi c phát tri n h th ng h t ng giao thông; các yêu c u v b o v và c i thi n môi trư ng. 2. M c tiêu c a Quy ho ch a) M c tiêu t ng quát: Xây d ng và phát tri n ngành công nghi p ô tô Vi t Nam n năm 2020 tr thành m t ngành công nghi p quan tr ng c a t nư c, có kh năng áp ng m c cao nh t nhu c u th trư ng trong nư c và tham gia vào th trư ng khu v c và th gi i. b) M c tiêu c th : - V các lo i xe thông d ng (xe t i, xe khách, xe con): áp ng kho ng 40 - 50% nhu c u th trư ng trong nư c v s lư ng và t t l s n xu t trong nư c (hàm lư ng ch t o trong nư c) n 40% vào năm 2005; áp ng trên 80% nhu c u th trư ng trong nư c v s lư ng và t t l s n xu t trong nư c 60% vào năm 2010 (riêng ng cơ ph n u t t l s n xu t trong nư c 50%, h p s t 90%). - V các lo i xe chuyên dùng: áp ng 30% nhu c u th trư ng trong nư c v s lư ng, t t l s n xu t trong nư c 40% vào năm 2005; ti n t i áp ng 60% nhu c u th trư ng trong nư c v s lư ng, t t l s n xu t trong nư c 60% vào năm 2010. - V các lo i xe cao c p: Các lo i xe du l ch cao c p ph n u t t l s n xu t trong nư c 20 - 25% vào năm 2005 và 40 - 45% vào năm 2010, áp ng ph n l n nhu c u th trư ng trong nư c; Các lo i xe t i, xe khách cao c p t t l s n xu t trong nư c 20% vào năm 2005 và 35 - 40% vào năm 2010, áp ng 80% nhu c u th trư ng trong nư c. -V ng cơ, h p s và ph tùng: L a ch n t p trung phát tri n m t s lo i ng cơ, h p s , b truy n ng và ph tùng v i s lư ng l n ph c v l p ráp ô tô trong nư c và xu t khNu. - V nh hư ng s n lư ng và cơ c u s n phNm : - Bi u 1: D ki n s n lư ng ô tô các lo i n năm 2020
 3. ơn v : xe TT 2005 2010 2020 1 T ng s ô tô 120.000 239.000 398.000 2 Xe con n 5 ch ng i 32.000 60.000 116.000 3 Xe con t 6 - 9 ch ng i 3.000 10.000 28.000 4 Xe khách 15.000 36.000 79.900 + 10 - 16 ch ng i 9.000 21.000 44.000 + 17 - 25 ch ng i 2.000 5.000 11.200 + 26 - 46 ch ng i 2.400 6.000 15.180 + > 46 ch ng i 1.600 4.000 9.520 5 Xe t i 68.000 127.000 159.800 + n2t n 40.000* 57.000* 50.000 +>2t n-7t n 14.000 35.000 53.700 + > 7 t n - 20 t n 13.600 34.000 52.900 + > 20 t n 400 1.000 3.200 6 Xe chuyên dùng 2.000 6.000 14.400 * K c thay th 55.000 xe v n chuy n nông thôn (xe công nông) trong th i gian t nay n h t 2007. Trên cơ s cân i năng l c hi n t i và nhu c u d báo, d ki n s n lư ng ô tô b sung n 2010 như Bi u 2. Bi u 2. Cân i năng l c, nhu c u và b sung s n lư ng ô tô n năm 2010 ơn v : xe STT Lo i xe Năng l c S n lư ng S n Ghi chú hi n t i yêu c u lư ng năm 2003 năm 2010 c nb (d báo) sung năm 2010 1 Xe con n 5 ch ng i >100.000 60.000 Không c n T thêm 2 Xe con t 6 - 9 ch 4.000 10.000 6.000 u tư
 4. ng i ( n 2010) thêm 3 Xe khách 8.000 36.000 28.000 + 10 - 16 ch ng i 21.000 21.000 T thêm + 17 - 25 ch ng i 5.000 5.000 T thêm + 26 - 46 ch ng i 7.000 6.000 Không c n T thêm ( n 2010) + > 46 ch ng i 2.000 4.000 2.000 T thêm 4 Xe t i 14.000 127.000 113.000 + n2t n 10.000 57.000 47.000 T thêm +>2t n-7t n 4.000 35.000 31.000 T thêm + > 7 t n - 20 t n 34.000 34.000 T thêm + > 20 t n 1.000 1.000 T thêm 5 Xe chuyên dùng 300 6.000 6.000 T thêm - V xu t khNu: Ph n u xu t khNu ô tô và ph tùng t 5 - 10% giá tr t ng s n lư ng c a ngành vào năm 2010 và nâng d n giá tr kim ng ch xu t khNu trong giai o n ti p theo. 3. nh hư ng Quy ho ch n năm 2010 a) V các lo i xe ô tô thông d ng: bao g m xe t i (ch y u là c nh và trung bình), xe ch khách, xe con 4 - 9 ch ng i. - Xe khách: Ph c v v n t i hành khách công c ng, bao g m ô tô t 10 ch ng i tr lên. D ki n s n lư ng: + n năm 2005: 15.000 xe, áp ng trên 50% nhu c u th trư ng; + n năm 2010: 36.000 xe, áp ng trên 80% nhu c u th trư ng. T l s n xu t trong nư c t 40% vào năm 2005, 60% vào năm 2010. Riêng t l s n xu t trong nư c i v i ng cơ t 15 - 20% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010. - Xe t i:
 5. Ph c v v n t i hàng hoá, khai thác m , công nghi p - xây d ng..., bao g m ch y u là các lo i xe t i c nh và trung bình, m t ph n là xe t i l n (tr ng t i n 20 t n). D ki n s n lư ng ô tô t i: + n 2005: 68.000 xe, áp ng trên 50% nhu c u th trư ng; + n 2010: 127.000 xe, áp ng kho ng 80% nhu c u th trư ng. T l s n xu t trong nư c t trên 40% vào 2005 và kho ng trên 60% vào năm 2010. - Xe con 4 - 9 ch ng i: Là các lo i xe có k t c u tương t như xe do các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ang s n xu t (minibus, xe vi t dã...) nhưng hình th c và ti n nghi ơn gi n hơn, giá phù h p v i s c mua trong nư c. D ki n s n lư ng: + n năm 2005: 3.000 xe, áp ng kho ng 10% nhu c u th trư ng; + n năm 2010: 10.000 xe, áp ng kho ng 15% nhu c u th trư ng. (N u tính c s n lư ng ô tô n 9 ch ng i do các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s n xu t, l p ráp thì s áp ng ph n l n nhu c u th trư ng trong nư c). T l s n xu t trong nư c c a xe con thông d ng t 30% vào năm 2005 và trên 50% n năm 2010. b) i v i nhóm xe chuyên dùng: Trên cơ s khung g m g n ng cơ (ô tô chassis) nh p khNu ho c trong nư c ch t o, t ch c s n xu t các lo i xe chuyên dùng, bao g m: xe ông l nh, xe c u ho , xe quét ư ng, xe hút bùn, xe tr n bê tông, xe cNu, xe s a ch a i n, xe c p c u, xe khoan, xe ào,... ph c v nhu c u trong nư c. D ki n s n lư ng: + n năm 2005: 2.000 xe, áp ng kho ng 30% nhu c u th trư ng; + n năm 2010: 6.000 xe, áp ng trên 60% nhu c u th trư ng. T l s n xu t trong nư c c a xe ô tô chuyên dùng t 40% vào năm 2005; 60% vào năm 2010. c) i v i nhóm xe cao c p: D ki n s n lư ng các lo i xe con (k c xe con t 6 n 9 ch ng i c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài) như sau:
 6. + n năm 2005: 32.000 xe. + n năm 2010: 60.000 xe. T l s n xu t trong nư c ph n u t 20 - 25% vào năm 2005 và 40 - 45% vào năm 2010. d) S n xu t ng cơ ô tô, h p s , c m truy n ng: - ng cơ ô tô (ch y u là các lo i ng cơ diesel có công su t t 80 - 400 mã l c): T ng s n lư ng c a các nhà máy s n xu t ng cơ kho ng 100.000 ng cơ/năm vào năm 2010, kho ng 200.000 ng cơ/năm vào năm 2020, trong ó ng cơ có công su t 100 - 300 mã l c chi m 70%. Ph n u n năm 2005 t t l s n xu t trong nư c 15 - 20%; năm 2010 t 50%. Khuy n khích khu v c u tư nư c ngoài s n xu t các lo i ng cơ cho các lo i xe con. -H ps : S n lư ng t 100.000 b /năm vào 2010, kho ng 200.000 b /năm vào năm 2020, t l s n xu t trong nư c t 90% vào năm 2010. - C m truy n ng: S n lư ng t 100.000 b /năm vào năm 2010, kho ng 200.000 b /năm vào năm 2020. T l s n xu t trong nư c t 90% vào năm 2010. 4. nh hư ng u tư và yêu c u i v i các d án u tư. - Khuy n khích vi c b trí các d án s n xu t, l p ráp ô tô và s n xu t ph tùng t i 3 vùng kinh t tr ng i m và các a bàn lân c n nh m t n d ng các l i th s n có, g m: + Mi n B c: các t nh, thành ph trong và giáp ranh khu v c Tam giác tăng trư ng kinh t Hà N i - H i Phòng - Qu ng Ninh. + Mi n Trung: các t nh t Thanh Hoá n Khánh Hoà. + Mi n Nam: các t nh, thành ph trong và giáp ranh khu v c T giác tăng trư ng kinh t thành ph H Chí Minh - Bà R a - Vũng Tàu - ng Nai -Bình Dương; thành ph C n Thơ (ph c v khu v c ng b ng sông C u Long). - Giao các doanh nghi p nhà nư c : T ng công ty Công nghi p ô tô Vi t Nam, T ng công ty Máy ng l c và Máy nông nghi p, T ng công ty Than Vi t Nam, T ng công ty Cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn m nhi m vai trò nòng c t trong ngành công nghi p ô tô Vi t Nam, xây d ng và tri n khai các d án u tư s n xu t, l p ráp ô tô và ph tùng theo hư ng:
 7. + T ng công ty Công nghi p ô tô Vi t Nam: t p trung s n xu t, l p ráp xe khách, xe t i c trung và nh , xe con, ng cơ, h p s , c m truy n ng. + T ng công ty Máy ng l c và máy nông nghi p: t p trung s n xu t, l p ráp xe khách, xe t i trung và nh , ng cơ, h p s , c m truy n ng. + T ng công ty Than Vi t Nam: t p trung s n xu t, l p ráp xe t i h ng trung và n ng, xe chuyên dùng và các thi t b công tác kèm theo. + T ng công ty Cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn: t p trung l p ráp, s n xu t xe khách, xe chuyên dùng và m t s lo i ph tùng ô tô. - Giao B Qu c phòng, B Công an tham gia t ch c s n xu t, l p ráp xe có tính năng k - chi n thu t áp ng yêu c u an ninh, qu c phòng. - i v i các doanh nghi p nhà nư c m nhi m vai trò nòng c t nêu trên và các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô thu c B Qu c phòng và B Công an: + Các d án u tư ph i áp ng các tiêu chuNn theo "Tiêu chuNn doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô"; + D án u tư m i ph i t ư c yêu c u phân công chuyên môn hoá-h p tác hoá cao, phù h p nh hư ng phân công s n xu t nêu kho n 4; có công ngh tiên ti n, ư c chuy n giao t các nhà s n xu t ô tô l n c a th gi i; t l s n xu t trong nư c ph i cao hơn m c nh hư ng chung; + D án u tư ph i ư c thNm tra, phê duy t theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. - i v i các doanh nghi p có v n nư c ngoài: vi c u tư phát tri n s n xu t th c hi n theo Gi y phép u tư. Khuy n khích vi c u tư s n xu t ng cơ, ph tùng trên cơ s chuy n giao công ngh tiên ti n t các hãng n i ti ng trên th gi i. - i v i các doanh nghi p trong nư c khác: + D án ph i phù h p v i Chi n lư c và Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p ô tô Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn n 2020; + áp ng các tiêu chuNn theo "Tiêu chuNn doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô"; + Khuy n khích các d án có s n phNm xu t khNu, d án s n xu t ng cơ ô tô, h p s , c m truy n ng và d án có quy mô u tư l n; + i v i doanh nghi p ã có quá trình s n xu t, l p ráp ô tô và s n xu t ph tùng, vi c u tư m r ng năng l c s n xu t, l p ráp ph i g n v i nâng c p công ngh , hi n i hoá trang thi t b nâng cao t l s n xu t trong nư c theo nh hư ng nêu kho n 3; + i v i các d án u tư m i, ph i ng th i áp ng các i u ki n: có chuy n giao công ngh s n xu t tiên ti n t các nhà s n xu t ô tô trên th gi i; có k ho ch, l
 8. trình và bi n pháp c th th c hi n m c tiêu v t l s n xu t trong nư c (theo nh hư ng nêu các i m a, b, c, d kho n 3); có quy trình công ngh s n xu t và gi i pháp c th , kh thi m b o s n phNm làm ra t các tiêu chuNn do Nhà nư c quy nh v k thu t, ch t lư ng, an toàn, ăng ki m, môi trư ng; tuân th y các quy nh v b n quy n và s h u công nghi p. 5. nh hư ng v ngu n v n u tư D ki n t ng nhu c u v n u tư th c hi n Quy ho ch như sau: + Giai o n 2001 - 2010: kho ng 16.000 - 18.000 t ng. Ngu n v n bao g m: - V n t huy ng c a các doanh nghi p; - V n vay ngân hàng thương m i; -V n u tư nư c ngoài; - V n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c (ch dành cho các d án tr ng i m do Th tư ng Chính ph quy t nh và d án thu c i tư ng vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c theo quy nh hi n hành). + Giai o n 2010 - 2020: ư c tính kho ng 35.000 - 40.000 t ng. Ngu n v n: ch y u là v n t huy ng c a doanh nghi p, v n vay thương m i và v n nư c ngoài. 6. Nh ng chính sách và gi i pháp h tr ngành công nghi p ô tô Vi t Nam a) Các chính sách v thu i v i ô tô và linh ki n, ph tùng ô tô khuy n khích phát tri n công nghi p s n xu t ô tô và ph tùng ph c v nhu c u trong nư c và xu t khNu, Nhà nư c có m t s chính sách h tr như sau: - Không tính thu nh p khNu theo b linh ki n r i d ng CKD, IKD; tính thu nh p khNu theo bi u thu i v i linh ki n và ph tùng nh p khNu và theo hư ng khuy n khích s n xu t trong nư c. - Mi n thu thu nh p doanh nghi p i v i s n phNm ch th trong th i gian m t năm k t khi s n phNm ư c tiêu th trên th trư ng. b) Các chính sách và gi i pháp v th trư ng - B o v th trư ng: + Áp d ng các bi n pháp h tr s n xu t trong nư c phù h p v i ti n trình h i nh p kinh t qu c t và khu v c. + Ban hành các tiêu chuNn k thu t i v i ô tô, ph tùng ô tô ngăn ch n vi c lưu thông nh ng hàng hóa kém ch t lư ng, không an toàn, gây ô nhi m môi trư ng.
 9. + X lý nghiêm kh c hàng nh p l u, hàng gian l n thương m i ư c ưa vào th trư ng Vi t Nam. - M r ng th trư ng: + Ny m nh u tư nâng c p m ng lư i giao thông ư ng b trong c nư c; + Khuy n khích các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe ô tô s d ng ng cơ, ph tùng ô tô ch t o trong nư c; + T o i u ki n cho các doanh nghi p trong ho t ng ti p th và xúc ti n thương m i nh m m r ng th trư ng trong nư c và vươn ra th trư ng nư c ngoài. c) Các chính sách và gi i pháp v u tư - Khuy n khích s h p tác, phân công s n xu t gi a các doanh nghi p trong nư c v i nhau và v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t n d ng các công ngh và thi t b ã u tư, gi m chi phí u tư m i và tránh u tư trùng l p. - u tư m i t ng bư c nhưng t p trung, có tr ng i m và u tư nhanh nh ng khâu công ngh cơ b n, quy t nh ch t lư ng s n phNm, phù h p v i nhu c u th trư ng. - Các d án có v n u tư nư c ngoài vào các ngành công nghi p h tr , s n xu t ng cơ, ph tùng, linh ki n ô tô, c bi t là các d án u tư v i quy mô công su t l n, s n xu t s n phNm ch t lư ng cao ph c v cho chương trình nâng cao t l s n xu t trong nư c và xu t khNu, ư c hư ng y các chính sách ưu ãi theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. d) Chính sách và gi i pháp v khoa h c công ngh - Khuy n khích chuy n giao công ngh , u tư công ngh tiên ti n ph c v chương trình s n xu t ô tô và ph tùng ô tô, c bi t là ng cơ, h p s , c m truy n ng. - Nhà nư c h tr kinh phí chuy n giao công ngh cho các d án s n xu t ng cơ, h p s , c m truy n ng n u công ngh ư c chuy n giao t các hãng có danh ti ng trên th gi i. - Nhà nư c h tr kinh phí cho u tư ho t ng nghiên c u - phát tri n trong công nghi p ô tô. ) Các chính sách và gi i pháp v ngu n nhân l c Tăng cư ng u tư cho ào t o và ào t o l i cán b qu n lý, cán b thi t k , công nhân lành ngh ph c v công nghi p ô tô, k c c i h c nư c ngoài t ngu n v n ngân sách c a Nhà nư c. e) Các chính sách và gi i pháp v huy ng v n
 10. - Khuy n khích c ph n hóa các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô, ph tùng ô tô, k c bán c ph n cho ngư i nư c ngoài t o v n u tư m i và a d ng hóa ngu n v n. - Khuy n khích m i thành ph n kinh t u tư vào lĩnh v c s n xu t ph tùng, linh ki n ô tô. - Các doanh nghi p ư c thành l p theo pháp lu t, có d án áp ng y các yêu c u nêu kho n 4 (ph n " i v i các d án trong nư c khác") u ư c phép u tư d án trên nguyên t c t ch u trách nhi m v hi u qu u tư. Khi xây d ng d án, ch u tư căn c các nh hư ng quy ho ch, nh hư ng u tư nêu trên (nh t là nhu c u th trư ng, nhu c u s n lư ng b sung t ng th i kỳ i v i m i lo i xe, nh hư ng phân b l c lư ng s n xu t...), kh năng c nh tranh th c t c a doanh nghi p xác nh quy mô và a i m u tư thích h p, ng th i t ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. g) Các chính sách và gi i pháp v qu n lý ngành - Chú tr ng nghiên c u, th c hi n các gi i pháp i u ti t cung c u c a th trư ng ô tô Vi t Nam nh m m b o tính c nh tranh lành m nh và hi u qu chung cho toàn ngành. - Xây d ng, hoàn thi n khung kh pháp lý nh m t o i u ki n các doanh nghi p t s p x p, t ch c l i, hình thành các doanh nghi p l n theo mô hình Công ty m - Công ty con, các công ty v tinh c a các doanh nghi p l n trong lĩnh v c s n xu t, l p ráp ô tô; th c hi n t t vi c chuyên môn hoá, h p tác hoá. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Công nghi p: - Xây d ng, ban hành ngay "Tiêu chuNn doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô". - Ch o th c hi n Chương trình và các gi i pháp phát tri n s n xu t ô tô n năm 2010. - Ch trì thNm tra các d án u tư m i s n xu t, l p ráp ô tô có s d ng v n nhà nư c c a 4 doanh nghi p nhà nư c nòng c t, trình Th tư ng Chính ph thông qua và cho phép th c hi n. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan th c hi n vi c ki m tra các d án s n xu t, l p ráp ô tô và s n xu t ph tùng theo n i dung d án ã xây d ng. - Thông qua công tác ki m tra theo ch c năng qu n lý ngành, ki n ngh v i Chính ph các bi n pháp i u ch nh cung c u v th trư ng ô tô trong quá trình th c hi n Quy ho ch; công b cho các doanh nghi p bi t và th c hi n. 2. B Khoa h c và Công ngh :
 11. - Xây d ng, ban hành Quy nh v phương pháp tính t l n i a hoá ô tô làm cơ s xác nh m c khuy n khích h tr trong u tư i v i doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô và s n xu t ph tùng ô tô. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng, ban hành tiêu chuNn k thu t, tiêu chuNn ch t lư ng ô tô và ph tùng i v i các lo i xe lưu hành trong nư c; các quy nh mang tính ch t rào c n k thu t ngăn ch n vi c s n xu t, l p ráp và lưu hành các lo i ô tô ch t lư ng kém, gây ô nhi m môi trư ng. - Hư ng d n vi c chuy n giao ti p nh n công ngh cho các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô và ph tùng nh m m b o công ngh ư c chuy n giao th c s là công ngh tiên ti n. 3. B Tài chính: - Ban hành ngay bi u thu nh p khNu linh ki n, ph tùng ô tô thay th cho vi c tính thu theo b linh ki n d ng CKD, IKD phù h p v i ti n trình h i nh p kinh t qu c t và khu v c. - Nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch khuy n khích các d án s n xu t, ch t o ng cơ ô tô, h p s , c m truy n ng. - Nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph ban hành chính sách h tr tài chính cho ho t ng nghiên c u - phát tri n và ào t o nhân l c cho ngành công nghi p ô tô. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, trình Chính ph ban hành quy nh m t s lo i phí nh m h n ch vi c mua s m và lưu hành ô tô du l ch cá nhân trong i u ki n h th ng h t ng giao thông ư ng b chưa áp ng k p t c gia tăng s lư ng xe. - Ki m soát ch t ch vi c thu thu i v i ô tô và linh ki n, ph tùng nh p khNu; ph i h p v i B Thương m i Ny m nh u tranh ch ng buôn l u và gian l n thương m i. 4. B Giao thông v n t i: Rà soát, hoàn thi n và ban hành ngay các quy nh m i v tiêu chuNn, i u ki n k thu t, an toàn i v i ô tô xu t xư ng và nh p khNu (quy nh v ăng ki m phương ti n cơ gi i) theo hư ng nâng cao ch t lư ng và an toàn ô tô, thay cho các quy nh hi n hành không còn phù h p. 5. B Thương m i: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, áp d ng các bi n pháp nh m tăng cư ng hi u qu công tác qu n lý th trư ng, ch ng buôn l u, gian l n thương m i i v i s n phNm ô tô và ph tùng b o v th trư ng trong nư c. - xu t các gi i pháp tăng cư ng ho t ng xúc ti n xu t khNu, t o i u ki n giúp ngành công nghi p ô tô Vi t Nam tham gia vào th trư ng khu v c và th gi i. 6. B K ho ch và u tư:
 12. Tăng cư ng kêu g i, thu hút u tư nư c ngoài vào phát tri n công nghi p ô tô theo Chi n lư c và Quy ho ch ư c duy t, c bi t là vào lĩnh v c s n xu t ph tùng, linh ki n. Ki m tra và giúp các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài s n xu t, l p ráp ô tô và ph tùng ô tô theo úng gi y phép và các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 7. B Công an: Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nghiên c u, quy nh gi i h n s lư ng ô tô ăng ký m i hàng năm trên t ng a bàn phù h p v i Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i, Quy ho ch ô th , tình hình c th c a a phương v h th ng h t ng giao thông ư ng b (c ng và tĩnh) và nhu c u th c t b sung, i m i phương ti n v n t i. 8. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - T o i u ki n thu n l i cho vi c tri n khai các d án s n xu t, l p ráp ô tô, s n xu t ph tùng ô tô trên a bàn t nh, thành ph mình (n u có) và giám sát vi c th c hi n d án theo n i dung ã xây d ng và ăng ký. - Tham gia v i các B , ngành ki m tra, giám sát vi c tri n khai th c hi n Quy ho ch m b o tính ng b , th ng nh t gi a Quy ho ch phát tri n công nghi p ô tô v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và Quy ho ch phát tri n công nghi p trên a bàn. - Ch o các S , Ban, ngành ch c năng ph i h p rà soát công tác ăng ký kinh doanh i v i các doanh nghi p ăng ký ngành ngh kinh doanh s n xu t, l p ráp ô tô, m b o ch t ch , úng pháp lu t, phù h p quy ho ch và áp ng các quy nh c a "Tiêu chuNn doanh nghi p s n xu t, l p ráp ô tô". Ch o S Công nghi p nh kỳ báo cáo v B Công nghi p tình hình ho t ng c a các d án s n xu t, l p ráp ô tô. 9. Hi p h i các doanh nghi p cơ khí Vi t Nam, Hi p h i các nhà s n xu t ô tô Vi t Nam, Hi p h i k sư ô tô Vi t Nam: - Nghiên c u, xu t và t ch c vi c ph i h p gi a các doanh nghi p cơ khí tham gia s n xu t, l p ráp ô tô, s n xu t ph tùng nh m nâng cao tính h p tác - liên k t và tính chuyên môn hoá trong lĩnh v c s n xu t, l p ráp ô tô và ph tùng. - Nghiên c u, xu t v i các cơ quan qu n lý nhà nư c các gi i pháp, cơ ch chính sách khuy n khích, thúc Ny phát tri n ngành công nghi p ô tô theo úng Chi n lư c và Quy ho ch ư c duy t. 10. Các doanh nghi p ã ư c các c p có thNm quy n cho phép s n xu t, l p ráp ô tô; t ch c s n xu t các lo i xe chuyên dùng trên cơ s khung g m g n ng cơ (ô tô chassis), ư c ti p t c nh p khNu và áp d ng chính sách thu theo quy nh hi n hành cho n th i i m Bi u thu nh p khNu linh ki n, ph tùng ô tô do B Tài chính ban hành có hi u l c thi hành. T ngày 01 tháng 7 năm 2005, n u các doanh nghi p nêu trên áp ng các i u ki n quy nh t i Quy t nh này thì ư c ti p t c s n xu t, l p ráp ô tô; t ch c s n xu t ô tô chassis.
 13. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản