Quyết định 1788/TCT/QĐ/TTHT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
85
lượt xem
5
download

Quyết định 1788/TCT/QĐ/TTHT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1788/TCT/QĐ/TTHT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác Tuyên truyền và Hỗ trợ đối tượng nộp thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1788/TCT/QĐ/TTHT của Tổng cục Thuế

 1. QUYÕT §ÞNH CñA TæNG CôC TR¦ëNG TæNG CôC THUÕ Sè 1788/TCT/Q§/TTHT NGµY 01 TH¸NG 12 N¡M 2004 VÒ VIÖC Ban hµnh Qui tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ hç trî ®èi tîng nép thuÕ TæNG CôC TR¦ëNG TæNG CôC THUÕ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 218/2003/Q§-TTg ngµy 28/10/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Tæng côc ThuÕ trùc thuéc Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 188/2003/Q§-BTC ngµy 14/11/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c Ban vµ V¨n phßng thuéc Tæng côc ThuÕ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 189/2003/Q§-BTC ngµy 14/11/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Côc ThuÕ trùc thuéc Tæng côc ThuÕ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1683/2003/Q§/TCT-TCCB ngµy 14/11/2003 cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng thuéc Côc thuÕ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1682/2003/Q§/TCT-TCCB ngµy 14/11/2003 cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Chi côc ThuÕ trùc thuéc Côc thuÕ; Theo ®Ò nghÞ cña Trëng Ban Tuyªn truyÒn - Hç trî §èi îng nép thuÕ vµ Tr- ëng Ban Tæ chøc c¸n bé - Tæng côc ThuÕ; QUYÕT §ÞNH §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Qui tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ hç trî ®èi tîng nép thuÕ ”. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. C¸c ¤ng (Bµ) Côc trëng Côc thuÕ c¸c TØnh, Thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, Trëng c¸c Ban vµ c¸c ®¬n vÞ t¬ng ®¬ng thuéc Tæng côc ThuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
 2. QUY TR×NH THùC HIÖN C¤NG T¸C TUY£N TRUYÒN Vµ Hç TRî §èI T¦îNG NéP THUÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1788/ TCT/Q§/TTHT ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ) PHÇN I - C¸C QUI §ÞNH CHUNG 1/ MôC §ÝCH ¸P DôNG QUY TR×NH: - Thèng nhÊt toµn ngµnh trong viÖc chØ ®¹o vµ thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ hç trî §TNT. - Gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý, thu thuÕ vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh thuÕ. - Chuyªn m«n ho¸ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ hç trî §TNT. - N©ng cao tÝnh tù gi¸c tu©n thñ ph¸p luËt thuÕ cña §TNT. 2/ PH¹M VI ¸P DôNG: Quy tr×nh nµy ®îc thùc hiÖn thèng nhÊt t¹i c¬ quan ThuÕ c¸c cÊp ®Ó phôc vô cho tÊt c¶ c¸c §TNT vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã nhu cÇu t×m hiÓu ph¸p luËt thuÕ. 3/ Y£U CÇU: - C¸n bé lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn, hç trî §TNT ph¶i ý thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ hç trî §TNT, ®ång thêi ph¶i ý thøc ®îc nhiÖm vô cña m×nh lµ tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vµ phôc vô cho §TNT nh»m n©ng cao ý thøc chÊp hµnh, tu©n thñ ph¸p luËt thuÕ cña §TNT. - C¸n bé tuyªn truyÒn vµ hç trî §TNT ph¶i n¾m v÷ng ph¸p luËt thuÕ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái, cã tr×nh ®é lý luËn, ph©n tÝch vÊn ®Ò, cã kh¶ n¨ng diÔn gi¶i, truyÒn ®¹t vµ giao tiÕp tèt, cã th¸i ®é øng xö v¨n minh, lÞch thiÖp, tinh thÇn phôc vô tËn t©m, th¸i ®é hoµ nh·, t«n träng ngêi ®îc phôc vô. - C¸n bé lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn, hç trî §TNT chØ ®îc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng phæ biÕn, híng dÉn phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. Kh«ng ®îc cöa quyÒn, g©y phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu §TNT. PHÇN II - H¦íNG DÉN THùC HIÖN C¤NG T¸C TUY£N TRUYÒN VÒ THUÕ 1. NGUY£N T¾C THùC HIÖN C¤NG T¸C TUY£N TRUYÒN VÒ THUÕ - C«ng t¸c tuyªn truyÒn ph¶i ®îc thùc hiÖn theo ®óng thÈm quyÒn, ph¹m vi, tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan thuÕ c¸c cÊp. - Tu©n thñ sù chØ ®¹o thèng nhÊt vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc ThuÕ. - §¶m b¶o sù phèi hîp c«ng t¸c, trao ®æi th«ng tin gi÷a c¬ quan thuÕ c¸c cÊp theo chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®· ®îc quy ®Þnh. - Néi dung tuyªn truyÒn ph¶i theo ®óng quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ thèng nhÊt trªn toµn quèc. 2. C¸C NéI DUNG TUY£N TRUYÒN VÒ THUÕ
 3. Néi dung tuyªn truyÒn vÒ thuÕ bao gåm: - B¶n chÊt cña thuÕ, lîi Ých x· héi tõ tiÒn thuÕ. - QuyÒn vµ nghÜa vô cña §TNT ®èi víi Nhµ níc. - Néi dung c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ thuÕ. - C¸c thñ tôc vÒ thuÕ. - Tuyªn d¬ng, khen thëng c¸c §TNT chÊp hµnh tèt nghÜa vô thuÕ víi Nhµ n- íc. - Xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ cña §TNT. - C¸c néi dung tuyªn truyÒn kh¸c. 3. C¸C H×NH THøC TUY£N TRUYÒN VÒ THUÕ C«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ thuÕ ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc sau: - Cung cÊp c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, v¨n b¶n híng dÉn, c¸c Ên phÈm tuyªn truyÒn vÒ thuÕ cho §TNT. - Sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt thuÕ. - X©y dùng c¸c pan«, ¸p phÝch, biÓu ng÷,... ®Ó tuyªn truyÒn, cæ ®éng vÒ thuÕ. - C¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn kh¸c. 4. C¸C Y£U CÇU Cô THÓ CñA C¤NG T¸C TUY£N TRUYÒN VÒ THUÕ - C«ng t¸c tuyªn truyÒn ph¸p luËt thuÕ lµ nhiÖm vô cña c¬ quan ThuÕ c¸c cÊp vµ cña mäi c¸n bé thuÕ tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng, th«ng qua c¸c h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p phï hîp ®Ó tuyªn truyÒn ph¸p luËt thuÕ mét c¸ch hiÖu qu¶ nh»m n©ng cao ý thøc tù gi¸c chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ thuÕ cho mäi ngêi d©n vµ c¸c §TNT. - Tuyªn truyÒn ph¶i kÞp thêi, chÝnh x¸c víi c¸c h×nh thøc phong phó, gióp cho §TNT cËp nhËt ®îc thêng xuyªn th«ng tin vÒ thuÕ. Ng«n ng÷ tuyªn truyÒn cÇn ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu ®Ó phï hîp víi nhiÒu §TNT kh¸c nhau. - Tæng côc ThuÕ x©y dùng kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn, m¹ng líi th«ng tin, tuyªn truyÒn vÒ thuÕ trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña Trung ¬ng, chñ tr× biªn so¹n, in Ên c¸c tµi liÖu, Ên phÈm tuyªn truyÒn vÒ thuÕ ®Ó sö dông chung cho toµn ngµnh. C¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng phèi hîp víi c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng cña ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn tuyªn truyÒn theo kÕ ho¹ch cña ngµnh. 5. C¸C B¦íC THùC HIÖN C¤NG T¸C TUY£N TRUYÒN VÒ THUÕ 5.1. X©y dùng kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn vÒ thuÕ KÕ ho¹ch tuyªn truyÒn hµng n¨m cña c¬ quan ThuÕ c¸c cÊp bao gåm c¸c néi dung, yªu cÇu, c¸ch thøc, thêi gian triÓn khai c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn cho c¶ n¨m sau, ®ång thêi ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c bé phËn trùc thuéc triÓn khai thùc hiÖn. KÕ ho¹ch tuyªn truyÒn vÒ thuÕ bao gåm:
 4. - KÕ ho¹ch tuyªn truyÒn thêng xuyªn: lµ kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn hµng n¨m víi c¸c néi dung, h×nh thøc tuyªn truyÒn t¬ng ®èi æn ®Þnh. - KÕ ho¹ch tuyªn truyÒn träng ®iÓm: lµ kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn theo yªu cÇu hoÆc sù kiÖn ph¸t sinh ®ét xuÊt trong tõng thêi kú, ®Æc biÖt khi cã nh÷ng thay ®æi lín vÒ ph¸p luËt thuÕ ®Ó ®Þnh híng sù quan t©m, chó ý cña c«ng luËn theo c¸c môc tiªu cña ngµnh ThuÕ trong tõng thêi kú. Tæng côc ThuÕ - c¨n cø vµo ®êng lèi, chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc trong tõng thêi kú; Ch¬ng tr×nh c«ng t¸c, nhiÖm vô vµ biÖn ph¸p qu¶n lý thu Ng©n s¸ch Nhµ níc cña Bé Tµi chÝnh, cña ngµnh ThuÕ; Ch¬ng tr×nh söa ®æi, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch thuÕ; Ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh thuÕ; vµ thùc tÕ thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn t¹i c¬ quan thuÕ c¸c cÊp, kÕt qu¶ kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ nhu cÇu cña §TNT - lËp kÕ ho¹ch triÓn khai c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho toµn ngµnh. ViÖc lËp kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn hµng n¨m cña toµn ngµnh hoµn thµnh tríc ngµy 15/12 n¨m tríc ®Ó lµm c¨n cø triÓn khai c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho n¨m sau. Côc ThuÕ: c¨n cø kÕ ho¹ch c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña ngµnh; c¸c chØ ®¹o cña cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng; c¸c nh©n tè ®Æc thï cña ®Þa ph¬ng nh: t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn, sè lîng, c¬ cÊu ®èi t¬ng nép thuÕ, c¬ cÊu thu NSNN; c¸c ®iÒu kiÖn vÒ x· héi nh: ®Þa lý, ®Þa h×nh, phong tôc tËp qu¸n; sù ph¸t triÓn cña c¸c ph¬ng tiÖn, h×nh thøc tuyªn truyÒn hiÖn cã trªn ®Þa bµn... ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn cña ®Þa ph¬ng ®¸p øng ®îc c¸c môc tiªu tuyªn truyÒn cña ngµnh vµ phï hîp víi ®Æc thï cña ®Þa ph¬ng. KÕ ho¹ch tuyªn truyÒn cña Côc ThuÕ cÇn ph¶i hoµn thµnh tríc ngµy 31/12 n¨m tríc ®Ó triÓn khai thùc hiÖn t¹i Côc ThuÕ vµ c¸c Chi côc thuÕ trùc thuéc. §ång thêi Côc ThuÕ göi kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn cña Côc ThuÕ vÒ Tæng côc ThuÕ (Ban Tuyªn truyÒn Hç trî §TNT) ®Ó theo dâi, chØ ®¹o. Chi côc ThuÕ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn cña Côc ThuÕ lËp kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn n¨m cña Chi côc, ®ång thêi göi kÕ ho¹ch vÒ Côc ThuÕ chËm nhÊt lµ ngµy 20/1 hµng n¨m ®Ó theo dâi, chØ ®¹o. 5.2. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn Bé phËn Tuyªn truyÒn vµ Hç trî §TNT c¸c cÊp c¨n cø theo kÕ ho¹ch thùc hiÖn tuyªn truyÒn ®· b¸o c¸o lªn c¬ quan ThuÕ cÊp trªn ®Ó triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn t¹i ®Þa bµn m×nh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ph¸t sinh, bé phËn Tuyªn truyÒn vµ Hç trî §TNT c¸c cÊp cã thÓ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ®Ó triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cho phï hîp, tuy nhiªn ph¶i b¸o c¸o lªn c¬ quan cÊp trªn tríc khi thùc hiÖn. PHÇN III - QUY TR×NH THùC HIÖN C¤NG T¸C Hç TRî §TNT 1. H¦íNG DÉN, GI¶I §¸P CHO §TNT T¹I C¥ QUAN THUÕ: - TiÕp nhËn yªu cÇu: + T¹i bµn ®¨ng ký, c¸n bé hç trî §TNT ph¸t PhiÕu ®¨ng ký (mÉu sè 01A), PhiÕu ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c hç trî §TNT (mÉu sè 02A) vµ sè thø tù ®¨ng ký cho §TNT (§TNT còng cã thÓ tù lÊy phiÕu ®¸nh gi¸ ®Ó s½n ë bµn n¬i ®Æt hßm th).
 5. + Sau khi §TNT ®iÒn c¸c néi dung vµo PhiÕu ®¨ng ký, nép l¹i cho bµn ®¨ng ký, c¸n bé t¹i bµn ®¨ng ký nhËp c¸c th«ng tin trªn phiÕu vµo Sæ ®¨ng ký dÞch vô hç trî §TNT (mÉu sè 03) vµ híng dÉn §TNT ®Õn c¸n bé trùc tiÕp gi¶i ®¸p hoÆc yªu cÇu §TNT ngåi chê ®Õn lît. - Gi¶i ®¸p theo yªu cÇu: + C¨n cø néi dung PhiÕu ®¨ng ký, c¸n bé hç trî sÏ lÇn lît gi¶i ®¸p c¸c yªu cÇu cña §TNT. + Trêng hîp nhËn ®îc yªu cÇu cã néi dung kh«ng ®îc quy ®Þnh râ rµng trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, v¨n b¶n híng dÉn, c¸n bé hç trî ph¶i xin ý kiÕn c¸n bé phô tr¸ch ®Ó tr¶ lêi cho §TNT. Trêng hîp cha thÓ tr¶ lêi ngay, c¸n bé hç trî ph¶i ghi l¹i néi dung hÑn tr¶ lêi sau trªn PhiÕu ®¨ng ký vµ photo göi §TNT gi÷ 1 b¶n. Thêi gian tr¶ lêi sau kh«ng qu¸ 3 ngµy ®èi víi trêng hîp ph¶i tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c bé phËn cïng c¬ quan vµ kh«ng qu¸ 15 ngµy ®èi víi trêng hîp ph¶i xin ý kiÕn cña cÊp trªn. + §èi víi c¸c vÊn ®Ò cã thÓ n¶y sinh tranh chÊp vÒ nghÜa vô thuÕ cña §TNT, cÇn cã c¬ së ph¸p lý th× ®Ò nghÞ §TNT lµm v¨n b¶n göi ®Õn c¬ quan ThuÕ ®Ó ®îc híng dÉn b»ng v¨n b¶n. + Sau khi gi¶i ®¸p xong cho §TNT, c¸n bé hç trî ghi l¹i vµo PhiÕu ®¨ng ký: tãm t¾t nh÷ng néi dung chÝnh ®· tr¶ lêi, c¸c c¨n cø ph¸p lý, c¸c vÊn ®Ò hÑn tr¶ lêi sau vµ thêi gian hÑn tr¶ lêi, ký, ghi râ hä tªn. - KiÓm tra: hµng ngµy, l·nh ®¹o bé phËn Hç trî §TNT sÏ kiÓm tra l¹i néi dung gi¶i ®¸p ghi trªn phiÕu ®¨ng ký cña c¸c c¸n bé thùc hiÖn ngµy h«m tríc vµ ghi x¸c nhËn vµo mÆt sau cña PhiÕu ®¨ng ký (mÉu sè 01B). Trêng hîp ph¸t hiÖn thÊy c¸n bé tr¶ lêi §TNT cha ®óng vÒ néi dung nghiÖp vô, ngêi kiÓm tra ph¶i th«ng b¸o ngay néi dung sai sãt cho c¸n bé ®ã vµ yªu cÇu c¸n bé ®Ýnh chÝnh víi §TNT (qua ®iÖn tho¹i, c«ng v¨n hoÆc h×nh thøc phï hîp kh¸c). MÉu c«ng v¨n ®Ýnh chÝnh: mÉu sè 05. Sau khi ®Ýnh chÝnh, c¸n bé hç trî ph¶i ghi l¹i c¸c néi dung tr¶ lêi ®Ýnh chÝnh, ngµy giê ®Ýnh chÝnh vµ tªn §TNT tiÕp nhËn tr¶ lêi ®Ýnh chÝnh t¹i mÆt sau cña PhiÕu ®¨ng ký. Trêng hîp c¸n bé hç trî tù ph¸t hiÖn thÊy sù nhÇm lÉn hoÆc sai sãt cña m×nh, ngêi ®ã còng ph¶i b¸o c¸o lªn c¸n bé phô tr¸ch vµ thùc hiÖn ®Ýnh chÝnh nh trªn. Thêi h¹n ®Ýnh chÝnh: chËm nhÊt lµ 2 ngµy kÓ tõ khi c¸n bé ®îc th«ng b¸o vÒ sai sãt hoÆc tù ph¸t hiÖn ra sai sãt. - Ghi chÐp, thèng kª: Th«ng tin vÒ tõng trêng hîp gi¶i ®¸p cho §TNT trong ngµy ph¶i ®îc ghi chÐp, lu vµo NhËt ký hç trî §TNT (mÉu sè 04A). Trªn c¬ së ®ã, c¸n bé phô tr¸ch theo dâi, kiÓm tra (®èi víi c¸c trêng hîp ®· gi¶i quyÕt xong) vµ ®«n ®èc thùc hiÖn (®èi víi c¸c trêng hîp hÑn tr¶ lêi sau vµ trêng hîp ph¶i ®Ýnh chÝnh). - Tæng hîp, b¸o c¸o: hµng quý, c¸n bé phô tr¸ch bé phËn Hç trî §TNT ph¶i chØ ®¹o rµ so¸t l¹i c¸c yªu cÇu cña §TNT hái trong kú, tæng hîp nh÷ng c©u hái, vÊn ®Ò ®îc hái nhiÒu lÇn b¸o c¸o lªn c¬ quan cÊp trªn ®Ó lµm c¨n cø tæng hîp, biªn so¹n tµi liÖu híng dÉn chung cña toµn ngµnh. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c mµ nguyªn nh©n lµ do nh÷ng bÊt hîp lý hoÆc cha râ rµng trong chÝnh s¸ch thuÕ hoÆc trong c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý thuÕ, th× c¬ quan cÊp trªn ph¶i cã híng dÉn xö lý hoÆc b¸o c¸o tiÕp lªn cÊp cao h¬n ®Ó cÊp nµy chØ ®¹o xö lý hoÆc nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung chÝnh s¸ch, chÕ ®é cho phï hîp. 2. H¦íNG DÉN, GI¶I §¸P CHO §TNT QUA §IÖN THO¹I
 6. - TiÕp nhËn yªu cÇu: Khi nhËn ®iÖn tho¹i cña §TNT yªu cÇu t vÊn, c¸n bé hç trî ph¶i giíi thiÖu hä tªn, chøc vô cña m×nh ®Ó §TNT biÕt yªu cÇu cña m×nh ®ang ®îc ai tiÕp nhËn, gi¶i quyÕt. §ång thêi, cÇn hái vµ ghi l¹i c¸c th«ng tin vÒ §TNT nh: tªn ngêi hái, tªn vµ ®Þa chØ c«ng ty hoÆc tæ chøc mµ ngêi ®ã ®¹i diÖn, sè ®iÖn tho¹i, sè fax liªn hÖ... vµo PhiÕu ®¨ng ký (mÉu sè 01A). - Gi¶i ®¸p theo yªu cÇu: + Khi tiÕp nhËn c©u hái cña §TNT, c¸n bé hç trî ph¶i lÇn lît gi¶i ®¸p tõng c©u hái, ®óng néi dung yªu cÇu, tr¸nh ®Ó ngêi hái ph¶i ®îi trong qu¸ tr×nh tr¶ lêi. + Trêng hîp c¸n bé hç trî kh«ng tr¶ lêi ngay ®îc c©u hái do vÊn ®Ò hái kh«ng ®îc quy ®Þnh râ rµng trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, v¨n b¶n híng dÉn, th× c¸n bé hç trî hÑn tr¶ lêi §TNT sau (thêi gian tr¶ lêi chËm nhÊt kh«ng qu¸ 3 ngµy). C¸n bé hç trî b¸o c¸o lªn c¸n bé phô tr¸ch ®Ó xin ý kiÕn chØ ®¹o, sau ®ã tr¶ lêi cho §TNT theo néi dung vµ thêi gian ®· hÑn. + Trêng hîp cã nhiÒu néi dung yªu cÇu cÇn ph¶i lµm râ th× c¸n bé hç trî ®Ò nghÞ §TNT ®Õn trao ®æi, tr×nh bµy trùc tiÕp t¹i c¬ quan thuÕ (bé phËn Hç trî §TNT) hoÆc göi v¨n b¶n ®Ó c¬ quan thuÕ tr¶ lêi (lu ý §TNT mang theo hoÆc göi kÌm theo c¸c tµi liÖu liªn quan - nÕu cÇn). - Ghi chÐp, thèng kª: Sau khi tr¶ lêi §TNT, c¸n bé hç trî ph¶i ghi l¹i trªn PhiÕu ®¨ng ký nh÷ng vÊn ®Ò §TNT yªu cÇu vµ néi dung tr¶ lêi (nh víi trêng hîp hç trî §TNT t¹i c¬ quan ThuÕ), ®Ó lµm c¬ së cho viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng thùc hiÖn. §ång thêi ghi vµo NhËt ký Hç trî §TNT: mÉu sè 04B. - KiÓm tra vµ tæng hîp, b¸o c¸o: thùc hiÖn nh víi trêng hîp hç trî §TNT t¹i c¬ quan thuÕ. 3. H¦íNG DÉN, GI¶I §¸P CHO §TNT B»NG V¡N B¶N - Thùc hiÖn theo Quy tr×nh t¹m thêi vÒ tiÕp nhËn, xö lý vµ ban hµnh v¨n b¶n qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 745 TCT/Q§-VP ngµy 13/4/2004 cña Tæng côc ThuÕ (Chi côc ThuÕ còng thùc hiÖn c¸c bíc c«ng viÖc t¬ng tù nh Côc ThuÕ trong qui tr×nh nµy). - Ghi chÐp, thèng kª vµ tæng hîp, b¸o c¸o: thùc hiÖn nh trêng hîp híng dÉn §TNT t¹i c¬ quan ThuÕ. MÉu NhËt ký Hç trî §TNT: mÉu sè 04C. 4. H¦íNG DÉN §TNT TH¤NG QUA Tæ CHøC HéI NGHÞ PHæ BIÕN CHO §TNT 4.1. Híng dÉn cho §TNT míi thµnh lËp: - C«ng t¸c chuÈn bÞ: + §Þnh kú hµng th¸ng, bé phËn Tin häc vµ xö lý d÷ liÖu vÒ thuÕ cña Côc ThuÕ, Chi côc ThuÕ cung cÊp danh s¸ch §TNT míi ®îc cÊp m· sè thuÕ trong th¸ng cho phßng Tuyªn truyÒn vµ Hç trî §TNT cña Côc ThuÕ. + Phßng Tuyªn truyÒn vµ Hç trî §TNT cña Côc ThuÕ chñ tr× tËp huÊn hoÆc phèi hîp víi c¸c Chi côc ThuÕ tæ chøc tËp huÊn cho c¸c §TNT míi ®îc cÊp m· sè thuÕ trong th¸ng. C¨n cø theo danh s¸ch §TNT míi ®îc cÊp m· sè thuÕ do bé phËn Tin häc vµ xö lý d÷ liÖu vÒ thuÕ cung cÊp, Côc ThuÕ/Chi côc ThuÕ göi giÊy mêi c¸c §TNT ®Õn nghe phæ biÕn, híng dÉn chÝnh s¸ch vµ c¸c thñ tôc vÒ thuÕ.
 7. + Trêng hîp trong thêi gian 1 th¸ng cã Ýt §TNT míi thµnh lËp, bé phËn Tuyªn truyÒn vµ Hç trî §TNT cã thÓ göi c¸c th«ng tin híng dÉn ®· ®îc in s½n ®Õn ®Þa chØ cña c¸c §TNT míi thµnh lËp. Sau ®ã, cuèi mçi quý, bé phËn Tuyªn truyÒn vµ Hç trî §TNT tæ chøc phæ biÕn, híng dÉn cho c¸c §TNT míi thµnh lËp trong quý. + ChuÈn bÞ néi dung bµi gi¶ng gåm nh÷ng vÊn ®Ò sau: 1. C¸c s¾c thuÕ liªn quan ®Õn nghÜa vô cña §TNT, c¸c néi dung c¬ b¶n cña tõng s¾c thuÕ. 2. C¸c thñ tôc kª khai, nép thuÕ. 3. Híng dÉn më sæ s¸ch kÕ to¸n. 4. Híng dÉn c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸t hµnh, qu¶n lý vµ sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ. 5. Nh÷ng sai sãt vÒ thuÕ thêng m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña §TNT. 6. C¸c néi dung kh¸c cã liªn quan ®Õn quyÒn vµ nghÜa vô cña §TNT. - Tæ chøc héi nghÞ: + Khi §TNT ®Õn tham dù tËp huÊn, c¸n bé hç trî ph¸t c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn néi dung sÏ phæ biÕn cho §TNT ®Ó §TNT tiÖn theo dâi vµ ghi chÐp cïng víi PhiÕu ®Ò nghÞ gi¶i ®¸p (mÉu sè 06) vµ PhiÕu ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c tæ chøc héi nghÞ phæ biÕn cho §TNT (mÉu sè 02B). + Trong qu¸ tr×nh phæ biÕn, c¸c c¸n bé ®îc ph©n c«ng sÏ tËp hîp l¹i c¸c phiÕu yªu cÇu gi¶i ®¸p, ph©n lo¹i c©u hái theo tõng nhãm vÊn ®Ò, ®ång thêi, lùa chän c¸c c©u hái cã thÓ gi¶i ®¸p ngay ®Ó tr¶ lêi cho §TNT sau khi néi dung tËp huÊn ®îc tr×nh bµy xong. C¸c c©u hái cÇn ph¶i xem xÐt, nghiªn cøu thªm th× hÑn §TNT sÏ tr¶ lêi ®Õn tõng ®èi tîng b»ng c¸c h×nh thøc phï hîp. + KÕt thóc buæi tËp huÊn c¸n bé hç trî thu l¹i phiÕu ®¸nh gi¸ cña c¸c §TNT. C¸c ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña §TNT ph¶i ®îc thèng kª, tæng hîp l¹i vµ lµm c¬ së cho viÖc ®iÒu chØnh ph¬ng ph¸p, néi dung... cña c¸c buæi híng dÉn tiÕp theo. - Ghi chÐp, thèng kª vµ tæng hîp b¸o c¸o: thùc hiÖn nh trêng hîp hç trî §TNT t¹i c¬ quan thuÕ. MÉu NhËt ký Hç trî §TNT vµ B¶ng thèng kª c©u hái cña §TNT t¹i héi nghÞ phæ biÕn cho §TNT: mÉu sè 04D. 4.2. Híng dÉn tæ chøc héi nghÞ phæ biÕn chÝnh s¸ch thuÕ míi cho §TNT - C«ng t¸c chuÈn bÞ: + Khi cã c¸c qui ®Þnh míi, c¸c thay ®æi trong chÝnh s¸ch vµ thñ tôc vÒ thuÕ ®îc ban hµnh, phßng Tuyªn truyÒn vµ Hç trî §TNT cña Côc ThuÕ chñ tr× (cã thÓ phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c cã liªn quan) tæ chøc tËp huÊn kü lìng cho tÊt c¶ c¸n bé lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn, hç trî cña cÊp Côc vµ cÊp Chi côc, sau ®ã míi tæ chøc híng dÉn cho §TNT. + Bé phËn Hç trî §TNT x¸c ®Þnh ph¹m vi §TNT cã liªn quan ®Õn c¸c thay ®æi míi nµy, lËp danh s¸ch vµ göi giÊy mêi. Trêng hîp ph¹m vi §TNT cã liªn quan réng, sè lîng nhiÒu th× chän ra c¸c ®¬n vÞ lín ®Ó phæ biÕn, híng dÉn tríc.
 8. + Tµi liÖu héi nghÞ híng dÉn vÒ néi dung chÝnh s¸ch, nghiÖp vô thuÕ míi ph¶i ®îc in vµ ph¸t ®Çy ®ñ cho c¸c §TNT tham dù. - Tæ chøc héi nghÞ: thùc hiÖn nh qui ®Þnh t¹i Môc 4.1. - Ghi chÐp, thèng kª vµ tæng hîp, b¸o c¸o: thùc hiÖn nh trêng hîp hç trî §TNT t¹i c¬ quan ThuÕ. MÉu NhËt ký Hç trî t¹i héi nghÞ : mÉu sè 04D. PHÇN IV - TæNG HîP, B¸O C¸O, KIÓM TRA VIÖC THùC HIÖN C¤NG T¸C TUY£N TRUYÒN Vµ Hç TRî §TNT - Cuèi mçi quý (chËm nhÊt lµ ngµy 20 cña th¸ng cuèi quý), c¸c Chi côc ThuÕ ph¶i göi b¸o c¸o thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ hç trî §TNT lªn Côc ThuÕ. Sau ®ã, c¸c Côc ThuÕ ph¶i tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ hç trî §TNT t¹i c¸c Chi Côc ThuÕ vµ t¹i v¨n phßng Côc ThuÕ, göi b¸o c¸o lªn Ban Tuyªn truyÒn vµ Hç trî §TNT cña Tæng Côc ThuÕ (b»ng v¨n b¶n ®ång thêi truyÒn qua m¹ng) chËm nhÊt lµ ngµy 25 cña th¸ng ®ã. - Néi dung b¸o c¸o gåm 2 phÇn (mÉu sè 07): + PhÇn 1: B¸o c¸o, ph©n tÝch kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ hç trî §TNT t¹i ®Þa ph¬ng, nh÷ng khã kh¨n víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn; nh÷ng ý kiÕn, ®¸nh gi¸ cña §TNT vÒ viÖc cung cÊp dÞch vô, nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ cña Côc thuÕ/Chi côc ThuÕ, vµ ph¬ng híng thùc hiÖn cña Côc thuÕ/Chi Côc ThuÕ trong quý sau. + PhÇn 2: B¶ng tæng hîp khèi lîng c«ng viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ hç trî §TNT. - Riªng b¸o c¸o cña quý III ®îc göi cïng víi b¸o c¸o tæng kÕt n¨m (B¸o c¸o tæng kÕt n¨m bao gåm b¸o c¸o quý IV cña n¨m tríc vµ quý I, II, III cña n¨m nay). C¸c Chi côc ThuÕ ph¶i göi b¸o c¸o n¨m vÒ Côc ThuÕ tríc ngµy 10 th¸ng 9 vµ Côc ThuÕ göi b¸o c¸o n¨m vÒ Tæng côc ThuÕ tríc ngµy 01 th¸ng 10 hµng n¨m. - Hµng quý, bé phËn Tuyªn truyÒn vµ Hç trî §TNT cÊp trªn tæ chøc kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn vµ hç trî §TNT cña c¬ quan thuÕ cÊp díi ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tÕ t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Tæng côc ThuÕ ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt./.
 9. MÉu sè 01A CôC THUÕ (CHI CôC THUÕ)... PHßNG (hoÆc Tæ/§éI) TUY£N TRUYÒN & Hç TRî §TNT PHIÕU §¡NG Ký DÞCH Vô Hç TRî §TNT Sè ............/TTHT ..................., ngµy..........th¸ng...... n¨m..... I/ PhÇn dµnh cho §TNT ghi: Hä tªn tæ chøc hoÆc c¸ nh©n ®¨ng ký: Sè CMT: §Þa chØ: Sè §T: Sè fax: M· sè thuÕ: Yªu cÇu híng dÉn:
 10. II/ PhÇn dµnh cho c¬ quan ThuÕ: Hä tªn c¸n bé tr¶ lêi: Bµn sè: Chøc vô: Néi dung ®· tr¶ lêi (nªu râ c¨n cø ph¸p lý): Nh÷ng néi dung sÏ tr¶ lêi sau: Thêi gian hÑn tr¶ lêi: MÉu sè 01B CôC THUÕ (CHI CôC THUÕ)... PHßNG (hoÆc Tæ/§éI) TUY£N TRUYÒN & Hç TRî §TNT PHÇN KIÓM TRA (KiÓm tra néi dung híng dÉn t¹i phiÕu sè ....../TTHT) Hä tªn c¸n bé kiÓm tra: Chøc vô: §¸nh gi¸ néi dung tr¶ lêi: - Tr¶ lêi ®óng quy ®Þnh: - Tr¶ lêi thiÕu ph¶i bæ sung: - Tr¶ lêi cha ®óng, cÇn ®Ýnh chÝnh:
 11. §Ò nghÞ anh (chÞ) liªn hÖ, ®Ýnh chÝnh víi tæ chøc, c¸ nh©n cã yªu cÇu híng dÉn tríc ngµy th¸ng n¨m Ngµy.........th¸ng..........n¨m ..... C¸n bé kiÓm tra (Ký tªn) §Ýnh chÝnh: §· liªn hÖ vµ tr¶ lêi cho §TNT: - B»ng ®iÖn tho¹i: Tªn ngêi nhËn: Thêi gian: - B»ng c«ng v¨n: Sè c«ng v¨n: Ngµy c«ng v¨n: - B»ng h×nh thøc Tªn ngêi nhËn: Thêi gian: kh¸c: Ngµy.........th¸ng..........n¨m ..... Ngêi thùc hiÖn (Ký tªn) MÉu sè 02A Côc thuÕ (Chi côc ThuÕ)........ PhiÕu sè........ P Phßng (Tæ/§éi) TT & HT §TNT PHIÕU §¸NH GI¸ CHÊT L¦îNG C¤NG T¸C Hç TRî §TNT T¹I C¥ QUAN THUÕ ..............., ngµy......... th¸ng...... n¨m..... §Ó ngµy cµng n©ng cao chÊt lîng phôc vô, Côc ThuÕ rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ¤ng/Bµ vÒ c¸c néi dung: 1. C¸c th«ng tin, híng dÉn mµ c¸n bé thuÕ ®· cung cÊp ®¹t møc:
 12. Tèt Kh¸ TB KÐm Ghi chó: - Møc ®é Tèt: ®îc x¸c ®Þnh lµ th«ng tin, néi dung híng dÉn ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, tr¶ lêi ®óng vÊn ®Ò cÇn hái. - Møc ®é Kh¸: ®îc x¸c ®Þnh lµ th«ng tin, néi dung híng dÉn t¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ®¸p øng ®îc c¬ b¶n vÊn ®Ò cÇn hái. - Møc ®é Trung b×nh: ®îc x¸c ®Þnh lµ th«ng tin, néi dung híng dÉn t¹m ®¹t yªu cÇu, cßn mét sè vÊn ®Ò cha ®îc gi¶i thÝch râ rµng. - Møc ®é KÐm: ®îc x¸c ®Þnh lµ th«ng tin, néi dung híng dÉn kh«ng ®¸p øng ®îc vÊn ®Ò cÇn hái. 2. C¸ch thøc híng dÉn cña c¸n bé phôc vô ®¹t møc: Tèt Kh¸ TB KÐm 3. Th¸i ®é giao tiÕp cña c¸n bé phôc vô ®¹t møc: Tèt Kh¸ TB KÐm Cô thÓ: (nÕu thÊy cÇn thiÕt «ng/bµ cã thÓ nªu râ tªn c¸n bé vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶n ¸nh) 4. C¸c ý kiÕn ®¸nh gi¸ hoÆc kiÕn nghÞ kh¸c (nÕu cã) 5. NÕu cã thÓ ®îc, xin «ng/bµ vui lßng cho biÕt quÝ danh; tªn cña doanh nghiÖp, tæ chøc mµ «ng/bµ ®¹i diÖn vµ ®Þa chØ: Côc thuÕ........................... xin ch©n thµnh c¶m ¬n ý kiÕn ®ãng gãp cña ¤ng/Bà! MÉu sè 02B Côc thuÕ (Chi côc ThuÕ)...... PhiÕu sè...... PHßNG (Tæ/§éI) TT & HT §TNT PHIÕU §¸NH GI¸ CHÊT L¦îNG C¤NG T¸C Tæ CHøC HéI NGHÞ PHæ BIÕN CHO §TNT Ngµy.........th¸ng..........n¨m ..... §Ó ngµy cµng n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c phæ biÕn, híng dÉn c¸c vÊn ®Ò vÒ thuÕ cho c¸c §TNT, Côc ThuÕ rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®¸nh gi¸ cña ¤ng/Bµ vÒ c¸c néi dung:
 13. 1. Héi nghÞ, líp tËp huÊn ®· cung cÊp th«ng tin cho ¤ng/Bµ ®¹t møc: Tèt Kh¸ TB KÐm Ghi chó: - Møc ®é Tèt: ®îc x¸c ®Þnh lµ th«ng tin, néi dung phæ biÕn, tËp huÊn bæ Ých, ®Çy ®ñ, ®¹t yªu cÇu. - Møc ®é Kh¸: ®îc x¸c ®Þnh lµ th«ng tin, néi dung phæ biÕn, tËp huÊn t¬ng ®èi ®Çy ®ñ, nhng cha hoµn toµn ®¹t yªu cÇu. - Møc ®é Trung b×nh: ®îc x¸c ®Þnh lµ th«ng tin, néi dung phæ biÕn, tËp huÊn cha ®Çy ®ñ, nhiÒu th«ng tin ®a ra kh«ng cÇn thiÕt. - Møc ®é KÐm: ®îc x¸c ®Þnh lµ th«ng tin, néi dung phæ biÕn, tËp huÊn kh«ng ®¹t yªu cÇu. 2. C¸ch thøc híng dÉn, tr×nh bµy ®¹t møc: Tèt Kh¸ TB KÐm 3. C¸ch thøc tæ chøc héi nghÞ, tËp huÊn ®¹t møc: Tèt Kh¸ TB KÐm 4. C¸c ý kiÕn hoÆc kiÕn nghÞ kh¸c (nÕu cã): 5. NÕu cã thÓ ®îc, xin «ng/bµ vui lßng cho biÕt quÝ danh; tªn doanh nghiÖp, tæ chøc mµ «ng/bµ ®¹i diÖn vµ ®Þa chØ: Côc thuÕ........................... xin ch©n thµnh c¶m ¬n ý kiÕn ®ãng gãp cña ¤ng/Bµ!
 14. Sæ §¡NG Ký DÞCH Vô Hç TRî §TNT (Dïng cho híng dÉn §TNT t¹i c¬ quan ThuÕ) Ngµy Hä tªn tæ chøc, Sè ®iÖn C¸n bé tiÕp STT §Þa chØ Sè Fax M· sè thuÕ Ghi chó ®¨ng ký c¸ nh©n ®¨ng ký tho¹i nhËn gi¶i ®¸p
 15. MÉu sè: 04A NHËT Ký Hç TRî §TNT (Dïng cho híng dÉn §TNT t¹i c¬ quan thuÕ) Th«ng tin vÒ §TNT Néi Ngêi Ngµy Ngµy Sè ®iÖn Néi dung yªu Ngµy Ngêi tr¶ Néi dung ®· dung ®· Ghi STT Tªn ngêi §Þa chØ, kiÓm ®Ýnh th¸ng tho¹i (Sè cÇu tr¶ lêi lêi tr¶ lêi ®Ýnh chó yªu cÇu MST so¸t chÝnh fax) chÝnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MÉu sè: 04B NHËT Ký Hç TRî §TNT (Híng dÉn §TNT qua ®iÖn tho¹i) Th«ng tin vÒ §TNT Néi Ngêi Ngµy Ngµy Sè ®iÖn Néi dung yªu Ngµy Ngêi tr¶ Néi dung ®· dung ®· Ghi STT Tªn ngêi §Þa chØ, kiÓm ®Ýnh th¸ng tho¹i (Sè cÇu tr¶ lêi lêi tr¶ lêi ®Ýnh chó yªu cÇu MST so¸t chÝnh fax) chÝnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 16. MÉu sè: 04C NHËT Ký Hç TRî §TNT (Híng dÉn §TNT b»ng v¨n b¶n) PhÇn nhËn yªu cÇu PhÇn tr¶ lêi Sè, ký Sè, ký Ngµy hiÖu, hiÖu, th¸ng Tªn ®Þa C¸c bé STT ngµy Ngêi xö lý Ngêi ngµy nhËn chØ ngêi Néi dung yªu cÇu Néi dung tr¶ lêi phËn lÊy Ghi chó th¸ng v¨n b¶n duyÖt th¸ng c«ng göi ý kiÕn c«ng v¨n c«ng v¨n v¨n nhËn tr¶ lêi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MÉu sè: 04D NHËT Ký Hç TRî §TNT (Híng dÉn tæ chøc héi nghÞ phæ biÕn cho §TNT) Ngµy, th¸ng tæ Thêi gian Sè §TNT Sè §TNT Lo¹i h×nh chøc héi nghÞ, §Þa ®iÓm tæ chøc Nh÷ng néi dung chÝnh Ghi chó héi nghÞ ®îc mêi tham dù tËp huÊn 1 2 3 4 5 6 7 8
 17. B¶ng thèng kª c©u hái cña §TNT t¹i héi nghÞ Ngµy, th¸ng tæ C¸c c©u hái cña §TNT Tr¶ lêi sau (Ghi ngµy tr¶ Tr¶ lêi ngay (Ghi v¾n chøc héi nghÞ, STT c©u hái (Ph©n theo nhãm vÊn lêi vµ v¾n t¾t néi dung Ghi chó t¾t néi dung tr¶ lêi) tËp huÊn ®Ò) tr¶ lêi) 1 2 3 4 5 6
 18. MÉu sè 05 CôC THUÕ... CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM (HOÆC CHI CôC THUÕ)... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -*- --------------------------------- Sè: ..........., ngµy.........th¸ng.........n¨m ..... V/v: ®Ýnh chÝnh th«ng tin. KÝnh göi: ¤ng/ Bµ/ C«ng ty... Ngµy...., quý ¤ng/ Bµ/ C«ng ty cã ®Ò nghÞ c¬ quan thuÕ gi¶i ®¸p vÒ vÊn ®Ò:.... Do s¬ xuÊt, c¸n bé cña chóng t«i ®· tr¶ lêi cha chÝnh x¸c vÒ vÊn ®Ò nªu trªn. Nay xin ®Ýnh chÝnh l¹i nh sau: .............. Côc ThuÕ (Chi Côc ThuÕ)... xin tr©n träng c¶m ¬n quý ¤ng/ Bµ/ C«ng ty vµ mong tiÕp tôc ®îc phôc vô quý ¤ng/ Bµ/ C«ng ty trong thêi gian tíi. N¬i nhËn: KT. CôC TR¦ëNG CôC THUÕ - Nh trªn; (KT. CHI CôC TR¦ëNG CHI CôC THUÕ) - Lu HC, TTHT. NguyÔn V¨n A
 19. Côc ThuÕ (Chi côc ThuÕ)..... MÉu sè 06 Phßng… PHIÕU §Ò NGHÞ GI¶I §¸P (Dïng trong Héi nghÞ phæ biÕn cho §TNT) Ngµy…th¸ng…n¨m… I/ PhÇn dµnh cho §TNT 1. Hä vµ tªn ngêi ®Ò nghÞ: 2. Doanh nghiÖp:................ M· sè thuÕ:.............. 3. §Þa chØ:.............. Sè ®iÖn tho¹i:.......... 4. Néi dung yªu cÇu: - C©u hái 1:.................. - C©u hái 2:.................. - C©u hái 3:.................. - C©u hái 4:.................. Ngµy..........th¸ng.......n¨m .... Ngêi ®Ò nghÞ (Ký tªn) II/ PhÇn dµnh cho c¬ quan ThuÕ: Tãm t¾t tr¶ lêi: (Ghi râ c¸c c¨n cø ph¸p lý) - C©u hái 1:.................. - C©u hái 2:.................. - C©u hái 3:.................. - C©u hái 4:.................. Ngêi tr¶ lêi Ngêi ghi chÐp (Ký tªn) (Ký tªn)
Đồng bộ tài khoản