Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 179/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé Lao ®éng - Th¬ng binh x· héi sè 179/2000/Q§-BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2000 vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ t¹m thêi vÒ cÊp vµ qu¶n lý chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi Bé trëng Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi - C¨n cø NghÞ ®Þnh 96/CP ngµy 07/12/1993 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§-CP ngµy 20/09/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc ngêi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1635/1999/Q§-BL§TBXH ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi; - Theo ®Ò nghÞ cña «ng Côc trëng Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy quy chÕ t¹m thêi vÒ cÊp vµ qu¶n lý Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 3. Côc trëng Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi, Gi¸m ®èc Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng x· héi, Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi, Gi¸m ®èc vµ HiÖu trëng c¸c c¬ së ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h íng cho ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n íc ngoµi, Thñ trëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Q uy chÕ t¹m thêi vÒ cÊp vµ qu¶n lý chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 179/2000/Q§-BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu 1. Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi (sau ®©y gäi t¾t lµ Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng) nãi trong Quy chÕ nµy lµ Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng ®îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1635/1999/Q§- BL§TBXH ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h íng cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi. §iÒu 2. C¬ së ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi (sau ®©y gäi t¾t lµ c¬ së ®µo t¹o) nãi trong quy chÕ nµy lµ c¸c tæ chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 trong quy chÕ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi ban hµnh ngµy 13/12/1999. Ch¬ng II Qu¶n lý chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng §iÒu 3. Giao Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi phèi hîp víi Nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng X· héi thèng nhÊt in, qu¶n lý, ph¸t hµnh Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng trªn ph¹m vi c¶ níc. Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cã ®ãng dÊu næi cña Côc qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi trªn b×a (trang 1) vµ ®îc ®¸nh sè theo thø tù. §iÒu 4. C¬ së ®µo t¹o nhËn Chøng chØ ®µo t¹o gi¸o dôc ®Þnh híng tõ Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi ®Ó cÊp cho ngêi lao ®éng theo sè lîng ®· ®¨ng ký hµng n¨m vµ ®Þnh kú hµng quý, n¨m b¸o c¸o sè l îng ®· cÊp cho Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngµi. §iÒu 5. Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o ph¶i lËp sæ theo dâi viÖc qu¶n lý vµ cÊp Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h- íng; trong trêng hîp Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng bÞ mÊt hoÆt thÊt l¹c c¸c c¬ së ®µo t¹o ngoµi viÖc b¸o c¸o víi c¬ quan c«ng an ®Ó ®iÒu tra
  3. 3 xem xÐt, ph¶i b¸o c¸o ngay Côc qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt. §iÒu 6. C¬ së ®µo t¹o thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: d¸n ¶nh häc viªn ®îc cÊp Chøng chØ, ®ãng dÊu cña c¬ së ®µo t¹o lªn ¶nh (phÝa d íi, gãc bªn ph¶i) vµ ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung vµo Chøng chØ; c¸c néi dung ghi vµo Chøng chØ (trang 2 vµ 3) ®îc viÕt b»ng lo¹i mùc mµu ®en; ch÷ viÕt râ rµng; hä tªn cña häc viªn ®îc cÊp ®îc viÕt kiÓu ch÷ in hoa. §iÒu 7. Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi híng dÉn thu håi b¶n gèc vµ ®æi Chøng chØ míi trong tr êng hîp Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng bÞ háng. Ch¬ng III CÊp chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng §iÒu 8. ThÈm quyÒn cÊp Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h - íng lµ HiÖu trëng hoÆc Gi¸m ®èc C¬ së ®µo t¹o theo quy ®Þnh t¹i quy chÕ nµy. §iÒu 9. C¬ së ®µo t¹o tæ chøc cÊp Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho häc viªn hoµn thµnh kho¸ häc theo quyÕt ®Þnh kú thi kho¸ häc kh«ng qu¸ 05 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc kho¸ häc. §iÒu 10. Häc viªn hoµn thµnh kho¸ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng thi ®¹t yªu cÇu ®îc cÊp chøng chØ. Häc viªn ®· nhËn Chøng chØ mµ bÞ mÊt nÕu cã x¸c nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× ® îc xÐt ®Ó cÊp l¹i. ViÖc cÊp l¹i Chøng chØ do Côc qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi quy ®Þnh cô thÓ. §iÒu 11. Häc viªn cã quyÒn khiÕu n¹i vÒ viÖc cÊp Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cña c¬ së ®µo t¹o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lªn Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi. Trong 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ® îc khiÕu n¹i, Côc qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi ph¶i tr¶ lêi theo thÈm quyÒn Ch¬ng IV Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 12. Tæ chøc, c¸ nh©n nµo vi ph¹m vÒ viÖc in, ph¸t hµnh, qu¶n lý, cÊp ph¸t Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng th× tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt, xö lý hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.
  4. 4 § iÒu 13. Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c c¬ së ®µo t¹o viÖc cÊp, qu¶n lý Chøng chØ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh híng; thêng xuyªn tæ chøc kiÓm tra vµ b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn Quy chÕ nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản