Quyết định 179/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định 179/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 179/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 179/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 179/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 179/2004/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C PHÊ DUY T CHI N LƯ C NG D NG VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG N NĂM 2015 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng t i t trình s 106/TTr- BTNMT ngày 28 tháng 7 năm 2004, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chi n lư c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin tài nguyên và môi trư ng n năm 2015 và nh hư ng n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. M C TIÊU 1. Tin h c hoá h th ng qu n lý hành chính nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng phù h p v i tiêu chuNn Chính ph i n t c a Vi t Nam, nâng cao ch t lư ng và hi u qu qu n lý tài nguyên và môi trư ng; c i cách th t c hành chính i v i h th ng ăng ký, c p phép v khai thác, s d ng tài nguyên và ch t lư ng môi trư ng; t o i u ki n t ch c và ngư i dân ti p c n thu n l i các thông tin v tài nguyên và môi trư ng. n năm 2010, vi c tin h c hoá h th ng qu n lý hành chính nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng ph i t ư c các m c tiêu c th sau: a) Công vi c qu n lý nhà nư c thu c kh i cơ quan B Tài nguyên và Môi trư ng ư c th c hi n b ng k t n i thông tin tr c ti p v i các m ng n i b thành ph n c a t ng lĩnh v c thu c ngành; b) Các th t c ăng ký, c p phép thu c ph m vi ho t ng c a ngành Tài nguyên và Môi trư ng ư c th c hi n thông qua m ng n i b thành ph n c a t ng lĩnh v c thu c ngành;
  2. c) H th ng m ng thông tin qu n lý tài nguyên và môi trư ng ư c k t n i tr c ti p v i m ng qu n lý tài chính, ngân hàng, thu , kho b c ph i h p qu n lý giao d ch b o m và qu n lý tài chính v tài nguyên và môi trư ng; d) Thông tin hi n tr ng và h th ng ăng ký; văn b n chính sách, pháp lu t; quy ho ch, k ho ch ã quy t nh, xét duy t ư c công b công khai trên m ng thông tin c a t ng lĩnh v c thu c ngành; ) Vi c xây d ng và i u ch nh chính sách, pháp lu t, quy ho ch ư c th c hi n trên cơ s phân tích d li u trong cơ s d li u c a t ng lĩnh v c thu c ngành. n năm 2015, vi c tin h c hoá h th ng qu n lý hành chính nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng ư c th c hi n trên m ng thông tin th ng nh t v tài nguyên và môi trư ng. 2. Thi t b , công ngh ph c v công vi c i u tra, kh o sát, quan tr c, o c ư c chuy n t ng bư c sang th h công ngh s , b o m t ng hoá h u h t vi c thu nh n d li u tài nguyên và môi trư ng, t ng hoá vi c nh p d li u vào cơ s d li u. n năm 2010, t 50% t i 100% thi t b trong i u tra, kh o sát, quan tr c, o c ư c chuy n sang công ngh s . Tùy theo nhu c u c th c a t ng lĩnh v c thu c ngành; n năm 2015 nâng lên t 70% t i 100% và n năm 2020 hoàn thành toàn b quá trình chuy n i công ngh thu nh n d li u. 3. Cơ s d li u qu c gia v tài nguyên và môi trư ng ư c tích h p y trong h th ng m ng thông tin tài nguyên và môi trư ng qu c gia và ư c c p nh t thư ng xuyên, ư c k t n i tr c tuy n gi a các cơ s d li u c a các lĩnh v c thu c ngành, gi a Trung ương v i c p t nh, ư c k t n i không tr c tuy n v i các cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c t và khu v c, óng vai trò h t nhân c a h th ng giám sát tài nguyên và môi trư ng qu c gia, t o thành h t ng thông tin ph c v qu n lý nhà nư c và các ho t ng kinh t , xã h i, qu c phòng, an ninh, nghiên c u khoa h c, giáo d c ào t o và nâng cao dân trí. n năm 2010, hoàn thành vi c xây d ng, tích h p cơ s d li u c a t ng lĩnh v c thu c ngành Tài nguyên và Môi trư ng v i d li u ư c chuNn hoá theo chuNn qu c gia. ư c c p nh t thư ng xuyên t h th ng giám sát a phương, t Tr m thu nh v tinh qu c gia và b sung các d li u c a khu v c và toàn c u; ư c k t n i theo lĩnh v c gi a Trung ương và c p t nh hình thành m ng thông tin c a t ng lĩnh v c thu c ngành, b o m yêu c u ph c v qu n lý nhà nư c i v i t ng lĩnh v c và cung c p d li u cho nhu c u ho t ng kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a c nư c; bư c u th nghi m tích h p thông tin c a các cơ s d li u t ng lĩnh v c theo thi t k cơ s d li u qu c gia v tài nguyên và môi trư ng. n năm 2015, cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia ư c xây d ng m c tích h p hoàn ch nh các cơ s d li u c a t ng lĩnh v c thu c ngành t o thành h th ng m ng thông tin tài nguyên và môi trư ng qu c gia g m t t c d li u hi n tr ng và d li u l ch s , d li u ư c c p nh t thư ng xuyên t m ng lư i i u tra, kh o sát, quan tr c, o c Trung ương, t h th ng qu n lý a phương, t Tr m thu nh v tinh qu c gia và các tr m thu d li u qu c t ; h th ng cơ s d li u
  3. và m ng thông tin tài nguyên và môi trư ng là m t h th ng th ng nh t t Trung ương t i a phương, ư c chuNn hoá theo chuNn qu c gia, có phương ti n b o m tuy t i v an toàn d li u và an ninh d li u; h th ng d li u tài nguyên và môi trư ng áp ng y yêu c u qu n lý nhà nư c, ph n ánh chính xác hi n tr ng, ánh giá ti m năng s d ng, l p quy ho ch h p lý cho s d ng, d báo tác ng môi trư ng, d báo các tai bi n thiên nhiên và ph c v nhu c u s d ng thông tin cho phát tri n kinh t - xã h i và m b o qu c phòng, an ninh. 4. ng d ng và phát tri n công ngh thông tin gi i các bài toán chuyên ngành nh m nâng cao ch t lư ng k t qu x lý kh i lư ng l n d li u tài nguyên và môi trư ng; nâng cao tin c y d báo th i ti t, khí h u, tai bi n thiên nhiên, d báo ô nhi m môi trư ng. n năm 2010, vi c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin gi i quy t các bài toán chuyên ph c t p c a ngành c n t ư c các k t qu sau: a) Thi t l p phòng tính toán hi u năng cao v i thi t k ph n c ng chuyên d ng có t c x lý tính toán cao, có kh năng th c hi n a x lý, a nhi m, s d ng chung cho toàn ngành, phát tri n ph n m m chuyên d ng riêng c a t ng lĩnh v c phù h p v i c thù Vi t Nam. b) V n hành Tr m thu nh v tinh qu c gia ph c v giám sát hi n tr ng tài nguyên và môi trư ng trên cơ s thu nh kỳ m t s lo i nh quang h c, nh radar phù h p v i nhu c u s d ng chung c a c nư c và nhu c u s d ng riêng cho tài nguyên và môi trư ng, phát tri n ph n m m chuyên d ng x lý nh hàng không - v tinh cho m c ích tài nguyên và môi trư ng. c) V n hành h th ng tr m nh v toàn c u GPS c nh nh m cung c p thông tin ph c v nâng cao chính xác nh v , d n ư ng ph c v nhu c u i u tra, kh o sát, o c, quan tr c riêng c a ngành Tài nguyên và Môi trư ng và ph c v nhu c u s d ng chung c a c nư c. Tr m trung tâm c a h th ng t i Hà N i ư c xây d ng như m t phòng thí nghi m v công ngh nh v v tinh và thu nh n d li u t các lo i v tinh khác v thăm dò, kh o sát, nghiên c u trái t. d) M i lĩnh v c thu c ngành có m t s phòng thí nghi m riêng v i ph n c ng và ph n m m phù h p áp ng nhu c u ng d ng và phát tri n công ngh thông tin chuyên d ng thu c lĩnh v c mình. n năm 2015, hoàn ch nh phòng thí nghi m tính toán có hi u năng cao, Phòng thí nghi m x lý d li u nh và d li u a lý (thu c Tr m thu nh v tinh qu c gia), Phòng thí nghi m x lý d li u v tinh nh v và các v tinh thăm dò, kh o sát, nghiên c u trái t (thu c Tr m GPS trung tâm) ưa vào v n hành theo úng ch c năng thi t k ph c v x lý d li u l n trong phân tích hi n tr ng và d báo v tài nguyên và môi trư ng; h p tác nghiên c u khoa h c v trái t trong nư c và qu c t , cung c p d li u cho các i tư ng có nhu c u s d ng, phát tri n công ngh thông tin chuyên d ng cho tài nguyên và môi trư ng. II. NHI M V TR NG TÂM C A CHI N LƯ C VÀ CÁC BƯ C TRI N KHAI
  4. 1. Tin h c hoá vi c thu nh n, c p nh t d li u tài nguyên và môi trư ng thông qua quá trình th c hi n i u tra, kh o sát, o c, quan tr c trong các lĩnh v c thu c ngành Tài nguyên và Môi trư ng. Th i i m hoàn thành công vi c tin h c hoá các thi t b i u tra, kh o sát, o c, quan tr c i v i t ng lĩnh v c ư c xác nh như sau: a) Qu n lý t ai: n năm 2010, hoàn thành o c l p b n a chính theo công ngh s ; l p b n hi n tr ng s d ng t và giám sát th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t b ng nh hàng không - v tinh. b) Qu n lý tài nguyên nư c: n năm 2005, t ch c ti p nh n các d li u o c ngu n nư c, giám sát s d ng ngu n nư c, quan tr c ch t lư ng môi trư ng nư c t các cơ quan th c hi n ưa vào cơ s d li u; n năm 2015, nâng c p ho c trang b m i các thi t b i u tra, kh o sát, o c, quan tr c v tài nguyên nư c theo công ngh s . c) a ch t và qu n lý khoáng s n: n năm 2010, tin h c hoá h th ng giám sát hi n tr ng khai thác khoáng s n t các tr m giám sát m t t và nh v tinh; n năm 2015, tin h c hoá vi c l p b n a ch t t d li u kh o sát, o c m t t k t h p v i nh hàng không - v tinh; n năm 2020, tin h c hoá toàn b h th ng thi t b m t t ph c v kh o sát, thăm dò o c a ch t; hoàn thành tin h c hoá thi t b kh o sát, thăm dò, o c a ch t. d) Môi trư ng: n năm 2010, hoàn thành h th ng quan tr c, h th ng ánh giá ch t lư ng môi trư ng b ng công ngh vi n thám; n năm 2020, hoàn thành h th ng tr m m t t quan tr c, ánh giá ch t lư ng môi trư ng theo công ngh s . ) Khí tư ng thu văn: n năm 2005, hoàn thành h th ng thu nh n, x lý d li u t tr m cao không, radar th i ti t, thu nh mây; n năm 2020, hoàn thành vi c nâng c p thi t b toàn m ng lư i o c khí tư ng thu văn theo công ngh s . e) o c b n : n năm 2005, tin h c hoá toàn b h th ng thi t b o c t a , cao, tr ng l c m t t; n năm 2010, nâng c p h th ng thi t b o c b n bi n theo công ngh s ; n năm 2015, nâng c p h th ng thi t b o c nh hàng không - v tinh theo công ngh s . 2. Xây d ng cơ s d li u qu c gia v tài nguyên và môi trư ng v i các bư c i như sau: a) T nay n năm 2005: th c hi n nghiên c u kh thi v thi t k cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng, v n hành th nghi m, xây d ng cơ s d li u a lý s d ng chung ã ư c chuNn hoá. b) T năm 2006 n năm 2010: xây d ng cơ s d li u thành ph n cho các lĩnh v c qu n lý t ai, qu n lý tài nguyên nư c, khoáng s n, môi trư ng, a ch t, khí tư ng th y văn, o c b n , th hi n theo chuNn th ng nh t. c) T năm 2011 n 2015: tích h p các cơ s d li u thành ph n c a lĩnh v c thành cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia.
  5. 3. T ch c h th ng m ng truy n d li u ph c v chuyên ngành và ph c v cung c p d li u tài nguyên và môi trư ng cho nhu c u qu n lý nhà nư c, phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh, nghiên c u khoa h c, ào t o, h p tác qu c t và các nhu c u khác c a xã h i và c ng ng. M ng truy n d li u ư c thi t k và tri n khai song hành v i cơ s d li u có bư c i c th như sau: a) T nay n 2005: m i lĩnh v c thu c ngành u ư c thi t k m ng n i b (Intranet) chuyên ngành, k t n i v i máy ch c a Trung tâm thông tin c a B , máy ch c a cơ quan B . b) T 2006 n 2010: t ng m ng n i b chuyên ngành i vào ho t ng, b o m liên k t d li u chuyên ngành phân tán Trung ương và các a phương c p t nh, cung c p d li u cho nhu c u qu n lý nhà nư c và các nhu c u khác v kinh t , xã h i, qu c phòng, an ninh, k t n i v i các trung tâm thông tin qu c t c a lĩnh v c mình trao i d li u h p tác qu c t ; các m ng n i b chuyên ngành ư c k t n i v i nhau trao i d li u, k t n i v i m ng Internet cung c p thông tin áp ng cho nhu c u s d ng chung và nhu c u thông tin c a c ng ng. c) T 2011 n 2015: xây d ng hoàn ch nh m ng n i b tài nguyên và môi trư ng qu c gia trên cơ s k t n i các m ng n i b chuyên ngành c a t ng lĩnh v c (g i là m ng thông tin tài nguyên và môi trư ng qu c gia). 4. ng d ng và phát tri n công ngh thông tin nâng cao hi u qu gi i quy t các bài toán c thù v tài nguyên và môi trư ng theo hư ng ng d ng có hi u qu công ngh thông tin chuyên d ng c a nư c ngoài, khuy n khích các gi i pháp công ngh v ph n c ng và ph n m m trong nư c nh m nâng cao hi u qu x lý kh i lư ng d li u l n và nâng cao tin c y c a k t qu v i bư c i c th như sau: a) T 2006 n 2010: xây d ng phòng thí nghi m tính toán hi u năng cao có kh năng x lý các bài toán òi h i t c tính toán cao x lý kh i lư ng d li u l n, ph c v cho nhu c u chung c a toàn ngành Tài nguyên và Môi trư ng; khai thác có hi u qu phòng thí nghi m x lý d li u nh, d li u a lý ư c xây d ng g n v i Tr m thu nh v tinh qu c gia; v n hành phòng thí nghi m x lý d li u nh v v tinh GPS ư c xây d ng g n v i tr m trung tâm c a h th ng tr m GPS c nh t t i Hà N i, k t h p thu nh n và x lý d li u t các v tinh thăm dò, kh o sát nghiên c u trái t ph c v nhu c u d li u trong nư c. b) T 2011 n 2015: nâng cao kh năng x lý d li u l n, tin c y c a k t qu thu ư c; gi i quy t m c cao hơn i v i bài toán phân tích hi n tr ng tài nguyên và môi trư ng, quy ho ch s d ng tài nguyên thiên nhiên, d báo tai bi n thiên nhiên, d báo tai bi n v môi trư ng do con ngư i gây ra; t o ư c các s n phNm ph n c ng và ph n m m gi i quy t các bài toán c thù v thông tin tài nguyên và môi trư ng. 5. Th c hi n t t Chương trình tin h c hoá h th ng qu n lý hành chính nhà nư c (Chương trình 112) trong các cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng; k t h p ch t ch v i quá trình xây d ng h th ng cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng, xây d ng m ng thông tin tài nguyên và môi trư ng qu c gia v i các bư c i c th như sau:
  6. a) T nay n 2005: tin h c hoá toàn di n công tác văn phòng i v i cơ quan B Tài nguyên và Môi trư ng, các S Tài nguyên và Môi trư ng và t o m i liên h qu n lý ư c tin h c hoá gi a Chính ph , B Tài nguyên và Môi trư ng, U ban nhân dân c p t nh i v i qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng. b) T 2006 n 2010: tin h c hoá các ho t ng hành chính v i dân nh m c i cách th t c hành chính trong t ng lĩnh v c thu c ngành; th c hi n ăng ký, c p phép, ph bi n chính sách, pháp lu t, công khai quy ho ch trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng trên m ng thông tin chuyên ngành. c) T 2011 n 2015: tin h c hoá các ho t ng qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng m c cao; xu t vi c ho ch nh chính sách, pháp lu t, xét duy t quy ho ch, hình thành quy t nh qu n lý ư c tr giúp thông qua h th ng phân tích thông tin trong cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng; t o c u n i tr c ti p gi a cơ quan hành chính nhà nư c và ngư i dân thông qua h th ng m ng thông tin tài nguyên và môi trư ng. 6. Xây d ng h th ng văn b n quy nh tiêu chuNn k thu t v thông tin tài nguyên và môi trư ng và văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý thông tin tài nguyên và môi trư ng trong th i gian t nay t i 2005, bao g m các công vi c sau: a) Ban hành h th ng văn b n quy nh tiêu chuNn k thu t v thông tin tài nguyên và môi trư ng. b) Trình Chính ph ban hành Ngh nh v qu n lý thông tin tài nguyên và môi trư ng, quy nh rõ trách nhi m và quy n l i c a các cơ quan cung c p thông tin, trách nhi m c a cơ quan qu n lý thông tin, trách nhi m và quy n l i c a ngư i s d ng thông tin, giá tr pháp lý c a thông tin, quy n s h u thông tin, cơ ch cung c p thông tin, ch b o m an toàn và an ninh thông tin và ưa h th ng văn b n quy ph m pháp lu t ó vào cu c s ng. 7. ào t o cán b công ngh thông tin áp ng nhu c u v s lư ng và ch t lư ng tri n khai th c hi n Chi n lư c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin tài nguyên và môi trư ng thông qua quá trình tri n khai các chương trình d án v công ngh thông tin; tăng hàm lư ng ào t o công ngh thông tin v tài nguyên và môi trư ng t i các trư ng cao ng, trung h c thu c B , các khoa ào t o chuyên ngành v tài nguyên và môi trư ng thu c các trư ng i h c; ào t o chuyên ngành tài nguyên và môi trư ng cho các chuyên gia công ngh thông tin làm vi c t i các ơn v thu c ngành; ph c p ki n th c ng d ng công ngh thông tin trên các trang thông tin i n t c a ngành, xây d ng h th ng ào t o t xa cho cán b c a ngành a phương. III. CÁC GI I PHÁP CH Y U VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN TR NG I M 1. Các gi i pháp ch y u: a) Ho t ng xây d ng, xét duy t các d án, tri n khai th c hi n d án ph i căn c n i dung c a Chi n lư c s n phNm c a các d án phù h p v i tính h th ng c a Chi n lư c;
  7. b) Ban hành các văn b n pháp quy trong th i gian s m nh t t o khung pháp lý trong quá trình tri n khai th c hi n Chi n lư c, c bi t ph i quy nh s m h th ng chuNn d li u tài nguyên và môi trư ng; c) Huy ng nhi u ngu n v n khác nhau như s nghi p kinh t , s nghi p khoa h c, xây d ng cơ b n, Chương trình 112, h tr phát tri n chính th c (ODA), h p tác v i nư c ngoài, v.v... th c hi n t ng ph n các chương trình, d án trong Chi n lư c, c bi t c n tích c c tìm ki m ngu n v n ODA th c hi n các d án l n; d) Có cơ ch khuy n khích vi c phát tri n ph n m m, Ny nhanh ti n tin h c hóa trong ng d ng và phát tri n công ngh thông tin cho ngành; ) T o cơ ch ph i h p t t gi a các lĩnh v c thu c ngành gi a Trung ương và a phương, gi a ngành Tài nguyên và Môi trư ng v i các ngành khác h p tác phát tri n h t ng v d li u, tránh tình tr ng cát c d li u; e) T o i u ki n các lĩnh v c thu c ngành tham gia các ho t ng h p tác d li u trong khu v c và toàn c u nh m gi i quy t các v n chung v tài nguyên và môi trư ng. 2. Các chương trình, d án tr ng i m: a) Chương trình i m i trang thi t b i u tra, kh o sát, o c, quan tr c tài nguyên và môi trư ng theo nh hư ng công ngh s . Ti p t c tri n khai các d án ang th c hi n, xây d ng các d án m i, b o m u tư ng b t các ngu n v n xây d ng cơ b n (cho i u tra cơ b n), s nghi p kinh t , s nghi p khoa h c, ODA. Chương trình hoàn thành vào năm 2010 g m các d án c th sau: - D án i m i trang thi t b quan tr c, o c thu c h th ng các tr m khí tư ng, thu văn. Ti p t c nâng c p trang thi t b t i các tr m khí tư ng, thu văn, h i văn, b o m tính ng b và h th ng theo công ngh s t ng hoá b ng ngu n v n xây d ng cơ b n (cho i u tra cơ b n). - D án xây d ng, i m i trang thi t b quan tr c môi trư ng thu c h th ng các tr m quan tr c môi trư ng. Ti p t c nâng c p trang thi t b t i các tr m quan tr c môi trư ng, b o m tính ng b và h th ng theo công ngh s t ng hóa b ng các ngu n v n xây d ng cơ b n (cho i u tra cơ b n), s nghi p kinh t cho môi trư ng, ODA. - D án i m i trang thi t b i u tra, kh o sát, thăm dò a ch t, a v t lý cho các Liên oàn a ch t. Ti p t c nâng c p trang thi t b i u tra, kh o sát, thăm dò a ch t, a v t lý, b o m tính ng b và h th ng cho các Liên oàn a ch t theo công ngh s b ng các ngu n v n xây d ng cơ b n (cho i u tra cơ b n), s nghi p kinh t cho a ch t.
  8. - D án i m i trang thi t b bay ch p nh, quét laser t máy bay, o cb n a hình áy bi n. Nâng c p thi t b ch p nh máy bay quang h c b ng công ngh ch p nh s ho c công ngh quét laser t máy bay, nâng c p thi t b o sâu h i âm b ng thi t b quét h i âm chùm tia trong o c bi n b ng các ngu n v n xây d ng cơ b n (cho i u tra cơ b n), s nghi p kinh t cho o c b n , ODA. - D án xây d ng h th ng tr m thu và x lý nh v tinh qu c gia. Xây d ng tr m thu nh v tinh, tr m x lý nh và phát tri n ng d ng công ngh vi n thám trong giám sát tài nguyên và môi trư ng b ng ngu n v n ODA c a Chính ph Pháp. - D án xây d ng h th ng tr m GPS c nh t i Vi t Nam. Ti p t c xây d ng 7 tr m GPS c nh thu liên t c tín hi u t v tinh nh v và phát tr l i nâng cao chính xác nh v , d n ư ng; xây d ng thêm 16 tr m c nh thu nh n liên t c tín hi u t v tinh ph c v quan tr c d ch ng v trái t b ng các ngu n v n xây d ng cơ b n (cho i u tra cơ b n), ODA. b) Chương trình xây d ng cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia. N i dung bao g m nhi u d án, m i lĩnh v c thu c ngành th c hi n m t d án riêng có n i dung xây d ng cơ s d li u cho lĩnh v c ó ho c có n i dung tích h p cơ s d li u, th c hi n trong th i gian t 2006 n 2010 b ng các ngu n v n s nghi p kinh t , ODA: - D án hi n i hóa h th ng qu n lý t ai. Tin h c hóa h th ng qu n lý t ai trên cơ s xây d ng cơ s d li u h sơ a chính, th c hi n trong giai o n 2005 - 2010 b ng ngu n v n ODA. - D án hi n i hóa h th ng qu n lý tài nguyên nư c. Tin h c hóa h th ng qu n lý tài nguyên nư c trên cơ s xây d ng cơ s d li u tài nguyên nư c và s d ng tài nguyên nư c, th c hi n trong giai o n 2006 - 2010 b ng ngu n v n ODA. - D án hi n i hóa h th ng qu n lý khoáng s n. Tin h c hóa h th ng qu n lý khoáng s n trên cơ s xây d ng cơ s d li u v khoáng s n và s d ng khoáng s n, th c hi n trong giai o n 2006 - 2010 b ng ngu n v n ODA. - D án xây d ng cơ s d li u a lý. Xây d ng cơ s d li u a lý s d ng chung, th c hi n trong giai o n t nay n năm 2005 b ng ngu n v n s nghi p kinh t .
  9. - D án xây d ng cơ s d li u khí tư ng thu văn. Xây d ng cơ s d li u khí tư ng thu văn, th c hi n trong giai o n 2006 - 2010 b ng ngu n v n s nghi p kinh t . - D án xây d ng cơ s d li u môi trư ng. Xây d ng cơ s d li u môi trư ng, th c hi n trong giai o n 2006 - 2010 b ng ngu n v n s nghi p kinh t . - D án xây d ng cơ s d li u a ch t. Xây d ng cơ s d li u a ch t, a v t lý, th c hi n trong giai o n 2006 - 2010 b ng ngu n v n s nghi p kinh t . - D án xây d ng thư vi n i n t tài nguyên và môi trư ng. Thu th p toàn b các lo i tài li u, sách, báo, d li u quan tr ng trong nư c, khu v c và qu c t v tài nguyên và môi trư ng thành l p m t thư vi n i n t ph c v nhu c u thông tin cho qu n lý nhà nư c và c ng ng, th c hi n trong giai o n 2005 - 2010 b ng ngu n v n s nghi p kinh t . - D án xây d ng cơ s d li u tích h p tài nguyên và môi trư ng. Xây d ng h th ng tích h p toàn b các cơ s d li u chuyên ngành thành cơ s d li u tài nguyên và môi trư ng qu c gia, th c hi n trong giai o n 2006 - 2010 b ng ngu n v n s nghi p kinh t . c) D án xây d ng h th ng m ng thông tin tài nguyên và môi trư ng. Xây d ng h th ng m ng thông tin n i b (Intranet) cho t ng lĩnh v c c a ngành, tích h p tr thành h th ng m ng thông tin tài nguyên và môi trư ng qu c gia, th c hi n t 2007 n 2015 b ng các ngu n v n s nghi p kinh t , ODA. d) D án tin h c hóa h th ng qu n lý nhà nư c (Chương trình 112 c a Chính ph ). Xây d ng h th ng qu n lý hành chính nhà nư c theo nh hư ng chính ph i n t (không bao g m n i dung xây d ng cơ s d li u và m ng truy n d li u); th c hi n t 2002 n 2010 ( ang tri n khai) b ng ngu n v n Chương trình 112 c a Chính ph . ) D án ng d ng và phát tri n công ngh thông tin cho gi i quy t các bài toán chuyên v tài nguyên và môi trư ng. Nghiên c u phát tri n công ngh thông tin gi i quy t các bài toán c thù v x lý kh i lư ng d li u l n, tri n khai lý thuy t nh n d ng và trí tu nhân t o trong gi i oán thông tin v trái t, nâng cao chính xác d báo tai bi n thiên nhiên, d báo tai bi n môi trư ng, nghiên c u khoa h c v trái t; th c hi n t năm 2006 n năm 2010 b ng ngu n v n s nghi p khoa h c, s nghi p kinh t .
  10. e) D án xây d ng các văn b n khung pháp lý v qu n lý d li u tài nguyên và môi trư ng. Xây d ng Ngh nh c a Chính ph v thu nh n, ph c p, qu n lý, s d ng d li u tài nguyên và môi trư ng; xây d ng tiêu chuNn k thu t v d li u tài nguyên và môi trư ng; th c hi n t nay n năm 2005 ( ang tri n khai) b ng ngu n v n s nghi p kinh t . i u 2. Giao B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông, B Khoa h c và Công ngh , các cơ quan liên quan tri n khai th c hi n các n i dung quy nh t i i u 1; ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng k ho ch v n hàng năm cho vi c th c hi n Chi n lư c này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản