Quyết định 179/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
121
lượt xem
9
download

Quyết định 179/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 179/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án 85

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 179/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------------------ ð c l p – T do – H nh phúc ------------------------------ S : 179/Qð-BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUY T ð NH V VI C: PHÊ DUY T D TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN NĂM 2009 CHO BAN QU N LÝ D ÁN 85 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh ñ nh s 51/2008/Nð-CP ngày 22/04/2008 c a Chính ph v vi c qui ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án ñ u tư c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c; .vn Căn c Quy t ñ nh s 3495/Qð-BGTVT ngày 29/12/2008 c a B Giao thông v n t i giao k ho ch ñ u tư xây d ng cơ b n năm 2009 v n Ngân sách Nhà nư c; am Xét ñ ngh c a Ban qu n lý d án 85 t i văn b n s 03/BQL-TCKT ngày 03/01/2009 xin trình duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009; tn Theo ñ ngh c a V trư ng V Tài chính, ie uatV QUY T ð NH: .L ði u 1. Duy t d toán chi phí qu n lý d án năm 2009 cho Ban qu n lý d án 85 v i s ww ti n là 7.749.022.000 ñ ng (B ng ch : B y t b y trăm b n chín tri u không trăm hai hai ngàn ñ ng). wði u 2. Căn c vào ngu n kinh phí ñư c trích t các d án do Ban qu n lý d án tr c ti p qu n lý theo quy ñ nh và d toán ñư c duy t, Ban qu n lý d án 85 t ch c tri n khai th c hi n chi tiêu theo ñúng quy ñ nh c a Nhà nư c v ch ñ qu n lý ñ u tư xây d ng và ch ñ tài chính, k toán hi n hành. ði u 3. V trư ng V Tài chính, T ng giám ñ c Ban qu n lý d án 85, Th trư ng các ñơn v liên quan có trách nhi m thi hành quy t ñ nh này./. Ni nh n: KT. B TRƯ NG - Như ñi u 3; TH TRƯ NG - B trư ng (ñ b/c); - TTr Ngô Th nh ð c; - Kho b c Nhà nư c; - Ban QLDA 85(02 b n); - Lưu: VT, V TC. Nguy n H ng Trư ng
Đồng bộ tài khoản