Quyết định 18/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định 18/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 18/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 18/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  18/2000/Q§­T T g   n g µ y 03  th¸ng 02 n¨ m   2000 § Ç u    d ù  ¸n x © y  d ù n g   t ® ê n g  H å  C h Ý   n h   Mi (giai ® o ¹ n 1)   T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Th«ng  sè 271    /TW  ngµy    cø  b¸o    ­ TB     23 th¸ng      12 n¨m 1999  ña  c Ban  Êp  µnh  ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  éng  c s¶n  ÖtNam   Vi   th«ng  ý  Õn  b¸o  ki cu¶  é   B ChÝnh  ÞvÒ   ñ  ¬ng  ©y  ùng  êng  å   Ý   tr   ch tr xd ® H Ch Minh; C¨n  vµo  cø  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 789/TTg  µy  th¸ng9  ng 24    n¨m  1997  ña  ñ   c Th t ng Ch Ýnh  ñ  í  ph phª  Öt  duy quy  ¹ch tæng  Ó  léB ¾ c   ho   th xa    Nam  (nay lµ® êng     Hå   Ý   Ch Minh); X Ðt ®Ò  nghÞ  cña Bé  Giao th«ng vËn t¶i (v¨n b¶n sè  202/VPTT­ DAXLBN     µy  th¸ng01    ng 20    n¨m  1999  µ  è  v s 271  CV/ BGTVT  ngµy  th¸ng    27  01 n¨m  2000),ý  Õn  Èm  nh  ña  éi ®ång  Èm  nh  µ   ícvÒ       ki th ®Þ c H  th ®Þ Nh n   c¸c dù    u    ¸n ®Ç t(v¨nb¶n  è    s 64/T§NN  µy  th¸ng 5  ng 19    n¨m  1999  µ  è  v s 07/T§NN   ngµy  th¸ng02  01    n¨m  2000), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.  Çu    ù  x©y  ùng  êng  å   Ý   § t d ¸n  d ® H Ch Minh (giai o¹n  víi  ® 1)    c¸cnéidung  ñ  Õu     ch y sau: 1.Tªn  ù    êng Hå   Ý     d ¸n:®   Ch Minh (giai o¹n1)  ® . 2.Ph¹m    ù      vid ¸n: ­  Ó m   u:   ¹  µ   ¹c    µ   ©y  ®iÓm   èi cña  êng  §i ®Ç ti Ho L ­ H T ( cu   ® L¸ng    µ   ­ Ho L¹c). ­ §iÓ m   èi:     ×nh  íc­ thµnh  è  å   Ý     cu  ng∙tB Ph     ph H Ch Minh  ®iÓ m  ( giao c¾t    quèc  é13  íi l駹iHµn). l  v   xa      §êng  å   Ý   H Ch Minh  i  ® theo tuyÕn    quy  ¹ch qua    a  ho   c¸c®Þ danh:             L → Xu Mai →  äc  ¹c →  ©n  ú  →  è  ©u  →  ©n  p   Hoµ   ¹c    ©n     Ng L   T K   Ph Ch  T Ê →  Ve → Khe    Khe      G¸t . Tõ  Khe    êng  å   Ý   G¸t,® H Ch Minh  îcph©n  µnh  nh¸nh: ®  th 2    l   kho¶ng  ÷ +  Nh¸nh  dµi364  1    km,  i  Ò   Ýa  ® v ph §«ng  µ  v c¸ch quèc  é1A    10  15  theo tuyÕn  ho¹ch xa  éB ¾c  km    quy    l  Nam   îcduyÖt qua    a  ®    c¸c®Þ danh:   Khe      ïng →  G¸t → B   Cam   é →  µ   Ç n →    H¶i  © n  →  µ     H Nha → L   Ph Tu V   Th¹nh  ü    M.
  2. 2 +  Nh¸nh  dµi514  2    km,  i  Ò   Ýa  ©y  ® v ph T qua    a  c¸c®Þ danh:   Khe   →  o     →    D © n   ñ     Ch → Khe  G¸t   ®Ì U Bß   ng∙ ba  Sanh theo  èc  é    qu l 9  íi§¨k R«ng →    íi →    A L   Hiªn →  ¹nh  ü    t         Th M .  qua:  äc  åi  Ng H Tõ   ¹nh  ü   i  Th M ® theo  Õn  tuy quy  ¹ch  lé B ¾ c   ho xa    Nam   →  Tum   →    PleiKu   →  Ma Thuét  →  N«ng  →  ¬n  µnh   Kon       Bu«n      §¨k    Ch Th →     ×nh  íc. ng∙ tB Ph §Ó     ph¸thuy  Öu  hi qu¶  èn  u  ,phôc  ô  v ®Ç t  v nhu  Çu    iÓnkinh tÕ     c ph¸ttr     ­x∙ héi,®¶m     b¶o  ninh quèc  an    phßng  µ  v b¶o  ¶m   ® giao th«ng  ¾c     B Nam   ªntôc li     → trung  u    ©y  ùng    o¹n: Xu © n   Mai  th«ng  èt,giai®o¹n  tËp  su     1  ®Ç t x d c¸c ®    M → Ng Cam   é   µ  ¹nh  ü     äc  åi   L v Th H theo  Õn  tuy quy  ¹ch.§ång  êi  ©y  ho   th , x G¸t → Khe  → Th Khe      Sanh  vµ §¨k R«ng    ¹nh  ü ).     M  dùng nh¸nh    2 (bao  å m   g 3.Quy    µ    Èn  ü  Ët:   m« v tiªuchu k thu a) §êng:      C¸c  o¹n  ã  a   ×nh  Ën  î  ã u îng vËn    ín, ÕtkÕ   ® c ®Þ h thu l ic l l   , t¶il   thi   theo   tiªu chuÈn  ×nh  äc  ña  êng  h hc® cao  èc (TCVN   t  5729­   ïhîp víi 97) ph       quy  ¹ch ® îc ho     duyÖt;c¸c ®o¹n  ã  a   ×nh  ã     c ®Þ h kh kh¨n  ÕtkÕ   thi   theo    Èn  êng  t« tiªuchu ® «    th«ng  êng  th (TCVN  4054­85).  Æt   ¾t   M c ngang    µn  Õn  ã  trªnto tuy c quy      m« 2 lµn xe,®¶m      b¶o  Òn  ÷ng,khuyÕn  Ých  µm  Æt   êng  b v   kh lm ® bªt«ng xim¨ng.    Quy    µ    Èn  ü  Ët theo  m« v tiªuchu k thu   b¶ng  sau: ChiÒu  TiªuchuÈn    TT Ph ©n  o¹n ® dµi  thiÕtkÕ   Quy      o¹n  m« giai ® 1 (km) 1 Hoµ   ¹c ­Xu ©n  L    Mai 13 §itrªnQL21  Ön  ÷u    hi h 2 Xu ©n Mai   ©n  ú ­T K 297 TCVN  5729­97 N Òn  9m,  Æt   m 6m,  gia  è  c lÒ  x    2  1m 3 T ©n  ú   ïng K ­B 233 TCVN  4054­85 N Òn  9m,  Æt   m 6m,  ôc  é  cb cã  Ó  Ñp  ¬n, gia cè  Ò  th h h  l 2  1m x  4 Bïng   ­Cam   é L 157 TCVN  5729­   N Ò n   97  9m,  Æt   m 6m,  gia  è  c lÒ  x  2  1m 5 Cam   é   L ­§¨kr«ng §ang  u    ®Ç ttheo  ù    d ¸n QL9, kh«ng  éc ph¹m  thu   38 vidù    µy   ¸n n Nh¸nh    2: 514 6 N Òn   7,5m, m Æt     côc    5,5 m,  +  Khe  G¸t ­ Khe  244 TCVN  4054­85 bé  ã  Ó  Ñp  ¬n, gia cè  c th h h   Sanh 256 lÒ  x  2  1m + §¨kr«ng­Th¹nh  ü     M N Òn  9m,  Æt   m 6m,  ôc  é  cb 7 Th¹nh  ü    äc  åi M ­Ng H 164 TCVN  4054­85 cã  Ó  Ñp  ¬n, gia cè  Ò  th h h  l 2  1m. x  8 Ngäc  åi    H ­ Kon  Tum   ­ Pleiku ­ Bu«n  Ma   557 §itrªnQL14  Ön  ÷u    hi h Thuét­Ch¬n  µnh    Th 9 Ch¬n  Thµnh ­  Ng∙ t                    B×nh  íc Ph 69 §itrªnQL13  Ön  ÷u       hi h   
  3. 3 b) C Ç u:   ­Khæ   Çu: b»ng  Ò   éng  Òn  êng.   c  br n ®   ­T¶iträngthiÕtkÕ:         H30­HK80  ngêi®i  +    300kg/m2.   c) H Ö   èng    th c«ng  ×nh phßng  é, c«ng  ×nh phô  î µ  tr   h  tr   tr  c«ng  ×nh an  v tr   toµn  giao th«ng  ©y  ùng    xd theo yªu cÇu     khaith¸ccña  Õn  êng.    tuy ® Khi thiÕtkÕ         c¸c c«ng  ×nh,cÇn  i chiÕu  íi® Ønh   òn¨m  tr   ®è   v  l  1999,®¶m     b¶o  giao th«ng    th«ng  ètquanh  su   n¨m. 4.TiÕn    ùc hiÖn:   ®é th   Khëic«ng:®Ç u  n¨m        2000.   µn  µnh:n¨m  Ho th   2003. 5.Tæng    møc  u    µ  ån  èn: ®Ç tv ngu v a) Tæng    møc  u      o¹n    ®Ç tgiai® 1:kho¶ng  5.300 tû®ång    (N¨m  µn  tr¨m  û  ng    Ýnh  ¹i êi®iÓ m   Ëp  ù   vµ  ng ba  t ®å ­t t  th   l d ¸n  øng  íi v  m Æt   êng  t«ng  ùa). ® bª  nh   b) Nguån  èn:    v  Vèn  ©n  ng s¸ch cÊp,kÓ   vèn      c¶  vay  ODA   Õu  ã). (n c 6.    Tæ chøc  ùc  Ön  µ  th hi v huy  ng  ùc l ng  ®é l  î tham gia  ©y  ùng  x d c«ng  tr×nh: ­ñy  Òn Bé  ëng  é    quy   tr B Giao  th«ng  Ën  : v t¶i +  Phª  Öt thiÕtkÕ   ü  Ët, ù      ¹ng  ôc  duy     k thu   to¸nc¸ch d m c«ng  ×nh. tr + Giao  Ö m  ô  ùctiÕp cho    n  Þ   Ên  nhi v tr     c¸c®¬ v tv trong nícthuéc Bé       Giao  th«ng  Ën    µ  é  èc  v t¶i B Qu phßng: v .Kh¶o    Ëp hå  ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ù    s¸t,   s thi   k thu   d to¸n. l .Gi¸m        s¸tthic«ng  ®éc  Ëp hoÆc   èihîp víi   Ên  Ba). ( l  ph       v Cu  t ­ Cho  Ðp  é     ph B Giao  th«ng  Ën    êi   Ên  Ba  v t¶im tv Cu  tham    Ö m   ô  gia nhi v tvÊn    gi¸m      s¸tthic«ng.Bé     Giao  th«ng  Ën    Õn hµnh  v t¶iti   th¶o  Ën  íiB¹n  µ  lu v   v b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ     t  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    ­ Giao  é     B Giao  th«ng  Ën    èi hîp  íiBé   ©y  ùng  èng  Êt  Ò   v t¶iph   v  X d th nh v møc     Ý    Ên  ï hîp  íi®iÒu  Ön  ùc  Õ  ña  ù    ×nh  ñ  íng chi ph t v ph   v  ki th t c d ¸n,tr Th t   ChÝnh  ñ  ph trongquý     In¨m 2000. ­ Giao  é     B Giao th«ng  Ën    ©n  v t¶iph giao  Ö m   ô  nhi v cho    n  Þ  ©y  c¸c ®¬ v x dùng  chuyªn nghiÖp  ña  c Trung  ng  ®èi víic¸c  n   Þ   ©y  ùng  ¬ (    ®¬ v x d chuyªn  nghiÖp  éc  é   èc  thu B Qu phßng  µ  é   ©y  ùng, dùa    ¬  ë    Êt cña  vBX d   trªnc s ®Ò xu   haiBé)  µ  a  ¬ng  µ      ñ íng ChÝnh  ñ    v ®Þ ph v b¸o c¸o Th t   ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    ­C¸c  n  Þ    ®¬ v chuyªn nghiÖp  îcgiao nhiÖm  ô  ©y  ùng:   ®    vx d   +  ã   C tr¸chnhiÖm   ö  ông  èi®a  ùcl ng lao ®éng  µn  çi  ùcl ng lao   sd t   l  î     nh r ,  î     l ®éng  ¹ c¸c®Þa  ¬ng  ã  Õn  i  ti     ph c tuy ® qua,kh«ng  îcchuyÓn  îng hîp ®ång;   ®  nh       tu©n  ñ c¸cquy  nh  Ò   Ëttùan  µn    éivµ  th     ®Þ v tr     to x∙h   b¶o  Ö   v m«i  êng. tr
  4. 4 +  îct¹m  §   øng  í 20%     Þ hîp ®ång  µ  ã  Üa  ô  ÕtkiÖm      t i gi¸tr     v c ngh v ti   5% gi¸ trÞdù    ©y  ¾p  îcduyÖt.   to¸nx l ®     §i Ò u    2.  ­Chñ  u  :Bé    ®Ç t  Giao  th«ng  Ën  . v t¶i ­§¹idiÖn  ñ  u  :Ban     ch ®Ç t  Qu¶n  ýdù    êng  å   Ý   l   ¸n ® H Ch Minh. §i Ò u    ©n giao nhiÖm  ô: 3. Ph     v 1.Bé    Giao  th«ng  Ën    ã  Ö m  ô: v t¶i nhi c v  ­     Tæ chøc  ¾ m   èc  égií quy  ¹ch theo  tù u    µ  c m l    i ho   thø    tiªnv giao cho      c¸c ®Þa   ¬ng  ph qu¶n  ýchÆt  Ï,tr c h Õt  µ nh÷ng  o¹n  Õn  l  ch   í   l  ® tuy qua   c¸c khu  ùc  v ®«ng  ©n  . d c ­   èi hîp  íic¸c tØnh, thµnh  è  µ    µnh  ã  ªnquan    Ph   v      ph v c¸c ng c li   chØ   o  ®¹ viÖc  n   ï,gi¶iphãng  Æt   ®Ò b     m b»ng    ¶m   ®Ó ® b¶o  Õn    ©y  ùng  ti ®é x d c«ng  tr×nh.    2.Bé  Õ   ¹ch §Çu ,Bé  µichÝnh,Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam:      K ho   t  T     h Nh n         Phèihîp thùc hiÖn    Ön       c¸cbi ph¸p huy  ng, b¶o  ¶m   ån  èn  ïhîp   ®é   ® ngu v ph     tiÕn ®é   ù    d ¸n. 3. Bé   èc    Qu phßng: tæ    chøc  huy  ng    ùc l ng  ùc thuéc  ö  ông  ®é c¸c l  î tr   sd ph¬ng  Ön khÝ  µis ½n  ã  ùc hiÖn  Ö m   ô  µ ph¸ bom   × n  ti   t  c th   nhi v r    m theo  Õn ®é   ti   dù    ¶m   ¸n,® b¶o  toµn  µ  ÕtkiÖm.  ñ   ng  èihîp  íiBé   an  v ti   Ch ®é ph   v   Giao  th«ng  vËn      nh    t¶i ®Þ x¸c c¸cc«ng  ×nh quèc  tr   phßng  ã  ªnquan  n   Õn  êng. c li   ®Õ tuy ® 4. Bé    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n:quy  ¹ch c¸chå,®Ëp  û    ho       thu lî    ic¸c khu  ên  èc      ïng  ©y  , v qu gia,c¸c v c nguyªn  Öu c«ng  li   nghiÖp; trÝch trong       ch¬ng  ×nh trång 5  iÖuha  õng    ång rõng  äc  µnh  tr     tr   r ®Ó tr   dh lang tuyÕn  êng.   ®   5. Bé   ©y  ùng: kÕt  îp víic¸c ®Þa   ¬ng   X d   h     ph quy  ¹ch    ho c¸c khu  i nh   t¸ ®Þ c,c¸c®«  Þ,c¸ckhu      th     c«ng  nghiÖp  íi,   iÓ m   Þch  ô..  äc  Õn  êng. m ® c¸c d v. d tuy ®   6. Bé     Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng: quy  nh  Ò   tr ®Þ v c«ng      t¸cb¶o vÖ   m«i  êng  tr trong qu¸ tr×nh x©y  ùng  µ       d v khaith¸csau  µy.    n 7. Bé   tÕ:   èihîp víiBé     Y    ph       Giao  th«ng  Ën    v t¶ichØ  o  ®¹ c«ng    t¸cphßng  chèng  Þch  Önh, ch÷a  Önh  d b   b trong qu¸ tr×nh thi       c«ng.   V¨n    ho¸ Th«ng  : quy  nh  Ò   8. Bé   tin  ®Þ v c«ng    t¸cb¶o  Ö     v c¸c c«ng  ×nh tr   v¨n ho¸ vµ        c¸ckhu    Ých  Þch sö  dit l   trongqu¸ tr×nh x©y  ùng       d c«ng  ×nh. tr v X∙  : xem   Ðt  µ  9. Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi  x v quy  nh    Ên  ®Þ c¸c v ®Ò   ªnquan  n   ñ  ¬ng  li   ®Õ ch tr huy  ng    ng  µn  çivµ    Õ     ∙i ®é lao ®é nh r   c¸c ch ®é ®   ngé  i víi ùcl ng tham    ©y  ùng  ®è      î   l gia x d c«ng  ×nh theo    Êt cña  é   tr   ®Ò xu   B Giao  th«ng  Ën  . v t¶i   10. Tæng   ôc  lÞch:quy  ¹ch    iÓ m   µ    Õn  lÞch  ¾n   c Du    ho c¸c ® v c¸c tuy du  g víi êng  å   Ý    ® H Ch Minh. 11. Trung  ng  µn    ¬ §o Thanh    éng  niªnC s¶n  å   Ý   H Ch Minh  chøc  ng  tæ  ®é viªnlùc l ng thanh       î   niªntham    ©y  ùng  gia x d theo  ¬ng  ×nh cña  ù     èi ch tr   D ¸n.Ph  
  5. 5 hîp  íiBé   v   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ¶m   Ën  Ö m   ô  ång ® nh nhi v tr   rõng  äc  Õn. d tuy 12.  y  ñ ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tuyÕn  i  ® qua: ­ Chñ   × vµ  Þu    tr   ch tr¸chnhiÖm   Ýnh  chøc  ùc  Ön    ch tæ  th hi c«ng     t¸cgi¶i phãng  Æt   m b»ng theo  Õn    ©y  ùng, bè  Ý  t  ai  ti ®é x d   tr ®Ê ® cho  i®Þnh   . t¸  c  Trong    ê  ñ íng  Ýnh  ñ  quyÕt  nh  khich Th t Ch ph ra  ®Þ thu  åi vµ  Êp  t  ©y  h  c ®Ê x dùng c«ng  ×nh,c¸c ®Þa   ¬ng  ¹m  êigiao  t  tr    ph t th   ®Ê cho  ñ  u      iÓn ch ®Ç t ®Ó tr   khaix©y  ùng.   d ­ ¦u tiªngi¶iquyÕt    á          c¸c m cung  Êp  Ët liÖu cho  ©y  ùng  c v    xd c«ng  ×nh. tr   ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp  miÔn  Õ  µinguyªn  i  íikhèil ng  Ët liÖu  ph   thu t   ®è v    î v   cung  cÊp  cho  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh. tr ­T¹o  iÒu  Ön  Ën  îvÒ   Æt    ® ki thu l   m i b»ng    thic«ng. ­ Qu¶n  ýchÆt  Ïm èc  égií quy  ¹ch  îcBé     l  ch   l    i ho ®   Giao th«ng  Ën      v t¶ix¸c ®Þnh  µ  µn  v b giao cô  Ó.   th ­ Tæ     chøc  huy  ng  ùcl ng lao ®éng  µn  çitheo  Õ   ¹ch vµ    ¬  ®é l  î     nh r   k ho   trªnc së  îp ®ång  h  giao viÖc  íi   n  Þ      v   ®¬ v thi c¸c c«ng. ­    Tæ chøc c«ng    ÷ g×n  Ëttù an  µn    éi trong  t¸cgi   tr     to x∙ h   qu¸  ×nh  ©y  tr x dùng  µ  v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  éc  ¹m    a   ¬ng  ×nh   tr thu ph vi ®Þ ph m sau    µn  khi ho thµnh.   §i Ò u    é   ëng    é,  ñ  ëng  ¬  4. B tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã  ªnquan  Þu    ¬ c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản