Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: quynhtrang

Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h         c s d l      
v¨n  LAWDATAQ uy Õ t  Þ nh  
®
c ñ a B é  tr n g  b é  x © y  d ù n g  S è  18/2003/Q§­B X D  
ë
n g µ y 27  th¸ng 6 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h  
q u ¶ n   ý c h Ê t  î ng c«n g  tr× nh x © y  d ù n g
l l


B é   ë ng B é   © y  d ù ng
tr X


­ C¨n  NghÞ   nh  è 
  cø  ®Þ s 36/2003/N§­   µy  th¸ng 4 
CP ng 04    n¨m  2003  ña 
c
ChÝnh  ñ 
ph quy  nh 
®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc 
  v  h v c c tæ 
cña  é  ©y  ùng;
BX d
­ C¨n  NghÞ   nh  è 
  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7 
CP ng 8    n¨m 1999  ña 
c
ChÝnh  ñ 
ph ban  µnh 
h Quy  Õ  
ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  à 
l  t x d v c¸c NghÞ  
®Þnh  sè  12/2000/N§­  ngµy  5  th¸ng 5  n¨m  2000, NghÞ  ®Þnh  sè 
CP
07/2003/N§­   µy  th¸ng 01 
CP ng 30    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ  
c Ch ph v s ®  
sung  ét  è  iÒu  ña 
m s® c Quy  Õ  
ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng 
l  tv x d ban  µnh  Ìm  
h k
theo NghÞ   nh  è 
®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7 
CP ng 08    n¨m  1999  ña  Ýnh  
c Ch
phñ;
­ Theo    Þ   ña  ôc  ëng  ôc 
  ®Ò ngh c C tr C Gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng 
®Þ Nh n   ch  î
c«ng  ×nh x©y  ùng,Vô  ëng  ô 
tr   d   tr V Ph¸p  Õ;
ch


Q uy Õ t  Þ nh
®

§i Ò u   
1. Ban  µnh  Ìm 
h k theo Quy Õt  nh  µy 
  ®Þ n Quy  nh 
®Þ qu¶n  ýchÊt
l   
l ng 
î c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d thay  Õ 
th Quy  nh 
®Þ qu¶n  ý chÊt l ng 
l   î c«ng  ×nh
tr  
x©y  ùng 
d ban  µnh  Ìm 
h k theo Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 17/2000/Q§­BXD   µy  th¸ng
ng 02   
8 n¨m  2000  ña  é  ëng  é  ©y  ùng.
c B tr BX d


§i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  îc thùc hiÖn  èng  Êt trong c¶  íc vµ 
®Þ n ®    th nh     n 
cã  Öu  ùcthi µnh 
hi l     h sau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng 
15    t  ® C«ng 
b¸o.


§i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬ 
B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬ 
B c quan  écthu  
ChÝnh  ñ,c¬ 
ph   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ña 
l    c Trung  ng 
¬ §¶ng,c¬ 
  quan  Trung ­
¬ng  ña  chøc  Ýnh  Þ,c¸c tæ 
c tæ  ch tr     chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,Chñ  Þch  û    
ch tr         t U ban
nh©n  ©n 
d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, c¸c doanh 
  ph tr     ¬    nghiÖp,c¸c chñ 
  
®Ç u  , c¸c tæ 
t    chøc  µ    ©n  ªnquan  Þu 
v c¸ nh li   ch tr¸chnhiÖm     µnh 
  thih Quy Õt 
®Þnh  µy.
n
2
q uy  Þ nh
®
Q u ¶ n  lý ch Ê t lî ng c«n g  tr× nh x © y   ù n g
d
(Ban  µnh  Ìm 
h k theo Quy Õt  nh  è 
  ®Þ s 18/2003/Q§­ BXD  
ngµy  th¸ng6 
27    n¨m 2003  ña  é  ëng  é  ©y  ùng 
c B tr BX d )


C h ¬ n g  1
q u y  ® Þ n h  c h u n g


§i Ò u    èit ng vµ  ¹m    iÒu 
1. §  î   ph vi® chØnh
Quy  nh  µy 
®Þ n quy  nh  éidung 
®Þ n  c«ng   
t¸cqu¶n  ýchÊt l ng cña     
l   î   c¸ctæ
chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng   Ên  u    µ  ©y  ùng,doanh 
   ho   tv ®Ç tv x d   nghiÖp  ©y  ùng,
xd  
ban qu¶n  ýdù    u    ©y  ùng,chñ  u    µ    ¬ 
l   ¸n ®Ç tx d   ®Ç tv c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   íc
l  n 
cã  ªnquan 
li   trong c«ng   
  t¸ckh¶o    ÕtkÕ,  ©y  ¾p,nghiÖm     µn 
s¸t,thi   xl  thu,b giao 
c«ng  ×nh,b¶o  µnh  ©y  ¾p, b¶o  × c¸c c«ng  ×nh  éc    ù  x©y 
tr   h x l  tr     tr thu c¸c d ¸n 
dùng  íi (kÓ  c¸c c«ng  ×nh  ô  î c«ng  ×nh  ¹m, c«ng  ×nh  ôc  ô 
m  c¶    tr ph tr  , tr t  tr ph v
khëi c«ng),c¶it¹o,söa  ÷a  ©ng  Êp, kh«ng  ©n  Öt nguån  èn, h×nh 
      ch n c  ph bi   v 
thøc së  ÷u.
 h


§i Ò u      Ých  õng÷ 
2. Gi¶ith t 
Trong 
Quy  nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu   
®Þ n      d  ®© ®   nh sau:
1­  Êt îng 
Ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ nh÷ng 
tr x d l  yªu  Çu  Ò   toµn,b Òn  
c v an   
v÷ng, kü  Ët vµ  ü   Ët cña 
  thu   m thu   c«ng  ×nh  ï hîp  íiQuy  Èn  µ   
tr ph   v  chu v tiªu
chuÈn  ©y  ùng,c¸cquy  nh 
xd    ®Þ trong v¨n b¶n 
   quy  ¹m 
ph ph¸p luËtcã  ªnquan 
    li  
vµ  îp ®ång 
h  giao nhËn  Çu  ©y  ùng.
  th x d
2­ Kh¶o    ©y  ùng  µ ho¹t®éng  Þ    o   Ï,th¨m 
s¸tx d l    th s¸t,® v   dß, thu  Ëp,
th  
ph©n  Ých  µ 
t v tæng  îp nh÷ng  µiliÖu vµ  è  Öu vÒ   iÒu  Ön  ù nhiªncña 
h  t    s li   ® ki t    
vïng,®Þa  iÓ m   ©y  ùng    ôc  ô  ÕtkÕ.
  ® xd ®Ó ph v thi  
3­ ThiÕt kÕ   ¬  é  µ c¸c tµiliÖu thÓ  Ön 
    s b l        hi b»ng  thuyÕt minh  µ 
  v b¶n  Ï

vÒ  quy  ¹ch,kiÕn  óc, Õt  Êu,bè  Ýh Ö   èng  ü  Ëtvµ 
ho   tr   k c   tr   th k thu   c«ng  Ö,  ô 
ngh c
thÓ  ãa    Õu  è®∙  trong néidung  ñ  Õu  ña     
h c¸cy t   nªu     ch y c b¸o c¸o nghiªncøu   
  kh¶
thi  Õt kÕ   ¬  é  îc phª  Öt  ïng 
.Thi   s b ®   duy c b¸o c¸o nghiªn cøu 
  kh¶    µ c¨n   
thil   cø
®Ó   Ëp,thÈm  nh  µ  Ðt duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët
l  ®Þ vx  thi   k thu   thi   k thu  
thi
 c«ng.
4­ ThiÕt kÕ   ü  Ët(thiÕtkÕ   iÓn khai)lµ c¸c tµiliÖu thÓ  Ön 
    k thu     tr            hi b»ng 
thuyÕtminh  µ 
  v b¶n  Ï® îctr Ónkhaitrªnc¬  ë  ÕtkÕ   ¬  é  îcduyÖt cïng
v    i       s thi   s b ®      
b¸o  nghiªncøu 
c¸o    kh¶  . å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët ph¶ib¶o  ¶m     iÒu 
thi  s thi   k thu  
H   ® ®ñ ®
kiÖn    Ëp tæng  ù 
®Ó l   d to¸n, å  ¬  êi  Çu  µ  Ëp b¶n  Ïthi
  s m th v l  
h v    c«ng.
5­ ThiÕt kÕ  
    b¶n  Ï thic«ng 
v    (thiÕtkÕ     Õt)lµ c¸c tµiliÖu  Ó  Ön 
  chiti         th hi
b»ng b¶n  Ï® îclËp trªnc¬  ë  ÕtkÕ   ü  Ët®∙  îcduyÖt.Hå   ¬  ÕtkÕ  
v         s thi   k thu   ®     s thi  
b¶n  Ïthic«ng 
v    ph¶ithÓ  Ön  îcc¸cchitiÕtkiÕn  óc,kÕt  Êu,h Ö   èng  ü 
  hi ®         tr   c   th k
3

thuËt c«ng  ×nh  Êp  iÖn,  Êp  íc,tho¸tníc,cÊp  ¬i,®iÒu  µ  
  tr (c ® c n     h  ho kh«ng 
khÝ... vµ 
  c«ng  Ö    
) ngh ®Ó doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ùc hiÖn   
xd th   thic«ng.
6­ ThÈ m     ÕtkÕ   µ c«ng  Öc  Óm     ¹ thiÕtkÕ   ña  chøc   
  tra thi   l   vi ki tra l i
    c tæ  t
vÊn  ©y  ùng  ùc  Ön 
x d th hi theo   c¸c yªu  Çu  ña  ñ  u    ®èi  íithiÕtkÕ  
c c ch ®Ç t v   
c«ng  ×nh do  ét  chøc   Ên  ÕtkÕ  
tr   m tæ  tv thi   kh¸clËp. 
7­ ThÈ m   nh  ÕtkÕ   µc«ng  Öc  ña  êicã  Èm  Òn  chøc 
  ®Þ thi   l   vi c ng   th quy tæ 
kiÓm     iÒu  Ön 
tra® ki n¨ng  ùc cña  chøc   Ên, c¸ nh©n  ÕtkÕ;  Óm    
l  tæ  tv     thi   ki tra
tÝnh  ph¸p  ý cña  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thic«ng;
l  h s thi   k thu   thi   k thu      
kiÓm    ù  ïhîp gi÷a c¸cnéidung  ña  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtvíi ÕtkÕ  
tras ph         c h s thi   k thu     thi  
s¬  é  µ    éidung  ∙  îcphª  Öt 
b v c¸c n   ® ®   duy trong quyÕt  nh  u  ;®¸nh    ù 
  ®Þ ®Ç t  gi¸s
hîp lýcña   
   gi¶i ph¸p thiÕtkÕ     µm  ¬  ë    Öt thiÕtkÕ   ü  Ët.
    ®Ó l c s phª duy     k thu
8­ Gi¸m        µc«ng  Öc  Óm      Ých 
  s¸tt¸cgi¶l   vi ki tra,gi¶ith hoÆc   ö  ýnh÷ng  ­
x l  v
íng m ¾ c, 
  thay ® æi, ph¸tsinh t¹ hiÖn  êng 
      i   tr nh»m   ¶m  
® b¶o  Öc   
vi thic«ng  ©y 
x
dùng  theo ®óng  ÕtkÕ   µ 
  thi   v b¶o  Ö   Òn      ÕtkÕ   ña  chøc   Ên 
v quy t¸cgi¶thi   c tæ  tv
lËp thiÕtkÕ   ü  Ëtthùc hiÖn  ¹ hiÖn  êng 
    k thu     t  i tr trong qu¸ tr×nh x©y  ùng.
     d  
9­ Gi¸m     
  s¸tthic«ng  ©y  ¾p  ña  ñ  u    µho¹t®éng 
x l c ch ®Ç tl     theo  âith ng 
d  ê
xuyªn,li   ôc,cã  Ö   èng  ¹ hiÖn  êng  ña  ñ  u     
  ªnt   h th ti  tr c ch ®Ç t®Ó qu¶n  ýkhèil ng,
l   î  
chÊt l ng,tiÕn ®é    
 î     c¸cc«ng    ©y  ¾p  doanh 
t¸cx l do  nghiÖp  ©y  ùng  ùc hiÖn 
xd th  
theo  îp ®ång 
h  giao nhËn  Çu  ©y  ùng,theo  ÕtkÕ  
  th x d   thi   b¶n  Ïthic«ng 
v    hoÆc  
thiÕtkÕ   ü  Ët thic«ng  ∙  îc phª  Öt,Quy  Èn  µ    Èn  ©y 
  k thu     ®®  duy   chu v tiªuchu x
dùng  îc¸p dông.
®     
10­ KiÓ m   nh  Êt l ng   
  ®Þ ch  î thic«ng  ©y  ¾p  µ ho¹t®éng  Óm     ö
x l l    ki tra,th  
nghiÖ m,  nh îng m ét 
®Þ l  hay  Òu  Ýnh  Êtcña 
nhi t ch   s¶n  È m  
ph hoÆc  c«ng  ×nh
tr  
x©y  ùng, so 
d   s¸nh  íiquy  nh  ña  ÕtkÕ   µ    Èn  ©y  ùng  îc¸p
v  ®Þ c thi   v tiªuchu x d ®   
dông  ña  chøc   Ên.
c tæ  tv
11­ Gi¸m  nh  Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  µho¹t®éng  ña  ¬ 
  ®Þ ch  î   tr   d l    c c quan 
cã chøc n¨ng  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng 
l  n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng, trªnc¬  ë 
tr   d   s
Quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ët ® îc ¸p  ông, v¨n 
chu x d    k thu     d   b¶n quy  ¹m 
ph
ph¸p luËtvµ  Õt 
    k qu¶  Óm  nh  Êtl ng ®Ó   ¸nh    Õt  Ën  Ò   Êtl ng
ki ®Þ ch  î   ® gi¸,k lu v ch  î  
cña s¶n  È m  
ph hoÆc  
c«ng  ×nh x©y  ùng.
tr   d
12­B¶n  Ïhoµn 
  v  c«ng  µb¶n  Ïph¶n 
l  v  ¶nh  Õt 
k qu¶  ùc hiÖn   
th   thic«ng  ©y 
x
l¾p  doanh 
do  nghiÖp  ©y  ùng  Ëp    ¬  ë  ÕtkÕ  
xd l trªnc s thi   b¶n  Ïthic«ng 
v    hoÆc  
thiÕtkÕ   ü  Ët thic«ng  ∙  îc phª 
  k thu     ®®  duyÖt  µ  Õt 
v k qu¶  o   Óm      
® ki c¸c s¶n
phÈ m   ©y  ¾p  ∙  ùc hiÖn  ¹ hiÖn  êng  îcchñ  u      Ën.
x l ® th   t i tr ®  ®Ç tx¸cnh  
13­ B¶o  µnh 
  h c«ng  ×nh lµ c«ng  Öc  öa  ÷a      áng 
tr     vi s ch c¸c h h c«ng  ×nh
tr  
x¶y  trong  êih¹n 
ra  th   b¶o  µnh  ña 
h c doanh  nghiÖp  ©y  ùng   
x d thic«ng c«ng 
tr×nh 
14­ B¶o  × c«ng  ×nh lµ c«ng  Öc 
  tr   tr     vi duy   
tu,b¶o  ìng,söa  ÷a  á,
du   ch nh  
söa  ÷a  õa, söa  ÷a  índo  ñ  ë  ÷u 
ch v   ch l   ch s h hoÆc   ñ  ch qu¶n  ýsö  ông 
l  d c«ng 
tr×nh  ùc hiÖn 
th   nh»m   ¶m  
® b¶o cho c«ng  ×nh  ö  ông, vËn  µnh  toµn 
tr sd   h an 
theo quy  ×nh vËn  µnh  ngêithiÕtkÕ   µ  µ  Õ   ¹oquy  nh.
  tr   h do      v nh ch t   ®Þ  


§i Ò u    ©n  Êp 
3. Ph c qu¶n  ývÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
l   ch  î   tr   d
1­ Bé  ©y  ùng:
 X d  
Thèng  Êt 
nh qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt îng 
l  n   ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d trong 
ph¹m    níc,cã 
vic¶    tr¸chnhiÖ m:
 
4

a) Ban  µnh     
h c¸c v¨n b¶n quy  ¹m 
ph ph¸p  ËtvÒ  
lu   qu¶n  ýchÊt l ng trong
l   î    
c«ng   
t¸c kh¶o    Õt kÕ,   
s¸t,thi   thic«ng  ©y  ¾p, nghiÖm  
x l  thu,bµn 
  giao c«ng 
tr×nh,b¶o  µnh  ©y  ¾p,b¶o  ×c«ng  ×nh;tho¶  Ën      é   ã 
  h xl  tr   tr   thu ®Ó c¸c B c c«ng 
tr×nh x©y  ùng 
  d chuyªn ngµnh, Bé  
    qu¶n  ýchuyªn  µnh  ü  Ët ban  µnh 
l  ng k thu   h
c¸cquy  nh 
  ®Þ qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
l   î   tr   d chuyªn ngµnh  µ 
  v qu¶n  ý

chÊtl ng chuyªn ngµnh  ü  Ëttrong c«ng  ×nh.
 î     k thu     tr
b) H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn     
      travi th   c¸cv¨n b¶n 
quy  ¹m 
ph ph¸p luËtvÒ  
  
qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng.
l   î   tr   d  
c)  Ó m     nh   ú 
Ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt 
®é xu c«ng   
t¸cqu¶n  ý chÊt îng 
l  l c«ng 
tr×nh x©y  ùng  ña  ñ  u  , tæ 
  d c ch ®Ç t  chøc   Ên  ùc hiÖn  ÕtkÕ   µ 
t v th   thi   v doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  i  íic¸c c«ng  ×nh  éc  ù  nhã m   Trùc  Õp   
x d ®è v     tr thu d ¸n  A.  ti tæ
chøc  Óm    Êtl ng c«ng  ×nh trongc¶  íckhicÇn  Õt.
ki trach  î   tr     nu     thi  
d) Tæ  
  chøc  ùc hiÖn  µ  Þu 
th   v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Öc 
  v vi gi¸m  nh  Êtl ng
®Þ ch  î  
c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d theo ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ;
  c c Ch ph  
e) Tæng   îp 
h b¸o  c¸o  ñ íng  Ýnh  ñ  nh  ú  th¸ng,1 
Th t Ch ph ®Þ k 6    n¨m  Ò  
v
chÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
 î   tr   d theo quy  nh.
  ®Þ  
Côc Gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng,Vô 
®Þ Nh n   ch  î   tr   d   Kh¶o   
s¸t,
thiÕtkÕ   ©y  ùng  µ    n  Þ  ã  ªnquan  éc Bé  ©y  ùng  óp Bé  ­
 xd v c¸c®¬ v c li   thu   X d gi   tr
ëng  é  ©y  ùng  ùc hiÖn 
BX d th   tr¸chnhiÖ m 
  trªn.
 
2­ Uû  
  ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh:
a) Uû  
  ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l ng
th nh   l  n   ch  î  
c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng  ã 
tr   d t  i ph c tr¸chnhiÖ m:
 
­ H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn     
      travi th   c¸c v¨n b¶n quy  ¹m 
ph ph¸p  ËtvÒ  
lu  
qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng.
l   î   tr   d t  i ph  
­  Ó m     nh   ú 
Ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt 
®é xu c«ng    t¸c qu¶n  ý chÊt îng 
l  l c«ng 
tr×nh x©y  ùng  ña  ñ  u  ,tvÊn  ÕtkÕ   µ 
  d c ch ®Ç t   thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i
xd ®è  
víic¸c c«ng  ×nh thuéc dù    u    ã m   C   ®Þa   ¬ng 
   tr     ¸n ®Ç tnh B,  do  ph qu¶n  ý.Trùc 

tiÕp tæ 
  chøc  Óm    Êtl ng c«ng  ×nh t¹ ®Þa  ¬ng    Çn  Õt.
ki trach  î   tr     i ph khic thi  
­ Xö   ýc¸c viph¹m  Ò   Êt l ng 
  l      v ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng  µ 
tr   d v gi¸m  nh  ù 
®Þ s
cè c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¹  a   ¬ng 
tr x d ti®Þ ph theo  ©n  Êp  ¹  Òu  cña 
ph c ti §i 25  Quy 
®Þnh  µy.

­ Tæng  îp vµ  c¸o Bé  ©y  ùng  nh  ú  th¸ngvÒ   ×nh  ×nh  Êt
  h   b¸o    X d ®Þ k 6   t h ch  
l ng   
î c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ®Þa   ¬ng 
tr x d do  ph qu¶n  ý(mÉu 
l  b¸o  theo  ô 
c¸o  ph
lôc27  ña 
  c Quy  nh  µy).
®Þ n
­ Ph ©n   Êp 
  c qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng 
l  n   ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  i  íi
tr x d ®è v  
c¸cdù    Uû  
  ¸n do  ban  ©n  ©n  Êp  Ön, x∙quyÕt ®Þnh  u  .
nh d c huy      ®Ç t 
Së   ©y  ùng  µ c¬ 
X d l   quan  óp  û  
gi U ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh  ùc  Ön 
th hi
tr¸chnhiÖ m 
  trªn.
Tïy theo  Ýnh  Êt cña  ù    û  
  t ch   d ¸n,U ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh  giao cho  ë  
  S
X ©y  ùng 
d hoÆc   ë   ã 
S c c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d chuyªn ngµnh  Èm  nh  Õt
  th ®Þ thi  
kÕ   ü  Ëtvµ 
k thu   tæng  ù   d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  ®Þa   ¬ng 
tr   d do  ph qu¶n  ý;h­

íng  Én,  Óm    
d ki tra c«ng    Èm   nh   ÕtkÕ   ü  Ët vµ 
t¸c th ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸n  
c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d theo quy  nh  Ò  
®Þ v qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  ¹  a  
l  tv x d ti ®Þ
phu¬ng;
5

b) C¸c  ë   ã 
S c c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d chuyªn  µnh  ã  Ö m   ô 
ng c nhi v qu¶n  ýl 
ngµnh  ¹ ®Þa  ¬ng  Ò   Êt l ng c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng 
ti  ph v ch  î     tr   d chuyªn ngµnh,cã 
   
tr¸chnhiÖ m:
 
­ H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn     
      travi th   c¸c v¨n b¶n 
quy  ¹m 
ph ph¸p  ËtvÒ  
lu  
qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
l   î   tr   d chuyªn ngµnh  ¹ ®Þa  ¬ng.
  t i ph  
­  Ó m     nh   ú 
Ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt 
®é xu c«ng    t¸c qu¶n  ý chÊt îng 
l  l c«ng 
tr×nh  ©y  ùng 
x d chuyªn  µnh  ña  ñ  u   , tæ 
ng c ch ®Ç t   chøc   vÊn  Õt kÕ   µ 
t thi   v
doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i  íic¸c 
x d ®è v   c«ng  ×nh 
tr chuyªn  µnh  éc  ù   
ng thu d ¸n
®Ç u    ã m  
tnh B,C  ®Þa  ¬ng 
do  ph qu¶n  ý.TrùctiÕp tæ 
l     chøc  Óm    Êt l ng
ki trach  î  
c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d chuyªn ngµnh  ¹ ®Þa  ¬ng    Çn  Õt.
  t i ph khic thi  
­ KiÕn  Þ  ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
  ngh x l       v ch  î   tr   d chuyªn 
ngµnh; phèi hîp  íiSë   ©y  ùng      Õt  ù  è 
    v  X d ®Ó gi¶iquy s c c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d
chuyªn ngµnh  ®Þa  ¬ng 
  do  ph qu¶n  ý.

­ B¸o    nh  ú  th¸ngvÒ   ×nh  ×nh  Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
  c¸o ®Þ k 06   t h ch  î   tr   d
chuyªn ngµnh  éc ph¹m   
  thu   viqu¶n  ýngµnh  ña  ë  öivÒ   ë  ©y  ùng  Éu 
l  c Sg  SX d (m
b¸o c¸o  theo  ô  ôc 28  ña 
ph l   c Quy  nh   µy) ®Ó  
®Þ n  tæng  îp 
h b¸o  c¸o  û    
U ban
nh©n  ©n  Êp 
d c tØnh,Bé  ©y  ùng.
 X d  
3­  é   ã 
B c c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d chuyªn  µnh 
ng bao  å m   é  
g B Giao  th«ng 
vËn  , é  
t¶i B C«ng 
  nghiÖp,Bé  
  N«ng nghiÖp  µ 
v Ph¸ttr Ón n«ng 
 i   th«n,Bé   èc 
  Qu
phßng,Bé 
  C«ng  vµ  é  u  Ýnh   Ôn 
an  B B ch ­Vi th«ng  ã 
c tr¸chnhiÖ m:
 
a)  Ban   µnh 
h c¸c quy  nh  
®Þ qu¶n  ý chÊt  îng 
l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d
chuyªn ngµnh 
  sau    ã 
khic tho¶ thuËn  íi é  ©y  ùng.
  v  X
B d
b)  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön   
H d ki tra vi th hi c¸c quy  nh 
®Þ qu¶n  ý chÊt l ng
l   î  
®èi  íic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng 
v    tr   d chuyªn ngµnh  Bé  
  do  qu¶n  ýtrªnph¹m     
l    vic¶
níc.
c) ThÈ m   nh, phª duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ 
  ®Þ    thi   k thu   tæng  ù   d to¸nc«ng  ×nh
tr  
x©y  ùng 
d chuyªn ngµnh 
  theo  ©n 
ph c«ng  ña  Ýnh  ñ;híng dÉn, kiÓm   
c Ch ph       tra
c«ng    Èm  nh, thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ 
t¸cth ®Þ     k thu   tæng  ù   d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d
chuyªn ngµnh 
  theo 
quy  nh  Ò  
®Þ v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  i víi  
l  tv x d ®è     c«ng 
c¸c
tr×nh chuyªn ngµnh  Bé 
    do  qu¶n  ý;

d) KiÓ m     nh  ú 
  tra®Þ k hoÆc   t  Êt c«ng   
®é xu   t¸cqu¶n  ýchÊt l ng cña  ñ 
l   î   ch
®Ç u   , t Ên  Õt kÕ   µ 
t    v thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i  íic¸c 
x d ®è v   c«ng  ×nh 
tr
chuyªn ngµnh  Bé 
  do  qu¶n  ý.   Çn  Õt, ùctiÕp tæ 
l   c thi    
Khi tr   chøc  Óm    Êtl
ki trach  ­
îng c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng 
   tr   d chuyªn ngµnh  éc Bé 
  thu   qu¶n  ý. Õn  Þ  ö  ý
l Ki ngh x l  
c¸c viph¹m  Ò   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng.Riªng ®èi víi
   v ch  î   tr   d        c«ng  ×nh thuéc 
tr  
dù    ã m   cÇn  ã  ù  èihîp víi é  ©y  ùng    ùc hiÖn   
¸n nh A  c s ph       X B d khith   c¸cc«ng  Öc 
vi
trªn.
e) B¸o c¸o  nh   ú 6 
®Þ k th¸ng  Ò   Êt îng 
v ch l c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d
chuyªn ngµnh  öiBé   ©y  ùng  Éu  c¸o theo  ô  ôc28  ña 
  g  X d (m b¸o    ph l   c Quy  nh  
®Þ
nµy)®Ó  
  tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.
h      t  ph  
4­  é  
B chuyªn  µnh  ü  Ët bao  å m     é,  ¬ 
ng k thu   g c¸c B c quan  ngang  é   ã 
Bc
chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ  
l  n   chuyªn ngµnh  ü  Ëtnh 
  k thu   phßng  èng 
ch ch¸y,
 
næ;  toµn 
an  m«i  êng; an  µn    ng; an  µn 
tr   to lao ®é   to c«ng  nghiÖp; an  µn  ª 
  to ®
®iÒu;an  µn 
  to giao th«ng;bu  iÖn;an 
   ®   ninh;quèc 
  phßng  ã 
c tr¸chnhiÖ m:
 
a) Ban  µnh 
h c¸c quy  nh  
®Þ qu¶n  ý chÊt îng 
l  l chuyªn  µnh  ü  Ët
ng k thu  
trongc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng 
   tr   d sau    ã 
khic tho¶ thuËn  íi é  ©y  ùng.
  v  X
B d  
6

b)  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön   
H d ki tra vi th hi c¸c quy  nh 
®Þ qu¶n  ý chÊt l ng
l   î  
chuyªn ngµnh  ü  Ëttrongc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng    ¹m    níc.
  k thu      tr   d trªnph vic¶ 
c)Tham     íi ¬ 
  gia v   quan  ã 
c c chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l ng c«ng 
l  n   ch  î  
tr×nh x©y  ùng  
  d (theo ph©n  Êp  ¹ c¸ckho¶n    cña  Òu  µy)®Ó   Óm   
  c t   i 1,2  §i n   ki tra
chÊtl ng trong lÜnh  ùc 
 î     v chuyªn ngµnh  ü  Ëtnh 
  k thu   phßng  èng 
ch ch¸y,næ;   
  an
toµn m«i  êng;an  µn    ng; an  µn 
tr   to lao ®é   to c«ng  nghiÖp;an  µn  ª  iÒu; an 
  to ® ®  
toµn giao th«ng;bu  iÖn  i víi õng lo¹ c«ng  ×nh cã    Çu.
   ® ®è    t  i   tr   yªu c
5­ C¸c  é, c¬ 
  B   quan  ngang  é, c¬ 
B   quan  éc ChÝnh  ñ,c¬ 
thu   ph   quan  qu¶n 
lýtµichÝnh  ña 
   c Trung  ng 
¬ §¶ng,c¬   quan trung ¬ng  ña  chøc  Ýnh  Þ,
  c tæ  ch tr  
cña    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi(®îcx¸c ®Þnh 
c¸c tæ  ch tr            trong LuËt Ng ©n  
    s¸ch Nhµ  
 
níc)cã  ù  ®Ç u    µ  îcgiao  èn   
  d ¸n  tv ®   v ®Ó qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng 
l  tx d c«ng  ×nh
tr  
theo dù    îcduyÖt (gäilµBé  ã  ù    ã 
  ¸n ®         c d ¸n)c tr¸chnhiÖ m:
 


a)   
Tæ chøc  ùc hiÖn 
th   theo   
c¸c quy  nh 
®Þ qu¶n  ýchÊt l ng  i  íic¸c
l   î ®è v    
c«ng  ×nh x©y  ùng  éc Bé  
tr   d thu   qu¶n  ýth«ng 
l  qua  ¬ 
c quan  ã 
c chøc  n¨ng  ña 
c
Bé, hoÆc   chøc 
tæ  qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù  cã   
l  h d ¸n  ®ñ n¨ng  ùc theo 
l  quy  nh  
®Þ
cña ph¸p luËt.
   
b) ThÈ m   nh, phª duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ 
  ®Þ    thi   k thu   tæng  ù   
d to¸nc«ng  ×nh
tr  
x©y  ùng 
d theo  ©n 
ph c«ng  ña  Ýnh  ñ;híng dÉn, kiÓm   
c Ch ph       trac«ng    Èm  
t¸cth
®Þnh, thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ 
    k thu   tæng  ù   
d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d theo quy  nh  
  ®Þ
vÒ  
qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  i víi  
l  tv x d ®è     c«ng  ×nh do  é 
c¸c tr   B qu¶n  ý l
c) Phèi hîp  íiBé   ©y  ùng  Óm    
    v  X d ki tra c«ng   
t¸cqu¶n  ý chÊt l ng 
l   î c«ng 
tr×nh x©y  ùng  ña  ñ  u  ,tæ 
  d c ch ®Ç t  chøc   Ên  ÕtkÕ   µ 
tv thi   v doanh  nghiÖp  ©y 
x
dùng; theo  âi,ph¸thiÖn  µ  Õn  Þ   ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Êt l ng 
  d    v ki ngh x l       v ch  î c«ng 
tr×nh ®èi  íic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  éc  é  
  v    tr   d thu B qu¶n  ý®ång  êith«ng   
l  th   b¸o
cho  ë   ©y  ùng  µ    ë   ã 
SX d v c¸c S c c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d chuyªn  µnh  ¹  a  
ng ti®Þ
ph¬ng  Õt®Ó   èihîp.
bi   ph  
d) B¸o c¸o  nh  ú  th¸ng vÒ   Êt l ng 
®Þ k 6    ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  öi Bé 
tr x d g 
X ©y  ùng  Éu     
d (m b¸o c¸o theo phô  ôc28  ña 
  l   c Quy  nh  µy)®Ó  
®Þ n   tæng  îp b¸o 

c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.
  t  ph


§i Ò u  4. Tr¸ch  Öm   Ò   Êt îng 
nhi v ch l c«ng  ×nh  ña  ñ  u   , tæ 
tr c ch ®Ç t  
chøc   Ên  u    µ  ©y  ùng,doanh 
tv ®Ç tv x d   nghiÖp  ©y  ùng 
xd
1­ §èivíi ñ  u  :
     Ch ®Ç t
a)  Þu  
Ch tr¸ch nhiÖ m   µn  é  Ò   Êt îng  ña 
  to b v ch l c c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d
thuéc dù    m ×nh 
  ¸n do  qu¶n  ý.
l
b) Thùc  Ön 
  hi theo  quy  nh  ¹ §iÒu   
®Þ ti
  14, kho¶n  §iÒu  cña 
1  46  Quy  Õ  
ch
qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng 
l  tv x d ban  µnh  Ìm 
h k theo  NghÞ   nh  è 
®Þ s 52/1999/N§­
CP   µy 
ng 08/7/1999 vµ  µ    éidung  ã  ªnquan  ¹ Quy  nh  µy.
  v c¸cn   c li   t 
i ®Þ n 
c) ChØ   îcký  îp ®ång 
  ® h  giao nhËn  Çu  ©y  ùng  íi   chøc   Ên 
  th x d v   tæ 
c¸c tv
®Ç u    µ  ©y  ùng, doanh 
tv x d   nghiÖp  ©y  ùng  ã    iÒu  Ön 
xd c ®ñ ® ki n¨ng  ùc ho¹t
l   
®éng  ©y  ùng 
xd theo quy  nh.
  ®Þ
d) Ph¶i thuªtæ 
    chøc   Ên  ùc hiÖn 
t v th   gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p    ñ 
x l khich
®Ç u   
tkh«ng    iÒu  Ön 
®ñ ® ki n¨ng  ùctheo quy  nh.
l    ®Þ  
7

e) B¸o    nh  ú  th¸ng vÒ   Êt l ng c«ng  ×nh ( m É u   c¸o theo
  c¸o ®Þ k 6    ch  î   tr     b¸o     
phô  ôc21  ña 
l   c Quy  nh  µy) göic¬ 
®Þ n     quan  ã c chøc  n¨ng 
qu¶n  ýNhµ   ícvÒ  
l  n 
chÊt îng 
l c«ng  ×nh  ©y  ùng  theo  ©n  Êp  ¹  Òu  cña 
tr x d (  ph c t i§i 3  Quy  nh  
®Þ
nµy).
 
2­ §èivíi chøc  µ    ©n  ùc hiÖn 
     tæ  v c¸nh th   kh¶o    ÕtkÕ:
s¸t,thi  
a) ChÞu 
  tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvµ  ñ  u    Ò     éidung  ∙ 
  tr       ch ®Ç tv c¸cn   ® cam  
kÕt trong hîp ®ång, bao  å m   sè îng,chÊt l ng,thêigian  ùc hiÖn, tÝnh 
     g c¶  l    î     th    
chÝnh    ña 
x¸cc s¶n  È m   µ  Êtl ng s¶n  È m  
ph v ch  î   ph kh¶o    ÕtkÕ   ña  ×nh;
s¸t,thi   c m  
b) Ph¶ithùc hiÖn 
      theo quy  nh  ¹  Òu   
®Þ ti §i 15, kho¶n  §iÒu  cña 
2  46  Quy  
chÕ  qu¶n lý ®Ç u  t µ  x©y  dùng ban hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè 
 v
52/1999/N§­  ngµy 08/7/1999 vµ  kho¶n 8 §iÒu 1 cña NghÞ  ®Þnh  sè 
CP
07/2003/N§­   µy 
CP ng 30/01/2003 cña  Ýnh  ñ  µ    éidung  ã  ªnquan 
  Ch ph v c¸cn   c li  
t¹ Quy  nh  µy.
 
i ®Þ n
3­ §èivíi
     doanh 
nghiÖp  ©y  ùng:
xd
a) Ph¶ichÞu 
    tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ   Êtl ng,an  µn 
  tr       ch  î   to c«ng      t¸cthi
c«ng  ©y  ¾p  ña 
x l c c«ng  ×nh  ang   
tr ® thic«ng  µ  toµn  ña   
v an  c c¸c c«ng  ×nh
tr  
l©n  Ën.
c


b) Thùc  Ön 
  hi theo  quy  nh  ¹ §iÒu   
®Þ ti
  16, kho¶n  §iÒu  cña 
3  46  Quy  Õ  
ch
qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng 
l  tv x d ban  µnh  Ìm 
h k theo  NghÞ   nh  è 
®Þ s 52/1999/N§­
CP   µy 
ng 08/7/1999  µ 
v kho¶n  §iÒu  cña 
9  1  NghÞ   nh  è 
®Þ s 07/2003/N§­  
CP
ngµy  30/01/2003  ña  Ýnh  ñ  µ  éi dung  ã  ªnquan  ña 
c Ch ph v n   c li   c Quy  nh  
®Þ
nµy. 
4­  µ   íc khuyÕn  Ých  dông    ×nh 
Nh n   kh ¸p  m« h qu¶n  ýchÊt l ng  ùa   
l   î d trªn
tiªuchuÈn 
  TCVN  ISO 9000:2000.
 


C h ¬ n g  2
Q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng K h ¶ o  s¸t © y  d ù n g  v µ  
 x
thi Õt k Õ  c « n g  tr × nh x © y  d ù n g
§i Ò u   
5. Kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d
1­ C¸c c«ng  ×nh 
tr ph¶i® îc thùc hiÖn 
     kh¶o    ©y  ùng  ¹  a   iÓ m  
s¸tx d ti ®Þ ®
x©y  ùng 
d c«ng  ×nh.
tr
2­ Kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d ph¶i ® îc thùc  Ön 
   hi theo    Èn  ü  Ët vÒ  
tiªuchu k thu  
kh¶o    µ  Ö m   ô 
s¸tv nhi v kh¶o    chñ  u    
s¸tdo  ®Ç t phª  Öt.Ph¬ng  kü  Ët
duy   ¸n  thu  
kh¶o   
s¸tph¶iphï hîp víitõng    o¹n  ÕtkÕ  
       giai® thi   (thiÕtkÕ   ¬  é, thiÕtkÕ   ü 
  sb   k
thuËt hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thic«ng),® Æc   iÓ m  
  thi   k thu       ® c«ng  ×nh 
tr (ph¶n   
¸nh
trong yªu  Çu  ü  Ët kh¶o    ©y  ùng) vµ  ï hîp  íi®iÒu  Ön  ù nhiªn
  c k thu   s¸tx d   ph   v   ki t    
cña  ïng dù  Õn  ©y  ùng.Hå   ¬ 
v   ki x d   s kh¶o    s¸tph¶i® îcx¸c®Þnh  ng  íi Þ  Ý
    ®ó v   tr  
v
x©y  ùng, ph¶n 
d   ¸nh  ng  Ön  ¹ng m Æt  
®ó hi tr   b»ng  ©y  ùng,  a   ×nh  ù
x d ®Þ h t 
nhiªn,®Þa   Êt c«ng  ×nh,®iÒu  Ön  Ý  îng  û 
  ch   tr   ki kh t thu v¨n  µ  v m«i  êng, phï
tr   
hîp víiQuy  Èn  ©y  ùng  µ    Èn  ü  Ët® îc¸p dông. B¸o    Õt 
   chu x d v tiªuchu k thu         c¸o k
8

qu¶ kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d ph¶i® îc chñ  u    ¸nh   
   ®Ç t ® gi¸,nghiÖm     Ëp  µnh 
thu,l th
biªnb¶n.
 
3­ Tæ  
  chøc  ùc hiÖn 
th   kh¶o    ©y  ùng  ã 
s¸tx d c tr¸chnhiÖ m   èihîp víi ñ 
  ph       ch
®Ç u      Õt    íng  ¾ c,   
t gi¶iquy c¸c v m ph¸tsinh trong qu¸  ×nh 
    tr kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d
®Ó   ¶m  
® b¶o  Êt l ng hå  ¬ 
ch  î   s kh¶o    ©y  ùng,®é   Ýnh    µ      Ëy 
s¸tx d   ch x¸c v ®é tinc
cña    è  Öu phôc  ô 
c¸cs li   v c«ng    ÕtkÕ. 
t¸cthi  
4­ B¸o    Õt 
  c¸o k qu¶ 
kh¶o    ©y  ùng:
s¸tx d
a) Néi dung  ñ  Õu  ña     
   ch y c b¸o c¸o kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d bao  å m:
g
­C¬   ë  µ  ¬ng 
  s v ph ph¸p kh¶o 
  s¸t;
­Tæng  îp,ph©n  Ých  è  Öu,®¸nh    Õt 
  h  t s li   gi¸k qu¶ 
kh¶o 
s¸t;
­K Õt  Ën  Ò   Õt 
  lu v k qu¶  kh¶o    µ  Õn  Þ;
s¸tv ki ngh
b) B¸o    Õt 
c¸o k qu¶  kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d ph¶i®¸p 
  øng  îc nh÷ng  cÇu 
®  yªu 
cña  Öm   ô 
nhi v kh¶o    ï hîp  íic¸c bíc thiÕtkÕ  ¬ng 
s¸tph   v       t øng, kiÕn  Þ   Ò  
  ngh v
viÖc  ö  ýn Òn  ãng 
x l  m c«ng  ×nh x©y  ùng  µ  Öc  ö  ông  îp lýtµinguyªn 
tr   d v vi s d h     
thiªnnhiªn,b¶o  Ö  
    v m«i  êng 
tr xung quanh    chøc   Ên  ÕtkÕ, 
®Ó tæ  tv thi   doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  µ  ñ  u   u      ÕtkÕ,  ©y  ùng, sö  ông 
x d v ch ®Ç t l ý khi thi   x d  d c«ng 
tr×nh.
c)B¸o    Õt 
  c¸o k qu¶  kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d ph¶ilËp 6  é  µ 
    b v ph¶i® îcchñ  u  
   ®Ç
tkiÓm   
  tra,nghiÖm   
thu theo §iÒu  cña 
  7  Quy  nh  µy  µ  µc¬  ë 
®Þ n v l   s ph¸p lý®Ó  
  
thùc hiÖn  ÕtkÕ.
  thi  
5­ Chñ   u   
  ®Ç txem   Ðt,quyÕt  nh  Öc 
x  ®Þ vi kh¶o     
s¸tbæ sung  tæ 
do  chøc 
tvÊn  ÕtkÕ     Þ.
  thi   ®Ò ngh  


§i Ò u    ÕtkÕ   ©y  ùng 
6. Thi   x d c«ng  ×nh
tr
1­ C¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d ph¶i ® îc thiÕtkÕ   Ó  Ön 
     th hi b»ng b¶n  Ï

theo quy  nh.
  ®Þ
2­ C«ng  ×nh  îc thiÕtkÕ  
tr ®    theo  buíc:thiÕtkÕ   ¬  é, thiÕtkÕ   ü 
ba      sb   k
thuËtvµ  ÕtkÕ  
  thi   b¶n  Ïthic«ng.§èivíic«ng  ×nh kü  Ët®¬n 
v         tr   thu   gi¶n hoÆc  
 
®∙  ã  ÕtkÕ   É u,  ö  ýn Òn  ãng 
c thi   m x l  m kh«ng phøc  ¹pth× chØ  ùc hiÖn  Õt
t    th   thi  
kÕ     íc:thiÕtkÕ   ¬  é  µ  ÕtkÕ   ü  Ët­thi
haib     s b v thi   k thu      c«ng.
Néi dung    íc thiÕtkÕ   îc quy  nh  ¹  ô  ôc 1  ña 
c¸c bu     ®  ®Þ ti ph l   c Quy  nh  
®Þ
nµy.
3­ S¶n  È m   ÕtkÕ  
  ph thi   ph¶iphïhîp víi
       Quy  Èn  µ    Èn  ü  Ët
chu v tiªuchu k thu  
x©y  ùng  îc¸p dông,nhiÖ m   ô  ÕtkÕ   µ  îp ®ång 
d ®      v thi   v h   giao nhËn  Çu  Õt
  th thi  
kÕ. 
4­ S¶n  È m   ÕtkÕ  
ph thi   ph¶i ® îc chñ  u    ®¸nh   
   ®Ç t gi¸,nghiÖ m  thu theo 
§iÒu  cña 
7  Quy  nh  µy.
®Þ n
5­ C¸c  chøc   Ên  ÕtkÕ  
  tæ  tv thi   kh«ng  îcchØ  nh  ¬is¶n  Êt,cung 
®  ®Þ n  xu  
øng    ¹ vËtliÖu hay  Ëttkü  Ët.
c¸clo      
i v    thu
6­ §å    ÕtkÕ  
  ¸n thi   chØ  îcthùc hiÖn    ñ  Ö m   ÕtkÕ   µ    ñ 
®    khich nhi thi   v c¸c ch
tr× thiÕt kÕ   ã   
    c ®ñ n¨ng  ùc theo 
l  quy  nh   ña  é   ©y   ùng. Ng êi chñ 
®Þ c BX d    
nhiÖ m   ÕtkÕ   µ    ñ  × thiÕtkÕ  
thi   v c¸c ch tr     ph¶i chÞu 
  tr¸chnhiÖ m     ©n  Ò  
  c¸ nh v
chÊtl ng s¶n  È m   m × nh  ùc hiÖn.
 î   ph do  th    
9

7­ Tæ  
  chøc   Ên  ÕtkÕ  
tv thi   ph¶icã  Ö   èng 
  h th qu¶n  ýchÊt l ng s¶n  È m  
l   î   ph
thiÕtkÕ     Óm    Êtl ng s¶n  È m   ÕtkÕ. 
  ®Ó ki so¸tch  î   ph thi  
8­ Tæ  
  chøc   Ên  Ëp  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng 
tv l thi   k thu   thi   k thu    
ph¶ithùc hiÖn 
    gi¸m       
s¸tt¸cgi¶ trong qu¸ tr×nh thic«ng  ©y  ¾p 
      x l theo  Òu   
§i 17
cña 
Quy  nh  µy.
®Þ n
9­   
Tæ chøc   vÊn  ÕtkÕ  
t thi   c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d chuyªn  µnh  µi
ng ngo  
viÖc ph¶i thùc  Ön   
  hi c¸c quy  nh  ¹   
®Þ ti c¸c kho¶n nªu    ña  Òu  µy, cßn 
trªnc §i n  
ph¶i tu©n  ñ 
  th quy  nh   Ò   éi dung 
®Þ v n  s¶n  È m   Õt kÕ  c«ng  ×nh  ©y 
ph thi   tr x
dùng chuyªn ngµnh.
 
10­   
Tæ chøc   Ên  ÕtkÕ  
t v thi   kh«ng  îc giao  Çu  ¹ toµn  é  îp  ng 
®  th l i  b h ®å
hoÆc   Çn  Ýnh  ña  éi dung  îp  ng 
ph ch c n  h ®å cho  ét  chøc   Ên  ÕtkÕ  
m tæ  t v thi  
kh¸c.


§i Ò u   
7. NghiÖ m     phÈ m  
thu s¶n  kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ  
s¸tx d    
1­ ViÖc 
  nghiÖ m   
thu s¶n  È m  
ph kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d (B¸o c¸o kÕt 
   qu¶ 
kh¶o 
s¸tx©y  ùng),s¶n  È m   ÕtkÕ   å s¬  ÕtkÕ)    ¬  ë    µiliÖu sau:
  d   ph thi   (h   thi   trªnc s c¸ct    
a) Hîp  ng 
  ®å giao nhËn  Çu 
  th kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ.
s¸tx d    
b) NhiÖ m   ô 
  v kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ.
s¸tx d    
c)Quy  Èn  µ    Èn  ü  Ëtx©y  ùng  îc¸p dông 
  chu v tiªuchu k thu   d ®     
d) B¸o  kÕt 
c¸o  qu¶  Èm    ÕtkÕ   ña  chøc    Ên  Èm    Õt
th trathi   c tæ  t v th trathi  
kÕ   Õu  ã).
(n c
2­  Õt 
K qu¶ nghiÖ m  thu ph¶i lËp  µnh 
  th biªn b¶n 
  theo  É u   ô  ôc 2,3
m ph l    
cña 
Quy  nh  µy.
®Þ n
3­ Biªn b¶n 
    nghiÖm    
thu s¶n  È m  
ph kh¶o    ©y  ùng,nghiÖ m     Õt
s¸tx d   thu thi  
kÕ  ph¶inªu  â  ÷ng    ãt (nÕu  ã),thêigian  ¾c  ôc  µ 
  r nh sais   c   kh ph v yªu  Çu   
c bæ
sung,söa  ÷a  c¸o kh¶o    ©y  ùng,hå  ¬  ÕtkÕ,  ng  êikÕt  Ën 
  ch b¸o    s¸tx d   s thi   ®å th   lu
vÒ   Êtl ng kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ. 
ch  î   s¸tx d    


4­ Biªn b¶n 
    nghiÖm    
thu s¶n  È m  
ph kh¶o    ©y  ùng,nghiÖ m     Õt
s¸tx d   thu thi  
kÕ   µ thµnh  Çn  ña  å  ¬  ×nh thÈm  nh, 
l  ph c h s tr   ®Þ phª  Öt    ícthiÕtkÕ  ­
duy c¸c b    t
¬ng øng.


§i Ò u    È m     ÕtkÕ   ü  Ët
8. Th trathi   k thu  
1­ Chñ  u   
  ®Ç tph¶ithuªtæ 
    chøc   Ên 
tv kh«ng  ùctiÕp thiÕtkÕ   ùc hiÖn 
tr       th  
thÈm     ÕtkÕ   ü  Ët ®èi  íic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù    Çu  Ý, ho¸
trathi   k thu   v    tr   d ¸n:d kh    
chÊt,cÇu, c¶ng  Ón, c¶ng 
    bi   s«ng, ®ª, ®Ëp   íc,hå 
   n   chøa  íc,c«ng  ×nh cao 
n  tr  
tÇng,tr ng  äc,b Önh  Ön,nhµ    u, 
 ê h   vi   thi®Ê kh¸n ®µi  ©n  Ën  ng, r¹pchiÕu 
  s v ®é    
bãng, nhµ    µ  ÷ng 
  h¸tv nh c«ng  ×nh  Ëp 
tr t trung  «ng  êi,nh÷ng 
® ng   c«ng  ×nh
tr  
khibÞ  ù  è  ã  Ó  ra th¶m  äa.§èivíi  
  s c c th x¶y    h       c«ng  ×nh thuéc c¸clo¹ dù   
c¸c tr       i ¸n
 
kh¸cdo  ñ  u    ùquyÕt ®Þnh  ùc hiÖn  Èm 
  ch ®Ç tt     th   th tra.
2­ Néi dung  Èm    ÕtkÕ   ü  Ëtchñ  Õu  Ò  
   th trathi   k thu   y v møc    toµn  ña 
®é an  c
c«ng  ×nh vµ    éidung 
tr   c¸cn   kh¸cm µ   ñ  u      Çu.
  ch ®Ç tyªu c  
10

3­ C¸c b¶n  Ï ®∙  îc chÊp  Ën 
v  ®   thu ph¶icã  ÷  ý,dÊu    Ën  ña  i
  ch k   x¸c nh c ®¹  
diÖn  chøc   Ên  Èm     ÕtkÕ.  É u   Êu  Êp  Ën  Èm     Õt
tæ  t v th trathi   M d ch thu th trathi  
kÕ  
theo quy  nh  ¹ phô  ôc25  ña 
  ®Þ t i l   c Quy  nh  µy.
®Þ n 
4­  Öc  Èm     ÕtkÕ   ü  Ët kh«ng  µm 
Vi th tra thi   k thu   l gi¶m  Ñ  
nh tr¸ch nhiÖ m  
 
cña  µ  Çu  ÕtkÕ. 
nh th thi  
5­  êng  îp  Õt 
Tr h k qu¶  Èm    ÕtkÕ  
th trathi   kh«ng    Ön  îc nh÷ng   
ph¸thi ®   sai
sãtlínbuéc  chøc  ÕtkÕ  
   tæ  thi   ph¶ilËp l¹ thiÕtkÕ   ü  Ëtth× chñ  u   
     i   k thu     ®Ç tph¶i 
chÞu    Ý   Èm     êng  îp  Õt 
chi ph th tra.Tr h k qu¶  Èm     ÕtkÕ  
th tra thi   ph¸thiÖn  îc
  ® 
nh÷ng    ãtlínbuéc  chøc  ÕtkÕ  
sais     tæ  thi   ph¶ilËp  ¹ thiÕtkÕ   ü  Ëtth×   
  l  i   k thu   tæ
chøc   Ên  ÕtkÕ  
tv thi   ph¶ichÞu    Ý  Èm    µy.
  chiph th tran


§i Ò u    å   ¬  ×nh thÈm  nh,  duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc  
9. H s tr   ®Þ phª  thi   k thu  
thiÕtkÕ   ü  Ëtthi
  k thu     c«ng 
Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtdo  ñ  u    ×nh thÈm  nh, phª  Öt   
s thi   k thu   ch ®Ç ttr   ®Þ   duy bao
gå m:
1­ Tê  ×nh thÈm  nh, 
  tr   ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  ËtlËp 
duy thi   k thu   theo  É u   ô 
m ph
lôc4,6 cña 
   Quy  nh  µy;
®Þ n
2­ B¶n 
  sao  Õt  nh 
quy ®Þ phª  Öt  ù    u    Ìm 
duy d ¸n ®Ç tk theo  å  ¬  ÕtkÕ  
h s thi  
s¬  é  ∙  îcduyÖt cïng dù 
b®®       ¸n;
3­ B¸o c¸o  Õt 
k qu¶  kh¶o    ©y  ùng  ã    éi dung 
s¸tx d c ®ñ n   nªu  ¹ 
ti kho¶n   
2
§iÒu  cña 
5  Quy  nh  µy;
®Þ n
4­ Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi
  s thi   k thu   thi   k thu     c«ng  îclËp theo
®    
phô  ôc1  ña 
l   c Quy  nh  µy;
®Þ n
5­ B¸o    Õt 
c¸o k qu¶  Èm    ÕtkÕ   i  íic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù   
th trathi   ®è v     tr   d ¸n
®∙ 
quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña 
®Þ t i 1  8  Quy  nh  µy;
®Þ n
6­ Biªn b¶n 
    nghiÖ m    
thu s¶n  È m  
ph kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ   Ëp 
s¸tx d     l theo 
m É u   ô  ôc2,3 cña 
ph l     Quy  nh  µy;
®Þ n
7­ C¸c v¨n b¶n  Êp  Ën  ña    ¬ 
ch thu c c¸c c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm  
l  n   th
quyÒn  Ò   toµn 
v an  m«i  êng, an  µn 
tr   to phßng  èng 
ch ch¸y,næ,  toµn   
  an  lao
®éng, an  µn  ª  iÒu,an  µn 
  to ® ®   to giao th«ng  µ      Çu  ã  ªnquan.
  v c¸cyªu c c li  


§i Ò u    È m   nh  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi
10. Th ®Þ thi   k thu   thi   k thu    
c«ng
1­  éi 
N dung  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thi
th ®Þ thi   k thu   thi   k thu    
c«ng:
a)  Òu  Ön 
§i ki n¨ng  ùc ho¹t®éng  ©y  ùng  ña  chøc    Ên, c¸ nh©n 
l    xd c tæ  tv    
thùc hiÖn  ÕtkÕ.
  thi  
b) Sù   ï hîp cña  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  íi
  ph     thi   k thu   thi   k thu     v 
thiÕtkÕ   ¬  é  µ    éidung 
  s b v c¸c n   trong b¸o   
  c¸o kh¶    ∙  îcphª duyÖt  Ò    
thi® ®     v quy
ho¹ch, kiÕn  óc,quy    ©y  ùng, c«ng 
  tr   m« x d   nghÖ, c«ng  Êt  Õt kÕ,  Êp 
su thi   c
c«ng  ×nh,c¸c chØ   
tr    tiªukinh tÕ  ü  Ët,quy  Èn  µ    Èn  ü  Ët
  k thu   chu v tiªuchu k thu  
® îc¸p dông;
  
11

c) Gi¶i ph¸p 
  b¶o  Ö  
v m«i  êng, 
tr phßng  èng 
ch ch¸y, næ,  toµn   
  an  lao
®éng, an  µn  ª  iÒu,an  µn 
  to ® ®   to giao th«ng  µ      Çu  ã  ªnquan.
  v c¸cyªu c c li  
d) Sù  îp lýcña   
  h    gi¶iph¸p thiÕtkÕ   ü  Ëtbao  å m:
    k thu   g
­ Sù   îp  ýcña   
  h l  gi¶iph¸p  ÕtkÕ   Òn,  ãng  íi® Æc   iÓ m   a   Êt
thi   n m v  ® ®Þ ch  
c«ng  ×nh,thuû    a   Êt thuû  n¬i ® Æt 
tr   v¨n,®Þ ch   v¨n    c«ng  ×nh;sù  ï hîp cña 
tr   ph    
gi¶iph¸p  Õt  Êu  íithiÕtkÕ   Õn  óc(®èivíic«ng  ×nh cã  å  ¬  ÕtkÕ  
  k c v    ki tr      tr   h s thi  
kiÕn  óc)vµ  íi
tr   v   c«ng n¨ng  ña 
c c«ng  ×nh;
tr
­Sù  îp lývµ  ng  é  ña   
  h     ®å b c gi¶i ph¸p thiÕtkÕ   Ö   èng  ü  Ët;
    h th k thu  
2­ K Õt 
  qu¶  Èm  nh  îcthÓ  Ön 
th ®Þ ®  hi b»ng   
v¨n b¶n theo  É u   ¹ phô  ôc
m ti   l 
5  ña 
c Quy  nh  µy. C¸c 
®Þ n  b¶n  Ï thiÕtkÕ   ü  Ët ® îc chÊp  Ën 
v    k thu     thu ph¶icã  
dÊu    Ën  ∙  Èm  nh  ÕtkÕ  
x¸c nh ® th ®Þ thi   theo  É u   ¹ phô  ôc25  ña 
m ti  l   c Quy  nh   ®Þ
nµy.


§i Ò u    È m   Òn  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët
11. Th quy th ®Þ thi   k thu  
1­ C«ng  ×nh thuéc c¸cdù   
  tr       ¸nquan  ängquèc  ,dù    ã m  
tr   gia  ¸n nh A:
a) §èivíi
     c«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  ©n 
tr     ¸n s d v ng s¸ch nhµ  íc:
  n
­ Bé   ©y  ùng  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët c¸c c«ng  ×nh  éc   
 X d th ®Þ thi   k thu     tr thu c¸c
dù  quan  äng  èc    Thñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  u   ; c¸c
¸n  tr qu gia do  t Ch ph quy ®Þ ®Ç t   
c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   do  é  ëng,Thñ  ëng  ¬ 
tr     ¸n nh A  B tr   tr c quan ngang  é, c¬ 

quan  éc Ch Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û  
thu   ph   t U ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh  µ   
v c¸c doanh 
nghiÖp  Õt ®Þnh  u  .
quy   ®Ç t 
­Riªng c¸cc«ng  ×nhx©y  ùng 
     tr   d chuyªn ngµnh:c«ng  ×nh x©y  ùng  ñy
    tr   d th  
lî  
in«ng 
, nghiÖp, l©m  
  nghiÖp  Bé  
do  N«ng  nghiÖp  µ 
v Ph¸t tr Ón 
  i n«ng  th«n;
 
c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d giao th«ng  Bé  
do  Giao  th«ng  Ën  ;
v t¶i c«ng  ×nh  ©y 
tr x
dùng  Ç m   á,  µ 
h m nh m¸y    iÖn, ® êng  ©y    iÖn  µ  ¹m  Õn    Bé  
ph¸t®   d t¶i® v tr bi ¸p,do 
C«ng nghiÖp;c«ng  ×nh x©y  ùng  u  Ýnh  Ôn 
  tr   d b ch vi th«ng  µ   Çn 
m ph c«ng  Ö   ngh
chuyªn ngµnh  µ chñ  Õu  Bé   u  Ýnh    Ôn 
  l  y do  B ch ­ Vi th«ng;c«ng  ×nh an 
  tr   ninh,  
quèc phßng  µ 
v b¶o  Ö   Ý  Ët  èc    Bé  èc 
v b m qu gia do  Qu phßng,Bé    C«ng    ñ 
an,ch
tr×tæ 
  chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët.
th ®Þ thi   k thu  
b) §èivíic«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o 
     tr     ¸n s d vtd do  n 
l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íc:c¸c Bé, ngµnh, ®Þa   ¬ng,
  td ®Ç tph¸ttr   Nh n         ph  
doanh  nghiÖp  ã  ù    ùtæ 
c d ¸n t   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët.
th ®Þ thi   k thu
c)§èivíi
     c«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  u      iÓncña 
tr     ¸n s d v ®Ç tph¸ttr   doanh 
nghiÖp  µ  íc,vèn  doanh 
nh n   do  nghiÖp  ù huy  ng  µ  èn  Ýn  ông  ¬ng 
t  ®é vv t d th
m¹i kh«ng  Nhµ   íc b¶o 
  do  n  l∙nh:doanh 
  nghiÖp  ù tæ 
t   chøc  Èm   nh  Õt
th ®Þ thi  
kÕ   ü  Ët.
k thu  
2­ C«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C  
  tr     ¸n nh B, 
a)  èi víic«ng  ×nh  éc  ù  sö  ông  èn  ©n 
§   tr thu d ¸n  d v ng s¸ch  µ  íc,vèn 
nh n  
tÝn  ông  Nhµ   ícb¶o 
d do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ  íc:
 vtd ®Ç tph¸ttr   nh n
­ §èi víic«ng  ×nh  c¸c Bé,  µnh, c¬ 
     tr do    ng   quan  Trung  ng 
¬ qu¶n  ý:c¬ 

quan chuyªn m«n   ã 
  c chøc n¨ng qu¶n  ýx©y  ùng  ña  Êp  Õt  nh  u  
l  d c c quy ®Þ ®Ç
tthÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët;
  ®Þ thi   k thu  
12

­ §èi víic¸c c«ng  ×nh do  a   ¬ng 
       tr   ®Þ ph qu¶n  ý:Së   ©y  ùng 
l  X d hoÆc   ë  
S
cã c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d chuyªn ngµnh  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët(tïy
  th ®Þ thi   k thu     theo 
tÝnh  Êtcña  ù 
ch   d ¸n).
­ §èivíic¸c c«ng  ×nh thuéc dù    Uû  
       tr     ¸n do  ban  ©n  ©n  Êp  Ön, x∙
nh d c huy   
quyÕt  nh  u   
®Þ ®Ç ttheo  ©n  Êp  ña  û  
ph c c U ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh:c¬ 
  quan 
chuyªn m«n   ã 
c chøc  n¨ng qu¶n  ý x©y  ùng  ña  û  
l  d c U ban  ©n   ©n   Êp 
nh d c
huyÖn  chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët.
tæ  th ®Þ thi   k thu
b)  èi víic«ng  ×nh do   
§   tr   c¸c doanh nghiÖp  u   
®Ç t b»ng  äi  ån  èn,
m ngu v  
doanh 
nghiÖp  ùtæ 
t   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët.
th ®Þ thi   k thu  
3­  ñ   u    chÞu 
Ch ®Ç t tr¸ch nhiÖ m   chøc  Èm   nh   Õt kÕ  
  tæ  th ®Þ thi   c«ng 
nghÖ   i víi
®è     c«ng  ×nh cã  ÕtkÕ  
tr   thi   c«ng  Ö   ngh kh«ng  ©n  Ötnguån  èn.
ph bi   v
4­  êi cã  Èm   Òn  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët ph¶i chÞu 
Ng   th quy th ®Þ thi   k thu     tr¸ch
 
nhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ     éidung  Èm  nh 
tr   lu   c¸c n   th ®Þ quy  nh  ¹ 
®Þ ti kho¶n  §iÒu 

10  ña 
c Quy  nh  µy.
®Þ n 


§i Ò u 12. ThÈ m   Òn  duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ  
  quy phª  thi   k thu   thi  
kü  Ëtthi
thu    c«ng
1­  èi víic¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng 
§     tr x d (kh«ng  ©n  Öt nguån  èn, h×nh 
ph bi   v 
thøc  ë  ÷u)  êi cã  Èm   Òn  Õt  nh   u    phª  Öt 
sh ng   th quy quy ®Þ ®Ç t duy hoÆc   îc
® 
phÐp  y  Òn 
ñ quy cho  Êp  íi   Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtnhng 
c d   duy  
phª   k thu   ph¶ichÞu 
  tr¸ch
 
nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ   ù  y 
tr   lu   s ñ quyÒn   .  êi ® îc ñy 
®ã Ng     quyÒn   Þu  ch tr¸ch
 
nhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh  ícph¸p luËtvµ  êiñy  Òn.
v quy   cm tr       ng   quy
2­ §èivíi  
      c«ng  ×nh thuéc dù    Uû  
c¸c tr     ¸n do  ban  ©n  ©n  Êp  Ön, x∙
nh d c huy    
quyÕt  nh   u    theo  ©n  Êp  ña  û  
®Þ ®Ç t ph c c U ban  ©n  ©n  Êp 
nh d c tØnh: Chñ 
 
tÞch  û  
U ban  ©n  ©n  Êp  Ön    Öt thiÕtkÕ   ü  Ët.
nh d c huy phª duy     k thu
3­ Néi dung  Õt  nh    Öt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü 
   quy ®Þ phª duy thi   k thu   thi   k
thuËtthi
   c«ng  îcquy  nh 
®  ®Þ theo §iÒu  kho¶n  cña 
  38  2  Quy  Õ  
ch qu¶n  ý®Ç u  

t µ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 52/1999/N§­  ngµy 
 v CP
08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.Quy Õt  nh 
  Ch ph   ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët® îclËp
duy thi   k thu      
theo m É u   ô  ôc7  ña 
  ph l   c Quy  nh  µy.         
®Þ n           
4­ §èivíi   ù    ãm   nÕu  a  ã  ÕtkÕ   ü  Ët® îcduyÖt  ng 
      d ¸n nh
c¸c A  ch c thi   k thu     nh
cÇn  Õtkhëic«ng  × ph¶icã  ÕtkÕ  
thi     th     thi   b¶n  Ïthi
v   c«ng  ña  ¹ng  ôc  ëic«ng 
ch m kh  
® îc ngêi cã  Èm   Òn 
    th quy phª  Öt  µ  îp  ng 
duy v h ®å giao  Ën  Çu  îp 
nh th h ph¸p.  
ChË m   Êt 
nh sau    ùc hiÖn  îc 30%  
khith   ®  tæng møc   u   
®Ç t ph¶icã  ÕtkÕ   ü 
  thi   k
thuËt® îcngêicã  Èm  Òn    Öt.
     th quy phª duy  
5­  êi cã  Èm  
Ng   th quyÒn  phª duyÖt  Õt kÕ   ü  Ët ph¶i chÞu 
thi   k thu     tr¸ch
 
nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ     éi dung 
tr   lu   c¸c n   phª  Öt 
duy quy  nh  ¹  Òu  cña 
®Þ t i§i 38 
Quy  Õ  
ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng 
l  t x d ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh   è 
®Þ s
52/1999/N§­   µy 
CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.
  Ch ph  


§i Ò u    È m   Òn    Öt  ÕtkÕ   vÏthic«ng
13. Th quy phª duy thi   b¶n     
1­ §èivíi
     c«ng  ×nh ® îcthiÕtkÕ   bíc,thiÕtkÕ  
tr       ba      b¶n  Ïthi
v   
c«ng 
ph¶i® ­
 
îcphª duyÖt.ThÈ m   Òn    Öt ® îcquy  nh   
     quy phª duy     ®Þ nh sau:
 
13

a) §èivíi  
      c«ng  ×nh thuéc c¸cdù    u    µ  ©y  ùng  ö  ông  èn 
c¸c tr       ¸n ®Ç tv x d sd v
ng©n  s¸ch  µ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o 
nh n   td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u   
  td ®Ç t
ph¸ttr Ón cña  µ  íc,c¨n  møc    
 i   nh n   cø  ®é phøc  ¹p vÒ   ü  Ët cña  ¹ng  ôc  
t   k thu   h m
c«ng  ×nh vµ  ×nh ®é  
tr   tr   n¨ng  ùc,bé 
l   m¸y  chuyªn m«n  ña  ñ  u  ,ngêicã 
  c ch ®Ç t   
thÈm   Òn 
quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët ® îc ñy  Òn 
duy thi   k thu     quy cho  ñ  u     
ch ®Ç t phª
duyÖt thiÕtkÕ  
    b¶n  Ïthi
v   c«ng    ¹ng  ôc 
c¸ch m c«ng  ×nh phïhîp víi ÕtkÕ   ü 
tr         thi   k
thuËt®∙  îcphª duyÖt.
 ®  
b)  èi víic¸c c«ng  ×nh  ö  ông    ån  èn 
§     tr sd c¸c ngu v kh¸c,chñ  u     Þu 
  ®Ç t ch
tr¸chnhiÖ m    Öt thiÕtkÕ  
  phª duy     b¶n  Ïthi
v    c«ng.
c) C¸c  ÕtkÕ  
  thi   b¶n  Ï thic«ng 
v    ph¶i cã  Êu 
 d phª  Öt  ña  ñ  u   
duy c ch ®Ç t
theo m É u   ¹ phô  ôc25  ña 
  t  i l   c Quy  nh  µy.
®Þ n 
2­  êng  îp    Ëp  ÕtkÕ  
Tr h khi l thi   b¶n  Ï thic«ng  ¹ng  ôc 
v    h m c«ng  ×nh  ã 
tr c
thay ® æi  víithiÕtkÕ   ü  Ët®∙  îcphª  Öt  ×  ñ  u   
  so      k thu   ®   duy th ch ®Ç tph¶itr×nh
   
cÊp  ã  Èm  Òn 
c th quy xem   Ðt chÊp  Ën.
x  thu  
3­ Trong    ×nh thic«ng,chñ  u   
  qu¸ tr       ®Ç tchØ  îcphÐp 
®  thay ® æi  ÕtkÕ  
  thi  
sau    ∙  îcngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u   
khi® ®     th quy quy ®Þ ®Ç tcho  Ðp. Trêng  îp
ph   h 
cÇn  Õtph¶ixö  ýkÞp  êith×  ñ  u    îc phÐp 
thi     l  th   ch ®Ç t ®   thay ® æi  ÕtkÕ   µ 
  thi   v
chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt ®Þnh  ña  ×nh. Chñ  u   
  v quy   cm   ®Ç tph¶ib¸o    Õt   
  c¸o k qu¶
xö  ýc¸cthay ® æi  ÕtkÕ   íi êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  .
l      thi   v   ng   th quy quy   ®Ç t


C h ¬ n g  3
Q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng thi « n g  x © y  l ¾ p 
 c


§i Ò u   
14. C«ng   
t¸cgi¸m   
s¸ttrongqu¸ tr×nh thi
      c«ng  ©y  ¾p
xl
Chñ   u   
®Ç t(Ban  qu¶n  ýdù   
l   ¸n hoÆc   chøc   Ên 
tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng  îc
® 
chñ  u   
®Ç tthuª), chøc   Ên  ÕtkÕ   µ 
 tæ  t v thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng 
xd ph¶icã 
 
®ñ   iÒu  Ön 
® ki n¨ng  ùc theo 
l  quy  nh  µ 
®Þ v ph¶icã    é  Ën 
  c¸c b ph chuyªn tr¸ch
 
®¶m   b¶o duy  ×ho¹t®éng 
tr     gi¸m    ét 
s¸tm c¸ch cã  Ö   èng  µn  é    ×nh
  h th to b qu¸ tr  
thic«ng  ©y  ¾p 
  x l c«ng  ×nh tõ khikhëic«ng  ©y  ùng  n     µn  µnh 
tr         xd ®Õ khiho th
nghiÖ m    µ  µn 
thu v b giao toµn  é 
  b c«ng  ×nh theo Quy  nh  µy.
tr     ®Þ n


§i Ò u   
15. Qu¶n  ýchÊt l ng   
l   î thic«ng  ©y  ¾p  ña 
x l c doanh  nghiÖp  ©y 
x
dùng   B) 
(bªn   
1­ Doanh 
  nghiÖp  ©y  ùng 
xd ph¶ithùc hiÖn   
    c¸cc«ng  Öc 
vi sau:
a)  Ëp  Ö   èng 
L h th qu¶n  ý chÊt îng  ï hîp  íiyªu  Çu  îp  ng 
l  l ph   v  c h ®å giao 
nhËn  Çu  ©y  ùng,trong ®ã   é  Ën 
th x d     b ph gi¸m    Êtl ng bao  å m   ÷ng  ­
s¸tch  î   g nh ng
êicã   
  ®ñ n¨ng  ùctheo quy  nh.
l    ®Þ
b) B¸o    y   
  c¸o ®Ç ®ñ quy  ×nh,ph¬ng    µ  Õt 
tr   ¸n v k qu¶  ù kiÓm    Êt l ng
t  trach  î  
vËt liÖu,cÊu  Ön  µ 
    ki v s¶n  È m   ©y  ùng  íi ñ  u      A)    Óm   
ph xd v  ch ®Ç t( bªn  ®Ó ki tra
vµ 
gi¸m  s¸t.
c)  Ó m     Ët  Öu, cÊu  Ön, s¶n  È m   ©y  ùng, thiÕt bÞ  
Ki tra v li   ki   ph x d     c«ng 
tr×nh,thiÕtbÞ 
    c«ng  Ö   íckhix©y  ùng  µ  ¾p  Æt  µo 
ngh tr     d vl ® v c«ng  ×nh.
tr
14

d) NghiÖ m     éibé  µ  Ëp b¶n  Ïhoµn 
  thu n   v l   v  c«ng   
c¸cc«ng     
t¸cthic«ng  ©y 
x
l¾p, giai®o¹n  ©y  ¾p, ch¹y thö  ÕtbÞ,  ¹ng  ôc 
   x l    thi   h m c«ng  ×nh  µn  µnh 
tr ho th
vµ 
c«ng  ×nh hoµn  µnh.
tr   th  
e) ChuÈn  Þ  å  ¬ 
  b h s nghiÖ m    thu theo quy  nh  µ    Þ  ñ  u    
  ®Þ v ®Ò ngh ch ®Ç t(
bªn  tæ 
A)  chøc  nghiÖ m  thu s¶n  È m    
ph c¸c c«ng     
t¸c thic«ng  ©y  ¾p, giai
x l  
®o¹n  ©y  ¾p, ch¹y thö  ÕtbÞ,  ¹ng  ôc 
x l    thi   h m c«ng  ×nh  µn  µnh  µ 
tr ho th v c«ng 
tr×nh hoµn  µnh 
  th sau    ∙ 
khi® nghiÖm    éibé.
thu n    
f)B¸o    A  Ò   Õn ®é,  Êtl ng,khèil ng thi
  c¸o bªn  v ti   ch  î    î     c«ng  ©y  ¾p  
xl.
2­ Khithùc hiÖn  îp ®ång 
     h  EPC, 
tæng  Çu 
th EPC   ã 
c tr¸chnhiÖ m:
 
a)  ùc  Ön    Öc 
Th hi c¸c vi nªu  ¹    iÓ m            
ti c¸c ® a, b, c, d, f kho¶n  cña  Òu 
1  §i
nµy.
b) ChuÈn  Þ   å  ¬ 
b h s nghiÖ m   theo 
thu  quy  nh  µ    Þ  
®Þ v ®Ò ngh bªn     
A tæ
chøc nghiÖm       o¹n  ©y  ¾p,ch¹y thö thiÕtbÞ,  ¹ng  ôc 
thu giai® xl       h m c«ng  ×nh
tr  
hoµn  µnh  µ 
th v c«ng  ×nh hoµn  µnh 
tr   th sau    ∙ 
khi® nghiÖ m    éibé.
thu n  


§i Ò u   
16. Qu¶n  ýchÊtl ng thic«ng  ©y  ¾p  ña  ñ  u     A  
l   î     x l c ch ®Ç t(bªn  )
§ Ó   ¶m  
® b¶o  Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng, chñ  u   
ch  î   tr   d   ®Ç t ph¶ithùc hiÖn 
   
c¸cc«ng  Öc 
  vi sau:
1­ Giai®o¹n  Èn  Þ   
   chu b thic«ng:
 
a) KiÓ m       iÒu  Ön  ëic«ng 
  trac¸c® ki kh   c«ng  ×nh;
tr
b)  Ëp  Ö   èng 
L h th qu¶n  ý chÊt îng  ï hîp  íiyªu  Çu  ña  ù    é 
l  l ph   v  c c d ¸n.B
phËn 
gi¸m    Êtl ng bao  å m   ÷ng  êicã   
s¸tch  î   g nh ng   ®ñ n¨ng  ùctheo quy  nh.
l    ®Þ
c) KiÓ m     iÒu  Ön 
  tra ® ki n¨ng  ùc x©y  ùng  ña   
l  d c c¸c doanh nghiÖp  ©y 
x
dùng  Çu  Ýnh/tæng  Çu,thÇu  ô);
(th ch th   ph
d) KiÓ m    
  tra,nghiÖm    µ    Öt thiÕtkÕ  
thu v phª duy     b¶n  Ïthi
v    c«ng;
2.Giai®o¹n  ùc hiÖn   
   th   thic«ng  ©y  ¾p:
xl
a) KiÓ m     Ö   èng 
  trah th qu¶n  ýchÊt l ng phïhîp víi
l   î         cÇu  yªu  nªu trong hîp
  
®ång  giao nhËn  Çu  ©y  ùng,quy  ×nh vµ  ¬ng    ù kiÓm    Êt l ng
  th x d   tr   ph ¸n t   trach  î  
cña 
doanh  nghiÖp  ©y  ùng;
xd  
b)  Ó m     ù  ï hîp  Ò   Õt bÞ    
Ki tra s ph   v thi   thic«ng  µ  ©n  ùc cña 
v nh l  doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  îcchän  íi å  ¬  ù  Çu.
xd ®  v   s d th  
h
c) KiÓ m     Ët liÖu,cÊu  Ön,s¶n  È m   ©y  ùng  ¹ hiÖn  êng 
  trav     ki   ph xd ti   tr th«ng 
qua chøng  chØ   Êt îng  ña  ¬i s¶n  Êt  µ  Õt 
ch l c n   xu v k qu¶  Ý  th nghiÖ m   c¸c
do   
phßng  Ý 
th nghiÖm  îp chuÈn  ùc hiÖn;
h  th    
d) KiÓ m     ÕtbÞ 
  trathi   c«ng  ×nh vµ  ÕtbÞ 
tr   thi   c«ng  Ö   íckhil¾p  Æt  
ngh tr     ®
trong c«ng  ×nh th«ng 
  tr   qua 
chøng 
chØ  Êtl ng cña  ¬is¶n  ÊtthiÕtbÞ  µ 
ch  î   n  xu    v
kÕt qu¶  Óm  nh  Êt l ng thiÕtbÞ  c¸ctæ 
ki ®Þ ch  î     do    chøc  ã  
c tc¸ch ph¸p nh©n  ­
    ®
îcnhµ  ícquy  nh  ùc hiÖn;
  n  ®Þ th    
e)  Ó m     Ön 
Ki trabi ph¸p   
thic«ng, biÖn 
  ph¸p  toµn    ng 
an  lao ®é cho c«ng 
tr×nh vµ  toµn 
  an  cho   
c¸cc«ng  ×nh l©n  Ën  doanh 
tr   c do  nghiÖp  ©y  ùng  Ëp;
xd l
f)KiÓ m     Ò   Êt îng, khèi l ng, tiÕn    ©y  ùng 
  tra v ch l    î   ®é x d c¸c c«ng  Öc 
vi
(x©y, l¾p),tõng  é  Ën, giai®o¹n  ©y  ¾p, tõng  ¹ng  ôc 
    b ph     x l  h m c«ng  ×nh  µ 
tr v
15

c«ng  ×nh    ùc  Ön 
tr ®Ó th hi nghiÖ m  thu theo quy  nh   ¹  Òu  cña 
®Þ t i§i 18  Quy 
®Þnh  µy.
n
g) Tæ  
  chøc  Óm  nh 
ki ®Þ s¶n  È m   ©y  ùng    Çn  Õt. è îng m É u  
ph xd khic thi   l  
S
kiÓm  nh  µy 
®Þ n kh«ng  îcvîtqu¸ 5%   è îng m É u   Óm  nh 
®     sl   ki ®Þ ph¶ithùc hiÖn 
   
theo quy  nh  ña      Èn  ü  Ëtvµ 
  ®Þ c c¸ctiªuchu k thu   kh«ng  t h¬n  m É u.  
Ý  3   
h)  Ó m     µ 
Ki tra v x¸c  Ën 
nh b¶n  Ï hoµn 
v  c«ng  õng 
t c«ng  Öc, tõng  é 
vi   b
phËn,  õng    o¹n, tõng  ¹ng  ôc  
t giai®   h m c«ng  ×nh  µ 
tr v c«ng  ×nh  a  µo  ö 
tr ®vs
dông.
i)TËp  îp,kiÓm    µ  ×nh c¬ 
  h  trav tr   quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ  
l  nu  
chÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
 î   tr   d (theo ph©n  Êp  ¹ §iÒu  cña 
  c ti   3  Quy  nh  µy)
®Þ n 
hå  ¬, tµiliÖu 
s   nghiÖ m  thu  íc khi tæ 
tr     chøc  nghiÖ m  thu    o¹n  ©y  ¾p,
giai® x l 
nghiÖ m  thu  ÕtbÞ   ¹y thö 
thi   ch   tæng  îp,nghiÖ m  
h  thu  µn  µnh  ¹ng  ôc  
ho th h m
c«ng  ×nh hoÆc  
tr   c«ng  ×nh ®èi víic¸c c«ng  ×nh ®∙ 
tr         tr   nªu  ¹  tikho¶n  §iÒu   
1  8
cña Quy  nh  µy.Danh  ôc  å  ¬,tµiliÖu nghiÖ m    îcquy  nh 
®Þ n  m hs     thu ®   ®Þ theo 
phô  ôc20  ña 
l   c Quy  nh  µy;
®Þ n
k) LËp 
  b¸o  th
c¸o  ßng  ú  µ  nh  ú  th¸ng vÒ   Êt l ng,khèil ng  µ 
k v ®Þ k 6    ch  î    î v
tiÕn ®é    
  c¸cc«ng    ©y  ¾p;
t¸cx l
l)Chñ   ×phèihîp víi  
  tr         bªn  ªnquan    Õt  ÷ng  íng m ¾ c,   
c¸c li   gi¶iquy nh v  ph¸t
sinhtrong thi
     c«ng;
m)   
Khi ph¸thiÖn  ÕtbÞ    
  thi   thic«ng, nh©n  ùc,vËt liÖu,cÊu  Ön, s¶n 
  l     ki  
phÈ m   ©y  ùng, thiÕtbÞ  
x d     c«ng  ×nh  µ  ÕtbÞ  
tr v thi   c«ng  nghÖ  kh«ng  ï hîp 
ph  
hîp ®ång 
  giao nhËn  Çu  × ® îcquyÒn:
  th th    
­ Yªu  Çu 
  c doanh  nghiÖp  ©y  ùng 
xd ph¶isö  ông  ÕtbÞ   
 d thi   thi c«ng,nh©n  
 
lùctheo ®óng 
    cam   Õt  ∙  tronghîp ®ång 
k ® nªu     giao nhËn  Çu  ©y  ¾p;
  th x l  
­Kh«ng 
  cho  Ðp  a  µo  ö  ông 
ph ® v s d trongc«ng  ×nh nh÷ng  ËtliÖu,cÊu 
  tr   v   
kiÖn,s¶n  È m   ©y  ùng,thiÕtbÞ 
  ph xd     kh«ng  ïhîp víi   Èn  Ò   Êt l ng,
ph       chu v ch  î  
tiªu
quy c¸ch;kh«ng  ïhîp víi
  ph       c«ng  Ö;  a 
ngh ch qua  Óm    Óm  nh;
ki tra,ki ®Þ  
­  õng   
D thic«ng  µ  Ëp 
v l biªn b¶n   
  khi bªn      ¹m    iÒu  Ön   
B vi ph c¸c ® ki b¶o
®¶m   Êtl ng c«ng  ×nh,an  µn   
ch  î   tr   to thi c«ng  ©y  ¾p  µ  Ö  
x l v v sinh m«i  êng;
  tr
­ Tõ  èinghiÖ m      
  ch   thu c¸c s¶n  È m   ña 
ph c c«ng     
t¸cthic«ng  ©y  ¾p, c¸c
x l  
giai®o¹n  ©y  ¾p,ch¹y thö thiÕtbÞ  
  xl       kh«ng  ¶m  
® b¶o  Êt l ng.Lý  tõ chèi
ch  î   do     
ph¶ithÓ  Ön 
  hi b»ng   
v¨n b¶n;  
n) TríckhinghiÖ m    ÷ng  é  Ën,h¹ng  ôc 
     thu nh b ph   m c«ng  ×nh hoÆc  
tr   c«ng 
tr×nh,n Õu 
  ph¸thiÖn    Êu  Öu 
  c¸c d hi kh«ng  ¶m  
® b¶o  Êt l ng  ×  ñ  u   
ch  î th ch ®Ç t
ph¶ithuªtæ 
    chøc   Ên  Óm  nh  Êt l ng ®¸nh      µm  ¬  ë 
tv ki ®Þ ch  î   gi¸®Ó l c s nghiÖm  
thu.
3.Khithùc hiÖn  îp ®ång 
     h  EPC,  ñ  u    ã 
ch ®Ç tc tr¸chnhiÖm:
 
a) Thùc  Ön    Öc 
  hi c¸c vi quy  nh  ¹ c¸c kho¶n    ña  Òu  µy  õviÖc 
®Þ ti  
  1,2 c §i n tr  
nghiÖ m   
thu c«ng  Öc.
vi
b) Quy Õt  nh  Õn ®é  
  ®Þ ti   nghiÖm         o¹n  ©y  ¾p,nghiÖ m    
thu c¸c giai® xl  thu
thiÕtbÞ   ¹y thö tæng  îp,nghiÖm     µn  µnh  ¹ng  ôc 
  ch     h  thu ho th h m c«ng  ×nh vµ 
tr  
hoµn  µnh 
th c«ng  ×nh.
tr
4. Khi kh«ng    iÒu  Ön 
   ®ñ ® ki n¨ng  ùc,chñ  u    ã  Ó 
l  ®Ç t c th thuª tæ 
  chøc t
vÊn 
gi¸m    ùc hiÖn  µn  é 
s¸tth   to b hoÆc   ét  è 
m s c«ng  Öc  t¹ §iÒu  µy.
vi nªu   
i n
16§i Ò u   
17. Gi¸m        ña  chøc   Ên  Ëp  ÕtkÕ   ü  Ët
s¸tt¸cgi¶c tæ  tv l thi   k thu  
Trong    ×nh thic«ng  ©y  ¾p, tæ 
qu¸ tr     x l   chøc   Ên  Ëp  ÕtkÕ   ü  Ët
t v l thi   k thu  
hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  Ó  khilµthÇu  ô  ña 
thi   k thu     (k c¶      ph c tæng  Çu 
th EPC) 
ph¶ithùc hiÖn 
    gi¸m        å m    
s¸tt¸cgi¶g c¸cc«ng  Öc 
vi sau:
1­ Gi¶ithÝch  µiliÖu thiÕtkÕ  
   t      c«ng  ×nh cho  ñ  u  ,doanh 
tr   ch ®Ç t  nghiÖp 
x©y  ¾p   
l ®Ó qu¶n  ývµ   
l   thi c«ng  theo ®óng    Çu  ña  ÕtkÕ;
  yªu c c thi  


2­  èi hîp    Õt    íng  ¾ c, 
Ph   gi¶iquy c¸c v m thay  æi, ph¸tsinh  Ò   ÕtkÕ  
®     v thi  
trongqu¸ tr×nh thi
      c«ng;
3­  Ó m    
Ki tra c«ng     
t¸cthic«ng  ©y  ¾p  Ò   ù  ï hîp  íithiÕtkÕ   îc
x l v s ph   v    ® 
duyÖt.
4­ Tham  gia nghiÖ m  thu      o¹n  ©y  ¾p, nghiÖ m  
c¸c giai® x l  thu  ¹y thö
ch    
thiÕtbÞ, nghiÖm     µn  µnh  ¹ng  ôc 
   thu ho th h m c«ng  ×nh vµ  µn  é 
tr   to b c«ng  ×nh tr  
khichñ  u      Çu.
  ®Ç tyªu c
5­  ùc  Ön  Õ    
Th hi ch ®é gi¸m    s¸tkh«ng  êng 
th xuyªn trõtr ng  îp   
    ê h thic«ng 
c¸c kÕt  Êu, c¸c bé  Ën, h¹ng  ôc 
  c     ph   m c«ng  ×nh ® îcthiÕtkÕ  
tr       theo  c«ng  Ö  
ngh
tiªntiÕn vµ  i víi   o¹n   
    ®è     giai® thic«ng  µn  Ön.
ho thi


§i Ò u   
18. NghiÖ m    
thu c«ng  ×nh x©y  ùng
tr   d
1­ NghiÖ m  thu c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d bao  å m  
g nghiÖm  thu  õng 
t c«ng 
viÖc,tõng  é  Ën, tõng    o¹n,tõng  ¹ng  ôc 
  b ph   giai®   h m c«ng  ×nh vµ 
tr   c«ng  ×nhtr  
® a  µo  ö  ông. Tuú 
v sd   theo  Ýnh  Êt vµ 
t ch   yªu  Çu  i  îng 
c ®è t nghiÖm     ñ thu,ch
®Ç u    ã  Ó  chøc  éi®ång 
tc th tæ  h  nghiÖm thu.
2­ C¸c 
  c«ng  Öc  ©y,l¾p) do 
vi (x     bªn  thùc hiÖn 
B    ph¶i® îcbªn  nghiÖ m  
   A 
thu.C¸c  é  Ën  Þ  
  b ph b che  Êt cña 
khu   c«ng  ×nh ph¶i® îc nghiÖm   vµ  Ëp 
tr      thu  l
b¶n  Ïhoµn 
v  c«ng  íckhitiÕn hµnh   
tr       c¸cc«ng  Öc  Õp theo.Biªnb¶n 
vi ti       nghiÖ m  
thu c«ng  Öc  îc lËp 
vi ®   theo  É u   ¹    ô  ôc 8, 9, 10, 11  ña 
m ti c¸c ph l         c Quy  nh   ®Þ
nµy.
3­ C¸c    o¹n  ©y  ¾p, thiÕtbÞ     ¹y thö 
giai® x l    khi ch   tæng  îp 
h sau    ¾p 
khi l
® Æt ph¶i® îcnghiÖ m     íckhitr Ón khaigiai®o¹n  ©y  ¾p  Õp theo.Biªn
   thu tr     i      x l ti      
b¶n nghiÖ m  thu  îc lËp 
®  theo  É u   ¹    ô  ôc sè 
m t ic¸c ph l   13,12  ña 
c Quy  nh  
®Þ
nµy. 
4­ C¸c  ¹ng  ôc 
  h m c«ng  ×nh hoµn  µnh  µ 
tr   th v c«ng  ×nh hoµn  µnh 
tr   th chØ  
® îc® a  µo  ö  ông    ∙  îcnghiÖm     
  v sd khi® ®   thu.Biªnb¶n 
nghiÖm    îclËp theo 
thu ®    
m É u   ¹ phô  ôcsè  cña 
t  i l   14  Quy  nh  µy.
®Þ n
Biªn b¶n 
  nghiÖm     µn  µnh  ©y  ùng 
thu ho th xd c«ng  ×nh lµc¨n cø 
tr       ph¸p  ý l 
®Ó   ñ  u    lµm  ñ  ôc bµn 
ch ®Ç t th t   giao  a 
® c«ng  ×nh  µo 
tr v khai th¸c sö  ông,
  d  
quyÕt    èn  u    µ  ùc hiÖn  ¨ng  ý  µis¶n 
to¸nv ®Ç t v th   ® k t  theo quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p 
luËt.
5­ §èivíinh÷ng  é  Ën, h¹ng  ôc 
     b ph   m c«ng  ×nh hoÆc  
tr   c«ng  ×nh cã   
tr   c¸c
yªu  Çu 
c phßng  èng 
ch ch¸y næ  
  hoÆc    khikhaith¸c,sö  ông  ã    ng  Êu 
   d c t¸c®é x
®Õ n  
m«i  êng  µ  toµn  Ën  µnh,khinghiÖ m    a  µo  ö  ông 
tr v an  vh    thu ® v s d ph¶icã 
 
17

v¨n b¶n  Êp  Ën  ña  ¬ 
  ch thu c c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ü  Ëtcña  µ   íc
l    k thu   Nh n  
vÒ       Çu  trªn.
c¸cyªu c nªu 
6­ Khi chñ  u   
   ®Ç thoÆc   µ  Çu  µnguêinícngoµitham    ©y  ùng 
nh th l        gia x d
c«ng  ×nh (thiÕtkÕ,   
tr     thic«ng  ©y  ùng,cung  Êp  ÕtbÞ, gi¸m     
xd   c thi     s¸tthic«ng 
x©y  ùng  ×   
d th c¸c biªn b¶n 
  nghiÖ m  thu  u  
®Ò ph¶i ® îc thÓ  Ön 
   hi b»ng  thø 

tiÕng  iÕng ViÖtNam   µ  Õng nícngoµido  ñ  u    ùachän 
(t     v ti       ch ®Ç tl   ).
7­ C¬  
  quan  ã 
c chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êtluîngc«ng  ×nh x©y 
l  nu   ch     tr  
dùng   ( theo  ©n  Êp  ¹  Òu  cña 
ph c ti §i 3  Quy  nh  µy) híng  Én, kiÓm     ù 
®Þ n  d   tras
tu©n thñ quy ®Þnh  qu¶n lý Êt l ng c«ng tr×nh x©y dùng vµ  c«ng t¸c
 ch î  
nghiÖ m    ña  ñ  u    íckhinghiÖm      o¹n  ©y  ¾p,nghiÖm   
thu c ch ®Ç ttr     thu giai® xl  thu
hoµn  µnh  õng  ¹ng  ôc 
th t h m c«ng  ×nh vµ 
tr   c«ng  ×nh ®Ó   a  µo  ö  ông  i
tr   ® v sd ®è  
víic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù  ph¶ithÈm    ÕtkÕ  
   tr   d ¸n    trathi   nªu  ¹ 
ti kho¶n  §iÒu   
1  8
cña  Quy  nh  µy. K Õt 
®Þ n  qu¶  Óm    
ki traph¶ilËp  µnh 
  th Biªn b¶n  îc lËp 
  ®  theo 
m É u   ¹ phô  ôc19  ña 
t  i l   c Quy  nh  µy.
®Þ n 
8­  ñ   u   chÞu 
Ch ®Ç t tr¸ch nhiÖ m   ép u  ÷ hå  ¬, tµiliÖu  µn  µnh 
  n l tr   s     ho th
x©y  ùng 
d c«ng  ×nh 
tr theo quy  nh  ña  µ   íc vÒ  u  ÷ hå  ¬, tµiliÖu
®Þ c Nh n   l tr   s      
(xem danh  ôc  å  ¬,tµiliÖu l tr÷t¹ phô  ôc30  ña 
m h s      u      i l   c Quy  nh  µy).
®Þ n  
9­  ñ   íng  Ýnh  ñ 
Th t Ch ph quyÕt  nh   µnh  Ëp  éi  ng 
®Þ th l H ®å nghiÖm    
thu
nhµ  ícvÒ    
n   c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng.
tr   d  
Héi ®ång 
  nghiÖ m    µ  íccã 
thu nh n   tr¸chnhiÖ m  Óm   
  ki traxem   Ðt c«ng   
x  t¸c
nghiÖ m   cña  ñ  u    µ  ùctiÕp 
thu  ch ®Ç t v tr   nghiÖm      
thu c¸c c«ng  ×nh thuéc  ù 
tr   d
¸n  ã m   c¸c dù  quan  äng quèc      Êy  Çn  Õtvµ  ÷ng 
nh A,    ¸n  tr   gia khith c thi   nh c«ng 
tr×nh kh¸cdo  ñ íng ChÝnh  ñ    Çu. Héi ®ång 
    Th t   ph yªu c     nghiÖ m    µ  íclËp
thu nh n    
Biªnb¶n 
  nghiÖ m   
thu c«ng  ×nh theo m É u   ô  ôc18  ña 
tr     ph l   c Quy  nh  µy.
®Þ n


§i Ò u   
19. C¨n  ®Ó  
cø  nghiÖ m 
thu
ViÖc nghiÖ m  thu  õng 
t c«ng  Öc,giai®o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh,h¹ng 
vi     x l ho th  
m ôc c«ng  ×nh vµ 
tr   c«ng  ×nh hoµn  µnh    a  µo  ö  ông 
tr   th ®Ó ® v s d ph¶idùa  µo 
  v
c¸cc¨n cø 
    sau:
1.§èivíi  
      c«ng  Öc  ©y,l¾p  µn  µnh:
c¸c vi x   ho th
a)  å   ¬  ÕtkÕ  
H s thi   b¶n  Ï thic«ng  ∙  îc chñ  u   
v    ®®  ®Ç t nghiÖ m     µ   
thu v phª
duyÖt.
b) B¸o   
  c¸o kh¶o    ©y  ùng.
s¸tx d
c) C¸c quy  Èn, tiªuchuÈn  ü  Ët x©y  ùng  ña  µ   íc vµ  ña 
chu     k thu   d c Nh n   c
ngµnh  Ön  µnh.
hi h
d)  ÷ng  iÒu 
Nh ® kho¶n quy  nh  Ò   Êt l ng  µ  èi l ng 
®Þ v ch  î v kh  î c«ng  ×nhtr  
tronghîp ®ång 
   giao nhËn  Çu  ©y  ùng.
  th x d
e) C¸c  Õt 
k qu¶  Óm     Ý 
ki tra,th nghiÖm   Êt l ng  Ët  Öu,thiÕtbÞ   îc
ch  î v li     ® 
thùc hiÖn 
  trong qu¸ tr×nh x©y  ùng.
     d
f)Nh÷ng 
  quy  nh 
®Þ hoÆc  chØ  Én  ü  Ëtcña  µ 
d k thu   nh s¶n  Êt vÒ   Öc 
xu   vi
b¶o 
qu¶n,sö  ông  ËtliÖu x©y  ùng,thiÕtbÞ 
 d v    d     c«ng  Ö.
ngh
g) B¶n  Ïhoµn 
  v  c«ng 
c«ng    ©y  ¾p  îcnghiÖm 
t¸cx l ®   thu.
2.  èi víic¸c giai®o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh, h¹ng  ôc  
§       x l ho th   m c«ng  ×nh  µ 
tr v
toµn  é 
b c«ng  ×nh hoµn  µnh:      
tr   th       
18

a) C¸c 
  quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ü  Ëtx©y  ùng  ña  µ   íc
chu x d    k thu   d c Nh n  
vµ  ña  µnh  Ön  µnh.
c ng hi h
b) Biªn b¶n  ña  ¬ 
  c c quan  ã  c chøc n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt îng
l  n   ch l  
c«ng  ×nh x©y  ùng  Óm    å  ¬ 
tr   d ki trah s nghiÖ m       o¹n  ©y  ¾p,nghiÖ m  
thu giai® xl 
thu thiÕtbÞ   ¹y thö tæng  îp,nghiÖm     µn  µnh  ¹ng  ôc 
    ch     h  thu ho th h m c«ng  ×nh
tr  
vµ  µn  µnh 
ho th c«ng  ×nh  i  íic¸c c«ng  ×nh  éc  ù  ph¶i thÈm    
tr ®è v     tr thu d ¸n    tra
thiÕtkÕ   t¹ kho¶n  §iÒu  cña 
  nªu    i 1  8  Quy  nh  µy.
®Þ n
c) B¸o    ña  ñ  u  ,doanh 
  c¸o c ch ®Ç t  nghiÖp  ©y  ùng,tæ 
xd   chøc   Ên  Õt
tv thi  
kÕ   µ  chøc   vÊn 
v tæ  t gi¸m    Ò   Êt îng    o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh,
s¸tv ch l giai® x l ho th  
chÊt luîng thiÕtbÞ   ¹y thö 
      ch   tæng  îp,chÊt l ng  ¹ng  ôc 
h   î h m c«ng  ×nh  µn 
tr ho
thµnh  µ 
v c«ng  ×nh hoµn  µnh  Ëp theo m É u   ¹ c¸cphô  ôc21,22,23,24.
tr   th l    t   
i l       
d) Toµn  é  å  ¬ 
  b h s ph¸p  ývµ  µiliÖu qu¶n  ýchÊt l ng ® îclËp 
l  t     l   î     theo  danh 
m ôc  t¹ phô  ôc20  ña 
nªu   i l   c Quy  nh  µy.
®Þ n


§i Ò u   
20. B¶n  Ïhoµn 
v  c«ng
1­ Doanh nghiÖp  ©y  ùng 
xd ph¶ilËp 
  b¶n  Ï hoµn 
v  c«ng   
khinghiÖ m    
thu
tõng c«ng  Öc,tõng  é  Ën, tõng    o¹n,tõng  ¹ng  ôc 
vi   b ph   giai®   h m c«ng  ×nh vµ 
tr  
c«ng  ×nh ® a  µo  ö  ông.
tr   v s d
2­ B¶n  Ï hoµn 
v  c«ng ph¶i® îc lËp    ¬  ë 
   trªnc s b¶n  Ï thic«ng  ∙  îc chñ 
v    ®® 
®Ç u   
tphª  Öt  ã      íic¸c sè  Öu thiÕtkÕ   ÷ng  è  Öu t ng 
duy c ghië d     li     nh s li  ¬ øng  ∙  ®
®¹t® îctrong thùc tÕ  Ých  íc,trôc,m èc, 
       (k th     cao  ×nh…),nh÷ng 
tr   thay ® æi  Ò  
  v
thiÕtkÕ   µ 
  v ph¶icã    Ën  ña  ÷ng  êi lËp,kiÓm  
  x¸c nh c nh ng     b¶n  Ï víiquy  nh  
v    ®Þ
cô  Ó 
th sau:
a) B¶n  Ïhoµn 
  v  c«ng c«ng  Öc 
vi ph¶icã  ÷  ý,ghirâ hä    ña    é 
  ch k       tªnc c¸n b
kü  ËtA  µ 
thu   v B. 
b) B¶n  Ïhoµn 
  v  c«ng    o¹n,tõng  ¹ng  ôc 
giai®   h m c«ng  ×nh vµ 
tr   c«ng  ×nh
tr  
® a  µo  ö  ông 
v sd ph¶i cã  ÷  ý, ghi râ  ä    µ  Êu  ña  i diÖn 
  ch k     h tªn v d c ®¹   doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  µ  ña  idiÖn  ñ  u  .
xd v c ®¹   ch ®Ç t 


§i Ò u 21. Qu¶n  ýho¹t®éng  ña    µ  Çu  íc ngoµi tham    
  l    c c¸c nh th n     gia t
vÊn,kiÓm  nh, gi¸m    ¨ng  Óm  Êtl ng
  ®Þ   s¸t,® ki ch  î  
1­ C¸c  µ  Çu  íc ngoµi tham     Ên, kiÓm   nh, 
nh th n     gia t v   ®Þ gi¸m    ¨ng 
s¸t,®
kiÓm  Êtl ng ph¶itu©n  ñ c¸cnéidung 
ch  î     th       quy  nh  Ò  
®Þ v c«ng    t¸cqu¶n  ýchÊt
l   
l ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
î  tr   d theo Quy  nh  µy  µ   
®Þ n v c¸c cam   Õt 
k trong hîp ®ång  
  
giao nhËn  Çu  Ò   Êt l ng c¸c kÕt 
  th v ch  î     qu¶ c«ng  Öc  îcthùc hiÖn,®ång  êi
vi ®       th  
ph¶i chÞu  ù  Óm  
  s ki so¸tcña  ¬ 
  c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ  
l  n   c¸c  Ünh  ùc  ü 
l vk
thuËtchuyªn ngµnh.
     
C¸c  Õt 
k qu¶  c¸c nhµ  Çu  ícngoµinªu   
do    th n     trªncung  Êp 
c theo  îp ®ång 

giao  Ën  Çu  µ c¨n  ®Ó   ñ  u    xem   Ðt, ®¸nh    ôc  ô  Öc 
nh th l   cø  ch ®Ç t x  gi¸ph v vi
nghiÖ m   
thu c«ng  ×nh theo Quy  nh   µy.
tr     ®Þ n
2­ C¸c  ¬ 
  c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     Ünh  ùc  ü  Ëtchuyªn ngµnh 
l  n   c¸c l v k thu    
cã tr¸chnhiÖ m 
  theo dâi, Óm      ×nh thùc hiÖn   Ên,kiÓm  nh, gi¸m 
   ki traqu¸ tr     tv   ®Þ  
s¸t, ¨ng  Óm  Êt l ng cña    µ  Çu  ícngoµi;khicÇn  Õtcã  Ó   
 ® ki ch  î   c¸c nh th n      thi   th tæ
chøc  Óm    Õt 
ki trak qu¶  c«ng  Öc  c¸cnhµ  Çu  ícngoµithùc hiÖn.
vi do    th n      
19

C h ¬ n g  4
B ¶ o  h µ n h  c « n g  tr × nh v µ  b ¶ o  tr × c « n g  tr× nh


§i Ò u   
22. B¶o  µnh 
h c«ng  ×nh
tr
1­ Trong    o¹n 
giai® b¶o  µnh 
h c«ng  ×nh  ñ  u   
tr ch ®Ç t ph¶i thùc hiÖn   
    c¸c
c«ng  Öc 
vi sau:  
a)  Ó m     ×nh  ¹ng sö  ông 
Ki tra t tr   d c«ng  ×nh,ph¸thiÖn   háng     
tr     h ®Ó yªu
cÇu  öa  ÷a;
s ch
b) Yªu  Çu 
c doanh nghiÖp  ©y  ùng  ùc hiÖn   
xd th   c¸c tr¸chnhiÖ m   Ò    
  v b¶o
hµnh.
2­ Doanh 
  nghiÖp  ©y  ùng  ã  Üa  ô  ùc hiÖn  öa  ÷a      áng 
xd c ngh v th   s ch c¸ch h
do  × nh  ©y   
m g ra trong thêih¹n b¶o  µnh.
    h
3­ Doanh  nghiÖp  ©y  ùng 
x d kh«ng  Þu 
ch tr¸ch nhiÖ m  
  b¶o  µnh 
h c«ng 
tr×nh trongc¸ctr ng  îp sau:
     ê h  
a)        áng 
Khi c¸c h h c«ng  ×nh  ©y  ùng 
tr x d trong thêih¹n 
   b¶o  µnh 
h kh«ng 
ph¶ido  çi ña 
  l  c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ©y 
xd g ra.
b) Khi  é  Ën,  ¹ng  ôc  
b ph h m hoÆc  c«ng  ×nh  Þ   ¬ 
tr b c quan  µ   íc cã 
Nh n  
thÈm  Òn  éc    ìdo  ñ  u      ¹m 
quy bu th¸od   ch ®Ç tviph ph¸p luËtvÒ   ©y  ùng.
  xd


§i Ò u   
23. B¶o  ×c«ng  ×nh
tr   tr
1­ Thêih¹n b¶o  ×c«ng  ×nh:
     tr   tr
a)  êi h¹n 
Th   b¶o  × c«ng  ×nh  îc tÝnh  õ ngµy 
tr   tr ®  t  nghiÖm  thu  a 
® c«ng 
tr×nh vµo  ö  ông 
  sd cho  n     Õt    ¹n  ö  ông 
®Õ khih niªnh s d theo quy  nh  Ò   Êp 
®Þ vc
c«ng  ×nh.
tr  
Trêng  îp c«ng  ×nh vîtqu¸ niªnh¹n  ö  ông 
h  tr         s d hoÆc  
kh«ng  ¶m  
® b¶o   
yªu
cÇu  Êt l ng    Õp  ôc sö  ông, ph¶icã  b¶n  ña  chøc    Ên  ùc
ch  î ®Ó ti t   d     v¨n  c tæ  t v th  
hiÖn  Óm  nh  ¸nh    Ön  ¹ngc«ng  ×nh lµm  ¬  ë 
ki ®Þ ® gi¸hi tr   tr   c s cho  ¬ 
c quan  qu¶n 
lýcã  Èm  Òn 
  th quy xem   Ðt,quyÕt ®Þnh.
x   
b) §èivíic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng 
       tr   d chuyªn ngµnh,cßn 
    ph¶itu©n  ñ c¸c
  th    
quy  nh  ña  é   ã 
®Þ c B c c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d chuyªn ngµnh  Ò   êih¹n 
  v th   b¶o  × tr  
c«ng  ×nh.
tr
2­ C Êp 
  b¶o  ×c«ng  ×nh:
tr   tr
a) B¶o  ×c«ng  ×nh ® îcquy  nh 
  tr   tr     ®Þ theo  cÊp: duy   
04    tu,b¶o  ìng;söa 
d  
ch÷a  á;söa  ÷a  õa  µ  öa  ÷a  ín.
nh   ch v v s ch l
b)  èi víicÊp 
§   duy   
tu,b¶o  ìng  µ  Êp  öa  ÷a  á: Chñ  
d vc s ch nh   qu¶n  ý sö 

dông c«ng  ×nh 
tr hoÆc   ñ  ë  ÷u 
ch s h c«ng  ×nh  Ëp  Õ   ¹ch 
tr l k ho b¶o  × theo
tr    
®Þnh  ú  µng 
kh n¨m. 
c) §èi víicÊp  öa  ÷a  õa  µ  Êp  öa  ÷a  íncã  ªnquan  n    
     s ch v v c s ch l   li   ®Õ an
toµn trong vËn  µnh, khaith¸c,sö  ông 
  h      d c«ng  ×nh:C¨n  vµo 
tr   cø  quy    ña 
m« c
c«ng  Öc,chñ 
vi   qu¶n  ýsö  ông 
l  d c«ng  ×nh hoÆc   ñ  ë  ÷u 
tr   ch s h c«ng  ×nh lËp 
tr  
dù    u   
¸n ®Ç thoÆc   c¸o ®Ç u   
b¸o    ttheo quy  nh  ña 
®Þ c Quy  Õ  
ch qu¶n  ý®Ç u   
l  t
vµ  x©y  dùng ban hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  52/1999/N§­  ngµy 
CP
08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.
  Ch ph
20

3­ Tr¸chnhiÖ m  Ò  
    v b¶o  ×c«ng  ×nh:
tr   tr
a)  êng  îp  îc Nhµ   íc giao  Òn 
Tr h®  n  quy qu¶n  ýsö  ông 
l  d c«ng  ×nh,chñ 
tr  
qu¶n  ýsö  ông 
l  d ph¶i:
­ Tu ©n  ñ c¸c chØ  Én  ü  Ëttrong quy  ×nh b¶o  ×cña  chøc  
  th     d k thu     tr   tr   tæ  t
vÊn  ùc hiÖn  ÕtkÕ  
th   thi   c«ng  ×nh khivËn  µnh 
tr     h khaith¸c, ö  ông;
   d
s
­ChÞu 
  tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Öc  Êtl ng c«ng  ×nh bÞ  èng 
  tr       vi ch  î   tr   xu
cÊp, kh«ng 
  duy  ×® îc kh¶ 
tr     n¨ng  Þu  ùc cña  Õt  Êu, bé  Ën, h¹ng  ôc, 
ch l   k c   ph   m
c«ng  ×nh  µ  Ën  µnh 
tr vv h kh«ng  toµn  kh«ng  ùc  Ön 
an  do  th hi b¶o  × c«ng 
tr  
tr×nh theo quy  nh.
    ®Þ
b) Trêng  îp th«ng 
  h  qua  îp ®ång 
h  cho      ö  ông 
thuª®Ó s d c«ng  ×nh,ngêi
tr    
cho thuª sö  ông 
 d c«ng  ×nh 
tr ph¶i chÞu 
  tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët vÒ   Öc 
  tr   lu   vi
kh«ng  ùc hiÖn 
th   b¶o  ×c«ng  ×nh theo quy  nh.
tr   tr     ®Þ  


C h ¬ n g  5
S ù  c è  c « n g  tr× nh x © y  d ù n g


§i Ò u    ×nh  ùgi¶i Õt  ù  è 
24. Tr t    quy s c c«ng  ×nh x©y  ùng
tr   d
 
1­ C¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  éc  äi  ån  èn  u  , h×nh 
tr   d thu m ngu v ®Ç t  thøc  ë 
s
h÷u,®ang   
  thic«ng,®∙  ©y  ùng 
 x d xong hoÆc   ang  ö  ông   
® sd khix¶y    ù cè 
ra s  
ph¶i® îcgi¶i
      Õt theo tr×nh tùsau:
quy       
a) KhÈn  Êp 
  c cøu  êibÞ  ¹n (nÕu  ã);
ng   n   c
b)  ã   Ön 
C bi ph¸p ng¨n chÆn   Þp  êi®Ó  
k th   tr¸nh nguy  Ó m   ã  Ó  Õp
  hi c th ti  
tôcxÈy 
  ra;
c) B¶o  Ö   Ön  êng 
  v hi tr x¶y  sù  è  õ tr ng  îp  Èn  Êp  ¾c  ôc 
ra  c tr   ê h kh c kh ph
hËu 
qu¶  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy;

i c  3  §i n
d) Th«ng   
  b¸o ngay 
cho    ¬ 
c¸cc quan  ã  Èm  Òn      Õt.
c th quy ®Ó gi¶iquy
2­ Trong  êih¹n  giê sau   
  th   24    khix¶y    ù  è,chñ  u  ,chñ 
ra s c   ®Ç t  qu¶n  ýsö 

dông  c«ng  ×nh   
tr (khic«ng  ×nh ®∙  îc nghiÖm     µn 
tr   ®   thu,b giao  µ  ang 
v® khai 
th¸c,sö  ông) ph¶i b¸o 
 d     c¸o theo  É u   ô  ôc 29  ña 
m ph l   c Quy  nh  µy  íic¬ 
®Þ n v 
quan  ã 
c chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
l  n   ch  î   tr   d (theo 
ph©n  Êp  ¹  Òu  cña 
c ti §i 25  Quy  nh   µy) vµ    ¬ 
®Þ n   c¸c c quan, tæ   chøc,c¸ nh©n 
  
cã tr¸chnhiÖ m 
  kh¸c®Ó   iÒu    µ  ö  ýsù  è.
 ® trav x l   c
§èi víic¸c sù  è  ña  äi 
      c c m c«ng  ×nh n Õu  ã  Öth¹ivÒ   êith×  ñ 
tr   c thi     ngu   ch
®Ç u  ,chñ 
t  qu¶n  ýsö  ông 
l  d c«ng  ×nh ph¶ib¸o c¸o vÒ   é  ©y  ùng.
tr       BX d
3­ LËp  å  ¬  ù  è:
  hssc 
a)   
Khi x¶y  sù  è 
ra  c c«ng  ×nh  ©y  ùng, chñ  u   , chñ 
tr x d   ®Ç t   qu¶n  ý sö 

dông  c«ng  ×nh   
tr (khic«ng  ×nh ®∙  îc nghiÖm     µn 
tr   ®   thu,b giao  µ  ang 
v® khai
 
th¸c,sö  ông) cã 
 d   tr¸chnhiÖ m   Ëp  å  ¬  ù  è.Trêng  îp ph¶ikh¶o    ¸nh 
  l hssc  h    s¸t,®
gi¸møc    ña  ù  è,n Õu  ñ  u  ,chñ 
  ®é c s c   ch ®Ç t  qu¶n  ýsö  ông 
l  d c«ng  ×nh kh«ng 
tr  
cã n¨ng  ùc thùc hiÖn  ×  ã  Ó 
l    th c th thuªm ét  chøc   Ên  ©y  ùng  ã 
  tæ  tv x d c chøc 
n¨ng    ùc hiÖn.
®Ó th  
b) Néi dung  å  ¬  ù  è:
   hssc
21

­Biªnb¶n  Óm    Ön  êng    ù  è  ∙  ra;
   ki trahi tr khis c ® x¶y 
­ K Õt 
  qu¶  o,  Ï,chôp 
® v  ¶nh, quay 
  phim hoÆc  b¨ng  ×nh  Ò   Ön  ¹ng
h v hi tr  
sù  è,c¸cvÕt        Ön îng lón,sôtvµ      Õtkh¸ccÇn  Õtcho 
c    nøt,g∙y,c¸chi t       c¸cchiti     thi  
viÖc nghiªncøu;kÕt 
    qu¶  Ý 
th nghiÖ m    Ëtm É u       nh  Êtl ng vËt
c¸cv   ®Ó x¸c®Þ ch  î    
liÖu,kÕt  Êu  ña 
  c c c«ng  ×nh bÞ  ù  è    ©n  Ých    nh 
tr   s c ®Ó ph t x¸c®Þ nguyªn nh©n  
 
sù  è;
c
­ C¸c  µiliÖu kh¸cvÒ  
  t      c«ng  ×nh nh:nh÷ng 
tr     thay ® æi,bæ  
    sung  ÕtkÕ; 
thi  
nh÷ng    Öch 
sail trong thic«ng  víi ÕtkÕ   îcduyÖt;c¸chiÖn îng chÊt t¶i
   so   thi   ®      t    
hoÆc   ö  ông 
sd c«ng  ×nh 
tr kh«ng  ng  ÕtkÕ;      ¹m 
®ó thi   c¸c viph quy  ×nh  Ën 
tr v
hµnh,sö  ông;kh«ng  ùc hiÖn 
 d   th   b¶o  ×c«ng  ×nh theo quy  nh;
tr   tr     ®Þ
­ M«     Ôn  Õn  ña  ù  è  µ  ©n  Ých    nh 
  t¶ di bi c s c v ph t x¸c ®Þ nguyªn  ©n  ù 
nh s
cè.
c)Thu  än  Ön  êng  ù  è:
  d hi tr sc 
­ Sau    ã  y    å  ¬  ¸p 
  khic ®Ç ®ñ h s ® øng  cho  Öc 
vi nghiªncøu,ph©n  Ých  µ 
    t v
x¸c ®Þnh 
  nguyªn nh©n  ©y 
  g nªn  ù  è 
s c c«ng  ×nh x©y  ùng,c¬ 
tr   d   quan  ñ  ×
ch tr  
gi¶iquyÕt  ù  è 
  s c cho  Ðp 
ph doanh nghiÖp  ©y  ùng,ngêisö  ông 
xd    d hoÆc   ñ 
ch
®Ç u    Õn hµnh    än  Ön  êng  ù  è.
tti   thu d hi tr sc
­ Nhanh  ãng    ì hoÆc   dän  Ön  êng 
  ch th¸o d   thu  hi tr x¶y  sù  è    Èn 
ra  c khikh
cÊp cøu  êi bÞ   ¹n,øng 
ng   n   cøu  ª, ®Ëp,  Çu  èng, th«ng  Çu, 
®  c c   c th«ng  êng 
®
hoÆc  ng¨n  õa  ù  è  Õp 
ng s c ti theo. Tríc khi th¸o dì 
       hoÆc   thu  än, 
d doanh 
nghiÖp  ©y  ùng, ngêi sö  ông 
x d    d hoÆc   ñ  u   
ch ®Ç t ph¶itiÕn  µnh  ôp 
  h ch ¶nh,  
quay phim 
hoÆc   b¨ng  ×nh,thu thËp,ghichÐp  n  
h       ®Õ møc  èi®a    cÇu 
t   c¸c yªu 
quy  nh  ¹ §iÒu  µy.
®Þ t i n
d) Kh ¾c  ôc  ù  è:
  ph s c


­ ViÖc  öa  ÷a 
  s ch hoÆc   ©y  ùng  ¹ c«ng  ×nh bÞ   ù  è 
xd l i tr   s c ph¶i®¶m    
  b¶o
kh ¾c  ôc  iÖt®Ó    
ph tr   c¸c nguyªn  ©n  ©y  sù  è  ∙    nh  ¹     
nh g ra  c ® x¸c ®Þ ti biªn b¶n
gi¶i  Õt sù  è.
quy   c
­ Chi phÝ  
   cho  Öc  ¾c  ôc  ù  è  ®¬n  Þ 
vi kh ph s c do  v hoÆc     ©n  ©y   
c¸ nh g ra
sù  è  Þu.
c ch
­ Trêng  îp  ù  è  nguyªn  ©n  Êt 
  h s c do  nh b kh¶ kh¸ng  ×  ñ  u   
th ch ®Ç t hoÆc  
c¬ 
quan  b¶o  Ó m   ®èivíi
hi (    c«ng  ×nh cã 
tr   mua  b¶o  Ó m)  Þu    Ý  ¾c  
hi ch chiph kh
phôc  ù  è.
sc 


§i Ò u    ©n  Êp    Õt  ù  è 
25. Ph c gi¶iquy s c c«ng  ×nh x©y  ùng
tr   d
1­ §èivíi
     c«ng  ×nh x©y  ùng  éc dù    u    ã m   Bé   ©y  ùng 
tr   d thu   ¸n ®Ç tnh A:  X d
chñ  ×gi¶iquyÕt,cã  ù 
tr       s tham    ña  ë   ©y  ùng 
gia c S X d hoÆc   ë   ã 
S c c«ng  ×nh
tr  
x©y  ùng 
d chuyªn  µnh  Õu  µ c«ng  ×nh  ©y  ùng 
ng (n l  tr x d chuyªn  µnh)  ña 
ng c
®Þa   ¬ng  ¬i ® Æt  
ph n  c«ng  ×nh,Bé   ã  ù  hoÆc   é   ã 
tr   c d ¸n  B c c«ng  ×nh  ©y 
tr x
dùng  chuyªn  µnh  Õu  µ c«ng  ×nh  ©y  ùng 
ng (n l  tr x d chuyªn  µnh) vµ    ¬ 
ng   c¸c c
quan chøc  n¨ng 
qu¶n  ýNhµ   íckh¸ccã  ªnquan.
l  n    li  
2­  èi víic«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  ù  ®Ç u     ã m   C:  ë   ©y  
§   tr x d thu d ¸n  t nh B,  S X
dùng  ñ  × gi¶iquyÕt,cã  ù 
ch tr       s tham    ña  ë   ã  ù  hoÆc   ë   ã 
gia c S c d ¸n  S c c«ng 
tr×nh  ©y  ùng 
x d chuyªn  µnh  Õu  µ c«ng  ×nh  ©y  ùng 
ng (n l  tr x d chuyªn  µnh)
ng  
vµ    ¬ 
c¸cc quan  chøc n¨ng 
qu¶n  ýNhµ   íckh¸ccã  ªnquan  ¹ ®Þa  ¬ng.
l  n    li   t i ph
22

3­ §èivíic«ng  ×nh nhµ    ña  é    nh  µ    ©n: C¬  
     tr   ë c h gia ®× v c¸ nh   quan chøc 
n¨ng qu¶n  ýx©y  ùng 
l  d (phßng  ©y  ùng) cña  û  
xd   U ban  ©n  ©n  Êp  Ën,
nh d c qu  
huyÖn  ñ  ×gi¶iquyÕt.Trêng  îp cÇn  Õt, ¬ 
ch tr       h  thi   quan  ñ  ×gi¶iquyÕt  ã 
c ch tr     c
thÓ  êi  idiÖn  ë  ©y  ùng  µ   
m ®¹   SX d v c¸cchuyªn gia®Ó    Ên.
    tv
C¬  quan  ñ  ×nªu  ¹ 
ch tr   ti kho¶n    ña  Òu  µy  ã 
2,3 c §i n c tr¸chnhiÖm  
  b¸o   
c¸o
kÕt 
qu¶    Õt sù  è  Ò   é  ©y  ùng.
gi¶iquy   c v B X d


C h ¬ n g  6
Ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  v Ò  q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng c « n g  tr× nh x © y  
dùng


§i Ò u    Ó m     ùchiÖn 
26. Ki trath   qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng
l   î   tr   d
C«ng    Óm    c¸cc¬ 
t¸cki trado    quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt
l  n   ch  
l ng c«ng  ×nh x©y  ùng,c¬ 
î  tr   d   quan  qu¶n  ýtrùctiÕp cña  ñ  u    Õn hµnh 
l      ch ®Ç tti  
nh»m   ¶m  
® b¶o  Êt îng 
ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng, kÞp  êi®Ò   biÖn 
tr x d   th   ra  ph¸p 
phßng  õa, kh ¾c  ôc,lo¹  õc¸c hµnh      ¹m  Ò   Êt l ng c«ng  ×nh
ng   ph   i    
tr viviph v ch  î   tr  
x©y  ùng. C«ng    Óm    
d   t¸c ki tra ph¶i ® îc tiÕn  µnh  nh   ú 
   h ®Þ k hoÆc   t  Êt
®é xu  
trongsuètqu¸ tr×nh thùc hiÖn  ©y  ùng  µ  ö  ông 
         xd vsd c«ng  ×nh.
tr


§i Ò u    ö  ýviph¹m  Ò  
27. X l     v qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng
l   î   tr   d
C¸c  chøc, c¸ nh©n    ¹m  Ò   Êt îng 
tæ     vi ph v ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng   
tr x d quy
®Þnh  ¹ Quy  nh  µy  ×  ïytheo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ   ö  ¹t
ti
  ®Þ n th t   t ch   ®é viph s   x ph  
hµnh  Ýnh,truycøu 
ch    tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù,n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶ibåith
  h s  g thi          ­
êng 
theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt.
 
C h ¬ n g  7
§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h
 h


§i Ò u 28. Quy  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh 
®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ
15  k t 
ngµy  ¨ng 
® C«ng    ÷ng 
b¸o.Nh quy  nh 
®Þ kh¸ctr¸víi
   i Quy  nh  µy  Þ    á.
®Þ n b b∙i b


§i Ò u    Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬ 
29. C¸c  tr   tr c quan  ngang  é, c¬ 
B   quan  écthu  
ChÝnh  ñ,c¬ 
ph   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ña 
l    c Trung  ng 
¬ §¶ng,c¬   quan  Trung ­
¬ng  ña  chøc  Ýnh  Þ,c¸c tæ 
c tæ  ch tr     chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,Chñ  Þch  û    
ch tr         t U ban
nh©n  ©n 
d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, c¸c doanh 
  ph tr     ¬    nghiÖp,c¸c chñ 
  
®Ç u   , c¸c  chøc  µ  nh©n   ªnquan  Þu 
t  tæ  v c¸  li   ch tr¸ch nhiÖm     µnh 
  thih Quy  
®Þnh  µy.
n
23
24

P h ô  l ô c 1

n é i d u n g, s è  lî ng h å  s ¬  thi Õt k Õ  


I. hi Õ t k Õ  s ¬  b é  
 T


1.Yªu  Çu  ÕtkÕ   ¬  é 
  c thi   s b
­Ph¶itu©n  ñ c¸cquy  Èn,tiªuchuÈn    ông  i víi
    th     chu     ¸p d ®è     c«ng  ×nh;
tr
­Ph¶ithÓ  Ön  îcc¸cth«ng  è  ×nh  äc,kü  Ëtchñ  Õu;
    hi ®     sh h   thu   y
­ Ph¶i®¶m  
    b¶o    iÒu  Ön      nh 
®ñ ® ki ®Ó x¸c ®Þ tæng 
møc  u    ©y  ùng 
®Ç tx d
c«ng  ×nh;
tr
2.Néi dung  ÕtkÕ   ¬  é 
   thi   s b
2.1.Ph Çn 
  thuyÕtminh:
 
a.Ph Çn 
  tæng 
qu¸t
­ GiíithiÖu  ãm  ¾t cña  ÕtkÕ   ¬  é  ∙  Ó  Ön 
   t t  thi   s b ® th hi theo  yªu  Çu  ña 
c c
nhiÖ m  ô  ÕtkÕ; 
v thi  
­ Tr×nh  µy  èi 
  b m quan  Ö   i  íiquy  ¹ch 
h ®è v   ho chung  µ  i  íic¸c c«ng 
v ®è v    
tr×nh l©n  Ën;
 c 
­Nªu      ®Ó   Ëp thiÕtkÕ:
  c¸cc¨n cø  l    
+  ¬ng    ÕtkÕ   ∙  îclùachän 
Ph ¸n thi   ® ®     qua    Ón  Õu  ã);
thituy (n c

Danh  ôc 
m Quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ü  Ët® îc¸p dông;
chu x d    k thu      

Yªu  Çu  Ò  
c v quy  ¹ch,kiÕn  óc,
ho   tr   c«ng  Ö;
ngh
+  C¸c  µiliÖu vÒ   iÒu  Ön  ù nhiªnvµ  ü  Ët:®Þa   ×nh, ®Þa   Êt
t   ® ki t     k thu   h   ch  
c«ng  ×nh,®Þa  Êt thuû    Ý îng,thuû      ng  ña 
tr ch   v¨n,kh t   v¨n,t¸c®é c m«i  êng  ¹
tr t 
i
khu  ùc  ©y  ùng, hiÖn  ¹ng chÊt îng 
vx d   tr   l c«ng  ×nh  êng  îp    ¹o,söa 
tr (tr h c¶i t  
ch÷a),c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  µ    iÒu  Ön 
  tr   thu     v c¸c® ki kh¸c.  
­C«ng 
  n¨ng  ña 
c c«ng  ×nh;
tr
b.ThuyÕt 
  minh  ÕtkÕ:
thi  
­ Tæng   Æt  
  m b»ng: diÖn  Ých  Õm   t, h Ö   è  ©y  ùng. V Þ   Ý c¸c
  t chi ®Ê   s x d   tr    
h¹ng  ôc 
m c«ng  ×nh,diÖn  Ých  ©y  ùng, kho  , Çng 
tr   t xd   b∙i  t cao, ® êng   
  s¸,kªnh 
m ¬ng,cèng 
  r∙nh,®iÖn,níc,h¬i,nhiÖt, ©y 
       
c xanh,kho¶ng 
  c¸ch lyvÖ  
    sinh.. ; .
­ Ph¬ng  d©y 
  ¸n  chuyÒn c«ng nghÖ,  Ën  µnh 
v h khai th¸c,sö  ông   
   d s¶n
xuÊt;
 
­ Ph¬ng    Õn  ócphïhîp víi
  ¸n ki tr         quy  ¹ch,c«ng  Ö,    Çu  ö  ông,
ho   ngh yªu c s d  
c¶nh 
quan m«i  êng,mü  Ëtcña 
tr thu   c«ng  ×nh.. ;
tr .
­ Ph¬ng  x©y  ùng: gia cè  Òn,  ãng,  Õt  Êu  Þu  ùc chÝnh, h Ö  
  ¸n  d   n m k c ch l    
thèng  ü  Ëtc«ng  ×nh,c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng   
k thu   tr   tr   thu     c¸cc«ng  ×nh chÝnh,
tr    
phô;
­Ph¬ng   
  ¸n b¶o  Ö  
v m«i  êng,phßng  èng 
tr   ch ch¸ynæ,  toµn  Ën  µnh;
  an  vh
­ Khèil ng s¬  é   
   î   b c¸c c«ng    ©y  ¾p,vËt liÖu,vËt t 
t¸cx l        ,m¸y  ãc  ÕtbÞ 
m thi  
(chØ  yªu cÇu 
nªu    chung  Ò   Ýnh 
vt n¨ng  ü  Ët).  ñ  Õu  ña 
k thu .ch y
. c c«ng  ×nh.
tr
25

­ Tæng    Ò   Õn ®é,  iÒu  Ön   
  qu¸tv ti   ® ki thic«ng,vËtliÖu x©y  ùng  ñ  Õu 
   d ch y
cho 
c«ng  ×nh;
tr  
­ Ph ©n   Ých    iÒu  Ön  ü  Ët cña 
  t c¸c ® ki k thu   c«ng  ×nh  ¹  a   iÓ m   îc
tr ti ®Þ ® ® 
lùachän;
 
§èivíi
   c«ng  ×nh giao th«ng,thñy lî  êng  ©y,® êng  ng,th× néidung 
tr         i®
, d  è    
thiÕtkÕ   ¬  é  Çn 
  s b c thªm    Çn:c¸cph
­ TuyÕn 
  c«ng  ×nh ®i 
tr   qua  µ   
v c¸c c«ng  ×nh ph¶ix©y  ùng    Õn 
tr     d trªntuy
®ã;
­§é  èc,c¸ctr¾c  äc,tr¾c 
 d   d  ngang,b¸n kÝnh 
   cong;
­ Xö   ýc¸c c«ng  ×nh ® Æc   Öt,vîts«ng, vîtnói,®Ç m   Çy,chíng  ¹i
  l    tr   bi          l  ng  
vËt,cÇu  èng,®ª  p,  Ì,t ng  ¾n,  è   ô, étd©y, xiph«ng,hå 
  c   ®Ë k  ê ch m tr    
c      chøa,® ­
 
êng  Ç m,  Òn  ãng 
h n m v.v. .
.
2.2.Ph Çn 
  b¶n  Ï:
v
­ S¬    
  ®å khu  ùc  a  iÓ m  
v ®Þ ® c«ng  ×nh;
tr
­ B¶n  Ïtæng  Æt  
  v  m b»ng    nh  Þ  Ý x©y  ùng, diÖn  Ých  Õm  
(x¸c®Þ v tr   d   t chi
®Êt, diÖn  Ých  ©y  ùng, m Ët    ©y  ùng, h Ö   è  ö  ông  t, chØ   í
  t x d   ®é x d   ssd ®Ê   gi i
 
x©y  ùng, cao    ©y  ùng, ®iÓ m   u   Ý  
d   ®é x d   ®Ê n« c«ng  ×nh  ü  Ët h¹  Çng:
tr k thu   t  
cÊp tho¸t íc,cÊp  iÖn,cÊp  Ý);
  
n ®   kh
­ B¶n  Ï c¸c m Æt   ¾t  a   Êt 
v    c ®Þ ch c«ng  ×nh,thñy 
tr   v¨n,san  Òn,  p  
  n ®¾
®Êt;
­ B¶n  Ï s¬   
  v   ®å c«ng nghÖ,  ©y 
d chuyÒn  Ën  µnh,khaith¸c,sö  ông,
v h    d  
s¶n  Êt;
xu
­ B¶n  Ï c¸c m Æt  
  v    b»ng, m Æt   ¾t 
  c ngang, c¾t  äc, m Æt   øng  ña   
  d  ® c c¸c
h¹ng  ôc 
m c«ng  ×nh,m«   ×nh  Õu  Çn  Õt)
tr  h (n c thi ;
­ B¶n  Ïc¸cgi¶i
  v      ph¸p xö  ýn Òn,  ãng  Ìm 
  l  m k theo  Æt   ¾t  a  Êt t ng 
m c ®Þ ch  ¬
øng,kÕt  Êu  Þu  ùcchÝnh  µ      ÕtcÇn  Õtkh¸c;
  c ch l   v c¸cchiti   thi    
­B¶n  Ïc¸ch Ö   èng  ü  Ëth¹ tÇng  µ  Ö   èng  ü  Ëtc«ng  ×nh.
  v     th k thu     v h th k thu   tr
­B¶n  ÏthÓ  Ön  Ö   èng 
  v  hi h th b¶o  Ö  
v m«i  êng,phßng  èng 
tr   ch ch¸ynæ,   
  an
toµn  Ën  µnh;
vh
­ Tuú 
  theo  Æc   iÓ m   ña    ¹ 
® ® c c¸c lo ic«ng  ×nh  ãi trªn,c¸c ngµnh 
tr n     giao 
th«ng,thñy lî  êng  ©y, ® êng  ng  Çn 
    i®, d   èc quy  nh  ét  è 
®Þ m s b¶n  Ï cÇn  Õt
v  thi  
kh¸c®Ó   ×nh bµy  îc®Çy    éidung  ña  ÕtkÕ   ¬  é.
  tr   ®  ®ñ n   c thi   s b


II. é i d u n g  h å  s ¬  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t 
 N


1.Yªu  Çu  ÕtkÕ   ü  Ët
  c thi   k thu  
­Ph¶itu©n  ñ thiÕtkÕ   ¬  é  îcphª duyÖt;
    th     sb®   
­ Ph¶i ®¶m  
    b¶o    iÒu  Ön    Ëp 
®ñ ® ki ®Ó l tæng  ù    µ  iÓn khaithiÕt
d to¸nv tr      
kÕ  
b¶n  Ïthi
v    c«ng. 
2.Néi dung  ÕtkÕ   ü  Ët
   thi   k thu  
2.1.Ph Çn 
  thuyÕtminh:
 
26

a.C¨n  ®Ó   Ëp thiÕtkÕ   ü  Ët:
  cø  l     k thu
­Quy Õt  nh    Öt ®Ç u   
  ®Þ phª duy   t(hoÆc  Êy  Ðp  u  );
Gi ph ®Ç t
­ThiÕtkÕ   ¬  é  ∙  îcphª duyÖt;
    sb®®    
­Quy  Èn,tiªuchuÈn  ©y  ùng  îc¸p dông;
  chu     xd ®     
­Yªu  Çu  Ò  
  c v quy  ¹ch,kiÕn  óc,
ho   tr   c«ng  Ö;
ngh
­ TµiliÖu vÒ   iÒu  Ön  ù nhiªnvµ  ü  Ët:®Þa  ×nh,®Þa  Êt c«ng 
    ® ki t     k thu   h   ch  
tr×nh,®Þa  Êt thuû    Ý îng,thuû    ng  t  ¹ 
ch   v¨n,kh t   v¨n,®é ®Ê t ikhu  ùc  ©y  ùng,
vxd  
t¸c®éng  ña 
  c m«i  êng,hiÖn  ¹ngchÊt l ng c«ng  ×nh (tr ng  îp c¶it¹o, öa 
tr   tr    î   tr   ê h       s
ch÷a),c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng..
  tr   thu     .
b.ThuyÕt 
  minh  ÕtkÕ  
thi   c«ng  Ö: 
ngh
­ Gi¶iph¸p 
    c«ng  Ö,  ©y 
ngh d chuyÒn c«ng  Ö,   
ngh c¸c th«ng  è  ü  Ët
s k thu  
vµ   
c¸cchØ   
tiªukinh tÕ  ü  Ëtchñ  Õu;
  k thu   y
­Danh  ôc 
  m m¸y  ãc  ÕtbÞ 
m thi   c«ng  Ö;
ngh
­H Ö   èng  ü  Ët®i  Ìm 
  th k thu   k c«ng  Ö;
ngh
­ Gi¶i ph¸p b¶o vÖ  m«i tr ng, phßng chèng ch¸y næ, an toµn vËn 
ê
hµnh...
­Quy  ×nh kü  ËtvËn  µnh,b¶o  ×c«ng  ×nh.
  tr   thu   h   tr   tr
c.ThuyÕt 
  minh  ÕtkÕ   ©y  ùng:
thi   x d
­ Gi¶iph¸p kiÕn  ócphïhîp víi
     tr         quy  ¹ch,c«ng  Ö,    Çu  ö  ông,
ho   ngh yªu c s d  
c¶nh 
quan  m«i  êng...
tr ;
­ Gi¶iph¸p  ©y  ùng: gia cè  Òn,  ãng,  Õt  Êu  Þu  ùc chÝnh, h Ö  
    x d   n m k c ch l    
thèng  ü  Ëtc«ng  ×nh,c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng.. ;
k thu   tr   tr   thu     .
­Danh  ôc  Çn  Ò m   ö  ông,diÔn      íctÝnh    ñ  Õu;
  m ph m sd   gi¶i b  
c¸c to¸nch y
­ Tæng  îp khèil ng c¸c c«ng    ©y  ¾p,vËt liÖu,vËt t 
  h   î     t¸cx l        ,m¸y  ãc  Õt
m thi  
bÞ... ñ  Õu  ña  õng h¹ng  ôc  µ  µn  é 
 ch y ct  m v to b c«ng  ×nh;
tr  
­ChØ   Én  Ön 
  d bi ph¸p thi
   c«ng  ®èivíi êng  îp thi
(    tr h   c«ng 
phøc  ¹p. . ;
t .)
­Quy  ×nh kü  ËtvËn  µnh,b¶o  ×c«ng  ×nh.
  tr   thu   h   tr   tr
2.2.Ph Çn 
  b¶n  Ï:
v
­TriÓn 
  khaim Æt  
  b»ng  Ön  ¹ngvµ  Þ  Ýc«ng  ×nh trªnb¶n  ;
hi tr   v tr   tr     ®å
­  Ón 
Tri khai tæng  Æt  
  m b»ng (x¸c ®Þnh   Þ   Ý  ©y  ùng, diÖn  Ých 
  v tr x d   t
chiÕm  t,diÖn  Ých  ©y  ùng,m Ët    ©y  ùng,h Ö   è  ö  ông  t,chØ  
®Ê   t xd   ®é x d   ssd ®Ê  
giíx©y  ùng,cao    ©y  ùng.. )
 
i d   ®é x d .;
­ Gi¶iph¸p kiÕn  óc:m Æt  
     tr   b»ng,c¸cm Æt   øng  µ  Æt   ¾t  Ýnh  ña 
   ® vm c ch c
c¸ch¹ng  ôc  µ  µn  é 
  m v to b c«ng  ×nh,phèic¶nh 
tr     c«ng  ×nh;
tr
­ Gi¶iph¸p  ©y  ùng: gia cè  Òn,  ãng,  Õt  Êu  Þu  ùc chÝnh, h Ö  
    x d   n m k c ch l    
thèng  ü  Ëtc«ng  ×nh,c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng..  a  cÇu  iÓn
k thu   tr   tr   thu     .(ch yªu  tr  
khaivËtliÖu);
  
­ Chi tiÕtc¸c li   Õt  iÓn  ×nh, c¸c chitiÕtphøc  ¹p(nótkhung, m ¾t  
        ªnk ® h      t     
dµn,neo  ètthÐp  i víi   Õt  Êu  t«ng cètthÐp 
  c  ®è     k c bª 
c¸c    øng  ùctr c. . ;
l   í .)
­H Ö   èng  ü  Ët;
  th k thu
27

­Bè  Ýd©y 
  tr   chuyÒn 
c«ng  Ö, 
ngh m¸y  ãc  ÕtbÞ...
m thi    
;
­B¶o  Ö  
  v m«i  êng,phßng  èng 
tr   ch ch¸ynæ,  toµn  Ën  µnh.. ;
  an  vh .


III.N é i d u n g   å  s ¬  thi Õt k Õ   ¶ n  vÏ thi
  h b  c«n g  


1.Yªu  Çu 
  c
­Ph¶iphïhîp víi ÐtkÕ   ü  Ët®∙  îcduyÖt.
         thi   k thu   ®  
­ Ph¶i thÓ  Ön  îc c¸c chitiÕtkiÕn  óc,kÕt  Êu, h Ö   èng  ü  Ët
    hi ®         tr   c   th k thu  
c«ng  ×nh ®Ó   µ  Çu  ©y  ¾p  ùc hiÖn   
tr   nh th x l th   thic«ng  ©y  ¾p 
x l c«ng  ×nh.tr
­Ph¶i®¶m  
    b¶o    iÒu  Ön    Ëp dù 
®ñ ® ki ®Ó l   to¸n;
­ Ph¶i cã  ó  Ých  Ò  
  ch th v quy c¸ch  Ët  Öu,híng  Én  ×nh  ù vµ  Ön 
v li   d tr t   bi
ph¸p   
thic«ng,an  µn    ng, n Õu  µtµiliÖu thiÕtkÕ   nícngoµilËp  ×
  to lao ®é   l        do      th  
cÇn  Þch 
d sang  Õng ViÖt.
ti  
­ Kh«ng  îc®iÒu 
  ®  chØnh hay  öa  æi  µm 
s® l gi¶m  c«ng  Êt,quy    ©y 
su   m« x
dùng  µ 
v tuæi thä c«ng  ×nh ®∙ 
   tr   nªu  trong nhiÖm   ô  ÕtkÕ   µ  ÕtkÕ   ¬ 
  v thi   v thi   s
bé  îcduyÖt.
® 
­ Kh«ng  îc söa  æi 
  ®  ® hoÆc   µm  ¹ thiÕtkÕ     dông  ÕtkÕ   iÓn 
l li     khi¸p  thi   ®
h×nh. N Õ u   Çn   
  c bæ sung  iÒu 
® chØnh  b¶n  Ï thic«ng  ña  Õt kÕ   iÓn 
v    c thi   ®
h×nh cho  ï hîp víihoµn 
ph       c¶nh  ô  Ó  ña 
c th c khu  ùc  ©y  ùng, th× 
vxd   ph¶iháiý 
  
kiÕn  ña  ¬ 
c c quan  ∙  Öt vµ 
® duy   ban  µnh  ÕtkÕ   iÓn  ×nh  .
h thi   ® h ®ã
2.Néi dung 
  
2.1.Ph Çn 
  thuyÕtminh:
 
a.C¨n  ®Ó   Ëp thiÕtkÕ  
  cø  l     b¶n  Ïthi
v    c«ng:
­ThiÕtkÕ   ü  Ët®∙  îcphª duyÖt;
    k thu   ®    
­Quy  Èn,tiªuchuÈn  ©y  ùng  îc¸p dông;
  chu     xd ®     
­Yªu  Çu  Ò  
  c v quy  ¹ch,kiÕn  óc,
ho   tr   c«ng  Ö;
ngh
­ TµiliÖu vÒ   iÒu  Ön  ù nhiªnvµ  ü  Ët:®Þa  ×nh,®Þa  Êt c«ng 
    ® ki t     k thu   h   ch  
tr×nh,®Þa  Êt thuû    Ý îng,thuû    ng  t  ¹ 
ch   v¨n,kh t   v¨n,®é ®Ê t ikhu  ùc  ©y  ùng,
vxd  
t¸c®éng  ña 
  c m«i  êng,hiÖn  ¹ngchÊt l ng c«ng  ×nh (tr ng  îp c¶it¹o, öa 
tr   tr    î   tr   ê h       s
ch÷a),c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng..
  tr   thu     .
b.ThuyÕt 
  minh  ÕtkÕ  
thi   c«ng  Ö: 
ngh
­ Gi¶iph¸p 
    c«ng  Ö,  ©y 
ngh d chuyÒn c«ng  Ö,   
ngh c¸c th«ng  è  ü  Ët
s k thu  
vµ   
c¸cchØ   
tiªukinh tÕ  ü  Ëtchñ  Õu;
  k thu   y
­Danh  ôc 
  m m¸y  ãc  ÕtbÞ 
m thi   c«ng  Ö;
ngh
­H Ö   èng  ü  Ët®i  Ìm 
  th k thu   k c«ng  Ö;
ngh
­ Gi¶i ph¸p b¶o vÖ  m«i tr ng, phßng chèng ch¸y næ, an toµn vËn 
ê
hµnh...
­Quy  ×nh kü  ËtvËn  µnh,b¶o  ×c«ng  ×nh.
  tr   thu   h   tr   tr
c.ThuyÕt 
  minh  ÕtkÕ   ©y  ùng:
thi   x d
28

­ Gi¶iph¸p kiÕn  ócphïhîp víi
     tr         quy  ¹ch,c«ng  Ö,    Çu  ö  ông,
ho   ngh yªu c s d  
c¶nh 
quan  m«i  êng...
tr ;
­ Gi¶iph¸p  ©y  ùng: gia cè  Òn,  ãng,  Õt  Êu  Þu  ùc chÝnh, h Ö  
    x d   n m k c ch l    
thèng  ü  Ëtc«ng  ×nh,c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng.. ;
k thu   tr   tr   thu     .
­Danh  ôc  Çn  Ò m   ö  ông,diÔn      íctÝnh    ñ  Õu;
  m ph m sd   gi¶i b  
c¸c to¸nch y
­ Tæng  îp khèil ng c¸c c«ng    ©y  ¾p,vËt liÖu,vËt t 
  h   î     t¸cx l        ,m¸y  ãc  Õt
m thi  
bÞ... ñ  Õu  ña  õng h¹ng  ôc  µ  µn  é 
 ch y ct  m v to b c«ng  ×nh;
tr  
­ChØ   Én  Ön 
  d bi ph¸p thi
   c«ng  ®èivíi êng  îp thi
(    tr h   c«ng 
phøc  ¹p. . ;
t .)
­Quy  ×nh kü  ËtvËn  µnh,b¶o  ×c«ng  ×nh.
  tr   thu   h   tr   tr
2.2.Ph Çn 
  b¶n  Ï:
v
­Chi tiÕtm Æt  
    b»ng  Ön  ¹ngvµ  Þ  Ýc«ng  ×nh trªnb¶n  ;
hi tr   v tr   tr     ®å
­ Chi  Õttæng  Æt  
  ti   m b»ng  nh  â  Þ  Ý x©y  ùng, diÖn  Ých  Õm  
®Þ r v tr   d   t chi
®Êt,diÖn  Ých  ©y  ùng, m Ët    ©y  ùng, kho¶ng 
  t xd   ®é x d   c¸ch gií h¹n,h Ö   è  ö 
 i   ss
 
dông  t, chØ   í  ©y  ùng, cao    ©y  ùng...cho   
®Ê   gi ix d   ®é x d   c¸c c«ng  ×nh  Õn 
tr ki
tróc,m¹ng íi® êng   
  l  s¸,kªnh  ¬ng, cèng 
m   r∙nh,s©n  ,®iÖn,  íc,h¬i,nhiÖt
  b∙i  n     
v.v. .
.;
­ Chi tiÕtkiÕn  óc:m Æt  
    tr   b»ng, c¸c m Æt   øng  µ  Æt   ¾t  Ýnh  ña 
   ® vm c ch c
c¸ch¹ng  ôc 
  m c«ng  ×nh vµ  µn  é 
tr   to b c«ng  ×nh,phèic¶nh 
tr     c«ng  ×nh;
tr
­ Chi  Õtx©y  ùng: gia  è  Òn,  ãng,  Õt  Êu  Þu  ùc chÝnh, h Ö  
ti   d   cn m kc ch l   
thèng  ü  Ëtc«ng  ×nh,c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng.. 
k thu   tr   tr   thu     .(yªucÇu  iÓn khai
  tr    
vËtliÖu);
 
­ Chi tiÕtc¸c li   Õt  iÓn  ×nh, c¸c chitiÕtphøc  ¹p(nótkhung, m ¾t  
        ªnk ® h      t     
dµn, neo  ètthÐp  i víi   Õt  Êu  t«ng  ètthÐp 
  c  ®è     k c bª 
c¸c c  øng  ùctr c. .     
l   í . )c¸c chi
,
tiÕtx©y  ùng 
  d kh¸c;
­H Ö   èng  ü  Ët;
  th k thu
­Chi tiÕtbè  Ýd©y 
      tr   chuyÒn 
c«ng  Ö, 
ngh m¸y  ãc  ÕtbÞ...
m thi    
;
­B¶o  Ö  
  v m«i  êng,phßng  èng 
tr   ch ch¸ynæ,  toµn  Ën  µnh.. ;
  an  vh .
­ LiÖt kª  èil ng   
    kh  î c¸c c«ng    ©y  ¾p, vËt liÖu,vËt t  
t¸cx l       , m¸y  ãc  Õt
m thi  
bÞ... ña    ¹ng  ôc  µ  µn  é 
 c c¸ch m v to b c«ng  ×nh;
tr  
­ChØ   Én  Ön 
  d bi ph¸p thi
   c«ng  ®èivíi êng  îp thi
(    tr h   c«ng 
phøc  ¹p. . ;
t .)
­ Quy  ×nh kü  ËtvËn  µnh,b¶o  ×c«ng  ×nh.
tr   thu   h   tr   tr  


IV. é i d u n g  h å   ¬  
 N s thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t   c«n g  
thi


1.Yªu  Çu  ÕtkÕ   ü  Ëtthi
  c thi   k thu     c«ng
­ Ph¶i tu©n  ñ  ÕtkÕ   ¬  é  îc phª  Öt.Kh«ng  îc ®iÒu 
    th thi   s b ®   duy   ®  chØnh 
hay  öa  æi  µm 
s® l gi¶m  c«ng  Êt,quy    ©y  ùng  µ 
su   m« x d v tuæi thä 
  c«ng  ×nh 
tr
®∙  trong nhiÖ m  ô  ÕtkÕ   µ  ÕtkÕ   ¬  é  îcduyÖt.
nªu    v thi   v thi   s b ®  
­ Ph¶i thÓ  Ön  îc c¸c chitiÕtkiÕn  óc,kÕt  Êu, h Ö   èng  ü  Ët
    hi ®         tr   c   th k thu  
c«ng  ×nh    µ  Çu  ©y  ¾p  ùc  Ön   
tr ®Ó nh th x l th hi thic«ng  ©y  ¾p 
x l c«ng  ×nh;
tr  
Ph¶i cã  ó  Ých  Ò  
  ch th v quy  c¸ch  Ët liÖu,híng  Én  ×nh tù vµ  Ön 
v    d tr     bi ph¸p    thi
29

c«ng, an  µn    ng,  Õu   µ tµiliÖu  ÕtkÕ   níc ngoµi lËp  ×  Çn 
  to lao ®é n l    thi   do      th c
dÞch sang  Õng ViÖt.
ti  
­ Kh«ng  îc söa  æi 
  ®  ® hoÆc   µm  ¹ thiÕtkÕ     dông  ÕtkÕ   iÓn 
l li     khi¸p  thi   ®
h×nh. N Õ u   Çn   
  c bæ sung  iÒu 
® chØnh  b¶n  Ï thic«ng  ña  Õt kÕ   iÓn 
v    c thi   ®
h×nh cho  ï hîp víihoµn 
ph       c¶nh  ô  Ó  ña 
c th c khu  ùc  ©y  ùng, th× 
vxd   ph¶iháiý 
  
kiÕn  ña  ¬ 
c c quan  ∙  Öt vµ 
® duy   ban  µnh  ÕtkÕ   iÓn  ×nh  .
h thi   ® h ®ã
­Ph¶i®¶m  
    b¶o    iÒu  Ön    Ëp tæng  ù    µ  ù 
®ñ ® ki ®Ó l   d to¸nv d to¸n;
2.Néi dung  ÕtkÕ   ü  Ëtthi
   thi   k thu     c«ng
2.1.Ph Çn 
  thuyÕtminh:theo kho¶n    ôc    ña  ô  ôcnµy;
      2.1 m IIc ph l    
2.2.Ph Çn 
  b¶n  Ï:theo kho¶n    ôc  I ña  ô  ôcnµy.
v    2.2 m II c ph l  
 
V. S è  lî ng h å  s ¬  thi Õt  Õ
k


1.§èivíi ÕtkÕ   ¬  é:
     thi   s b  
­C¬  
  quan    Öt dù    u    bé);
phª duy   ¸n ®Ç t(05 
­ Chñ   u    bé, trong ®ã   bé  öic¬ 
  ®Ç t(02      01  g   quan  Èm  nh  ù    u  
th ®Þ d ¸n ®Ç
t
);
­C¬  
  quan  Êp  Ðp  ©y  ùng    é).
c ph x d (01 b  
2.§èivíi ÕtkÕ   ü  Ët:
     thi   k thu  
­ Chñ   u   
  ®Ç t(04  é, trong ®ã   bé  öic¬ 
b    01  g   quan  PCCC     Èm  nh  
®Ó th ®Þ
vÒ   ÕtkÕ  
thi   PCCC);
­C¬  
  quan  Êp  Ðp  ©y  ùng    é);
c ph x d (01 b
­Doanh 
  nghiÖp  ©y  ùng    é);
xd (02 b  
3.§èivíi ÕtkÕ  
     thi   b¶n  Ïthi
v    c«ng:
 
­Chñ  u     bé);
  ®Ç t(04 
­Doanh 
  nghiÖp  ©y  ùng    é).
xd (03 b
­ C¬  
  quan u  ÷theo 
l tr   quy  nh  ña  µ   ícvÒ  u  ÷hå  ¬  µiliÖu (01 
®Þ c Nh n   l tr   s t    
bé).
4.§èivíi ÕtkÕ   ü  Ëtthi
     thi   k thu     c«ng:
 
­ Chñ   u   
  ®Ç t(05  é, trong ®ã   bé  öic¬ 
b    01  g   quan  PCCC     Èm  nh  
®Ó th ®Þ
vÒ   ÕtkÕ  
thi   PCCC);
­Doanh 
  nghiÖp  ©y  ùng    é).
xd (03 b
­ C¬  
  quan u  ÷theo 
l tr   quy  nh  ña  µ   ícvÒ  u  ÷hå  ¬  µiliÖu (01 
®Þ c Nh n   l tr   s t    
bé).
Ghi  ó:Chi phÝ  Ëp  å  ¬ 
ch     l h s theo  è îng nªu    îctÝnh 
s l   trªn®   trong gi¸thiÕt
    
kÕ.
30

P h ô  l ô c 2


Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam
ho x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . ., µy.. . 
. .. 
ng . .th¸ng.. . 
. ...
n¨m... . .
. ..


Biªn b ¶ n  n g hi Ö m  thu b¸o c¸o 
k Õ t q u ¶  k h ¶ o  s¸t © y  d ù n g  
 x

S ö  d ô n g  c h o  B í c thi Õt k Õ  (s¬ bé,kü  Ët,
    thu   b¶n  Ïthi
v    c«ng) 


C«ng  ×nh.. . ................
tr . . ................


1.§¹idiÖn  ñ  u  :. . .....................................
   Ch ®Ç t . . .....................................
­ Tªn,chøc  ô  êi®¹idiÖn:. . ................................
  v ng     . . .............................. 
.
­ §Þa 
chØ:.. . .............................................. 
. . ...............................................
.
2.   §¹i   diÖn   tæ   chøc   thùc   hiÖn   kh¶o   s¸t   x©y 
dùng... . .................
. ................ 
.
­ Tªn,chøc  ô  êi®¹idiÖn:. . ................................
  v ng     . . .............................. 
.
­ §Þa 
chØ:.. . ................................................
. . .............................................. 
.
3.§¹idiÖn  chøc     ÕtkÕ... . ............................
   tæ  tv¸n thi   . . ............................
­ Tªn,chøc  ô  êi®¹idiÖn:. . ............................... 
  v ng     . . ................................
.
4.Thêigian nghiÖm 
      thu:
B ¾t  u:.. . .. µy.. . ..th¸ng.. . . 
®Ç . . .ng
 
. . . . 
.. . . .n¨m... . .. 
.
. . . . 
  
K Õt  óc:. . .. µy.. . ..th¸ng.. . . 
th . . .ng
 
. . . . 
.. . . .n¨m... . ..
.
. . . ..
T¹i. . ......................................................
. . .................................................... 
.
5.Sau 
  xem   Ðt c¸chå  ¬,tµi Öu sau:
x    s     li
­Hîp  ng 
  ®å kh¶o    ©y  ùng  è..  µy..   îclËp gi÷a haibªn 
s¸tx d s. ng .®    
.   
­Hå   ¬,tµiliÖu kh¶o    ©y  ùng;
  s     s¸tx d
­TiªuchuÈn  ü  Ët¸p dông   
   k thu     khikh¶o 
s¸t;
haibªn    Ën  ÷ng  iÓ m  
  x¸cnh nh ® sau  y:
®©
5.1.V Ò   èil ng kh¶o    ©y  ùng
  kh  î   s¸tx d
5.2.V Ò   è îng,h×nh 
  sl   thøc hå  ¬ 
  s kh¶o    ©y  ùng:
s¸tx d
­Sè îng hå  ¬ 
  l   s kh¶o    ©y  ùng:   bé;
s¸tx d     
­Hå   ¬ 
  s kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d bao  å m:
g
5.3.V Ò   Êtl ng hå  ¬ 
  ch  î   s kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d
31

­ Phï hîp víi Ö m   ô 
       nhi v kh¶o    tæ 
s¸tdo  chøc  ÕtkÕ   cÇu  ∙  îcchñ 
thi   yªu  ®® 
®Ç u    Êp  Ën 
tch thu
­ Tu ©n  ñ Quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ët® îc ¸p dông  Ìm 
  th   chu x d    k thu       (k
theo danh  ôc    Èn  ü  Ët® îc¸p dông);
  m tiªuchu k thu        
5.4.V Ò   êigian thùc hiÖn 
  th      
­B ¾t  u  
  ®Ç
­Hoµn  µnh 
  th
5.5.KiÕn  Þ:
  ngh
­ §èivíitæ 
      chøc  ùc hiÖn 
th   kh¶o   
s¸t:nªu  â nh÷ng  ån t¹ vÒ   c¸o kÕt 
r  t   i b¸o   
 
qu¶ kh¶o    ©y  ùng  µ   
s¸tx d v c¸c yªu  Çu  chøc  ùc hiÖn 
c tæ  th   kh¶o    Çn  öa 
s¸tc s
ch÷a,bæ  
  sung;
­§èivíi ñ  u  :cÇn  râ tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u    Çn  ùc hiÖn 
     ch ®Ç t  nªu      c ch ®Ç tc th  
theo tháa thuËn  ∙  trong hîp ®ång 
    ® nªu    
5.6.K Õt  Ën:
  lu  
­ ChÊp  Ën 
  nh hay kh«ng  Êp  Ën 
ch nh nghiÖ m  thu b¸o c¸o  Õt 
k qu¶ kh¶o 
s¸tx©y  ùng.
  d


§¹idiÖn 
  §¹idiÖn 
 
Tæ  
chøc  ùc hiÖn 
th   kh¶o   
s¸t Tæ  
chøc   Ên  ÕtkÕ
tv thi  
(ký,ghirâ hä   
      tªn, chøcvô  µ  ng  
v ®ã (ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã
dÊu) dÊu)
§¹idiÖn  ñ  u  
  Ch ®Ç t
(ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d
32

P h ô  l ô c 3


Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam
ho x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . ., µy.. . 
. .. 
ng . .th¸ng.. . 
. ...
n¨m... . .
. ..


Biªn b ¶ n  n g hi Ö m  thu T hi Õ t k Õ  

B í c thi Õt k Õ   ¬ bé,kü  Ët,
(s     thu   b¶n  Ïthi
v    c«ng 
hoÆc   ü  Ëtthi
k thu     c«ng) 


C«ng  ×nh.. . ................
tr . . ................


1.   §¹i   diÖn   Chñ   ®Ç u   t
­
:. . ......................................... 
. . ..........................................
.
­ Tªn,   chøc   vô   ngêi   ®¹i
 
diÖn:. . .....................................
. . ................................... 
.
­ §Þa 
chØ:.. . .....................................................
. . ................................................... 
.
2.   §¹i   diÖn   tæ   chøc   t
  vÊn   thiÕt
 
kÕ... . ................................ 
. . .................................
.
­ Tªn,   chøc   vô   ngêi   ®¹i
 
diÖn:. . .....................................
. . ................................... 
.
­ §Þa 
chØ:.. . .....................................................
. . ................................................... 
.
3.Thêigian nghiÖm 
      thu:
B ¾t  u:
®Ç .. . ..ngµy.. . ..th¸ng.. . . 
. . . 
.
. . . . 
.. . . .n¨m... . .. 
.
. . . . 
  
K Õt  óc:
th .. . ..ngµy.. . ..th¸ng.. . . 
. . . 
.
. . . . 
.. . . .n¨m... . ..
.
. . . ..
T¹i. . ......................................................
. . .....................................................
.. . ..
. .. 
4.Sau 
  xem   Ðt c¸chå  ¬,tµi Öu sau:
x    s     li
­Hîp  ng  ÕtkÕ   è.. .ngµy.. .® îclËp gi÷a haibªn 
  ®å thi   s .  . .     
.   
­Hå   ¬,tµiliÖu thiÕtkÕ;
  s      
­TiªuchuÈn  ü  Ët¸p dông    ÕtkÕ;
   k thu     khithi  
haibªn    Ën  ÷ng  iÓ m  
  x¸cnh nh ® sau  y:
®©
4.1.V Ò   ×nh 
 h thøc,sè îng hå  ¬  ÕtkÕ:
  l   s thi  
­  å   ¬  ÕtkÕ   ¬  é, kü  Ët,b¶n  Ï thic«ng, kü  Ët thic«ng)
H s thi   (s b   thu   v      thu      
c«ng  ×nh  îc lËp  íic¸c néi dung 
tr ®  v      theo quy  nh 
®Þ nªu  ¹  ô   ôc sè  cña 
ti Ph l   1 
Quy  nh  
®Þ qu¶n  ý chÊt îng 
l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  îc ban  µnh  Ìm 
tr x d ®  h k theo 
Quy Õt  nh  è 
®Þ s 18/2003/Q§­ BXD   µy 
ng 27/6/2003 bao  å m:
  g
33

+  Çn 
Ph thuyÕtminh
 
+  Çn 
Ph b¶n  Ï

­ Sè  îng  å  ¬  ÕtkÕ   ¬  é, kü  Ët,b¶n  Ï thic«ng, kü  Ët thi
  l h s thi   (s b   thu   v      thu    
c«ng):   bé;
    
4.2.V Ò   Êt l ng  å  ¬  ÕtkÕ   ¬  é, kü  Ët,b¶n  Ï thic«ng, kü 
  ch  î h s thi   (s b   thu   v     
thuËtthi
   c«ng)
­Phï hîp víi
   :

C¸c  éidung  ñ  Õu  ña  c¸o nghiªncøu 
n  ch y c b¸o      kh¶  ;
thi 
+  Ö m   ô  ÕtkÕ   ¬  é 
Nhi v thi   s b trong b¸o   
  c¸o nghiªncøu 
  kh¶    ∙  îcphª
thi® ®    
duyÖt;
 
+  ÕtkÕ   ü  Ët®∙  îcphª duyÖt,
Thi   k thu   ®      
­ Tu ©n  ñ Quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ët® îc ¸p dông  Ìm 
  th   chu x d    k thu       (k
theo danh  ôc    Èn  ü  Ët® îc¸p dông),
  m tiªuchu k thu        
­  Êp  
C c«ng  ×nh,®¶m  
tr   b¶o  toµn 
an  trong qu¸  ×nh  ©y  ùng  µ  ö 
tr x d vs
dông 
c«ng  ×nh.
tr  
­C¸c 
  th«ng  è  ü  Ëtchñ  Õu    õng bícthiÕtkÕ.
s k thu   y ët      
­ Tháa 
  m∙n    iÒu  Ön  Ò  
c¸c ® ki v b¶o  Ö  v m«i  êng,phßng  èng 
tr   ch ch¸y,næ, 
 
an  µn    ng, an  µn  ª  iÒu, an  µn 
to lao ®é   to ® ®   to giao th«ng  µ    cÇu  ã  ªn
  v c¸cyªu  c li  
quan.
­Th Ó   Ön 
  hi b¶n  ÏthiÕtkÕ  
v    theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ  íc.
   ®Þ hi h c nh n
4.3.V Ò   êigian thùc hiÖn 
  th      


Thêi®iÓ m
  Thêigian thùc hiÖn  i víi   ícthiÕtkÕ
      ®è     b  
c¸c  
S¬   é
b Kü  Ët
thu B¶n  Ïthi
v    c«ng Kü  Ëtthi
thu    
c«ng
B ¾t  u
®Ç
Hoµn  µnh
th
 
4.4.KiÕn  Þ:
  ngh
­ §èivíitæ 
      chøc   Ên  ÕtkÕ: 
tv thi   nªu  â  ÷ng  ån  ¹  Ò   å  ¬  ÕtkÕ  
r nh t t i h s thi  
v
vµ      Çu  chøc   Ên  ÕtkÕ   Çn  öa  ÷a,bæ  
c¸cyªu c tæ  tv thi   c s ch   sung;
­§èivíi ñ  u  :cÇn  râ tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u    Çn  ùc hiÖn 
     ch ®Ç t  nªu      c ch ®Ç tc th  
theo tháa thuËn  ∙  trong hîp ®ång 
    ® nªu    
4.5.K Õt  Ën:
  lu  
­ChÊp  Ën 
  nh hay 
kh«ng  Êp  Ën 
ch nh nghiÖ m    ÕtkÕ.
thu thi  
­ Yªu  Çu  µ  êih¹n 
  c v th   ph¶i söa  ÷a 
  ch xong  ÷ng  Õm  
nh khi khuyÕt    Õu  
(n
cã)


§¹idiÖn 
  §¹idiÖn  ñ   u  
  Ch ®Ç t
tæ 
chøc    Ên  Õtk Õ
Tv thi   (ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã
34

(ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã dÊu)
dÊu)
P h ô  l ô c 4 

Chñ  ®Ç u   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam
ho x∙h   ngh Vi  
t §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
Sè:
.. . ..  µy.. . ..
. . ..ng
.
, . . .th¸ng.. . . 
 
. . . .n¨m... . ..
.
. . . ..

t ê tr × nh th È m  ® Þ n h  T hi Õ t k Õ  k ü  thu Ë t
c « n g  tr × nh … … … … … … … … … … … . .


K Ý nh   öi:


­ C¨n  NghÞ   nh  è 
  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7 
CP ng 8    n¨m  1999  ña 
c
ChÝnh  ñ 
ph ban  µnh 
h Quy  Õ  
ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  à   
l  tv x d v c¸cNghÞ   nh  
®Þ
sè 12/2000/N§­   µy  th¸ng 5 
CP ng 5    n¨m  2000, NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 07/2003/N§­   CP
ngµy  th¸ng 01 
30    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ  
c Ch ph v s ®   sung  ét  è 
ms
®iÒu  ña 
c Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng 
l  t x d ban  µnh  Ìm 
h k theo  NghÞ  
®Þnh  è 
s 52/1999/N§­   µy  th¸ng7 
CP ng 08    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ;
c Ch ph
­ C¨n  Quy Õt  nh  è 
  cø  ®Þ s 18/2003/Q§­ BXD,  µy 
ng 27/6/2003  ña  é   ­
c B tr
ëng  é   ©y   ùng 
BX d ban  µnh 
h Quy  nh  
®Þ qu¶n  ý chÊt îng 
l  l c«ng  ×nh  ©y 
tr x
dùng;
­C¨n  Th«ng   íng dÉn... .
  cø  th   .
­C¨n  Quy Õt  nh    Öt ®Ç u   
  cø  ®Þ phª duy   t(hoÆc  Êy  Ðp  u  ).. .
Gi ph ®Ç t . .
Chñ   ®Ç u   t tr×nh   thÈm   ®Þnh   thiÕt  kÕ   kü   thuËt   c«ng 
 
tr×nh.. . ..........thuéc dù   ®Ç u   .. . ..……   tæ 
. . ..........   ¸n  t . .. do  chøc   vÊn  Õt
t thi  
kÕ... . .........lËp víi   éidung 
. . ........      n  
.. c¸c sau: 
1.Tªn 
  c«ng  ×nh.. .thuéc dù    u  .. .
tr .  .   ¸n ®Ç t . .
­Tæng 
  møc  u   
®Ç ttheo dù    ∙  îcphª duyÖt.
  ¸n ® ®    
­§Þa  iÓ m   ©y  ùng,diÖn  Ých  Õm  t.
  ® xd   t chi ®Ê
2.Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ëttr×nh:
  s thi   k thu  
1­ B¶n 
  sao  Õt  nh 
quy ®Þ phª  Öt  ù    u    Ìm 
duy d ¸n ®Ç tk theo  å  ¬  ÕtkÕ  
h s thi  
s¬  é  ∙  îcduyÖt cïng dù 
b®®       ¸n;
2­ B¸o    Õt 
  c¸o k qu¶  kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d
3­ Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët® îclËp theo phô  ôc1  ña 
  s thi   k thu         l   c Quy  nh  µy;
®Þ n
35

4­ B¸o    Õt 
  c¸o k qu¶  Èm    ÕtkÕ   Õu  ã);
th trathi   (n c
5­ Biªnb¶n 
   nghiÖ m   
thu s¶n  È m  
ph kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ;
s¸tx d    
6­ C¸c v¨n  b¶n  Êp  Ën  ña    ¬ 
ch thu c c¸c c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm  
l  n   th
quyÒn  Ò   toµn 
v an  m«i  êng, an  µn 
tr   to phßng  èng 
ch ch¸y,næ,  toµn  ª 
  an  ®
®iÒu,an  µn 
  to giao th«ng  µ      Çu  ã  ªnquan.
  v c¸cyªu c c li  
Chñ  u    ×nh.. .thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh.. .
®Ç ttr . . ®Þ thi   k thu   tr ..

§¹idiÖn  ñ   u  :
  Ch ®Ç t
N¬i nhËn:
 
­Nh  
  trªn (Ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d
­
­
­Lu
 
36

P h ô  l ô c 5 


Ng êicã  Èm  Òn  Èm  
  th quy th Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam
ho x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
®Þnh
(c¬ quan,c¸nh©n)
    
.. . ..  µy.. . ..
. . ..ng
.
, . . .th¸ng.. . . 
 
. . . .n¨m... . ..
.
. . . ..
.. . .........
. . .........
Sè:  
  


k Õ t q u ¶  th È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t 

c « n g  tr× nh...................


K Ý nh   öi:. . ...........................
g . . ...........................


C¬  
quan  Èm  nh... . ..∙  Ën  êtr×nh (kÌm 
th ®Þ . . . nh t  
 ®    theo  å  ¬  ×nh thÈm  
h s tr  
®Þnh  ÕtkÕ   ü  Ët)sè.. .ngµy.. .  ña.. .…  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ  
thi   k thu   . . . .c
. . tr   ®Þ thi  
kü  Ëtc«ng  ×nh … …thuéc  ù    u  .. . ......
thu   tr   d ¸n ®Ç t . . ......
­ C¨n  NghÞ   nh  è 
  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7 
CP ng 8    n¨m 1999  ña 
c
ChÝnh  ñ 
ph ban  µnh 
h Quy  Õ  
ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  à   
l  tv x d v c¸cNghÞ   nh  
®Þ
sè 12/2000/N§­   µy  th¸ng 5 
CP ng 5    n¨m  2000, NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 07/2003/N§­  
CP
ngµy  th¸ng 01 
30    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ  
c Ch ph v s ®   sung  ét  è 
ms
®iÒu  ña 
c Quy  Õ  
ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng 
l  t x d ban  µnh  Ìm 
h k theo  NghÞ  
®Þnh  è 
s 52/1999/N§­   µy  th¸ng7 
CP ng 08    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ;
c Ch ph
­ C¨n  Quy Õt  nh  è 
  cø  ®Þ s 18/2003/Q§­BXD,  µy 
ng 27/6/2003  ña  é   ­
c B tr
ëng  é   ©y   ùng 
BX d ban  µnh 
h Quy  nh  
®Þ qu¶n  ý chÊt îng 
l  l c«ng  ×nh  ©y 
tr x
dùng;
­C¨n  Th«ng   íng dÉn... 
  cø  th   ..
­C¨n  Quy Õt  nh    Öt ®Ç u   
  cø  ®Þ phª duy   t(hoÆc  Êy  Ðp  u  ).. .
Gi ph ®Ç t . .
­C¨n  têtr×nh sè.. .ngµy.. .cña.. .
  cø      . . . . ..
Sau   
khixem   Ðt,C¬  
x   quan  Èm  nh  c¸o kÕt 
th ®Þ b¸o    qu¶  Èm  nh  Õt
th ®Þ thi  
kÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh nh 
k thu   tr   sau:
­   Tªn   c«ng   tr×nh.. . .............  thuéc   dù   ¸n   ®Ç u   t
. . ............. ­
.. . ..............
. . .............
­   Chñ   ®Ç u   t
­
:. . ................................................
. . ...............................................
­   Theo   Quy Õt   ®Þnh   phª   duyÖt   ®Ç u   t sè.. .   ngµy.. .
  .. . .
cña.. . ..............
. . ..............
­   Tæng   møc   ®Ç u   t   theo   dù   ¸n   ®∙   ® îc   phª 
duyÖt:. . .................. 
. . ...................
.
­   §Þa   ®iÓ m   x©y 
dùng  . . ........................................
.. . .........................................
­   DiÖn   tÝch   chiÕm  
®Êt:. . .........................................
. . ........................................
37

­   Tæ   chøc   thùc   hiÖn   kh¶o   s¸t   x©y 
dùng... . ...........................
. .......................... 
.
­   Tæ   chøc   t   vÊn   lËp   thiÕt   kÕ   kü 
thuËt. . ............................ 
. . .............................
.
1.Néi dung  µ  Êtl ng hå  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët:
   v ch  î   s thi   k thu  
­
­
­
­
­
2.K Õt 
  qu¶  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët:
th ®Þ thi   k thu
a)  Òu  Ön 
§i ki n¨ng  ùc ho¹t®éng  ©y  ùng  ña  chøc    Ên, c¸ nh©n 
l    xd c tæ  tv    
thùc hiÖn  ÕtkÕ.
  thi  
b)  ù   ï hîp  ña  ÕtkÕ   ü  Ët víithiÕtkÕ   ¬  é  µ    éi dung 
S ph   c thi   k thu       s b v c¸c n  
trong b¸o   
  c¸o kh¶    ∙  îc phª  Öt  Ò  
thi® ®   duy v quy  ¹ch,kiÕn  óc,quy    ©y 
ho   tr   m« x
dùng,c«ng  Ö, 
  ngh c«ng  ÊtthiÕtkÕ,  Êp 
su     c c«ng  ×nh,c¸cchØ   
tr    tiªukinhtÕ  ü 
 k
thuËt, 
quy  Èn  µ    Èn  ü  Ët® îc¸p dông;
chu v tiªuchu k thu      
c) Gi¶i ph¸p 
  b¶o  Ö  
v m«i  êng, 
tr phßng  èng 
ch ch¸y, næ,  toµn   
  an  lao
®éng, an  µn  ª  iÒu,an  µn 
  to ® ®   to giao th«ng  µ      Çu  ã  ªnquan.
  v c¸cyªu c c li  
d)  ù   îp  ýcña   
S h l  gi¶iph¸p  ÕtkÕ   ü  Ëttheo 
thi   k thu   Quy  Èn  ©y  ùng 
chu x d
vµ    Èn  ü  Ët ® îc ¸p  ông    ¬  ë  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët tr×nh
tiªuchu k thu     d trªnc s h s thi   k thu    
thÈm  nh,bao  å m:
®Þ g
­ Sù   îp  ýcña   
  h l  gi¶iph¸p  ÕtkÕ   Òn,  ãng  íi® Æc   iÓ m   a   Êt
thi   n m v  ® ®Þ ch  
c«ng  ×nh;sù  ï hîp  ña   
tr   ph   c gi¶iph¸p  Õt  Êu  íithiÕtkÕ   Õn  óc (®èi víi
kc v    ki tr     
c«ng  ×nh cã  å  ¬  ÕtkÕ   Õn  óc)vµ  íi
tr   h s thi   ki tr    v   c«ng n¨ng  ña 
c c«ng  ×nh;
tr
­Sù  îp lývµ  ng  é  ña   
  h     ®å b c gi¶i ph¸p thiÕtkÕ   Ö   èng  ü  Ët;
    h th k thu  
3.K Õt  Ën:
  lu  
­ Yªu  Çu  µ  êih¹n 
  c v th   ph¶i söa  ÷a 
  ch xong  ÷ng  Õm  
nh khi khuyÕt    Õu  
(n
cã)
­ Tr¸ch nhiÖ m   ña  ñ  u    µ  chøc   Ên  µn  Ön  ÕtkÕ   ü 
    c ch ®Ç t v tæ  t v ho thi thi   k
thuËt:
­C¬  
  quan  Èm  nh    Þ... 
th ®Þ ®Ò ngh .xem  Ðt vµ  Õt ®Þnh.
. x   quy  


Ng êicã  È m  
  th quy Ò n   È m   nh  
th ®Þ
N¬i nhËn:
 
thiÕtk Õ   ü  Ët
  k thu
­ Ng êi cã  thÈm  quyÒn  phª duyÖt (Ký,ghirâ hä 
        tªn,chøcvô  µ  ng  
  v ®ã
TKKT dÊu)
­Chñ  u  
  ®Ç t
­Tæ  
  chøc   Ên  ÕtkÕ
tv thi  
­   
Tæ chøc   vÊn  Èm     Õt kÕ  
t th tra thi  
38

(nÕu  ã)
c
­Lu
 
P h ô  l ô c 6 

Chñ  ®Ç u   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam
ho x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
t
Sè:
.. . ..  µy.. . ..
. . ..ng
.
, . . .th¸ng.. . . 
 
. . . .n¨m... . ..
.
. . . ..

t ê tr × nh p hª d u y Ö t T hi Õ t k Õ  k ü  thu Ë t
c « n g  tr × nh … … … … … … … … … … … . .

KÝnh  öi: . ......................
g . . ....................  .

­ C¨n  NghÞ   nh  è 
  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7 
CP ng 8    n¨m  1999  ña 
c
ChÝnh  ñ 
ph ban  µnh 
h Quy  Õ  
ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  à   
l  tv x d v c¸cNghÞ   nh  
®Þ
sè 12/2000/N§­   µy  th¸ng 5 
CP ng 5    n¨m  2000, NghÞ   nh  è 
  ®Þ s 07/2003/N§­   CP
ngµy  th¸ng 01 
30    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ  
c Ch ph v s ®   sung  ét  è 
ms
®iÒu  ña 
c Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng 
l  t x d ban  µnh  Ìm 
h k theo  NghÞ  
®Þnh  è 
s 52/1999/N§­   µy  th¸ng7 
CP ng 08    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ;
c Ch ph
­ C¨n  Quy Õt  nh  è 
  cø  ®Þ s 18/2003/Q§­ BXD,  µy 
ng 27/6/2003  ña  é   ­
c B tr
ëng  é   ©y   ùng 
BX d ban  µnh 
h Quy  nh  
®Þ qu¶n  ý chÊt îng 
l  l c«ng  ×nh  ©y 
tr x
dùng;
­C¨n  Th«ng   íng dÉn... 
  cø  th   ..
­C¨n  Quy Õt  nh    Öt ®Ç u   
  cø  ®Þ phª duy   t(hoÆc  Êy  Ðp  u  ).. .
Gi ph ®Ç t . .
Chñ  u    ×nh phª duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh.. . ..thuéc dù 
®Ç ttr     thi   k thu   tr . . . 
..  
¸n ®Ç u  .. . .. tæ 
  t . . .do  chøc   Ên  ÕtkÕ... . .....lËp víi   éidung 
 . tv thi   . . ....      n  
.
. c¸c sau:  
1.Tªn 
  c«ng  ×nh.. .thuéc dù    u  .. .
tr .  .   ¸n ®Ç t . .
­Tæng 
  møc  u   
®Ç ttheo dù    ∙  îcphª duyÖt.
  ¸n ® ®    
­§Þa  iÓ m   ©y  ùng,diÖn  Ých  Õm  t.
  ® xd   t chi ®Ê
2.Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ëttr×nh:
  s thi   k thu  
1­ B¶n 
  sao  Õt  nh 
quy ®Þ phª  Öt  ù    u    Ìm 
duy d ¸n ®Ç tk theo  å  ¬  ÕtkÕ  
h s thi  
s¬  é  ∙  îcduyÖt cïng dù 
b®®       ¸n;
2­ B¸o    Õt 
  c¸o k qu¶  kh¶o    ©y  ùng 
s¸tx d
3­ Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët® îclËp theo phô  ôc1  ña 
  s thi   k thu         l   c Quy  nh  µy;
®Þ n
39

4­ B¸o    Õt 
  c¸o k qu¶  Èm    ÕtkÕ   Õu  ã)
th trathi   (n c
5­ Biªnb¶n 
   nghiÖ m   
thu s¶n  È m  
ph kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ;
s¸tx d    
6­ C¸c v¨n  b¶n  Êp  Ën  ña    ¬ 
ch thu c c¸c c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm  
l  n   th
quyÒn  Ò   toµn 
v an  m«i  êng, an  µn 
tr   to phßng  èng 
ch ch¸y,næ,  toµn  ª 
  an  ®
®iÒu,an  µn 
  to giao th«ng  µ      Çu  ã  ªnquan.
  v c¸cyªu c c li  
7.K Õt 
  qu¶  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtdo.. . . ..  ùc hiÖn.
th ®Þ thi   k thu   . . ...th  
.
.
Chñ  u    ×nh.. .phª duyÖt thiÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh.. .
®Ç ttr .   
.     k thu   tr ..

§¹idiÖn  ñ   u  :
  Ch ®Ç t
N¬i nhËn:
 
­Nh  
  trªn (Ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d
­
­
­Lu
 
P h ô  l ô c 7 


C¬   quan   phª   Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam
ho x∙h   ngh Vi  
duyÖt §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . ............
. . ...........
.. . ............
. . ........... .. . ..  µy.. . ..
. . ..ng
.
, . . .th¸ng.. . . 
 
. . . .n¨m... . ..
.
. . . ..
Sè:


Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a..................
p hª d u y Ö t thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t 
c « n g  tr× nh...................


T h ñ  tr ng c ¬  quan 
ë phª duy Ö t...................


­ C¨n  NghÞ   nh   è.. . ngµy.. . cña  Ýnh  ñ 
cø  ®Þ s .  . . . Ch ph quy  nh  
®Þ chøc 
n¨ng  Ö m  ô  µ  ¬  Êu  chøc  ña.. .
nhi v v c c tæ  c ..
­ C¨n  NghÞ   nh  è 
  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7 
CP ng 8    n¨m 1999  ña 
c
ChÝnh  ñ 
ph ban  µnh 
h Quy  Õ  
ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  à 
l  t x d v c¸c NghÞ  
®Þnh  sè  12/2000/N§­  ngµy  5  th¸ng 5  n¨m  2000, NghÞ  ®Þnh  sè 
CP
07/2003/N§­   µy  th¸ng 01 
CP ng 30    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ  
c Ch ph v s ®  
sung  ét  è  iÒu  ña 
m s® c Quy  Õ  
ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng 
l  tv x d ban  µnh  Ìm  
h k
theo NghÞ   nh  è 
®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7 
CP ng 08    n¨m  1999  ña  Ýnh  
c Ch
phñ;
­ C¨n  Quy Õt  nh  è 
  cø  ®Þ s 18/2003/Q§­BXD,  µy 
ng 27/6/2003  ña  é   ­
c B tr
ëng  é   ©y   ùng 
BX d ban  µnh 
h Quy  nh  
®Þ qu¶n  ý chÊt îng 
l  l c«ng  ×nh  ©y  
tr x
dùng;
­C¨n  Th«ng   íng dÉn... 
  cø  th   ..
­C¨n  Quy Õt  nh    Öt ®Ç u   
  cø  ®Þ phª duy   t(hoÆc  Êy  Ðp  u  ).. .
Gi ph ®Ç t . .
­C¨n  kÕt 
  cø  qu¶  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtcña.. .
th ®Þ thi   k thu   ..
­X Ðt  êtr×nh sè.. .ngµy.. .cña.. .
  t    . . . . ..
40


Q uy Õ t  Þ nh
®

§i Ò u   
1: Phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh.. .thuéc  ù    u  
duy thi   k thu   tr . . d ¸n ®Ç
t ..
.. .
­   Chñ   ®Ç u   t
­
.. . .................................................
. . ............................................... 
.
­   Tæ   chøc   t  vÊn   thiÕt
 
kÕ... . .......................................
. . ......................................
­   §Þa   ®iÓ m   x©y 
dùng... . ..........................................
. ..........................................
­   DiÖn   tÝch   chiÕm  
®Êt.. . ..........................................
. . .........................................
­ C¸c th«ng sè  kü  thuËt vµ  c¸c chØ  tiªu kinh tÕ  kü  thuËt chñ 
yÕu:.. . ........
. . .......
­ Quy      ¹ng  ôc  ñ  Õu  µ  µn  é 
m« (c¸c h m ch y v to b c«ng  ×nh),c«ng  Êt,
tr   su  
cÊp 
c«ng  ×nh:. . ....
tr . . ...


­   Quy   chuÈn   x©y   dùng,   tiªu  chuÈn   kü   thuËt   ® îc   ¸p 
dông:.. . ...........
. ............
­C¸c   
  gi¶iph¸p thiÕtkÕ   ñ  Õu  õng h¹ng  ôc  µ  µn  é 
    ch y (t   m v to b c«ng  ×nh):
tr

C«ng  Ö;
ngh
+    ¹ch,kiÕn  óc;
Qui ho   tr  

Gia  è  Òn, m ãng, kÕt  Êu  Þu  ùcchÝnh;
cn     c ch l  
+  Ö   èng  ü  Ëtc«ng  ×nh;
H th k thu   tr
+  C«ng  tr×nh kü thuËt ¹ tÇng (cÊp ®iÖn, cÊp níc,
 h  tho¸t íc,
 n  giao 
th«ng.. )
.;
+  B¶o  Ö  
v m«i  êng;phßng  èng 
tr   ch ch¸y,næ;  toµn 
  an  trong qu¸ tr×nh x©y 
    
dùng; an  µn  ö  ông 
  to s d c«ng  ×nh;an  µn  ª  iÒu; an  µn 
tr   to ® ®   to giao  th«ng  µ 
v
c¸cyªu cÇu  ã  ªnquan.
   c li  


§i Ò u   
2: Tr¸ch nhiÖm   ña  ñ  u    µ  ña  chøc   Ên  Ëp  Õt
  c ch ®Ç t v c tæ  tv l thi  
kÕ   ü  ËtvÒ    
k thu   bæ sung,hoµn  Ön thiÕtkÕ   ü  Ët(nÕu  ã).
  thi     k thu   c 


§i Ò u  3: Tr¸ch nhiÖm  cña c¸c c¬ quan liªn
 quan thi µnh quyÕt
 h  
®Þnh. Thñ   ëng 
tr
N¬i nhËn:
 
C¬  
quan 
phª 
duy Öt
­ C¸c c¬  quan cã  li  
ªn
quan
41

­Chñ  u  
  ®Ç t (Ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d
­Lu
 
P h ô  L ô c  8


Chñ  ®Ç u  t /Tæng  thÇu  céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam
ho x∙h   ngh vi  
EPC §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . ..................
. . ..................
. .. . ..  µy.. . ..
. . ..ng
.
, . .. 
th¸ng.. . .
. ..
 n¨m... . .
. ..
C«ng  ×nh
tr
.. . ..................
. . ..................
.
H¹ng   m ôc   c«ng 
tr×nh.. . ..
. ..Biªn b ¶ n  s è ..............
N g hi Ö m  thu c « n g  vi Ö c x © y  d ù n g
(c«ng    t,cèp 
t¸c®Ê   pha,cètthÐp,bª 
     t«ng,khèix©y,cÊu  Ön,
      ki  
bé  Ën  Õt  Êu 
ph k c c«ng  ×nh)
tr


1.   Tªn   c«ng   viÖc   nghiÖm  
thu.. . ................................. 
. . ..................................
.
2.   §èi   t ng
î   kiÓm  
tra. . .........................................
. . ....................................... 
.
42

3.Thµnh  Çn 
ph tham   
gianghiÖ m 
thu;
­ C¸n  é  ü  Ët cña  ñ  u   
  b k thu   ch ®Ç t hoÆc   ña  chøc   Ên 
c tæ  t v gi¸m     
s¸tthi
c«ng  ©y  ¾p  chñ  u      ü thuËtA)/Tæng  Çu 
x l do  ®Ç tthuª(k     th EPC  
­ C¸n  é  ü  Ët cña 
  b k thu   doanh nghiÖp  ©y  ùng  ü  Ët B)/nhµ  Çu 
x d (K thu   th
phô    ùc hiÖn  îp ®ång 
(khith   h  EPC) 
4.TiªuchuÈn  ü  Ët¸p dông     
  k thu     khithic«ng,kiÓm    µ 
  trav nghiÖm      
thu:nªu
cô   thÓ   tªn,   sè   hiÖu   tiªu
 
chuÈn... . ..........................................
. . ..........................................
5.KiÓ m     ¹ hiÖn  êng 
  trat  
i tr


STT Néi dung  Óm  
  ki B¶n  Ïthi
v    c«ng  Ph¬ng 
ph¸p K Õt 
qu¶  Óm 
ki tra
tra sè kiÓm   
tra
§¹t Kh«ng 
®¹t


KiÕn  Þ:
ngh

6.Khèil ng ®∙  ùc hiÖn 
   î   th  
7.Nh÷ng  öa  æi  víi ÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt:(nÕu  ã)
  s® so   thi   ® ®       c 
8.K Õt  Ën:
  lu
­ Ch Êp  Ën 
  nh hay 
kh«ng  Êp  Ën 
ch nh nghiÖm       iÓn khaic¸c c«ng 
thu ®Ó tr     
viÖc  Õp theo.
ti  
­ Yªu  Çu  µ  êih¹n 
  c v th   ph¶isöa  ÷a 
  ch xong  ÷ng  Õm 
nh khi khuyÕt míitr Ón
   i  
khaic¸cc«ng  Öc  Õp theo.
   vi ti  
C¸c  tham   
bªn  gianghiÖm    ý  µ    â hä   
thu:(K v ghir   tªn,chøc  ô)C¸n  é  ü  Ët cña 
b k thu   doanh  
C¸n  é  ü  Ët cña  ñ  u  
b k thu   ch ®Ç
nghiÖp  ©y  ùng
x d
t hoÆc   ña  chøc   vÊn 
c tæ  t gi¸m   
s¸t
thic«ng  ©y  ¾p  chñ  u   
  x l do  ®Ç t thuª ((Kü  Ët B)/nhµ  Çu  ô    
  thu   th ph (khi
(kü thuËtA)/Tæng  Çu 
    th EPC   thùc hiÖn  îp ®ång 
  h  EPC) 


C¸c  ô  ôckÌm 
ph l   theo:
 
­C¸c 
  chøng 
chØ  Êtluîngcña  ¬is¶n  Êtvµ  Õt 
ch     n  xu   k qu¶  Óm 
ki tra.
­ B¶n  Ï hoµn 
  v  c«ng  c«ng  Öc 
vi nghiÖ m   (cã  Ó   
thu  th in ngay    Æt    
ëm sau
biªnb¶n 
  hoÆc   b¶n  ÏriªngkÌm 
v    theo).
43

P h ô  L ô c  9


Chñ  ®Ç u  t
/Tæng thÇu  céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam
ho x∙h   ngh vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
EPC
.. . .................
. . ................
.. . ., µy.. . 
. .. 
ng . .th¸ng.. . .
. . ..
 n¨m... . ..
. ..
.. .
.
C«ng  ×nh
tr
.. . .................
. . ................
.. .
.
H¹ng  ôc 
m c«ng  ×nh
tr
.. . .................
. . ................
.. .
.


biªn b ¶ n  s è  … … … … … …
N g hi Ö m  thu l ¾ p ® Æ t  t Ü n h thi Õt b Þ
………… … …


1.Tªn  ÕtbÞ/Cô m   ÕtbÞ  îcnghiÖm   
  thi   Thi   ®   thu bao  å m:
g


STT ThiÕtbÞ  îcnghiÖm   §¬n  Þ Sè îng
 ®  v l C¬   ë  Õ   Ngµy  Êtxëng
s ch xu  
thu t¹o
2.Héi ®ång 
   nghiÖm   
thu bao  å m:
g
­ C¸n  é  ü  Ët cña  ñ  u   
  b k thu   ch ®Ç t hoÆc   ña  chøc   Ên 
c tæ  t v gi¸m     
s¸tthi
c«ng  ¾p  Æt  ÕtbÞ  chñ  u      ü thuËtA)/tæng  Çu 
l® thi   do  ®Ç tthuª(k     th EPC  
­C¸n  é  ü  Ëtcña 
  b k thu   doanh nghiÖp  ¾p  Æt  ÕtbÞ  ü thuËtB)/thÇu 
l® thi   (k    
phô    ùc hiÖn  îp ®ång 
khith   h  EPC:
­ C¸n  é  ü  Ëtcña 
  b k thu   doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  ü thuËtB)/thÇu  ô   
xd (k     ph khi
thùc hiÖn  îp ®ång 
  h  EPC  
­C¸n  é  ña 
  b c doanh 
nghiÖp 
cung  Êp  ÕtbÞ  Õu  ã):
c thi   (n c
3. Tiªu chuÈn  ü  Ët ¸p  ông     
    k thu   d khi thic«ng, kiÓm     µ 
  tra v nghiÖm    
thu:
nªu  ô  Ó    è  Öu    Èn... . ............................
c th tªn, hi tiªuchu
s . . ...........................
4.KiÓ m     ¹ hiÖn  êng
  trat  
i tr
 
STT Néi dung  Óm   B¶n  Ïthi
  ki v    c«ng  Ph¬ng 
ph¸p kiÓm   K Õt 
  qu¶  Óm  
ki
tra sè tra
  tra
§¹t Kh«ng  t®¹
5.Khèil ng
   î  
44


STT C«ng    ¾p  Æt   §¬n  Þ
t¸cl ® v Khèil ng
 î Thêigian thi
     c«ng
thiÕtbÞ 
 
Theo  Õ  §∙thùc B ¾t  Hoµn  µnh
t.k     th
®∙  îc
®  hiÖn ®Ç u
duyÖt


6.Nh÷ng  öa  æi  víi ÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt:(nÕu  ã)
  s® so   thi   ® ®       c 
7.KiÕn  Þ:
  ngh
8.K Õt  Ën:
  lu
­ Ch Êp  Ën 
  nh hay 
kh«ng  Êp  Ën 
ch nh nghiÖm       iÓn khaic¸c c«ng 
thu ®Ó tr     
viÖc  Õp theo.
ti  
­ Yªu  Çu  µ  êih¹n 
  c v th   ph¶isöa  ÷a 
  ch xong  ÷ng  Õm 
nh khi khuyÕt míitr Ón
   i  
khaic¸cc«ng  Öc  Õp theo.
   vi ti  
C¸c  µnh  Çn 
th ph tham    éi ®ång 
gia h   nghiÖm  thu:(Ký  µ    â  ä   
  v ghi r h tªn,
chøc  ô)­ C¸n  é  ü  Ët cña  ñ  u    hoÆc   ­ C¸n  bé  kü  thuËt cña  doanh 
b k thu   ch ®Ç t
cña  chøc   Ên 
tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ¾p  nghiÖp x©y  dùng  (kü thuËt B)/
l  
® Æt  thiÕt Þ  do chñ ®Ç u  t
 b  thuª ( kü  thÇu  ô    ùc  Ön  îp  ng 
ph khi th hi h ®å
thuËtA)/tæng  Çu 
   th EPC   EPC
­ C¸n  é  ü  Ëtcña 
  b k thu   doanh nghiÖp  ¾p  ­ 
l C¸n  é  ña 
b c doanh nghiÖp cung 
® Æt  ÕtbÞ     ü  ËtB)/thÇu  ô    cÊp  ÕtbÞ   Õu  ã)
thi   ( k thu     ph khi thi    (n c  
thùc hiÖn  îp ®ång 
  h  EPC
 
C¸c  ô  ôckÌm 
ph l   theo:
 
­ C¸c chøng chØ   Êt îng  ña  ¬i s¶n 
ch l c n  
xuÊtvµ  Õt 
  k qu¶  Óm 
ki tra.
­ B¶n  Ï  µn 
v ho c«ng  ¾p  Æt   Õt bÞ 
l ® thi  
nghiÖ m  thu  (cã  Ó   
  th in ngay    Æt    
ëm sau
biªnb¶n 
  hoÆc   b¶n  ÏriªngkÌm 
v    theo)
  
 
45
P h ô  l ô c 10


Chñ  u  /Tæng  Çu 
®Ç t th EPC céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam
ho x∙h   ngh vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . ..................
. . .................
C«ng  ×nh
tr
.. . ., µy.. . 
. .. 
ng . .th¸ng.. . .
. . ..
 n¨m... . ..
. ..
.. . ..................
. . .................
H¹ng  ôc 
m c«ng  ×nh
tr
.. . ..................
. . .................


biªn b ¶ n  s è  … … … … … … … . .
N g hi Ö m  thu thi Õt b Þ  c h ¹ y th ö ® ¬ n  ® é n g  k h « n g  t¶i


1.Tªn  ÕtbÞ/Cô m   ÕtbÞ  îcnghiÖm   
  thi   Thi   ®   thu bao  å m:
g


STT ThiÕtbÞ  îcnghiÖm 
 ®  thu §¬n  Þ
v Sè îng
l


2.Héi ®ång 
   nghiÖm   
thu bao  å m:
g
­ C¸n  é  ü  Ët cña  ñ  u   
  b k thu   ch ®Ç t hoÆc   ña  chøc   Ên 
c tæ  t v gi¸m     
s¸tthi
c«ng  ¾p  Æt  ÕtbÞ  chñ  u      ü thuËtA)/tæng  Çu 
l® thi   do  ®Ç tthuª(k     th EPC  
­C¸n  é  ü  Ëtcña 
  b k thu   doanh nghiÖp  ¾p  Æt  ÕtbÞ  ü thuËtB)/thÇu 
l® thi   (k    
phô    ùc hiÖn  îp ®ång 
khith   h  EPC:
­C¸n  é  ña 
  b c doanh 
nghiÖp 
cung  Êp  ÕtbÞ  Õu  ã):
c thi   (n c
3. Tiªu chuÈn  ü  Ët ¸p  ông     
    k thu   d khi thic«ng, kiÓm     µ 
  tra v nghiÖm    
thu:
nªu  ô  Ó    è  Öu    Èn  . . ...........................
c th tªn, hi tiªuchu .. . ............................
s
4. KiÓ m     ¹  Ön  êng    ÕtbÞ   ∙  ¾p  Æt 
  trat ihi tr c¸c thi   ® l ® xong  µ 
v theo  âiqu¸
d   
tr×nh ch¹ythö kh«ng    n  ng  ÕtbÞ:
     t¶i®¬ ®é thi  
STT ThiÕtbÞ  ¹ythö
  ch     Thêigian ch¹ythö
      K Õt 
qu¶ 
B ¾t  Hoµn  µnh
th §¹t
  Kh«ng 
®Ç u ®¹t 


5.Nh÷ng  öa  æi  víi ÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt:(nÕu  ã)
  s® so   thi   ® ®       c 
6.KiÕn  Þ:
  ngh
46

7.K Õt  Ën:
  lu
­ Ch Êp  Ën 
  nh hay 
kh«ng  Êp  Ën 
ch nh nghiÖm       iÓn khaic¸c c«ng 
thu ®Ó tr     
viÖc  Õp theo.
ti  
­ Yªu  Çu  µ  êih¹n 
  c v th   ph¶isöa  ÷a 
  ch xong  ÷ng  Õm 
nh khi khuyÕt míitr Ón
   i  
khaic¸cc«ng  Öc  Õp theo.
   vi ti  
C¸c  µnh  Çn 
th ph tham    éi ®ång 
gia h   nghiÖm  thu:(Ký  µ    â  ä   
  v ghi r h tªn,
chøc  ô)­ C¸n  é   ü  Ët cña  ñ  u   ­ 
b k thu   ch ®Ç t C¸n  é   ü  Ët cña 
b k thu   doanh nghiÖp 
hoÆc   ña  chøc   Ên 
c tæ  tv gi¸m      l¾p ® Æt  thiÕt Þ  (kü thuËt
s¸tthi  b  B)/thÇu 
c«ng l¾p ® Æt  thiÕt Þ  (kü thuËt phô    ùc hiÖn  îp ®ång 
 b   khith   h  EPC
A)/tæng  Çu 
th EPC  
­ C¸n  é  ña 
  b c doanh  nghiÖp cung  Êp 
c
thiÕtbÞ  (n Õu  ã)
      c
 
C¸c  ô  ôckÌm 
ph l   theo:
 
­ C¸c   
  biªn b¶n nghiÖ m   c«ng   
thu  t¸c
l¾p ® Æt  tÜnh thiÕt Þ  kÌm theo
 b  
b¶n  Ïhoµn 
v  c«ng; 
­ B¸o    Õt 
  c¸o k qu¶  Ý 
th nghiÖ m   Óm  
ki
trat¹ chç.
  i


  
 
47

P h ô  l ô c 11


Chñ  u  /Tæng  Çu 
®Ç t th EPC céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam
ho x∙h   ngh vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . ..................
. . .................
C«ng  ×nh
tr
.. . ., µy.. . 
. .. 
ng . .th¸ng.. . .
. . ..
 n¨m... . ..
. ..
.. . ..................
. . .................
H¹ng  ôc 
m c«ng  ×nh
tr
.. . ..................
. . .................


biªn b ¶ n  s è ..............
N g hi Ö m  thu thi Õt b Þ  c h ¹ y th ö liªn ® é n g  k h « n g  t¶i
   


1.Tªn  ÕtbÞ/Cô m   ÕtbÞ  îcnghiÖm   
  thi   Thi   ®   thu bao  å m:
g


STT ThiÕtbÞ  îcnghiÖm 
 ®  thu §¬n  Þ
v Sè îng
l


2.Héi ®ång 
   nghiÖm   
thu bao  å m:
g
­ §¹idiÖn  ñ  u   
   ch ®Ç thoÆc   ¹idiÖn  chøc   Ên 
§  tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ¾p 
l
® Æt  ÕtbÞ  chñ  u      ¹i Ön 
thi   do  ®Ç tthuª/§  di tæng  Çu 
th EPC  
­ §¹idiÖn 
   doanh nghiÖp  ¾p  Æt   ÕtbÞ   ü  Ët B)/ thÇu  ô   
l® thi   (k thu     ph khi
thùc hiÖn  îp ®ång 
  h  EPC:
­§¹idiÖn 
   doanh 
nghiÖp 
cung  Êp  ÕtbÞ  Õu  ã):
c thi   (n c
3. Tiªu chuÈn  ü  Ët ¸p  ông     
    k thu   d khi thic«ng, kiÓm     µ 
  tra v nghiÖm    
thu:
nªu  ô  Ó    è  Öu    Èn  . . ........................
c th tªn, hi tiªuchu .. . .........................
s
4. KiÓ m     ¹  Ön  êng    ÕtbÞ   ∙  ¾p  Æt 
  trat ihi tr c¸c thi   ® l ® xong  µ 
v theo  âiqu¸
d   
tr×nh thiÕtbÞ  ¹ythö li   ng 
    ch     ªn®é kh«ng  : t¶i
STT ThiÕtbÞ  ¹ythö
  ch     Thêigian ch¹ythö
      K Õt 
qu¶ 
B ¾t  Hoµn  µnh
th §¹t
  Kh«ng 
®Ç u ®¹t 


5.Nh÷ng  öa  æi  víi ÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt:(nÕu  ã)
  s® so   thi   ® ®       c 
6.KiÕn  Þ:
  ngh
7.K Õt  Ën:
  lu
­ Ch Êp  Ën 
  nh hay kh«ng  Êp  Ën 
ch nh nghiÖm   ®Ó   ¹y thö li   ng 
thu  ch     ªn®é
cã  .
t¶i
­ Yªu  Çu  µ  êih¹n 
  c v th   ph¶isöa  ÷a 
  ch xong  ÷ng  Õm 
nh khi khuyÕt míich¹y
    
thö li   ng  ã  .
  ªn®é c t¶i
C¸c  µnh  Çn 
th ph tham    éi®ång 
giah   nghiÖm   
thu:
48

­ §¹idiÖn  ñ  u   
   ch ®Ç t hoÆc   ¹idiÖn    ­ §¹idiÖn 
§  tæ     doanh nghiÖp  ¾p  Æt  

chøc   vÊn 
t gi¸m     
s¸tthic«ng  ¾p  Æt   thiÕtbÞ   ü thuËtB)  Çu  ô   
l®   (k     /th ph khi
thiÕt bÞ   chñ  u    thuª / §¹idiÖn  thùc hiÖn  îp ®ång 
  do  ®Ç t        h  EPC  
tæng  Çu 
th EPC   ý,ghirâ hä   
(K       tªn,chøc  (Ký,ghirâ hä    µ 
      tªnv chøc  ô)v
vô  µ  ng  Êu)
v ®ã d
­ §¹idiÖn 
   doanh nghiÖp cung  Êp 
c
thiÕtbÞ  Õu  ã)
  (n c
(Ký,ghirâ hä    µ 
      tªnv chøc  ô)
v
C¸c  ô  ôckÌm 
ph l   theo:
 
­ C¸c biªn b¶n nghiÖ m  thu l¾p ® Æt  
tÜnh  ÕtbÞ, nghiÖm    ÕtbÞ  ¹y
thi     thu thi   ch  
thö kh«ng    n  ng... Ìm 
  t¶i®¬ ®é  k theo   
b¶n
vÏhoµn 
  c«ng;
­B¸o    Õt 
  c¸o k qu¶  Ý 
th nghiÖ m  ¹ chç 
t  i
49

P h ô  l ô c 12


Chñ  u  
®Ç t céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam
ho x∙h   ngh vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . ..................
. . .................
C«ng  ×nh
tr
.. . ., µy.. . 
. .. 
ng . .th¸ng.. . .
. . ..
 n¨m... . ..
. ..
.. . ..................
. . .................
H¹ng  ôc 
m c«ng  ×nh
tr
.. . ..................
. . .................


biªn b ¶ n  s è … … … … … . .
N g hi Ö m  thu thi Õt b Þ  c h ¹ y th ö liªn ® é n g  c ã  t¶i
   


Tªn  ÕtbÞ/Cô m   ÕtbÞ  îcnghiÖ m   
thi   Thi   ®   thu bao  å m:
g


STT ThiÕtbÞ  îcnghiÖm 
 ®  thu §¬n  Þ
v Sè îng
l


Thêigian nghiÖ m 
    thu:
B ¾t  u:
®Ç .. . ..ngµy.. . ..th¸ng.. . . 
. . . 
.
. . . . 
.. . . .n¨m... . .. 
.
. . . .  
 
.
K Õt  óc:
th .. . ..  µy.. . ..
. . ..ng
.
. . . .th¸ng.. . . 
 
. . . .n¨m... . ..
.
. . . ..
T¹ic«ng  ×nh.
  tr
Héi ®ång 
  nghiÖ m   
thu bao  å m:
g
­§¹idiÖn  ñ  u  :  tªncña  ¬ 
   ch ®Ç t      c quan,®¬n  Þ
  v
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­ §¹idiÖn 
   doanh nghiÖp  ©y  ùng  ¾p  Æt   ÕtbÞ/tæng  Çu 
x d l® thi   th EPC: 
tªndoanh 
  nghiÖp  ©y  ùng
xd
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­ §¹idiÖn  chøc   Ên 
   tæ  t v gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p:     chøc   Ên 
x l   tªn tæ  tv

+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham   
vt     gia
­ §¹idiÖn  chøc   Ên  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thi
   tæ  t v thi   k thu   thi   k thu    
c«ng  Õu  îcchñ  u      Çu):tªncña  chøc   Ên  ÕtkÕ
(n ®   ®Ç tyªu c    tæ  tv thi  
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­§¹idiÖn 
   doanh 
nghiÖp 
cung  Êp  ÕtbÞ  Õu  ã):tªndoanh 
c thi   (n c     nghiÖp 
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
Héi ®ång 
  nghiÖ m    ∙  Õn hµnh:
thu ® ti  
1.Xem   Ðt c¸chå  ¬,tµi Öu sau:
  x    s     li
­Hå   ¬,tµiliÖu thiÕtkÕ; 
  s      
­H íng dÉn  Ën  µnh  ÕtbÞ;
    vh thi  
50

­TiªuchuÈn  ü  Ët¸p dông    ¾p  Æt,  Óm    µ 
   k thu     khil ® ki trav nghiÖm   
thu (nªu 
cô  Ó    è  Öu    Èn);
th tªn, hi tiªuchu
s
­ C¸c   
  biªnb¶n 
nghiÖm     ¾p  Æt  Ünh  ÕtbÞ, nghiÖm     ÕtbÞ  
thu l ® t thi     thu thi  
ch¹ythö ®¬n  ng  µ  ªn®éng 
   ®é v li   kh«ng  .
t¶i ;
­ C¸c b¸o c¸o  Ý 
th nghiÖ m  trong qu¸  ×nh  ¹y  ö  n   ng  µ  ªn
tr ch th ®¬ ®é v li  
®éng kh«ng  ;
t¶i
2. KiÓ m     ¹ hiÖn  êng    ÕtbÞ  ∙  ¾p  Æt 
  trat i
  tr c¸cthi   ® l ® xong  µ 
v gi¸m   
s¸ttheo 
dâiqu¸ tr×nh thiÕtbÞ  ¹ythö li   ng  ã  :
       ch     ªn®é c t¶i
STT ThiÕtbÞ  ¹ythö
  ch     Thêigian ch¹ythö
      K Õt 
qu¶ 
B ¾t  Hoµn  µnh
th §¹t
  Kh«ng 
®Ç u ®¹t 


3.C«ng  Êt® a  µo  Ën  µnh:
  su   v v h
­C«ng  Êttheo thiÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt;
  su       ®®    
­C«ng  Êttheo thùc tÕ  t® îc.
  su       ®¹  
4. Nh÷ng  öa  æi  víi ÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt:(nªunh÷ng  öa  æi 
  s® so   thi   ® ®         s®
lín)
 
5.KiÕn  Þ:
  ngh
6.K Õt  Ën:
  lu
­ ChÊp  Ën 
  nh hay kh«ng  Êp  Ën 
ch nh nghiÖ m   ®Ó  
thu  tæng nghiÖm    
thu
c«ng  ×nh.
tr
­ Yªu  Çu  µ  êih¹n ph¶isöa  ÷a 
  c v th       ch xong  ÷ng  Õm 
nh khi khuyÕt míitæng 
  
nghiÖ m   
thu c«ng  ×nh
tr


§¹idiÖn  ñ  u   
  ch ®Ç t
C¸c  ô  ôckÌm 
ph l   theo:  
  
(Ký  µ    â hä   
v ghir   tªn, chøc  ô  µ 
vv
­Hå   ¬,tµi Öu thiÕtkÕ; 
  s     li  
®ãng  Êu)
d
­H íng dÉn  Ën  µnh  ÕtbÞ;
    vh thi  
­C¸c   
  biªnb¶n nghiÖ m    ¾p  Æt  Ünh 
thu l ® t
thiÕtbÞ, 
  nghiÖm  thu  ÕtbÞ   ¹y thö
thi   ch    
®¬n  ng  µ  ªn®éng 
®é v li   kh«ng  , . k m
t¶i . . Ì  
theo b¶n  Ïhoµn 
  v  c«ng;
­ B¸o    Õt 
  c¸o k qu¶  Ý 
th nghiÖ m   ¹  ç   
tich khi
nghiÖ m  thu l¾p ® Æt  tÜnh thiÕt Þ,
 b  
nghiÖ m     ÕtbÞ   ¹y thö ®¬n  ng 
thu thi   ch     ®é
vµ  ªn®éng 
li   kh«ng t¶i


C¸c  µnh  Çn 
th ph tham    éi ®ång 
gia h   nghiÖm  thu:(Ký  µ    â  ä   
  v ghi r h tªn,
chøc  ô  
v)
­§¹idiÖn 
   doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  ¾p  Æt  ÕtbÞ/tæng  Çu 
xd l® thi   th EPC:
­§¹idiÖn  chøc   Ên 
   tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p:
xl
51

­ §¹idiÖn  chøc   Ên  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thi
   tæ  t v thi   k thu   thi   k thu    
c«ng   Õu  îcchñ  u      Çu 
(n ®  ®Ç tyªu c ):
­§¹idiÖn 
   doanh 
nghiÖp 
cung  Êp  ÕtbÞ   Õu  ã   
c thi   (n c ):
P h ô  l ô c 13


Chñ  u  
®Ç t céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam
ho x∙h   ngh vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . ., µy.. . 
. .. 
ng ...
th¸ng.. . .
. ..
 n¨m... . ..
. ..


biªn b ¶ n  s è  … … … .
N g hi Ö m  thu h o µ n  th µ nh giai ® o ¹ n x © y  l ¾ p
 
………… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….


C«ng  ×nh:.. . ............................................
tr   . . ............................................
H¹ng  ôc 
m c«ng  ×nh:. . .....................................
tr . . ....................................
§Þa  iÓ m   ©y  ùng:. . . .....................................
® xd . . ......................................
Tªn    o¹n  ©y  ¾p  îcnghiÖ m    . . .....................
giai® x l ®  thu:.. . ......................
Thêigian nghiÖ m 
    thu:
B ¾t  u:
®Ç .. . ..ngµy.. . ..th¸ng.. . . 
. . . 
.
. . . . 
.. . . .n¨m... . .. 
.
. . . .  
 
.
K Õt  óc:
th .. . ..  µy.. . ..th¸ng.. . . 
. . ..ng
.
. . . . 
.
. . . .n¨m... . ..
.
. . . ..
T¹ic«ng  ×nh.
  tr
Héi ®ång 
  nghiÖ m   
thu bao  å m:
g
­§¹idiÖn  ñ  u  :  tªncña  ¬ 
   ch ®Ç t      c quan,®¬n  Þ
  v
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­ §¹idiÖn 
   doanh nghiÖp  ©y  ùng/tæng  Çu 
x d th EPC:  tªn doanh 
   nghiÖp 
x©y  ùng
d
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­§¹idiÖn  chøc   Ên 
   tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p:    chøc   Ên
x l  tªntæ  tv
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham   
vt     gia
­ §¹idiÖn  chøc   Ên  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thi
   tæ  t v thi   k thu   thi   k thu    
c«ng  Õu  îcchñ  u      Çu):tªncña  chøc   Ên  ÕtkÕ
(n ®   ®Ç tyªu c    tæ  tv thi  
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­§¹idiÖn 
   doanh 
nghiÖp 
cung  Êp  ÕtbÞ  Õu  ã):tªndoanh 
c thi   (n c     nghiÖp 
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
Héi ®ång  ∙  Õn hµnh:
  ® ti  
1.Xem   Ðt c¸chå  ¬,tµi Öu sau:
  x    s     li
­Hå   ¬,tµiliÖu thiÕtkÕ:  râ tæ 
  s       nªu    chøc   Ên  Ëp thiÕtkÕ;
tv l    
­ TiªuchuÈn  ü  Ët¸p dông     
   k thu     khithic«ng,kiÓm    µ 
  trav nghiÖ m     
thu:nªu
cô  Ó    è  Öu    Èn;
th tªn, hi tiªuchu
s
52

­ C¸c   
  biªnb¶n 
nghiÖm      
thu c¸c c«ng    ©y  ¾p  îclËp 
t¸cx l ®   theo  É u   è   
m s 8,
9,10,11,12;
   
­C¸c  µiliÖu kiÓm    Êtl ng,khèil ng;
  t    trach  î    î
­ Biªn b¶n  ña  ¬ 
  c c quan  qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Êt îng 
l  n   ch l c«ng  ×nh  ©y 
tr x
dùng  (theo ph©n  Êp  ¹  Òu  cña 
  c ti §i 3  Quy  nh  µy) kiÓm     å  ¬ 
®Þ n  trah s nghiÖm  
thu giai o¹n  ©y  ¾p  … … … … … …  
   ® xl…
(®èivíi  
    c«ng  ×nh thuéc dù    îcquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña 
c¸c tr     ¸n ®   ®Þ ti   1  8 
Quy  nh  µy)
®Þ n
2.KiÓ m     ¹ hiÖn  êng:
  trat  
i tr
3.Nh Ën  Ðt vÒ   èil ng,thêigian thi
  x   kh  î        c«ng  µ  Êt l ng (kü thuËtvµ  ü  
v ch  î      m
thuËt):
3.1.Thêigian thi
       c«ng  ¾t ®Ç u,  µn  µnh);
(b   ho th  


STT C«ng    ©y  ùng  µ  ¬n  Þ
t¸cx d v§ v Khèil ng
 î Thêigian thi
     c«ng
l¾p  Æt  ÕtbÞ 
® thi  
Theo  ÕtkÕ   §∙thùc B ¾t 
thi       Hoµn 
®∙  îcphª
®     hiÖn ®Ç u thµnh
duyÖt
Khèil ng ghitrong b¶ng  µkhèil ng tÝnh    ¬  é.Khèil ng chÝnh   
 î       l   î   to¸ns b    î   x¸c
sÏ® îcx¸c®Þnh 
    trong b¶n  Õt to¸n.
  quy  
3.2.ChÊt îng thi
  l    c«ng  víi ÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt:
so   thi   ® ®      
4. Nh÷ng  öa  æi  víi ÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt:(nªunh÷ng  öa  æi 
  s® so   thi   ® ®         s®
lín)
  
5.KiÕn  Þ:
  ngh
6.K Õt  Ën:
  lu
­ ChÊp  Ën 
  nh hay kh«ng  Êp  Ën 
ch nh nghiÖ m      iÓnkhaigiai®o¹n 
thu ®Ó tr     
x©y  ¾p  Õp theo.
l ti  
­ Yªu  Çu  µ  êih¹n 
  c v th   ph¶isöa  ÷a 
  ch xong  ÷ng  Õm 
nh khi khuyÕt míitr Ón
   i  
khaigiai o¹n  ©y  ¾p  Õp theo.
   ® x l ti  


§¹idiÖn  ñ  u   
  ch ®Ç t
C¸c  ô  ôckÌm 
ph l   theo:  
  
(Ký  µ    â hä   
v ghir   tªn, chøc  ô 
v
­C¸c   
  biªnb¶n 
nghiÖ m   
thu c«ng  Öc  ©y 
vi x
vµ  ng  Êu)
®ã d
dùng 
­ Biªn b¶n nghiÖ m  thu l¾p ® Æt  tÜnh 
thiÕt bÞ, 
  nghiÖm  thu  Õt bÞ   ¹y  ö
thi   ch th  
®¬n   ng  µ  ªn®éng 
®é v li   kh«ng  ,®¬n  
t¶i 
®éng  µ  ªn®éng  ã   
v li   c t¶i
­ Hå   ¬ 
  s ph¸p  ý,tµiliÖu qu¶n  ýchÊt l ng
l      l   î  
cña    o¹n 
giai® nghiÖ m   
thu theo 
danh  ôc  
m
53

nªu  ¹ phô  ôc20
t  i l 
­ Biªn b¶n  Óm     å   ¬ 
ki tra h s nghiÖ m    
thu
giai ®o¹n x©y l¾p nghiÖ m  thu ®èi víi
   
c«ng  ×nh  éc  ù   nªu  ¹ 
tr thu d ¸n  t ikho¶n   
1
§iÒu  cña 
8  Quy  nh  µy.
®Þ n
­ B¶n  Ï hoµn 
v  c«ng    o¹n  ©y  ¾p 
giai® x l
nghiÖ m 
thu
C¸c  µnh  Çn 
th ph tham    éi ®ång 
gia h   nghiÖm  thu:(Ký  µ    â  ä   
  v ghi r h tªn,
chøc  ô)

­§¹idiÖn 
   doanh 
nghiÖp  ©y  ¾p/tæng  Çu 
xl th EPC: 
­§¹idiÖn  chøc   Ên 
   tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p:
xl
­ §¹idiÖn  chøc   Ên  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thi
   tæ  t v thi   k thu   thi   k thu    
c«ng  Õu  îcchñ  u      Çu 
(n ®   ®Ç tyªu c ):
­§¹idiÖn 
   doanh 
nghiÖp 
cung  Êp  ÕtbÞ  Õu  ã)
c thi   (n c
54

P h ô  l ô c 14


Chñ  u  
®Ç t céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam
ho x∙h   ngh vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . ., µy.. . 
. .. 
ng ...
th¸ng.. . .
. ..
 n¨m... . ..
. ..


biªn b ¶ n

N g hi Ö m  thu h o µ n  th µ n h h ¹ ng m ô c  c « n g  tr × nh 
h o Æ c  c « n g  tr × nh ® Ó  ® a v µ o  s ö  d ô n g


C«ng  ×nh:. . ...........................................
tr . . ..........................................
H¹ng  ôc 
m c«ng  ×nh:.. . .................................
tr   . . .................................
§Þa  iÓ m   ©y  ùng:.. . ...................................
® xd   . . ..................................
Chñ  u   
®Ç tc«ng  ×nh:.. . .................................
tr   . . ................................
C¸c  chøc   Ên  ÕtkÕ   Ýnh,phô)/tæng  Çu 
tæ  tv thi   (ch   th EPC: 


STT C¸c  chøc   Ên  ùc hiÖn  Õt Sè, ngµy 
tæ  tv th   thi     th¸ngcña  C«ng  Öc 
  vi
kÕ hîp ®ång  ùc
  th   thùc hiÖn
 
hiÖn
Tæ  chøc   vÊn  ùc  Ön  Õt kÕ  
t th hi thi  
(chÝnh) 
Tæ  chøc   vÊn  ùc  Ön  Õt kÕ  
t th hi thi  
(phô) 
Tæng  Çu 
th EPC

C¬  quan  Èm  nh  µ 
th ®Þ v phª  Öt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü 
duy thi   k thu   thi   k
thuËtthic«ng:(ghirâ ngµy 
        th¸ng cña   
  v¨n b¶n  Õt 
k qu¶  Èm  nh  µ  Õt 
th ®Þ v quy
®Þnh    Öt)
phª duy  
­C¬  
  quan  Èm  nh: .. . ...................................
th ®Þ   . . ..................................
­C¬  
  quan    Öt:.. . ...................................
phª duy   . . ..................................
C¸c 
doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  Ýnh,phô)/Tæng  Çu 
xd (ch   th EPC:


STT C¸c 
doanh 
nghiÖp  ©y  ùng
xd Sè, ngµy 
  th¸ngcña  C«ng  Öc 
  vi
hîp ®ång  ùc
  th   thùc hiÖn
 
hiÖn
Tæng  Çu 
th EPC
Doanh nghiÖp  ©y  ùng  Ýnh)
xd (ch
Doanh nghiÖp  ©y  ùng  ô)
xd (ph

C¸c  chøc   Ên 
tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p   Ýnh,phô   
x l (ch   ):
55


STT C¸c  chøc   Ên 
tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p  Sè, ngµy 
xl   th¸ng  C«ng 
cña  îp ®ång  viÖc  ùc
h  th  
thùc hiÖn
  hiÖn
Tæ  chøc   vÊn 
t gi¸m     
s¸t thic«ng  ©y  ¾p 
x l
(chÝnh) 
Tæ  chøc   vÊn 
t gi¸m     
s¸t thic«ng  ©y  ¾p 
x l
(phô )

Thêigian tiÕn hµnh 
      nghiÖ m 
thu:
B ¾t  u:
®Ç  
….... .ngµy….... . 
. . ...
th¸ng…... . 
...
n¨m…....  
.  
.
K Õt  óc:
th ….... .ngµy…... . .
. . . . .
th¸ng…... . 
...
n¨m….... .
.
T¹ic«ng  ×nh.
  tr
Héi ®ång 
  nghiÖ m   
thu bao  å m:
g
­§¹idiÖn  ñ  u  :tªncña  ¬ 
   ch ®Ç t    c quan,®¬n  Þ 
  v
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­ §¹idiÖn 
   doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  Ýnh  ©y  ¾p)/tæng  Çu 
xd ch (x l th EPC:   
tªn
cña 
doanh  nghiÖp
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­ §¹idiÖn  chøc   Ên  ùc hiÖn 
   tæ  tv th   gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p:tªncña   
x l    tæ
chøc   Ên
tv
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­ §¹idiÖn  chøc   Ên  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thi
   tæ  t v thi   k thu   thi   k thu    
c«ng  Õu  îcchñ  u      Çu):tªncña  chøc   Ên
(n ®   ®Ç tyªu c    tæ  tv
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­  ¹idiÖn  ¬n  Þ ® îc giao 
§  ® v   tr¸ch nhiÖ m  
  qu¶n  ý,sö  ông 
l  d hoÆc   Ën 
v
hµnh 
khaith¸cc«ng  ×nh:tªncña  n  Þ
   tr    ®¬ v
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
Héi ®ång 
  nghiÖ m    Ëp biªnb¶n  µy  Ò   ÷ng  éidung 
thu l     n v nh n  sau:
1. Tªn 
  c«ng  ×nh:(gi   Öu 
tr   íthi chung  Ò   Õn  óc,kÕt  Êu, h Ö   èng  ü 
i v ki tr   c   th k
thuËtc«ng  ×nh,c«ng  Ö,   
  tr   ngh c¸c th«ng  è  ü  Ëtchñ  Õu, 
s k thu   y c«ng  ×nh kü 
tr  
thuËth¹ tÇng…)
  
2. C«ng    ©y  ¾p 
  t¸cx l c«ng  ×nh:(nªutãm  ¾tqu¸ tr×nh thic«ng  ©y  ¾p 
tr     t       xl
c¸ch¹ng  ôc  µ  µn  é 
  m v to b c«ng  ×nh)
tr


STT H¹ng  ôc 
m C«ng  ×nh
tr Thêigian thùc hiÖn
      Ngµy nghiÖm  
thu
B ¾t  u K Õt  óc
®Ç th


3.C¸c  ®∙ 
  bªn  xem  Ðt c¸chå  ¬,tµiliÖu sau:
x    s    
­Hå   ¬,tµiliÖu thiÕtkÕ:  râ tæ 
  s       nªu    chøc   Ên  ùc hiÖn  ÕtkÕ;
tv th   thi  
56

­ TiªuchuÈn  ü  Ët¸p dông     
   k thu     khithic«ng,kiÓm    µ 
  trav nghiÖ m     
thu:nªu
cô  Ó    è  Öu    Èn;
th tªn, hi tiªuchu
s
­ C¸c biªn b¶n 
  nghiÖm  thu   
c¸c c«ng    ©y, l¾p  Æt   ÕtbÞ   Ünh,
t¸cx   ® thi   t  
ch¹ythö ®¬n  ng  µ  ªn®éng 
   ®é v li   kh«ng   
t¶i;
­Biªnb¶n 
   nghiÖm        o¹n  µn  µnh  ©y  ¾p;
thu c¸cgiai® ho th xl
­Biªnb¶n 
   nghiÖm    ÕtbÞ  ¹ythö tæng  îp;
thu thi   ch     h
­ Biªn b¶n  ña  ¬ 
    c c quan  qu¶n  ývÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
l   ch  î   tr   d (theo 
ph©n  Êp  ¹  iÒu  cña 
c ti ® 3  Quy  nh)  Óm     å  ¬ 
®Þ ki trah s nghiÖ m     µn  µnh 
thu ho th
h¹ng  ôc 
m c«ng  ×nh hoÆc  
tr   c«ng  ×nh thuéc dù    îcquy  nh  ¹ 
tr     ¸n ®   ®Þ tikho¶n   
1
§iÒu  cña 
8  Quy  nh  µy.
®Þ n
­ Hå   ¬ 
  s ph¸p  ývµ  µiliÖu qu¶n  ýchÊt l ng theo 
l  t     l   î   danh  ôc  ña  ô  ôc
m c Ph l  
20 
4.KiÓ m     ¹ hiÖn  êng:
  trat  
i tr
­Nªu  â nh÷ng  Þ  ÝkiÓm 
  r  v tr   tra.
Trªn c¬  ë 
  s xem   Ðt    å  ¬, tµiliÖu hoµn  µnh 
x c¸c h s       th c«ng  ×nh vµ  Óm  
tr   ki
tra c«ng  ×nh  ¹  Ön  êng, Héi  ng 
  tr t ihi tr   ®å nghiÖm  thu    Ën  ÷ng  iÓ m  
x¸c nh nh ®
sau  y:
®©
1.Thêih¹n   
    thic«ng  ©y  ùng 
xd c«ng  ×nh:
tr
­Ngµy  ëic«ng;
  kh  
­Ngµy  µn  µnh.
  ho th
2. Quy    a  µo  ö  ông  ña  ¹ng  ôc 
  m« ® v s d ch m c«ng  ×nh hoÆc  
tr   c«ng  ×nh:
tr  
(quy m«   ©y  ùng,c«ng  Êt,c«ng  Ö,   
 xd   su   ngh c¸cth«ng  è  ü  Ëtchñ  Õu…) 
s k thu   y


STT Quy    a  µo  ö  ông  ña  ¹ng  ôc  
m« ® v s d ch m Theo  thiÕt kÕ  
Theo  thùc tÕ 
c«ng  ×nh hoÆc  
tr   c«ng  ×nh
tr ®∙   ® îc   phª®¹t® îc
  
duyÖt
1 Quy    ©y  ùng 
m« x d
2 C«ng  Êt
su
3 C«ng  Ö  
ngh
4 C¸c th«ng  è  ü  Ëtchñ  Õu 
s k thu   y
5 ……… … … … … … … … … … … … … … ….
6 ……… … … … … … … … … … … … … … ….

3.  èi l ng  ∙  ùc  Ön: (nªu  èi l ng  Ýnh  ña 
Kh  î ® th hi   kh  î ch c c¸c c«ng    ©y 
t¸c x
dùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ  ñ  Õu) 
vl ® thi   ch y


H¹ng  ôc  
m C«ng    ©y  ¾p
t¸cx l §¬n  Þ
v Khèil ng
 î
c«ng  ×nh
tr
Theo  ÕtkÕ   Theo  ùc tÕ  t
thi   th   ®¹  
®∙  îcphª
®   ® îc
duyÖt
57

Khèil ng ghitrong b¶ng  µkhèil ng tÝnh    ¬  é.Khèil ng chÝnh   
 î       l   î   to¸ns b    î   x¸c
sÏ ® îc x¸c  nh  
   ®Þ trong b¶n quyÕt to¸n (nÕu  ã 
  c quyÕt to¸n th×  a  è  Öu
  ® s li  
quyÕt to¸nvµo)
  
4. ChÊt îng (kü thuËtvµ  ü   Ët)thic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  Õt
  l     m thu     xd vl ® thi  
bÞ  ña    ¹ng  ôc  µ  µn  é 
c c¸ch m v to b c«ng  ×nh so  íi
tr   v   cÇu  ña  ÕtkÕ   ∙  ­
yªu  c thi   ® ®
îcphª duyÖt:
  
4.1.ChÊt îng thi
  l    c«ng  ©y  ùng 
xd
4.2.ChÊt îng thi
  l    c«ng  ¾p  Æt  ÕtbÞ 
l® thi  
5. C¸c  Ön 
  bi ph¸p phßng  èng 
ch ch¸y næ,  toµn    ng, an  µn  Ën 
  an  lao ®é   to v
hµnh, b¶o  Ö  
  v m«i  êng, an  µn  ª  iÒu,  toµn 
tr   to ® ® an  giao  th«ng…: (nªu tãm 
 
t¾t)


5.1.C¸c  Ön 
  bi ph¸p phßng  èng 
  ch ch¸ynæ
 
5.2.C¸c  Ön 
  bi ph¸p an  µn    ng
  to lao®é
5.3.C¸c  Ön 
  bi ph¸p an  µn  Ën  µnh 
  to v h
5.4.C¸c  Ön 
  bi ph¸p b¶o  Ö  
  v m«i  êng
tr
5.5.C¸c  Ön 
  bi ph¸p an  µn  ª  iÒu 
  to ® ®
5.6.C¸c  Ön 
  bi ph¸p phßng  toµn 
  an  giao th«ng
 
6. Nh÷ng  öa  æi 
  s® trong qu¸ tr×nh thic«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  Õt
      xd vl ® thi  
bÞ  víi ÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt:(nªunh÷ng  öa  æi  ín)
so    thi   ® ®         s® l
7.KiÕn  Þ:
  ngh
8.K Õt  Ën:
  lu
­ ChÊp  Ën 
  nh (hay kh«ng  Êp  Ën) 
  ch nh nghiÖm     µn  µnh  ¹ng  ôc  
thu ho th h m
c«ng  ×nh hoÆc  
tr   c«ng  ×nh ®Ó   a  µo  ö  ông.
tr   ® v s d  
­ Yªu  Çu  µ  êih¹n 
  c v th   ph¶isöa  ÷a 
  ch xong    Õm 
c¸ckhi khuyÕt míi® a  ¹ng 
  h
m ôc 
c«ng  ×nh hoÆc  
tr   c«ng  ×nh vµo  ö  ông.
tr   sd


§¹idiÖn  ñ  u  :
  ch ®Ç t
C¸c  ô  ôckÌm 
ph l   theo:
  
­ C¸c   
biªnb¶n nghiÖ m      
thu c¸c c«ng   
t¸c (Ký      â hä   
tªn, r   tªn,
ghi chøc  ô 
v
x©y  ¾p  ña  ñ  u   : c«ng    ©y,
l c ch ®Ç t   t¸cx   vµ  ng  Êu)
®ã d
l¾p  Æt   Õt bÞ   Ünh, ch¹y  ö  n  
® thi   t   th ®¬
®éng  µ  ªn®éng 
v li   kh«ng  ;
t¶i
­ Biªn b¶n nghiÖ m  thu c¸c giai ®o¹n 
 
hoµn  µnh  ©yl¾p;
th x
­ Biªnb¶n 
    nghiÖm     ÕtbÞ  ¹y thö
thu thi   ch    
tæng  îp…;
h
 ­ Biªn b¶n  ña  ¬ 
c c quan  qu¶n  ý Nhµ  

nuíc vÒ   Êt l ng 
  ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d
(theo ph©n  cÊp  t¹ ®iÒu  3  cña Quy 
i
®Þnh)  Óm    å  ¬ 
ki trah s nghiÖ m    µn 
thu ho
thµnh  ¹ng  ôc 
h m c«ng  ×nh hoÆc  
tr   c«ng 
tr×nh thuéc dù  ¸n ® îc quy ®Þnh  t¹  
i
58

kho¶n  §iÒu  cña 
1  8  Quy  nh  µy.
®Þ n
­ Hå   ¬ 
  s ph¸p  ývµ  µiliÖu qu¶n  ýchÊt
l  t     l   
l ng theo danh  ôc  ña  ô  ôc20 
î    m c Ph l  


C¸c  µnh  Çn 
th ph tham    éi  ng 
gia H ®å nghiÖ m  thu:(Ký  µ    â  ä   
  v ghi r h tªn,
chøc  ô)

­§¹idiÖn 
   doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  Ýnh  ©y  ¾p)/tæng  Çu 
xd ch (x l th EPC:
­§¹idiÖn  chøc   Ên 
   tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p:
xl
­ §¹idiÖn  chøc   Ên  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thi
   tæ  t v thi   k thu   thi   k thu    
c«ng  Õu  îcchñ  u      Çu):
(n ®   ®Ç tyªu c
­  ¹idiÖn  ¬n  Þ ® îc giao 
§  ® v   tr¸ch nhiÖ m  
  qu¶n  ý,sö  ông 
l  d hoÆc   Ën 
v
hµnh 
khaith¸cc«ng  ×nh:
   tr


P h ô  l ô c 15 

M É u  b ¶ n g  kª n h ÷ n g  thay ® æ i  s o  v íi
 
thi Õt k Õ  ® ∙ ® î c d u y Ö t
(kÌm  íi
v   Biªnb¶n 
nghiÖm    Ëp theo Phô  ôc14)
thu l     l 


C«ng  ×nh .. . ......................................
tr   . . ......................................


Sè  Néi dung 
  thay ® æi  µ  è  Nguyªn  Ng êicã  Èm   Tªn,sè,ngµy  Ghi
  vs   th     
thø b¶n  ÏthiÕtkÕ   ∙  îcduyÖt nh©n  ã  quyÒn  Öt th¸ngv¨n b¶n  ch
v    ®®     c duy     
tù (TKKT, TKKTTC   µ 
  v sù thay sù 
  thay ® æi  cho  Ðp 
  ph thay ó 
 
TKBVTC) ® æi  ® æi 
 


.. .  µy.. .th¸ng.. 
. .ng
. . . .n¨m 
. 200
§¹idiÖn  chøc   Ên  ÕtkÕ  
  tæ  tv thi   §¹idiÖn  ñ  u  
  ch ®Ç t
(ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã (ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã
dÊu) dÊu)
59

P h ô  l ô c 16

M É u  b ¶ n g  kª c¸c vi Ö c c h a h o µ n  th µ n h 
(kÌm  íi
v   Biªnb¶n 
nghiÖm    Ëp theo Phô  ôc14)
thu l     l 


C«ng  ×nh .. . .......................................
tr   . . ......................................


Sè  C«ng  Öc  a 
vi ch Tæ  
chøc  Þu 
ch tr¸ch   Thêih¹n hoµn  Ghi chó 
    
thø  ù
t   hoµn  µnh 
th nhiÖ m  ùc hiÖn
th   thµnh 


… …   µy  th¸ng… …  
ng ….    n¨m 200
§¹idiÖn  chøc   Ên  ÕtkÕ  
  tæ  tv thi   §¹idiÖn  ñ  u  
  ch ®Ç t
  ý,ghirâ hä   
(k       tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã (ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã
dÊu) dÊu)
60

P h ô  l ô c 17

M É u  b ¶ n g  kª n h ÷ n g  h  h á n g  s ai s ã t
(kÌm  íi
v   Biªnb¶n 
nghiÖm    Ëp theo Phô  ôc14)
thu l     l 


C«ng  ×nh.. . ............................................
tr . . ...........................................


STT Tªn      áng  Gi¸trÞc«ng  Öc  Tæ  
c¸ch h    vi chøc  Þu  Thêih¹n Ghi
ch     
saisãt
  söa  ÷a    áng, tr¸chnhiÖm  ùc hoµn  chó 
ch h h     th  
saisãt
  hiÖn thµnh 
H   áng Saisãt
h  
1 V Ò   ÕtkÕ
thi  
2 V Ò   ©y  ùng
xd
3 V Ò   ÕtbÞ
thi  
4 V Ò   l¾p   ® Æt  
thiÕtbÞ
 
Tæng  éng 
c

§¹idiÖn  chøc   Ên  Õtk Õ  
  tæ  tv thi   …   µy…. 
ng th¸ng… 
n¨m 
200
§¹idiÖn  ñ  u  
  ch ®Ç t
(ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã
dÊu) (ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã
§¹idiÖn 
  doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  
x d dÊu)
(ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã
dÊu)
61

P h ô  l ô c 18
Héi ®ång  nghiÖp thu Nhµ   céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam
ho x∙h   ngh vi  
níc §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
C«ng  ×nh:
tr .. . ., µy.. . 
. .. 
ng ...
th¸ng.. . .
. ..
 n¨m... . ..
. ..biªn b ¶ n  

N g hi Ö m  thu c « n g  tr × nh...................


Héi ®ång 
  nghiÖ m     µ   íc c«ng  ×nh.. . .......... îc thµnh  Ëp
thu Nh n   tr . . ........   
.® l 
theo Quy Õt  nh   è.. .  µy.. .  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ, ®∙  Õn  µnh 
®Þ s . .ng . . .c Th t
. Ch ph   ti h
kiÓm    
tra,xem   Ðt 
x c«ng    t¸cnghiÖm   cña  ñ  u    µ  ¸nh    Êt l ng
thu  ch ®Ç t v ® gi¸ch  î  
c«ng  ×nh.. . ........
tr . . ...... .
Héi  ng 
®å nghiÖ m  thu  µ   íc ®∙  äp  µy.. . t¹ . .  µ  Ëp 
Nh n   h ng .   i . .v l biªn b¶n 
. .  
theo nh÷ng  éidung 
  n  sau:
1. TiÕn  ×nh lµm  Öc  ña  éi ®ång: (nªu tãm  ¾t nh÷ng 
  tr   vi c H       t  c«ng  Öc  ∙ 
vi ®
thùc hiÖn)
   
2.§¸nh    ña  éi ®ång:
  gi¸c H  
Trªn c¬  ë      ÕtkÕ  
  s ®å ¸n thi   c«ng  ×nh ® îcduyÖt,Quy  Èn  ©y  ùng,
tr       chu x d  
tiªuchuÈn  ü  Ët® îcchÊp  Ën  ö  ông.. .  å  ¬  µn  µnh 
  k thu     thu s d . .h s ho th
, c«ng  ×nh
tr  
do  ñ  u   
ch ®Ç tcung  Êp,kÕt 
c  qu¶  Óm    ¹ hiÖn  êng,biªnb¶n 
ki trat i
  tr    nghiÖ m   
thu
hoµn  µnh 
th c«ng  ×nh  ña  ñ   Çu    µ 
tr c Ch d t v b¸o  c¸o  Õt 
k qu¶  óc    ña   
ph tra c c¸c
TiÓu ban chuyªn m«n  ña  éi ®ång 
  c H  nghiÖm    µ   íc,Héi ®ång  ¸nh 
thu Nh n     ® gi¸:
­V Ò   Ön  ¹ngc«ng  ×nh ®∙  µn  µnh.
  hi tr   tr   ho th  
­V Ò   Õt 
  k qu¶  nghiÖ m   
thu c«ng  ×nh cña  ñ  u  .
tr   Ch ®Ç t
­ V Ò   Êt l ng 
  ch  î c«ng  ×nh;khèil ng 
tr    î theo  ÕtkÕ   ∙  îc phª  Öt  µ 
thi   ® ®   duy v
theo thùc tÕ  ∙  ùc hiÖn    b¸o c¸o quyÕt to¸ncña  ñ  u  ):
    ® th   (c¨ncø         ch ®Ç t
+  Çn  ©y  ùng;
Ph xd
+  Çn  ÕtbÞ 
Ph thi   c«ng  Ö. 
ngh
­ V Ò   ÷ng 
  nh ¶nh  ëng  ña 
h c c«ng  ×nh (khisö  ông 
tr     d hoÆc   Ën  µnh,khai
vh    
th¸c)®Õ n  
  m«i  êng,m«i 
tr   sinh;c¸cbiÖn 
   ph¸p kh ¾c  ôc.
  ph
­ V Ò     Ön 
  c¸c bi ph¸p phßng  èng 
ch ch¸y næ,  toµn    ng,  toµn 
  an  lao ®é an 
vËn  µnh,an  µn  ª  iÒu,an  µn 
h   to ® ®   to giao th«ng..
  .
­V Ò   ÷ng  Ên    ã  ªnquan 
  nh v ®Ò c li   kh¸c.
­V Ò   Êtl ng hå  ¬  µn  µnh 
  ch  î   s ho th c«ng  ×nh do  ñ  u    ×nh.
tr   ch ®Ç ttr  
3.K Õt  Ën  ña  éi ®ång 
  lu c H   nghiÖ m    µ   íc:
thu Nh n
(KÕt  Ën  µ 
lu v quyÕt  nh   ña  éi  ng  Ò   Öc 
®Þ c H ®å v vi nghiÖm   thu c«ng 
tr×nh:chÊp  Ën 
  nh hay kh«ng  Êp  Ën  Õt 
ch nh k qu¶ nghiÖm   c«ng  ×nh vµ 
thu  tr  
®Ò   Þ  ña  ñ  u  ;®¸nh   
ngh c Ch ®Ç t  gi¸tæng 
qu¸t).
4.Nh÷ng    Çu  ña  éi ®ång 
  yªu c c H   nghiÖm    µ   íc:
thu Nh n
62

(Nh÷ng yªu  Çu  ña  éi  ng  i  íichñ  u    vµ    ¬ 
c c H ®å ®è v   ®Ç t c¸c c quan  ªn
li  
quan  n  
®Õ c«ng  ×nh).
tr
Chñ  Þch 
t
Héi ®ång 
  nghiÖm    µ   íc
thu Nh n
C«ng  ×nh.. . ...
tr . . ..
(ký,ghirâ hä   
        tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã
dÊu)


C¸c  µnh    éi ®ång 
th viªnH   nghiÖ m     µ   íc:(Ký  µ    â hä   
thu Nh n   v ghir   tªn,chøc 
vô) 
63
P h ô  l ô c 19 


Céng 
hßa    éichñ  Üa  Ötnam
x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . . µy.. .th¸ng.. 
. .,
 ng . . .n¨m 
. 200


Biªn b ¶ n  ki Ó m  tra h å  s ¬  n g hi Ö m  thu
Giai® o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh,hoµn  µnh  ¹ng  ô c  
  x l ho th   th h m c«ng  ×nh 
tr hoÆc  
c«ng  ×nh    a  µo  ö  ông
tr ®Ó ® v s d


C«ng   tr×nh.. . .........
. . .........……...    Thuéc   dù   ¸n   ®Ç u   t
 
nhã m... . ...........
. . ...........
H¹ng   m ôc   c«ng   tr×nh.. . .....................
. . .....................
… … …..... . ...........
. . ...........
§Þa   ®iÓ m   x©y   dùng.. . . .........................
. . ..........................
… ….... . ..........
. . ..........
Thêigian kiÓm   
    tra
B ¾t  u     00,ngµy  th¸ng  
®Ç   h         n¨m 
200
K Õt  óc    00,ngµy  th¸ng  
th   h         n¨m 
200
C¸c  tham    Óm 
bªn  giaki tra:
­§¹idiÖn  ñ  u   
   Ch ®Ç tc«ng  ×nh:    tªncña  ¬ 
tr         c quan,®¬n  Þ
  v
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­ §¹idiÖn  chøc   Ên 
   tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p 
x l hoÆc   chøc   Ên 
tæ  tv
x©y  ùng  óp  ñ   u    tËp  îp  å  ¬ 
d gi Ch ®Ç t h h s nghiÖm   thu  Õu  ã):tªn cña   
(n c   tæ
chøc   Ên 
tv
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­§¹idiÖn 
   doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  ©y,l¾p):tªncña 
xd (x      doanh 
nghiÖp
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
­§¹idiÖn  ¬ 
   c quan  ã 
c chøc  n¨ng 
qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh
l  n   ch  î   tr  
x©y  ùng (theo  ©n   Êp  ¹ ®iÒu  Quy   nh   µy) kiÓm    
d ph c ti 3  ®Þ n tra c«ng   
t¸c
nghiÖ m      ña  ¬ 
thu:tªnc c quan
+    â hä  µ   
Ghi r   v tªn,chøc  ô  õng ngêitham 
vt     gia
®∙  Õn hµnh  ÷ng  Öc 
ti   nh vi sau:
­ KiÓ m    
  tradanh  ôc  å  ¬ 
m h s nghiÖ m      o¹n  ©y  ¾p.. . ...hoÆc  
thu giai® xl . . .. 
..
hoµn  µnh  ña  ¹ng  ôc  
th ch m c«ng  ×nh 
tr hoÆc  c«ng  ×nh.. . ........∙  Ëp 
tr . . ....... l
 ®
64

gi÷a Chñ   u    µ   
  ®Ç t v c¸c doanh nghiÖp  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   ÕtbÞ/ 
x d vl ® thi   tæng 
thÇu EPC.
­KiÓ m     Ýnh 
  trat ph¸p lývµ  Êtl ng cña  å  ¬ 
    ch  î   h s nghiÖm      o¹n  ©y 
thu giai® x
l¾p  µn  µnh.. . ..........h¹ng  ôc  
ho th . . .........,
  m c«ng  ×nh  µn  µnh.. . .....
tr ho th . . ... 
.
hoÆc  
c«ng  ×nh hoµn  µnh.. . ............
tr   th . . ...........
Sau    Óm   
khiki tra,xem   Ðt vµ    æi,c¸cbªn 
x   trao®     tham    ∙  ã  Õt  Ën:
gia® c k lu
1. Hå   ¬  ×nh ®Ó  
  s tr   nghiÖ m      o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh.. . ..... 
thu giai® x l ho th . . .....,
.
h¹ng  m ôc  c«ng  tr×nh hoµn  thµnh.. . .... hoÆc  c«ng  tr×nh  hoµn 
. . ...
 
thµnh.. . ......∙  Ëp   
. . ....  l ®ñ (hoÆc  a  ) 
.
® ch ®ñ theo  danh  ôc 
m nªu  ¹  ô  ôc 20 
ti ph l  
cña Quy  nh 
®Þ qu¶n  ýchÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  îcban  µnh  Ìm 
l   î   tr   d ®  h k theo 
Quy Õt ®Þnh  sè  18/2003/Q§­ BXD  ngµy 27/6/2003 cña Bé  tr ng Bé  X ©y  
ë
dùng.
2. Hå   ¬ 
  s nghiÖ m       o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh.. . .....h¹ng  ôc  
thu giai® x l ho th . . ....  .. m
c«ng  ×nh hoµn  µnh.. . ....
tr   th . . .. 
.hoÆc  c«ng  ×nh hoµn  µnh.. . ...  ã  y  
tr   th . . .... ®Ç
.c
®ñ   Ýnh 
t ph¸p lýtheo quy  nh.
     ®Þ
3.C¸c    Õn  Ën  Ðt kh¸c
  ý ki nh x    
­ N Õ u   å  ¬ 
  h s nghiÖ m  thu  a    × 
ch ®ñ th yªu  Çu  ñ  u     
c ch ®Ç t bæ sung   
®Ó
hoµn  chØnh  nghiÖm   
thu (nªucô  Ó  Ò   å  ¬ 
  th v h s ph¸p lývµ  µiliÖu qu¶n  ýchÊt
   t    l   
l ng)
î
4.Hå   ¬ 
  s nghiÖ m    ã 
thu c trong danh  ôc  Ìm 
  m k theo biªnb¶n  µy  ¶m    
   n® b¶o
®ñ  c¨n  ®Ó      ñ   u    tiÕn  µnh  Öc 
cø  Ch ®Ç t h vi nghiÖm   thu    o¹n  ©y 
giai® x
l¾p.. . ......
. . ..... hoÆc  nghiÖm  thu  µn  µnh  ¹ng  ôc 
ho th h m c«ng  ×nh.. . .... 
tr . . .....
.
hoÆc  c«ng  ×nh.. . ..............
tr . . ..............
§èi víitr ng  îp  å  ¬ 
    ê h h s nghiÖm   kh«ng  y     ×     
thu  ®Ç ®ñ th ghi nh sau: Sau 
 
khibæ  
  sung, hoµn 
  chØnh  å  ¬ 
h s nghiÖm   theo   
thu  c¸c yªu  Çu 
c nªu    ôc   
ëm 3,
Chñ   u    Õn hµnh  Öc 
®Ç tti   vi nghiÖ m       o¹n  ©y  ¾p.. . ....... 
thu giai® xl . . .......hoÆc  
..
nghiÖ m  thu hoµn thµnh h¹ng m ôc  c«ng tr×nh .. . ........
. . ....... hoÆc  c«ng 
tr×nh.. . ..............
. . ..............
Ghi  ó: kÌm 
ch   theo  danh  ôc  å  ¬, tµiliÖu  µn  µnh    o¹n  ©y 
m hs   ho th giai® x
l¾p, hoµn  µnh  ¹ng  ôc 
  th h m c«ng  ×nh,hoµn  µnh 
tr   th c«ng  ×nh  îc lËp 
tr ®  theo 
phô  ôc20  ña 
l   c Quy  nh  µy.
®Þ n


§¹idiÖn  ñ  u   
  Ch ®Ç t §¹idiÖn  chøc   Ên 
  tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng 
chøc  ô  µ  ng   x©y  ¾p 
l hoÆc   chøc   Ên  ©y  ùng 
tæ  tv x d
( ý,ghirâ hä   
k       tªn, v v ®ã
gióp Chñ  u    Ëp  îp hå  ¬ 
  ®Ç tt h   s nghiÖm  
dÊu)
thu
( ý,ghirâ hä   
k       tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d
§¹idiÖn 
  doanh 
nghiÖp  ©y  ùng 
xd §¹idiÖn  ¬ 
  c quan  ã 
c chøc  n¨ng qu¶n  ý

(x©y,l¾p)
    Nhµ   ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y 
nu   ch  î   tr  
chøc  ô  µ  ng   dùng  (theo ph©n  Êp  ¹ ®iÒu  Quy 
  c t  i 3 
( ý,ghirâ hä   
k       tªn, v v ®ã
®Þnh  µy)kiÓm   
n  trac«ng   
t¸cnghiÖ m 
thu
dÊu)
( ý,ghirâ hä   
k       tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d
65

          
         
66

P h ô  l ô c 20


Tªn  ñ  u  
ch ®Ç t D a n h  m ô c  h å  s ¬ , t µi Ö u
 li
h o µ n  th µ nh c « n g  tr× nh x © y  d ù n g
(kÌm 
theo 
Biªnb¶n  Óm    å  ¬ 
  ki trah s nghiÖm    
thu theo  É u   è 
m s
19)


A. H å  s ¬  p h¸p l ý1. HiÖp  nh  ý  ÷a  Ýnh  ñ  Öt Nam   µ  Ýnh  ñ 
  ®Þ k gi Ch ph Vi   v Ch ph hoÆc    

chøc  óp ®ì  Ò   µichÝnh,vËtchÊt,kü  Ëtcho  ù 
gi   v t        thu   d ¸n..
2. Quy Õt  nh  duyÖt  ù    u  ,tõng dù    µnh  Çn 
  ®Þ phª  d ¸n ®Ç t    ¸nth ph hoÆc   iÓu

dù    ña  Êp  ã  Èm  Òn.
¸nc c c th quy
3. GiÊy 
  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  c¬ 
nh quy sd ®Ê do  quan  µ   íc cã  Èm  
Nh n   th
quyÒn  Êp:
c
4.V¨n 
  b¶n  Êp  Ën  ña  Êp  ã  Èm  Òn  Ò:
ch thu c c c th quy v
­Quy  ¹ch,kiÕn  óc;
  ho   tr
­ThiÕtkÕ   ü  Ët;
    k thu
­ThiÕtkÕ   µ  ÕtbÞ 
    v thi   phßng 
ch¸ych÷a 
  ch¸y,næ;
 
­B¶o  Ö  
  v m«i  êng;
tr  
­ §¸nh    Êt l ng  íc nguån  Ò   ý,ho¸,vitrïng:s«ng, hå, giÕng, nuíc
  gi¸ch  î n   v l             
ngÇ m,  ícm Æt,  íctrong ®Êt.. . ...
n  n    . . ..
­§¸nh    ÷l ng nguån  íc,m á  
  gi¸tr  î   n   kho¸ng s¶n 
  khaith¸c, á   t,®¸.. 
    ®Ê  
m .
­K Õt 
  qu¶  Ý 
th nghiÖm      ×nh  i víi ån  ícdù  Õn 
trªnm« h ®è     ngu n   ki khaith¸c.
 
­B¸o    Öc  µ ph¸ bom   ×n  Õu  ã).
  c¸o vi r     m (n c
­B¸o    Õt 
  c¸o k qu¶ 
kh¶o    Õu  ã)
cæ (n c
5. V¨n 
  b¶n  Êp  Ën  ña    ¬ 
ch thu c c¸c c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ã  Èm  
l    c th
quyÒn  Ò   Öc 
v vi cho  Ðp  ö  ông 
ph s d c«ng  ×nh kü  Ëtbªn  µihµng  µo:
tr   thu   ngo   r
­C Êp  iÖn;
  ®
­Sö  ông  ån  íc;
 d ngu n
­Khaith¸cnícngÇ m;
      
­Khaith¸ckho¸ng s¶n,khaith¸cm á; 
           
­Tho¸tníc(®Êu  èivµo  Ö   èng  ícth¶ichung);
     n  h th n   
­§êng 
  giao th«ng  é,thuû;
  b 
­ An  µn  ña  ª 
  to c ® (c«ng  ×nh chuiqua  ª,gÇn  ª,trong ph¹m   
tr     ®  ®    vib¶o  Ö  
v
®ª…).
­An  µn 
  to giao th«ng  Õu  ã).
  (n c
67

6. V¨n 
  b¶n phª  Öt  Õt 
duy k qu¶  u   Çu  ña  Êp  ã  Èm   Òn  ®èi
®Ê th c c c th quy ( 
víi
 c«ng  Öc  chøc  u  Çu)hoÆc    
vi tæ  ®Ê th   v¨n b¶n 
chØ  nh  Çu  ®èivíi
®Þ th (     c«ng 
viÖc kh«ng  chøc  u   Çu):t vÊn, x©y  ¾p, mua   ¾ m   ÕtbÞ   Ó   
tæ  ®Ê th      l  s thi   (k c¶
thiÕtbÞ  Ëp  Èu  µ  ÕtbÞ 
  nh kh v thi   trongníc).  
7. Hîp  ng    è, ngµy, th¸ng cña  îp  ng)  ÷a  ñ   u     íitæ 
  ®å (ghis       h ®å gi Ch ®Ç t v  
chøc   vÊn  ùc  Ön 
t th hi kh¶o    ÕtkÕ, 
s¸t,thi   gi¸m    Óm   nh  Êt l ng  µ 
s¸t,ki ®Þ ch  î v
doanh  nghiÖp  ©y  ùng  Ýnh  òng    îp ®ång  ÷a tæ 
xd ch c nh h   gi   chøc   Ên/doanh 
tv
nghiÖp  ©y  ùng  Ýnh  µ    chøc   Ên 
xd ch v c¸c tæ  t v /doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ô 
xd ph
(tvÊn,x©y  ¾p).
    l
8. §iÒu  Ön 
  ki n¨ng  ùccña    chøc   Ên 
l  c¸c tæ  t v /doanh nghiÖp trong níc(t
    
vÊn  ©y  ùng,doanh 
xd   nghiÖp  ©y  ùng)
xd  
9. GiÊy  Ðp  Çu  ©y  ùng  ¹ ViÖt Nam   ña    µ  Çu  ícngoµi(t
  ph th x d ti    c c¸c nh th n     
vÊn  ÕtkÕ   ©y  ùng,  
thi   x d   doanh nghiÖp  ©y  ùng, t vÊn 
xd    gi¸m    ¨ng  Óm  
s¸t,® ki
chÊtl ng.. )
 î ..
10.Biªnb¶n 
   nghiÖ m        Õt 
thu b¸o c¸o k qu¶ 
kh¶o    ©y  ùng.
s¸tx d
11.Biªnb¶n 
   nghiÖ m      ícthiÕtkÕ.
thu c¸cbu    
12.Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  ∙  îccÊp 
  s thi   k thu   thi   k thu     ®®  
cã  Èm  Òn    Öt (cã danh  ôc 
th quy phª duy     m b¶n  ÏkÌm 
v  theo);
13. K Õt 
  qu¶  Èm     ÕtkÕ   ü  Ët do  chøc   vÊn 
th tra thi   k thu   tæ  t kh«ng  ùc
tr  
tiÕp thiÕtkÕ   ùc hiÖn  Èm    ÕtkÕ   ü  Ët®èi víic¸c c«ng  ×nh ® îc
    th   th trathi   k thu         tr    
quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña 
®Þ t i 1  8  Quy  nh  µy.
®Þ n
14. ThiÕtkÕ  
    b¶n  Ïthic«ng  ∙  îcchñ  u   
v    ®®  ®Ç tphª  Öt  ã danh  ôc  
duy (c   m
b¶n  ÏkÌm 
v  theo);
15. B¸o   
  c¸o kh¶o    a   Êt c«ng  ×nh,®Þa   Êt thuû    û   
s¸t®Þ ch   tr   ch   v¨n,thu v¨n,
nguån  íc(nªurâ tæ 
n      chøc  ùc hiÖn  µ  êigian thùc hiÖn);
th   v th      
16.V¨n 
  b¶n (biªnb¶n) nghiÖ m    Êp  Ën  Ö   èng  ü  Ët,
    thu,ch thu h th k thu   c«ng 
nghÖ     iÒu  Ön  ö  ông  ña    ¬ 
®ñ ® ki s d c c¸cc quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ò:
Nh n   th quy v
­ChÊt îng s¶n  È m   ícsinhho¹t;
  l  ph n   
­ Sö  ông    Êt chèng  Êm   
 d c¸cch   th thic«ng    ¹ng  ôc 
c¸ch m c«ng  ×nh cÊp  ­
tr   n
íc;
­Phßng 
  ch¸ych÷a 
  ch¸y,næ;
­Chèng  Ðt;
  s
­B¶o  Ö  
  v m«i  êng;
tr
­An  µn    ng, an  µn  Ën  µnh;
  to lao®é   to v h  
­ Thùc  Ön  Êy  Ðp  ©y  ùng  ®èi víitr ng  îp 
  hi gi ph x d (     ê h ph¶i cã  Êy  Ðp 
  gi ph
x©y  ùng);
d
­ChØ   í®Êt  ©y  ùng;
  gi  
i xd
­ §Êu  èivíic«ng  ×nh kü  Ëth¹  Çng  Êp  iÖn, cÊp  íc,tho¸tníc,
  n   tr   thu   t (c ®   n    
giao th«ng.. )
  .;
­An  µn  ª  iÒu  Õu  ã),an  µn 
  to ® ® (n c   to giao th«ng  Õu  ã);
  (n c
­Th«ng    ªnl¹c(nÕu  ã).
  tinli     c
68

17. Biªn b¶n  ña  ¬ 
    c c quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   Êt luîng
l  nu   ch    
c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d (theo ph©n  Êp  ¹ §iÒu  cña 
  c ti   3  Quy  nh  µy) kiÓm   
®Þ n  tra
sù  ©n  ñ 
tu th quy  nh  ®Þ qu¶n  ý chÊt îng 
l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ 
tr x d v c«ng   
t¸c
nghiÖ m    ña  ñ  u    íckhinghiÖm      o¹n  ©y  ¾p,nghiÖm   
thu c ch ®Ç ttr     thu giai® xl  thu
hoµn  µnh  õng  ¹ng  ôc 
th t h m c«ng  ×nh vµ 
tr   c«ng  ×nh ®Ó   a  µo  ö  ông  i
tr   ® v sd ®è  
víic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù  ph¶ithÈm    ÕtkÕ  
   tr   d ¸n    trathi   nªu  ¹ ti kho¶n  §iÒu   
1  8
cña Quy  nh  µy  Ëptheo m É u   ¹ phô  ôc19  ña 
®Þ n (l     t i l   c Quy  nh  µy).
®Þ n  


B. T µ i li Ö u q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng


1. B¶n  Ï hoµn 
  v  c«ng    ¹ng  ôc  µ  µn  é 
c¸c h m v to b c«ng  ×nh vÒ   Õn  óc,
tr   ki tr  
kÕt  Êu, l¾p  Æt  ÕtbÞ,  Ö   èng  ü  Ëtc«ng  ×nh,hoµn  Ön.. (cã
c  ® thi   h th k thu   tr   thi  

danh  ôc 
m b¶n  ÏkÌm 
v  theo).
2. C¸c  chøng chØ   ü  Ët xuÊt  ëng    Ën  Êt îng  Ët  Öu  ö 
k thu   x x¸c nh ch l v li s
dông trong c«ng  ×nh ®Ó    
  tr   thic«ng    Çn: san  Òn,    è  Òn,  äc,®µi 
c¸c ph   n gia c n c 
cäc,kÕt  Êu  Ç m   µ  Õt  Êu  ©n,c¬  iÖn  µ  µn  Ön..
  c ng v k c th   ® v ho thi .
3. C¸c  Õu  Óm       Ën  Êt l ng  Ët liÖu  ö  ông 
  phi ki trax¸c nh ch  î v   sd trong c«ng 
 
tr×nh     
®Ó thic«ng    Çn: 
c¸c ph san  Òn, 
n gia  è  Òn,  äc, ®µi  äc, kÕt  Êu 
cn c  c  c
ngÇ m   µ  Õt  Êu  ©n, c¬  iÖn  µ  µn  Ön..  m ét  chøc 
vk c th   ® v ho thi .do  tæ  chuyªn 
m«n  hoÆc   ét  chøc 
m tæ  khoa  äc  ã  
h c t c¸ch ph¸p  ©n, 
  nh n¨ng  ùc vµ  ö  ông 
l  sd
phßng  Ý 
th nghiÖm  îp chuÈn  ùc hiÖn.
h  th  
4. Chøng 
  chØ     Ën  ñng  ¹  µ  Êt l ng  ña   
x¸c nh ch lo i ch  î c c¸c trang thiÕtbÞ 
v    
phôc  ô 
v s¶n  Êt vµ  Ö   èng  ü  Ët l¾p  Æt  
xu   h th k thu   ® trong c«ng  ×nh  : cÊp 
tr nh  
®iÖn,cÊp  íc,cÊp 
  n  gaz.. do  ¬is¶n  ÊtcÊp.
 
. n  xu  
5. Th«ng 
  b¸o  Õt 
k qu¶  Óm     Êt l ng  Ët t  ÕtbÞ   Ëp  Èu  ö 
ki trach  î v  , thi   nh kh s
dông trong  ¹ng  ôc 
h m c«ng  ×nh  µy  ña    chøc    Ên  ã   
tr n c c¸c tæ  tv c t c¸ch ph¸p 
nh©n  îcnhµ  ícquy  nh.
®  n  ®Þ
6. C¸c  µiliÖu,biªn b¶n 
t      nghiÖm  thu  Êt îng 
ch l c¸c  c«ng    ©y  ùng 
t¸c x d
(theo m É u   ô  ôc 8  µ  ¾p  Æt   ÕtbÞ  
  ph l   )v l ® thi   (theo m É u   ô  ôc 9).KÌm 
  ph l     theo 
m çi   
biªnb¶n  µb¶n  Ïhoµn 
l  v  c«ng c«ng    ©y  ¾p  îcnghiÖm     ã danh 
t¸cx l ®   thu (c  
m ôc   
biªnb¶n  nghiÖm   
thu c«ng    ©y  ¾p  Ìm 
t¸cx l k theo).   
7. C¸c 
  biªn b¶n 
  nghiÖm  thu  ÕtbÞ   ¹y thö  n  ng  µ  ªn®éng 
thi   ch   ®¬ ®é v li  
kh«ng   
t¶i(theo  É u   ô  ôc sè   
m ph l   10, 11)  nghiÖm  thu  Õt bÞ   ¹y thö  ªn
thi   ch   li  
®éng  ã   
c t¶i (theo m É u   ô  ôcsè    c¸o kÕt 
  ph l   12),b¸o    qu¶  Óm    Ý 
ki tra,th nghiÖ m, 
hiÖu 
chØnh,vËn  µnh  ö thiÕtbÞ 
  h th     (kh«ng    µ  ã 
t¶i c t¶i)
v
8. Biªnb¶n  ö vµ 
    th   nghiÖm       ÕtbÞ 
thu c¸cthi   th«ng    ªnl¹c,   ÕtbÞ 
tinli     thi  
c¸c
b¶o  Ö.
v
9.Biªnb¶n  ö vµ 
   th   nghiÖm      ÕtbÞ 
thu c¸cthi   phßng 
ch¸ych÷a 
  ch¸y,næ.
 
10.  Biªn b¶n  Óm   nh  
ki ®Þ m«i  êng, m«i 
tr   sinh  ®èi víic¸c 
(    c«ng  ×nh
tr  
thuéc dù   
  ¸n ph¶ilËp b¸o c¸o ®¸nh      ng 
     gi¸t¸c®é m«i  ßng).
tr
11. B¸o  kÕt 
  c¸o  qu¶    Ý 
c¸c th nghiÖ m   Ön  êng    è  Òn, 
hi tr (giac n søc  Þu 
ch
t¶icña  äc  ãng; chÊt l ng bª 
  cm    î   t«ng  äc,l l ng giÕng,®iÖn  ëcña  Ö   èng 
c  u î     tr   h th
chèng  Ðt cho 
s  c«ng  ×nh vµ 
tr   cho  ÕtbÞ, kÕt  Êu  Þu  ùc,thö t¶i Ó  
thi     c ch l       chøa,
b  
thö t¶i ng  Êp  íc­ Êtláng.. . .
   è c n ch   .)
69

12. B¸o  kÕt 
  c¸o  qu¶  Óm     Êt l ng  êng  µn  ña    èi  èi:cäc,
ki trach  î ® h c c¸c m n    
kÕt  Êu 
c kim  ¹   êng  ng  lùc (dÉn  ¬i,chÊt  áng) b Ó  
lo i ®
, è ¸p    h  l   chøa b»ng   
kim
lo¹ . .
i.
13. C¸c  µiliÖu ®o   c,quan  ¾c  ón vµ  Õn  ¹ng    ¹ng  ôc 
  t    ®¹   tr l   bi d c¸c h m c«ng 
tr×nh,toµn  é 
  b c«ng  ×nhvµ   
tr c¸c c«ng  ×nh l©n  Ën 
tr   c trong ph¹m    ón ¶nh  ­
  vil   h
ëng trong qu¸  ×nh  ©y  ùng  ®é  ón,®é  
tr x d ( l   nghiªng,chuyÓn  Þ  
  v ngang, gãc 
 
xoay.. )
.
14  Ët  ý 
Nh k theo dâithic«ng  ©y  ùng 
     xd c«ng  ×nh cña  ñ  u   
tr   ch ®Ç t(hoÆc  
tæ chøc   Ên 
t v gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p  îc chñ  u   
x l ®  ®Ç t thuª),
 doanh nghiÖp 
x©y  ùng  ù gi¸m    µ  chøc    Ên  Ëp  ÕtkÕ   ü  Ët (gi¸m     
d (t   s¸t)v tæ  tv l thi   k thu   s¸tt¸c
gi¶).
15.  ý  Þch  Õt bÞ, 
Ll thi   m¸y  ãc   ¾p  Æt  
m l® trong c«ng  ×nh; híng  Én 
tr   d
hoÆc  quy  ×nh vËn  µnh 
tr   h khaith¸cc«ng  ×nh;quy  ×nh b¶o  µnh  µ   
   tr   tr   h v b¶o
tr×thiÕtbÞ  µ 
    v c«ng  ×nh
tr  
16. Chøng 
  chØ  µn  µnh 
ho th cho  õng 
t c«ng  Öc 
vi (thiÕtkÕ,   
  thic«ng  ©y 
x
l¾p) cña    ¹ng  ôc 
  c¸c h m c«ng  ×nh,toµn  é 
tr   b c«ng  ×nh do    chøc   Ên 
tr   c¸c tæ  tv
kiÓm   nh  Êt l ng  ©y  ¾p  c  Ëp  Ó  c¸c nhµ  Çu  íc ngoµi tham 
®Þ ch  î x l ®é l (k c¶    th n    
gia tvÊn, kiÓm  nh, gi¸m    ¨ng  Óm  Êt l ng)xem   Ðt vµ  Êp  íckhi
     ®Þ   s¸t,® ki ch  î   x   c tr    
chñ  u    chøc 
®Ç ttæ  nghiÖ m     µn  µnh    ¹ng  ôc 
thu ho th c¸c h m c«ng  ×nh vµ  µn 
tr   to
bé c«ng  ×nh.
tr  
17.B¶n     
  kª c¸cthay ® æi  víi ÕtkÕ   ü thuËt,b¶n  Ïthic«ng)®∙  îc
  so   thi   (k     v     ® 
phª duyÖt lËp theo m É u   ¹ Phô  ôc15.
       t  i l   
18.Hå   ¬    Õt sù  è 
  s gi¶iquy   c c«ng  ×nh (nÕu  ã)
tr   c
19. B¸o    ña  chøc   Ên  Óm   nh  i víinh÷ng  é  Ën, h¹ng 
  c¸o c tæ  tv ki ®Þ ®è     b ph  
m ôc c«ng  ×nh hoÆc  
tr   c«ng  ×nh cã  Êu  Öu 
tr   d hi kh«ng  ¶m  
® b¶o  Êt l ng tr c
ch  î   í  
khichñ  u   
  ®Ç tnghiÖm    Õu  ã).
thu (n c
20. Biªn b¶n 
    nghiÖ m  thu    o¹n  ©y  ¾p  Ëp 
giai® x l l theo  É u   ô  ôc 13 
m ph l  
cña 
Quy  nh  µy.
®Þ n 
21. Biªn b¶n 
    nghiÖm     ¹ng  ôc 
thu h m c«ng  ×nh,nghiÖm     µn  µnh 
tr   thu ho th
c«ng  ×nh ®Ó   a  µo  ö  ông  Ëp theo m É u   ô  ôc14  ña 
tr   ® v s d l    ph l   c Quy  nh  µy.
®Þ n
22. B¸o    ña  ñ  u    Ò     ×nh thic«ng  ©y  ùng  µ  Êt l ng
  c¸o c ch ®Ç t v qu¸ tr     xd v ch  î  
c«ng  ×nh lËp theo m É u   ô  ôc21  ña 
tr       ph l   c Quy  nh  µy.
®Þ n 
23. B¸o    ña 
  c¸o c doanh nghiÖp  ©y  ùng  Ëp theo  É u   ô  ôc22  ña 
xd (l   m ph l   c
Quy  nh  µy),cña  chøc   Ên  ÕtkÕ   Ëp theo  É u   ô  ôc 23  ña 
®Þ n   tæ  t v thi   (l   m ph l   c
Quy  nh  µy) vµ  ña  chøc   Ên 
®Þ n   c tæ  t v gi¸m    Ëp theo  É u   ô  ôc24  ña 
s¸t(l   m ph l   c
Quy  nh  µy)vÒ   Êtl ng x©y  ùng 
®Þ n   ch  î   d c«ng  ×nh.   
tr    
.. .  µy.. . ..
..,
ng . .. 
th¸ng.. . .n¨m... . .
. .. 
. . ..
§¹idiÖn  ñ   u   
  Ch ®Ç t
( ý,ghirâ hä   
k       tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu) 
v v ®ã d


Ghi chó:
   
C¨n  vµo 
cø  quy   
m« c«ng  ×nh vµ    o¹n 
tr   giai® nghiÖm    
thu c«ng  ×nh ®Ó  
tr  
x¸c ®Þnh 
  danh  ôc  å  ¬  µiliÖu trªncho  ï hîp.C¸c    o¹n  ©y  ¾p  ­
m h s t      ph     giai® x l th
ßng  îcchianh 
®    sau:
70

­ §èi víic«ng  ×nh x©y  ùng  ©n  ông  µ 
     tr   d d d v c«ng nghiÖp, c¸c giai®o¹n 
   
x©y  ¾p 
l bao  å m: 
g San  Òn,    è  Òn­  äc­  µicäc­D Ç m  
n gia c n C §    gi»ng  ãng  µ 
m v
kÕt  Êu  Ç m­  Õt  Êu  ©n­C¬   iÖn  µ  µn  Ön.
c ng K c th   ® v ho thi
­§èivíi
     c«ng  ×nh cÊp 
tr   tho¸t íc,c¸cgiai o¹n  ©y  ¾p 
    
n ® x l bao  å m:  µo  µ 
g §v
chuÈn  Þ   Òn    è  
bn ­ H khoan  ¹olçgiÕng  ®èi víigiÕng 
t    (    khaith¸cníc)­K Õt  Êu 
     c
GiÕng   
­ §Æt  ng,thö t¶itõng  o¹n  ng  íckhilÊp  t    ¾p  Æt  ¹ng  ng 
è      ® è tr     ®Ê ­ L ® m è
nuícth«,qu¶n  ý, ©n  èi,
   l  ph ph   truyÒn  Én Thö    µn  Õn  ng,xóc  lµm 
d­ t¶ito tuy è   x¶ 
vÖ  
sinhèng,thôtröa  Õng.. .
      gi .
­ §èivíi
     c«ng  ×nh cÇu, c¸c giai®o¹n  ©y  ¾p 
tr       x l bao  å m:  ãng, m è   ô­
g M   tr    
D Ç m   Çu   µn  Ön.
c ­Ho thi
­ §èivíic«ng  ×nh ® êng, c¸c giai®o¹n  ©y  ¾p 
     tr       x l bao  å m:  Ò n   c¸c líp
g N (   
n Òn)­M ãng     êng.
  ­¸o ®  
­§èivíi
     c«ng  ×nh thuû lî  Öc  ©n 
tr     ivi ph
: chiac¸cgiai®o¹n  ©y  ¾p ¬ng  ù
    xlt t 
nh    ¹ c«ng  ×nh trªn.
c¸clo i
  tr  
P h ô  l ô c 21 


Céng 
hßa    éichñ  Üa  Ötnam
x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . . µy.. .th¸ng.. 
. .,
 ng . . .n¨m 
. 200


B¸o c¸o c ñ a C h ñ  ® Ç u  t v Ò  c h Ê t lî ng 
x © y  d ù n g  c « n g 
tr× nh ...................................................................................
.......

(B¸oc¸o ®Þnh  ú  th¸ngm ét  Çn  µ    µn  µnh    o¹n  ©y  ¾p,
   k 6    l v khiho th giai® xl 
hoµn  µnh  ¹ng  ôc 
th h m c«ng  ×nh vµ  µn  µnh 
tr   ho th c«ng  ×nh ® a  µo  ö  ông)
tr   v s d


Tõ  µy.. .th¸ng.. .n¨m...  n   µy.. .th¸ng.. .n¨m... .
ng . . . . .®Õ ng
. . . . . .


K Ý nh   öi:
g


1.Chñ  u  .. . ..........................................
  ®Ç t . . .........................................
2.§Þa  iÓ m   ©y  ùng  . . ...................................
  ® xd .. . ...................................
3. Quy   
  m« c«ng  ×nh (nªu tãm  ¾t vÒ   Õn  óc,kÕt  Êu, h Ö   èng  ü 
tr     t   ki tr   c   th k
thuËt, 
c«ng  Ö, 
ngh c«ng  Êt.. )
su ..
4. Danh 
  s¸ch c¸ctæ 
    chøc   Ên  ©y  ùng:kh¶o    ÕtkÕ, 
tv x d   s¸t,thi   gi¸m     
s¸tthi
c«ng  ©y  ¾p, kiÓm   nh  ©y  ùng  Õu  ã);nh÷ng  Çn  Öc  c¸c tæ 
x l  ®Þ x d (n c   ph vi do   
chøc    ùc hiÖn.
®ã th  
5. C¬  
  quan  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ 
th ®Þ thi   k thu   tæng  ù      è,ngµy,
d to¸n(ghis    
th¸ngcña   
  v¨n b¶n  Õt 
k qu¶  Èm  nh).
th ®Þ
6.C¬  
  quan    Öt ®èi víi
phª duy     :
71

­  ù   ®Ç u    (ghisè, ngµy, th¸ng cña 
D ¸n  t        Quy Õt  nh  
®Þ phª  Öt 
duy hoÆc  
GiÊy  Ðp  u  ).
ph ®Ç t
­  Õt kÕ   ü  Ët vµ 
Thi   k thu   tæng  ù 
d to¸n (ghisè, ngµy, th¸ng  ña 
       c Quy Õt 
®Þnh    Öt).
phª duy
7. Danh s¸ch   
c¸c doanh nghiÖp  ©y  ùng  Ýnh, phô);nh÷ng  Çn 
x d (ch     ph
viÖc  c¸cdoanh 
do    nghiÖp    ùc hiÖn.
®ã th  
8. Nh÷ng  öa  æi 
  s® trong qu¸  ×nh   
tr thic«ng  víithiÕtkÕ   ∙  îc phª
so      ®®   
duyÖt (nªunh÷ng  öa  æi  ín, ýdo  öa  æi,ý  Õn  ña  Êp  ã  Èm  Òn 
  s® l    s ®
l   ki c c c th quy
vÒ   ÷ng  öa  æi  ).
nh s® ®ã
9.V Ò   êih¹n thi
  th       c«ng  ©y  ùng 
xd c«ng  ×nh:
tr
­Ngµy  ëic«ng;
  kh  
­Ngµy  µn  µnh.
  ho th
10.Khèil ng chÝnh  ña    ¹ c«ng    ©y  ¾p  ñ  Õu  îcthùc hiÖn 
   î   c c¸clo i   t¸cx l ch y ®   
trong    o¹n 
giai® b¸o c¸o  Òn, m ãng,  t«ng, cèt thÐp, kÕt  Êu  Ðp, khèi
(n   bª       c th    
x©y, hoµn  Ön,h Ö   èng  ü  Ëtc«ng  ×nh..   ña    ¹ng  ôc  µ  µn 
  thi   th k thu   tr . c c¸c h
) m v to
bé c«ng  ×nh (so s¸nh khèil ng ®∙  ùc hiÖn  íi èil ng theo thiÕtkÕ   ∙  îc
tr        î   th   v  kh  î       ®®  
phª duyÖt).
 
11. H Ö   èng  Óm    
  th ki tra,gi¸m    µ    Ön 
s¸tv c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   Êt îng
® ch l  
c«ng  ×nh cña  ñ  u  ,tæ 
tr   ch ®Ç t  chøc   Ên  ùc hiÖn 
tv th   gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p 
xl
do  ñ  u   
ch ®Ç t thuª,doanh 
  nghiÖp  ©y  ùng  ù gi¸m 
x d (t   s¸t)   Ên  ÕtkÕ   ü 
,v
t thi   k
thuËt(gi¸m s¸tt¸cgi¶).
     
12. C«ng   
  t¸cnghiÖ m     µnh  Çn 
thu,th ph tham   gia nghiÖ m     êi®iÓ m  
thu,th  
nghiÖ m    
thu:nghiÖ m  thu c«ng    ©y  ¾p, nghiÖ m  
t¸cx l  thu    o¹n  ©y  ¾p,
giai® x l 
nghiÖ m   thiÕtbÞ   ¹y thö 
thu    ch   kh«ng  , t¶i nghiÖ m   thiÕtbÞ   ¹y thö 
thu    ch   tæng 
hîp,nghiÖm     µn  µnh  õng  ¹ng  ôc  µ  µn  é 
  thu ho th t h m v to b c«ng  ×nh,bµn 
tr   giao 
® a 
c«ng  ×nh vµo  ö  ông...
tr   sd  
13. C¸c 
  quan  ¾c  µ  Ý 
tr v th nghiÖ m   Ön  êng  ∙  ùc hiÖn    è  Òn,
hi tr ® th   (giac n  
søc  Þu    ña  äc  ãng;  iÖn  ënèi®Êt.. )§¸nh    Õt 
ch t¶ic c m ® tr     . 
. gi¸k qu¶  quan  ¾c 
tr
vµ    Ý 
c¸cth nghiÖ m  Ön  êng  víi   Çu  ña  ÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt.
hi tr so    c c thi   ® ®    
yªu
14.Sù  è  µ  Õm 
  c v khi khuyÕt vÒ   Êt l ng (nÕu  ã):thêi®iÓ m  
  ch  î   c   x¶y    Þ 
ra,v
trÝ,thiÖth¹i,
     nguyªn nh©n, t×nh  ×nh  ¾c  ôc.
    h kh ph
15. Quy    a  µo  ö  ông  ña 
  m« ® v s d c c«ng  ×nh 
tr (quy    ©y  ùng, c«ng 
m« x d  
suÊt,c«ng  Ö,   
  ngh c¸cth«ng  è  ü  Ëtchñ  Õu... :
s k thu   y )
­Theo  ÕtkÕ   ∙  c    Öt;
  thi   ® ®ù¬ phª duy
­Theo  ùc tÕ  t® îc.
  th   ®¹  
16.K Õt  Ën  Ò   Êtl ng c«ng  Öc  ùc hiÖn,c¸ch¹ng  ôc  µ  µn  é 
  lu v ch  î   vi th      m v to b
c«ng  ×nh (tronggiai o¹n   
tr      ® b¸o c¸o).
17.KiÕn  Þ  Õu  ã).
  ngh (n c
 
§¹idiÖn  ñ   u  
  Ch ®Ç t
N¬i nhËn:
   
(Ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d
72

G hi  ó:Néi dung    ôc  cÇu  ¹ phô  ôcnµy 
ch     c¸c m yªu  ti   l  chØ  c¸o m ét  Çn,
b¸o    l 
trõtr ng  îp cã 
  ê h   thay ® æi.
 
P h ô  l ô c 22 


Céng 
hßa    éichñ  Üa  Ötnam
x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . . µy.. .th¸ng.. 
. .,
 ng . . .n¨m 
. 200


B¸o c¸o c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  x © y  d ù n g  
(x © y l ¾ p)/T æ n g  th Ç u E P C  
v Ò  c h Ê t lî ng x © y  d ù n g  c « n g 
tr× nh ...................................................................................
.......

(B¸oc¸o khinghiÖm      o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh,hoµn  µnh  ¹ng  ôc  
    thu giai® x l ho th   th h m

c«ng  ×nh vµ  µn  µnh 
tr   ho th c«ng  ×nh ®Ó   a  µo  ö  ông)
tr   ® v s d


Tõ  µy.. .th¸ng.. .n¨m...  n   µy.. .th¸ng.. .n¨m... .
ng . . . . .®Õ ng
. . . . . .


K Ý nh   öi:Ch ñ   u   
g  ®Ç t


1.Doanh 
  nghiÖp  ©y  ùng  . . ...............................
xd .. . .............................. 
.
2.C«ng  ×nh .. . ..........................................
  tr   . . .........................................
3.H¹ng  ôc 
  m c«ng  ×nh
tr  
4.Giai®o¹n 
   nghiÖm   
thu
73

5.§Þa  iÓ m   ©y  ùng.
  ® xd
6. Khèi l ng  µ  Êt l ng    Çn 
   î v ch  î c¸c ph san, gia cè  Òn,  äc  ãng,  i  äc 
  n cm ®µ c
vµ  Õt  Êu  ©n, c¬  iÖn  µ  µn  Ön  ña    ¹ng  ôc  
kc th   ® v ho thi c c¸c h m c«ng  ×nh  µ 
tr v
toµn  é 
b c«ng  ×nh,
tr
7. Qu¸  ×nh thùc hiÖn:tiÕn ®é,  chøc   
  tr         tæ  thic«ng  ña    Çn 
c c¸c ph san,gia
  
cè  Òn,  äc  ãng, ®µi cäc  µ  Õt  Êu  ©n,c¬  iÖn  µ  µn  Ön    ¹ng 
n cm    v k c th   ® v ho thi c¸ch
m ôc c«ng  ×nh cña    ¹ng  ôc 
tr   c¸ch m c«ng  ×nh vµ  µn  é 
tr   to b c«ng  ×nh,
tr
8. C«ng   
  t¸cqu¶n  ý chÊt l ng  µ    Ön 
l   î v c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   Êt l ng   
® ch  î c¸c
phÇn  san,gia cè  Òn,  äc  ãng, ®µi cäc  µ  Õt  Êu  ©n,c¬  iÖn  µ  µn 
  n cm    v k c th   ® v ho
thiÖn cña    ¹ng  ôc 
  c¸ch m c«ng  ×nh vµ  µn  é 
tr   to b c«ng  ×nh, tr
9.  Õt  Ën  µ    Þ  
K lu v ®Ò ngh nghiÖ m   thu    Çn 
c¸c ph san, gia  è  Òn,  äc 
  cn c
m ãng,  i  äc  µ  Õt  Êu  ©n, c¬  iÖn  µ  µn  Ön  ña    ¹ng  ôc  
®µ c v k c th   ® v ho thi c c¸c h m
c«ng  ×nh vµ  µn  é 
tr   to b c«ng  ×nh.
tr


N¬i nhËn:
    §¹idiÖn 
 
doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  ©y  ¾p)/Tæng  Çu 
xd (x l th EPC
(Ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã dP h ô  l ô c 23 


Céng 
hßa    éichñ  Üa  Ötnam
x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . . µy.. .th¸ng.. 
. .,
 ng . . .n¨m 
. 200


B¸o c¸o c ñ a t æ  c h ø c  t v Ê n  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t 
v Ò  c h Ê t lî ng x © y  d ù n g  c « n g 
tr× nh ...................................................................................
.......

(B¸oc¸o khinghiÖ m      o¹n  µn  µnh,hoµn  µnh  ¹ng  ôc 
    thu giai® ho th   th h m c«ng 
tr×nh 
vµ  µn  µnh 
ho th c«ng  ×nh ®Ó   a  µo  ö  ông)
tr   ® v s d


Tõ  µy.. .th¸ng.. .n¨m...  n   µy.. .th¸ng.. .n¨m... .
ng . . . . .®Õ ng
. . . . . .


K Ýnh  öi: ñ  u  /tæng  Çu 
g  Ch ®Ç t th EPC


1.   Tæ   chøc   t   vÊn   thiÕt   kÕ   kü 
thuËt.. . ...........................
  . . ...........................
74

2.   C«ng 
tr×nh .. . ............................................
  . . ............................................
3.H¹ng  ôc 
  m c«ng  ×nh .. . ....................................
tr   . . ...................................
4.Giai®o¹n 
   nghiÖm    . . ...................................
thu .. . ...................................
5.   §Þa   ®iÓ m   x©y 
dùng  . . .....................................
.. . .....................................
6. ViÖc  ùc  Ön 
  th hi gi¸m            o¹n  ©y  ¾p  ña    ¹ng 
s¸tt¸cgi¶ c¸c giai® x l c c¸c h
m ôc 
c«ng  ×nh vµ  µn  é 
tr   to b c«ng  ×nh
tr
7. Nh÷ng 
  thay ® æi  Ò   ÕtkÕ   víithiÕtkÕ   ∙  îcchÊp  Ën 
  v thi   so      ®®   thu trong 
giÊy  Ðp  ©y  ùng  µ  ÕtkÕ   ∙  îc phª  Öt  ýdo 
ph x d v thi   ® ®   duy (l   thay  æi, ý  Õn 
®   ki
cña  ¬ 
c quan  Êp  Êy  Ðp  µ  Èm   Òn 
c gi ph v th quy phª  Öt  ÕtkÕ   Ò   ÷ng 
duy thi   v nh
söa  æi  )
® ®ã
8.Nh Ën  Ðt vÒ   Êtl ng c«ng     
  x   ch  î   t¸cthic«ng      o¹n  ©y  ¾p  ña   
c¸cgiai® x l c c¸c
h¹ng  ôc 
m c«ng  ×nh vµ  µn  é 
tr   to b c«ng  ×nh do 
tr   doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ©y,
xd (x  
l¾p)thùc hiÖn
   
9.K Õt  Ën  µ    Þ 
  lu v ®Ò ngh nghiÖ m        o¹n  ©y  ¾p  ña    ¹ng 
thu c¸cgiai® x l c c¸ch
m ôc 
c«ng  ×nh vµ  µn  é 
tr   to b c«ng  ×nh
tr


§¹idiÖn  chøc   Ên  ÕtkÕ
  tæ  tv thi  
N¬i nhËn:
   
(Ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d
P h ô  l ô c 24 


Céng 
hßa    éichñ  Üa  Ötnam
x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . . µy.. .th¸ng.. 
. .,
 ng . . .n¨m 
. 200


B¸o c¸o c ñ a t æ  c h ø c t v Ê n  gi¸ m s¸t  thi « n g  
 c
x © y  l ¾ p v Ò  c h Ê t lî ng x © y  d ù n g  c « n g 
tr× nh ...................................................................................
.......

(B¸oc¸o khinghiÖ m      o¹n  µn  µnh,hoµn  µnh  ¹ng  ôc 
    thu giai® ho th   th h m c«ng 
tr×nh 
vµ  µn  µnh 
ho th c«ng  ×nh ®Ó   a  µo  ö  ông)
tr   ® v s d


Tõ  µy.. .th¸ng.. .n¨m...  n   µy.. .th¸ng.. .n¨m... .
ng . . . . .®Õ ng
. . . . . .
75K Ý nh   öi:Ch ñ   u   
g  ®Ç t


1.Tæ  
  chøc   Ên 
tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p.. . ................... 
xl . . ....................
.
2.C«ng  ×nh.. . ........................................... 
  tr . . ............................................
.
3.H¹ng  ôc 
  m c«ng  ×nh .. . ...................................
tr   . . ...................................
4.Giai®o¹n 
   nghiÖm    . . ..................................
thu .. . ...................................
5.   §Þa   ®iÓ m   x©y 
dùng  . . ....................................
.. . .....................................
6. C«ng   
  t¸cqu¶n  ýchÊt l ng c¸c giai®o¹n  ©y  ¾p,c¸c h¹ng  ôc 
l   î       x l   m c«ng 
tr×nh vµ  µn  é 
  to b c«ng  ×nh,
tr
7. C¸c    Èn  ö  ông   
  tiªuchu sd ®Ó nghiÖ m  thu      o¹n  ©y  ¾p, c¸c
c¸c giai® x l  
h¹ng  ôc 
m c«ng  ×nh vµ  µn  é 
tr   to b c«ng  ×nh,
tr
8. Nh Ën  Ðt  Ò   Êt l ng 
  x v ch  î c«ng     t¸cthic«ng      o¹n  ©y  ¾p, c¸c
c¸c giai® x l  
h¹ng  ôc  
m c«ng  ×nh  µ  µn  é  
tr v to b c«ng  ×nh  doanh 
tr do  nghiÖp  ©y  ùng 
x d
(x©y,l¾p   ùc hiÖn.
    )th  
9. K Õt  Ën  µ    Þ  
  lu v ®Ò ngh nghiÖ m  thu      o¹n  ©y  ¾p, c¸c h¹ng 
c¸c giai® x l  
m ôc 
c«ng  ×nh vµ  µn  é 
tr   to b c«ng  ×nh,
tr


N¬i nhËn:
    §¹idiÖn  chøc   Ên 
  tæ  tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y 
x
l¾p:                        
                         
(Ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d
P h ô  l ô c 25

M É u  d Ê u  x¸c n h Ë n  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t v µ  
p hª d u y Ö t b ¶ n  v Ï thi « n g
 c


1.  É u   Êu  ña  chøc   vÊn  Èm     ÕtkÕ   Êp  Ën 
M d c tæ  t th tra thi   ch thu b¶n  Ï

thiÕtkÕ  
 
76

T ªn T æ  c h ø c t v Ê n  th È m  tra thi Õt  Õ  
k

§∙ th È m  tra

Hä   µ    ÷  ý,chøc  ô  ña  êicã  Èm  . . .....
v tªn,ch k   v c ng   th tra. . .....
……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….
Ngµy  …  
… th¸ng….. 
  n¨m  …..    É u   Êu  ña  Èm   Òn  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët x¸c nhËn 
2. M d c th quy th ®Þ thi   k thu    
thiÕtkÕ   ü  Ëtdo  ñ  u    ×nh
  k thu   Ch ®Ç ttr  


Tªn C ¬  q u a n, c¸ n h © n  th È m  ® Þ n h  
T hi Õ t k Õ  k ü  thu Ë t

§∙ T H È M  § Þ N H

B¶n  Ï® îcthÈm  nh 
v    ®Þ theo v¨n b¶n 
  
sè.. . ..............
. . ..............
Hä   µ    ÷  ý, chøc  ô  ña  êi cã  Èm  
v tªn,ch k   vc ng   th quyÒn 
thÈm  
®Þnh  . . .....................................
.. . ......................................
.. . .....
. . .....
..   µy..  
.ng
. .th¸ng.. .n¨m... .
. . . .


3. M É u   Êu  ña  ñ   u   
  d c Ch ®Ç t phª  Öt  ÕtkÕ  
duy thi   b¶n  Ï thic«ng  íc khi
v    tr    
giao cho  µ  Çu  ©y  ¾p  ùc hiÖn 
  nh th x l th  


Tªn C h ñ  ® Ç u  t

B ¶ n  v Ï thi « n g  ® ∙ p hª d u y Ö T
 c

B¶n  Ï® îctr Ónkhaiphïhîp víi ÕtkÕ   ü  Ët®∙  îc
v    i          thi   k thu   ®  
phª duyÖt.
   
Hä  vµ  tªn, ÷  ký, chøc vô  ®¹i diÖn  chñ  ®Ç u  t
 ch ­
  . . ........
.. . .........
.. . ...........................................
. . ..........................................
.. . .
. ..
..   µy.. . ..
.ng
. . .. 
th¸ng.. . .n¨m... . ..
. .. 
. . . ..


Ghi  ó: Néi 
ch   dung    Êu   
c¸c d trªnph¶i ®Çy   .  Ých  íc dÊu  ïythuéc
  ®ñ K th   t   
vµo  Ých  ìch÷.
k c 
77

P h ô  l ô c 26

H í ng d É n  l Ë p b ¶ n  v Ï h o µ n  c « n g


1.C¸ch  Ó  Ön 
  th hi b¶n  Ïhoµn 
v  c«ng 
c«ng    ©y  ¾p 
t¸cx l
­ Chôp  ¹ h×nh  ÏthiÕtkÕ  
  l i v    b¶n  Ïthic«ng  Çn 
v    ph c«ng  Öc 
vi nghiÖm    
thu
vµo  Æt  
m sau   
biªn b¶n nghiÖm   c«ng    ©y  ùng  Éu  ô  ôc 8),l¾p 
thu  t¸cx d (m ph l    
® Æt  ÕtbÞ  Ünh 
thi   t (theom É u   ô  ôc9).
  ph l    
­ T¹ihiÖn  êng, ®¹idiÖn 
   tr    doanh nghiÖp  ©y  ùng, ®¹idiÖn  ñ  u   
xd    ch ®Ç t
®o   Óm   µ      Þ sè  ùc tÕ   
ki v ghic¸c tr   th   thic«ng  trong ngoÆc   n  Æt  íitrÞ sè 
  ®¬ ® d   
thiÕtkÕ. 
  C¸c    Õtthay ® æi,bæ  
chiti       sung  u   Ó  Ön 
®Ò th hi ngay    trªnb¶n  Ïhoµn 

c«ng.
­ B¶n  Ï hoµn 
  v  c«ng  ã    Ën  ña  idiÖn 
c x¸c nh c ®¹   doanh nghiÖp  ©y  ùng 
x d
vµ  idiÖn  ñ  u    ýtªn).
®¹   ch ®Ç t(k    
2.C¸ch  Ó  Ön 
  th hi b¶n  Ïhoµn 
v  c«ng 
c«ng  ×nh
tr  
­  ôp  ¹ toµn  é 
Ch li  b b¶n  Ï thic«ng  ∙  îc chñ  u    
v    ®®  ®Ç t phª  Öt  µ  ÷
duy v gi  
nguyªn khung   
  tªn,kh«ng 
thay ® æi  è  Öu 
  s hi b¶n  ÏthiÕtkÕ.
v   
­ Ghi    Þ sè  ùc tÕ   
  c¸c tr   th   thic«ng trong ngoÆc   n  Æt  íitrÞ sè  Õt
  ®¬ ® d     thi  
kÕ     ¬  ë   
trªnc s c¸cb¶n  Ïhoµn 
v  c«ng c«ng    ©y,l¾p.
t¸cx    
­ Th Ó   Ön      Õtthay  æi, bæ  
  hi c¸c chiti   ®   sung   
trªnb¶n  Ï cã    Õtthay
v   chiti    
® æi,bæ  
  sung.N Õ u    
  trªnb¶n  Ïnµy 
v  kh«ng  ã  è  èng th× thÓ  Ön   
c ch tr     hi ë b¶n  Ï

kh¸cvíi è  Öu 
    hi b¶n  Ïbæ  
s v   sung  kh«ng  ïngvíi è  Öu 
tr     hi b¶n  ÏthiÕtkÕ   ∙  ã.
s v    ®c
­ Khung   
  tªn b¶n  Ï hoµn 
v  c«ng  îc ®ãng  µo  ãc 
®  v g ph¶icña 
  b¶n  Ï phÝa 

trªn khung   
  tªn b¶n  Ï thiÕt kÕ  
v    b¶n  Ï thic«ng 
v    hoÆc   Õt kÕ   ü  Ët thi
thi   k thu    
c«ng.
­ B¶n  Ï hoµn 
  v  c«ng  ã    Ën  ña  idiÖn 
c x¸c nh c ®¹   doanh nghiÖp  ©y  ùng 
x d
vµ  idiÖn  ñ  u     ý,ghirâ hä    µ  ng  Êu).
®¹   ch ®Ç t(k       tªnv ®ã d  
3.M É u  
  khung   
tªnb¶n  Ïhoµn 
v  c«ng 
78


B ¶ n  v Ï h o µ n  c « n g

LËp  µy..  
ng .th¸ng.. .n¨m...
. . . .
Tªn d o a n h   g hi Ö p  x © y   ù n g  l Ë p b ¶ n  vÏ h o µ n  c«n g  
n d
§¹idiÖn 
  doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  ý,ghirâ hä   
xd (k       tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d  
.. . .
..
.. . ........................................................
. . ........................................................
.. . .
..
Tªn C h ñ   Ç u  t x¸c  h Ë n  
® n
§¹idiÖn  ñ  u    ý,ghirâ hä   
  Ch ®Ç t(k       tªn, chøc  ô  µ  ng 
v v ®ã
dÊu).. . ...........
. . ...........
.. . ........................................................
. . ........................................................
.. . .
..


Ghi chó:Néi dung 
     khung   
tªnph¶i®Çy  .  Ých  íckhung    ïythuéc
  ®ñ K th   tªnt    
vµo  Ých  ìch÷  µ  Êu.
k c  vd
79

P h ô  l ô c 27


Céng 
hßa    éichñ  Üa  Ötnam
x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . . µy.. .th¸ng.. 
. .,
 ng . . .n¨m 
. 200


B¸o c¸o c ñ a U û  b a n  n h © n  d © n  c Ê p  tØ n h  v Ò  t × nh h × n h  c h Ê t lî ng 
c « n g  tr × nh x © y  d ù n g  t¹i® Þ a  p h ¬ n g
 

(B¸oc¸o ®Þnh  ú  th¸ngm ét  Çn)
   k 6    l


K Ý nh   öi:Bé   ëng  é   ©y  ùng
g   tr BX d


1. Tæng   è   
  s c¸c c«ng  ×nh ®ang  îc thic«ng  ©y  ùng  ¹  a   ¬ng 
tr   ®   x d ti ®Þ ph
tronggiai o¹n     
   ® b¸o c¸o,trong®ã:
 
­C¸c 
  c«ng  ×nh cña    é, ngµnh  ©n 
tr   c¸cB   (ph theo nhã m   B, C).
  A,   
­C¸c 
  c«ng  ×nh cña  a  ¬ng  ©n 
tr   ®Þ ph (ph theo nhã m   B,   
  A,  C).
Ph ©n 
theo nguån  èn:
  v 
­§Çu  
  tb»ng  èn  ©n 
v ng s¸ch cña  µ   íc.
  Nh n
­Cã   èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi.
  v ®Ç ttr     n 
­§Çu  
  tb»ng    ån  èn 
c¸cngu v kh¸c.
 
2. Sè  îng c¸c c«ng  ×nh ®∙  µn  µnh  µ  îc® a  µo  ö  ông  ¹  a  
 l   tr   ho th v®  v sd ti ®Þ
ph¬ng 
tronggiai o¹n     
   ® b¸o c¸o,trong®ã:
 
­C¸c 
  c«ng  ×nh cña    é, ngµnh  ©n 
tr   c¸cB   (ph theo nhã m   B, C).
  A,     
­C¸c 
  c«ng  ×nh cña  a  ¬ng  ©n 
tr   ®Þ ph (ph theo nhã m   B,   
  A,  C).
Ph ©n 
theo nguån  èn:
  v 
­§Çu  
  tb»ng  èn  ©n 
v ng s¸ch cña  µ   íc.
  Nh n  
­Cã   èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi.
  v ®Ç ttr     n   
­§Çu  
  tb»ng    ån  èn 
c¸cngu v kh¸c.
§¸nh    Êt îng   
gi¸ch l c¸c c«ng  ×nh  ña  a   ¬ng  ∙  a  µo  ö  ông 
tr c ®Þ ph ®® v sd
tronggiai o¹n   
   ® b¸o c¸o.
ViÖc  ö  ýc¸cviph¹m 
x l      Quy  nh 
®Þ qu¶n  ýchÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
l   î   tr   d
tronggiai o¹n   
   ® b¸o c¸o.
3. Sè  îng c¸c c«ng  ×nh b ¾t  u   iÓn khaithic«ng  ©y  ùng  ¹  a  
 l   tr   ®Ç tr      xd ti ®Þ
ph¬ng 
tronggiai o¹n     
   ® b¸o c¸o,trong®ã:
 
­C¸c 
  c«ng  ×nh cña    é, ngµnh  ©n 
tr   c¸cB   (ph theo nhã m   B, C).
  A,   
­C¸c 
  c«ng  ×nh cña  a  ¬ng  ©n 
tr   ®Þ ph (ph theo nhã m   B, 
  A,  C).
­Ph ©n 
  theo nguån  èn:
  v 
80

+  Çu  
§ tb»ng  èn  ©n 
v ng s¸ch cña  µ   íc.
  Nh n
+  ã   èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi.
C v ®Ç ttr     n 
+  Çu  
§ tb»ng    ån  èn 
c¸cngu v kh¸c.
4. ViÖc  ùc hiÖn 
  th   Quy  nh 
®Þ qu¶n  ýchÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  i
l   î   tr   d ®è  
víic¸c c«ng  ×nh chung  , c«ng  ×nh kü  Ëth¹  Çng  Êp  iÖn, cÊp  íc,
   tr   c  tr   thu   t (c ®   n 
tho¸t íc,giao th«ng  «  Þ,xö  ýnícth¶ivµ  Êtth¶i . )khu 
  
n   ® th   l       ch   . . 
, c«ng  nghiÖp.
5. C¸c c«ng  ×nh  ∙  îc Së   ©y   ùng  µ    ë   ã 
tr ®®  X d v c¸c S c c«ng  ×nh  ©y 
tr x
dùng chuyªn  µnh  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët ­ tæng  ù 
ng th ®Þ thi   k thu     d to¸n trong   
  giai
®o¹n  c¸o,trong ®ã:
b¸o     
­Ph ©n 
  theo nhã m   B, 
  A,  C.
­Ph ©n 
  theo nguån  èn:
  v
+  Çu  
§ tb»ng  èn  ©n 
v ng s¸ch cña  µ   íc.
  Nh n
+  ã   èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi.
C v ®Ç ttr     n 
+  Çu  
§ tb»ng    ån  èn 
c¸cngu v kh¸c.
§¸nh    Êtl ng TKKT  
gi¸ch  î   ­TDT   
c¸cc«ng  ×nh do  a  ¬ng 
tr   ®Þ ph qu¶n  ý.
l
6. C¸c c«ng  ×nh  ∙  îc Së   ©y   ùng  µ    ë   ã 
tr ®®  X d v c¸c S c c«ng  ×nh  ©y 
tr x
dùng 
chuyªn ngµnh  Óm   
  ki trac«ng   
t¸cnghiÖ m   
thu trong giai o¹n  c¸o.
   ® b¸o 
7. C¸c  ù  è 
  s c c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d x¶y    ¹  a   ¬ng 
ra t i®Þ ph trong giai®o¹n 
  
b¸o c¸o (ph©n 
   theo nhã m   µ 
  v theo nguån  èn):
  v  
­Tªn 
  c«ng  ×nh x¶y    ù  è;
tr   ra s c  
­Chñ  u  ;
  ®Ç t 
­Thêi®iÓ m   ra sù  è  ê, µy,th¸ng);
    x¶y    c (gi  ng  
­T×nh  ×nh  Öth¹i(thiÖth¹ivÒ   êi,vÒ   ËtchÊt.. )
  h thi         ng   v   .;
­Nguyªn  ©n  ù  è;
  nh sc
­BiÖn 
  ph¸p vµ  ×nh  ×nh  ¾c  ôc.
 t h kh ph
8. Nh÷ng  Õn  Þ 
  ki ngh nh»m   ©ng 
n cao  Öu 
hi qu¶ c«ng   
t¸cqu¶n  ýchÊt l
l   ­
îng c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng.
  tr   d t  i ph  


Chñ   Þch 
t UBND  
tØnh 
N¬i nhËn: 
    
­Nh  
  trªn (Ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  
v v ®ã
dÊu)
­ Côc 
  Gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êt l ng
®Þ Nh n   ch  î  
c«ng  ×nh x©y  ùng  é  ©y  ùng) 
tr   d (B X d   
­Lu        
         
81P h ô  l ô c 28


Céng 
hßa    éichñ  Üa  Ötnam
x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . . µy.. .th¸ng.. 
. .,
 ng . . .n¨m 
. 200


b¸o c¸o c ñ a 
b é  (s ë) ã  c « n g  tr × nh x © y  d ù n g  c h u yªn n g µ n h  
 c
h o Æ c  b é  (s ë) ã  d ù  ¸n ® Ç u  t v Ò  t × nh h × n h  
 c
c h Ê t lî ng c « n g  tr × nh x © y  d ù n g  

(B¸oc¸o ®Þnh  ú  th¸ngm ét  Çn)
   k 6    l


K Ý nh   öi:Bé   ëng  é   ©y  ùng
g   tr BX d
(Gi¸m  c  ë  ©y  ùng 
®è S x d tØnh)


1. Tæng   è   
s c¸c c«ng  ×nh  ña  é   ë) ®ang  îc thic«ng  ©y  ùng 
tr c B (S   ®   x d
tronggiai o¹n     
   ® b¸o c¸o,trong®ã:
 
­Ph ©n 
  theo nhã m   B, 
  A,  C.
­§Çu  
  tb»ng  èn  ©n 
v ng s¸ch cña  µ   íc.
  Nh n  
­Cã   èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi.
  v ®Ç ttr     n   
­§Çu  
  tb»ng    ån  èn 
c¸cngu v kh¸c.
 
2. Sè  îng   
  l c¸c c«ng  ×nh cña  é   ë) ®∙  µn  µnh  µ  îc ® a  µo  ö 
tr   B (S   ho th v®  v s
dông 
trong giai o¹n     
   ® b¸o c¸o,trong ®ã:
 
­Ph ©n 
  theo nhã m   B, 
  A,  C. 
­§Çu  
  tb»ng  èn  ©n 
v ng s¸ch cña  µ   íc.
  Nh n  
­Cã   èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi.
  v ®Ç ttr     n   
­§Çu  
  tb»ng    ån  èn 
c¸cngu v kh¸c.
 
§¸nh    Êt l ng   
gi¸ch  î c¸c c«ng  ×nh cña  é   ë) ®∙  a  µo  ö  ông 
tr   B (S   ® v s d trong 
giai®o¹n  c¸o;viÖc  ùc hiÖn   
  b¸o    th   c¸c quy  nh  Ò  
®Þ v b¶o  µnh  µ 
h v b¶o  ×c«ng 
tr  
tr×nh.
ViÖc  ö  ýc¸cviph¹m 
x l      Quy  nh 
®Þ qu¶n  ýchÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng 
l   î   tr   d
tronggiai o¹n   
   ® b¸o c¸o.
3. Sè  îng   
  l c¸c c«ng  ×nh cña  é   ë) b ¾t  u   iÓn khaithic«ng  ©y 
tr   B (S   ®Ç tr      x
dùng 
trong giai o¹n     
   ® b¸o c¸o,trong ®ã:
 
­Ph ©n 
  theo nhã m   B, 
  A,  C.
­§Çu  
  tb»ng  èn  ©n 
v ng s¸ch cña  µ   íc.
  Nh n  
­Cã   èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi.
  v ®Ç ttr     n   
82

­§Çu  
  tb»ng    ån  èn 
c¸cngu v kh¸c.
 


4. C¸c 
  c«ng  ×nh ®∙  îc Bé   ë) thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët­ tæng 
tr   ®   (S   ®Þ thi   k thu    
dù   
to¸ntrong giai o¹n     
   ® b¸o c¸o,trong ®ã:
 
­Ph ©n 
  theo nhã m   B, 
  A,  C.
­Ph ©n 
  theo nguån  èn:
  v 
+  Çu  
§ tb»ng  èn  ©n 
v ng s¸ch cña  µ   íc.
  Nh n  
+  ã   èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi.
C v ®Ç ttr     n   
+  Çu  
§ tb»ng    ån  èn 
c¸cngu v kh¸c.
§¸nh    Êt l ng thiÕtkÕ   ü  Ët­ tæng  ù     
gi¸ch  î     k thu     d to¸nc¸c c«ng  ×nh do  é  
tr   B
(Së)qu¶n  ý.
  l
5. C¸c 
  c«ng  ×nh  ©y  ùng  ∙  îc Bé   ë) kiÓm    
tr x d ® ®   (S   tra c«ng   
t¸cnghiÖm  
thu trong giai o¹n  c¸o.
     ® b¸o 
6. C¸c  ù  è 
  s c c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d x¶y   
ra trong giai®o¹n 
   b¸o    ©n 
c¸o (ph
theo nhã m   µ 
  v theo nguån  èn):
  v  
­Tªn 
  c«ng  ×nh x¶y    ù  è;
tr   ra s c  
­Chñ  u  ;
  ®Ç t 
­Thêi®iÓ m   ra sù  è  ê, µy,th¸ng,n¨m);
    x¶y    c (gi  ng    
­T×nh  ×nh  Öth¹i(thiÖth¹ivÒ   êi,vÒ   ËtchÊt.. )
  h thi         ng   v   .;
­Nguyªn  ©n  ù  è;
  nh sc
­BiÖn 
  ph¸p vµ  ×nh  ×nh  ¾c  ôc.
 t h kh ph
7. Nh÷ng  Õn  Þ 
  ki ngh nh»m   ©ng 
n cao  Öu 
hi qu¶ c«ng   
t¸cqu¶n  ýchÊt l
l   ­
îng c«ng  ×nh x©y  ùng.
  tr   d  


N¬i nhËn: 
     Bé  ë)cã 
(S   c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d chuyªn 
ngµnh 
­Nh  
  trªn
hoÆc   é  ã  ù 
B c d ¸n:
­ UBND  
  tØnh  ®èivíib¸o    ña 
(    c¸o c
Së)  
  (Ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d
­Lu 
 
83P h ô  l ô c 29


  éng 
C hßa    éichñ  Üa  Ötnam
x∙h   ngh Vi  
§éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc
l    do   ph
.. . . µy.. .th¸ng.. 
. .,
 ng . . .n¨m 
. 200b¸o c¸o n h a n h  s ù  c è  c « n g  tr × nh x © y  d ù n g


K Ý nh   öi:.. . .................................
g   . . ................................


1. Ng êib¸o    ñ  u  /tæng  Çu 
    c¸o (ch ®Ç t th EPC)  hoÆc   ñ 
ch qu¶n  ýsö  ông 
l  d
c«ng  ×nh (khic«ng  ×nh ®∙  îcnghiÖ m    µn 
tr     tr   ®   thu,b giao vµ  ang 
 ® khaith¸c, ö 
   
s
dông).. . ...
. . ..
2.   Tªn   c«ng   tr×nh   x¶y   ra   sù 
cè  . . ....................................
.. . ....................................
3.   Thuéc   dù   ¸n   (nhãm   A,   B, 
C).. . ....................................
. . ...................................
4.   §Þa   ®iÓ m   x©y   dùng   c«ng 
tr×nh.. . ..................................
. . ..................................
5.   Tæ   chøc   t
  vÊn   thiÕt
 
kÕ... . ........................................
. . .......................................
6.   Tæ   chøc   t   vÊn   gi¸m   s¸t   thi   c«ng   x©y 
l¾p.. . ..........................
. . .........................
7.   Doanh   nghiÖp   x©y   dùng   (x©y 
l¾p).. . ...............................
. . ...............................
8.   Thêi   ®iÓ m   x¶y   ra   sù   cè   (giê,   ngµy,
 
th¸ng). . .........................
. . .........................
9. M«  t¶ s¬  bé  vÒ  sù  cè, t×nh tr¹ng c«ng tr×nh khi x¶y ra sù 
cè.. . ...........
. . ..........
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. . ..
. . ..
10. S¬  bé  vÒ  t×nh h×nh  thiÖt h¹i (thiÖt ¹i Ò  ngêi, Ò  vËt
 h  v  v  
chÊt.. ) ...........
. . ..........
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. . ..
. . ..
11.   S¬   bé   vÒ   nguyªn   nh©n   sù   cè   (nÕu 
cã).. . ...........................
. ............................
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. . ..
. ..
84

12.   S¬   bé   vÒ   t×nh   h×nh   kh ¾c   phôc   sù 
cè.. . .............................
. . ............................
.. . .......................................................
. . .......................................................
.. . ..
. ..


Ng êib¸o   
  c¸o
N¬i nhËn:
   
­Nh  
  trªn (ký,ghirâ hä   
      tªn, chøc  ô  µ  ng  Êu)
v v ®ã d
­Lu
 
85

P h ô  l ô c 30

Q u y  ® Þ n h  v Ò  lu  tr÷ h å  s ¬  h o µ n  c « n g  1.Tr¸ch  Ö m   Ëp  å  ¬  µn 
  nhi l h s ho c«ng 
1.Chñ  u  :
  ®Ç t 
Chñ   u    hoÆc  
®Ç t thuª tæ 
  chøc   vÊn  ©y  ùng  êng  îp  ñ  u  
t x d (tr h ch ®Ç t
kh«ng thuªtæ 
  chøc   Ên 
tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p) tËp  îp,hoµn 
xl  h  chØnh  å 
h
s¬  µn 
ho c«ng.  
2.Doanh 
  nghiÖp  ©y  ùng:
xd  
­ LËp  å  ¬  µn 
  h s ho c«ng  i  íinh÷ng  Çn  Öc  ùc hiÖn, giao  å  ¬ 
®è v   ph vi th     hs
vµ  ïng chñ  u      Ðt ®Ó   Ëp toµn  é  å  ¬  µn 
c  ®Ç tso¸tx   l   b h s ho c«ng.
­  èi hîp    µ  Çu  ô  ña  ×nh     Ëp  å  ¬  µn 
Ph   c¸c nh th ph c m ®Ó l h s ho c«ng   
c¸c
phÇn  Öc  Ën  Çu  ©y  ùng;
vi nh th x d
3.Tæ  
  chøc   Ên 
tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p:
xl
Trong  êng  îp chñ  u   
tr h  ®Ç tthuªtæ 
  chøc   Ên 
tv gi¸m     
s¸tthic«ng  ©y  ¾p 
xl
th× tæ 
  chøc   Ên  µy  ã 
tv n c tr¸chnhiÖm   Ëp  îp kiÓm    µn  é  å  ¬ 
  t h  trato b h s ph¸p  ý l 
vµ  µiliÖu qu¶n  ýchÊt l ng 
t    l   î b¶o  ¶m  
® b¶o  å  ¬  µn 
h s ho c«ng  ph¶n ¶nh  ng 
®ó
thùc tÕ.
 
2.Néi 
  dung  å  ¬  µn 
h s ho c«ng 
Hå   ¬  µn 
s ho c«ng  bao  å m   µiliÖu  îc nªu 
g t  ®  trong danh  ôc  å  ¬, tµi
m hs  
liÖu hoµn  µnh 
  th c«ng  ×nh x©y  ùng 
tr   d theo phô  ôc20  ña 
  l   c Quy  nh  µy.
®Þ n 
3.Quy 
  c¸ch  å  ¬  µn 
h s ho c«ng 
1.H×nh 
  thøc hå  ¬ 
 s
­ TÊt  c¸ctµiliÖu ® îcs ¾p  Õp 
  c¶          x theo  ×nh tù cña 
tr     danh  ôc  ¹ phô  ôc
m ti  l 
20  u   îccµivµo    ×a  le
®Ò ®     c¸cb fi   cøng  ã  Ñp  ¾t,cµiqua  ç®ét  ùctiÕp vµo 
ck s     l  tr    
m Ð p     µiliÖu,hoÆc   Õp  µo  óinilon cã  ¾p   µiråi®ét  çvµo  Ð p    
tr¸ t  
i   x v t     n c   l  m tr¸i
cña  ói  
t   lon.
ni
Víi c¸c b¶n vÏ cì lín,
 cho phÐp  gÊp  b¶n vÏ l¹ theo khæ  giÊy A4  
i
(207x296mm),råicµivµo  ×a  le
    b fi   hoÆc   Õp  µo  ép.
x vh
Trªn c¸cb×a  le hoÆc   ép  u  
   fi  
, h ®Ò ph¶id¸n 
  nh∙n,ghitªntµiliÖu,kÌm 
        theo 
danh  ôc  µiliÖu chøa 
m t    trong®ã.
 
­Kh«ng  Ën  ép u  å  ¬  µn 
  nh n l h s ho c«ng    ®Ó trong cÆp   d©y.
  3 
­ KhuyÕn  Ých  Öc  ïng 
kh vi d b¨ng  ×nh, ®Ü a   Ò m,   a  
h   m ®Ü CD­RO M,   
c¸c
thiÕtbÞ  u  ÷ tinhäc 
  l gi     kh¸c ®Ó   Ëp  å  ¬  µn 
  l h s ho c«ng  µ  ép  Ìm 
v n k theo  å  ¬ 
hs
hoµn c«ng  Ëp theo h×nh 
l    thøc th«ng  êng.
  th
2.Sè îng bé  å  ¬  µn 
  l   h s ho c«ng 
­Bé  å  ¬  µn 
  h s ho c«ng  îclËp thµnh  6  é    öicho:
®   5­ b ®Ó g  
+  ñ  u      é  Õu  ñ  u    µnh  Ëp
Ch ®Ç t(02 b n ch ®Ç tth l 
Ban 
qu¶n  ýdù   
l   ¸n chuyªn tr¸ch)
  01­ 02  é
 b
+  ñ 
Ch qu¶n  ýsö  ông 
l  d c«ng  ×nh
tr 01  é
b
86


Doanh 
nghiÖp  ©y  ùng  ©y,l¾p)
xd (x   02 

+  ¬  
C quan u  ÷Nhµ   íctheo ph©n  Êp
l tr   n    c       
       01  é
b
4.Nép u  ÷hå  ¬  µn 
  l tr   s ho c«ng 
­ Sau   
  khinghiÖ m    
thu c«ng  ×nh hoµn  µnh  a  µo  ö  ông,chñ  u  
tr   th ® v sd   ®Ç
tbµn 
  giao 01  é  å  ¬  µn 
  b h s ho c«ng  µn  ho chØnh  cho  ñ 
ch qu¶n  ýsö  ông 
l  d c«ng 
tr×nh (trõtr ng  îp chñ  u    ng  êilµ chñ 
   ê h   ®Ç t®å th     qu¶n  ýsö  ông 
l  d c«ng  ×nh);
tr  
®ång  êinép u  ÷01  é 
th   l tr   b cho  ¬ 
c quan  qu¶n  ýNhµ   íccã 
l  n   tr¸chnhiÖm  u  ÷
  l tr  
hå  ¬  µn 
s ho c«ng  theo ph©n  Êp.
  c
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản