Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:86

0
251
lượt xem
61
download

Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h         c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  b é  x © y  d ù n g  S è  18/2003/Q§­B X D   ë n g µ y 27  th¸ng 6 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   q u ¶ n   ý c h Ê t  î ng c«n g  tr× nh x © y  d ù n g l l B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 36/2003/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 04    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é  ©y  ùng; BX d ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 8    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  à  l  t x d v c¸c NghÞ   ®Þnh  sè  12/2000/N§­  ngµy  5  th¸ng 5  n¨m  2000, NghÞ  ®Þnh  sè  CP 07/2003/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 30    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   c Ch ph v s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm   h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m  1999  ña  Ýnh   c Ch phñ; ­ Theo    Þ   ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C Gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng,Vô  ëng  ô  tr   d   tr V Ph¸p  Õ; ch Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n Quy  nh  ®Þ qu¶n  ýchÊt l    l ng  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d thay  Õ  th Quy  nh  ®Þ qu¶n  ý chÊt l ng  l   î c«ng  ×nh tr   x©y  ùng  d ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 17/2000/Q§­BXD   µy  th¸ng ng 02    8 n¨m  2000  ña  é  ëng  é  ©y  ùng. c B tr BX d §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  îc thùc hiÖn  èng  Êt trong c¶  íc vµ  ®Þ n ®    th nh     n  cã  Öu  ùcthi µnh  hi l     h sau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  15    t  ® C«ng  b¸o. §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  écthu   ChÝnh  ñ,c¬  ph   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ña  l    c Trung  ng  ¬ §¶ng,c¬    quan  Trung ­ ¬ng  ña  chøc  Ýnh  Þ,c¸c tæ  c tæ  ch tr     chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,Chñ  Þch  û     ch tr         t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, c¸c doanh    ph tr     ¬    nghiÖp,c¸c chñ     ®Ç u  , c¸c tæ  t    chøc  µ    ©n  ªnquan  Þu  v c¸ nh li   ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
 2. 2 q uy  Þ nh ® Q u ¶ n  lý ch Ê t lî ng c«n g  tr× nh x © y   ù n g d (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 18/2003/Q§­ BXD   ngµy  th¸ng6  27    n¨m 2003  ña  é  ëng  é  ©y  ùng  c B tr BX d ) C h ¬ n g  1 q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m    iÒu  1. §  î   ph vi® chØnh Quy  nh  µy  ®Þ n quy  nh  éidung  ®Þ n  c«ng    t¸cqu¶n  ýchÊt l ng cña      l   î   c¸ctæ chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng   Ên  u    µ  ©y  ùng,doanh     ho   tv ®Ç tv x d   nghiÖp  ©y  ùng, xd   ban qu¶n  ýdù    u    ©y  ùng,chñ  u    µ    ¬  l   ¸n ®Ç tx d   ®Ç tv c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   íc l  n  cã  ªnquan  li   trong c«ng      t¸ckh¶o    ÕtkÕ,  ©y  ¾p,nghiÖm     µn  s¸t,thi   xl  thu,b giao  c«ng  ×nh,b¶o  µnh  ©y  ¾p, b¶o  × c¸c c«ng  ×nh  éc    ù  x©y  tr   h x l  tr     tr thu c¸c d ¸n  dùng  íi (kÓ  c¸c c«ng  ×nh  ô  î c«ng  ×nh  ¹m, c«ng  ×nh  ôc  ô  m  c¶    tr ph tr  , tr t  tr ph v khëi c«ng),c¶it¹o,söa  ÷a  ©ng  Êp, kh«ng  ©n  Öt nguån  èn, h×nh        ch n c  ph bi   v  thøc së  ÷u.  h §i Ò u      Ých  õng÷  2. Gi¶ith t  Trong  Quy  nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau: 1­  Êt îng  Ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ nh÷ng  tr x d l  yªu  Çu  Ò   toµn,b Òn   c v an    v÷ng, kü  Ët vµ  ü   Ët cña    thu   m thu   c«ng  ×nh  ï hîp  íiQuy  Èn  µ    tr ph   v  chu v tiªu chuÈn  ©y  ùng,c¸cquy  nh  xd    ®Þ trong v¨n b¶n     quy  ¹m  ph ph¸p luËtcã  ªnquan      li   vµ  îp ®ång  h  giao nhËn  Çu  ©y  ùng.   th x d 2­ Kh¶o    ©y  ùng  µ ho¹t®éng  Þ    o   Ï,th¨m  s¸tx d l    th s¸t,® v   dß, thu  Ëp, th   ph©n  Ých  µ  t v tæng  îp nh÷ng  µiliÖu vµ  è  Öu vÒ   iÒu  Ön  ù nhiªncña  h  t    s li   ® ki t     vïng,®Þa  iÓ m   ©y  ùng    ôc  ô  ÕtkÕ.   ® xd ®Ó ph v thi   3­ ThiÕt kÕ   ¬  é  µ c¸c tµiliÖu thÓ  Ön      s b l        hi b»ng  thuyÕt minh  µ    v b¶n  Ï v  vÒ  quy  ¹ch,kiÕn  óc, Õt  Êu,bè  Ýh Ö   èng  ü  Ëtvµ  ho   tr   k c   tr   th k thu   c«ng  Ö,  ô  ngh c thÓ  ãa    Õu  è®∙  trong néidung  ñ  Õu  ña      h c¸cy t   nªu     ch y c b¸o c¸o nghiªncøu      kh¶ thi  Õt kÕ   ¬  é  îc phª  Öt  ïng  .Thi   s b ®   duy c b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    µ c¨n    thil   cø ®Ó   Ëp,thÈm  nh  µ  Ðt duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët l  ®Þ vx  thi   k thu   thi   k thu   thi  c«ng. 4­ ThiÕt kÕ   ü  Ët(thiÕtkÕ   iÓn khai)lµ c¸c tµiliÖu thÓ  Ön      k thu     tr            hi b»ng  thuyÕtminh  µ    v b¶n  Ï® îctr Ónkhaitrªnc¬  ë  ÕtkÕ   ¬  é  îcduyÖt cïng v    i       s thi   s b ®       b¸o  nghiªncøu  c¸o    kh¶  . å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  thi  s thi   k thu   H   ® ®ñ ® kiÖn    Ëp tæng  ù  ®Ó l   d to¸n, å  ¬  êi  Çu  µ  Ëp b¶n  Ïthi   s m th v l   h v    c«ng. 5­ ThiÕt kÕ       b¶n  Ï thic«ng  v    (thiÕtkÕ     Õt)lµ c¸c tµiliÖu  Ó  Ön    chiti         th hi b»ng b¶n  Ï® îclËp trªnc¬  ë  ÕtkÕ   ü  Ët®∙  îcduyÖt.Hå   ¬  ÕtkÕ   v         s thi   k thu   ®     s thi   b¶n  Ïthic«ng  v    ph¶ithÓ  Ön  îcc¸cchitiÕtkiÕn  óc,kÕt  Êu,h Ö   èng  ü    hi ®         tr   c   th k
 3. 3 thuËt c«ng  ×nh  Êp  iÖn,  Êp  íc,tho¸tníc,cÊp  ¬i,®iÒu  µ     tr (c ® c n     h  ho kh«ng  khÝ... vµ    c«ng  Ö     ) ngh ®Ó doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ùc hiÖn    xd th   thic«ng. 6­ ThÈ m     ÕtkÕ   µ c«ng  Öc  Óm     ¹ thiÕtkÕ   ña  chøc      tra thi   l   vi ki tra l i     c tæ  t vÊn  ©y  ùng  ùc  Ön  x d th hi theo   c¸c yªu  Çu  ña  ñ  u    ®èi  íithiÕtkÕ   c c ch ®Ç t v    c«ng  ×nh do  ét  chøc   Ên  ÕtkÕ   tr   m tæ  tv thi   kh¸clËp.  7­ ThÈ m   nh  ÕtkÕ   µc«ng  Öc  ña  êicã  Èm  Òn  chøc    ®Þ thi   l   vi c ng   th quy tæ  kiÓm     iÒu  Ön  tra® ki n¨ng  ùc cña  chøc   Ên, c¸ nh©n  ÕtkÕ;  Óm     l  tæ  tv     thi   ki tra tÝnh  ph¸p  ý cña  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thic«ng; l  h s thi   k thu   thi   k thu       kiÓm    ù  ïhîp gi÷a c¸cnéidung  ña  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtvíi ÕtkÕ   tras ph         c h s thi   k thu     thi   s¬  é  µ    éidung  ∙  îcphª  Öt  b v c¸c n   ® ®   duy trong quyÕt  nh  u  ;®¸nh    ù    ®Þ ®Ç t  gi¸s hîp lýcña       gi¶i ph¸p thiÕtkÕ     µm  ¬  ë    Öt thiÕtkÕ   ü  Ët.     ®Ó l c s phª duy     k thu 8­ Gi¸m        µc«ng  Öc  Óm      Ých    s¸tt¸cgi¶l   vi ki tra,gi¶ith hoÆc   ö  ýnh÷ng  ­ x l  v íng m ¾ c,    thay ® æi, ph¸tsinh t¹ hiÖn  êng        i   tr nh»m   ¶m   ® b¶o  Öc    vi thic«ng  ©y  x dùng  theo ®óng  ÕtkÕ   µ    thi   v b¶o  Ö   Òn      ÕtkÕ   ña  chøc   Ên  v quy t¸cgi¶thi   c tæ  tv lËp thiÕtkÕ   ü  Ëtthùc hiÖn  ¹ hiÖn  êng      k thu     t  i tr trong qu¸ tr×nh x©y  ùng.      d   9­ Gi¸m        s¸tthic«ng  ©y  ¾p  ña  ñ  u    µho¹t®éng  x l c ch ®Ç tl     theo  âith ng  d  ê xuyªn,li   ôc,cã  Ö   èng  ¹ hiÖn  êng  ña  ñ  u        ªnt   h th ti  tr c ch ®Ç t®Ó qu¶n  ýkhèil ng, l   î   chÊt l ng,tiÕn ®é      î     c¸cc«ng    ©y  ¾p  doanh  t¸cx l do  nghiÖp  ©y  ùng  ùc hiÖn  xd th   theo  îp ®ång  h  giao nhËn  Çu  ©y  ùng,theo  ÕtkÕ     th x d   thi   b¶n  Ïthic«ng  v    hoÆc   thiÕtkÕ   ü  Ët thic«ng  ∙  îc phª  Öt,Quy  Èn  µ    Èn  ©y    k thu     ®®  duy   chu v tiªuchu x dùng  îc¸p dông. ®      10­ KiÓ m   nh  Êt l ng      ®Þ ch  î thic«ng  ©y  ¾p  µ ho¹t®éng  Óm     ö x l l    ki tra,th   nghiÖ m,  nh îng m ét  ®Þ l  hay  Òu  Ýnh  Êtcña  nhi t ch   s¶n  È m   ph hoÆc  c«ng  ×nh tr   x©y  ùng, so  d   s¸nh  íiquy  nh  ña  ÕtkÕ   µ    Èn  ©y  ùng  îc¸p v  ®Þ c thi   v tiªuchu x d ®    dông  ña  chøc   Ên. c tæ  tv 11­ Gi¸m  nh  Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  µho¹t®éng  ña  ¬    ®Þ ch  î   tr   d l    c c quan  cã chøc n¨ng  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng  l  n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng, trªnc¬  ë  tr   d   s Quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ët ® îc ¸p  ông, v¨n  chu x d    k thu     d   b¶n quy  ¹m  ph ph¸p luËtvµ  Õt      k qu¶  Óm  nh  Êtl ng ®Ó   ¸nh    Õt  Ën  Ò   Êtl ng ki ®Þ ch  î   ® gi¸,k lu v ch  î   cña s¶n  È m   ph hoÆc   c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d 12­B¶n  Ïhoµn    v  c«ng  µb¶n  Ïph¶n  l  v  ¶nh  Õt  k qu¶  ùc hiÖn    th   thic«ng  ©y  x l¾p  doanh  do  nghiÖp  ©y  ùng  Ëp    ¬  ë  ÕtkÕ   xd l trªnc s thi   b¶n  Ïthic«ng  v    hoÆc   thiÕtkÕ   ü  Ët thic«ng  ∙  îc phª    k thu     ®®  duyÖt  µ  Õt  v k qu¶  o   Óm       ® ki c¸c s¶n phÈ m   ©y  ¾p  ∙  ùc hiÖn  ¹ hiÖn  êng  îcchñ  u      Ën. x l ® th   t i tr ®  ®Ç tx¸cnh   13­ B¶o  µnh    h c«ng  ×nh lµ c«ng  Öc  öa  ÷a      áng  tr     vi s ch c¸c h h c«ng  ×nh tr   x¶y  trong  êih¹n  ra  th   b¶o  µnh  ña  h c doanh  nghiÖp  ©y  ùng    x d thic«ng c«ng  tr×nh  14­ B¶o  × c«ng  ×nh lµ c«ng  Öc    tr   tr     vi duy    tu,b¶o  ìng,söa  ÷a  á, du   ch nh   söa  ÷a  õa, söa  ÷a  índo  ñ  ë  ÷u  ch v   ch l   ch s h hoÆc   ñ  ch qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  tr×nh  ùc hiÖn  th   nh»m   ¶m   ® b¶o cho c«ng  ×nh  ö  ông, vËn  µnh  toµn  tr sd   h an  theo quy  ×nh vËn  µnh  ngêithiÕtkÕ   µ  µ  Õ   ¹oquy  nh.   tr   h do      v nh ch t   ®Þ   §i Ò u    ©n  Êp  3. Ph c qu¶n  ývÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l   ch  î   tr   d 1­ Bé  ©y  ùng:  X d   Thèng  Êt  nh qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt îng  l  n   ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d trong  ph¹m    níc,cã  vic¶    tr¸chnhiÖ m:  
 4. 4 a) Ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýchÊt l ng trong l   î     c«ng    t¸c kh¶o    Õt kÕ,    s¸t,thi   thic«ng  ©y  ¾p, nghiÖm   x l  thu,bµn    giao c«ng  tr×nh,b¶o  µnh  ©y  ¾p,b¶o  ×c«ng  ×nh;tho¶  Ën      é   ã    h xl  tr   tr   thu ®Ó c¸c B c c«ng  tr×nh x©y  ùng    d chuyªn ngµnh, Bé       qu¶n  ýchuyªn  µnh  ü  Ët ban  µnh  l  ng k thu   h c¸cquy  nh    ®Þ qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l   î   tr   d chuyªn ngµnh  µ    v qu¶n  ý l  chÊtl ng chuyªn ngµnh  ü  Ëttrong c«ng  ×nh.  î     k thu     tr b) H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn            travi th   c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ      qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng. l   î   tr   d   c)  Ó m     nh   ú  Ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt  ®é xu c«ng    t¸cqu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  tr×nh x©y  ùng  ña  ñ  u  , tæ    d c ch ®Ç t  chøc   Ên  ùc hiÖn  ÕtkÕ   µ  t v th   thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i  íic¸c c«ng  ×nh  éc  ù  nhã m   Trùc  Õp    x d ®è v     tr thu d ¸n  A.  ti tæ chøc  Óm    Êtl ng c«ng  ×nh trongc¶  íckhicÇn  Õt. ki trach  î   tr     nu     thi   d) Tæ     chøc  ùc hiÖn  µ  Þu  th   v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Öc    v vi gi¸m  nh  Êtl ng ®Þ ch  î   c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ;   c c Ch ph   e) Tæng   îp  h b¸o  c¸o  ñ íng  Ýnh  ñ  nh  ú  th¸ng,1  Th t Ch ph ®Þ k 6    n¨m  Ò   v chÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng   î   tr   d theo quy  nh.   ®Þ   Côc Gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng,Vô  ®Þ Nh n   ch  î   tr   d   Kh¶o    s¸t, thiÕtkÕ   ©y  ùng  µ    n  Þ  ã  ªnquan  éc Bé  ©y  ùng  óp Bé  ­  xd v c¸c®¬ v c li   thu   X d gi   tr ëng  é  ©y  ùng  ùc hiÖn  BX d th   tr¸chnhiÖ m    trªn.   2­ Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh: a) Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l ng th nh   l  n   ch  î   c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng  ã  tr   d t  i ph c tr¸chnhiÖ m:   ­ H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn            travi th   c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng. l   î   tr   d t  i ph   ­  Ó m     nh   ú  Ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt  ®é xu c«ng    t¸c qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  tr×nh x©y  ùng  ña  ñ  u  ,tvÊn  ÕtkÕ   µ    d c ch ®Ç t   thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i xd ®è   víic¸c c«ng  ×nh thuéc dù    u    ã m   C   ®Þa   ¬ng     tr     ¸n ®Ç tnh B,  do  ph qu¶n  ý.Trùc  l  tiÕp tæ    chøc  Óm    Êtl ng c«ng  ×nh t¹ ®Þa  ¬ng    Çn  Õt. ki trach  î   tr     i ph khic thi   ­ Xö   ýc¸c viph¹m  Ò   Êt l ng    l      v ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng  µ  tr   d v gi¸m  nh  ù  ®Þ s cè c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¹  a   ¬ng  tr x d ti®Þ ph theo  ©n  Êp  ¹  Òu  cña  ph c ti §i 25  Quy  ®Þnh  µy. n  ­ Tæng  îp vµ  c¸o Bé  ©y  ùng  nh  ú  th¸ngvÒ   ×nh  ×nh  Êt   h   b¸o    X d ®Þ k 6   t h ch   l ng    î c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ®Þa   ¬ng  tr x d do  ph qu¶n  ý(mÉu  l  b¸o  theo  ô  c¸o  ph lôc27  ña    c Quy  nh  µy). ®Þ n ­ Ph ©n   Êp    c qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng  l  n   ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  i  íi tr x d ®è v   c¸cdù    Uû     ¸n do  ban  ©n  ©n  Êp  Ön, x∙quyÕt ®Þnh  u  . nh d c huy      ®Ç t  Së   ©y  ùng  µ c¬  X d l   quan  óp  û   gi U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ùc  Ön  th hi tr¸chnhiÖ m    trªn. Tïy theo  Ýnh  Êt cña  ù    û     t ch   d ¸n,U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  giao cho  ë     S X ©y  ùng  d hoÆc   ë   ã  S c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  Èm  nh  Õt   th ®Þ thi   kÕ   ü  Ëtvµ  k thu   tæng  ù   d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  ®Þa   ¬ng  tr   d do  ph qu¶n  ý;h­ l  íng  Én,  Óm     d ki tra c«ng    Èm   nh   ÕtkÕ   ü  Ët vµ  t¸c th ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸n   c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  ¹  a   l  tv x d ti ®Þ phu¬ng;
 5. 5 b) C¸c  ë   ã  S c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  ã  Ö m   ô  ng c nhi v qu¶n  ýl  ngµnh  ¹ ®Þa  ¬ng  Ò   Êt l ng c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  ti  ph v ch  î     tr   d chuyªn ngµnh,cã      tr¸chnhiÖ m:   ­ H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn            travi th   c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l   î   tr   d chuyªn ngµnh  ¹ ®Þa  ¬ng.   t i ph   ­  Ó m     nh   ú  Ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt  ®é xu c«ng    t¸c qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  tr×nh  ©y  ùng  x d chuyªn  µnh  ña  ñ  u   , tæ  ng c ch ®Ç t   chøc   vÊn  Õt kÕ   µ  t thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i  íic¸c  x d ®è v   c«ng  ×nh  tr chuyªn  µnh  éc  ù    ng thu d ¸n ®Ç u    ã m   tnh B,C  ®Þa  ¬ng  do  ph qu¶n  ý.TrùctiÕp tæ  l     chøc  Óm    Êt l ng ki trach  î   c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  ¹ ®Þa  ¬ng    Çn  Õt.   t i ph khic thi   ­ KiÕn  Þ  ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng    ngh x l       v ch  î   tr   d chuyªn  ngµnh; phèi hîp  íiSë   ©y  ùng      Õt  ù  è      v  X d ®Ó gi¶iquy s c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  ®Þa  ¬ng    do  ph qu¶n  ý. l  ­ B¸o    nh  ú  th¸ngvÒ   ×nh  ×nh  Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng    c¸o ®Þ k 06   t h ch  î   tr   d chuyªn ngµnh  éc ph¹m      thu   viqu¶n  ýngµnh  ña  ë  öivÒ   ë  ©y  ùng  Éu  l  c Sg  SX d (m b¸o c¸o  theo  ô  ôc 28  ña  ph l   c Quy  nh   µy) ®Ó   ®Þ n  tæng  îp  h b¸o  c¸o  û     U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh,Bé  ©y  ùng.  X d   3­  é   ã  B c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  ng bao  å m   é   g B Giao  th«ng  vËn  , é   t¶i B C«ng    nghiÖp,Bé     N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé   èc    Qu phßng,Bé    C«ng  vµ  é  u  Ýnh   Ôn  an  B B ch ­Vi th«ng  ã  c tr¸chnhiÖ m:   a)  Ban   µnh  h c¸c quy  nh   ®Þ qu¶n  ý chÊt  îng  l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn ngµnh    sau    ã  khic tho¶ thuËn  íi é  ©y  ùng.   v  X B d b)  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön    H d ki tra vi th hi c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ý chÊt l ng l   î   ®èi  íic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  v    tr   d chuyªn ngµnh  Bé     do  qu¶n  ýtrªnph¹m      l    vic¶ níc. c) ThÈ m   nh, phª duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    ®Þ    thi   k thu   tæng  ù   d to¸nc«ng  ×nh tr   x©y  ùng  d chuyªn ngµnh    theo  ©n  ph c«ng  ña  Ýnh  ñ;híng dÉn, kiÓm    c Ch ph       tra c«ng    Èm  nh, thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  t¸cth ®Þ     k thu   tæng  ù   d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh    theo  quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  i víi   l  tv x d ®è     c«ng  c¸c tr×nh chuyªn ngµnh  Bé      do  qu¶n  ý; l  d) KiÓ m     nh  ú    tra®Þ k hoÆc   t  Êt c«ng    ®é xu   t¸cqu¶n  ýchÊt l ng cña  ñ  l   î   ch ®Ç u   , t Ên  Õt kÕ   µ  t    v thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i  íic¸c  x d ®è v   c«ng  ×nh  tr chuyªn ngµnh  Bé    do  qu¶n  ý.   Çn  Õt, ùctiÕp tæ  l   c thi     Khi tr   chøc  Óm    Êtl ki trach  ­ îng c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng     tr   d chuyªn ngµnh  éc Bé    thu   qu¶n  ý. Õn  Þ  ö  ý l Ki ngh x l   c¸c viph¹m  Ò   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng.Riªng ®èi víi    v ch  î   tr   d        c«ng  ×nh thuéc  tr   dù    ã m   cÇn  ã  ù  èihîp víi é  ©y  ùng    ùc hiÖn    ¸n nh A  c s ph       X B d khith   c¸cc«ng  Öc  vi trªn. e) B¸o c¸o  nh   ú 6  ®Þ k th¸ng  Ò   Êt îng  v ch l c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn ngµnh  öiBé   ©y  ùng  Éu  c¸o theo  ô  ôc28  ña    g  X d (m b¸o    ph l   c Quy  nh   ®Þ nµy)®Ó     tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ. h      t  ph   4­  é   B chuyªn  µnh  ü  Ët bao  å m     é,  ¬  ng k thu   g c¸c B c quan  ngang  é   ã  Bc chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   chuyªn ngµnh  ü  Ëtnh    k thu   phßng  èng  ch ch¸y,   næ;  toµn  an  m«i  êng; an  µn    ng; an  µn  tr   to lao ®é   to c«ng  nghiÖp; an  µn  ª    to ® ®iÒu;an  µn    to giao th«ng;bu  iÖn;an     ®   ninh;quèc    phßng  ã  c tr¸chnhiÖ m:   a) Ban  µnh  h c¸c quy  nh   ®Þ qu¶n  ý chÊt îng  l  l chuyªn  µnh  ü  Ët ng k thu   trongc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng     tr   d sau    ã  khic tho¶ thuËn  íi é  ©y  ùng.   v  X B d  
 6. 6 b)  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön    H d ki tra vi th hi c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ý chÊt l ng l   î   chuyªn ngµnh  ü  Ëttrongc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng    ¹m    níc.   k thu      tr   d trªnph vic¶  c)Tham     íi ¬    gia v   quan  ã  c c chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  l  n   ch  î   tr×nh x©y  ùng     d (theo ph©n  Êp  ¹ c¸ckho¶n    cña  Òu  µy)®Ó   Óm      c t   i 1,2  §i n   ki tra chÊtl ng trong lÜnh  ùc   î     v chuyªn ngµnh  ü  Ëtnh    k thu   phßng  èng  ch ch¸y,næ;      an toµn m«i  êng;an  µn    ng; an  µn  tr   to lao ®é   to c«ng  nghiÖp;an  µn  ª  iÒu; an    to ® ®   toµn giao th«ng;bu  iÖn  i víi õng lo¹ c«ng  ×nh cã    Çu.    ® ®è    t  i   tr   yªu c 5­ C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  qu¶n  lýtµichÝnh  ña     c Trung  ng  ¬ §¶ng,c¬   quan trung ¬ng  ña  chøc  Ýnh  Þ,   c tæ  ch tr   cña    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi(®îcx¸c ®Þnh  c¸c tæ  ch tr            trong LuËt Ng ©n       s¸ch Nhµ     níc)cã  ù  ®Ç u    µ  îcgiao  èn      d ¸n  tv ®   v ®Ó qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  l  tx d c«ng  ×nh tr   theo dù    îcduyÖt (gäilµBé  ã  ù    ã    ¸n ®         c d ¸n)c tr¸chnhiÖ m:   a)    Tæ chøc  ùc hiÖn  th   theo    c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýchÊt l ng  i  íic¸c l   î ®è v     c«ng  ×nh x©y  ùng  éc Bé   tr   d thu   qu¶n  ýth«ng  l  qua  ¬  c quan  ã  c chøc  n¨ng  ña  c Bé, hoÆc   chøc  tæ  qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù  cã    l  h d ¸n  ®ñ n¨ng  ùc theo  l  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.     b) ThÈ m   nh, phª duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    ®Þ    thi   k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh tr   x©y  ùng  d theo  ©n  ph c«ng  ña  Ýnh  ñ;híng dÉn, kiÓm    c Ch ph       trac«ng    Èm   t¸cth ®Þnh, thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ      k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo quy  nh     ®Þ vÒ   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  i víi   l  tv x d ®è     c«ng  ×nh do  é  c¸c tr   B qu¶n  ý l c) Phèi hîp  íiBé   ©y  ùng  Óm         v  X d ki tra c«ng    t¸cqu¶n  ý chÊt l ng  l   î c«ng  tr×nh x©y  ùng  ña  ñ  u  ,tæ    d c ch ®Ç t  chøc   Ên  ÕtkÕ   µ  tv thi   v doanh  nghiÖp  ©y  x dùng; theo  âi,ph¸thiÖn  µ  Õn  Þ   ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Êt l ng    d    v ki ngh x l       v ch  î c«ng  tr×nh ®èi  íic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  éc  é     v    tr   d thu B qu¶n  ý®ång  êith«ng    l  th   b¸o cho  ë   ©y  ùng  µ    ë   ã  SX d v c¸c S c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  ¹  a   ng ti®Þ ph¬ng  Õt®Ó   èihîp. bi   ph   d) B¸o c¸o  nh  ú  th¸ng vÒ   Êt l ng  ®Þ k 6    ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  öi Bé  tr x d g  X ©y  ùng  Éu      d (m b¸o c¸o theo phô  ôc28  ña    l   c Quy  nh  µy)®Ó   ®Þ n   tæng  îp b¸o  h  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.   t  ph §i Ò u  4. Tr¸ch  Öm   Ò   Êt îng  nhi v ch l c«ng  ×nh  ña  ñ  u   , tæ  tr c ch ®Ç t   chøc   Ên  u    µ  ©y  ùng,doanh  tv ®Ç tv x d   nghiÖp  ©y  ùng  xd 1­ §èivíi ñ  u  :      Ch ®Ç t a)  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   µn  é  Ò   Êt îng  ña    to b v ch l c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d thuéc dù    m ×nh    ¸n do  qu¶n  ý. l b) Thùc  Ön    hi theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   14, kho¶n  §iÒu  cña  1  46  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP   µy  ng 08/7/1999 vµ  µ    éidung  ã  ªnquan  ¹ Quy  nh  µy.   v c¸cn   c li   t  i ®Þ n  c) ChØ   îcký  îp ®ång    ® h  giao nhËn  Çu  ©y  ùng  íi   chøc   Ên    th x d v   tæ  c¸c tv ®Ç u    µ  ©y  ùng, doanh  tv x d   nghiÖp  ©y  ùng  ã    iÒu  Ön  xd c ®ñ ® ki n¨ng  ùc ho¹t l    ®éng  ©y  ùng  xd theo quy  nh.   ®Þ d) Ph¶i thuªtæ      chøc   Ên  ùc hiÖn  t v th   gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ¾p    ñ  x l khich ®Ç u    tkh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki n¨ng  ùctheo quy  nh. l    ®Þ  
 7. 7 e) B¸o    nh  ú  th¸ng vÒ   Êt l ng c«ng  ×nh ( m É u   c¸o theo   c¸o ®Þ k 6    ch  î   tr     b¸o      phô  ôc21  ña  l   c Quy  nh  µy) göic¬  ®Þ n     quan  ã c chøc  n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n  chÊt îng  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  theo  ©n  Êp  ¹  Òu  cña  tr x d (  ph c t i§i 3  Quy  nh   ®Þ nµy).   2­ §èivíi chøc  µ    ©n  ùc hiÖn       tæ  v c¸nh th   kh¶o    ÕtkÕ: s¸t,thi   a) ChÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvµ  ñ  u    Ò     éidung  ∙    tr       ch ®Ç tv c¸cn   ® cam   kÕt trong hîp ®ång, bao  å m   sè îng,chÊt l ng,thêigian  ùc hiÖn, tÝnh       g c¶  l    î     th     chÝnh    ña  x¸cc s¶n  È m   µ  Êtl ng s¶n  È m   ph v ch  î   ph kh¶o    ÕtkÕ   ña  ×nh; s¸t,thi   c m   b) Ph¶ithùc hiÖn        theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 15, kho¶n  §iÒu  cña  2  46  Quy   chÕ  qu¶n lý ®Ç u  t µ  x©y  dùng ban hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè   v 52/1999/N§­  ngµy 08/7/1999 vµ  kho¶n 8 §iÒu 1 cña NghÞ  ®Þnh  sè  CP 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/01/2003 cña  Ýnh  ñ  µ    éidung  ã  ªnquan    Ch ph v c¸cn   c li   t¹ Quy  nh  µy.   i ®Þ n 3­ §èivíi      doanh  nghiÖp  ©y  ùng: xd a) Ph¶ichÞu      tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ   Êtl ng,an  µn    tr       ch  î   to c«ng      t¸cthi c«ng  ©y  ¾p  ña  x l c c«ng  ×nh  ang    tr ® thic«ng  µ  toµn  ña    v an  c c¸c c«ng  ×nh tr   l©n  Ën. c b) Thùc  Ön    hi theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   16, kho¶n  §iÒu  cña  3  46  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP   µy  ng 08/7/1999  µ  v kho¶n  §iÒu  cña  9  1  NghÞ   nh  è  ®Þ s 07/2003/N§­   CP ngµy  30/01/2003  ña  Ýnh  ñ  µ  éi dung  ã  ªnquan  ña  c Ch ph v n   c li   c Quy  nh   ®Þ nµy.  4­  µ   íc khuyÕn  Ých  dông    ×nh  Nh n   kh ¸p  m« h qu¶n  ýchÊt l ng  ùa    l   î d trªn tiªuchuÈn    TCVN  ISO 9000:2000.   C h ¬ n g  2 Q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng K h ¶ o  s¸t © y  d ù n g  v µ    x thi Õt k Õ  c « n g  tr × nh x © y  d ù n g §i Ò u    5. Kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d 1­ C¸c c«ng  ×nh  tr ph¶i® îc thùc hiÖn       kh¶o    ©y  ùng  ¹  a   iÓ m   s¸tx d ti ®Þ ® x©y  ùng  d c«ng  ×nh. tr 2­ Kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ph¶i ® îc thùc  Ön     hi theo    Èn  ü  Ët vÒ   tiªuchu k thu   kh¶o    µ  Ö m   ô  s¸tv nhi v kh¶o    chñ  u     s¸tdo  ®Ç t phª  Öt.Ph¬ng  kü  Ët duy   ¸n  thu   kh¶o    s¸tph¶iphï hîp víitõng    o¹n  ÕtkÕ          giai® thi   (thiÕtkÕ   ¬  é, thiÕtkÕ   ü    sb   k thuËt hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thic«ng),® Æc   iÓ m     thi   k thu       ® c«ng  ×nh  tr (ph¶n    ¸nh trong yªu  Çu  ü  Ët kh¶o    ©y  ùng) vµ  ï hîp  íi®iÒu  Ön  ù nhiªn   c k thu   s¸tx d   ph   v   ki t     cña  ïng dù  Õn  ©y  ùng.Hå   ¬  v   ki x d   s kh¶o    s¸tph¶i® îcx¸c®Þnh  ng  íi Þ  Ý     ®ó v   tr   v x©y  ùng, ph¶n  d   ¸nh  ng  Ön  ¹ng m Æt   ®ó hi tr   b»ng  ©y  ùng,  a   ×nh  ù x d ®Þ h t  nhiªn,®Þa   Êt c«ng  ×nh,®iÒu  Ön  Ý  îng  û    ch   tr   ki kh t thu v¨n  µ  v m«i  êng, phï tr    hîp víiQuy  Èn  ©y  ùng  µ    Èn  ü  Ët® îc¸p dông. B¸o    Õt     chu x d v tiªuchu k thu         c¸o k
 8. 8 qu¶ kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ph¶i® îc chñ  u    ¸nh       ®Ç t ® gi¸,nghiÖm     Ëp  µnh  thu,l th biªnb¶n.   3­ Tæ     chøc  ùc hiÖn  th   kh¶o    ©y  ùng  ã  s¸tx d c tr¸chnhiÖ m   èihîp víi ñ    ph       ch ®Ç u      Õt    íng  ¾ c,    t gi¶iquy c¸c v m ph¸tsinh trong qu¸  ×nh      tr kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ®Ó   ¶m   ® b¶o  Êt l ng hå  ¬  ch  î   s kh¶o    ©y  ùng,®é   Ýnh    µ      Ëy  s¸tx d   ch x¸c v ®é tinc cña    è  Öu phôc  ô  c¸cs li   v c«ng    ÕtkÕ.  t¸cthi   4­ B¸o    Õt    c¸o k qu¶  kh¶o    ©y  ùng: s¸tx d a) Néi dung  ñ  Õu  ña         ch y c b¸o c¸o kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d bao  å m: g ­C¬   ë  µ  ¬ng    s v ph ph¸p kh¶o    s¸t; ­Tæng  îp,ph©n  Ých  è  Öu,®¸nh    Õt    h  t s li   gi¸k qu¶  kh¶o  s¸t; ­K Õt  Ën  Ò   Õt    lu v k qu¶  kh¶o    µ  Õn  Þ; s¸tv ki ngh b) B¸o    Õt  c¸o k qu¶  kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ph¶i®¸p    øng  îc nh÷ng  cÇu  ®  yªu  cña  Öm   ô  nhi v kh¶o    ï hîp  íic¸c bíc thiÕtkÕ  ¬ng  s¸tph   v       t øng, kiÕn  Þ   Ò     ngh v viÖc  ö  ýn Òn  ãng  x l  m c«ng  ×nh x©y  ùng  µ  Öc  ö  ông  îp lýtµinguyªn  tr   d v vi s d h      thiªnnhiªn,b¶o  Ö       v m«i  êng  tr xung quanh    chøc   Ên  ÕtkÕ,  ®Ó tæ  tv thi   doanh  nghiÖp  ©y  ùng  µ  ñ  u   u      ÕtkÕ,  ©y  ùng, sö  ông  x d v ch ®Ç t l ý khi thi   x d  d c«ng  tr×nh. c)B¸o    Õt    c¸o k qu¶  kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ph¶ilËp 6  é  µ      b v ph¶i® îcchñ  u      ®Ç tkiÓm      tra,nghiÖm    thu theo §iÒu  cña    7  Quy  nh  µy  µ  µc¬  ë  ®Þ n v l   s ph¸p lý®Ó      thùc hiÖn  ÕtkÕ.   thi   5­ Chñ   u      ®Ç txem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  x  ®Þ vi kh¶o      s¸tbæ sung  tæ  do  chøc  tvÊn  ÕtkÕ     Þ.   thi   ®Ò ngh   §i Ò u    ÕtkÕ   ©y  ùng  6. Thi   x d c«ng  ×nh tr 1­ C¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d ph¶i ® îc thiÕtkÕ   Ó  Ön       th hi b»ng b¶n  Ï v  theo quy  nh.   ®Þ 2­ C«ng  ×nh  îc thiÕtkÕ   tr ®    theo  buíc:thiÕtkÕ   ¬  é, thiÕtkÕ   ü  ba      sb   k thuËtvµ  ÕtkÕ     thi   b¶n  Ïthic«ng.§èivíic«ng  ×nh kü  Ët®¬n  v         tr   thu   gi¶n hoÆc     ®∙  ã  ÕtkÕ   É u,  ö  ýn Òn  ãng  c thi   m x l  m kh«ng phøc  ¹pth× chØ  ùc hiÖn  Õt t    th   thi   kÕ     íc:thiÕtkÕ   ¬  é  µ  ÕtkÕ   ü  Ët­thi haib     s b v thi   k thu      c«ng. Néi dung    íc thiÕtkÕ   îc quy  nh  ¹  ô  ôc 1  ña  c¸c bu     ®  ®Þ ti ph l   c Quy  nh   ®Þ nµy. 3­ S¶n  È m   ÕtkÕ     ph thi   ph¶iphïhîp víi        Quy  Èn  µ    Èn  ü  Ët chu v tiªuchu k thu   x©y  ùng  îc¸p dông,nhiÖ m   ô  ÕtkÕ   µ  îp ®ång  d ®      v thi   v h   giao nhËn  Çu  Õt   th thi   kÕ.  4­ S¶n  È m   ÕtkÕ   ph thi   ph¶i ® îc chñ  u    ®¸nh       ®Ç t gi¸,nghiÖ m  thu theo  §iÒu  cña  7  Quy  nh  µy. ®Þ n 5­ C¸c  chøc   Ên  ÕtkÕ     tæ  tv thi   kh«ng  îcchØ  nh  ¬is¶n  Êt,cung  ®  ®Þ n  xu   øng    ¹ vËtliÖu hay  Ëttkü  Ët. c¸clo       i v    thu 6­ §å    ÕtkÕ     ¸n thi   chØ  îcthùc hiÖn    ñ  Ö m   ÕtkÕ   µ    ñ  ®    khich nhi thi   v c¸c ch tr× thiÕt kÕ   ã        c ®ñ n¨ng  ùc theo  l  quy  nh   ña  é   ©y   ùng. Ng êi chñ  ®Þ c BX d     nhiÖ m   ÕtkÕ   µ    ñ  × thiÕtkÕ   thi   v c¸c ch tr     ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m     ©n  Ò     c¸ nh v chÊtl ng s¶n  È m   m × nh  ùc hiÖn.  î   ph do  th    
 9. 9 7­ Tæ     chøc   Ên  ÕtkÕ   tv thi   ph¶icã  Ö   èng    h th qu¶n  ýchÊt l ng s¶n  È m   l   î   ph thiÕtkÕ     Óm    Êtl ng s¶n  È m   ÕtkÕ.    ®Ó ki so¸tch  î   ph thi   8­ Tæ     chøc   Ên  Ëp  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  tv l thi   k thu   thi   k thu     ph¶ithùc hiÖn      gi¸m        s¸tt¸cgi¶ trong qu¸ tr×nh thic«ng  ©y  ¾p        x l theo  Òu    §i 17 cña  Quy  nh  µy. ®Þ n 9­    Tæ chøc   vÊn  ÕtkÕ   t thi   c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  µi ng ngo   viÖc ph¶i thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  ¹    ®Þ ti c¸c kho¶n nªu    ña  Òu  µy, cßn  trªnc §i n   ph¶i tu©n  ñ    th quy  nh   Ò   éi dung  ®Þ v n  s¶n  È m   Õt kÕ  c«ng  ×nh  ©y  ph thi   tr x dùng chuyªn ngµnh.   10­    Tæ chøc   Ên  ÕtkÕ   t v thi   kh«ng  îc giao  Çu  ¹ toµn  é  îp  ng  ®  th l i  b h ®å hoÆc   Çn  Ýnh  ña  éi dung  îp  ng  ph ch c n  h ®å cho  ét  chøc   Ên  ÕtkÕ   m tæ  t v thi   kh¸c. §i Ò u    7. NghiÖ m     phÈ m   thu s¶n  kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ   s¸tx d     1­ ViÖc    nghiÖ m    thu s¶n  È m   ph kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d (B¸o c¸o kÕt     qu¶  kh¶o  s¸tx©y  ùng),s¶n  È m   ÕtkÕ   å s¬  ÕtkÕ)    ¬  ë    µiliÖu sau:   d   ph thi   (h   thi   trªnc s c¸ct     a) Hîp  ng    ®å giao nhËn  Çu    th kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ. s¸tx d     b) NhiÖ m   ô    v kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ. s¸tx d     c)Quy  Èn  µ    Èn  ü  Ëtx©y  ùng  îc¸p dông    chu v tiªuchu k thu   d ®      d) B¸o  kÕt  c¸o  qu¶  Èm    ÕtkÕ   ña  chøc    Ên  Èm    Õt th trathi   c tæ  t v th trathi   kÕ   Õu  ã). (n c 2­  Õt  K qu¶ nghiÖ m  thu ph¶i lËp  µnh    th biªn b¶n    theo  É u   ô  ôc 2,3 m ph l     cña  Quy  nh  µy. ®Þ n 3­ Biªn b¶n      nghiÖm     thu s¶n  È m   ph kh¶o    ©y  ùng,nghiÖ m     Õt s¸tx d   thu thi   kÕ  ph¶inªu  â  ÷ng    ãt (nÕu  ã),thêigian  ¾c  ôc  µ    r nh sais   c   kh ph v yªu  Çu    c bæ sung,söa  ÷a  c¸o kh¶o    ©y  ùng,hå  ¬  ÕtkÕ,  ng  êikÕt  Ën    ch b¸o    s¸tx d   s thi   ®å th   lu vÒ   Êtl ng kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ.  ch  î   s¸tx d     4­ Biªn b¶n      nghiÖm     thu s¶n  È m   ph kh¶o    ©y  ùng,nghiÖ m     Õt s¸tx d   thu thi   kÕ   µ thµnh  Çn  ña  å  ¬  ×nh thÈm  nh,  l  ph c h s tr   ®Þ phª  Öt    ícthiÕtkÕ  ­ duy c¸c b    t ¬ng øng. §i Ò u    È m     ÕtkÕ   ü  Ët 8. Th trathi   k thu   1­ Chñ  u      ®Ç tph¶ithuªtæ      chøc   Ên  tv kh«ng  ùctiÕp thiÕtkÕ   ùc hiÖn  tr       th   thÈm     ÕtkÕ   ü  Ët ®èi  íic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù    Çu  Ý, ho¸ trathi   k thu   v    tr   d ¸n:d kh     chÊt,cÇu, c¶ng  Ón, c¶ng      bi   s«ng, ®ª, ®Ëp   íc,hå     n   chøa  íc,c«ng  ×nh cao  n  tr   tÇng,tr ng  äc,b Önh  Ön,nhµ    u,   ê h   vi   thi®Ê kh¸n ®µi  ©n  Ën  ng, r¹pchiÕu    s v ®é     bãng, nhµ    µ  ÷ng    h¸tv nh c«ng  ×nh  Ëp  tr t trung  «ng  êi,nh÷ng  ® ng   c«ng  ×nh tr   khibÞ  ù  è  ã  Ó  ra th¶m  äa.§èivíi     s c c th x¶y    h       c«ng  ×nh thuéc c¸clo¹ dù    c¸c tr       i ¸n   kh¸cdo  ñ  u    ùquyÕt ®Þnh  ùc hiÖn  Èm    ch ®Ç tt     th   th tra. 2­ Néi dung  Èm    ÕtkÕ   ü  Ëtchñ  Õu  Ò      th trathi   k thu   y v møc    toµn  ña  ®é an  c c«ng  ×nh vµ    éidung  tr   c¸cn   kh¸cm µ   ñ  u      Çu.   ch ®Ç tyªu c  
 10. 10 3­ C¸c b¶n  Ï ®∙  îc chÊp  Ën  v  ®   thu ph¶icã  ÷  ý,dÊu    Ën  ña  i   ch k   x¸c nh c ®¹   diÖn  chøc   Ên  Èm     ÕtkÕ.  É u   Êu  Êp  Ën  Èm     Õt tæ  t v th trathi   M d ch thu th trathi   kÕ   theo quy  nh  ¹ phô  ôc25  ña    ®Þ t i l   c Quy  nh  µy. ®Þ n  4­  Öc  Èm     ÕtkÕ   ü  Ët kh«ng  µm  Vi th tra thi   k thu   l gi¶m  Ñ   nh tr¸ch nhiÖ m     cña  µ  Çu  ÕtkÕ.  nh th thi   5­  êng  îp  Õt  Tr h k qu¶  Èm    ÕtkÕ   th trathi   kh«ng    Ön  îc nh÷ng    ph¸thi ®   sai sãtlínbuéc  chøc  ÕtkÕ      tæ  thi   ph¶ilËp l¹ thiÕtkÕ   ü  Ëtth× chñ  u         i   k thu     ®Ç tph¶i  chÞu    Ý   Èm     êng  îp  Õt  chi ph th tra.Tr h k qu¶  Èm     ÕtkÕ   th tra thi   ph¸thiÖn  îc   ®  nh÷ng    ãtlínbuéc  chøc  ÕtkÕ   sais     tæ  thi   ph¶ilËp  ¹ thiÕtkÕ   ü  Ëtth×      l  i   k thu   tæ chøc   Ên  ÕtkÕ   tv thi   ph¶ichÞu    Ý  Èm    µy.   chiph th tran §i Ò u    å   ¬  ×nh thÈm  nh,  duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   9. H s tr   ®Þ phª  thi   k thu   thiÕtkÕ   ü  Ëtthi   k thu     c«ng  Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtdo  ñ  u    ×nh thÈm  nh, phª  Öt    s thi   k thu   ch ®Ç ttr   ®Þ   duy bao gå m: 1­ Tê  ×nh thÈm  nh,    tr   ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  ËtlËp  duy thi   k thu   theo  É u   ô  m ph lôc4,6 cña     Quy  nh  µy; ®Þ n 2­ B¶n    sao  Õt  nh  quy ®Þ phª  Öt  ù    u    Ìm  duy d ¸n ®Ç tk theo  å  ¬  ÕtkÕ   h s thi   s¬  é  ∙  îcduyÖt cïng dù  b®®       ¸n; 3­ B¸o c¸o  Õt  k qu¶  kh¶o    ©y  ùng  ã    éi dung  s¸tx d c ®ñ n   nªu  ¹  ti kho¶n    2 §iÒu  cña  5  Quy  nh  µy; ®Þ n 4­ Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi   s thi   k thu   thi   k thu     c«ng  îclËp theo ®     phô  ôc1  ña  l   c Quy  nh  µy; ®Þ n 5­ B¸o    Õt  c¸o k qu¶  Èm    ÕtkÕ   i  íic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù    th trathi   ®è v     tr   d ¸n ®∙  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i 1  8  Quy  nh  µy; ®Þ n 6­ Biªn b¶n      nghiÖ m     thu s¶n  È m   ph kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ   Ëp  s¸tx d     l theo  m É u   ô  ôc2,3 cña  ph l     Quy  nh  µy; ®Þ n 7­ C¸c v¨n b¶n  Êp  Ën  ña    ¬  ch thu c c¸c c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   l  n   th quyÒn  Ò   toµn  v an  m«i  êng, an  µn  tr   to phßng  èng  ch ch¸y,næ,  toµn      an  lao ®éng, an  µn  ª  iÒu,an  µn    to ® ®   to giao th«ng  µ      Çu  ã  ªnquan.   v c¸cyªu c c li   §i Ò u    È m   nh  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi 10. Th ®Þ thi   k thu   thi   k thu     c«ng 1­  éi  N dung  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thi th ®Þ thi   k thu   thi   k thu     c«ng: a)  Òu  Ön  §i ki n¨ng  ùc ho¹t®éng  ©y  ùng  ña  chøc    Ên, c¸ nh©n  l    xd c tæ  tv     thùc hiÖn  ÕtkÕ.   thi   b) Sù   ï hîp cña  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  íi   ph     thi   k thu   thi   k thu     v  thiÕtkÕ   ¬  é  µ    éidung    s b v c¸c n   trong b¸o      c¸o kh¶    ∙  îcphª duyÖt  Ò     thi® ®     v quy ho¹ch, kiÕn  óc,quy    ©y  ùng, c«ng    tr   m« x d   nghÖ, c«ng  Êt  Õt kÕ,  Êp  su thi   c c«ng  ×nh,c¸c chØ    tr    tiªukinh tÕ  ü  Ët,quy  Èn  µ    Èn  ü  Ët   k thu   chu v tiªuchu k thu   ® îc¸p dông;   
 11. 11 c) Gi¶i ph¸p    b¶o  Ö   v m«i  êng,  tr phßng  èng  ch ch¸y, næ,  toµn      an  lao ®éng, an  µn  ª  iÒu,an  µn    to ® ®   to giao th«ng  µ      Çu  ã  ªnquan.   v c¸cyªu c c li   d) Sù  îp lýcña      h    gi¶iph¸p thiÕtkÕ   ü  Ëtbao  å m:     k thu   g ­ Sù   îp  ýcña      h l  gi¶iph¸p  ÕtkÕ   Òn,  ãng  íi® Æc   iÓ m   a   Êt thi   n m v  ® ®Þ ch   c«ng  ×nh,thuû    a   Êt thuû  n¬i ® Æt  tr   v¨n,®Þ ch   v¨n    c«ng  ×nh;sù  ï hîp cña  tr   ph     gi¶iph¸p  Õt  Êu  íithiÕtkÕ   Õn  óc(®èivíic«ng  ×nh cã  å  ¬  ÕtkÕ     k c v    ki tr      tr   h s thi   kiÕn  óc)vµ  íi tr   v   c«ng n¨ng  ña  c c«ng  ×nh; tr ­Sù  îp lývµ  ng  é  ña      h     ®å b c gi¶i ph¸p thiÕtkÕ   Ö   èng  ü  Ët;     h th k thu   2­ K Õt    qu¶  Èm  nh  îcthÓ  Ön  th ®Þ ®  hi b»ng    v¨n b¶n theo  É u   ¹ phô  ôc m ti   l  5  ña  c Quy  nh  µy. C¸c  ®Þ n  b¶n  Ï thiÕtkÕ   ü  Ët ® îc chÊp  Ën  v    k thu     thu ph¶icã   dÊu    Ën  ∙  Èm  nh  ÕtkÕ   x¸c nh ® th ®Þ thi   theo  É u   ¹ phô  ôc25  ña  m ti  l   c Quy  nh   ®Þ nµy. §i Ò u    È m   Òn  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët 11. Th quy th ®Þ thi   k thu   1­ C«ng  ×nh thuéc c¸cdù      tr       ¸nquan  ängquèc  ,dù    ã m   tr   gia  ¸n nh A: a) §èivíi      c«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  ©n  tr     ¸n s d v ng s¸ch nhµ  íc:   n ­ Bé   ©y  ùng  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët c¸c c«ng  ×nh  éc     X d th ®Þ thi   k thu     tr thu c¸c dù  quan  äng  èc    Thñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  u   ; c¸c ¸n  tr qu gia do  t Ch ph quy ®Þ ®Ç t    c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   do  é  ëng,Thñ  ëng  ¬  tr     ¸n nh A  B tr   tr c quan ngang  é, c¬  B  quan  éc Ch Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  µ    v c¸c doanh  nghiÖp  Õt ®Þnh  u  . quy   ®Ç t  ­Riªng c¸cc«ng  ×nhx©y  ùng       tr   d chuyªn ngµnh:c«ng  ×nh x©y  ùng  ñy     tr   d th   lî   in«ng  , nghiÖp, l©m     nghiÖp  Bé   do  N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n;   c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d giao th«ng  Bé   do  Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng  Ç m   á,  µ  h m nh m¸y    iÖn, ® êng  ©y    iÖn  µ  ¹m  Õn    Bé   ph¸t®   d t¶i® v tr bi ¸p,do  C«ng nghiÖp;c«ng  ×nh x©y  ùng  u  Ýnh  Ôn    tr   d b ch vi th«ng  µ   Çn  m ph c«ng  Ö   ngh chuyªn ngµnh  µ chñ  Õu  Bé   u  Ýnh    Ôn    l  y do  B ch ­ Vi th«ng;c«ng  ×nh an    tr   ninh,   quèc phßng  µ  v b¶o  Ö   Ý  Ët  èc    Bé  èc  v b m qu gia do  Qu phßng,Bé    C«ng    ñ  an,ch tr×tæ    chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët. th ®Þ thi   k thu   b) §èivíic«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o       tr     ¸n s d vtd do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íc:c¸c Bé, ngµnh, ®Þa   ¬ng,   td ®Ç tph¸ttr   Nh n         ph   doanh  nghiÖp  ã  ù    ùtæ  c d ¸n t   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët. th ®Þ thi   k thu c)§èivíi      c«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  u      iÓncña  tr     ¸n s d v ®Ç tph¸ttr   doanh  nghiÖp  µ  íc,vèn  doanh  nh n   do  nghiÖp  ù huy  ng  µ  èn  Ýn  ông  ¬ng  t  ®é vv t d th m¹i kh«ng  Nhµ   íc b¶o    do  n  l∙nh:doanh    nghiÖp  ù tæ  t   chøc  Èm   nh  Õt th ®Þ thi   kÕ   ü  Ët. k thu   2­ C«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C     tr     ¸n nh B,  a)  èi víic«ng  ×nh  éc  ù  sö  ông  èn  ©n  §   tr thu d ¸n  d v ng s¸ch  µ  íc,vèn  nh n   tÝn  ông  Nhµ   ícb¶o  d do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ  íc:  vtd ®Ç tph¸ttr   nh n ­ §èi víic«ng  ×nh  c¸c Bé,  µnh, c¬       tr do    ng   quan  Trung  ng  ¬ qu¶n  ý:c¬  l  quan chuyªn m«n   ã    c chøc n¨ng qu¶n  ýx©y  ùng  ña  Êp  Õt  nh  u   l  d c c quy ®Þ ®Ç tthÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët;   ®Þ thi   k thu  
 12. 12 ­ §èi víic¸c c«ng  ×nh do  a   ¬ng         tr   ®Þ ph qu¶n  ý:Së   ©y  ùng  l  X d hoÆc   ë   S cã c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët(tïy   th ®Þ thi   k thu     theo  tÝnh  Êtcña  ù  ch   d ¸n). ­ §èivíic¸c c«ng  ×nh thuéc dù    Uû          tr     ¸n do  ban  ©n  ©n  Êp  Ön, x∙ nh d c huy    quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç ttheo  ©n  Êp  ña  û   ph c c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh:c¬    quan  chuyªn m«n   ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ý x©y  ùng  ña  û   l  d c U ban  ©n   ©n   Êp  nh d c huyÖn  chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët. tæ  th ®Þ thi   k thu b)  èi víic«ng  ×nh do    §   tr   c¸c doanh nghiÖp  u    ®Ç t b»ng  äi  ån  èn, m ngu v   doanh  nghiÖp  ùtæ  t   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët. th ®Þ thi   k thu   3­  ñ   u    chÞu  Ch ®Ç t tr¸ch nhiÖ m   chøc  Èm   nh   Õt kÕ     tæ  th ®Þ thi   c«ng  nghÖ   i víi ®è     c«ng  ×nh cã  ÕtkÕ   tr   thi   c«ng  Ö   ngh kh«ng  ©n  Ötnguån  èn. ph bi   v 4­  êi cã  Èm   Òn  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët ph¶i chÞu  Ng   th quy th ®Þ thi   k thu     tr¸ch   nhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ     éidung  Èm  nh  tr   lu   c¸c n   th ®Þ quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  1  10  ña  c Quy  nh  µy. ®Þ n  §i Ò u 12. ThÈ m   Òn  duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ     quy phª  thi   k thu   thi   kü  Ëtthi thu    c«ng 1­  èi víic¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  §     tr x d (kh«ng  ©n  Öt nguån  èn, h×nh  ph bi   v  thøc  ë  ÷u)  êi cã  Èm   Òn  Õt  nh   u    phª  Öt  sh ng   th quy quy ®Þ ®Ç t duy hoÆc   îc ®  phÐp  y  Òn  ñ quy cho  Êp  íi   Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtnhng  c d   duy   phª   k thu   ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ   ù  y  tr   lu   s ñ quyÒn   .  êi ® îc ñy  ®ã Ng     quyÒn   Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh  ícph¸p luËtvµ  êiñy  Òn. v quy   cm tr       ng   quy 2­ §èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    Uû   c¸c tr     ¸n do  ban  ©n  ©n  Êp  Ön, x∙ nh d c huy     quyÕt  nh   u    theo  ©n  Êp  ña  û   ®Þ ®Ç t ph c c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh: Chñ    tÞch  û   U ban  ©n  ©n  Êp  Ön    Öt thiÕtkÕ   ü  Ët. nh d c huy phª duy     k thu 3­ Néi dung  Õt  nh    Öt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü     quy ®Þ phª duy thi   k thu   thi   k thuËtthi    c«ng  îcquy  nh  ®  ®Þ theo §iÒu  kho¶n  cña    38  2  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u   l  t µ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 52/1999/N§­  ngµy   v CP 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.Quy Õt  nh    Ch ph   ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët® îclËp duy thi   k thu       theo m É u   ô  ôc7  ña    ph l   c Quy  nh  µy.          ®Þ n            4­ §èivíi   ù    ãm   nÕu  a  ã  ÕtkÕ   ü  Ët® îcduyÖt  ng        d ¸n nh c¸c A  ch c thi   k thu     nh cÇn  Õtkhëic«ng  × ph¶icã  ÕtkÕ   thi     th     thi   b¶n  Ïthi v   c«ng  ña  ¹ng  ôc  ëic«ng  ch m kh   ® îc ngêi cã  Èm   Òn      th quy phª  Öt  µ  îp  ng  duy v h ®å giao  Ën  Çu  îp  nh th h ph¸p.   ChË m   Êt  nh sau    ùc hiÖn  îc 30%   khith   ®  tæng møc   u    ®Ç t ph¶icã  ÕtkÕ   ü    thi   k thuËt® îcngêicã  Èm  Òn    Öt.      th quy phª duy   5­  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn  phª duyÖt  Õt kÕ   ü  Ët ph¶i chÞu  thi   k thu     tr¸ch   nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ     éi dung  tr   lu   c¸c n   phª  Öt  duy quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 38  Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph   §i Ò u    È m   Òn    Öt  ÕtkÕ   vÏthic«ng 13. Th quy phª duy thi   b¶n      1­ §èivíi      c«ng  ×nh ® îcthiÕtkÕ   bíc,thiÕtkÕ   tr       ba      b¶n  Ïthi v    c«ng  ph¶i® ­   îcphª duyÖt.ThÈ m   Òn    Öt ® îcquy  nh         quy phª duy     ®Þ nh sau:  
 13. 13 a) §èivíi         c«ng  ×nh thuéc c¸cdù    u    µ  ©y  ùng  ö  ông  èn  c¸c tr       ¸n ®Ç tv x d sd v ng©n  s¸ch  µ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o  nh n   td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      td ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ  íc,c¨n  møc      i   nh n   cø  ®é phøc  ¹p vÒ   ü  Ët cña  ¹ng  ôc   t   k thu   h m c«ng  ×nh vµ  ×nh ®é   tr   tr   n¨ng  ùc,bé  l   m¸y  chuyªn m«n  ña  ñ  u  ,ngêicã    c ch ®Ç t    thÈm   Òn  quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët ® îc ñy  Òn  duy thi   k thu     quy cho  ñ  u      ch ®Ç t phª duyÖt thiÕtkÕ       b¶n  Ïthi v   c«ng    ¹ng  ôc  c¸ch m c«ng  ×nh phïhîp víi ÕtkÕ   ü  tr         thi   k thuËt®∙  îcphª duyÖt.  ®   b)  èi víic¸c c«ng  ×nh  ö  ông    ån  èn  §     tr sd c¸c ngu v kh¸c,chñ  u     Þu    ®Ç t ch tr¸chnhiÖ m    Öt thiÕtkÕ     phª duy     b¶n  Ïthi v    c«ng. c) C¸c  ÕtkÕ     thi   b¶n  Ï thic«ng  v    ph¶i cã  Êu   d phª  Öt  ña  ñ  u    duy c ch ®Ç t theo m É u   ¹ phô  ôc25  ña    t  i l   c Quy  nh  µy. ®Þ n  2­  êng  îp    Ëp  ÕtkÕ   Tr h khi l thi   b¶n  Ï thic«ng  ¹ng  ôc  v    h m c«ng  ×nh  ã  tr c thay ® æi  víithiÕtkÕ   ü  Ët®∙  îcphª  Öt  ×  ñ  u      so      k thu   ®   duy th ch ®Ç tph¶itr×nh     cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy xem   Ðt chÊp  Ën. x  thu   3­ Trong    ×nh thic«ng,chñ  u      qu¸ tr       ®Ç tchØ  îcphÐp  ®  thay ® æi  ÕtkÕ     thi   sau    ∙  îcngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    khi® ®     th quy quy ®Þ ®Ç tcho  Ðp. Trêng  îp ph   h  cÇn  Õtph¶ixö  ýkÞp  êith×  ñ  u    îc phÐp  thi     l  th   ch ®Ç t ®   thay ® æi  ÕtkÕ   µ    thi   v chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt ®Þnh  ña  ×nh. Chñ  u      v quy   cm   ®Ç tph¶ib¸o    Õt      c¸o k qu¶ xö  ýc¸cthay ® æi  ÕtkÕ   íi êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  . l      thi   v   ng   th quy quy   ®Ç t C h ¬ n g  3 Q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng thi « n g  x © y  l ¾ p   c §i Ò u    14. C«ng    t¸cgi¸m    s¸ttrongqu¸ tr×nh thi       c«ng  ©y  ¾p xl Chñ   u    ®Ç t(Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n hoÆc   chøc   Ên  tæ  tv gi¸m      s¸tthic«ng  îc ®  chñ  u    ®Ç tthuª), chøc   Ên  ÕtkÕ   µ   tæ  t v thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶icã    ®ñ   iÒu  Ön  ® ki n¨ng  ùc theo  l  quy  nh  µ  ®Þ v ph¶icã    é  Ën    c¸c b ph chuyªn tr¸ch   ®¶m   b¶o duy  ×ho¹t®éng  tr     gi¸m    ét  s¸tm c¸ch cã  Ö   èng  µn  é    ×nh   h th to b qu¸ tr   thic«ng  ©y  ¾p    x l c«ng  ×nh tõ khikhëic«ng  ©y  ùng  n     µn  µnh  tr         xd ®Õ khiho th nghiÖ m    µ  µn  thu v b giao toµn  é    b c«ng  ×nh theo Quy  nh  µy. tr     ®Þ n §i Ò u    15. Qu¶n  ýchÊt l ng    l   î thic«ng  ©y  ¾p  ña  x l c doanh  nghiÖp  ©y  x dùng   B)  (bªn    1­ Doanh    nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶ithùc hiÖn        c¸cc«ng  Öc  vi sau: a)  Ëp  Ö   èng  L h th qu¶n  ý chÊt îng  ï hîp  íiyªu  Çu  îp  ng  l  l ph   v  c h ®å giao  nhËn  Çu  ©y  ùng,trong ®ã   é  Ën  th x d     b ph gi¸m    Êtl ng bao  å m   ÷ng  ­ s¸tch  î   g nh ng êicã      ®ñ n¨ng  ùctheo quy  nh. l    ®Þ b) B¸o    y      c¸o ®Ç ®ñ quy  ×nh,ph¬ng    µ  Õt  tr   ¸n v k qu¶  ù kiÓm    Êt l ng t  trach  î   vËt liÖu,cÊu  Ön  µ      ki v s¶n  È m   ©y  ùng  íi ñ  u      A)    Óm    ph xd v  ch ®Ç t( bªn  ®Ó ki tra vµ  gi¸m  s¸t. c)  Ó m     Ët  Öu, cÊu  Ön, s¶n  È m   ©y  ùng, thiÕt bÞ   Ki tra v li   ki   ph x d     c«ng  tr×nh,thiÕtbÞ      c«ng  Ö   íckhix©y  ùng  µ  ¾p  Æt  µo  ngh tr     d vl ® v c«ng  ×nh. tr
 14. 14 d) NghiÖ m     éibé  µ  Ëp b¶n  Ïhoµn    thu n   v l   v  c«ng    c¸cc«ng      t¸cthic«ng  ©y  x l¾p, giai®o¹n  ©y  ¾p, ch¹y thö  ÕtbÞ,  ¹ng  ôc     x l    thi   h m c«ng  ×nh  µn  µnh  tr ho th vµ  c«ng  ×nh hoµn  µnh. tr   th   e) ChuÈn  Þ  å  ¬    b h s nghiÖ m    thu theo quy  nh  µ    Þ  ñ  u       ®Þ v ®Ò ngh ch ®Ç t( bªn  tæ  A)  chøc  nghiÖ m  thu s¶n  È m     ph c¸c c«ng      t¸c thic«ng  ©y  ¾p, giai x l   ®o¹n  ©y  ¾p, ch¹y thö  ÕtbÞ,  ¹ng  ôc  x l    thi   h m c«ng  ×nh  µn  µnh  µ  tr ho th v c«ng  tr×nh hoµn  µnh    th sau    ∙  khi® nghiÖm    éibé. thu n     f)B¸o    A  Ò   Õn ®é,  Êtl ng,khèil ng thi   c¸o bªn  v ti   ch  î    î     c«ng  ©y  ¾p   xl. 2­ Khithùc hiÖn  îp ®ång       h  EPC,  tæng  Çu  th EPC   ã  c tr¸chnhiÖ m:   a)  ùc  Ön    Öc  Th hi c¸c vi nªu  ¹    iÓ m             ti c¸c ® a, b, c, d, f kho¶n  cña  Òu  1  §i nµy. b) ChuÈn  Þ   å  ¬  b h s nghiÖ m   theo  thu  quy  nh  µ    Þ   ®Þ v ®Ò ngh bªn      A tæ chøc nghiÖm       o¹n  ©y  ¾p,ch¹y thö thiÕtbÞ,  ¹ng  ôc  thu giai® xl       h m c«ng  ×nh tr   hoµn  µnh  µ  th v c«ng  ×nh hoµn  µnh  tr   th sau    ∙  khi® nghiÖ m    éibé. thu n   §i Ò u    16. Qu¶n  ýchÊtl ng thic«ng  ©y  ¾p  ña  ñ  u     A   l   î     x l c ch ®Ç t(bªn  ) § Ó   ¶m   ® b¶o  Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng, chñ  u    ch  î   tr   d   ®Ç t ph¶ithùc hiÖn      c¸cc«ng  Öc    vi sau: 1­ Giai®o¹n  Èn  Þ       chu b thic«ng:   a) KiÓ m       iÒu  Ön  ëic«ng    trac¸c® ki kh   c«ng  ×nh; tr b)  Ëp  Ö   èng  L h th qu¶n  ý chÊt îng  ï hîp  íiyªu  Çu  ña  ù    é  l  l ph   v  c c d ¸n.B phËn  gi¸m    Êtl ng bao  å m   ÷ng  êicã    s¸tch  î   g nh ng   ®ñ n¨ng  ùctheo quy  nh. l    ®Þ c) KiÓ m     iÒu  Ön    tra ® ki n¨ng  ùc x©y  ùng  ña    l  d c c¸c doanh nghiÖp  ©y  x dùng  Çu  Ýnh/tæng  Çu,thÇu  ô); (th ch th   ph d) KiÓ m       tra,nghiÖm    µ    Öt thiÕtkÕ   thu v phª duy     b¶n  Ïthi v    c«ng; 2.Giai®o¹n  ùc hiÖn       th   thic«ng  ©y  ¾p: xl a) KiÓ m     Ö   èng    trah th qu¶n  ýchÊt l ng phïhîp víi l   î         cÇu  yªu  nªu trong hîp    ®ång  giao nhËn  Çu  ©y  ùng,quy  ×nh vµ  ¬ng    ù kiÓm    Êt l ng   th x d   tr   ph ¸n t   trach  î   cña  doanh  nghiÖp  ©y  ùng; xd   b)  Ó m     ù  ï hîp  Ò   Õt bÞ     Ki tra s ph   v thi   thic«ng  µ  ©n  ùc cña  v nh l  doanh  nghiÖp  ©y  ùng  îcchän  íi å  ¬  ù  Çu. xd ®  v   s d th   h c) KiÓ m     Ët liÖu,cÊu  Ön,s¶n  È m   ©y  ùng  ¹ hiÖn  êng    trav     ki   ph xd ti   tr th«ng  qua chøng  chØ   Êt îng  ña  ¬i s¶n  Êt  µ  Õt  ch l c n   xu v k qu¶  Ý  th nghiÖ m   c¸c do    phßng  Ý  th nghiÖm  îp chuÈn  ùc hiÖn; h  th     d) KiÓ m     ÕtbÞ    trathi   c«ng  ×nh vµ  ÕtbÞ  tr   thi   c«ng  Ö   íckhil¾p  Æt   ngh tr     ® trong c«ng  ×nh th«ng    tr   qua  chøng  chØ  Êtl ng cña  ¬is¶n  ÊtthiÕtbÞ  µ  ch  î   n  xu    v kÕt qu¶  Óm  nh  Êt l ng thiÕtbÞ  c¸ctæ  ki ®Þ ch  î     do    chøc  ã   c tc¸ch ph¸p nh©n  ­     ® îcnhµ  ícquy  nh  ùc hiÖn;   n  ®Þ th     e)  Ó m     Ön  Ki trabi ph¸p    thic«ng, biÖn    ph¸p  toµn    ng  an  lao ®é cho c«ng  tr×nh vµ  toµn    an  cho    c¸cc«ng  ×nh l©n  Ën  doanh  tr   c do  nghiÖp  ©y  ùng  Ëp; xd l f)KiÓ m     Ò   Êt îng, khèi l ng, tiÕn    ©y  ùng    tra v ch l    î   ®é x d c¸c c«ng  Öc  vi (x©y, l¾p),tõng  é  Ën, giai®o¹n  ©y  ¾p, tõng  ¹ng  ôc      b ph     x l  h m c«ng  ×nh  µ  tr v
 15. 15 c«ng  ×nh    ùc  Ön  tr ®Ó th hi nghiÖ m  thu theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 18  Quy  ®Þnh  µy. n g) Tæ     chøc  Óm  nh  ki ®Þ s¶n  È m   ©y  ùng    Çn  Õt. è îng m É u   ph xd khic thi   l   S kiÓm  nh  µy  ®Þ n kh«ng  îcvîtqu¸ 5%   è îng m É u   Óm  nh  ®     sl   ki ®Þ ph¶ithùc hiÖn      theo quy  nh  ña      Èn  ü  Ëtvµ    ®Þ c c¸ctiªuchu k thu   kh«ng  t h¬n  m É u.   Ý  3    h)  Ó m     µ  Ki tra v x¸c  Ën  nh b¶n  Ï hoµn  v  c«ng  õng  t c«ng  Öc, tõng  é  vi   b phËn,  õng    o¹n, tõng  ¹ng  ôc   t giai®   h m c«ng  ×nh  µ  tr v c«ng  ×nh  a  µo  ö  tr ®vs dông. i)TËp  îp,kiÓm    µ  ×nh c¬    h  trav tr   quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  nu   chÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng   î   tr   d (theo ph©n  Êp  ¹ §iÒu  cña    c ti   3  Quy  nh  µy) ®Þ n  hå  ¬, tµiliÖu  s   nghiÖ m  thu  íc khi tæ  tr     chøc  nghiÖ m  thu    o¹n  ©y  ¾p, giai® x l  nghiÖ m  thu  ÕtbÞ   ¹y thö  thi   ch   tæng  îp,nghiÖ m   h  thu  µn  µnh  ¹ng  ôc   ho th h m c«ng  ×nh hoÆc   tr   c«ng  ×nh ®èi víic¸c c«ng  ×nh ®∙  tr         tr   nªu  ¹  tikho¶n  §iÒu    1  8 cña Quy  nh  µy.Danh  ôc  å  ¬,tµiliÖu nghiÖ m    îcquy  nh  ®Þ n  m hs     thu ®   ®Þ theo  phô  ôc20  ña  l   c Quy  nh  µy; ®Þ n k) LËp    b¸o  th c¸o  ßng  ú  µ  nh  ú  th¸ng vÒ   Êt l ng,khèil ng  µ  k v ®Þ k 6    ch  î    î v tiÕn ®é       c¸cc«ng    ©y  ¾p; t¸cx l l)Chñ   ×phèihîp víi     tr         bªn  ªnquan    Õt  ÷ng  íng m ¾ c,    c¸c li   gi¶iquy nh v  ph¸t sinhtrong thi      c«ng; m)    Khi ph¸thiÖn  ÕtbÞ       thi   thic«ng, nh©n  ùc,vËt liÖu,cÊu  Ön, s¶n    l     ki   phÈ m   ©y  ùng, thiÕtbÞ   x d     c«ng  ×nh  µ  ÕtbÞ   tr v thi   c«ng  nghÖ  kh«ng  ï hîp  ph   hîp ®ång    giao nhËn  Çu  × ® îcquyÒn:   th th     ­ Yªu  Çu    c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶isö  ông  ÕtbÞ     d thi   thi c«ng,nh©n     lùctheo ®óng      cam   Õt  ∙  tronghîp ®ång  k ® nªu     giao nhËn  Çu  ©y  ¾p;   th x l   ­Kh«ng    cho  Ðp  a  µo  ö  ông  ph ® v s d trongc«ng  ×nh nh÷ng  ËtliÖu,cÊu    tr   v    kiÖn,s¶n  È m   ©y  ùng,thiÕtbÞ    ph xd     kh«ng  ïhîp víi   Èn  Ò   Êt l ng, ph       chu v ch  î   tiªu quy c¸ch;kh«ng  ïhîp víi   ph       c«ng  Ö;  a  ngh ch qua  Óm    Óm  nh; ki tra,ki ®Þ   ­  õng    D thic«ng  µ  Ëp  v l biªn b¶n      khi bªn      ¹m    iÒu  Ön    B vi ph c¸c ® ki b¶o ®¶m   Êtl ng c«ng  ×nh,an  µn    ch  î   tr   to thi c«ng  ©y  ¾p  µ  Ö   x l v v sinh m«i  êng;   tr ­ Tõ  èinghiÖ m         ch   thu c¸c s¶n  È m   ña  ph c c«ng      t¸cthic«ng  ©y  ¾p, c¸c x l   giai®o¹n  ©y  ¾p,ch¹y thö thiÕtbÞ     xl       kh«ng  ¶m   ® b¶o  Êt l ng.Lý  tõ chèi ch  î   do      ph¶ithÓ  Ön    hi b»ng    v¨n b¶n;   n) TríckhinghiÖ m    ÷ng  é  Ën,h¹ng  ôc       thu nh b ph   m c«ng  ×nh hoÆc   tr   c«ng  tr×nh,n Õu    ph¸thiÖn    Êu  Öu    c¸c d hi kh«ng  ¶m   ® b¶o  Êt l ng  ×  ñ  u    ch  î th ch ®Ç t ph¶ithuªtæ      chøc   Ên  Óm  nh  Êt l ng ®¸nh      µm  ¬  ë  tv ki ®Þ ch  î   gi¸®Ó l c s nghiÖm   thu. 3.Khithùc hiÖn  îp ®ång       h  EPC,  ñ  u    ã  ch ®Ç tc tr¸chnhiÖm:   a) Thùc  Ön    Öc    hi c¸c vi quy  nh  ¹ c¸c kho¶n    ña  Òu  µy  õviÖc  ®Þ ti     1,2 c §i n tr   nghiÖ m    thu c«ng  Öc. vi b) Quy Õt  nh  Õn ®é     ®Þ ti   nghiÖm         o¹n  ©y  ¾p,nghiÖ m     thu c¸c giai® xl  thu thiÕtbÞ   ¹y thö tæng  îp,nghiÖm     µn  µnh  ¹ng  ôc    ch     h  thu ho th h m c«ng  ×nh vµ  tr   hoµn  µnh  th c«ng  ×nh. tr 4. Khi kh«ng    iÒu  Ön     ®ñ ® ki n¨ng  ùc,chñ  u    ã  Ó  l  ®Ç t c th thuª tæ    chøc t vÊn  gi¸m    ùc hiÖn  µn  é  s¸tth   to b hoÆc   ét  è  m s c«ng  Öc  t¹ §iÒu  µy. vi nªu    i n
 16. 16 §i Ò u    17. Gi¸m        ña  chøc   Ên  Ëp  ÕtkÕ   ü  Ët s¸tt¸cgi¶c tæ  tv l thi   k thu   Trong    ×nh thic«ng  ©y  ¾p, tæ  qu¸ tr     x l   chøc   Ên  Ëp  ÕtkÕ   ü  Ët t v l thi   k thu   hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  Ó  khilµthÇu  ô  ña  thi   k thu     (k c¶      ph c tæng  Çu  th EPC)  ph¶ithùc hiÖn      gi¸m        å m     s¸tt¸cgi¶g c¸cc«ng  Öc  vi sau: 1­ Gi¶ithÝch  µiliÖu thiÕtkÕ      t      c«ng  ×nh cho  ñ  u  ,doanh  tr   ch ®Ç t  nghiÖp  x©y  ¾p    l ®Ó qu¶n  ývµ    l   thi c«ng  theo ®óng    Çu  ña  ÕtkÕ;   yªu c c thi   2­  èi hîp    Õt    íng  ¾ c,  Ph   gi¶iquy c¸c v m thay  æi, ph¸tsinh  Ò   ÕtkÕ   ®     v thi   trongqu¸ tr×nh thi       c«ng; 3­  Ó m     Ki tra c«ng      t¸cthic«ng  ©y  ¾p  Ò   ù  ï hîp  íithiÕtkÕ   îc x l v s ph   v    ®  duyÖt. 4­ Tham  gia nghiÖ m  thu      o¹n  ©y  ¾p, nghiÖ m   c¸c giai® x l  thu  ¹y thö ch     thiÕtbÞ, nghiÖm     µn  µnh  ¹ng  ôc     thu ho th h m c«ng  ×nh vµ  µn  é  tr   to b c«ng  ×nh tr   khichñ  u      Çu.   ®Ç tyªu c 5­  ùc  Ön  Õ     Th hi ch ®é gi¸m    s¸tkh«ng  êng  th xuyªn trõtr ng  îp        ê h thic«ng  c¸c kÕt  Êu, c¸c bé  Ën, h¹ng  ôc    c     ph   m c«ng  ×nh ® îcthiÕtkÕ   tr       theo  c«ng  Ö   ngh tiªntiÕn vµ  i víi   o¹n        ®è     giai® thic«ng  µn  Ön. ho thi §i Ò u    18. NghiÖ m     thu c«ng  ×nh x©y  ùng tr   d 1­ NghiÖ m  thu c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d bao  å m   g nghiÖm  thu  õng  t c«ng  viÖc,tõng  é  Ën, tõng    o¹n,tõng  ¹ng  ôc    b ph   giai®   h m c«ng  ×nh vµ  tr   c«ng  ×nhtr   ® a  µo  ö  ông. Tuú  v sd   theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   yªu  Çu  i  îng  c ®è t nghiÖm     ñ thu,ch ®Ç u    ã  Ó  chøc  éi®ång  tc th tæ  h  nghiÖm thu. 2­ C¸c    c«ng  Öc  ©y,l¾p) do  vi (x     bªn  thùc hiÖn  B    ph¶i® îcbªn  nghiÖ m      A  thu.C¸c  é  Ën  Þ     b ph b che  Êt cña  khu   c«ng  ×nh ph¶i® îc nghiÖm   vµ  Ëp  tr      thu  l b¶n  Ïhoµn  v  c«ng  íckhitiÕn hµnh    tr       c¸cc«ng  Öc  Õp theo.Biªnb¶n  vi ti       nghiÖ m   thu c«ng  Öc  îc lËp  vi ®   theo  É u   ¹    ô  ôc 8, 9, 10, 11  ña  m ti c¸c ph l         c Quy  nh   ®Þ nµy. 3­ C¸c    o¹n  ©y  ¾p, thiÕtbÞ     ¹y thö  giai® x l    khi ch   tæng  îp  h sau    ¾p  khi l ® Æt ph¶i® îcnghiÖ m     íckhitr Ón khaigiai®o¹n  ©y  ¾p  Õp theo.Biªn    thu tr     i      x l ti       b¶n nghiÖ m  thu  îc lËp  ®  theo  É u   ¹    ô  ôc sè  m t ic¸c ph l   13,12  ña  c Quy  nh   ®Þ nµy.  4­ C¸c  ¹ng  ôc    h m c«ng  ×nh hoµn  µnh  µ  tr   th v c«ng  ×nh hoµn  µnh  tr   th chØ   ® îc® a  µo  ö  ông    ∙  îcnghiÖm        v sd khi® ®   thu.Biªnb¶n  nghiÖm    îclËp theo  thu ®     m É u   ¹ phô  ôcsè  cña  t  i l   14  Quy  nh  µy. ®Þ n Biªn b¶n    nghiÖm     µn  µnh  ©y  ùng  thu ho th xd c«ng  ×nh lµc¨n cø  tr       ph¸p  ý l  ®Ó   ñ  u    lµm  ñ  ôc bµn  ch ®Ç t th t   giao  a  ® c«ng  ×nh  µo  tr v khai th¸c sö  ông,   d   quyÕt    èn  u    µ  ùc hiÖn  ¨ng  ý  µis¶n  to¸nv ®Ç t v th   ® k t  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 5­ §èivíinh÷ng  é  Ën, h¹ng  ôc       b ph   m c«ng  ×nh hoÆc   tr   c«ng  ×nh cã    tr   c¸c yªu  Çu  c phßng  èng  ch ch¸y næ     hoÆc    khikhaith¸c,sö  ông  ã    ng  Êu     d c t¸c®é x ®Õ n   m«i  êng  µ  toµn  Ën  µnh,khinghiÖ m    a  µo  ö  ông  tr v an  vh    thu ® v s d ph¶icã   
 17. 17 v¨n b¶n  Êp  Ën  ña  ¬    ch thu c c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ü  Ëtcña  µ   íc l    k thu   Nh n   vÒ       Çu  trªn. c¸cyªu c nªu  6­ Khi chñ  u       ®Ç thoÆc   µ  Çu  µnguêinícngoµitham    ©y  ùng  nh th l        gia x d c«ng  ×nh (thiÕtkÕ,    tr     thic«ng  ©y  ùng,cung  Êp  ÕtbÞ, gi¸m      xd   c thi     s¸tthic«ng  x©y  ùng  ×    d th c¸c biªn b¶n    nghiÖ m  thu  u   ®Ò ph¶i ® îc thÓ  Ön     hi b»ng  thø  2  tiÕng  iÕng ViÖtNam   µ  Õng nícngoµido  ñ  u    ùachän  (t     v ti       ch ®Ç tl   ). 7­ C¬     quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êtluîngc«ng  ×nh x©y  l  nu   ch     tr   dùng   ( theo  ©n  Êp  ¹  Òu  cña  ph c ti §i 3  Quy  nh  µy) híng  Én, kiÓm     ù  ®Þ n  d   tras tu©n thñ quy ®Þnh  qu¶n lý Êt l ng c«ng tr×nh x©y dùng vµ  c«ng t¸c  ch î   nghiÖ m    ña  ñ  u    íckhinghiÖm      o¹n  ©y  ¾p,nghiÖm    thu c ch ®Ç ttr     thu giai® xl  thu hoµn  µnh  õng  ¹ng  ôc  th t h m c«ng  ×nh vµ  tr   c«ng  ×nh ®Ó   a  µo  ö  ông  i tr   ® v sd ®è   víic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù  ph¶ithÈm    ÕtkÕ      tr   d ¸n    trathi   nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu    1  8 cña  Quy  nh  µy. K Õt  ®Þ n  qu¶  Óm     ki traph¶ilËp  µnh    th Biªn b¶n  îc lËp    ®  theo  m É u   ¹ phô  ôc19  ña  t  i l   c Quy  nh  µy. ®Þ n  8­  ñ   u   chÞu  Ch ®Ç t tr¸ch nhiÖ m   ép u  ÷ hå  ¬, tµiliÖu  µn  µnh    n l tr   s     ho th x©y  ùng  d c«ng  ×nh  tr theo quy  nh  ña  µ   íc vÒ  u  ÷ hå  ¬, tµiliÖu ®Þ c Nh n   l tr   s       (xem danh  ôc  å  ¬,tµiliÖu l tr÷t¹ phô  ôc30  ña  m h s      u      i l   c Quy  nh  µy). ®Þ n   9­  ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph quyÕt  nh   µnh  Ëp  éi  ng  ®Þ th l H ®å nghiÖm     thu nhµ  ícvÒ     n   c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d   Héi ®ång    nghiÖ m    µ  íccã  thu nh n   tr¸chnhiÖ m  Óm      ki traxem   Ðt c«ng    x  t¸c nghiÖ m   cña  ñ  u    µ  ùctiÕp  thu  ch ®Ç t v tr   nghiÖm       thu c¸c c«ng  ×nh thuéc  ù  tr   d ¸n  ã m   c¸c dù  quan  äng quèc      Êy  Çn  Õtvµ  ÷ng  nh A,    ¸n  tr   gia khith c thi   nh c«ng  tr×nh kh¸cdo  ñ íng ChÝnh  ñ    Çu. Héi ®ång      Th t   ph yªu c     nghiÖ m    µ  íclËp thu nh n     Biªnb¶n    nghiÖ m    thu c«ng  ×nh theo m É u   ô  ôc18  ña  tr     ph l   c Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    19. C¨n  ®Ó   cø  nghiÖ m  thu ViÖc nghiÖ m  thu  õng  t c«ng  Öc,giai®o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh,h¹ng  vi     x l ho th   m ôc c«ng  ×nh vµ  tr   c«ng  ×nh hoµn  µnh    a  µo  ö  ông  tr   th ®Ó ® v s d ph¶idùa  µo    v c¸cc¨n cø      sau: 1.§èivíi         c«ng  Öc  ©y,l¾p  µn  µnh: c¸c vi x   ho th a)  å   ¬  ÕtkÕ   H s thi   b¶n  Ï thic«ng  ∙  îc chñ  u    v    ®®  ®Ç t nghiÖ m     µ    thu v phª duyÖt. b) B¸o      c¸o kh¶o    ©y  ùng. s¸tx d c) C¸c quy  Èn, tiªuchuÈn  ü  Ët x©y  ùng  ña  µ   íc vµ  ña  chu     k thu   d c Nh n   c ngµnh  Ön  µnh. hi h d)  ÷ng  iÒu  Nh ® kho¶n quy  nh  Ò   Êt l ng  µ  èi l ng  ®Þ v ch  î v kh  î c«ng  ×nhtr   tronghîp ®ång     giao nhËn  Çu  ©y  ùng.   th x d e) C¸c  Õt  k qu¶  Óm     Ý  ki tra,th nghiÖm   Êt l ng  Ët  Öu,thiÕtbÞ   îc ch  î v li     ®  thùc hiÖn    trong qu¸ tr×nh x©y  ùng.      d f)Nh÷ng    quy  nh  ®Þ hoÆc  chØ  Én  ü  Ëtcña  µ  d k thu   nh s¶n  Êt vÒ   Öc  xu   vi b¶o  qu¶n,sö  ông  ËtliÖu x©y  ùng,thiÕtbÞ   d v    d     c«ng  Ö. ngh g) B¶n  Ïhoµn    v  c«ng  c«ng    ©y  ¾p  îcnghiÖm  t¸cx l ®   thu. 2.  èi víic¸c giai®o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh, h¹ng  ôc   §       x l ho th   m c«ng  ×nh  µ  tr v toµn  é  b c«ng  ×nh hoµn  µnh:       tr   th       
 18. 18 a) C¸c    quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ü  Ëtx©y  ùng  ña  µ   íc chu x d    k thu   d c Nh n   vµ  ña  µnh  Ön  µnh. c ng hi h b) Biªn b¶n  ña  ¬    c c quan  ã  c chøc n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt îng l  n   ch l   c«ng  ×nh x©y  ùng  Óm    å  ¬  tr   d ki trah s nghiÖ m       o¹n  ©y  ¾p,nghiÖ m   thu giai® xl  thu thiÕtbÞ   ¹y thö tæng  îp,nghiÖm     µn  µnh  ¹ng  ôc      ch     h  thu ho th h m c«ng  ×nh tr   vµ  µn  µnh  ho th c«ng  ×nh  i  íic¸c c«ng  ×nh  éc  ù  ph¶i thÈm     tr ®è v     tr thu d ¸n    tra thiÕtkÕ   t¹ kho¶n  §iÒu  cña    nªu    i 1  8  Quy  nh  µy. ®Þ n c) B¸o    ña  ñ  u  ,doanh    c¸o c ch ®Ç t  nghiÖp  ©y  ùng,tæ  xd   chøc   Ên  Õt tv thi   kÕ   µ  chøc   vÊn  v tæ  t gi¸m    Ò   Êt îng    o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh, s¸tv ch l giai® x l ho th   chÊt luîng thiÕtbÞ   ¹y thö        ch   tæng  îp,chÊt l ng  ¹ng  ôc  h   î h m c«ng  ×nh  µn  tr ho thµnh  µ  v c«ng  ×nh hoµn  µnh  Ëp theo m É u   ¹ c¸cphô  ôc21,22,23,24. tr   th l    t    i l        d) Toµn  é  å  ¬    b h s ph¸p  ývµ  µiliÖu qu¶n  ýchÊt l ng ® îclËp  l  t     l   î     theo  danh  m ôc  t¹ phô  ôc20  ña  nªu   i l   c Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    20. B¶n  Ïhoµn  v  c«ng 1­ Doanh nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶ilËp    b¶n  Ï hoµn  v  c«ng    khinghiÖ m     thu tõng c«ng  Öc,tõng  é  Ën, tõng    o¹n,tõng  ¹ng  ôc  vi   b ph   giai®   h m c«ng  ×nh vµ  tr   c«ng  ×nh ® a  µo  ö  ông. tr   v s d 2­ B¶n  Ï hoµn  v  c«ng ph¶i® îc lËp    ¬  ë     trªnc s b¶n  Ï thic«ng  ∙  îc chñ  v    ®®  ®Ç u    tphª  Öt  ã      íic¸c sè  Öu thiÕtkÕ   ÷ng  è  Öu t ng  duy c ghië d     li     nh s li  ¬ øng  ∙  ® ®¹t® îctrong thùc tÕ  Ých  íc,trôc,m èc,         (k th     cao  ×nh…),nh÷ng  tr   thay ® æi  Ò     v thiÕtkÕ   µ    v ph¶icã    Ën  ña  ÷ng  êi lËp,kiÓm     x¸c nh c nh ng     b¶n  Ï víiquy  nh   v    ®Þ cô  Ó  th sau: a) B¶n  Ïhoµn    v  c«ng c«ng  Öc  vi ph¶icã  ÷  ý,ghirâ hä    ña    é    ch k       tªnc c¸n b kü  ËtA  µ  thu   v B.  b) B¶n  Ïhoµn    v  c«ng    o¹n,tõng  ¹ng  ôc  giai®   h m c«ng  ×nh vµ  tr   c«ng  ×nh tr   ® a  µo  ö  ông  v sd ph¶i cã  ÷  ý, ghi râ  ä    µ  Êu  ña  i diÖn    ch k     h tªn v d c ®¹   doanh  nghiÖp  ©y  ùng  µ  ña  idiÖn  ñ  u  . xd v c ®¹   ch ®Ç t  §i Ò u 21. Qu¶n  ýho¹t®éng  ña    µ  Çu  íc ngoµi tham       l    c c¸c nh th n     gia t vÊn,kiÓm  nh, gi¸m    ¨ng  Óm  Êtl ng   ®Þ   s¸t,® ki ch  î   1­ C¸c  µ  Çu  íc ngoµi tham     Ên, kiÓm   nh,  nh th n     gia t v   ®Þ gi¸m    ¨ng  s¸t,® kiÓm  Êtl ng ph¶itu©n  ñ c¸cnéidung  ch  î     th       quy  nh  Ò   ®Þ v c«ng    t¸cqu¶n  ýchÊt l    l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  î  tr   d theo Quy  nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c cam   Õt  k trong hîp ®ång      giao nhËn  Çu  Ò   Êt l ng c¸c kÕt    th v ch  î     qu¶ c«ng  Öc  îcthùc hiÖn,®ång  êi vi ®       th   ph¶i chÞu  ù  Óm     s ki so¸tcña  ¬    c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   c¸c  Ünh  ùc  ü  l vk thuËtchuyªn ngµnh.       C¸c  Õt  k qu¶  c¸c nhµ  Çu  ícngoµinªu    do    th n     trªncung  Êp  c theo  îp ®ång  h  giao  Ën  Çu  µ c¨n  ®Ó   ñ  u    xem   Ðt, ®¸nh    ôc  ô  Öc  nh th l   cø  ch ®Ç t x  gi¸ph v vi nghiÖ m    thu c«ng  ×nh theo Quy  nh   µy. tr     ®Þ n 2­ C¸c  ¬    c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     Ünh  ùc  ü  Ëtchuyªn ngµnh  l  n   c¸c l v k thu     cã tr¸chnhiÖ m    theo dâi, Óm      ×nh thùc hiÖn   Ên,kiÓm  nh, gi¸m     ki traqu¸ tr     tv   ®Þ   s¸t, ¨ng  Óm  Êt l ng cña    µ  Çu  ícngoµi;khicÇn  Õtcã  Ó     ® ki ch  î   c¸c nh th n      thi   th tæ chøc  Óm    Õt  ki trak qu¶  c«ng  Öc  c¸cnhµ  Çu  ícngoµithùc hiÖn. vi do    th n      
 19. 19 C h ¬ n g  4 B ¶ o  h µ n h  c « n g  tr × nh v µ  b ¶ o  tr × c « n g  tr× nh §i Ò u    22. B¶o  µnh  h c«ng  ×nh tr 1­ Trong    o¹n  giai® b¶o  µnh  h c«ng  ×nh  ñ  u    tr ch ®Ç t ph¶i thùc hiÖn        c¸c c«ng  Öc  vi sau:   a)  Ó m     ×nh  ¹ng sö  ông  Ki tra t tr   d c«ng  ×nh,ph¸thiÖn   háng      tr     h ®Ó yªu cÇu  öa  ÷a; s ch b) Yªu  Çu  c doanh nghiÖp  ©y  ùng  ùc hiÖn    xd th   c¸c tr¸chnhiÖ m   Ò       v b¶o hµnh. 2­ Doanh    nghiÖp  ©y  ùng  ã  Üa  ô  ùc hiÖn  öa  ÷a      áng  xd c ngh v th   s ch c¸ch h do  × nh  ©y    m g ra trong thêih¹n b¶o  µnh.     h 3­ Doanh  nghiÖp  ©y  ùng  x d kh«ng  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     b¶o  µnh  h c«ng  tr×nh trongc¸ctr ng  îp sau:      ê h   a)        áng  Khi c¸c h h c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d trong thêih¹n     b¶o  µnh  h kh«ng  ph¶ido  çi ña    l  c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ©y  xd g ra. b) Khi  é  Ën,  ¹ng  ôc   b ph h m hoÆc  c«ng  ×nh  Þ   ¬  tr b c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  éc    ìdo  ñ  u      ¹m  quy bu th¸od   ch ®Ç tviph ph¸p luËtvÒ   ©y  ùng.   xd §i Ò u    23. B¶o  ×c«ng  ×nh tr   tr 1­ Thêih¹n b¶o  ×c«ng  ×nh:      tr   tr a)  êi h¹n  Th   b¶o  × c«ng  ×nh  îc tÝnh  õ ngµy  tr   tr ®  t  nghiÖm  thu  a  ® c«ng  tr×nh vµo  ö  ông    sd cho  n     Õt    ¹n  ö  ông  ®Õ khih niªnh s d theo quy  nh  Ò   Êp  ®Þ vc c«ng  ×nh. tr   Trêng  îp c«ng  ×nh vîtqu¸ niªnh¹n  ö  ông  h  tr         s d hoÆc   kh«ng  ¶m   ® b¶o    yªu cÇu  Êt l ng    Õp  ôc sö  ông, ph¶icã  b¶n  ña  chøc    Ên  ùc ch  î ®Ó ti t   d     v¨n  c tæ  t v th   hiÖn  Óm  nh  ¸nh    Ön  ¹ngc«ng  ×nh lµm  ¬  ë  ki ®Þ ® gi¸hi tr   tr   c s cho  ¬  c quan  qu¶n  lýcã  Èm  Òn    th quy xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    b) §èivíic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng         tr   d chuyªn ngµnh,cßn      ph¶itu©n  ñ c¸c   th     quy  nh  ña  é   ã  ®Þ c B c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  Ò   êih¹n    v th   b¶o  × tr   c«ng  ×nh. tr 2­ C Êp    b¶o  ×c«ng  ×nh: tr   tr a) B¶o  ×c«ng  ×nh ® îcquy  nh    tr   tr     ®Þ theo  cÊp: duy    04    tu,b¶o  ìng;söa  d   ch÷a  á;söa  ÷a  õa  µ  öa  ÷a  ín. nh   ch v v s ch l b)  èi víicÊp  §   duy    tu,b¶o  ìng  µ  Êp  öa  ÷a  á: Chñ   d vc s ch nh   qu¶n  ý sö  l  dông c«ng  ×nh  tr hoÆc   ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng  ×nh  Ëp  Õ   ¹ch  tr l k ho b¶o  × theo tr     ®Þnh  ú  µng  kh n¨m.  c) §èi víicÊp  öa  ÷a  õa  µ  Êp  öa  ÷a  íncã  ªnquan  n          s ch v v c s ch l   li   ®Õ an toµn trong vËn  µnh, khaith¸c,sö  ông    h      d c«ng  ×nh:C¨n  vµo  tr   cø  quy    ña  m« c c«ng  Öc,chñ  vi   qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh hoÆc   ñ  ë  ÷u  tr   ch s h c«ng  ×nh lËp  tr   dù    u    ¸n ®Ç thoÆc   c¸o ®Ç u    b¸o    ttheo quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  x©y  dùng ban hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  52/1999/N§­  ngµy  CP 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph
 20. 20 3­ Tr¸chnhiÖ m  Ò       v b¶o  ×c«ng  ×nh: tr   tr a)  êng  îp  îc Nhµ   íc giao  Òn  Tr h®  n  quy qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh,chñ  tr   qu¶n  ýsö  ông  l  d ph¶i: ­ Tu ©n  ñ c¸c chØ  Én  ü  Ëttrong quy  ×nh b¶o  ×cña  chøc     th     d k thu     tr   tr   tæ  t vÊn  ùc hiÖn  ÕtkÕ   th   thi   c«ng  ×nh khivËn  µnh  tr     h khaith¸c, ö  ông;    d s ­ChÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Öc  Êtl ng c«ng  ×nh bÞ  èng    tr       vi ch  î   tr   xu cÊp, kh«ng    duy  ×® îc kh¶  tr     n¨ng  Þu  ùc cña  Õt  Êu, bé  Ën, h¹ng  ôc,  ch l   k c   ph   m c«ng  ×nh  µ  Ën  µnh  tr vv h kh«ng  toµn  kh«ng  ùc  Ön  an  do  th hi b¶o  × c«ng  tr   tr×nh theo quy  nh.     ®Þ b) Trêng  îp th«ng    h  qua  îp ®ång  h  cho      ö  ông  thuª®Ó s d c«ng  ×nh,ngêi tr     cho thuª sö  ông   d c«ng  ×nh  tr ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët vÒ   Öc    tr   lu   vi kh«ng  ùc hiÖn  th   b¶o  ×c«ng  ×nh theo quy  nh. tr   tr     ®Þ   C h ¬ n g  5 S ù  c è  c « n g  tr× nh x © y  d ù n g §i Ò u    ×nh  ùgi¶i Õt  ù  è  24. Tr t    quy s c c«ng  ×nh x©y  ùng tr   d   1­ C¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  éc  äi  ån  èn  u  , h×nh  tr   d thu m ngu v ®Ç t  thøc  ë  s h÷u,®ang      thic«ng,®∙  ©y  ùng   x d xong hoÆc   ang  ö  ông    ® sd khix¶y    ù cè  ra s   ph¶i® îcgi¶i       Õt theo tr×nh tùsau: quy        a) KhÈn  Êp    c cøu  êibÞ  ¹n (nÕu  ã); ng   n   c b)  ã   Ön  C bi ph¸p ng¨n chÆn   Þp  êi®Ó   k th   tr¸nh nguy  Ó m   ã  Ó  Õp   hi c th ti   tôcxÈy    ra; c) B¶o  Ö   Ön  êng    v hi tr x¶y  sù  è  õ tr ng  îp  Èn  Êp  ¾c  ôc  ra  c tr   ê h kh c kh ph hËu  qu¶  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy; t  i c  3  §i n d) Th«ng      b¸o ngay  cho    ¬  c¸cc quan  ã  Èm  Òn      Õt. c th quy ®Ó gi¶iquy 2­ Trong  êih¹n  giê sau      th   24    khix¶y    ù  è,chñ  u  ,chñ  ra s c   ®Ç t  qu¶n  ýsö  l  dông  c«ng  ×nh    tr (khic«ng  ×nh ®∙  îc nghiÖm     µn  tr   ®   thu,b giao  µ  ang  v® khai  th¸c,sö  ông) ph¶i b¸o   d     c¸o theo  É u   ô  ôc 29  ña  m ph l   c Quy  nh  µy  íic¬  ®Þ n v  quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l  n   ch  î   tr   d (theo  ph©n  Êp  ¹  Òu  cña  c ti §i 25  Quy  nh   µy) vµ    ¬  ®Þ n   c¸c c quan, tæ   chøc,c¸ nh©n     cã tr¸chnhiÖ m    kh¸c®Ó   iÒu    µ  ö  ýsù  è.  ® trav x l   c §èi víic¸c sù  è  ña  äi        c c m c«ng  ×nh n Õu  ã  Öth¹ivÒ   êith×  ñ  tr   c thi     ngu   ch ®Ç u  ,chñ  t  qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh ph¶ib¸o c¸o vÒ   é  ©y  ùng. tr       BX d 3­ LËp  å  ¬  ù  è:   hssc  a)    Khi x¶y  sù  è  ra  c c«ng  ×nh  ©y  ùng, chñ  u   , chñ  tr x d   ®Ç t   qu¶n  ý sö  l  dông  c«ng  ×nh    tr (khic«ng  ×nh ®∙  îc nghiÖm     µn  tr   ®   thu,b giao  µ  ang  v® khai   th¸c,sö  ông) cã   d   tr¸chnhiÖ m   Ëp  å  ¬  ù  è.Trêng  îp ph¶ikh¶o    ¸nh    l hssc  h    s¸t,® gi¸møc    ña  ù  è,n Õu  ñ  u  ,chñ    ®é c s c   ch ®Ç t  qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh kh«ng  tr   cã n¨ng  ùc thùc hiÖn  ×  ã  Ó  l    th c th thuªm ét  chøc   Ên  ©y  ùng  ã    tæ  tv x d c chøc  n¨ng    ùc hiÖn. ®Ó th   b) Néi dung  å  ¬  ù  è:    hssc
Đồng bộ tài khoản