Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: quynhtrang

Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 

 1. phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h         c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  b é  x © y  d ù n g  S è  18/2003/Q§­B X D   ë n g µ y 27  th¸ng 6 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   q u ¶ n   ý c h Ê t  î ng c«n g  tr× nh x © y  d ù n g l l B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 36/2003/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 04    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é  ©y  ùng; BX d ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 8    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  à  l  t x d v c¸c NghÞ   ®Þnh  sè  12/2000/N§­  ngµy  5  th¸ng 5  n¨m  2000, NghÞ  ®Þnh  sè  CP 07/2003/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 30    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   c Ch ph v s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm   h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m  1999  ña  Ýnh   c Ch phñ; ­ Theo    Þ   ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C Gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng,Vô  ëng  ô  tr   d   tr V Ph¸p  Õ; ch Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n Quy  nh  ®Þ qu¶n  ýchÊt l    l ng  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d thay  Õ  th Quy  nh  ®Þ qu¶n  ý chÊt l ng  l   î c«ng  ×nh tr   x©y  ùng  d ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 17/2000/Q§­BXD   µy  th¸ng ng 02    8 n¨m  2000  ña  é  ëng  é  ©y  ùng. c B tr BX d §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  îc thùc hiÖn  èng  Êt trong c¶  íc vµ  ®Þ n ®    th nh     n  cã  Öu  ùcthi µnh  hi l     h sau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  15    t  ® C«ng  b¸o. §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  écthu   ChÝnh  ñ,c¬  ph   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ña  l    c Trung  ng  ¬ §¶ng,c¬    quan  Trung ­ ¬ng  ña  chøc  Ýnh  Þ,c¸c tæ  c tæ  ch tr     chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,Chñ  Þch  û     ch tr         t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, c¸c doanh    ph tr     ¬    nghiÖp,c¸c chñ     ®Ç u  , c¸c tæ  t    chøc  µ    ©n  ªnquan  Þu  v c¸ nh li   ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
 2. 2 q uy  Þ nh ® Q u ¶ n  lý ch Ê t lî ng c«n g  tr× nh x © y   ù n g d (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 18/2003/Q§­ BXD   ngµy  th¸ng6  27    n¨m 2003  ña  é  ëng  é  ©y  ùng  c B tr BX d ) C h ¬ n g  1 q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m    iÒu  1. §  î   ph vi® chØnh Quy  nh  µy  ®Þ n quy  nh  éidung  ®Þ n  c«ng    t¸cqu¶n  ýchÊt l ng cña      l   î   c¸ctæ chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng   Ên  u    µ  ©y  ùng,doanh     ho   tv ®Ç tv x d   nghiÖp  ©y  ùng, xd   ban qu¶n  ýdù    u    ©y  ùng,chñ  u    µ    ¬  l   ¸n ®Ç tx d   ®Ç tv c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   íc l  n  cã  ªnquan  li   trong c«ng      t¸ckh¶o    ÕtkÕ,  ©y  ¾p,nghiÖm     µn  s¸t,thi   xl  thu,b giao  c«ng  ×nh,b¶o  µnh  ©y  ¾p, b¶o  × c¸c c«ng  ×nh  éc    ù  x©y  tr   h x l  tr     tr thu c¸c d ¸n  dùng  íi (kÓ  c¸c c«ng  ×nh  ô  î c«ng  ×nh  ¹m, c«ng  ×nh  ôc  ô  m  c¶    tr ph tr  , tr t  tr ph v khëi c«ng),c¶it¹o,söa  ÷a  ©ng  Êp, kh«ng  ©n  Öt nguån  èn, h×nh        ch n c  ph bi   v  thøc së  ÷u.  h §i Ò u      Ých  õng÷  2. Gi¶ith t  Trong  Quy  nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau: 1­  Êt îng  Ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ nh÷ng  tr x d l  yªu  Çu  Ò   toµn,b Òn   c v an    v÷ng, kü  Ët vµ  ü   Ët cña    thu   m thu   c«ng  ×nh  ï hîp  íiQuy  Èn  µ    tr ph   v  chu v tiªu chuÈn  ©y  ùng,c¸cquy  nh  xd    ®Þ trong v¨n b¶n     quy  ¹m  ph ph¸p luËtcã  ªnquan      li   vµ  îp ®ång  h  giao nhËn  Çu  ©y  ùng.   th x d 2­ Kh¶o    ©y  ùng  µ ho¹t®éng  Þ    o   Ï,th¨m  s¸tx d l    th s¸t,® v   dß, thu  Ëp, th   ph©n  Ých  µ  t v tæng  îp nh÷ng  µiliÖu vµ  è  Öu vÒ   iÒu  Ön  ù nhiªncña  h  t    s li   ® ki t     vïng,®Þa  iÓ m   ©y  ùng    ôc  ô  ÕtkÕ.   ® xd ®Ó ph v thi   3­ ThiÕt kÕ   ¬  é  µ c¸c tµiliÖu thÓ  Ön      s b l        hi b»ng  thuyÕt minh  µ    v b¶n  Ï v  vÒ  quy  ¹ch,kiÕn  óc, Õt  Êu,bè  Ýh Ö   èng  ü  Ëtvµ  ho   tr   k c   tr   th k thu   c«ng  Ö,  ô  ngh c thÓ  ãa    Õu  è®∙  trong néidung  ñ  Õu  ña      h c¸cy t   nªu     ch y c b¸o c¸o nghiªncøu      kh¶ thi  Õt kÕ   ¬  é  îc phª  Öt  ïng  .Thi   s b ®   duy c b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    µ c¨n    thil   cø ®Ó   Ëp,thÈm  nh  µ  Ðt duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët l  ®Þ vx  thi   k thu   thi   k thu   thi  c«ng. 4­ ThiÕt kÕ   ü  Ët(thiÕtkÕ   iÓn khai)lµ c¸c tµiliÖu thÓ  Ön      k thu     tr            hi b»ng  thuyÕtminh  µ    v b¶n  Ï® îctr Ónkhaitrªnc¬  ë  ÕtkÕ   ¬  é  îcduyÖt cïng v    i       s thi   s b ®       b¸o  nghiªncøu  c¸o    kh¶  . å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  thi  s thi   k thu   H   ® ®ñ ® kiÖn    Ëp tæng  ù  ®Ó l   d to¸n, å  ¬  êi  Çu  µ  Ëp b¶n  Ïthi   s m th v l   h v    c«ng. 5­ ThiÕt kÕ       b¶n  Ï thic«ng  v    (thiÕtkÕ     Õt)lµ c¸c tµiliÖu  Ó  Ön    chiti         th hi b»ng b¶n  Ï® îclËp trªnc¬  ë  ÕtkÕ   ü  Ët®∙  îcduyÖt.Hå   ¬  ÕtkÕ   v         s thi   k thu   ®     s thi   b¶n  Ïthic«ng  v    ph¶ithÓ  Ön  îcc¸cchitiÕtkiÕn  óc,kÕt  Êu,h Ö   èng  ü    hi ®         tr   c   th k
 3. 3 thuËt c«ng  ×nh  Êp  iÖn,  Êp  íc,tho¸tníc,cÊp  ¬i,®iÒu  µ     tr (c ® c n     h  ho kh«ng  khÝ... vµ    c«ng  Ö     ) ngh ®Ó doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ùc hiÖn    xd th   thic«ng. 6­ ThÈ m     ÕtkÕ   µ c«ng  Öc  Óm     ¹ thiÕtkÕ   ña  chøc      tra thi   l   vi ki tra l i     c tæ  t vÊn  ©y  ùng  ùc  Ön  x d th hi theo   c¸c yªu  Çu  ña  ñ  u    ®èi  íithiÕtkÕ   c c ch ®Ç t v    c«ng  ×nh do  ét  chøc   Ên  ÕtkÕ   tr   m tæ  tv thi   kh¸clËp.  7­ ThÈ m   nh  ÕtkÕ   µc«ng  Öc  ña  êicã  Èm  Òn  chøc    ®Þ thi   l   vi c ng   th quy tæ  kiÓm     iÒu  Ön  tra® ki n¨ng  ùc cña  chøc   Ên, c¸ nh©n  ÕtkÕ;  Óm     l  tæ  tv     thi   ki tra tÝnh  ph¸p  ý cña  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thic«ng; l  h s thi   k thu   thi   k thu       kiÓm    ù  ïhîp gi÷a c¸cnéidung  ña  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtvíi ÕtkÕ   tras ph         c h s thi   k thu     thi   s¬  é  µ    éidung  ∙  îcphª  Öt  b v c¸c n   ® ®   duy trong quyÕt  nh  u  ;®¸nh    ù    ®Þ ®Ç t  gi¸s hîp lýcña       gi¶i ph¸p thiÕtkÕ     µm  ¬  ë    Öt thiÕtkÕ   ü  Ët.     ®Ó l c s phª duy     k thu 8­ Gi¸m        µc«ng  Öc  Óm      Ých    s¸tt¸cgi¶l   vi ki tra,gi¶ith hoÆc   ö  ýnh÷ng  ­ x l  v íng m ¾ c,    thay ® æi, ph¸tsinh t¹ hiÖn  êng        i   tr nh»m   ¶m   ® b¶o  Öc    vi thic«ng  ©y  x dùng  theo ®óng  ÕtkÕ   µ    thi   v b¶o  Ö   Òn      ÕtkÕ   ña  chøc   Ên  v quy t¸cgi¶thi   c tæ  tv lËp thiÕtkÕ   ü  Ëtthùc hiÖn  ¹ hiÖn  êng      k thu     t  i tr trong qu¸ tr×nh x©y  ùng.      d   9­ Gi¸m        s¸tthic«ng  ©y  ¾p  ña  ñ  u    µho¹t®éng  x l c ch ®Ç tl     theo  âith ng  d  ê xuyªn,li   ôc,cã  Ö   èng  ¹ hiÖn  êng  ña  ñ  u        ªnt   h th ti  tr c ch ®Ç t®Ó qu¶n  ýkhèil ng, l   î   chÊt l ng,tiÕn ®é      î     c¸cc«ng    ©y  ¾p  doanh  t¸cx l do  nghiÖp  ©y  ùng  ùc hiÖn  xd th   theo  îp ®ång  h  giao nhËn  Çu  ©y  ùng,theo  ÕtkÕ     th x d   thi   b¶n  Ïthic«ng  v    hoÆc   thiÕtkÕ   ü  Ët thic«ng  ∙  îc phª  Öt,Quy  Èn  µ    Èn  ©y    k thu     ®®  duy   chu v tiªuchu x dùng  îc¸p dông. ®      10­ KiÓ m   nh  Êt l ng      ®Þ ch  î thic«ng  ©y  ¾p  µ ho¹t®éng  Óm     ö x l l    ki tra,th   nghiÖ m,  nh îng m ét  ®Þ l  hay  Òu  Ýnh  Êtcña  nhi t ch   s¶n  È m   ph hoÆc  c«ng  ×nh tr   x©y  ùng, so  d   s¸nh  íiquy  nh  ña  ÕtkÕ   µ    Èn  ©y  ùng  îc¸p v  ®Þ c thi   v tiªuchu x d ®    dông  ña  chøc   Ên. c tæ  tv 11­ Gi¸m  nh  Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  µho¹t®éng  ña  ¬    ®Þ ch  î   tr   d l    c c quan  cã chøc n¨ng  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng  l  n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng, trªnc¬  ë  tr   d   s Quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ët ® îc ¸p  ông, v¨n  chu x d    k thu     d   b¶n quy  ¹m  ph ph¸p luËtvµ  Õt      k qu¶  Óm  nh  Êtl ng ®Ó   ¸nh    Õt  Ën  Ò   Êtl ng ki ®Þ ch  î   ® gi¸,k lu v ch  î   cña s¶n  È m   ph hoÆc   c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d 12­B¶n  Ïhoµn    v  c«ng  µb¶n  Ïph¶n  l  v  ¶nh  Õt  k qu¶  ùc hiÖn    th   thic«ng  ©y  x l¾p  doanh  do  nghiÖp  ©y  ùng  Ëp    ¬  ë  ÕtkÕ   xd l trªnc s thi   b¶n  Ïthic«ng  v    hoÆc   thiÕtkÕ   ü  Ët thic«ng  ∙  îc phª    k thu     ®®  duyÖt  µ  Õt  v k qu¶  o   Óm       ® ki c¸c s¶n phÈ m   ©y  ¾p  ∙  ùc hiÖn  ¹ hiÖn  êng  îcchñ  u      Ën. x l ® th   t i tr ®  ®Ç tx¸cnh   13­ B¶o  µnh    h c«ng  ×nh lµ c«ng  Öc  öa  ÷a      áng  tr     vi s ch c¸c h h c«ng  ×nh tr   x¶y  trong  êih¹n  ra  th   b¶o  µnh  ña  h c doanh  nghiÖp  ©y  ùng    x d thic«ng c«ng  tr×nh  14­ B¶o  × c«ng  ×nh lµ c«ng  Öc    tr   tr     vi duy    tu,b¶o  ìng,söa  ÷a  á, du   ch nh   söa  ÷a  õa, söa  ÷a  índo  ñ  ë  ÷u  ch v   ch l   ch s h hoÆc   ñ  ch qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  tr×nh  ùc hiÖn  th   nh»m   ¶m   ® b¶o cho c«ng  ×nh  ö  ông, vËn  µnh  toµn  tr sd   h an  theo quy  ×nh vËn  µnh  ngêithiÕtkÕ   µ  µ  Õ   ¹oquy  nh.   tr   h do      v nh ch t   ®Þ   §i Ò u    ©n  Êp  3. Ph c qu¶n  ývÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l   ch  î   tr   d 1­ Bé  ©y  ùng:  X d   Thèng  Êt  nh qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt îng  l  n   ch l c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d trong  ph¹m    níc,cã  vic¶    tr¸chnhiÖ m:  
 4. 4 a) Ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýchÊt l ng trong l   î     c«ng    t¸c kh¶o    Õt kÕ,    s¸t,thi   thic«ng  ©y  ¾p, nghiÖm   x l  thu,bµn    giao c«ng  tr×nh,b¶o  µnh  ©y  ¾p,b¶o  ×c«ng  ×nh;tho¶  Ën      é   ã    h xl  tr   tr   thu ®Ó c¸c B c c«ng  tr×nh x©y  ùng    d chuyªn ngµnh, Bé       qu¶n  ýchuyªn  µnh  ü  Ët ban  µnh  l  ng k thu   h c¸cquy  nh    ®Þ qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l   î   tr   d chuyªn ngµnh  µ    v qu¶n  ý l  chÊtl ng chuyªn ngµnh  ü  Ëttrong c«ng  ×nh.  î     k thu     tr b) H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn            travi th   c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ      qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng. l   î   tr   d   c)  Ó m     nh   ú  Ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt  ®é xu c«ng    t¸cqu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  tr×nh x©y  ùng  ña  ñ  u  , tæ    d c ch ®Ç t  chøc   Ên  ùc hiÖn  ÕtkÕ   µ  t v th   thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i  íic¸c c«ng  ×nh  éc  ù  nhã m   Trùc  Õp    x d ®è v     tr thu d ¸n  A.  ti tæ chøc  Óm    Êtl ng c«ng  ×nh trongc¶  íckhicÇn  Õt. ki trach  î   tr     nu     thi   d) Tæ     chøc  ùc hiÖn  µ  Þu  th   v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Öc    v vi gi¸m  nh  Êtl ng ®Þ ch  î   c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ;   c c Ch ph   e) Tæng   îp  h b¸o  c¸o  ñ íng  Ýnh  ñ  nh  ú  th¸ng,1  Th t Ch ph ®Þ k 6    n¨m  Ò   v chÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng   î   tr   d theo quy  nh.   ®Þ   Côc Gi¸m  nh  µ   ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng,Vô  ®Þ Nh n   ch  î   tr   d   Kh¶o    s¸t, thiÕtkÕ   ©y  ùng  µ    n  Þ  ã  ªnquan  éc Bé  ©y  ùng  óp Bé  ­  xd v c¸c®¬ v c li   thu   X d gi   tr ëng  é  ©y  ùng  ùc hiÖn  BX d th   tr¸chnhiÖ m    trªn.   2­ Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh: a) Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l ng th nh   l  n   ch  î   c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng  ã  tr   d t  i ph c tr¸chnhiÖ m:   ­ H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn            travi th   c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng. l   î   tr   d t  i ph   ­  Ó m     nh   ú  Ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt  ®é xu c«ng    t¸c qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  tr×nh x©y  ùng  ña  ñ  u  ,tvÊn  ÕtkÕ   µ    d c ch ®Ç t   thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i xd ®è   víic¸c c«ng  ×nh thuéc dù    u    ã m   C   ®Þa   ¬ng     tr     ¸n ®Ç tnh B,  do  ph qu¶n  ý.Trùc  l  tiÕp tæ    chøc  Óm    Êtl ng c«ng  ×nh t¹ ®Þa  ¬ng    Çn  Õt. ki trach  î   tr     i ph khic thi   ­ Xö   ýc¸c viph¹m  Ò   Êt l ng    l      v ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng  µ  tr   d v gi¸m  nh  ù  ®Þ s cè c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¹  a   ¬ng  tr x d ti®Þ ph theo  ©n  Êp  ¹  Òu  cña  ph c ti §i 25  Quy  ®Þnh  µy. n  ­ Tæng  îp vµ  c¸o Bé  ©y  ùng  nh  ú  th¸ngvÒ   ×nh  ×nh  Êt   h   b¸o    X d ®Þ k 6   t h ch   l ng    î c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ®Þa   ¬ng  tr x d do  ph qu¶n  ý(mÉu  l  b¸o  theo  ô  c¸o  ph lôc27  ña    c Quy  nh  µy). ®Þ n ­ Ph ©n   Êp    c qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng  l  n   ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  i  íi tr x d ®è v   c¸cdù    Uû     ¸n do  ban  ©n  ©n  Êp  Ön, x∙quyÕt ®Þnh  u  . nh d c huy      ®Ç t  Së   ©y  ùng  µ c¬  X d l   quan  óp  û   gi U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ùc  Ön  th hi tr¸chnhiÖ m    trªn. Tïy theo  Ýnh  Êt cña  ù    û     t ch   d ¸n,U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  giao cho  ë     S X ©y  ùng  d hoÆc   ë   ã  S c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  Èm  nh  Õt   th ®Þ thi   kÕ   ü  Ëtvµ  k thu   tæng  ù   d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  ®Þa   ¬ng  tr   d do  ph qu¶n  ý;h­ l  íng  Én,  Óm     d ki tra c«ng    Èm   nh   ÕtkÕ   ü  Ët vµ  t¸c th ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸n   c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  ¹  a   l  tv x d ti ®Þ phu¬ng;
 5. 5 b) C¸c  ë   ã  S c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  ã  Ö m   ô  ng c nhi v qu¶n  ýl  ngµnh  ¹ ®Þa  ¬ng  Ò   Êt l ng c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  ti  ph v ch  î     tr   d chuyªn ngµnh,cã      tr¸chnhiÖ m:   ­ H íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc hiÖn            travi th   c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l   î   tr   d chuyªn ngµnh  ¹ ®Þa  ¬ng.   t i ph   ­  Ó m     nh   ú  Ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt  ®é xu c«ng    t¸c qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  tr×nh  ©y  ùng  x d chuyªn  µnh  ña  ñ  u   , tæ  ng c ch ®Ç t   chøc   vÊn  Õt kÕ   µ  t thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i  íic¸c  x d ®è v   c«ng  ×nh  tr chuyªn  µnh  éc  ù    ng thu d ¸n ®Ç u    ã m   tnh B,C  ®Þa  ¬ng  do  ph qu¶n  ý.TrùctiÕp tæ  l     chøc  Óm    Êt l ng ki trach  î   c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  ¹ ®Þa  ¬ng    Çn  Õt.   t i ph khic thi   ­ KiÕn  Þ  ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng    ngh x l       v ch  î   tr   d chuyªn  ngµnh; phèi hîp  íiSë   ©y  ùng      Õt  ù  è      v  X d ®Ó gi¶iquy s c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  ®Þa  ¬ng    do  ph qu¶n  ý. l  ­ B¸o    nh  ú  th¸ngvÒ   ×nh  ×nh  Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng    c¸o ®Þ k 06   t h ch  î   tr   d chuyªn ngµnh  éc ph¹m      thu   viqu¶n  ýngµnh  ña  ë  öivÒ   ë  ©y  ùng  Éu  l  c Sg  SX d (m b¸o c¸o  theo  ô  ôc 28  ña  ph l   c Quy  nh   µy) ®Ó   ®Þ n  tæng  îp  h b¸o  c¸o  û     U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh,Bé  ©y  ùng.  X d   3­  é   ã  B c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  ng bao  å m   é   g B Giao  th«ng  vËn  , é   t¶i B C«ng    nghiÖp,Bé     N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé   èc    Qu phßng,Bé    C«ng  vµ  é  u  Ýnh   Ôn  an  B B ch ­Vi th«ng  ã  c tr¸chnhiÖ m:   a)  Ban   µnh  h c¸c quy  nh   ®Þ qu¶n  ý chÊt  îng  l  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn ngµnh    sau    ã  khic tho¶ thuËn  íi é  ©y  ùng.   v  X B d b)  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön    H d ki tra vi th hi c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ý chÊt l ng l   î   ®èi  íic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  v    tr   d chuyªn ngµnh  Bé     do  qu¶n  ýtrªnph¹m      l    vic¶ níc. c) ThÈ m   nh, phª duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    ®Þ    thi   k thu   tæng  ù   d to¸nc«ng  ×nh tr   x©y  ùng  d chuyªn ngµnh    theo  ©n  ph c«ng  ña  Ýnh  ñ;híng dÉn, kiÓm    c Ch ph       tra c«ng    Èm  nh, thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  t¸cth ®Þ     k thu   tæng  ù   d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh    theo  quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  i víi   l  tv x d ®è     c«ng  c¸c tr×nh chuyªn ngµnh  Bé      do  qu¶n  ý; l  d) KiÓ m     nh  ú    tra®Þ k hoÆc   t  Êt c«ng    ®é xu   t¸cqu¶n  ýchÊt l ng cña  ñ  l   î   ch ®Ç u   , t Ên  Õt kÕ   µ  t    v thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i  íic¸c  x d ®è v   c«ng  ×nh  tr chuyªn ngµnh  Bé    do  qu¶n  ý.   Çn  Õt, ùctiÕp tæ  l   c thi     Khi tr   chøc  Óm    Êtl ki trach  ­ îng c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng     tr   d chuyªn ngµnh  éc Bé    thu   qu¶n  ý. Õn  Þ  ö  ý l Ki ngh x l   c¸c viph¹m  Ò   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng.Riªng ®èi víi    v ch  î   tr   d        c«ng  ×nh thuéc  tr   dù    ã m   cÇn  ã  ù  èihîp víi é  ©y  ùng    ùc hiÖn    ¸n nh A  c s ph       X B d khith   c¸cc«ng  Öc  vi trªn. e) B¸o c¸o  nh   ú 6  ®Þ k th¸ng  Ò   Êt îng  v ch l c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn ngµnh  öiBé   ©y  ùng  Éu  c¸o theo  ô  ôc28  ña    g  X d (m b¸o    ph l   c Quy  nh   ®Þ nµy)®Ó     tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ. h      t  ph   4­  é   B chuyªn  µnh  ü  Ët bao  å m     é,  ¬  ng k thu   g c¸c B c quan  ngang  é   ã  Bc chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   chuyªn ngµnh  ü  Ëtnh    k thu   phßng  èng  ch ch¸y,   næ;  toµn  an  m«i  êng; an  µn    ng; an  µn  tr   to lao ®é   to c«ng  nghiÖp; an  µn  ª    to ® ®iÒu;an  µn    to giao th«ng;bu  iÖn;an     ®   ninh;quèc    phßng  ã  c tr¸chnhiÖ m:   a) Ban  µnh  h c¸c quy  nh   ®Þ qu¶n  ý chÊt îng  l  l chuyªn  µnh  ü  Ët ng k thu   trongc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng     tr   d sau    ã  khic tho¶ thuËn  íi é  ©y  ùng.   v  X B d  
 6. 6 b)  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön    H d ki tra vi th hi c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ý chÊt l ng l   î   chuyªn ngµnh  ü  Ëttrongc¸cc«ng  ×nh x©y  ùng    ¹m    níc.   k thu      tr   d trªnph vic¶  c)Tham     íi ¬    gia v   quan  ã  c c chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  l  n   ch  î   tr×nh x©y  ùng     d (theo ph©n  Êp  ¹ c¸ckho¶n    cña  Òu  µy)®Ó   Óm      c t   i 1,2  §i n   ki tra chÊtl ng trong lÜnh  ùc   î     v chuyªn ngµnh  ü  Ëtnh    k thu   phßng  èng  ch ch¸y,næ;      an toµn m«i  êng;an  µn    ng; an  µn  tr   to lao ®é   to c«ng  nghiÖp;an  µn  ª  iÒu; an    to ® ®   toµn giao th«ng;bu  iÖn  i víi õng lo¹ c«ng  ×nh cã    Çu.    ® ®è    t  i   tr   yªu c 5­ C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  qu¶n  lýtµichÝnh  ña     c Trung  ng  ¬ §¶ng,c¬   quan trung ¬ng  ña  chøc  Ýnh  Þ,   c tæ  ch tr   cña    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi(®îcx¸c ®Þnh  c¸c tæ  ch tr            trong LuËt Ng ©n       s¸ch Nhµ     níc)cã  ù  ®Ç u    µ  îcgiao  èn      d ¸n  tv ®   v ®Ó qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  l  tx d c«ng  ×nh tr   theo dù    îcduyÖt (gäilµBé  ã  ù    ã    ¸n ®         c d ¸n)c tr¸chnhiÖ m:   a)    Tæ chøc  ùc hiÖn  th   theo    c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýchÊt l ng  i  íic¸c l   î ®è v     c«ng  ×nh x©y  ùng  éc Bé   tr   d thu   qu¶n  ýth«ng  l  qua  ¬  c quan  ã  c chøc  n¨ng  ña  c Bé, hoÆc   chøc  tæ  qu¶n  ý®iÒu  µnh  ù  cã    l  h d ¸n  ®ñ n¨ng  ùc theo  l  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.     b) ThÈ m   nh, phª duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    ®Þ    thi   k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh tr   x©y  ùng  d theo  ©n  ph c«ng  ña  Ýnh  ñ;híng dÉn, kiÓm    c Ch ph       trac«ng    Èm   t¸cth ®Þnh, thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ      k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo quy  nh     ®Þ vÒ   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  i víi   l  tv x d ®è     c«ng  ×nh do  é  c¸c tr   B qu¶n  ý l c) Phèi hîp  íiBé   ©y  ùng  Óm         v  X d ki tra c«ng    t¸cqu¶n  ý chÊt l ng  l   î c«ng  tr×nh x©y  ùng  ña  ñ  u  ,tæ    d c ch ®Ç t  chøc   Ên  ÕtkÕ   µ  tv thi   v doanh  nghiÖp  ©y  x dùng; theo  âi,ph¸thiÖn  µ  Õn  Þ   ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Êt l ng    d    v ki ngh x l       v ch  î c«ng  tr×nh ®èi  íic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  éc  é     v    tr   d thu B qu¶n  ý®ång  êith«ng    l  th   b¸o cho  ë   ©y  ùng  µ    ë   ã  SX d v c¸c S c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  ¹  a   ng ti®Þ ph¬ng  Õt®Ó   èihîp. bi   ph   d) B¸o c¸o  nh  ú  th¸ng vÒ   Êt l ng  ®Þ k 6    ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng  öi Bé  tr x d g  X ©y  ùng  Éu      d (m b¸o c¸o theo phô  ôc28  ña    l   c Quy  nh  µy)®Ó   ®Þ n   tæng  îp b¸o  h  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ.   t  ph §i Ò u  4. Tr¸ch  Öm   Ò   Êt îng  nhi v ch l c«ng  ×nh  ña  ñ  u   , tæ  tr c ch ®Ç t   chøc   Ên  u    µ  ©y  ùng,doanh  tv ®Ç tv x d   nghiÖp  ©y  ùng  xd 1­ §èivíi ñ  u  :      Ch ®Ç t a)  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   µn  é  Ò   Êt îng  ña    to b v ch l c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d thuéc dù    m ×nh    ¸n do  qu¶n  ý. l b) Thùc  Ön    hi theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   14, kho¶n  §iÒu  cña  1  46  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP   µy  ng 08/7/1999 vµ  µ    éidung  ã  ªnquan  ¹ Quy  nh  µy.   v c¸cn   c li   t  i ®Þ n  c) ChØ   îcký  îp ®ång    ® h  giao nhËn  Çu  ©y  ùng  íi   chøc   Ên    th x d v   tæ  c¸c tv ®Ç u    µ  ©y  ùng, doanh  tv x d   nghiÖp  ©y  ùng  ã    iÒu  Ön  xd c ®ñ ® ki n¨ng  ùc ho¹t l    ®éng  ©y  ùng  xd theo quy  nh.   ®Þ d) Ph¶i thuªtæ      chøc   Ên  ùc hiÖn  t v th   gi¸m      s¸tthic«ng  ©y  ¾p    ñ  x l khich ®Ç u    tkh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki n¨ng  ùctheo quy  nh. l    ®Þ  
 7. 7 e) B¸o    nh  ú  th¸ng vÒ   Êt l ng c«ng  ×nh ( m É u   c¸o theo   c¸o ®Þ k 6    ch  î   tr     b¸o      phô  ôc21  ña  l   c Quy  nh  µy) göic¬  ®Þ n     quan  ã c chøc  n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n  chÊt îng  l c«ng  ×nh  ©y  ùng  theo  ©n  Êp  ¹  Òu  cña  tr x d (  ph c t i§i 3  Quy  nh   ®Þ nµy).   2­ §èivíi chøc  µ    ©n  ùc hiÖn       tæ  v c¸nh th   kh¶o    ÕtkÕ: s¸t,thi   a) ChÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvµ  ñ  u    Ò     éidung  ∙    tr       ch ®Ç tv c¸cn   ® cam   kÕt trong hîp ®ång, bao  å m   sè îng,chÊt l ng,thêigian  ùc hiÖn, tÝnh       g c¶  l    î     th     chÝnh    ña  x¸cc s¶n  È m   µ  Êtl ng s¶n  È m   ph v ch  î   ph kh¶o    ÕtkÕ   ña  ×nh; s¸t,thi   c m   b) Ph¶ithùc hiÖn        theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 15, kho¶n  §iÒu  cña  2  46  Quy   chÕ  qu¶n lý ®Ç u  t µ  x©y  dùng ban hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè   v 52/1999/N§­  ngµy 08/7/1999 vµ  kho¶n 8 §iÒu 1 cña NghÞ  ®Þnh  sè  CP 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/01/2003 cña  Ýnh  ñ  µ    éidung  ã  ªnquan    Ch ph v c¸cn   c li   t¹ Quy  nh  µy.   i ®Þ n 3­ §èivíi      doanh  nghiÖp  ©y  ùng: xd a) Ph¶ichÞu      tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ   Êtl ng,an  µn    tr       ch  î   to c«ng      t¸cthi c«ng  ©y  ¾p  ña  x l c c«ng  ×nh  ang    tr ® thic«ng  µ  toµn  ña    v an  c c¸c c«ng  ×nh tr   l©n  Ën. c b) Thùc  Ön    hi theo  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   16, kho¶n  §iÒu  cña  3  46  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP   µy  ng 08/7/1999  µ  v kho¶n  §iÒu  cña  9  1  NghÞ   nh  è  ®Þ s 07/2003/N§­   CP ngµy  30/01/2003  ña  Ýnh  ñ  µ  éi dung  ã  ªnquan  ña  c Ch ph v n   c li   c Quy  nh   ®Þ nµy.  4­  µ   íc khuyÕn  Ých  dông    ×nh  Nh n   kh ¸p  m« h qu¶n  ýchÊt l ng  ùa    l   î d trªn tiªuchuÈn    TCVN  ISO 9000:2000.   C h ¬ n g  2 Q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng K h ¶ o  s¸t © y  d ù n g  v µ    x thi Õt k Õ  c « n g  tr × nh x © y  d ù n g §i Ò u    5. Kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d 1­ C¸c c«ng  ×nh  tr ph¶i® îc thùc hiÖn       kh¶o    ©y  ùng  ¹  a   iÓ m   s¸tx d ti ®Þ ® x©y  ùng  d c«ng  ×nh. tr 2­ Kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ph¶i ® îc thùc  Ön     hi theo    Èn  ü  Ët vÒ   tiªuchu k thu   kh¶o    µ  Ö m   ô  s¸tv nhi v kh¶o    chñ  u     s¸tdo  ®Ç t phª  Öt.Ph¬ng  kü  Ët duy   ¸n  thu   kh¶o    s¸tph¶iphï hîp víitõng    o¹n  ÕtkÕ          giai® thi   (thiÕtkÕ   ¬  é, thiÕtkÕ   ü    sb   k thuËt hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thic«ng),® Æc   iÓ m     thi   k thu       ® c«ng  ×nh  tr (ph¶n    ¸nh trong yªu  Çu  ü  Ët kh¶o    ©y  ùng) vµ  ï hîp  íi®iÒu  Ön  ù nhiªn   c k thu   s¸tx d   ph   v   ki t     cña  ïng dù  Õn  ©y  ùng.Hå   ¬  v   ki x d   s kh¶o    s¸tph¶i® îcx¸c®Þnh  ng  íi Þ  Ý     ®ó v   tr   v x©y  ùng, ph¶n  d   ¸nh  ng  Ön  ¹ng m Æt   ®ó hi tr   b»ng  ©y  ùng,  a   ×nh  ù x d ®Þ h t  nhiªn,®Þa   Êt c«ng  ×nh,®iÒu  Ön  Ý  îng  û    ch   tr   ki kh t thu v¨n  µ  v m«i  êng, phï tr    hîp víiQuy  Èn  ©y  ùng  µ    Èn  ü  Ët® îc¸p dông. B¸o    Õt     chu x d v tiªuchu k thu         c¸o k
 8. 8 qu¶ kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ph¶i® îc chñ  u    ¸nh       ®Ç t ® gi¸,nghiÖm     Ëp  µnh  thu,l th biªnb¶n.   3­ Tæ     chøc  ùc hiÖn  th   kh¶o    ©y  ùng  ã  s¸tx d c tr¸chnhiÖ m   èihîp víi ñ    ph       ch ®Ç u      Õt    íng  ¾ c,    t gi¶iquy c¸c v m ph¸tsinh trong qu¸  ×nh      tr kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ®Ó   ¶m   ® b¶o  Êt l ng hå  ¬  ch  î   s kh¶o    ©y  ùng,®é   Ýnh    µ      Ëy  s¸tx d   ch x¸c v ®é tinc cña    è  Öu phôc  ô  c¸cs li   v c«ng    ÕtkÕ.  t¸cthi   4­ B¸o    Õt    c¸o k qu¶  kh¶o    ©y  ùng: s¸tx d a) Néi dung  ñ  Õu  ña         ch y c b¸o c¸o kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d bao  å m: g ­C¬   ë  µ  ¬ng    s v ph ph¸p kh¶o    s¸t; ­Tæng  îp,ph©n  Ých  è  Öu,®¸nh    Õt    h  t s li   gi¸k qu¶  kh¶o  s¸t; ­K Õt  Ën  Ò   Õt    lu v k qu¶  kh¶o    µ  Õn  Þ; s¸tv ki ngh b) B¸o    Õt  c¸o k qu¶  kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ph¶i®¸p    øng  îc nh÷ng  cÇu  ®  yªu  cña  Öm   ô  nhi v kh¶o    ï hîp  íic¸c bíc thiÕtkÕ  ¬ng  s¸tph   v       t øng, kiÕn  Þ   Ò     ngh v viÖc  ö  ýn Òn  ãng  x l  m c«ng  ×nh x©y  ùng  µ  Öc  ö  ông  îp lýtµinguyªn  tr   d v vi s d h      thiªnnhiªn,b¶o  Ö       v m«i  êng  tr xung quanh    chøc   Ên  ÕtkÕ,  ®Ó tæ  tv thi   doanh  nghiÖp  ©y  ùng  µ  ñ  u   u      ÕtkÕ,  ©y  ùng, sö  ông  x d v ch ®Ç t l ý khi thi   x d  d c«ng  tr×nh. c)B¸o    Õt    c¸o k qu¶  kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d ph¶ilËp 6  é  µ      b v ph¶i® îcchñ  u      ®Ç tkiÓm      tra,nghiÖm    thu theo §iÒu  cña    7  Quy  nh  µy  µ  µc¬  ë  ®Þ n v l   s ph¸p lý®Ó      thùc hiÖn  ÕtkÕ.   thi   5­ Chñ   u      ®Ç txem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  x  ®Þ vi kh¶o      s¸tbæ sung  tæ  do  chøc  tvÊn  ÕtkÕ     Þ.   thi   ®Ò ngh   §i Ò u    ÕtkÕ   ©y  ùng  6. Thi   x d c«ng  ×nh tr 1­ C¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d ph¶i ® îc thiÕtkÕ   Ó  Ön       th hi b»ng b¶n  Ï v  theo quy  nh.   ®Þ 2­ C«ng  ×nh  îc thiÕtkÕ   tr ®    theo  buíc:thiÕtkÕ   ¬  é, thiÕtkÕ   ü  ba      sb   k thuËtvµ  ÕtkÕ     thi   b¶n  Ïthic«ng.§èivíic«ng  ×nh kü  Ët®¬n  v         tr   thu   gi¶n hoÆc     ®∙  ã  ÕtkÕ   É u,  ö  ýn Òn  ãng  c thi   m x l  m kh«ng phøc  ¹pth× chØ  ùc hiÖn  Õt t    th   thi   kÕ     íc:thiÕtkÕ   ¬  é  µ  ÕtkÕ   ü  Ët­thi haib     s b v thi   k thu      c«ng. Néi dung    íc thiÕtkÕ   îc quy  nh  ¹  ô  ôc 1  ña  c¸c bu     ®  ®Þ ti ph l   c Quy  nh   ®Þ nµy. 3­ S¶n  È m   ÕtkÕ     ph thi   ph¶iphïhîp víi        Quy  Èn  µ    Èn  ü  Ët chu v tiªuchu k thu   x©y  ùng  îc¸p dông,nhiÖ m   ô  ÕtkÕ   µ  îp ®ång  d ®      v thi   v h   giao nhËn  Çu  Õt   th thi   kÕ.  4­ S¶n  È m   ÕtkÕ   ph thi   ph¶i ® îc chñ  u    ®¸nh       ®Ç t gi¸,nghiÖ m  thu theo  §iÒu  cña  7  Quy  nh  µy. ®Þ n 5­ C¸c  chøc   Ên  ÕtkÕ     tæ  tv thi   kh«ng  îcchØ  nh  ¬is¶n  Êt,cung  ®  ®Þ n  xu   øng    ¹ vËtliÖu hay  Ëttkü  Ët. c¸clo       i v    thu 6­ §å    ÕtkÕ     ¸n thi   chØ  îcthùc hiÖn    ñ  Ö m   ÕtkÕ   µ    ñ  ®    khich nhi thi   v c¸c ch tr× thiÕt kÕ   ã        c ®ñ n¨ng  ùc theo  l  quy  nh   ña  é   ©y   ùng. Ng êi chñ  ®Þ c BX d     nhiÖ m   ÕtkÕ   µ    ñ  × thiÕtkÕ   thi   v c¸c ch tr     ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m     ©n  Ò     c¸ nh v chÊtl ng s¶n  È m   m × nh  ùc hiÖn.  î   ph do  th    
 9. 9 7­ Tæ     chøc   Ên  ÕtkÕ   tv thi   ph¶icã  Ö   èng    h th qu¶n  ýchÊt l ng s¶n  È m   l   î   ph thiÕtkÕ     Óm    Êtl ng s¶n  È m   ÕtkÕ.    ®Ó ki so¸tch  î   ph thi   8­ Tæ     chøc   Ên  Ëp  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  tv l thi   k thu   thi   k thu     ph¶ithùc hiÖn      gi¸m        s¸tt¸cgi¶ trong qu¸ tr×nh thic«ng  ©y  ¾p        x l theo  Òu    §i 17 cña  Quy  nh  µy. ®Þ n 9­    Tæ chøc   vÊn  ÕtkÕ   t thi   c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  µi ng ngo   viÖc ph¶i thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  ¹    ®Þ ti c¸c kho¶n nªu    ña  Òu  µy, cßn  trªnc §i n   ph¶i tu©n  ñ    th quy  nh   Ò   éi dung  ®Þ v n  s¶n  È m   Õt kÕ  c«ng  ×nh  ©y  ph thi   tr x dùng chuyªn ngµnh.   10­    Tæ chøc   Ên  ÕtkÕ   t v thi   kh«ng  îc giao  Çu  ¹ toµn  é  îp  ng  ®  th l i  b h ®å hoÆc   Çn  Ýnh  ña  éi dung  îp  ng  ph ch c n  h ®å cho  ét  chøc   Ên  ÕtkÕ   m tæ  t v thi   kh¸c. §i Ò u    7. NghiÖ m     phÈ m   thu s¶n  kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ   s¸tx d     1­ ViÖc    nghiÖ m    thu s¶n  È m   ph kh¶o    ©y  ùng  s¸tx d (B¸o c¸o kÕt     qu¶  kh¶o  s¸tx©y  ùng),s¶n  È m   ÕtkÕ   å s¬  ÕtkÕ)    ¬  ë    µiliÖu sau:   d   ph thi   (h   thi   trªnc s c¸ct     a) Hîp  ng    ®å giao nhËn  Çu    th kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ. s¸tx d     b) NhiÖ m   ô    v kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ. s¸tx d     c)Quy  Èn  µ    Èn  ü  Ëtx©y  ùng  îc¸p dông    chu v tiªuchu k thu   d ®      d) B¸o  kÕt  c¸o  qu¶  Èm    ÕtkÕ   ña  chøc    Ên  Èm    Õt th trathi   c tæ  t v th trathi   kÕ   Õu  ã). (n c 2­  Õt  K qu¶ nghiÖ m  thu ph¶i lËp  µnh    th biªn b¶n    theo  É u   ô  ôc 2,3 m ph l     cña  Quy  nh  µy. ®Þ n 3­ Biªn b¶n      nghiÖm     thu s¶n  È m   ph kh¶o    ©y  ùng,nghiÖ m     Õt s¸tx d   thu thi   kÕ  ph¶inªu  â  ÷ng    ãt (nÕu  ã),thêigian  ¾c  ôc  µ    r nh sais   c   kh ph v yªu  Çu    c bæ sung,söa  ÷a  c¸o kh¶o    ©y  ùng,hå  ¬  ÕtkÕ,  ng  êikÕt  Ën    ch b¸o    s¸tx d   s thi   ®å th   lu vÒ   Êtl ng kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ.  ch  î   s¸tx d     4­ Biªn b¶n      nghiÖm     thu s¶n  È m   ph kh¶o    ©y  ùng,nghiÖ m     Õt s¸tx d   thu thi   kÕ   µ thµnh  Çn  ña  å  ¬  ×nh thÈm  nh,  l  ph c h s tr   ®Þ phª  Öt    ícthiÕtkÕ  ­ duy c¸c b    t ¬ng øng. §i Ò u    È m     ÕtkÕ   ü  Ët 8. Th trathi   k thu   1­ Chñ  u      ®Ç tph¶ithuªtæ      chøc   Ên  tv kh«ng  ùctiÕp thiÕtkÕ   ùc hiÖn  tr       th   thÈm     ÕtkÕ   ü  Ët ®èi  íic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù    Çu  Ý, ho¸ trathi   k thu   v    tr   d ¸n:d kh     chÊt,cÇu, c¶ng  Ón, c¶ng      bi   s«ng, ®ª, ®Ëp   íc,hå     n   chøa  íc,c«ng  ×nh cao  n  tr   tÇng,tr ng  äc,b Önh  Ön,nhµ    u,   ê h   vi   thi®Ê kh¸n ®µi  ©n  Ën  ng, r¹pchiÕu    s v ®é     bãng, nhµ    µ  ÷ng    h¸tv nh c«ng  ×nh  Ëp  tr t trung  «ng  êi,nh÷ng  ® ng   c«ng  ×nh tr   khibÞ  ù  è  ã  Ó  ra th¶m  äa.§èivíi     s c c th x¶y    h       c«ng  ×nh thuéc c¸clo¹ dù    c¸c tr       i ¸n   kh¸cdo  ñ  u    ùquyÕt ®Þnh  ùc hiÖn  Èm    ch ®Ç tt     th   th tra. 2­ Néi dung  Èm    ÕtkÕ   ü  Ëtchñ  Õu  Ò      th trathi   k thu   y v møc    toµn  ña  ®é an  c c«ng  ×nh vµ    éidung  tr   c¸cn   kh¸cm µ   ñ  u      Çu.   ch ®Ç tyªu c  
 10. 10 3­ C¸c b¶n  Ï ®∙  îc chÊp  Ën  v  ®   thu ph¶icã  ÷  ý,dÊu    Ën  ña  i   ch k   x¸c nh c ®¹   diÖn  chøc   Ên  Èm     ÕtkÕ.  É u   Êu  Êp  Ën  Èm     Õt tæ  t v th trathi   M d ch thu th trathi   kÕ   theo quy  nh  ¹ phô  ôc25  ña    ®Þ t i l   c Quy  nh  µy. ®Þ n  4­  Öc  Èm     ÕtkÕ   ü  Ët kh«ng  µm  Vi th tra thi   k thu   l gi¶m  Ñ   nh tr¸ch nhiÖ m     cña  µ  Çu  ÕtkÕ.  nh th thi   5­  êng  îp  Õt  Tr h k qu¶  Èm    ÕtkÕ   th trathi   kh«ng    Ön  îc nh÷ng    ph¸thi ®   sai sãtlínbuéc  chøc  ÕtkÕ      tæ  thi   ph¶ilËp l¹ thiÕtkÕ   ü  Ëtth× chñ  u         i   k thu     ®Ç tph¶i  chÞu    Ý   Èm     êng  îp  Õt  chi ph th tra.Tr h k qu¶  Èm     ÕtkÕ   th tra thi   ph¸thiÖn  îc   ®  nh÷ng    ãtlínbuéc  chøc  ÕtkÕ   sais     tæ  thi   ph¶ilËp  ¹ thiÕtkÕ   ü  Ëtth×      l  i   k thu   tæ chøc   Ên  ÕtkÕ   tv thi   ph¶ichÞu    Ý  Èm    µy.   chiph th tran §i Ò u    å   ¬  ×nh thÈm  nh,  duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   9. H s tr   ®Þ phª  thi   k thu   thiÕtkÕ   ü  Ëtthi   k thu     c«ng  Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtdo  ñ  u    ×nh thÈm  nh, phª  Öt    s thi   k thu   ch ®Ç ttr   ®Þ   duy bao gå m: 1­ Tê  ×nh thÈm  nh,    tr   ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  ËtlËp  duy thi   k thu   theo  É u   ô  m ph lôc4,6 cña     Quy  nh  µy; ®Þ n 2­ B¶n    sao  Õt  nh  quy ®Þ phª  Öt  ù    u    Ìm  duy d ¸n ®Ç tk theo  å  ¬  ÕtkÕ   h s thi   s¬  é  ∙  îcduyÖt cïng dù  b®®       ¸n; 3­ B¸o c¸o  Õt  k qu¶  kh¶o    ©y  ùng  ã    éi dung  s¸tx d c ®ñ n   nªu  ¹  ti kho¶n    2 §iÒu  cña  5  Quy  nh  µy; ®Þ n 4­ Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi   s thi   k thu   thi   k thu     c«ng  îclËp theo ®     phô  ôc1  ña  l   c Quy  nh  µy; ®Þ n 5­ B¸o    Õt  c¸o k qu¶  Èm    ÕtkÕ   i  íic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù    th trathi   ®è v     tr   d ¸n ®∙  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i 1  8  Quy  nh  µy; ®Þ n 6­ Biªn b¶n      nghiÖ m     thu s¶n  È m   ph kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ   Ëp  s¸tx d     l theo  m É u   ô  ôc2,3 cña  ph l     Quy  nh  µy; ®Þ n 7­ C¸c v¨n b¶n  Êp  Ën  ña    ¬  ch thu c c¸c c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   l  n   th quyÒn  Ò   toµn  v an  m«i  êng, an  µn  tr   to phßng  èng  ch ch¸y,næ,  toµn      an  lao ®éng, an  µn  ª  iÒu,an  µn    to ® ®   to giao th«ng  µ      Çu  ã  ªnquan.   v c¸cyªu c c li   §i Ò u    È m   nh  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthi 10. Th ®Þ thi   k thu   thi   k thu     c«ng 1­  éi  N dung  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thi th ®Þ thi   k thu   thi   k thu     c«ng: a)  Òu  Ön  §i ki n¨ng  ùc ho¹t®éng  ©y  ùng  ña  chøc    Ên, c¸ nh©n  l    xd c tæ  tv     thùc hiÖn  ÕtkÕ.   thi   b) Sù   ï hîp cña  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  íi   ph     thi   k thu   thi   k thu     v  thiÕtkÕ   ¬  é  µ    éidung    s b v c¸c n   trong b¸o      c¸o kh¶    ∙  îcphª duyÖt  Ò     thi® ®     v quy ho¹ch, kiÕn  óc,quy    ©y  ùng, c«ng    tr   m« x d   nghÖ, c«ng  Êt  Õt kÕ,  Êp  su thi   c c«ng  ×nh,c¸c chØ    tr    tiªukinh tÕ  ü  Ët,quy  Èn  µ    Èn  ü  Ët   k thu   chu v tiªuchu k thu   ® îc¸p dông;   
 11. 11 c) Gi¶i ph¸p    b¶o  Ö   v m«i  êng,  tr phßng  èng  ch ch¸y, næ,  toµn      an  lao ®éng, an  µn  ª  iÒu,an  µn    to ® ®   to giao th«ng  µ      Çu  ã  ªnquan.   v c¸cyªu c c li   d) Sù  îp lýcña      h    gi¶iph¸p thiÕtkÕ   ü  Ëtbao  å m:     k thu   g ­ Sù   îp  ýcña      h l  gi¶iph¸p  ÕtkÕ   Òn,  ãng  íi® Æc   iÓ m   a   Êt thi   n m v  ® ®Þ ch   c«ng  ×nh,thuû    a   Êt thuû  n¬i ® Æt  tr   v¨n,®Þ ch   v¨n    c«ng  ×nh;sù  ï hîp cña  tr   ph     gi¶iph¸p  Õt  Êu  íithiÕtkÕ   Õn  óc(®èivíic«ng  ×nh cã  å  ¬  ÕtkÕ     k c v    ki tr      tr   h s thi   kiÕn  óc)vµ  íi tr   v   c«ng n¨ng  ña  c c«ng  ×nh; tr ­Sù  îp lývµ  ng  é  ña      h     ®å b c gi¶i ph¸p thiÕtkÕ   Ö   èng  ü  Ët;     h th k thu   2­ K Õt    qu¶  Èm  nh  îcthÓ  Ön  th ®Þ ®  hi b»ng    v¨n b¶n theo  É u   ¹ phô  ôc m ti   l  5  ña  c Quy  nh  µy. C¸c  ®Þ n  b¶n  Ï thiÕtkÕ   ü  Ët ® îc chÊp  Ën  v    k thu     thu ph¶icã   dÊu    Ën  ∙  Èm  nh  ÕtkÕ   x¸c nh ® th ®Þ thi   theo  É u   ¹ phô  ôc25  ña  m ti  l   c Quy  nh   ®Þ nµy. §i Ò u    È m   Òn  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët 11. Th quy th ®Þ thi   k thu   1­ C«ng  ×nh thuéc c¸cdù      tr       ¸nquan  ängquèc  ,dù    ã m   tr   gia  ¸n nh A: a) §èivíi      c«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  ©n  tr     ¸n s d v ng s¸ch nhµ  íc:   n ­ Bé   ©y  ùng  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët c¸c c«ng  ×nh  éc     X d th ®Þ thi   k thu     tr thu c¸c dù  quan  äng  èc    Thñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  u   ; c¸c ¸n  tr qu gia do  t Ch ph quy ®Þ ®Ç t    c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   do  é  ëng,Thñ  ëng  ¬  tr     ¸n nh A  B tr   tr c quan ngang  é, c¬  B  quan  éc Ch Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  µ    v c¸c doanh  nghiÖp  Õt ®Þnh  u  . quy   ®Ç t  ­Riªng c¸cc«ng  ×nhx©y  ùng       tr   d chuyªn ngµnh:c«ng  ×nh x©y  ùng  ñy     tr   d th   lî   in«ng  , nghiÖp, l©m     nghiÖp  Bé   do  N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n;   c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d giao th«ng  Bé   do  Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng  Ç m   á,  µ  h m nh m¸y    iÖn, ® êng  ©y    iÖn  µ  ¹m  Õn    Bé   ph¸t®   d t¶i® v tr bi ¸p,do  C«ng nghiÖp;c«ng  ×nh x©y  ùng  u  Ýnh  Ôn    tr   d b ch vi th«ng  µ   Çn  m ph c«ng  Ö   ngh chuyªn ngµnh  µ chñ  Õu  Bé   u  Ýnh    Ôn    l  y do  B ch ­ Vi th«ng;c«ng  ×nh an    tr   ninh,   quèc phßng  µ  v b¶o  Ö   Ý  Ët  èc    Bé  èc  v b m qu gia do  Qu phßng,Bé    C«ng    ñ  an,ch tr×tæ    chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët. th ®Þ thi   k thu   b) §èivíic«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o       tr     ¸n s d vtd do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íc:c¸c Bé, ngµnh, ®Þa   ¬ng,   td ®Ç tph¸ttr   Nh n         ph   doanh  nghiÖp  ã  ù    ùtæ  c d ¸n t   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët. th ®Þ thi   k thu c)§èivíi      c«ng  ×nh thuéc dù    ö  ông  èn  u      iÓncña  tr     ¸n s d v ®Ç tph¸ttr   doanh  nghiÖp  µ  íc,vèn  doanh  nh n   do  nghiÖp  ù huy  ng  µ  èn  Ýn  ông  ¬ng  t  ®é vv t d th m¹i kh«ng  Nhµ   íc b¶o    do  n  l∙nh:doanh    nghiÖp  ù tæ  t   chøc  Èm   nh  Õt th ®Þ thi   kÕ   ü  Ët. k thu   2­ C«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C     tr     ¸n nh B,  a)  èi víic«ng  ×nh  éc  ù  sö  ông  èn  ©n  §   tr thu d ¸n  d v ng s¸ch  µ  íc,vèn  nh n   tÝn  ông  Nhµ   ícb¶o  d do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ  íc:  vtd ®Ç tph¸ttr   nh n ­ §èi víic«ng  ×nh  c¸c Bé,  µnh, c¬       tr do    ng   quan  Trung  ng  ¬ qu¶n  ý:c¬  l  quan chuyªn m«n   ã    c chøc n¨ng qu¶n  ýx©y  ùng  ña  Êp  Õt  nh  u   l  d c c quy ®Þ ®Ç tthÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët;   ®Þ thi   k thu  
 12. 12 ­ §èi víic¸c c«ng  ×nh do  a   ¬ng         tr   ®Þ ph qu¶n  ý:Së   ©y  ùng  l  X d hoÆc   ë   S cã c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët(tïy   th ®Þ thi   k thu     theo  tÝnh  Êtcña  ù  ch   d ¸n). ­ §èivíic¸c c«ng  ×nh thuéc dù    Uû          tr     ¸n do  ban  ©n  ©n  Êp  Ön, x∙ nh d c huy    quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç ttheo  ©n  Êp  ña  û   ph c c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh:c¬    quan  chuyªn m«n   ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ý x©y  ùng  ña  û   l  d c U ban  ©n   ©n   Êp  nh d c huyÖn  chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët. tæ  th ®Þ thi   k thu b)  èi víic«ng  ×nh do    §   tr   c¸c doanh nghiÖp  u    ®Ç t b»ng  äi  ån  èn, m ngu v   doanh  nghiÖp  ùtæ  t   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët. th ®Þ thi   k thu   3­  ñ   u    chÞu  Ch ®Ç t tr¸ch nhiÖ m   chøc  Èm   nh   Õt kÕ     tæ  th ®Þ thi   c«ng  nghÖ   i víi ®è     c«ng  ×nh cã  ÕtkÕ   tr   thi   c«ng  Ö   ngh kh«ng  ©n  Ötnguån  èn. ph bi   v 4­  êi cã  Èm   Òn  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët ph¶i chÞu  Ng   th quy th ®Þ thi   k thu     tr¸ch   nhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ     éidung  Èm  nh  tr   lu   c¸c n   th ®Þ quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  1  10  ña  c Quy  nh  µy. ®Þ n  §i Ò u 12. ThÈ m   Òn  duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ     quy phª  thi   k thu   thi   kü  Ëtthi thu    c«ng 1­  èi víic¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  §     tr x d (kh«ng  ©n  Öt nguån  èn, h×nh  ph bi   v  thøc  ë  ÷u)  êi cã  Èm   Òn  Õt  nh   u    phª  Öt  sh ng   th quy quy ®Þ ®Ç t duy hoÆc   îc ®  phÐp  y  Òn  ñ quy cho  Êp  íi   Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtnhng  c d   duy   phª   k thu   ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ   ù  y  tr   lu   s ñ quyÒn   .  êi ® îc ñy  ®ã Ng     quyÒn   Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh  ícph¸p luËtvµ  êiñy  Òn. v quy   cm tr       ng   quy 2­ §èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    Uû   c¸c tr     ¸n do  ban  ©n  ©n  Êp  Ön, x∙ nh d c huy     quyÕt  nh   u    theo  ©n  Êp  ña  û   ®Þ ®Ç t ph c c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh: Chñ    tÞch  û   U ban  ©n  ©n  Êp  Ön    Öt thiÕtkÕ   ü  Ët. nh d c huy phª duy     k thu 3­ Néi dung  Õt  nh    Öt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü     quy ®Þ phª duy thi   k thu   thi   k thuËtthi    c«ng  îcquy  nh  ®  ®Þ theo §iÒu  kho¶n  cña    38  2  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u   l  t µ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 52/1999/N§­  ngµy   v CP 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.Quy Õt  nh    Ch ph   ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët® îclËp duy thi   k thu       theo m É u   ô  ôc7  ña    ph l   c Quy  nh  µy.          ®Þ n            4­ §èivíi   ù    ãm   nÕu  a  ã  ÕtkÕ   ü  Ët® îcduyÖt  ng        d ¸n nh c¸c A  ch c thi   k thu     nh cÇn  Õtkhëic«ng  × ph¶icã  ÕtkÕ   thi     th     thi   b¶n  Ïthi v   c«ng  ña  ¹ng  ôc  ëic«ng  ch m kh   ® îc ngêi cã  Èm   Òn      th quy phª  Öt  µ  îp  ng  duy v h ®å giao  Ën  Çu  îp  nh th h ph¸p.   ChË m   Êt  nh sau    ùc hiÖn  îc 30%   khith   ®  tæng møc   u    ®Ç t ph¶icã  ÕtkÕ   ü    thi   k thuËt® îcngêicã  Èm  Òn    Öt.      th quy phª duy   5­  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn  phª duyÖt  Õt kÕ   ü  Ët ph¶i chÞu  thi   k thu     tr¸ch   nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ     éi dung  tr   lu   c¸c n   phª  Öt  duy quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 38  Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph   §i Ò u    È m   Òn    Öt  ÕtkÕ   vÏthic«ng 13. Th quy phª duy thi   b¶n      1­ §èivíi      c«ng  ×nh ® îcthiÕtkÕ   bíc,thiÕtkÕ   tr       ba      b¶n  Ïthi v    c«ng  ph¶i® ­   îcphª duyÖt.ThÈ m   Òn    Öt ® îcquy  nh         quy phª duy     ®Þ nh sau:  
 13. 13 a) §èivíi         c«ng  ×nh thuéc c¸cdù    u    µ  ©y  ùng  ö  ông  èn  c¸c tr       ¸n ®Ç tv x d sd v ng©n  s¸ch  µ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o  nh n   td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      td ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ  íc,c¨n  møc      i   nh n   cø  ®é phøc  ¹p vÒ   ü  Ët cña  ¹ng  ôc   t   k thu   h m c«ng  ×nh vµ  ×nh ®é   tr   tr   n¨ng  ùc,bé  l   m¸y  chuyªn m«n  ña  ñ  u  ,ngêicã    c ch ®Ç t    thÈm   Òn  quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët ® îc ñy  Òn  duy thi   k thu     quy cho  ñ  u      ch ®Ç t phª duyÖt thiÕtkÕ       b¶n  Ïthi v   c«ng    ¹ng  ôc  c¸ch m c«ng  ×nh phïhîp víi ÕtkÕ   ü  tr         thi   k thuËt®∙  îcphª duyÖt.  ®   b)  èi víic¸c c«ng  ×nh  ö  ông    ån  èn  §     tr sd c¸c ngu v kh¸c,chñ  u     Þu    ®Ç t ch tr¸chnhiÖ m    Öt thiÕtkÕ     phª duy     b¶n  Ïthi v    c«ng. c) C¸c  ÕtkÕ     thi   b¶n  Ï thic«ng  v    ph¶i cã  Êu   d phª  Öt  ña  ñ  u    duy c ch ®Ç t theo m É u   ¹ phô  ôc25  ña    t  i l   c Quy  nh  µy. ®Þ n  2­  êng  îp    Ëp  ÕtkÕ   Tr h khi l thi   b¶n  Ï thic«ng  ¹ng  ôc  v    h m c«ng  ×nh  ã  tr c thay ® æi  víithiÕtkÕ   ü  Ët®∙  îcphª  Öt  ×  ñ  u      so      k thu   ®   duy th ch ®Ç tph¶itr×nh     cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy xem   Ðt chÊp  Ën. x  thu   3­ Trong    ×nh thic«ng,chñ  u      qu¸ tr       ®Ç tchØ  îcphÐp  ®  thay ® æi  ÕtkÕ     thi   sau    ∙  îcngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    khi® ®     th quy quy ®Þ ®Ç tcho  Ðp. Trêng  îp ph   h  cÇn  Õtph¶ixö  ýkÞp  êith×  ñ  u    îc phÐp  thi     l  th   ch ®Ç t ®   thay ® æi  ÕtkÕ   µ    thi   v chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt ®Þnh  ña  ×nh. Chñ  u      v quy   cm   ®Ç tph¶ib¸o    Õt      c¸o k qu¶ xö  ýc¸cthay ® æi  ÕtkÕ   íi êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  . l      thi   v   ng   th quy quy   ®Ç t C h ¬ n g  3 Q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng thi « n g  x © y  l ¾ p   c §i Ò u    14. C«ng    t¸cgi¸m    s¸ttrongqu¸ tr×nh thi       c«ng  ©y  ¾p xl Chñ   u    ®Ç t(Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n hoÆc   chøc   Ên  tæ  tv gi¸m      s¸tthic«ng  îc ®  chñ  u    ®Ç tthuª), chøc   Ên  ÕtkÕ   µ   tæ  t v thi   v doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶icã    ®ñ   iÒu  Ön  ® ki n¨ng  ùc theo  l  quy  nh  µ  ®Þ v ph¶icã    é  Ën    c¸c b ph chuyªn tr¸ch   ®¶m   b¶o duy  ×ho¹t®éng  tr     gi¸m    ét  s¸tm c¸ch cã  Ö   èng  µn  é    ×nh   h th to b qu¸ tr   thic«ng  ©y  ¾p    x l c«ng  ×nh tõ khikhëic«ng  ©y  ùng  n     µn  µnh  tr         xd ®Õ khiho th nghiÖ m    µ  µn  thu v b giao toµn  é    b c«ng  ×nh theo Quy  nh  µy. tr     ®Þ n §i Ò u    15. Qu¶n  ýchÊt l ng    l   î thic«ng  ©y  ¾p  ña  x l c doanh  nghiÖp  ©y  x dùng   B)  (bªn    1­ Doanh    nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶ithùc hiÖn        c¸cc«ng  Öc  vi sau: a)  Ëp  Ö   èng  L h th qu¶n  ý chÊt îng  ï hîp  íiyªu  Çu  îp  ng  l  l ph   v  c h ®å giao  nhËn  Çu  ©y  ùng,trong ®ã   é  Ën  th x d     b ph gi¸m    Êtl ng bao  å m   ÷ng  ­ s¸tch  î   g nh ng êicã      ®ñ n¨ng  ùctheo quy  nh. l    ®Þ b) B¸o    y      c¸o ®Ç ®ñ quy  ×nh,ph¬ng    µ  Õt  tr   ¸n v k qu¶  ù kiÓm    Êt l ng t  trach  î   vËt liÖu,cÊu  Ön  µ      ki v s¶n  È m   ©y  ùng  íi ñ  u      A)    Óm    ph xd v  ch ®Ç t( bªn  ®Ó ki tra vµ  gi¸m  s¸t. c)  Ó m     Ët  Öu, cÊu  Ön, s¶n  È m   ©y  ùng, thiÕt bÞ   Ki tra v li   ki   ph x d     c«ng  tr×nh,thiÕtbÞ      c«ng  Ö   íckhix©y  ùng  µ  ¾p  Æt  µo  ngh tr     d vl ® v c«ng  ×nh. tr
 14. 14 d) NghiÖ m     éibé  µ  Ëp b¶n  Ïhoµn    thu n   v l   v  c«ng    c¸cc«ng      t¸cthic«ng  ©y  x l¾p, giai®o¹n  ©y  ¾p, ch¹y thö  ÕtbÞ,  ¹ng  ôc     x l    thi   h m c«ng  ×nh  µn  µnh  tr ho th vµ  c«ng  ×nh hoµn  µnh. tr   th   e) ChuÈn  Þ  å  ¬    b h s nghiÖ m    thu theo quy  nh  µ    Þ  ñ  u       ®Þ v ®Ò ngh ch ®Ç t( bªn  tæ  A)  chøc  nghiÖ m  thu s¶n  È m     ph c¸c c«ng      t¸c thic«ng  ©y  ¾p, giai x l   ®o¹n  ©y  ¾p, ch¹y thö  ÕtbÞ,  ¹ng  ôc  x l    thi   h m c«ng  ×nh  µn  µnh  µ  tr ho th v c«ng  tr×nh hoµn  µnh    th sau    ∙  khi® nghiÖm    éibé. thu n     f)B¸o    A  Ò   Õn ®é,  Êtl ng,khèil ng thi   c¸o bªn  v ti   ch  î    î     c«ng  ©y  ¾p   xl. 2­ Khithùc hiÖn  îp ®ång       h  EPC,  tæng  Çu  th EPC   ã  c tr¸chnhiÖ m:   a)  ùc  Ön    Öc  Th hi c¸c vi nªu  ¹    iÓ m             ti c¸c ® a, b, c, d, f kho¶n  cña  Òu  1  §i nµy. b) ChuÈn  Þ   å  ¬  b h s nghiÖ m   theo  thu  quy  nh  µ    Þ   ®Þ v ®Ò ngh bªn      A tæ chøc nghiÖm       o¹n  ©y  ¾p,ch¹y thö thiÕtbÞ,  ¹ng  ôc  thu giai® xl       h m c«ng  ×nh tr   hoµn  µnh  µ  th v c«ng  ×nh hoµn  µnh  tr   th sau    ∙  khi® nghiÖ m    éibé. thu n   §i Ò u    16. Qu¶n  ýchÊtl ng thic«ng  ©y  ¾p  ña  ñ  u     A   l   î     x l c ch ®Ç t(bªn  ) § Ó   ¶m   ® b¶o  Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng, chñ  u    ch  î   tr   d   ®Ç t ph¶ithùc hiÖn      c¸cc«ng  Öc    vi sau: 1­ Giai®o¹n  Èn  Þ       chu b thic«ng:   a) KiÓ m       iÒu  Ön  ëic«ng    trac¸c® ki kh   c«ng  ×nh; tr b)  Ëp  Ö   èng  L h th qu¶n  ý chÊt îng  ï hîp  íiyªu  Çu  ña  ù    é  l  l ph   v  c c d ¸n.B phËn  gi¸m    Êtl ng bao  å m   ÷ng  êicã    s¸tch  î   g nh ng   ®ñ n¨ng  ùctheo quy  nh. l    ®Þ c) KiÓ m     iÒu  Ön    tra ® ki n¨ng  ùc x©y  ùng  ña    l  d c c¸c doanh nghiÖp  ©y  x dùng  Çu  Ýnh/tæng  Çu,thÇu  ô); (th ch th   ph d) KiÓ m       tra,nghiÖm    µ    Öt thiÕtkÕ   thu v phª duy     b¶n  Ïthi v    c«ng; 2.Giai®o¹n  ùc hiÖn       th   thic«ng  ©y  ¾p: xl a) KiÓ m     Ö   èng    trah th qu¶n  ýchÊt l ng phïhîp víi l   î         cÇu  yªu  nªu trong hîp    ®ång  giao nhËn  Çu  ©y  ùng,quy  ×nh vµ  ¬ng    ù kiÓm    Êt l ng   th x d   tr   ph ¸n t   trach  î   cña  doanh  nghiÖp  ©y  ùng; xd   b)  Ó m     ù  ï hîp  Ò   Õt bÞ     Ki tra s ph   v thi   thic«ng  µ  ©n  ùc cña  v nh l  doanh  nghiÖp  ©y  ùng  îcchän  íi å  ¬  ù  Çu. xd ®  v   s d th   h c) KiÓ m     Ët liÖu,cÊu  Ön,s¶n  È m   ©y  ùng  ¹ hiÖn  êng    trav     ki   ph xd ti   tr th«ng  qua chøng  chØ   Êt îng  ña  ¬i s¶n  Êt  µ  Õt  ch l c n   xu v k qu¶  Ý  th nghiÖ m   c¸c do    phßng  Ý  th nghiÖm  îp chuÈn  ùc hiÖn; h  th     d) KiÓ m     ÕtbÞ    trathi   c«ng  ×nh vµ  ÕtbÞ  tr   thi   c«ng  Ö   íckhil¾p  Æt   ngh tr     ® trong c«ng  ×nh th«ng    tr   qua  chøng  chØ  Êtl ng cña  ¬is¶n  ÊtthiÕtbÞ  µ  ch  î   n  xu    v kÕt qu¶  Óm  nh  Êt l ng thiÕtbÞ  c¸ctæ  ki ®Þ ch  î     do    chøc  ã   c tc¸ch ph¸p nh©n  ­     ® îcnhµ  ícquy  nh  ùc hiÖn;   n  ®Þ th     e)  Ó m     Ön  Ki trabi ph¸p    thic«ng, biÖn    ph¸p  toµn    ng  an  lao ®é cho c«ng  tr×nh vµ  toµn    an  cho    c¸cc«ng  ×nh l©n  Ën  doanh  tr   c do  nghiÖp  ©y  ùng  Ëp; xd l f)KiÓ m     Ò   Êt îng, khèi l ng, tiÕn    ©y  ùng    tra v ch l    î   ®é x d c¸c c«ng  Öc  vi (x©y, l¾p),tõng  é  Ën, giai®o¹n  ©y  ¾p, tõng  ¹ng  ôc      b ph     x l  h m c«ng  ×nh  µ  tr v
 15. 15 c«ng  ×nh    ùc  Ön  tr ®Ó th hi nghiÖ m  thu theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 18  Quy  ®Þnh  µy. n g) Tæ     chøc  Óm  nh  ki ®Þ s¶n  È m   ©y  ùng    Çn  Õt. è îng m É u   ph xd khic thi   l   S kiÓm  nh  µy  ®Þ n kh«ng  îcvîtqu¸ 5%   è îng m É u   Óm  nh  ®     sl   ki ®Þ ph¶ithùc hiÖn      theo quy  nh  ña      Èn  ü  Ëtvµ    ®Þ c c¸ctiªuchu k thu   kh«ng  t h¬n  m É u.   Ý  3    h)  Ó m     µ  Ki tra v x¸c  Ën  nh b¶n  Ï hoµn  v  c«ng  õng  t c«ng  Öc, tõng  é  vi   b phËn,  õng    o¹n, tõng  ¹ng  ôc   t giai®   h m c«ng  ×nh  µ  tr v c«ng  ×nh  a  µo  ö  tr ®vs dông. i)TËp  îp,kiÓm    µ  ×nh c¬    h  trav tr   quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  nu   chÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng   î   tr   d (theo ph©n  Êp  ¹ §iÒu  cña    c ti   3  Quy  nh  µy) ®Þ n  hå  ¬, tµiliÖu  s   nghiÖ m  thu  íc khi tæ  tr     chøc  nghiÖ m  thu    o¹n  ©y  ¾p, giai® x l  nghiÖ m  thu  ÕtbÞ   ¹y thö  thi   ch   tæng  îp,nghiÖ m   h  thu  µn  µnh  ¹ng  ôc   ho th h m c«ng  ×nh hoÆc   tr   c«ng  ×nh ®èi víic¸c c«ng  ×nh ®∙  tr         tr   nªu  ¹  tikho¶n  §iÒu    1  8 cña Quy  nh  µy.Danh  ôc  å  ¬,tµiliÖu nghiÖ m    îcquy  nh  ®Þ n  m hs     thu ®   ®Þ theo  phô  ôc20  ña  l   c Quy  nh  µy; ®Þ n k) LËp    b¸o  th c¸o  ßng  ú  µ  nh  ú  th¸ng vÒ   Êt l ng,khèil ng  µ  k v ®Þ k 6    ch  î    î v tiÕn ®é       c¸cc«ng    ©y  ¾p; t¸cx l l)Chñ   ×phèihîp víi     tr         bªn  ªnquan    Õt  ÷ng  íng m ¾ c,    c¸c li   gi¶iquy nh v  ph¸t sinhtrong thi      c«ng; m)    Khi ph¸thiÖn  ÕtbÞ       thi   thic«ng, nh©n  ùc,vËt liÖu,cÊu  Ön, s¶n    l     ki   phÈ m   ©y  ùng, thiÕtbÞ   x d     c«ng  ×nh  µ  ÕtbÞ   tr v thi   c«ng  nghÖ  kh«ng  ï hîp  ph   hîp ®ång    giao nhËn  Çu  × ® îcquyÒn:   th th     ­ Yªu  Çu    c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶isö  ông  ÕtbÞ     d thi   thi c«ng,nh©n     lùctheo ®óng      cam   Õt  ∙  tronghîp ®ång  k ® nªu     giao nhËn  Çu  ©y  ¾p;   th x l   ­Kh«ng    cho  Ðp  a  µo  ö  ông  ph ® v s d trongc«ng  ×nh nh÷ng  ËtliÖu,cÊu    tr   v    kiÖn,s¶n  È m   ©y  ùng,thiÕtbÞ    ph xd     kh«ng  ïhîp víi   Èn  Ò   Êt l ng, ph       chu v ch  î   tiªu quy c¸ch;kh«ng  ïhîp víi   ph       c«ng  Ö;  a  ngh ch qua  Óm    Óm  nh; ki tra,ki ®Þ   ­  õng    D thic«ng  µ  Ëp  v l biªn b¶n      khi bªn      ¹m    iÒu  Ön    B vi ph c¸c ® ki b¶o ®¶m   Êtl ng c«ng  ×nh,an  µn    ch  î   tr   to thi c«ng  ©y  ¾p  µ  Ö   x l v v sinh m«i  êng;   tr ­ Tõ  èinghiÖ m         ch   thu c¸c s¶n  È m   ña  ph c c«ng      t¸cthic«ng  ©y  ¾p, c¸c x l   giai®o¹n  ©y  ¾p,ch¹y thö thiÕtbÞ     xl       kh«ng  ¶m   ® b¶o  Êt l ng.Lý  tõ chèi ch  î   do      ph¶ithÓ  Ön    hi b»ng    v¨n b¶n;   n) TríckhinghiÖ m    ÷ng  é  Ën,h¹ng  ôc       thu nh b ph   m c«ng  ×nh hoÆc   tr   c«ng  tr×nh,n Õu    ph¸thiÖn    Êu  Öu    c¸c d hi kh«ng  ¶m   ® b¶o  Êt l ng  ×  ñ  u    ch  î th ch ®Ç t ph¶ithuªtæ      chøc   Ên  Óm  nh  Êt l ng ®¸nh      µm  ¬  ë  tv ki ®Þ ch  î   gi¸®Ó l c s nghiÖm   thu. 3.Khithùc hiÖn  îp ®ång       h  EPC,  ñ  u    ã  ch ®Ç tc tr¸chnhiÖm:   a) Thùc  Ön    Öc    hi c¸c vi quy  nh  ¹ c¸c kho¶n    ña  Òu  µy  õviÖc  ®Þ ti     1,2 c §i n tr   nghiÖ m    thu c«ng  Öc. vi b) Quy Õt  nh  Õn ®é     ®Þ ti   nghiÖm         o¹n  ©y  ¾p,nghiÖ m     thu c¸c giai® xl  thu thiÕtbÞ   ¹y thö tæng  îp,nghiÖm     µn  µnh  ¹ng  ôc    ch     h  thu ho th h m c«ng  ×nh vµ  tr   hoµn  µnh  th c«ng  ×nh. tr 4. Khi kh«ng    iÒu  Ön     ®ñ ® ki n¨ng  ùc,chñ  u    ã  Ó  l  ®Ç t c th thuª tæ    chøc t vÊn  gi¸m    ùc hiÖn  µn  é  s¸tth   to b hoÆc   ét  è  m s c«ng  Öc  t¹ §iÒu  µy. vi nªu    i n
 16. 16 §i Ò u    17. Gi¸m        ña  chøc   Ên  Ëp  ÕtkÕ   ü  Ët s¸tt¸cgi¶c tæ  tv l thi   k thu   Trong    ×nh thic«ng  ©y  ¾p, tæ  qu¸ tr     x l   chøc   Ên  Ëp  ÕtkÕ   ü  Ët t v l thi   k thu   hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  Ó  khilµthÇu  ô  ña  thi   k thu     (k c¶      ph c tæng  Çu  th EPC)  ph¶ithùc hiÖn      gi¸m        å m     s¸tt¸cgi¶g c¸cc«ng  Öc  vi sau: 1­ Gi¶ithÝch  µiliÖu thiÕtkÕ      t      c«ng  ×nh cho  ñ  u  ,doanh  tr   ch ®Ç t  nghiÖp  x©y  ¾p    l ®Ó qu¶n  ývµ    l   thi c«ng  theo ®óng    Çu  ña  ÕtkÕ;   yªu c c thi   2­  èi hîp    Õt    íng  ¾ c,  Ph   gi¶iquy c¸c v m thay  æi, ph¸tsinh  Ò   ÕtkÕ   ®     v thi   trongqu¸ tr×nh thi       c«ng; 3­  Ó m     Ki tra c«ng      t¸cthic«ng  ©y  ¾p  Ò   ù  ï hîp  íithiÕtkÕ   îc x l v s ph   v    ®  duyÖt. 4­ Tham  gia nghiÖ m  thu      o¹n  ©y  ¾p, nghiÖ m   c¸c giai® x l  thu  ¹y thö ch     thiÕtbÞ, nghiÖm     µn  µnh  ¹ng  ôc     thu ho th h m c«ng  ×nh vµ  µn  é  tr   to b c«ng  ×nh tr   khichñ  u      Çu.   ®Ç tyªu c 5­  ùc  Ön  Õ     Th hi ch ®é gi¸m    s¸tkh«ng  êng  th xuyªn trõtr ng  îp        ê h thic«ng  c¸c kÕt  Êu, c¸c bé  Ën, h¹ng  ôc    c     ph   m c«ng  ×nh ® îcthiÕtkÕ   tr       theo  c«ng  Ö   ngh tiªntiÕn vµ  i víi   o¹n        ®è     giai® thic«ng  µn  Ön. ho thi §i Ò u    18. NghiÖ m     thu c«ng  ×nh x©y  ùng tr   d 1­ NghiÖ m  thu c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d bao  å m   g nghiÖm  thu  õng  t c«ng  viÖc,tõng  é  Ën, tõng    o¹n,tõng  ¹ng  ôc    b ph   giai®   h m c«ng  ×nh vµ  tr   c«ng  ×nhtr   ® a  µo  ö  ông. Tuú  v sd   theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   yªu  Çu  i  îng  c ®è t nghiÖm     ñ thu,ch ®Ç u    ã  Ó  chøc  éi®ång  tc th tæ  h  nghiÖm thu. 2­ C¸c    c«ng  Öc  ©y,l¾p) do  vi (x     bªn  thùc hiÖn  B    ph¶i® îcbªn  nghiÖ m      A  thu.C¸c  é  Ën  Þ     b ph b che  Êt cña  khu   c«ng  ×nh ph¶i® îc nghiÖm   vµ  Ëp  tr      thu  l b¶n  Ïhoµn  v  c«ng  íckhitiÕn hµnh    tr       c¸cc«ng  Öc  Õp theo.Biªnb¶n  vi ti       nghiÖ m   thu c«ng  Öc  îc lËp  vi ®   theo  É u   ¹    ô  ôc 8, 9, 10, 11  ña  m ti c¸c ph l         c Quy  nh   ®Þ nµy. 3­ C¸c    o¹n  ©y  ¾p, thiÕtbÞ     ¹y thö  giai® x l    khi ch   tæng  îp  h sau    ¾p  khi l ® Æt ph¶i® îcnghiÖ m     íckhitr Ón khaigiai®o¹n  ©y  ¾p  Õp theo.Biªn    thu tr     i      x l ti       b¶n nghiÖ m  thu  îc lËp  ®  theo  É u   ¹    ô  ôc sè  m t ic¸c ph l   13,12  ña  c Quy  nh   ®Þ nµy.  4­ C¸c  ¹ng  ôc    h m c«ng  ×nh hoµn  µnh  µ  tr   th v c«ng  ×nh hoµn  µnh  tr   th chØ   ® îc® a  µo  ö  ông    ∙  îcnghiÖm        v sd khi® ®   thu.Biªnb¶n  nghiÖm    îclËp theo  thu ®     m É u   ¹ phô  ôcsè  cña  t  i l   14  Quy  nh  µy. ®Þ n Biªn b¶n    nghiÖm     µn  µnh  ©y  ùng  thu ho th xd c«ng  ×nh lµc¨n cø  tr       ph¸p  ý l  ®Ó   ñ  u    lµm  ñ  ôc bµn  ch ®Ç t th t   giao  a  ® c«ng  ×nh  µo  tr v khai th¸c sö  ông,   d   quyÕt    èn  u    µ  ùc hiÖn  ¨ng  ý  µis¶n  to¸nv ®Ç t v th   ® k t  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 5­ §èivíinh÷ng  é  Ën, h¹ng  ôc       b ph   m c«ng  ×nh hoÆc   tr   c«ng  ×nh cã    tr   c¸c yªu  Çu  c phßng  èng  ch ch¸y næ     hoÆc    khikhaith¸c,sö  ông  ã    ng  Êu     d c t¸c®é x ®Õ n   m«i  êng  µ  toµn  Ën  µnh,khinghiÖ m    a  µo  ö  ông  tr v an  vh    thu ® v s d ph¶icã   
 17. 17 v¨n b¶n  Êp  Ën  ña  ¬    ch thu c c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ü  Ëtcña  µ   íc l    k thu   Nh n   vÒ       Çu  trªn. c¸cyªu c nªu  6­ Khi chñ  u       ®Ç thoÆc   µ  Çu  µnguêinícngoµitham    ©y  ùng  nh th l        gia x d c«ng  ×nh (thiÕtkÕ,    tr     thic«ng  ©y  ùng,cung  Êp  ÕtbÞ, gi¸m      xd   c thi     s¸tthic«ng  x©y  ùng  ×    d th c¸c biªn b¶n    nghiÖ m  thu  u   ®Ò ph¶i ® îc thÓ  Ön     hi b»ng  thø  2  tiÕng  iÕng ViÖtNam   µ  Õng nícngoµido  ñ  u    ùachän  (t     v ti       ch ®Ç tl   ). 7­ C¬     quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Êtluîngc«ng  ×nh x©y  l  nu   ch     tr   dùng   ( theo  ©n  Êp  ¹  Òu  cña  ph c ti §i 3  Quy  nh  µy) híng  Én, kiÓm     ù  ®Þ n  d   tras tu©n thñ quy ®Þnh  qu¶n lý Êt l ng c«ng tr×nh x©y dùng vµ  c«ng t¸c  ch î   nghiÖ m    ña  ñ  u    íckhinghiÖm      o¹n  ©y  ¾p,nghiÖm    thu c ch ®Ç ttr     thu giai® xl  thu hoµn  µnh  õng  ¹ng  ôc  th t h m c«ng  ×nh vµ  tr   c«ng  ×nh ®Ó   a  µo  ö  ông  i tr   ® v sd ®è   víic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù  ph¶ithÈm    ÕtkÕ      tr   d ¸n    trathi   nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu    1  8 cña  Quy  nh  µy. K Õt  ®Þ n  qu¶  Óm     ki traph¶ilËp  µnh    th Biªn b¶n  îc lËp    ®  theo  m É u   ¹ phô  ôc19  ña  t  i l   c Quy  nh  µy. ®Þ n  8­  ñ   u   chÞu  Ch ®Ç t tr¸ch nhiÖ m   ép u  ÷ hå  ¬, tµiliÖu  µn  µnh    n l tr   s     ho th x©y  ùng  d c«ng  ×nh  tr theo quy  nh  ña  µ   íc vÒ  u  ÷ hå  ¬, tµiliÖu ®Þ c Nh n   l tr   s       (xem danh  ôc  å  ¬,tµiliÖu l tr÷t¹ phô  ôc30  ña  m h s      u      i l   c Quy  nh  µy). ®Þ n   9­  ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph quyÕt  nh   µnh  Ëp  éi  ng  ®Þ th l H ®å nghiÖm     thu nhµ  ícvÒ     n   c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d   Héi ®ång    nghiÖ m    µ  íccã  thu nh n   tr¸chnhiÖ m  Óm      ki traxem   Ðt c«ng    x  t¸c nghiÖ m   cña  ñ  u    µ  ùctiÕp  thu  ch ®Ç t v tr   nghiÖm       thu c¸c c«ng  ×nh thuéc  ù  tr   d ¸n  ã m   c¸c dù  quan  äng quèc      Êy  Çn  Õtvµ  ÷ng  nh A,    ¸n  tr   gia khith c thi   nh c«ng  tr×nh kh¸cdo  ñ íng ChÝnh  ñ    Çu. Héi ®ång      Th t   ph yªu c     nghiÖ m    µ  íclËp thu nh n     Biªnb¶n    nghiÖ m    thu c«ng  ×nh theo m É u   ô  ôc18  ña  tr     ph l   c Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    19. C¨n  ®Ó   cø  nghiÖ m  thu ViÖc nghiÖ m  thu  õng  t c«ng  Öc,giai®o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh,h¹ng  vi     x l ho th   m ôc c«ng  ×nh vµ  tr   c«ng  ×nh hoµn  µnh    a  µo  ö  ông  tr   th ®Ó ® v s d ph¶idùa  µo    v c¸cc¨n cø      sau: 1.§èivíi         c«ng  Öc  ©y,l¾p  µn  µnh: c¸c vi x   ho th a)  å   ¬  ÕtkÕ   H s thi   b¶n  Ï thic«ng  ∙  îc chñ  u    v    ®®  ®Ç t nghiÖ m     µ    thu v phª duyÖt. b) B¸o      c¸o kh¶o    ©y  ùng. s¸tx d c) C¸c quy  Èn, tiªuchuÈn  ü  Ët x©y  ùng  ña  µ   íc vµ  ña  chu     k thu   d c Nh n   c ngµnh  Ön  µnh. hi h d)  ÷ng  iÒu  Nh ® kho¶n quy  nh  Ò   Êt l ng  µ  èi l ng  ®Þ v ch  î v kh  î c«ng  ×nhtr   tronghîp ®ång     giao nhËn  Çu  ©y  ùng.   th x d e) C¸c  Õt  k qu¶  Óm     Ý  ki tra,th nghiÖm   Êt l ng  Ët  Öu,thiÕtbÞ   îc ch  î v li     ®  thùc hiÖn    trong qu¸ tr×nh x©y  ùng.      d f)Nh÷ng    quy  nh  ®Þ hoÆc  chØ  Én  ü  Ëtcña  µ  d k thu   nh s¶n  Êt vÒ   Öc  xu   vi b¶o  qu¶n,sö  ông  ËtliÖu x©y  ùng,thiÕtbÞ   d v    d     c«ng  Ö. ngh g) B¶n  Ïhoµn    v  c«ng  c«ng    ©y  ¾p  îcnghiÖm  t¸cx l ®   thu. 2.  èi víic¸c giai®o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh, h¹ng  ôc   §       x l ho th   m c«ng  ×nh  µ  tr v toµn  é  b c«ng  ×nh hoµn  µnh:       tr   th       
 18. 18 a) C¸c    quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ü  Ëtx©y  ùng  ña  µ   íc chu x d    k thu   d c Nh n   vµ  ña  µnh  Ön  µnh. c ng hi h b) Biªn b¶n  ña  ¬    c c quan  ã  c chøc n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Êt îng l  n   ch l   c«ng  ×nh x©y  ùng  Óm    å  ¬  tr   d ki trah s nghiÖ m       o¹n  ©y  ¾p,nghiÖ m   thu giai® xl  thu thiÕtbÞ   ¹y thö tæng  îp,nghiÖm     µn  µnh  ¹ng  ôc      ch     h  thu ho th h m c«ng  ×nh tr   vµ  µn  µnh  ho th c«ng  ×nh  i  íic¸c c«ng  ×nh  éc  ù  ph¶i thÈm     tr ®è v     tr thu d ¸n    tra thiÕtkÕ   t¹ kho¶n  §iÒu  cña    nªu    i 1  8  Quy  nh  µy. ®Þ n c) B¸o    ña  ñ  u  ,doanh    c¸o c ch ®Ç t  nghiÖp  ©y  ùng,tæ  xd   chøc   Ên  Õt tv thi   kÕ   µ  chøc   vÊn  v tæ  t gi¸m    Ò   Êt îng    o¹n  ©y  ¾p  µn  µnh, s¸tv ch l giai® x l ho th   chÊt luîng thiÕtbÞ   ¹y thö        ch   tæng  îp,chÊt l ng  ¹ng  ôc  h   î h m c«ng  ×nh  µn  tr ho thµnh  µ  v c«ng  ×nh hoµn  µnh  Ëp theo m É u   ¹ c¸cphô  ôc21,22,23,24. tr   th l    t    i l        d) Toµn  é  å  ¬    b h s ph¸p  ývµ  µiliÖu qu¶n  ýchÊt l ng ® îclËp  l  t     l   î     theo  danh  m ôc  t¹ phô  ôc20  ña  nªu   i l   c Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    20. B¶n  Ïhoµn  v  c«ng 1­ Doanh nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶ilËp    b¶n  Ï hoµn  v  c«ng    khinghiÖ m     thu tõng c«ng  Öc,tõng  é  Ën, tõng    o¹n,tõng  ¹ng  ôc  vi   b ph   giai®   h m c«ng  ×nh vµ  tr   c«ng  ×nh ® a  µo  ö  ông. tr   v s d 2­ B¶n  Ï hoµn  v  c«ng ph¶i® îc lËp    ¬  ë     trªnc s b¶n  Ï thic«ng  ∙  îc chñ  v    ®®  ®Ç u    tphª  Öt  ã      íic¸c sè  Öu thiÕtkÕ   ÷ng  è  Öu t ng  duy c ghië d     li     nh s li  ¬ øng  ∙  ® ®¹t® îctrong thùc tÕ  Ých  íc,trôc,m èc,         (k th     cao  ×nh…),nh÷ng  tr   thay ® æi  Ò     v thiÕtkÕ   µ    v ph¶icã    Ën  ña  ÷ng  êi lËp,kiÓm     x¸c nh c nh ng     b¶n  Ï víiquy  nh   v    ®Þ cô  Ó  th sau: a) B¶n  Ïhoµn    v  c«ng c«ng  Öc  vi ph¶icã  ÷  ý,ghirâ hä    ña    é    ch k       tªnc c¸n b kü  ËtA  µ  thu   v B.  b) B¶n  Ïhoµn    v  c«ng    o¹n,tõng  ¹ng  ôc  giai®   h m c«ng  ×nh vµ  tr   c«ng  ×nh tr   ® a  µo  ö  ông  v sd ph¶i cã  ÷  ý, ghi râ  ä    µ  Êu  ña  i diÖn    ch k     h tªn v d c ®¹   doanh  nghiÖp  ©y  ùng  µ  ña  idiÖn  ñ  u  . xd v c ®¹   ch ®Ç t  §i Ò u 21. Qu¶n  ýho¹t®éng  ña    µ  Çu  íc ngoµi tham       l    c c¸c nh th n     gia t vÊn,kiÓm  nh, gi¸m    ¨ng  Óm  Êtl ng   ®Þ   s¸t,® ki ch  î   1­ C¸c  µ  Çu  íc ngoµi tham     Ên, kiÓm   nh,  nh th n     gia t v   ®Þ gi¸m    ¨ng  s¸t,® kiÓm  Êtl ng ph¶itu©n  ñ c¸cnéidung  ch  î     th       quy  nh  Ò   ®Þ v c«ng    t¸cqu¶n  ýchÊt l    l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  î  tr   d theo Quy  nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c cam   Õt  k trong hîp ®ång      giao nhËn  Çu  Ò   Êt l ng c¸c kÕt    th v ch  î     qu¶ c«ng  Öc  îcthùc hiÖn,®ång  êi vi ®       th   ph¶i chÞu  ù  Óm     s ki so¸tcña  ¬    c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   c¸c  Ünh  ùc  ü  l vk thuËtchuyªn ngµnh.       C¸c  Õt  k qu¶  c¸c nhµ  Çu  ícngoµinªu    do    th n     trªncung  Êp  c theo  îp ®ång  h  giao  Ën  Çu  µ c¨n  ®Ó   ñ  u    xem   Ðt, ®¸nh    ôc  ô  Öc  nh th l   cø  ch ®Ç t x  gi¸ph v vi nghiÖ m    thu c«ng  ×nh theo Quy  nh   µy. tr     ®Þ n 2­ C¸c  ¬    c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     Ünh  ùc  ü  Ëtchuyªn ngµnh  l  n   c¸c l v k thu     cã tr¸chnhiÖ m    theo dâi, Óm      ×nh thùc hiÖn   Ên,kiÓm  nh, gi¸m     ki traqu¸ tr     tv   ®Þ   s¸t, ¨ng  Óm  Êt l ng cña    µ  Çu  ícngoµi;khicÇn  Õtcã  Ó     ® ki ch  î   c¸c nh th n      thi   th tæ chøc  Óm    Õt  ki trak qu¶  c«ng  Öc  c¸cnhµ  Çu  ícngoµithùc hiÖn. vi do    th n      
 19. 19 C h ¬ n g  4 B ¶ o  h µ n h  c « n g  tr × nh v µ  b ¶ o  tr × c « n g  tr× nh §i Ò u    22. B¶o  µnh  h c«ng  ×nh tr 1­ Trong    o¹n  giai® b¶o  µnh  h c«ng  ×nh  ñ  u    tr ch ®Ç t ph¶i thùc hiÖn        c¸c c«ng  Öc  vi sau:   a)  Ó m     ×nh  ¹ng sö  ông  Ki tra t tr   d c«ng  ×nh,ph¸thiÖn   háng      tr     h ®Ó yªu cÇu  öa  ÷a; s ch b) Yªu  Çu  c doanh nghiÖp  ©y  ùng  ùc hiÖn    xd th   c¸c tr¸chnhiÖ m   Ò       v b¶o hµnh. 2­ Doanh    nghiÖp  ©y  ùng  ã  Üa  ô  ùc hiÖn  öa  ÷a      áng  xd c ngh v th   s ch c¸ch h do  × nh  ©y    m g ra trong thêih¹n b¶o  µnh.     h 3­ Doanh  nghiÖp  ©y  ùng  x d kh«ng  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     b¶o  µnh  h c«ng  tr×nh trongc¸ctr ng  îp sau:      ê h   a)        áng  Khi c¸c h h c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d trong thêih¹n     b¶o  µnh  h kh«ng  ph¶ido  çi ña    l  c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ©y  xd g ra. b) Khi  é  Ën,  ¹ng  ôc   b ph h m hoÆc  c«ng  ×nh  Þ   ¬  tr b c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  éc    ìdo  ñ  u      ¹m  quy bu th¸od   ch ®Ç tviph ph¸p luËtvÒ   ©y  ùng.   xd §i Ò u    23. B¶o  ×c«ng  ×nh tr   tr 1­ Thêih¹n b¶o  ×c«ng  ×nh:      tr   tr a)  êi h¹n  Th   b¶o  × c«ng  ×nh  îc tÝnh  õ ngµy  tr   tr ®  t  nghiÖm  thu  a  ® c«ng  tr×nh vµo  ö  ông    sd cho  n     Õt    ¹n  ö  ông  ®Õ khih niªnh s d theo quy  nh  Ò   Êp  ®Þ vc c«ng  ×nh. tr   Trêng  îp c«ng  ×nh vîtqu¸ niªnh¹n  ö  ông  h  tr         s d hoÆc   kh«ng  ¶m   ® b¶o    yªu cÇu  Êt l ng    Õp  ôc sö  ông, ph¶icã  b¶n  ña  chøc    Ên  ùc ch  î ®Ó ti t   d     v¨n  c tæ  t v th   hiÖn  Óm  nh  ¸nh    Ön  ¹ngc«ng  ×nh lµm  ¬  ë  ki ®Þ ® gi¸hi tr   tr   c s cho  ¬  c quan  qu¶n  lýcã  Èm  Òn    th quy xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    b) §èivíic¸c c«ng  ×nh x©y  ùng         tr   d chuyªn ngµnh,cßn      ph¶itu©n  ñ c¸c   th     quy  nh  ña  é   ã  ®Þ c B c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  Ò   êih¹n    v th   b¶o  × tr   c«ng  ×nh. tr 2­ C Êp    b¶o  ×c«ng  ×nh: tr   tr a) B¶o  ×c«ng  ×nh ® îcquy  nh    tr   tr     ®Þ theo  cÊp: duy    04    tu,b¶o  ìng;söa  d   ch÷a  á;söa  ÷a  õa  µ  öa  ÷a  ín. nh   ch v v s ch l b)  èi víicÊp  §   duy    tu,b¶o  ìng  µ  Êp  öa  ÷a  á: Chñ   d vc s ch nh   qu¶n  ý sö  l  dông c«ng  ×nh  tr hoÆc   ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng  ×nh  Ëp  Õ   ¹ch  tr l k ho b¶o  × theo tr     ®Þnh  ú  µng  kh n¨m.  c) §èi víicÊp  öa  ÷a  õa  µ  Êp  öa  ÷a  íncã  ªnquan  n          s ch v v c s ch l   li   ®Õ an toµn trong vËn  µnh, khaith¸c,sö  ông    h      d c«ng  ×nh:C¨n  vµo  tr   cø  quy    ña  m« c c«ng  Öc,chñ  vi   qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh hoÆc   ñ  ë  ÷u  tr   ch s h c«ng  ×nh lËp  tr   dù    u    ¸n ®Ç thoÆc   c¸o ®Ç u    b¸o    ttheo quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  x©y  dùng ban hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  52/1999/N§­  ngµy  CP 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph
 20. 20 3­ Tr¸chnhiÖ m  Ò       v b¶o  ×c«ng  ×nh: tr   tr a)  êng  îp  îc Nhµ   íc giao  Òn  Tr h®  n  quy qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh,chñ  tr   qu¶n  ýsö  ông  l  d ph¶i: ­ Tu ©n  ñ c¸c chØ  Én  ü  Ëttrong quy  ×nh b¶o  ×cña  chøc     th     d k thu     tr   tr   tæ  t vÊn  ùc hiÖn  ÕtkÕ   th   thi   c«ng  ×nh khivËn  µnh  tr     h khaith¸c, ö  ông;    d s ­ChÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvÒ   Öc  Êtl ng c«ng  ×nh bÞ  èng    tr       vi ch  î   tr   xu cÊp, kh«ng    duy  ×® îc kh¶  tr     n¨ng  Þu  ùc cña  Õt  Êu, bé  Ën, h¹ng  ôc,  ch l   k c   ph   m c«ng  ×nh  µ  Ën  µnh  tr vv h kh«ng  toµn  kh«ng  ùc  Ön  an  do  th hi b¶o  × c«ng  tr   tr×nh theo quy  nh.     ®Þ b) Trêng  îp th«ng    h  qua  îp ®ång  h  cho      ö  ông  thuª®Ó s d c«ng  ×nh,ngêi tr     cho thuª sö  ông   d c«ng  ×nh  tr ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët vÒ   Öc    tr   lu   vi kh«ng  ùc hiÖn  th   b¶o  ×c«ng  ×nh theo quy  nh. tr   tr     ®Þ   C h ¬ n g  5 S ù  c è  c « n g  tr× nh x © y  d ù n g §i Ò u    ×nh  ùgi¶i Õt  ù  è  24. Tr t    quy s c c«ng  ×nh x©y  ùng tr   d   1­ C¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  éc  äi  ån  èn  u  , h×nh  tr   d thu m ngu v ®Ç t  thøc  ë  s h÷u,®ang      thic«ng,®∙  ©y  ùng   x d xong hoÆc   ang  ö  ông    ® sd khix¶y    ù cè  ra s   ph¶i® îcgi¶i       Õt theo tr×nh tùsau: quy        a) KhÈn  Êp    c cøu  êibÞ  ¹n (nÕu  ã); ng   n   c b)  ã   Ön  C bi ph¸p ng¨n chÆn   Þp  êi®Ó   k th   tr¸nh nguy  Ó m   ã  Ó  Õp   hi c th ti   tôcxÈy    ra; c) B¶o  Ö   Ön  êng    v hi tr x¶y  sù  è  õ tr ng  îp  Èn  Êp  ¾c  ôc  ra  c tr   ê h kh c kh ph hËu  qu¶  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy; t  i c  3  §i n d) Th«ng      b¸o ngay  cho    ¬  c¸cc quan  ã  Èm  Òn      Õt. c th quy ®Ó gi¶iquy 2­ Trong  êih¹n  giê sau      th   24    khix¶y    ù  è,chñ  u  ,chñ  ra s c   ®Ç t  qu¶n  ýsö  l  dông  c«ng  ×nh    tr (khic«ng  ×nh ®∙  îc nghiÖm     µn  tr   ®   thu,b giao  µ  ang  v® khai  th¸c,sö  ông) ph¶i b¸o   d     c¸o theo  É u   ô  ôc 29  ña  m ph l   c Quy  nh  µy  íic¬  ®Þ n v  quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l  n   ch  î   tr   d (theo  ph©n  Êp  ¹  Òu  cña  c ti §i 25  Quy  nh   µy) vµ    ¬  ®Þ n   c¸c c quan, tæ   chøc,c¸ nh©n     cã tr¸chnhiÖ m    kh¸c®Ó   iÒu    µ  ö  ýsù  è.  ® trav x l   c §èi víic¸c sù  è  ña  äi        c c m c«ng  ×nh n Õu  ã  Öth¹ivÒ   êith×  ñ  tr   c thi     ngu   ch ®Ç u  ,chñ  t  qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh ph¶ib¸o c¸o vÒ   é  ©y  ùng. tr       BX d 3­ LËp  å  ¬  ù  è:   hssc  a)    Khi x¶y  sù  è  ra  c c«ng  ×nh  ©y  ùng, chñ  u   , chñ  tr x d   ®Ç t   qu¶n  ý sö  l  dông  c«ng  ×nh    tr (khic«ng  ×nh ®∙  îc nghiÖm     µn  tr   ®   thu,b giao  µ  ang  v® khai   th¸c,sö  ông) cã   d   tr¸chnhiÖ m   Ëp  å  ¬  ù  è.Trêng  îp ph¶ikh¶o    ¸nh    l hssc  h    s¸t,® gi¸møc    ña  ù  è,n Õu  ñ  u  ,chñ    ®é c s c   ch ®Ç t  qu¶n  ýsö  ông  l  d c«ng  ×nh kh«ng  tr   cã n¨ng  ùc thùc hiÖn  ×  ã  Ó  l    th c th thuªm ét  chøc   Ên  ©y  ùng  ã    tæ  tv x d c chøc  n¨ng    ùc hiÖn. ®Ó th   b) Néi dung  å  ¬  ù  è:    hssc
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản