Quyết định 180/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 180/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 180/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí đối với xe máy qua cầu Mỹ Thuận - Quốc lộ 1A do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 180/2000/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 180/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 180/2000/Q /BTC NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 BAN HÀNH M C THU PHÍ I V I XE MÁY QUA C U M THU N - QU C L 1A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Sau khi có ý ki n ngh c a B Giao thông v n t i (công văn s 3167/BGTVT-TCKT ngày 21/9/2000); Theo ngh c a T ng c c Trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1: Ngư i i u khi n xe máy qua c u M Thu n - Qu c l 1A ph i n p phí theo quy nh t i quy t nh này; tr i tư ng ư c mi n phí c u, ư ng b quy nh t i Thông tư s 75/1998/TT-BTC ngày 2/6/1998 c a B Tài chính hư ng d n s a i b sung i m 1.d m c A, ph n IV và i m 3.n m c I Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B Tài chính. - Vé thông thư ng: 1.000 ng/vé/l n. - Vé tháng: 15.000 ng/vé/1tháng. i u 2: Cơ quan thu phí c u M Thu n - Qu c l 1A th c hi n thu, n p và qu n lý ti n phí thu ư c theo quy nh t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách nhà nư c i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí c u M Thu n - Qu c l 1A và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản