Quyết định 180-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
110
lượt xem
2
download

Quyết định 180-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 180-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 180-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  180­T T G  N G µ Y   T S 22­12­1992 V Ò   Ö C   Ë P  Q U ü   H è N G  C¸ C  H µ N H   VI L C VI KI N H  D O A N H T R¸I P H¸ P  L U Ë T. THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng11   cø  39  l x ph     h ch ng 30    n¨m 1989; § Ó   ¸p  ® øng    Çu  yªu c c«ng    èng    µnh    t¸cch c¸ch vikinh doanh      tr¸ph¸p luËt i     trongt×nh  ×nh  Ön    h hi nay; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1 C¸c  ¬  c quan  µ   íc thuéc    µnh, c¸c cÊp  îc giao  Öm   ô  ùc Nh n   c¸c ng    ®  nhi v tr   tiÕp kiÓm    Óm    Þ  êng  èng    µnh    u   ¬,bu«n  Ëu hoÆc     tra,ki so¸tth tr ch c¸ch vi®Ç c   l  vËn chuyÓn   tr¸ph¸p  µng    i h ho¸ qua    í   biªngi ibu«n  hµng  Ê m,  , b¸n  c s¶n  Êt vµ  xu   bu«n  b¸n  µng    h gi¶,kinh doanh    Ðp,  èn thuÕ, lËu  Õ  äichung  µ tr¸ ph i tr     thu (g   l  hµnh    vikinh doanh      tr¸ ph¸p  Ët)® îc phÐp  Ëp  ü  èng    µnh    i lu     l qu ch c¸c h vikinh  doanh    tr¸ph¸p luËt. i   §i Ò u 2 Quü   èng    µnh    ch c¸c h vi kinh doanh    tr¸ ph¸p  Ët ® îc lËp  õ c¸c nguån  i lu     t    sau: a)  Ých  Tr 30%  tæng  è  Òn    îc vÒ   s ti thu ®   b¸n  µng    h ho¸,tang  Ët bÞ   Þch  v  t thu vµ  Òn  ¹tsau    ∙  õ®i      Ý  iÒu        ti ph   khi® tr   c¸c chiph ® tra,x¸c minh,bèc  ì,vËn    d  chuyÓn, b¶o    qu¶n,kiÓm    nghiÖ m,  gi¸m  nh  µng    ®Þ h ho¸,tang vËt vµ  åith ng      b  ê tæn  Êtdo  th   nguyªn nh©n    kh¸ch quan.   b) TrÝch    è  Òn thuÕ  n  Ëu  ∙    Ön  µ      îc®èi víi     2% s ti   È l ® ph¸thi v truythu ®       c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n c) TrÝch    è  Òn thuÕ  n  Ëu ®∙    Ön  µ      îc®èi víi     5% s ti   È l   ph¸thi v truythu ®       c¸c doanh  nghiÖp  µ  é  v h kinhdoanh    kh¸c. ChØ   îcphÐp  Ých lËp quü  èng    µnh    ®  tr     ch c¸ch vikinh doanh      tr¸ph¸p luËt i    theo    û lÖ  ãië  iÓ m     vµ  trªn®©y   c¸c t   n   ® a, b  c    sau    îcc¬  khi®   quan  µ   íccã  Nh n   thÈm   Òn  ö  ¹thµnh  Ýnh  quy x ph   ch hoÆc   ã  Õt  nh  Ðt  ö, ®∙  c quy ®Þ x x   thu  îc ®  tiÒn vµo  ©n    ng s¸ch vµ    kh«ng  ã  Õu  ¹itrongthêigian ph¸p luËtquy  nh. c khi n           ®Þ C¸c  êng  îp thu thuÕ  tr h    theo  nh  ú  ®Þ k theo th«ng  nép  Õ, ®«n  c  b¸o  thu   ®è nép  Õ  ån  ng  thu t ®ä hoÆc   ¹ttiÒn  chË m   ép  Õ  ×  ph   do  n thu th kh«ng  îc phÐp  ®  trÝch ®Ó   Ëp quü  µy.   l  n
  2. 2 §i Ò u 3 Quü   èng    µnh    ch c¸c h vikinh doanh      tr¸ ph¸p  Ëtlµ quü  µichÝnh  èc  i lu     t  qu gia,ph¶igöivµo  ét  µikho¶n       m t  riªngcña    ¬    c¸c c quan    ¹ §iÒu  m ë   ¹ kho  ghit i   1  t i   b¹c Nhµ   íc,vµ  Þu  ù  Óm       n   ch s ki tra,gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan  µichÝnh  ïng  Êp  t  c c nh  i víi ®è     kinh phÝ  µ   íccÊp.   Nh n   §i Ò u 4 Quü   èng    µnh    ch c¸c h vikinh doanh    tr¸ ph¸p  ËtchØ   îc chidïng  ùc i lu   ®   tr   tiÕp cho    c«ng    Óm    Óm    µ  ö  ýc¸chµnh    t¸cki tra,ki so¸tv x l     vikinh doanh      tr¸ph¸p  i luËtnh    sau: 1­ Dµnh    25%     Ðt th ng  ®Ó x   ë cho      ©n  ã  c¸cc¸nh c c«ng  ùctiÕp chèng    tr     c¸c hµnh    vikinh doanh      tr¸ph¸p  Ëttheo  nh  ú  i lu   ®Þ k hoÆc  theo  õng  ô  Öc.Møc   t v vi   xÐt th ng  c¸ nh©n  cao  nhÊt kh«ng  qu¸ 200.000 ®ång/vô, 600.000  ë ®ång/th¸ng. 2­ 65%         ®Ó chi bæ sung kinh  Ý   ¹t®éng  èng  ph ho   ch c¸c  µnh    h vi kinh  doanh    tr¸ ph¸p  Ëtvµ  i lu   mua   ¾ m     ¬ng  Ön  Çn  Õtphôc  ô  s c¸c ph ti c thi   v c«ng    t¸c theo híng dÉn  ña  é  µichÝnh.     c BT  3­  Ých  Tr 10%   ép    ¬  n lªn c quan  qu¶n  ý ngµnh  Êp      Ëp  ü  l  c trªn ®Ó l qu chèng  µnh    h vikinhdoanh      tr¸ph¸p luËtcña  µnh. i    ng Cuèin¨m    ph¶iquyÕt to¸nquü    íi ¬       trªnv   quan  µichÝnh. c t  §i Ò u 5 C¸c kho¶n    Ò   hµng    thu v b¸n  ho¸,tang  Ët t¹m  ÷ hoÆc   Þch      ¹  v   gi   t thu,c¸c lo i tiÒn  ¹t,tiÒn  Õ  n  Ëu  ña  ô    ¹m  u   ph   thu È l c v viph ®Ò ph¶igöi vµo  ét  µikho¶n     m t  t¹m  ÷ cña  ¬  gi   c quan  Õ  ë   ¹ kho  ¹c Nhµ   íc.Riªng c¸cvô  Öc  ngµnh  thu m t i   b  n      vi do  H¶i quan  ùctiÕp  Óm       Ön  ×      tr   ki tra,ph¸thi th c¸c kho¶n  Òn    îcgöivµo  µi ti thu ®     t  kho¶n  ¹m  ÷cña  µnh    t gi   ng H¶i quan  ë   ¹ kho  ¹c Nhµ   íc. m t  i b  n C¬  quan  Õ  cø  µo  Õt  nh  ö  ýc¸c vô    ¹m, sè  Òn  ∙  thu c¨n  v quy ®Þ x l     viph   ti ® nép  µo  µikho¶n  ¹m  ÷  µ  v t  t gi v c¸c quy  nh   ¹  Òu  §iÒu  vµ  Òu    ®Þ t i§i 2,  3  §i 4 Quy Õt  nh  µy    Ých lËp  ü  ®Þ n ®Ó tr   qu cho    ¬  c¸c c quan  ªnquan. Sau    Ých li     khitr   lËp  ü, sè  Òn  qu   ti cßn  ¹ ph¶ichuyÓn  µn  é  õ tµikho¶n  ¹m  ÷ vµo  ©n  li    to b t     t gi   ng s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u 6 Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý  µ    á    ®Þ n c hi l   t   k v b∙ib c¸c quy  nh:  ®Þ ChØ   Þ  è  th s 230­   µy  9­ CT ng 7­ 1989;ChØ   Þ  è    th s 133­   µy  5­ CT ng 5­ 1990;ChØ     thÞ  è  s 388­   µy  11­ CT ng 10­ 1990; ChØ   Þ  è    th s 405­   µy  11­ CT ng 19­ 1990  µ  v c¸cquy  nh    ®Þ kh¸ctr¸víi    i Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Nh÷ng  ô    ¹m  ∙    Ön  íckhicã  v viph ® ph¸thi tr     Quy Õt  nh  µy  ng  a  ­ ®Þ n nh ch ® îcxö  ýth× ¸p dông  Öc  Ých lËp quü  µ  Ðt th ng    l      vi tr     v x   ë theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 7 Bé  ëng  é  µichÝnh  íng dÉn    ÕtviÖc    µnh  Õt ®Þnh  µy. tr BT  h  chiti   thih quy   n
  3. 3 §i Ò u 8 Bé   ëng    é, Thñ  ëng  ¬  tr c¸c B   tr c quan  ngang  é   µ  ¬  B v c quan  éc Ch Ýnh   thu   phñ,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ã    ph tr       c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản