Quyết định 181/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định 181/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 181/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 181/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  181/1999/Q§­T T g   T t p s n g µ y  01 th¸ng 9 n¨ m  1999 v Ò   Ö c th µ nh l Ë p v µ   vi p hª d u y Ö t D ù  ¸n ® Ç u    x © y  d ù n g  v µ  kinh d o a n h   t k Õ t c Ê u  h ¹ t Ç n g K h u  c«n g  n g hi Ö p  S « n g  C « n g  I,   tØn h  T h¸i g u yªn  N Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt     cø   Tæ chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n    cø Quy  Õ   ch Khu  C«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö     ngh cao ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng  n¨m  ng 24  4  1997  ña  c ChÝnh  ñ; ph C¨n  §iÒu  Ö  cø  l Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§CP  µy  th¸ng7  ng 8    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  c UBND   tØnh Th¸iNguyªn  ¹  ê   ×nh  è    t iT tr s 15/TT­   UB ngµy  th¸ng6  22    n¨m 1999,cña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ¹ Tê  ×nh sè    B tr B K ho   § tt   tr   i 5174BKH/VPT§  µy  th¸ng8  ng 9    n¨m 1999, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1: Thµnh  lËp Khu  c«ng nghiÖp S«ng  C«ng  I,  tØnh Th¸i   Nguyªn. Khu  c«ng nghiÖp S«ng C«ng    I,tØnh  Th¸iNguyªn  îc tæ    ®   chøc  µ  ¹t v ho   ®éng  theo Quy  Õ   ch Khu  C«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao,   ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng  n¨m  ng 24  4  1997  ña  c ChÝnh   ñ   µ  Þu  ù  ph v ch s qu¶n  ý trùc tiÕp  ña  l    c Ban qu¶n  ý c¸c  l  khu c«ng  nghiÖp tØnh    Th¸iNguyªn. §i Ò u    2. Phª  Öt  ù     u    ©y  ùng  µ    duy D ¸n ®Ç tx d v kinh doanh  Õt  Êu  ¹ k c h  tÇng  Khu  c«ng nghiÖp  S«ng  C«ng    I,tØnh    Th¸iNguyªn  íi   éidung  v  n   c¸c sau: 1.Tªn  ù      d ¸n:Khu  c«ng  nghiÖp  S«ng  C«ng    I,tØnh    Th¸iNguyªn. 2.Chñ  u  :C«ng      ®Ç t  tyC«ng  ×nh Giao  tr   th«ng    I­tØnh    Th¸iNguyªn. 3. M ôc    ù    ¹o  Æt     tiªud ¸n:T m b»ng, x©y  ùng    Ö   èng    d c¸c h th giao  th«ng,   cÊp  iÖn, cÊp  ®   tho¸tníc,th«ng    ªnl¹c, ö  ýchÊt th¶i .nh»m      tinli     l   x   . . kinh doanh    kÕt  Êu  ¹ tÇng  îct¹ora trongkhu  c h  ®        c«ng  Öp. ngh 4.§Þa  iÓ m   ©y  ùng:ThÞ       ® xd   x∙S«ng  C«ng, tØnh      Th¸iNguyªn. 5. DiÖn  Ých  t  ö  ông: Tæng  Ön  Ých    t ®Ê s d   di t quy  ¹ch  µ 320    ho l  ha, trong  ®ã   Ön  Ých    i¹n Ilµ 69,37    Ï® îcchuÈn    ¹ khilµm  ñ tôc thuª di t giai®      ha, s     x¸c l     i th       ®Êt  theo quy  nh  ña  Ët §Êt ®ai.   ®Þ c Lu     6.Tæng    møc  èn  u      o¹n    v ®Ç tgiai ® I:76.985,8tr Öu®ång  ÖtNam.  i   Vi  
  2. 2 7.Nguån  èn:Vèn  ùcã,vèn    v  t    øng  íccña    µ  u  ,vèn  tr   c¸cnh ®Ç t  vay. 8. TiÕn    u  : §îc thùc  Ön    ®é ®Ç t    hi trong thêigian  n¨m,  Ó   õ ngµy  ý     5  k t  k quyÕt ®Þnh  u  .   ®Ç t 9.Thêigian ho¹t®éng: 50           n¨m, kÓ   õngµy  ý  Õt ®Þnh  u  .   t  k quy   ®Ç t §i Ò u    3. C«ng    tyC«ng  ×nh Giao  tr   th«ng     I­ tØnh    Th¸iNguyªn  îcvay  ®  m ét  Çn  èn  ®∙i cña  µ   íc ®Ó   ©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng  ph v u    Nh n   x d kc ht khu c«ng  nghÖp  µ  îchëng    ®∙itµichÝnh  v®  c¸c u      theo  Ët KhuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong   níc. §i Ò u  4. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n  tØnh Th¸i  Nguyªn  ã tr¸ch c   nhiÖ m  chØ  o  ñ  u    ùc hiÖn  ù    ®¹ ch ®Ç tth   d ¸n theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh; ®Þ hi h   lËp quy  ¹ch    Õt khu  ho chi ti   c«ng nghiÖp  ×nh  é   ëng  é   ©y   ùng    tr B tr BX d phª duyÖt; lËp    tæng  Ó  Ò     ®Ò ¸n  th v ph¸ttr Ón c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng     i   tr kc ht bªn ngoµi hµng  µo    ng  é  íic¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng    r ®Ó ®å b v    tr kc ht bªn trong  hµng  µo,®¶m   r  b¶o  ¹t®éng  ã  Öu  ho   c hi qu¶  cho khu  c«ng  nghiÖp. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy ký. 5. Quy ®Þ n c hi l   15  k t    §i Ò u    ñ  Þch  û   6. Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    Th¸iNguyªn,c¸c Bé   ëng:     tr   K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Tµi chÝnh, X ©y  ùng, C«ng  ho v§ t      d   nghiÖp,Quèc    phßng, Khoa    häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng,Tæng  ôc  ëng  tr   c tr Tæng  ôc  Þa  c § chØnh, Thèng    ®èc  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  ëng  Ng h Nh n     Tr Ban  qu¶n  ýc¸c khu  l    c«ng  Öp   ngh ViÖt  Nam,  ëng  Tr Ban  qu¶n  ý c¸c  l  khu c«ng  nghiÖp  tØnh Th¸i Nguyªn  Ï   (s   thµnh  Ëp sau), Gi¸m  c   l   ®è C«ng   ty C«ng   ×nh  tr Giao  th«ng    tØnh  I ­  Th¸i  Nguyªn,Thñ  ëng    ¬    tr c¸c c quan  ªnquan  li   trong ph¹m      vichøc  n¨ng  µ  Òn   v quy h¹n cña  × nh  Þu    m ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản