Quyết định 182/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định 182/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 182/2003/QĐ-TTg về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 182/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 182/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 182/2003/Q -TTG NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH U TƯ M T S CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THU L I QUAN TR NG C A T NƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29 tháng 8 năm 2003 c a U ban Thư ng v Qu c h i v vi c phát hành trái phi u Chính ph xây d ng m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c; Căn c Ngh nh s 01/2000/N -CP ngày 13 tháng 01 năm 2000 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch phát hành trái phi u Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phát hành trái phi u Chính ph huy ng v n u tư b ng ng Vi t Nam và ngo i t u tư m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c theo Danh m c công trình s d ng ngu n v n phát hành trái phi u Chính ph giai o n 2003 - 2010 (kèm theo). i u 2. 1. T ng m c trái phi u Chính ph phát hành trong giai o n 2003 - 2010 kho ng 63.000 t ng; trong ó m c phát hành b ng ngo i t trong t ng m c phát hành giao B trư ng B Tài chính quy t nh c th hàng năm căn c vào tình hình th trư ng tài chính - ti n t . V n u tư cho m t s công trình giao thông t i i m V c a Danh m c quy nh t i i u 1 ư c c ng thêm vào t ng m c phát hành trái phi u Chính ph khi d án kh thi ư c phê duy t. 2. M c phát hành và th i i m phát hành hàng năm ư c căn c vào nhu c u v n (k c nhu c u v n thanh toán ti n g c trái phi u Chính ph theo quy nh t i i u 6 c a Quy t nh này) và ti n th c hi n c a các công trình. 3. Toàn b kho n vay t trái phi u Chính ph ư c t p trung vào Kho b c Nhà nư c s d ng cho các công trình và gi i ngân theo ti n th c hi n công trình. Không s d ng ngu n v n phát hành trái phi u Chính ph thanh toán v n ngân sách nhà
  2. nư c ã b trí cho các công trình (theo Danh m c quy nh t i i u 1) n h t năm 2003. 4. Ngo i t thu ư c t vi c phát hành trái phi u b ng ngo i t , sau khi tr nh ng kho n chi tr c ti p b ng ngo i t , ư c bán cho Ngân hàng Nhà nư c tăng d tr ngo i h i c a Nhà nư c; ti n ng Vi t Nam do Ngân hàng Nhà nư c tr ư c chuy n cho Kho b c Nhà nư c. i u 3. i tư ng mua trái phi u Chính ph bao g m các t ch c, công dân Vi t Nam; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; ngư i nư c ngoài làm vi c, cư trú Vi t Nam; t ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. Các t ch c c a Vi t Nam không ư c dùng ngu n kinh phí do ngân sách nhà nư c c p mua trái phi u Chính ph . i u 4. Ch s h u trái phi u Chính ph có quy n và ư c hư ng các ưu ãi sau: 1. ư c Chính ph b o m thanh toán y , úng h n g c và lãi trái phi u b ng ng ti n khi mua trái phi u. 2. ư c chuy n như ng, t ng, l i th a k ho c s d ng c m c trong các quan h tín d ng; trái phi u b ng ng Vi t Nam ư c niêm y t và giao d ch trên th trư ng ch ng khoán. 3. Ch s h u trái phi u là cá nhân, ngoài các quy n quy nh t i kho n 1 và 2 nêu trên, còn ư c mi n thu thu nh p cá nhân i v i kho n thu nh p t trái phi u Chính ph và ư c lưu ký trái phi u Chính ph mi n phí t i h th ng Kho b c Nhà nư c. 4. Ch s h u trái phi u là các t ch c tín d ng, ngoài các quy n quy nh t i kho n 1 và 2 nêu trên, còn ư c giao d ch trái phi u Chính ph trên th trư ng ti n t , chi t kh u và tái chi t kh u trái phi u Chính ph theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 5. 1. Trái phi u do B Tài chính phát hành v i kỳ h n 05 năm và 10 năm. Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng B Tài chính quy t nh phát hành thêm lo i kỳ h n ng n ho c dài hơn. 2. Trái phi u ư c phát hành theo phương th c ghi s và ch ng ch ; có ghi tên ho c không ghi tên. 3. M nh giá trái phi u Chính ph ư c quy nh như sau : a) i v i trái phi u phát hành và thanh toán b ng ng Vi t Nam, m nh giá t i thi u là 100.000 ng, các m nh giá khác là b i s c a 100.000 ng, m nh giá c th do B trư ng B Tài chính quy nh; b) i v i trái phi u phát hành và thanh toán b ng ngo i t , B trư ng B Tài chính quy nh c th cho t ng t phát hành.
  3. 4. Trái phi u b ng ng Vi t Nam ư c phát hành dư i hình th c bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c, u th u qua th trư ng giao d ch ch ng khoán t p trung, i lý phát hành ho c b o lãnh phát hành; ư c niêm y t và giao d ch t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. 5. Trái phi u b ng ngo i t ư c phát hành dư i hình th c bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c và u th u qua h th ng ngân hàng. 6. Lãi su t trái phi u phát hành dư i hình th c u th u là lãi su t hình thành qua k t qu u th u. Lãi su t trái phi u phát hành dư i hình th c bán l qua h th ng Kho b c Nhà nư c, i lý phát hành ho c b o lãnh phát hành do B trư ng B Tài chính quy t nh trên cơ s trao i v i Ngân hàng Nhà nư c và tham kh o lãi su t th trư ng. M c lãi su t trái phi u Chính ph ph i h p d n, nhưng không gây khó khăn, tr ng i cho vi c huy ng v n c a các ngân hàng thương m i. i u 6. 1. Giá tr g c c a trái phi u Chính ph ư c thanh toán m t l n khi n h n, ti n lãi ư c thanh toán m i năm m t l n thông qua h th ng Kho b c Nhà nư c ho c các i lý thanh toán ư c u quy n. 2. Ngu n thanh toán ti n lãi, chi phí phát hành và chi phí thanh toán trái phi u Chính ph ư c cân i trong d toán Ngân sách Nhà nư c hàng năm. Ngu n tr n g c trái phi u n h n ư c b trí t ngu n phát hành trái phi u Chính ph các t ti p theo ho c cân i m t ph n vào d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 7. Trách nhi m c a các B , ngành và các cơ quan liên quan ư c quy nh như sau: 1. B Tài chính: - Quy t nh phương th c và hình th c phát hành, kỳ h n, m c phát hành, th i i m phát hành và t ch c th c hi n vi c phát hành trái phi u Chính ph theo k ho ch và ti n th c hi n các công trình ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; - Th c hi n h ch toán, quy t toán ngu n v n huy ng t trái phi u Chính ph và vi c s d ng ngu n v n này; t ch c qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n u tư các công trình theo úng quy nh c a pháp lu t; - B trí ngu n trong Ngân sách Nhà nư c thanh toán g c, lãi trái phi u Chính ph theo quy nh t i i u 6 c a Quy t nh này; - Hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình huy ng và vi c c p phát, thanh toán v n u tư cho các công trình;
  4. - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph x lý nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n. 2. Ngân hàng Nhà nư c: - Ph i h p v i B Tài chính t ch c u th u phát hành trái phi u Chính ph qua h th ng ngân hàng; - Ph i h p v i B Tài chính tính toán lãi su t phát hành, các cân i vĩ mô v ti n t , t giá; - Ch o các t ch c tín d ng tham gia mua trái phi u b ng ngo i t ; - T ch c mua l i ngu n ngo i t thu ư c t vi c phát hành trái phi u b ng ngo i t tăng d tr ngo i h i c a Nhà nư c và bán ngo i t cho B Tài chính thanh toán ti n g c và lãi trái phi u b ng ngo i t khi n h n. 3. B K ho ch và u tư: - Ph i h p v i B Tài chính cân i v n u tư theo ti n th c hi n các công trình xác nh nhu c u phát hành hàng năm; tính toán, t ng h p các cân i vĩ mô m b o an toàn tài chính qu c gia; - Ph i h p v i B Tài chính cân i b trí ngu n trong ngân sách nhà nư c thanh toán g c, lãi, chi phí phát hành trái phi u Chính ph theo quy nh t i i u 6 Quy t nh này. - nh kỳ ho c t xu t báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n u tư c a các công trình; - Ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph x lý nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n. 4. U ban Ch ng khoán Nhà nư c ph i h p v i B Tài chính t ch c u th u trái phi u Chính ph qua th trư ng ch ng khoán t p trung. 5. B Văn hoá - Thông tin ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành có liên quan, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tuyên truy n m c ích, ý nghĩa c a vi c phát hành trái phi u Chính ph các t ng l p nhân dân hi u rõ và tích c c tham gia. 6. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i các c p M t tr n T qu c Vi t Nam t ch c, tuyên truy n, v n ng m i t ng l p nhân dân tham gia mua trái phi u Chính ph . 7. Các B , a phương ư c giao nhi m v u tư các công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c t ngu n v n trái phi u Chính ph ph i t p trung ch o t ch c th c hi n khNn trương, d t i m, m b o ch t lư ng, úng ch quy nh,
  5. s m ưa công trình vào s d ng phát huy hi u qu ; tuy t i không x y ra tình tr ng th t thoát, lãng phí, tiêu c c. i u 8. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH M C CÔNG TRÌNH S D NG NGU N V N PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH GIAI O N 2003 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v : t ng TT Công trình Th i T ng V n ngân sách M c v n trái gian m c nhà nư c ã b phi u Chính ph u tư trí n h t năm u tư cho công KC- 2003 trình HT (1) T ng s 71.640 7.832 63.064 I Các công trình giao 48.898 7.359 41.539 thông 1 D án ư ng H Chí 17.022 5.642 11.380 Minh - ư ng H Chí Minh 00-05 9.022 5.642 3.380 giai o n 1 + Tuy n chính 00-03 7.900 5.542 2.358 + Các công trình tính 00-05 1.122 100 1.022 vào giai o n 1 - ư ng H Chí Minh 06--10 8.000 8.000 giai o n 2 2 Qu c l 6 02--05 5.817 1.500 4.317
  6. - Giai o n 1 4.967 1.500 3.467 + Qu c l 6 và h ng 02--05 3.245 1.270 1.975 m c m b o giao thông. + Qu c l 32 02--05 1.322 195 1.127 + Qu c l 37 02--05 400 35 365 - Giai o n 2 (Sơn La - 05--08 850 850 Tu n Giáo - Lai Châu) 3 Vành ai biên gi i phía 00-10 6.493 34 6.459 B c - Vành ai 1 (h th ng 00--10 4.593 34 4.559 qu c l 4) + Qu c l 4A 00-04 401 401 + Qu c l 4B 01--05 260 260 + Qu c l 4C 03--04 115 34 81 + Qu c l 4D 01--05 158 158 + ư ng n i qu c l 4C 01--05 248 248 v i qu c l 34 + ư ng n i 4C và 4D 03--10 1.500 1.500 + ư ng Mư ng Nhé - 03--06 280 280 P.Ma + o n Sipaphin - 01--05 277 277 Mư ng Nhé + Qu c l 100 03--04 54 54 + Th xã i n Biên - th 03--08 1.300 1.300 xã Sơn La o n th xã i n Biên - 04--08 1.000 1.000 sông Mã o n sông Mã - th xã 03--06 300 300 Sơn La - Vành ai 279 04--09 1.900 1.900 + o n Tu n Giáo - 04--07 500 500 Tây Trang + o n qua Tuyên 04--09 1.000 1.000 Quang
  7. + o n Pá Uôn - Tu n 04--07 400 400 Giáo 4 Hành lang Côn Minh - 03--06 3.118 3.118 H i Phòng - Qu c l 70 03--07 2.786 2.786 - Qu c l 4D 03--04 146 146 - Qu c l 4E 03--04 186 186 5 Qu c l 2 03--07 1.521 9 1.512 6 Qu c l 3 03--07 1.596 1.596 7 Qu c l 12 Km 104 - 02--05 355 6 349 Km 196 8 Qu c l 7 (Tây ô 02--05 700 5 695 Lương - N m C n) 9 Tuy n Tây Ngh An 03--08 600 25 575 (Kỳ Sơn - Qu Phong - Thông Th ) 10 ư ng Vũng áng - biên 03--07 1.100 90 1.010 gi i Vi t Lào (bao g m c o n ng p l t km 17 - Km 29 qu c l 12 t i Qu ng Bình, Khe Ve - Cha Lo) 11 Tuy n Nam Qu ng 04--08 532 532 Nam (Tam Kỳ - Trà My - T c P - c Tô) 12 Qu c l 14D 99-04 433 45 388 13 Qu c l 19 03--05 117 117 14 Qu c l 14C (bao g m 03--06 1.415 1.415 c o n kéo dài xu ng qu c l 22 B) - Qu c l 14C 03--06 804 804 - o n kéo dài xu ng 06--10 611 611 qu c l 22B 15 Qu c l 22B 03--05 297 3 294 16 Tuy n Nam sông H u 03--08 1.900 1.900 17 Qu n L Ph ng Hi p 03--08 1.700 1.700 18 Qu c l 80 M Thu n - 03--05 352 352
  8. Vàm C ng 19 Tuy n N1 01--10 1.750 1.750 - o n T nh Biên - Hà 03--05 297 297 Tiên - Toàn tuy n giai o n 05--10 1.453 1.453 2 20 ư ng s t Yên Viên - 03--06 2.080 2.080 Ph L i - H Long - Cái Lân II Các công trình thu l i 13.942 273 12.925 1 H và h th ng kênh Ea 99-06 400 139 261 Soup Thư ng ( k L k) - H Ea Soup Thư ng 99--06 167 139 28 - H th ng kênh 03--04 233 233 2 H Lòng Sông (Bình 98-03 196 19 162 Thu n) 3 H Su i D u (Khánh 99-04 181 37 144 Hoà) 4 H Sông Sào (Ngh 96-03 141 38 103 An) 5 C m thu l i u m i 02--04 295 25 270 Hát Môn p áy (Hà Tây) 6 H C a t (Thanh 03--10 2.679 2.400 Hoá) 7 H nh Bình (Bình 02--07 550 10 540 nh) 8 H th ng thu l i Sông 04--10 1.500 1.450 Ray (Bà R a - Vũng Tàu) 9 H Nư c Trong (Qu ng 04--10 1.300 1.300 Ngãi) 10 H KRông Buk H 06--10 1.200 1.000 ( k L k) 11 H KRông Buk Thư ng 99--06 1.200 1.000 ( k L k)
  9. 12 H JA Mơ (Gia Lai) 06--10 1.200 1.200 13 H B n M ng (Ngh 05--10 2.600 2.600 An) 14 C ng ò i m (Hà 01--04 140 5 135 Tĩnh) 15 H Rào á (Qu ng 03--06 150 150 Bình) 16 H Ea Mlá (Gia Lai) 03--07 210 210 III Tái nh cư thu i n 03--10 7.000 200 6.800 Sơn La IV Tái nh cư thu i n 03--05 1.800 1.800 Na Hang (Tuyên Quang) V M t s công trình giao thông: tuy n ông Trư ng Sơn; các tuy n n i các huy n Tây Thanh Hoá, Ngh An (2) Ghi chú: (1) M c v n phát hành trái phi u Chính ph u tư cho các công trình ư c s d ng thanh toán n tín d ng và v n ngân sách nhà nư c ã ng cho công trình n h t năm 2003. Không s d ng thanh toán v n ngân sách nhà nư c ã b trí cho các công trình n h t năm 2003. (2) V n u tư cho các công trình này chưa n m trong m c v n phát hành trái phi u Chính ph (kho ng 63.000 t ng). Khi d án kh thi ư c phê duy t thì v n u tư s ư c c ng thêm vào t ng m c phát hành trái phi u Chính ph .
Đồng bộ tài khoản