Quyết định 183/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định 183/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 183/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 183/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 183/2004/Q§­TTg  n g µ y   1 9   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   c ¬   c h Õ   h ç   t r î   v è n   n g © n   s ¸ c h  T r u n g   ¬ n g   ® Ó   ® Ç u   t   x © y   d ù n g   k Õ t   c Ê u   h ¹   t Ç n g   k ü   t h u Ë t   k h u  c«ng nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph¬ng cã ®iÒu kiÖn  kinh tÕ ­ x∙ héi khã kh¨n Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc ngµy 16 th¸ng 12 n¨m   2002; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh   LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  36/CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997   cña ChÝnh phñ  ban hµnh Quy chÕ  khu c«ng nghiÖp, khu chÕ   xuÊt vµ khu c«ng nghÖ cao; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u  1.  1. C¸c  ®Þa ph¬ng  ®¸p øng mét trong c¸c  ®iÒu kiÖn sau   ®îc   xem   xÐt   hç   trî   cã   môc   tiªu   vèn   ®Çu   t  tõ   ng©n   s¸ch  Trung ¬ng  ®Ó   ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng kü  thuËt khu   c«ng nghiÖp: a) Tû  lÖ  sè  bæ sung c©n  ®èi tõ  ng©n s¸ch Trung  ¬ng  cho ng©n s¸ch   ®Þa  ph¬ng so víi chi ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  lín h¬n 60%; b) Tû  träng c«ng nghiÖp trong GDP cña  ®Þa ph¬ng thÊp  h¬n   tû   träng   c«ng   nghiÖp   trong   GDP   cña   c¶   níc   Ýt   nhÊt  10%. C¸c   ®iÒu   kiÖn   nªu   trªn   ®îc   x¸c   ®Þnh   trªn   c¬   së   sè  liÖu cña n¨m tríc thêi  ®iÓm tæ chøc thÈm tra dù  ¸n x©y  dùng   vµ   kinh   doanh   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   kü   thuËt   khu   c«ng  nghiÖp (sau  ®©y gäi chung lµ  dù  ¸n x©y dùng h¹  tÇng khu  c«ng nghiÖp) hoÆc thêi  ®iÓm c¸c Bé, ngµnh xem xÐt, tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ ®èi víi dù ¸n ®∙ ®îc cho phÐp ®Çu t.
  2. 2 2. Mçi ®Þa ph¬ng ®¸p øng quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy  ®îc ng©n s¸ch Trung ¬ng xem xÐt, hç  trî  vèn ®Çu t cho mét  dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp .  3. ViÖc hç trî vèn tõ nguån ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó ®Çu  t x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp thùc hiÖn theo quy ®Þnh   cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. §i Ò u   2.   Dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp t¹i  ®Þa ph¬ng  ®¸p øng quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 1 cña QuyÕt  ®Þnh nµy  ®îc xem xÐt hç  trî  vèn  ®Çu t tõ  ng©n s¸ch Trung  ¬ng  ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau: 1. Khu c«ng nghiÖp n»m trong Quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t  triÓn   c¸c   khu   c«ng   nghiÖp   cña   c¶   níc   ®∙   ®îc   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   hoÆc   ®∙   cho   phÐp   bæ   sung   vµo   Quy  ho¹ch trong tõng thêi kú. 2. ViÖc ®Çu t x©y dùng khu c«ng nghiÖp cã vÞ trÝ quan  träng trong viÖc thu hót ®Çu t ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh  tÕ, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ cña ®Þa ph¬ng, ph¸t triÓn  c¸c ngµnh nghÒ cã thÕ m¹nh vµ lîi thÕ so s¸nh cña ®Þa ph ­ ¬ng, thùc hiÖn môc tiªu di dêi c¸c c¬  së  s¶n xuÊt g©y «  nhiÔm vµo khu c«ng nghiÖp. 3.  Dù  ¸n x©y  dùng h¹   tÇng khu  c«ng  nghiÖp  do doanh  nghiÖp ViÖt Nam lµm chñ ®Çu t. §i Ò u   3.   Møc   hç   trî   vèn   ng©n   s¸ch   Trung  ¬ng   cho  viÖc x©y dùng h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp tèi ®a kh«ng qu¸ 60  tû   ®ång cho mçi dù  ¸n vµ  thùc hiÖn chñ  yÕu cho c¸c h¹ng  môc, c«ng tr×nh sau ®©y : 1. §Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng. 2. C«ng tr×nh xö  lý  níc th¶i tËp trung cña khu c«ng  nghiÖp. §i Ò u   4.  Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh møc  hç  trî  vèn ng©n s¸ch Trung ¬ng  ®èi víi dù  ¸n x©y dùng h¹  tÇng khu c«ng nghiÖp trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh vµ  kÕt qu¶ thÈm tra dù  ¸n cña c¸c Bé, ngµnh   cã liªn quan. §i Ò u  5.  1. Hµng n¨m, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng c©n  ®èi vèn  ®Çu t  cña ng©n s¸ch Trung ¬ng, nhu cÇu vµ  t×nh h×nh triÓn khai  cña c¸c dù  ¸n, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   chñ  tr×, phèi hîp  víi Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c c¬  quan liªn quan dù  kiÕn ph¬ng 
  3. 3 ¸n hç  trî  tõ  ng©n s¸ch Trung  ¬ng  ®èi víi c¸c dù  ¸n x©y  dùng   h¹   tÇng   khu   c«ng   nghiÖp,   trªn   c¬   së   ®ã   tæng   hîp  chung trong tæng dù  to¸n ng©n s¸ch Nhµ  níc hµng n¨m, b¸o  c¸o   ChÝnh   phñ   tr×nh   Quèc   héi   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh   theo  ®óng quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. 2. Hµng n¨m, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×, phèi hîp  víi c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng cã  liªn quan tæng hîp  ®¸nh  gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn vµ  hiÖu qu¶ cña viÖc hç  trî  vèn  tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng cho c¸c dù ¸n x©y dùng h¹ tÇng khu  c«ng nghiÖp, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. 3. ViÖc qu¶n lý, sö  dông vèn  ®îc hç  trî  tõ  ng©n s¸ch  Trung  ¬ng cho c¸c dù  ¸n x©y dùng h¹  tÇng khu c«ng nghiÖp  thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §i Ò u   6.   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, gi¸m s¸t  viÖc thùc hiÖn dù  ¸n x©y dùng h¹  tÇng khu c«ng nghiÖp vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ môc ®Ých, kÕt  qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông nguån vèn hç trî tõ ng©n   s¸ch Trung ¬ng. §i Ò u  7.  1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 2. C¸c dù  ¸n x©y dùng h¹  tÇng khu c«ng nghiÖp  ®∙  ®îc  Thñ  tíng ChÝnh phñ  cho phÐp hç  trî  vèn ng©n s¸ch Trung ­ ¬ng tríc khi QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc, viÖc hç  trî  vèn  ®Çu t  ®îc tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh  tríc ®ã cña Thñ tíng ChÝnh phñ.  3. Trêng hîp dù  ¸n x©y dùng h¹  tÇng khu c«ng nghiÖp  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  cho phÐp  ®Çu t  vµ  chÊp thuËn  chñ  tr¬ng hç  trî  vèn ng©n s¸ch Trung  ¬ng tríc khi QuyÕt  ®Þnh nµy cã hiÖu lùc, viÖc hç trî vèn ®Çu t  ®îc thùc hiÖn  theo QuyÕt ®Þnh nµy. 4.   Bé   trëng   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t,   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   8.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  vµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản